Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumus Nr. 1507 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam".
Ministru kabineta noteikumi Nr.27

Rīgā 2013.gada 8.janvārī (prot. Nr.2 13.§)
Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam
Izdoti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 112.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam atmaksā pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – nodoklis), kas samaksāts par Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – iekšzeme) iegādātajām precēm, saņemtajiem pakalpojumiem un preču importu saimnieciskās darbības nodrošināšanai ārpus Eiropas Savienības teritorijas;

1.2. atmaksājamā nodokļa minimālo summu;

1.3. nodokļa atmaksāšanas termiņus, kas nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus no pieteikuma saņemšanas dienas vai sešus mēnešus, ja tiek pieprasīta papildinformācija, vai astoņus mēnešus, ja papildinformācija tiek pieprasīta atkārtoti;

1.4. Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus un to iesniegšanas termiņus;

1.5. iesnieguma nodokļa atmaksāšanai (turpmāk – iesniegums) veidlapas paraugu.

2. Šajos noteikumos noteikto kārtību piemēro, ja trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs atbilst Pievienotās vērtības nodokļa likuma 112.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, tai skaitā:

2.1. periodā, par kuru pieprasa nodokļa atmaksu (turpmāk – atmaksas periods), trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam iekšzemē nav bijusi ne saimnieciskās darbības mītnesvieta, ne pastāvīgā iestāde, no kuras veikta saimnieciskā darbība, ne arī deklarētā dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta;

2.2. trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs atmaksas periodā nav piegādājis preces un nav sniedzis pakalpojumus, ko varētu uzskatīt par iekšzemē veiktajām preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem, izņemot:

2.2.1. preču transporta pakalpojumu un ar preču transportēšanu saistīto pakalpojumu sniegšanu, ja par šiem pakalpojumiem nav jāmaksā nodoklis valsts budžetā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā;

2.2.2. preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras ir atbildīgas par nodokļa samaksu valsts budžetā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā.

3. Atmaksas periods:

3.1. nav ilgāks par vienu kalendāra gadu un nav īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;

3.2. var būt īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem, ja tie ir kalendāra gada pēdējie mēneši.

4. Atmaksai pieprasītā kopējā nodokļa summa nevar būt mazāka par:

4.1. EUR 400 (vai līdzvērtīgu summu latos), ja iesniegumā norādītais atmaksas periods ir īsāks par vienu kalendāra gadu, bet nav īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;

4.2. EUR 50 (vai līdzvērtīgu summu latos), ja iesniegumā norādītais atmaksas periods ir viens kalendāra gads vai ir īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem un tie ir kalendāra gada pēdējie mēneši.

II. Kārtība, kādā trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā

5. Nodokli atmaksā, pamatojoties uz iesniegumu (pielikums), ko Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona.

6. Iesniegumu iesniedz šādos termiņos:

6.1. līdz tā kalendāra gada 30.septembrim, kas seko atmaksas periodam, ja atmaksas periods ir viens kalendāra gads;

6.2. triju mēnešu laikā pēc iesniegumā norādītā atmaksas perioda beigām, ja:

6.2.1. atmaksas periods ir īsāks par vienu kalendāra gadu, bet nav īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem;

6.2.2. atmaksas periods ir īsāks par trijiem kalendāra mēnešiem un tie ir kalendāra gada pēdējie mēneši.

7. Ja iesniegumu nosūta pa pastu, par iesniegšanas dienu uzskata dienu, kad iesniegums nodots pastā (pasta zīmogs).

8. Iesniegumu aizpilda latviešu vai angļu valodā.

9. Trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja pilnvarotā persona var būt fiziska vai juridiska persona, kas darbojas saskaņā ar kādu no šādām pilnvarām:

9.1. pilnvaras izdevēja valstī izsniegtu un legalizētu pilnvaru, ja Dokumentu legalizācijas likums nenosaka citādi;

9.2. Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā izsniegtu notariāli apliecinātu pilnvaru;

9.3. pilnvaras izdevēja valstī izsniegtu notariāli apliecinātu pilnvaru atbilstoši līguma nosacījumiem, ja Latvijas Republika ar šo valsti ir noslēgusi divpusēju vai daudzpusēju līgumu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām.

10. Trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona ar parakstu iesniegumā apliecina, ka:

10.1. iesniegumā norādītā informācija ir patiesa;

10.2. atmaksas periodā saimnieciskā darbība iekšzemē nav veikta un nav veikti ar nodokli apliekami darījumi, izņemot šo noteikumu 2.2.1. un 2.2.2.apakšpunktā minētos darījumus;

10.3. iesnieguma iesniedzējs apņemas triju gadu laikā atmaksāt valsts budžetā nodokļa summu, kas kļūdaini pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu bankā.

11. Iesniegumam pievieno:

11.1. apmaksāto pievienotās vērtības nodokļa rēķinu (turpmāk – nodokļa rēķins) oriģinālus par atmaksas periodā iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, par kuriem tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

11.2. dokumentu oriģinālus, kas apliecina atmaksas periodā iekšzemē veikto preču importu, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

11.3. dokumentus, kas apliecina atmaksai pieprasītās nodokļa summas samaksu (kases čeks, bankas maksājumu uzdevums);

11.4. attiecīgās valsts nodokļu administrācijas izsniegtu izziņu (oriģinālu), kas derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas un apliecina, ka iesniegumā norādītajā atmaksas periodā persona, kas iekšzemē ir iegādājusies preces vai saņēmusi pakalpojumus, vai veikusi preču importu, ir bijusi reģistrēts nodokļa maksātājs ārpus Eiropas Savienības teritorijas;

11.5. ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, – pilnvaras oriģinālu, kas atbilst šo noteikumu 9.punktā minētajiem nosacījumiem.

III. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests izskata iesniegumu

12. Valsts ieņēmumu dienests pārbauda, vai iesniegums un tajā norādītā informācija atbilst šādiem nosacījumiem:

12.1. iesniegums iesniegts šo noteikumu 6.punktā minētajā termiņā;

12.2. iesniegumā norādītais atmaksas periods atbilst šo noteikumu 3.punktā minētajam atmaksas periodam;

12.3. informācija norādīta latviešu vai angļu valodā;

12.4. atmaksai pieprasītā kopējā nodokļa summa norādīta latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam un nav mazāka par:

12.4.1. summu, kas atbilst EUR 400, ja atmaksu pieprasa par šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto atmaksas periodu;

12.4.2. summu, kas atbilst EUR 50, ja atmaksu pieprasa par šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minēto atmaksas periodu;

12.5. iesniegumā sniegts apliecinājums atbilstoši šo noteikumu 10.punktam;

12.6. iesniegumā norādīta informācija par katru iekšzemē izrakstīto nodokļa rēķinu vai par katru dokumentu, kas apliecina iekšzemē veikto preču importu;

12.7. iesniegumam pievienoti dokumenti atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

12.8. trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs iesniegumā norādītajā atmaksas periodā nav bijis reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

13. Valsts ieņēmumu dienests četru mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par iesniegumā norādītās nodokļa summas atmaksu pilnībā vai daļēji vai par atteikumu atmaksāt nodokli.

14. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli, ja:

14.1. iesniegums neatbilst vismaz vienam no šo noteikumu 12.punktā minētajiem nosacījumiem;

14.2. atmaksu pieprasa:

14.2.1. par darījumu, kas nav noticis;

14.2.2. par nodokļa summu, kura norādīta nodokļa rēķinā, kas neatbilst Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajām prasībām;

14.2.3. par nelietota nekustamā īpašuma iegādi iekšzemē un par iekšzemē saņemtajiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar nekustamā īpašuma būvniecību, rekonstrukciju, renovāciju, restaurāciju vai remontu;

14.2.4. par personīgai lietošanai iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (piemēram, vieglā automobiļa noma, apkope, remonts, vieglajam automobilim paredzētās degvielas, smērvielu un rezerves daļu iegāde, atpūtas, ēdināšanas (arī restorāna), veselības uzlabošanas un izklaides pasākumu izmaksas);

14.2.5. trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs, kas darbojas saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību tūrisma operatoriem un izmanto preču piegādes un pakalpojumus iekšzemē sniegtā tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai.

15. Ja iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos norādītā informācija nav pietiekama šo noteikumu 13.punktā minētā lēmuma pieņemšanai, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs četru mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasīt iesnieguma iesniedzējam papildinformāciju. Papildinformācija iesniedzama viena mēneša laikā pēc dienas, kad iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis papildinformācijas pieprasījumu.

16. Ja tiek pieprasīta papildinformācija saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji vai lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli pieņem sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

17. Ja viena mēneša laikā pēc tam, kad saņemta saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu pieprasītā papildinformācija, Valsts ieņēmumu dienests pieprasa vēl papildinformāciju, kas iesniedzama viena mēneša laikā pēc dienas, kad iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis atkārtotas papildinformācijas pieprasījumu, Valsts ieņēmumu dienests lēmumu par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji vai lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli pieņem astoņu mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

18. Ja papildinformācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, un atkārtota papildinformācija, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu, nav saņemta viena mēneša laikā pēc dienas, kad iesnieguma iesniedzējs ir saņēmis informācijas pieprasījumu, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli.

19. Ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir pieņēmis lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli, pamatojoties uz to, ka nav ievēroti šo noteikumu 12.3., 12.5., 12.6. un 12.7.apakšpunktā minētie nosacījumi, trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona ir tiesīga viena mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas atkārtoti iesniegt iesniegumu.

20. Ja saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu iesniegumu iesniedz atkārtoti:

20.1. trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona atkārtoti nosūta Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, iesnieguma veidlapas V sadaļā norādot Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma datumu un numuru, lēmuma saņemšanas datumu un atkārtoti iesniegtos dokumentus;

20.2. Valsts ieņēmumu dienests viena mēneša laikā pēc atkārtoti iesniegta iesnieguma saņemšanas izskata to un saskaņā ar šo noteikumu III nodaļu pieņem lēmumu par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji vai lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli.

IV. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

21. Ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir pieņēmis lēmumu par nodokļa atmaksu pilnībā, tas nosūta iesnieguma iesniedzējam:

21.1. lēmumu par nodokļa atmaksu;

21.2. iesnieguma kopiju, kurā norādīta atmaksai apstiprinātā nodokļa summa;

21.3. nodokļa rēķinu un dokumentu oriģinālus, kas apliecina preču importu, ar norādi par nodokļa atmaksu;

21.4. dokumentus, kas apliecina nodokļa samaksu.

22. Ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir pieņēmis lēmumu par daļēju nodokļa atmaksu, tas nosūta iesnieguma iesniedzējam:

22.1. lēmumu par daļēju nodokļa atmaksu, norādot iemeslus;

22.2. iesnieguma kopiju, kurā norādīta atmaksai apstiprinātā nodokļa summa un nodokļa summa, par kuru atteikta nodokļa atmaksa;

22.3. nodokļa rēķinu un dokumentu oriģinālus, kas apliecina preču importu, par darījumiem, par kuriem pieņemts lēmums par nodokļa atmaksu, ar norādi par nodokļa atmaksu un dokumentus, kas apliecina nodokļa samaksu;

22.4. nodokļa rēķinu un dokumentu oriģinālus, kas apliecina preču importu, par darījumiem, par kuriem pieņemts lēmums par atteikumu atmaksāt nodokli, un dokumentus, kas apliecina nodokļa samaksu.

23. Ja Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir pieņēmis lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli, tas nosūta iesnieguma iesniedzējam:

23.1. lēmumu par atteikumu atmaksāt nodokli, norādot iemeslus;

23.2. iesnieguma kopiju, kurā norādīta nodokļa summa, kas netiek atmaksāta;

23.3. nodokļa rēķinu un dokumentu oriģinālus, kas apliecina preču importu, un dokumentus, kas apliecina nodokļa samaksu.

24. Atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā 10 darbdienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas. Ja Valsts ieņēmumu dienests ir pieprasījis papildu informāciju, atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par nodokļa atmaksu pilnībā vai daļēji, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas, ja informācija pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, vai astoņus mēnešus pēc iesnieguma saņemšanas, ja informācija pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu.

25. Atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā uz trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja iesniegumā norādīto kontu bankā. Izmaksas, kas saistītas ar bankas pārskaitījumu, atskaita no atmaksājamās nodokļa summas.

26. Ja nodokļa summa trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam ir atmaksāta kļūdaini, tā jāatmaksā valsts budžetā.

27. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu samazināt turpmākajos atmaksas periodos atmaksājamo nodokļa summu par kļūdaini atmaksāto nodokļa summu vai lēmumu par šīs summas piedziņu no trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

28. Ja atmaksai pieprasītā nodokļa summa iegūta krāpnieciskā veidā, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs atgūt no trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta nodokļa maksātāja vai tā pilnvarotās personas nepamatoti atmaksātās nodokļa summas, kā arī aprēķināto naudas sodu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem kriminālatbildību un administratīvo atbildību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

29. Ārlietu ministrija pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par nodokļa atmaksāšanas kārtību attiecīgajā valstī, ievērojot paritātes principu.

V. Noslēguma jautājums

30. Iesniegumus par atmaksas periodiem līdz 2012.gada 31.decembrim izskata saskaņā ar kārtību, kāda bija piemērojama līdz 2012.gada 31.decembrim.

31. Noteikumi piemērojami ar 2013.gada 1.janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 1986.gada 17.novembra Trīspadsmitās direktīvas 86/560/EEK par dalībvalstu likumu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem – pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtības nodokļiem pakļautajām personām, kas nav reģistrētas Kopienas teritorijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 8.janvāra noteikumiem Nr.27
Iesniegums pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai
trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam

Application for Refund of Value Added Tax to a Registered Taxable Person
of the Third Country or Third Territory

Valsts ieņēmumu dienestam (VID)

State Revenue Service (SRS)

Aizpilda drukātiem burtiem

To be filled out in block letters

Lūdzu atmaksāt pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas samaksāts:

20___.gadā

šādos 20___.gada mēnešos ____________________________________________

par Latvijas Republikā:

iegādātajām precēm

saņemtajiem pakalpojumiem

preču importu

We would like to ask for the refund of the Value Added Tax (VAT) paid on the following taxable transactions:

supplied goods

provided services

imported goods

in the Republic of Latvia:

in 20____

in following months ______________________________ of the year 20________

I. Iesniedzējs (trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs)

Applicant (a registered taxable person of the third country or third territory)

Nosaukums/Full name

 

Juridiskā adrese/Legal address

 

Pasta indekss, valsts/

Postal code, country

Tālrunis/Telephone

Fakss/Fax

E-pasta adrese/E-mail address

 

PVN identifikācijas numurs mītnes zemē ārpus Eiropas Savienības teritorijas/

VAT identification number in country of residence outside of the territory of the European Union

Nodokļu administrācijas iestādes nosaukums un adrese mītnes zemē
(brīvā formā vai izmantojot NACE2 kodus)/

Name and address of the Tax authority in country of residence
(free form or using NACE2 code)

 

Saimnieciskās darbības veids mītnes zemē/

Business activity in country of residence

 

Periods, par kuru tiek pieprasīta PVN atmaksa/

Refund period

 

Atmaksai pieprasītā kopējā PVN summa (LVL)/

Total amount of VAT reclaimed for refund (LVL)

II. Pilnvarotā persona
(aizpilda, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaras oriģinālu)

Authorized person
(to be filled out if authorized person on behalf of applicant submits the application.
Power of attorney must be enclosed in original)

Vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums)/

Name, surname (for legal person – full name)

 

Pases numurs vai identifikācijas kods, personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs)/

Passport number or personal identification number (for legal person – registration number)

 

Pilnvaras izdošanas datums/

Date of issue of power of attorney

Adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese)/

Address (for legal person – legal address)

 

Pasta indekss, valsts/

Postal code, country

Tālrunis/Telephone

Fakss/Fax

E-pasta adrese/E-mail address

 

III. Atmaksātās PVN summas saņēmējs (trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēts nodokļa maksātājs) vai tā pilnvarotā persona

Receiver of VAT refund (registered taxable person of the third country or third territory or authorized person)

Vārds, uzvārds (juridiskai personai – nosaukums)/

Name, surname (for legal person – full name)

 

Bankas kods (BIC/SWIFT kods)/

Code of the bank (BIC/SWIFT code)

Konta numurs, uz kuru pārskaitāma atmaksājamā PVN summa (IBAN konta numurs)/

Account number to which the refunded VAT amount is to be transferred (IBAN account number)

 

IV. PVN atmaksa

Refund of the VAT

Attaisnojuma dokuments vai dokuments, kas apliecina preču importu

Preču piegādātāja/
pakalpojuma sniedzēja nosaukums un PVN reģistrācijas numurs

Importēto preču piegādātāja nosaukums un valsts

Preces/
pakalpojuma nosaukums

Preces/
pakalpojuma vērtība
bez PVN (LVL)

PVN
(LVL)

datums

numurs

Invoice or importation document

Provider of goods/services (name, VAT registration number)

Provider of imported goods (name and country)

Goods/
Services

Value of goods/
services excluding VAT (LVL)

VAT
(LVL)

date

number

1

2

3

4

5

6

7

       
       
    

Kopā/Total

  

V. Cita iesniedzēja informācija

Other information of the applicant

 

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir patiesa. Atmaksas periodā saimnieciskā darbība iekšzemē nav veikta un nav veikti ar nodokli apliekami darījumi, izņemot Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumu Nr.27 "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam" 2.3.1. un 2.3.2.apakšpunktā minētos darījumus.

Apliecinu, ka apņemos triju gadu laikā atmaksāt valsts budžetā PVN summu, ja tā kļūdaini pārskaitīta uz iesniegumā norādīto kontu bankā.

I declare that the information in this application is true and correct – no business activity has been performed in the Republic of Latvia, except for transactions mentioned in sub-clause 2.3.1 and 2.3.2 of the Regulation No. 27 "Procedures by which Value Added Tax is to be Refunded to Taxable Persons Registered in Third Countries or Third Territories" of the Cabinet of Ministers as of January 8, 2013.

I declare that I undertake within three years to repay any VAT sum to the state budget if it is transferred in error to the bank account specified in the application.

Iesniedzēja vai tā pilnvarotās personas paraksts un tā atšifrējums/

Signature and transcription of the applicant or authorized person

Datums/

Date

VI. VID informācija
(aizpilda VID)

Information of the SRS
(to be complete by the SRS)

Pamatojoties uz 20___.gada __________ lēmumu Nr._________ par PVN atmaksāšanu:

In accordance with Decision No.___________ of ______________ on refund of the VAT:

- tiek atmaksāts PVN  LVL ___________ apmērā

VAT is being refunded in the amount of LVL __________

- netiek atmaksāts PVN  LVL ___________ apmērā

VAT is not being refunded in the amount of LVL ________

VID struktūrvienības amatpersona: amats, paraksts un tā atšifrējums/

Official of the SRS Division: Current position, signature and transcription

Datums/

Date

Z.v./Place of seal

Finanšu ministra vietā – zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 27Pieņemts: 08.01.2013.Stājas spēkā: 25.01.2013.Piemērojams ar: 01.01.2013.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 24.01.2013. OP numurs: 2013/17.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
254278
25.01.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)