Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.897

Rīgā 2012.gada 18.decembrī (prot. Nr.71 49.§)
Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā
Izdoti saskaņā ar
Pievienotās vērtības nodokļa likuma
140.panta piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs iesniedz iesniegumu par reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienesta elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistrā (turpmāk – reģistrs), un iesnieguma veidlapas paraugu;

1.2. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju kā elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju Eiropas Savienības teritorijā, un reģistrācijas termiņus, kā arī kārtību, kādā trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju izslēdz no reģistra;

1.3. trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs, kurš iekšzemē ir reģistrēts elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā elektroniski sniegto pakalpojumu deklarāciju (turpmāk – deklarācija) un iemaksā valsts budžetā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – nodoklis) summas par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā personai, kas nav nodokļa maksātājs, kā arī deklarācijas veidlapas paraugu, tās aizpildīšanas kārtību, deklarācijas iesniegšanas un nodokļa summu iemaksāšanas termiņus.

II. Trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja iekļaušana reģistrā un izslēgšana no tā

2. Ja trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs, kurš Eiropas Savienības teritorijā sniedz personai, kas nav nodokļa maksātājs, elektroniski sniegtos pakalpojumus, vēlas reģistrēties šo pakalpojumu sniegšanai iekšzemē, tas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz reģistrācijas iesniegumu (1.pielikums), izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu elektroniski sniegto pakalpojumu deklarēšanas sistēmu.

3. Aizpildot reģistrācijas iesniegumu, trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs apstiprina, ka tas nav:

3.1. citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts) reģistrēts nodokļa maksātājs;

3.2. reģistrējies citā dalībvalstī elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā.

4. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu par trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja reģistrēšanu, piešķirot tam identifikācijas numuru, vai par atteikumu reģistrēt trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju reģistrā.

5. Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu par trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja reģistrēšanu, tas reģistrācijas dienā trešās valsts un trešās teritorijas nodokļa maksātāju informē par tā iekļaušanu reģistrā un piešķirto identifikācijas numuru, nosūtot paziņojumu uz reģistrācijas iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

6. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu reģistrēt trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju reģistrā, ja tas ir:

6.1. citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs;

6.2. reģistrēts citā dalībvalstī elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā;

6.3. reģistrācijas iesniegumā norādījis nepatiesus datus.

7. Ja Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu par atteikumu reģistrēt trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju reģistrā, tas par pieņemto lēmumu informē trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju, nosūtot paziņojumu uz reģistrācijas iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

8. Trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju uzskata par reģistrētu reģistrā, sākot ar dienu, kad tam ir elektroniski paziņots par reģistrāciju.

9. Trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs, kurš ir reģistrēts reģistrā (turpmāk – reģistrētā persona), 15 darbdienu laikā elektroniski paziņo Valsts ieņēmumu dienestam:

9.1. par izmaiņām reģistrācijas iesniegumā norādītajā informācijā;

9.2. par elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu;

9.3. par saimnieciskās darbības izbeigšanu;

9.4. ja tas vairs neatbilst nosacījumiem, kas ļauj reģistrēties iekšzemē elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā.

10. Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības izslēgt reģistrēto personu no reģistra, ja tā:

10.1. paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanas izbeigšanu;

10.2. ir izbeigusi saimniecisko darbību;

10.3. neatbilst nosacījumiem, kas ļauj reģistrēties iekšzemē elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā;

10.4. divus taksācijas periodus pēc kārtas nav iesniegusi deklarācijas šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā vai deklarācijās sniegusi nepatiesu informāciju;

10.5. pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma nav iesniegusi attaisnojuma dokumentus un grāmatvedības reģistru datus, kuri izmantojami nodokļa aprēķinu pārbaudei;

10.6. nepilda Pievienotās vērtības nodokļa likumā un šajos noteikumos minētos pienākumus.

11. Valsts ieņēmumu dienests pieņemto lēmumu par reģistrētās personas izslēgšanu no reģistra paziņo trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājam, nosūtot to uz reģistrācijas iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.

III. Nodokļa aprēķināšana un iemaksāšana valsts budžetā

12. Reģistrētā persona elektroniski iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarāciju (2.pielikums) par katru kalendāra ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmitajam datumam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Eiropas Savienības teritorijā nereģistrētu personu elektroniski sniegto pakalpojumu deklarēšanas sistēmu.

13. Reģistrētā persona iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarāciju arī tad, ja tā taksācijas periodā nav sniegusi elektroniski sniegtos pakalpojumus.

14. Aizpildot deklarāciju, reģistrētā persona norāda:

14.1. nosaukumu un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirto identifikācijas numuru;

14.2. katrā dalībvalstī elektroniski sniegto pakalpojumu kopējo vērtību (bez nodokļa) taksācijas periodā, attiecīgo nodokļa likmi un aprēķināto nodokļa summu.

15. Deklarācijā naudas summas uzrāda euro un centos. Ja elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai izmantota cita valūta, tad, aizpildot deklarāciju, taksācijas periodā sniegto pakalpojumu vērtību un nodokļa summu pārrēķina euro pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā kursa taksācijas perioda pēdējā dienā, vai, ja attiecīgajā dienā šādas publikācijas nav, – atbilstoši nākamajai publikācijas dienai.

(MK 22.10.2013. noteikumu Nr.1148 redakcijā)

16. Reģistrētā persona nodokli par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem iemaksā valsts budžetā vienlaikus ar deklarācijas iesniegšanu līdz kalendāra ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam.

IV. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumus Nr.311 "Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66.nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.897
Trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja reģistrācijas iesniegums Valsts ieņēmumu dienesta elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistrā
Trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja nosaukums 
Trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja darbības apraksts 
Kontaktpersona
Valsts
Adrese 
Elektroniskā pasta adrese
Mājaslapas adrese internetā
Nodokļa maksātāja identifikācijas numurs mītnes valstī (ja tāds ir) 
Tālruņa numurs
Faksa numurs

Apstiprinu, ka neesmu:

 citas Eiropas Savienības dalībvalsts pievienotās vērtības nodokļa maksātājs;

 reģistrēts citā Eiropas Savienības dalībvalstī elektroniski sniegto pakalpojumu sniegšanai Eiropas Savienības teritorijā.

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.897

(Pielikums grozīts ar MK 22.10.2013. noteikumiem Nr.1148)

Elektroniski sniegto pakalpojumu deklarācija
Periods________.gada ______.ceturksnis


Reģistrētās personas nosaukums


Identifikācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta elektroniski sniegto pakalpojumu sniedzēju reģistrā


Nr.
p.k.

ES dalībvalsts

Darījumu summa (euro)

PVN likme

Aprēķinātais PVN (euro)

1.Apvienotā Karaliste
2.Austrija
3.Beļģija
4.Bulgārija
5.Čehija
6.Dānija
7.Francija
8.Grieķija
9.Horvātija*
10.Igaunija
11.Itālija
12.Īrija
13.Kipra
14.Latvija
15.Lietuva
16.Luksemburga
17.Malta
18.Nīderlande
19.Polija
20.Portugāle
21.Rumānija
22.Slovākija
23.Slovēnija
24.Somija
25.Spānija
26.Ungārija
27.Vācija
28.Zviedrija

Piezīme. * Šo rindu aizpilda tikai par darījumiem, kas veikti no 2013.gada 1.jūlija.

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 897Pieņemts: 18.12.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Zaudē spēku: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 202, 27.12.2012. OP numurs: 2012/202.11
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
253686
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)