Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17

Liepājā 2012.gada 25.oktobrī (prot. Nr.13, 13.§)
Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
13.punktu un Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz, pagarina, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.2. Noteikumos lietotie termini:

1.2.1. Aģentūra – Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "LIEPĀJAS SABIEDRISKAIS TRANSPORTS";

1.2.2. licence – speciāla atļauja (licence), dokuments, kas apliecina tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas;

1.2.3. licences kartīte – noteiktas formas dokuments, ko izsniedz pārvadātājam uz katru vieglo taksometru un kas apliecina, ka pārvadātājs kā šī transportlīdzekļa īpašnieks vai turētājs šajos noteikumos paredzētajā kārtībā IR saņēmis licenci pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā;

1.2.4. pārvadātājs – šo noteikumu izpratnē fiziska vai juridiska persona, kura ir tiesīga veikt pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi licenci;

1.2.5. paziņojums – rakstveida dokuments, kuru šajos noteikumos minētajos gadījumos Aģentūra nosūta uz pieteikumā norādīto juridisko, faktisko vai elektronisko pasta adresi;

1.2.6. Komisija – Liepājas pilsētas Domes Licencēšanas komisija.

1.3. Lai saņemtu licenci, pārvadātājam jābūt atbilstoši ekonomiskam un profesionālam nodrošinājumam licencētās komercdarbības veikšanai, sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu vai nodokļu maksājumu parāds valsts un/vai pašvaldības budžetā nedrīkst pārsniegt 150,00 euro, izņemot gadījumus, kad ar attiecīgajām institūcijām saskaņots parāda atmaksas grafiks.

(Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)

1.4. Pārvadātājs ir atbildīgs par spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz komercdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.

1.5. Maksimālā maksa (tarifi) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētā tiek apstiprināta ar Liepājas pilsētas Domes (turpmāk – Dome) saistošajiem noteikumiem. Pārvadātāja noteikto maksu (tarifu) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, kas nepārsniedz Domes saistošajos noteikumos noteiktos maksimālos tarifus, apstiprina Komisija ne biežāk kā vienu reizi 6 (sešos) mēnešos.

1.6. Maksa par licenci pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, licences dublikātu, licences kartīti un licences kartītes dublikātu tiek apstiprināta ar Domes saistošajiem noteikumiem.

1.7. Lai veiktu pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem, izmantojamajam transportlīdzeklim tiek noteiktas šādas prasības:

1.7.1. tehniskā stāvokļa atbilstība pasažieru pārvadāšanas vieglajiem taksometriem prasībām;

1.7.2. normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši noformēta īpašumā, valdījumā (turējumā) esošā transportlīdzekļa dokumentācija;

1.7.3. normatīvajos aktos noteiktais nepieciešamais noformējums un aprīkojums pasažieru pārvadāšanai;

1.7.4. uz abām vieglā taksometra priekšējām durvīm jāizvieto Liepājas pilsētas taksometra atšķirības zīme (emblēma) un uz transportlīdzekļa labās puses aizmugurējām durvīm (neizmantojot durvju stikloto daļu) informācija par taksometra dienas un nakts pakalpojumu tarifu (maksu), norādot taksometra nolīgšanas tarifu, attāluma tarifu (maksa par kilometru) un laika tarifu (braukšana un stāvēšana, maksa par minūti). Visa informācija jānoformē saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu.

1.8. Pārvadātājam, kurš saņēmis licences kartīti pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, jānodrošina:

1.8.1. ka pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus sniedz vadītāji, kuru kvalifikācija atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.8.2. darba, satiksmes drošības un citu normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz konkrēto pasažieru komercpārvadājumu veidu, ievērošana;

1.8.3. darba līgumisko attiecību noformēšana ar taksometru vadītājiem Darba likumā noteiktajā kārtībā, izņemot gadījumu, kad taksometra vadītājs ir individuālais komersants, kurš saņēmis licenci.

1.9. Taksometra vadītājam jānodrošina pasažieru pārvadāšana saskaņā ar Komisijas apstiprinātajiem attiecīgā pārvadātāja tarifiem pasažieru un bagāžas pārvadāšanai ar vieglo taksometru Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. LICENCES PIEŠĶIRŠANAS, IZSNIEGŠANAS UN PAGARINĀŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Lai saņemtu licenci (1.pielikums) pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, pieteikuma iesniedzējam Aģentūrā jāiesniedz šādi dokumenti:

2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums licences saņemšanai (3.pielikums);

2.1.2. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par to, ka pieteikuma iesniedzējs ir stājies nodokļu maksātāju uzskaitē un tam nav nodokļu parādu, kas pārsniedz 150,00 euro, izņemot gadījumus, kad ar Valsts ieņēmumu dienestu saskaņots parāda atmaksas grafiks. Izziņa derīga iesniegšanai ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no tās izsniegšanas dienas;

2.1.3. noteikta parauga rakstisks pieteikums – projekts braukšanas maksas (tarifa) pasažieru un bagāžas pārvadāšanai ar vieglo taksometru apstiprināšanai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (5.pielikums).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.27)

2.2. Aģentūra ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pieteikuma iesniedzējam papildus pieprasīt ar pasažieru pārvadājumiem saistītu informāciju, kura nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nosūtot pieteikuma iesniedzējam paziņojumu par nepieciešamību iesniegt papildu dokumentus vai informāciju.

2.3. Ja ir saņemti visi 2.1.punktā un nepieciešamības gadījumā 2.2.punktā minētie dokumenti un informācija, jautājums par licences piešķiršanu tiek izskatīts Komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā, skaitot no pieteikuma iesniegšanas brīža. Aģentūra 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes sagatavo un izsniedz licenci vai pamatotu atteikumu to izsniegt.

2.4. Uz Komisijas sēdi var tikt uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi pārvadātājs, nosūtot paziņojumu, tiek informēts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Komisijas sēdes. Pārvadātāja neierašanās uz Komisijas sēdi nav iemesls licences piešķiršanas izskatīšanas atlikšanai.

2.5. Licenci pārvadātājam izsniedz pēc Domes noteiktās gada maksas par licenci samaksāšanas.

2.6. Aģentūra datus par vieglo taksometru pārvadājumu licences izsniegšanu un tās derīguma termiņu ievada Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk – CSDD) uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

2.7. Komisijas lēmumu par atteikumu izsniegt licenci pieteikuma iesniedzējs 20 (divdesmit) darba dienu laikā var apstrīdēt Domē.

2.8. Maksimālais licences termiņš ir 5 (pieci) gadi, skaitot no licences izsniegšanas dienas. Licence pārvadātājam tiek izsniegta uz pieteikumā norādīto termiņu.

2.9. Pārvadātājs ir tiesīgs pagarināt izsniegtās licences termiņu uz laiku ne ilgāku par 5 (pieciem) gadiem.

2.10. Lai pagarinātu licences termiņu, pārvadātājs ne agrāk kā 60 (sešdesmit) dienas un ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms licences derīguma termiņa beigām iesniedz Aģentūrai rakstisku pieteikumu (3.pielikums) un to dokumentu kopijas, kuros licences darbības laikā veiktas izmaiņas.

2.11. Pārvadātāja pieteikums par licences pagarināšanu tiek izskatīts Komisijas kārtējā sēdē. Licence pārvadātājam tiek izsniegta Aģentūrā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma par licences pagarināšanu pieņemšanas.

2.12. Ja pārvadātājs ir nokavējis licences pagarināšanas pieteikuma iesniegšanas termiņu, licence jāpieprasa 2.1.punktā noteiktajā kārtībā.

3. LICENCES KARTĪTES PIEŠĶIRŠANAS, IZSNIEGŠANAS UN PAGARINĀŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Lai saņemtu licences kartīti (2.pielikums), pārvadātājam Aģentūrā jāiesniedz šādi dokumenti:

3.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums licences kartītes saņemšanai (4.pielikums);

3.1.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopija;

3.1.3. ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma iesniedzējam, dokumenta, kas apliecina pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopija. Šajā dokumentā norādītais transportlīdzekļa lietošanas tiesību termiņš nedrīkst būt īsāks par pieteikumā pieprasīto licences kartītes derīguma termiņu;

3.1.4. ja transportlīdzeklis nav reģistrēts Latvijā, 3.1.2.un 3.1.3.apakšpunktā norādīto dokumentu vietā jāiesniedz tehniskos datus apliecinošs dokuments vai ārvalstīs izdots transportlīdzekļa reģistrācijas dokuments un muitas apliecība, kā arī transportlīdzekļa īpašuma un turējuma tiesību apliecinošs dokuments. Par jauniem transportlīdzekļiem jāiesniedz to iegādi apliecinoša dokumenta kopija.

3.2. Aģentūra 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 3.1.punktā norādīto dokumentu saņemšanas izsniedz pārvadātājam apliecinājumu par licences kartītes piešķiršanu vai sniedz pamatotu atteikumu to izsniegt, vai arī nosūta paziņojumu pārvadātājam par nepieciešamību iesniegt papildu informāciju.

3.3. Pēc tam, kad transportlīdzeklis ir pilnībā aprīkots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem, pārvadātājs Aģentūrā iesniedz to apliecinošus dokumentus:

3.3.1. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības ar taksometra reģistrācijas numuru kopiju;

3.3.2. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola ar pozitīvu vērtējumu par tā tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai kopiju;

3.3.3. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju ar atzīmi, ka elektroniskā ierīce ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā;

3.3.4. derīga transportlīdzeklim uzstādītā skaitītāja atkārtotās verifikācijas sertifikāta kopiju un kontroles čeka izdruku.

3.4. Aģentūra 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu 3.3.punktā norādīto dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz pārvadātājam izsniegto licenci, sagatavo un izsniedz licences kartīti vai sniedz pamatotu atteikumu to izsniegt, vai arī nosūta paziņojumu pārvadātājam par nepieciešamību iesniegt papildu informāciju.

3.5. Licences kartīti pārvadātājam izsniedz pēc Domes noteiktās maksas par licences kartīti samaksāšanas.

3.6. Licences kartīte tiek izsniegta uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

3.7. Pārvadātājs ir tiesīgs pagarināt izsniegtās licences kartītes derīguma termiņu uz laiku ne ilgāku par 6 (sešiem) mēnešiem.

3.8. Lai pagarinātu licences kartītes derīguma termiņu, pārvadātājs Aģentūrā iesniedz rakstisku pieteikumu (4.pielikums), 3.3.2.apakšpunktā minēto transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju, transportlīdzeklim uzstādītā skaitītāja atkārtotās verifikācijas sertifikāta kopiju un to dokumentu kopijas, kuros licences kartītes darbības laikā veiktas izmaiņas.

3.9. Pēc 3.8.punktā norādītā pieteikuma saņemšanas Aģentūra izskata pieteikumu, sagatavo un izsniedz licences kartīti 5 (piecu) darba dienu laikā, pirms tam iekasējot Domes noteikto maksu par licences kartīti.

3.10. Ja pārvadātājs ir nokavējis licences kartītes derīguma termiņa pagarināšanas pieteikuma iesniegšanas termiņu, licences kartīte jāpieprasa 3.1.punktā noteiktajā kārtībā.

3.11. Izsniegtās licences kartītes derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt licences derīguma termiņu. Licences kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek piešķirta ne ilgāk par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopijā norādītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu, bet pārvadātāja īpašumā neesošam transportlīdzeklim – līdz dokumentā, kas apliecina pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, noteiktajam laikam, bet ne ilgāk par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopijā norādītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu.

3.12. Licences kartītes derīguma termiņš netiek pagarināts un jaunas licences kartītes netiek izsniegtas, ja pārvadātājam licences kartītes pieprasīšanas dienā ir parāds pašvaldības budžetam vai nav veikti norēķini par iepriekš saņemtajām licences kartītēm.

3.13. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, pārvadātājs rīkojas šo noteikumu 3.1.punktā noteiktajā kārtībā.

3.14. Ja licences kartītes derīguma termiņš ir beidzies un pārvadātājs nav iesniedzis pieteikumu par termiņa pagarināšanu vai licences kartīte tiek anulēta, pārvadātājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā taksometra numura zīmi nodot CSDD.

4. LICENCES UN LICENCES KARTĪTES DARBĪBAS APTURĒŠANA UZ LAIKU VAI ANULĒŠANA

4.1. Uz laiku apturēt licences darbību vai anulēt licenci var Komisija šajos noteikumos paredzētajos gadījumos.

4.2. Uz laiku apturēt licences kartītes darbību vai anulēt licences kartīti var Aģentūra šajos noteikumos paredzētajos gadījumos.

4.3. Licences un/vai licences kartītes darbību var apturēt:

4.3.1. uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto normatīvo aktu prasības;

4.3.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja pasažieru komercpārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš;

4.3.3. uz laiku līdz attiecīgā dokumenta, kas apliecina pārvadātāja tiesības lietot transportlīdzekli, kopijas iesniegšanai, ja jau iesniegtajā dokumentā norādītais termiņš ir beidzies;

4.3.4. uz laiku līdz derīga taksometra skaitītāja atkārtotas verifikācijas sertifikāta kopijas iesniegšanai, ja beidzies iepriekš iesniegtā atkārtotas verifikācijas sertifikāta derīguma termiņš;

4.3.5. uz laiku līdz obligāto nodokļu samaksai vai nodokļu parāda atmaksas grafika saskaņošanai ar nodokļus administrējošām institūcijām, ja pārvadātājam ir parādi obligāto nodokļu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā (saņemta informācija no kompetentām institūcijām) un ja pārvadātājs ar nodokļus administrējošām institūcijām nav saskaņojis nodokļu parāda atmaksas grafiku.

4.3.6. ja pārvadātājs ierosina apturēt izsniegtās licences un/vai licences kartītes darbību uz laiku, iesniedzot pieteikumu brīvā formā, kurā norādīts termiņš un pamatojums licences un/vai licences kartītes darbības apturēšanai uz laiku.

4.4. Licenci un/vai licences kartīti var anulēt šādos gadījumos:

4.4.1. ja pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto licenci un/vai licences kartīti, iesniedzot pieteikumu anulēšanai (3. vai 4.pielikums);

4.4.2. ja licence un/vai licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citādā veidā atsavināta par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī, ja ar licenci iegūtās saistības tiek nodotas citai personai;

4.4.3. ja pārvadātājs licences un/vai licences kartītes saņemšanai vai pagarināšanai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstiski nav paziņojis Aģentūrai par izmaiņām šajos dokumentos norādītajās ziņās;

4.4.4. pārvadātājs 3 (trīs) mēnešu laikā pēc lēmuma par licences un/vai licences kartītes piešķiršanu pieņemšanas nav saņēmis piešķirto licenci un/vai licences kartīti, nav aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši noteiktajām prasībām, nav iesniedzis attiecīgus dokumentus, pēc licences saņemšanas nav pieprasījis licences kartīti;

4.4.5. ja Domē vai Aģentūrā ir saņemts kompetentas institūcijas spēkā stājies lēmums, kas apliecina, ka:

4.4.5.1. pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadāšanu saistīto normatīvo aktu prasības;

4.4.5.2. pārvadātājs pārkāpj šo noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadāšanu darbību saistīto normatīvo aktu prasības tādējādi, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība un veselība;

4.4.5.3. pārvadātājs pasažieru pārvadājumiem izmantojis transportlīdzekli, kuram nav uzstādīts Valsts ieņēmumu dienesta attiecīgajā teritoriālajā iestādē reģistrēts skaitītājs vai skaitītājs kā citādi bijis neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;

4.4.6. ja sniegtie pakalpojumi ir nekvalitatīvi un pārvadātājs noteiktajā laikā nav novērsis kompetentās institūcijas lēmumā norādītos trūkumus;

4.4.7. ja pārvadātājs liedz pašvaldības atbildīgajām institūcijām piekļuvi kontroles veikšanai;

4.4.8. ja pārvadātāja komercdarbība tiek apturēta vai izbeigta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.4.9. ja transportlīdzeklis, kuru kā taksometru izmanto pasažieru pārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD;

4.4.10. ja ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas tiek kavēta kārtējā gada maksa par licenci;

4.4.11. ja netiek izpildīti 7.2.punkta nosacījumi par pieteikuma – projekta iesniegšanu braukšanas maksas (tarifa) pasažieru un bagāžas pārvadāšanai ar vieglo taksometru apstiprināšanai.

4.5. Anulējot licenci, tiek anulētas visas uz anulētās licences pamata izsniegtās licences kartītes. Licences un/vai licences kartīšu anulēšanas gadījumā par licenci un uz tās pamata izsniegtajām licences kartītēm samaksātā naudas summa netiek atmaksāta.

4.6. Uz Komisijas sēdi, kurā tiks lemts par licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, var tikt uzaicināts pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi, kā arī par pārkāpuma būtību pārvadātājs, nosūtot paziņojumu, tiek informēts ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Komisijas sēdes. Pārvadātāja neierašanās uz Komisijas sēdi nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

4.7. Aģentūra datus par licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

4.8. Ja licences un/vai licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku vai anulēta, licence un/vai licences kartīte ir jānodod Aģentūrā lēmumā noteiktajā termiņā. Ja licences un/vai licences kartītes darbība ir apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.

4.9. Pārvadātājam, kuram anulēta licence, ir tiesības iesniegt jaunu pieteikumu licences saņemšanai pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem ne agrāk kā vienu gadu pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par licences anulēšanu.

4.10. Aģentūras lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram. Komisijas lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Domē.

5. LICENCES UN LICENCES KARTĪTES GLABĀŠANA UN NODOŠANA

5.1. Par licences un licences kartītes izmantošanu un glabāšanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence un licences kartīte.

5.2. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai kā citādi atsavināt par labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.

5.3. Veicot pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā transportlīdzeklī.

5.4. Beidzoties licences un licences kartītes derīguma termiņam, tā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām jānodod Aģentūrā.

5.5. Licences un/vai licences kartītes nozaudēšanas gadījumā pēc pārvadātāja rakstveida pieprasījuma Aģentūra izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta atzīme "DUBLIKĀTS", par to iepriekš iekasējot Domes noteikto maksu par attiecīgā dokumenta dublikātu, tam pieskaitot normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli.

5.6. Licences un/vai licences kartītes dublikāta izsniegšanas gadījumā to derīguma termiņš netiek pagarināts.

5.7. Par licences nozaudēšanu pārvadātājs publicē informāciju vietējā laikrakstā. Licences dublikātu Aģentūra izsniedz pēc publikācijas uzrādīšanas. Atsevišķos gadījumos, pēc pārvadātāja pamatota rakstiska pieprasījuma, Aģentūra var izsniegt licences dublikātu pirms attiecīgās publikācijas.

6. LICENCĒTĀS KOMERCDARBĪBAS KONTROLE

6.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par likumu, Ministru kabineta noteikumu, šo noteikumu un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu attiecībā uz komercdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.

6.2. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

6.3. Šo noteikumu, kā arī citu ar pasažieru komercpārvadāšanu saistīto tiesību aktu ievērošanas kārtību kontrolē Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA" (turpmāk – Pašvaldības policija), ja vien normatīvajos aktos nav noteikts savādāk.

6.4. Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir tiesīgi Pašvaldības policijas darbinieki.

6.5. Ar šo saistošo noteikumu pārkāpšanu saistītās lietas izskata un uzliek naudas sodu Pašvaldības policijas amatpersonas, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts savādāk.

6.6. Kontrole var tikt veikta sadarbībā ar citām kontroles iestādēm un institūcijām (Valsts ieņēmumu dienests, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Valsts policija, u.c. institūcijas).

6.7. Veicot šo noteikumu izpildes kontroli, Pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības pieprasīt pārvadātājam uzrādīt dokumentus un apskatīt transportlīdzekļus, to iekārtas un ierīces, t.i., visu to, kas attiecas uz kontrolējamo sfēru.

6.8. Pašvaldības policijas amatpersonu lēmumus var apstrīdēt Pašvaldības policijas priekšniekam. Pašvaldības policijas priekšnieka lēmumus var apstrīdēt tiesā.

7. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

7.1. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

7.2. Pārvadātājiem, kuriem licences izsniegtas pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, jāiesniedz pieteikums – projekts braukšanas maksas (tarifa) pasažieru un bagāžas pārvadāšanai ar vieglo taksometru apstiprināšanai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā (5.pielikums) viena mēneša laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža. Šīs prasības neievērošana var būt pamats izsniegtās licences atzīšanai par spēkā neesošu.

7.3. Lai vieglajiem taksometriem, kam licences kartītes ir derīgas šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā brīdī, pagarinātu licences kartītes derīguma termiņu, transportlīdzeklis jānoformē saskaņā ar 1.7.4.apakšpunktu.

7.4. Saistošie noteikumi publicējami likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā un stājas spēkā 2013. gada 1.janvārī.

7.5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

7.5.1. Domes 1999.gada 14.oktobra noteikumi Nr.8 "Noteikumi pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētā";

7.5.2. Domes 1999.gada 9.decembra noteikumi Nr.15 "Par grozījumiem domes 1999.gada 14.oktobra noteikumos Nr.8 "Noteikumi pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētā"";

7.5.3. Domes 2000.gada 10.februāra noteikumi Nr.4 "Par grozījumiem domes 1999.gada 14.oktobra noteikumos Nr.8 "Noteikumi pasažieru pārvadājumiem Liepājas pilsētā"".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
1.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17

2.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17

3.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17

4.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17

5.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)

P I E T E I K U M S
Braukšanas maksas (tarifa) pasažieru pārvadāJUMIEM ar
vieglo taksometru apstiprināšanai Liepājas pilsētas
administratīvajā teritorijā


 
Pieteikuma iesniedzējs 
 (uzņēmēja/uzņēmuma nosaukums)

 
Tarifu plāns pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā
no tiek noteikts sekojošs:
 DD/MM/GGGG 

 

Nr.
p.k.

Tarifa pielietojums1

Nolīgšanas tarifs (ar PVN) euro

Attāluma tarifs par 1 km dienā2 (ar PVN) euro

Attāluma tarifs par 1 km naktī3 (ar PVN) euro

Laika tarifs par minūti (ar PVN) euro centi

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

1 Automātiska tarifa maiņa ir pieļaujama dēļ braukšanas attāluma, braukšanas ilguma, diennakts laika, datuma, nedēļas dienas
2 Diena – laika periods no plkst. 06.00-21.59
3 Nakts – laika periods no plkst. 22.00-05.59

Pieteikuma
iesniegšanas
datums
 Paraksttiesīgās
personas vārds,
uzvārds, paraksts
  
 

(DD/MM/GGGG)

 

(vārds/uzvārds)

(paraksts)

6.pielikums
Liepājas pilsētas domes
2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.17

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.27 redakcijā)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Liepājas pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 17Pieņemts: 25.10.2012.Stājas spēkā: 01.01.2013.Zaudē spēku: 01.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 07.12.2012. OP numurs: 2012/193.12
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
253222
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)