Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.769

Rīgā 2012.gada 13.novembrī (prot. Nr.64 27.§)
Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
24.1 panta trešo daļu un septītās daļas 1. punktu,
30. panta pirmo daļu un 45. panta pirmo, septīto un 7.2 daļu
un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. panta pirmo daļu
(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā pieprasa un izsniedz siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauju (turpmāk – atļauja) likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētajām piesārņojošajām darbībām (turpmāk – likuma 2. pielikumā minētās darbības);

1.2. kārtību, kādā iesniedz iesniegumu un saņem atļauju tām likumā minētajām darbībām, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētos rādītājus (turpmāk – likuma 2. pielikumā minētie rādītāji);

1.3. iesniegumā iekļaujamo informāciju atļaujas saņemšanai un atļaujā iekļaujamo informāciju;

1.4. termiņu, kādā operators paziņo Valsts vides dienestam (turpmāk – dienests) par darbības izmaiņām;

1.5. kārtību, kādā veic emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbībā radīto siltumnīcefekta gāzu emisijas (turpmāk – emisija) monitoringu;

1.6. kārtību, kādā pārbauda un apstiprina ikgadējo pārskatu par emisiju (turpmāk – emisiju ziņojums);

1.7. kārtību, kādā iesniedz, pārbauda un apstiprina ikgadējo darbības līmeņa izmaiņu ziņojumu (turpmāk – darbības līmeņa ziņojums);

1.8. verificētājam izvirzītās būtiskās prasības un to ievērošanas uzraudzības mehānismu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

2. Noteikumi attiecas uz stacionārajām tehnoloģiskajām iekārtām, kurās tiek veikta kāda no likuma 2.pielikumā minētajām darbībām, kā arī uz stacionārajām tehnoloģiskajām iekārtām, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz likuma 2.pielikumā minētos rādītājus (turpmāk – iekārta).

3. Operators šo noteikumu 4. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos pielikumus un dokumentus iesniedz elektroniski, pēc elektroniskas reģistrēšanās aizpildot informāciju tiešsaistes režīmā dienesta informācijas sistēmā. Operators šo noteikumu 32. un 33. punktā minētos iesniegumus un tiem pievienotos pielikumus un dokumentus, šo noteikumu 48., 48.4 un 61. punktā minētos ziņojumus, kā arī šo noteikumu 48.1 punktā minēto informāciju un to pamatojošos dokumentus iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 5.1 nodaļā norādīto procedūru, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto vienoto Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas informācijas apmaiņas sistēmu (turpmāk – ETS informācijas sistēma).

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

2. Kārtība, kādā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai, kā arī atļaujas izsniegšanas, grozīšanas un atcelšanas nosacījumi
2.1. Kārtība, kādā iesniedz un izvērtē iesniegumu atļaujas saņemšanai

4. Operators sagatavo iesniegumu atļaujas saņemšanai (turpmāk – atļaujas iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu un tam pievieno:

4.1. atļaujas iesniegumā norādīto informāciju pamatojošus dokumentus;

4.2. procedūru aprakstus saskaņā ar Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 (turpmāk – regula Nr. 2018/2066).

(Grozīts ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 194; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

5. Papildus šo noteikumu 4.punktā minētajam operators, ja uz to attiecināmas attiecīgās prasības, iesniedz:

5.1. informāciju par biomasas frakcijas noteikšanas metodi un aprēķiniem saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma 5. un 7.punktu, ja konkrētā kurināmā vai materiāla biomasas frakciju nosaka, izmantojot analīzes saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma 5.punktu;

5.2. operatora kontrolē esošo mērīšanas sistēmu atbilstību apliecinošos dokumentus, kas norāda, ka izmantotie mērīšanas līdzekļi ir pakļauti metroloģiskai kontrolei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu vai verificēšanu, kalibrēšanas vai verificēšanas sertifikātiem un attiecīgām atzīmēm, lai pamatotu mērījumu rezultātu izmantošanu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma 9.punktu;

5.3. informāciju par šo noteikumu 2.pielikuma 15.1., 15.2. un 15.3.apakšpunktā minētajām darbībām;

5.4. informāciju, kas pamato šo noteikumu 2.pielikuma 16.punktā minēto zemākā sadegšanas siltuma un emisijas faktoru noteikšanas metodi un zemākā sadegšanas lieluma vērtības, salīdzinot ar līdzvērtīgā komerciālā standarta kurināmā lielumu;

5.5. šo noteikumu 2.pielikuma 21.punktā minēto paraugu ņemšanas plānu, ja operators emisiju aprēķina faktoru noteikšanai izmanto analīzes saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma 21.punktu;

5.6. informāciju, kura saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikuma 24.2.apakšpunktu pamato citu analīžu veikšanas biežumu, nekā attiecīgajam kurināmajam vai materiālam norādīts regulas Nr. 2018/2066 VII pielikumā.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

6. Lai izstrādātu atļaujas iesniegumā norādāmos priekšlikumus monitoringa veikšanas nosacījumiem, operators saskaņā ar regulu Nr. 2018/2066 nosaka:

6.1. iekārtas kategoriju, kuru klasificē saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 19.panta 2.punktu;

6.2. attiecīgā gadījumā katras avota plūsmas kategoriju, kuru klasificē saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 19.panta 3.punktu;

6.3. monitoringa robežas katrai iekārtai saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 20.pantu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

7. Operators emisiju monitoringam piemēro uz aprēķiniem vai uz mērījumiem balstītu metodoloģiju saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 21.panta nosacījumiem. Attiecīgo metodoloģiju operators izvēlas, ievērojot šādus nosacījumus:

7.1. uz aprēķiniem balstīta metodoloģija ļauj noteikt emisijas no avotu plūsmām, pamatojoties uz darbības datiem, kas iegūti, izmantojot mērīšanas sistēmas, ar laboratoriskām analīzēm noteiktos papildu parametrus vai standartlielumus;

7.2. uz aprēķiniem balstītu metodoloģiju var izmantot, lietojot regulas Nr. 2018/2066 24.pantā noteikto standarta metodi vai 25.pantā noteikto masas bilances metodi;

7.3. uz mērījumiem balstīta metodoloģija ļauj noteikt emisijas no emisijas avotiem, izmantojot attiecīgās siltumnīcefekta gāzes koncentrācijas nepārtrauktus mērījumus dūmgāzēs un dūmgāzu plūsmas mērījumus, kā arī ļauj veikt oglekļa dioksīda pārvietošanas monitoringu starp iekārtām, kurās notiek oglekļa dioksīda koncentrācijas un pārvietotās gāzes plūsmas mērīšana.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

8. Dienests atļauj operatoram apvienot uz aprēķiniem balstītās metodoloģijas standarta metodi, masas bilances metodi un uz mērījumiem balstīto metodoloģiju dažādiem emisiju avotiem un avotu plūsmām no vienas iekārtas, ja pēc šādas apvienošanas nerodas neuzskaitītas emisijas vai dubulta emisiju uzskaite.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

9. Ja operators neizvēlas uz mērījumiem balstīto metodoloģiju, tas savas iekārtas darbībai piemēro uz aprēķiniem balstītu metodoloģiju, kas norādīta regulas Nr. 2018/2066 IV pielikumā, izņemot gadījumu, ja operators atļaujas iesniegumā dienestam pietiekami pamato, ka šīs metodoloģijas izmantošana nav tehniski iespējama, rada nesamērīgas izmaksas vai cita metodoloģija nodrošina augstāku vispārējo emisiju datu pareizību.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

10. Operators izņēmuma gadījumā var nepiemērot šo noteikumu 7.punktā minēto metodoloģiju un izmantot regulas Nr. 2018/2066 22.pantā noteikto samazinājuma metodoloģiju, piemērojot to dažām avotu plūsmām vai emisiju avotiem, ja tiek ievēroti regulas Nr. 2018/2066 22.pantā noteiktie nosacījumi.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

11. Operators, kura iekārtai ir zems emisiju līmenis saskaņā ar regulas Nr.  2018/2066 47.panta 2.punktu, var izmantot vienkāršotos monitoringa nosacījumus šo noteikumu 6.punktā minēto priekšlikumu izstrādei.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

12. Operators, kura iekārta veic tādu likuma 2.pielikumā minēto darbību, kas rada N2O emisijas, nedrīkst izmantot šo noteikumu 11.punktā minētos vienkāršotos monitoringa nosacījumus.

13. Šo noteikumu 11.punktā minētais operators:

13.1. veic vienkāršotu riska novērtējumu par to, vai kontroles darbības un šo kontroles darbību procedūras ir samērīgas ar raksturīgajiem riskiem (emisiju monitoringā izmantoto parametru, piemēram, darbības datu, emisiju aprēķina faktoru, datu noteikšanas mērīšanas līdzekļi, atkarība no nepatiesiem apgalvojumiem, pirms tiek ņemta vērā attiecīgo kontroles darbību ietekme) un apzinātajiem kontroles riskiem (emisiju monitoringā izmantoto parametru atkarība no nepatiesiem apgalvojumiem, ko kontroles sistēma laikus nenovērš vai nekonstatē un neizlabo);

13.2. pamato vienkāršoto monitoringa nosacījumu lietošanu.

14. Operators atļaujas iesniegumu un tā pielikumus iesniedz:

14.1. 30 dienas pirms likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta piektās daļas 3.punktā minētā trešā perioda sākuma;

14.2. 45 darbdienas pirms likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta piektās daļas 3.punktā minēto turpmāko periodu sākuma;

14.3. 45 darbdienas pirms likuma 2.pielikumā minētās darbības paredzētās uzsākšanas.

15. Dienests 10 darbdienu laikā pēc atļaujas iesnieguma saņemšanas rakstiski vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu informē operatoru par nepieciešamo papildu informāciju, ja atļaujas iesniegumā nav norādīta visa vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija, vai papildu dokumentiem, ja atļaujas iesniegumam nav pievienoti visi attiecīgie apraksti vai pielikumi vai nav pievienoti informāciju pamatojoši dokumenti.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar  ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

16. Ja operators atļaujas iesniegumā vai tā pielikumos iekļautajai informācijai ir piešķīris komercnoslēpuma statusu, operators šo informāciju iesniedz atsevišķi, pievienojot attiecīgu norādi par komercnoslēpuma statusa piešķiršanu.

17. Vienlaikus ar atļaujas iesniegumu operators iesniedz iesniegumu par nepieciešamajiem grozījumiem atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai par izmaiņām C kategorijas piesārņojošā darbībā vai iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, vai paziņo par C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu šādos gadījumos:

17.1. ja atļaujas iesniegumā iekļautā informācija atšķiras no atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai iekļautās informācijas vai C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrā iekļautās informācijas;

17.2. ja atļaujā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai jāizdara grozījumi, pamatojoties uz likumu "Par piesārņojumu", vai jāveic būtiskas izmaiņas C kategorijas darbībā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

18. Ja operators nav ievērojis šo noteikumu 17. punktā minētos nosacījumus, dienests 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai izsniegšanas vai pārskatīšanas procedūras uzsākšanu un informē par to attiecīgo operatoru.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

19. Pamatojoties uz šo noteikumu 18.punktā minēto dienesta lēmumu, operators saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, sagatavo un 15 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas dienas iesniedz šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju dienestā.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

2.2. Sabiedrības līdzdalība iesniegumu izvērtēšanā

20. Atļaujas iesniegums, tajā iekļautā informācija un pievienotie pielikumi ir pieejami sabiedrībai, izņemot šo noteikumu 16.punktā minēto informāciju.

21. Dienests divu darbdienu laikā pēc dienas, kad saņemts atļaujas iesniegums vai iesniegums par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem šo noteikumu 31.1. un 31.3. apakšpunktā minētajos gadījumos, ievieto to dienesta tīmekļvietnē, norādot termiņu, kas nav mazāks par 15 darbdienām, līdz kuram sabiedrība var iesniegt priekšlikumus. Dienests minēto iesniegumu elektroniski nosūta:

21.1. tā novada pašvaldībai vai pilsētas domei, kuras teritorijā atrodas operatora stacionārā tehnoloģiskā iekārta;

21.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;

21.3. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs).

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 194; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 142; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

22. Dienests divu darbdienu laikā pēc priekšlikumu saņemšanas informē par tiem operatoru, norādot termiņu, kas nav mazāks par piecām darbdienām, līdz kuram operatoram jāsniedz skaidrojums par saņemtajiem priekšlikumiem.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

2.3. Atļaujas izsniegšana

23. Dienesta amatpersona pirms atļaujas pirmreizējās izsniegšanas jaunai iekārtai apskata attiecīgo iekārtu un 15 darbdienu laikā sagatavo atzinumu par tās atbilstību šo noteikumu 4. un 5.punktā minētajai informācijai.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

24. Dienests izsniedz operatoram atļauju, ja, izvērtējot šo noteikumu 4. un 5.punktā minēto informāciju, atzīst, ka operators spēj veikt emisiju monitoringu un sagatavot emisiju ziņojumu atbilstoši regulā Nr. 2018/2066 un šajos noteikumos minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

24.1 Dienests izsniedz operatoram atļauju termiņos, kas ir noteikti normatīvajos aktos par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, ņemot vērā to, vai konkrētajam operatoram ir piešķirama atļauja A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai nepieciešams reģistrēt C kategorijas piesārņojošas darbības.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

25. Lemjot par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju, dienests izvērtē:

25.1. operatora iesniegtos dokumentus saskaņā ar šo noteikumu un regulas Nr. 2018/2066 prasībām;

25.2. saņemtos valsts un pašvaldību institūciju, kā arī sabiedrības priekšlikumus un operatora skaidrojumu par tiem saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

26. Dienests izsniedz atļauju atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā norādītajam atļaujas veidlapas paraugam.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

2.4. Atļaujas un tajā iekļauto monitoringa nosacījumu grozījumi

27. Operators katru gadu, sagatavojot emisiju ziņojumu, izvērtē iespējas uzlabot atļaujā noteikto monitoringa metodoloģiju.

28. Regulas Nr. 2018/2066 69.panta 2. un 3.punktā noteikto informāciju operators dienestā iesniedz šādos termiņos:

28.1. A kategorijas iekārtai (saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 19.panta 2.punkta "a" apakšpunktu) – reizi četros gados līdz attiecīgā gada 30.jūnijam;

28.2. B kategorijas iekārtai (saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 19.panta 2.punkta "b" apakšpunktu) – reizi divos gados līdz attiecīgā gada 30.jūnijam;

28.3. C kategorijas iekārtai (saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 19.panta 2.punkta "c" apakšpunktu) – reizi gadā līdz kārtējā gada 30.jūnijam.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

29. Ja šo noteikumu 61.punktā minētajā verifikācijas ziņojumā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (turpmāk – regula Nr. 2018/2067) 27., 29. un 30.punktu ir norādīti uzlabojumu ieteikumi vai nenovērstās nebūtiskās neatbilstības, operators līdz tā paša gada 30.jūnijam:

29.1. iesniedz dienestā ziņojumu, kurā apraksta, kā un kad ir novērsis vai plāno novērst verificētāja atklātās neatbilstības un īstenot ieteiktos uzlabojumus;

29.2. sniedz pamatojumu tam, ka verifikācijas ziņojumā iekļauto ieteikumu izpilde operatora izmantoto monitoringa metodoloģiju neuzlabotu, kā arī, ja ieteikumu izpilde radīs nesamērīgas izmaksas, iesniedz dienestam pierādījumus par šo izmaksu nesamērīgumu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

30. Šo noteikumu 29.punktā minēto informāciju dienests izvērtē 25 darbdienu laikā un pieņem bez iebildumiem, ja atzīst to par pamatotu, vai pieņem lēmumu par nepieciešamajiem grozījumiem, nosakot termiņu, līdz kuram operatoram tie ir jāveic.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

31. Operators veic grozījumus iekārtas monitoringa nosacījumos un iesniedz iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem, kurš sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu, šādos gadījumos:

31.1. ja operators plāno izmaiņas iekārtā, tās darbībā vai iekārtas darbības līmenī sakarā ar jaudas samazināšanu vai iekārtas paplašināšanu, tai skaitā iegūstot savā īpašumā visas citam operatoram piederošās stacionārās tehnoloģiskās iekārtas vai īrējot visas citam operatoram piederošās stacionārās iekārtas;

31.2. regulas Nr. 2018/2066 14.panta 2.punktā noteiktajos gadījumos;

31.3. monitoringa plānā veicamas būtiskas izmaiņas regulas Nr. 2018/2066 15.panta 3.punktā noteiktajos gadījumos;

31.4. ja mainītie emisiju aprēķina faktori nodrošinās emisiju noteikšanu ar lielāku precizitāti.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.368)

32. Šo noteikumu 31.1. un 31.3. apakšpunktā minētajā gadījumā operators iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem iesniedz dienestā vismaz 45 darbdienas pirms izmaiņu ieviešanas likuma 2. pielikumā minētajā darbībā vai monitoringa plāna nosacījumos.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 194; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

33. Šo noteikumu 31.2. un 31.4. apakšpunktā minētajā gadījumā operators iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem iesniedz dienestā vismaz 15 darbdienas pirms izmaiņu ieviešanas likuma 2. pielikumā minētajā darbībā vai monitoringa plāna nosacījumos.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 194; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

34. Dienests 15 darbdienu laikā pārbauda šo noteikumu 32. un 33. punktā minēto iesniegumu un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju par operatora plānotajām izmaiņām, kā arī, ja nepieciešams, pagarina termiņu, kādā jāpieņem lēmums par grozījumu veikšanu atļaujā. Operators pieprasīto informāciju iesniedz 15 darbdienu laikā pēc dienesta pieprasījuma saņemšanas.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.368 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

35. Dienests pēc šo noteikumu 34. punktā minētās pārbaudes pabeigšanas izdara grozījumus operatoram izsniegtajā atļaujā, kā arī, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par operatoram izsniegtās atļaujas A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai nosacījumu pārskatīšanu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

36. Dienests var pieņemt lēmumu atteikt izdarīt grozījumus esošajā atļaujā, ja, veicot šo noteikumu 34.punktā minēto pārbaudi, konstatē, ka:

36.1. operatora iesniegtie priekšlikumi monitoringa nosacījumu grozījumiem neatbilst regulas Nr. 2018/2066 nosacījumiem un neveicinās precīzāku emisiju monitoringu;

36.2. informācija, kas saistīta ar iesniegtajiem grozījumiem, nav patiesa un neatbilst situācijai iekārtā;

36.3. operators nav iesniedzis papildu informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 368; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

37. Dienests var pieņemt lēmumu par atļaujas grozījumu procedūras uzsākšanu, ja operators šo noteikumu 32. un 33.punktā noteiktajā kārtībā nav iesniedzis iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem, bet dienests ir konstatējis izmaiņas iekārtas darbībā, ņemot vērā:

37.1. šo noteikumu 61.punktā minēto verifikācijas ziņojumu, kurā ir ierosināts uzlabot vai grozīt iepriekš sagatavotos un apstiprinātos monitoringa nosacījumus;

37.2. operatora saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām iesniegto pārskatu;

37.3. operatora saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, iesniegto informāciju.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

38. Ja dienests ir uzsācis šo noteikumu 37.punktā minēto atļaujas grozījumu procedūru, operators veic izmaiņas iekārtas monitoringa nosacījumos un 10 darbdienu laikā pēc dienesta pieprasījuma saņemšanas iesniedz iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

39. Ja operators šo noteikumu 38.punktā minētajā kārtībā nav iesniedzis dienestā iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem, dienests izdara grozījumus šim operatoram izsniegtajā atļaujā, ņemot vērā šo noteikumu 37.punktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

40. Ja mainās iekārtas operators, dienests, pamatojoties uz operatora iesniegumu, 10 darbdienu laikā pēc operatora iesnieguma saņemšanas par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem precizē atļauju, ierakstot tajā datus par jauno operatoru, nemainot atļaujas derīguma termiņu un nosacījumus.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

41. Ja operators, kurš saskaņā ar izsniegto atļauju emisiju monitoringam izmanto vienkāršotus monitoringa nosacījumus, pārsniedz regulas Nr. 2018/2066 47.panta 2.punktā noteiktās robežvērtības, operators kopā ar šo noteikumu 48.punktā minēto emisiju ziņojumu iesniedz dienestā pamatojumu, saskaņā ar kuru attiecīgās robežvērtības pēdējo piecu ziņošanas gadu laikā nav tikušas pārsniegtas un tās netiks pārsniegtas, sākot no nākamā ziņošanas gada un turpmāk.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

42. Dienests 20 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 41.punktā minēto pamatojumu un pieņem lēmumu atļaut operatoram arī turpmāk izmantot vienkāršotus monitoringa nosacījumus vai pieņem lēmumu neapstiprināt iesniegto pamatojumu, uzdodot operatoram izstrādāt jaunus priekšlikumus monitoringa nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

43. Dienests ne retāk kā reizi piecos gados pārskata operatoriem izsniegtās atļaujas. Ja pēc pārbaudes dienests pieņem lēmumu par nepieciešamību veikt grozījumus atļaujā, tas 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē operatoru.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

2.5. Atļaujas atcelšana

44. Operators, kura iekārta veic tādas likuma 2.pielikumā minētās darbības, kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz likuma 2.pielikumā minētos rādītājus, var iesniegt dienestā iesniegumu par izsniegtās atļaujas atcelšanu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

45. Dienests izvērtē šo noteikumu 44. punktā minēto iesniegumu un 20 darbdienu laikā pieņem lēmumu par izsniegtās atļaujas atcelšanu.

(MK 06.03.2018. noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

46. Dienests pieņem lēmumu par operatoram izsniegtās atļaujas atcelšanu, ja:

46.1. tas konstatē, ka iekārta ir beigusi savu darbību, tai skaitā ja operators savas iekārtas neizmanto ražošanā vai to izmantošana nav iespējama, operators visas savā īpašumā esošās stacionārās tehnoloģiskās iekārtas ir demontējis, pārdevis vai izīrējis (nodevis iekārtas ekspluatācijā citam komersantam, tāpēc iekārtu izīrētājs vairs neveic likuma 2. pielikumā minēto darbību, kuru savukārt veic iekārtu īrētājs);

46.2. izņemot likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta 3.1 daļā minēto gadījumu, tas secina, ka attiecīgā iekārta, kura ir veikusi likuma 2. pielikumā minēto darbību, vairs neveic nevienu no likuma 2. pielikumā minētajām darbībām vai ka attiecīgā iekārta vairs neatbilst likuma 2. pielikumā minētās darbības nosacījumiem (arī ja operators darbina tikai likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta 2.1 daļas 1. un 2. punktā minētās iekārtas);

46.3. operators ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju vai neievēro atļaujā minētos nosacījumus;

46.4. operators nav iesniedzis informāciju par iekārtas darbības būtiskām izmaiņām saskaņā ar šo noteikumu 33.punktu;

46.5. operatoram izsniegtā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja ir atcelta saskaņā ar likumu "Par piesārņojumu" vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, vai operatoram izsniegtā A vai B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja saskaņā ar Administratīvā procesa likumu ir zaudējusi spēku;

46.6. operators ir svītrots no C kategorijas piesārņojošo darbību veicēju saraksta.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.368; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

3. Emisiju ziņojuma sagatavošana, pārbaude un apstiprināšana
3.1. Emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma sagatavošana

(Apakšnodaļas nosaukums MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

47. Operators saskaņā ar viņam izsniegto atļauju:

47.1. veic emisiju monitoringu visām iekārtām, kurās tiek veiktas likuma 2.pielikumā minētās darbības;

47.2. dokumentē un arhivē informāciju par monitoringa veikšanu un iegūtajiem rezultātiem.

48. Operators emisijas monitoringa rezultātus norāda emisiju ziņojumā. Emisiju ziņojumu sagatavo, izmantojot vienoto Eiropas Komisijas izstrādāto emisiju ziņojuma veidlapu un ņemot vērā regulas Nr. 2018/2066 X pielikumā noteikto gada ziņojumu minimālo saturu.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.368; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

48.1 Operators saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 45. panta septīto daļu kopā ar emisiju ziņojumu sagatavo arī informāciju par to finanšu līdzekļu izlietojumu, kurus operators attiecīgajā kalendāra gadā ir guvis, pārdodot emisijas kvotas, kas viņam bija piešķirtas bez maksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par emisijas kvotu piešķiršanas kārtību stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem. Informācijā norāda iegūto finanšu līdzekļu apjomu un norāda, kādiem normatīvajos aktos par piesārņojumu minētajiem pasākumiem šie finanšu līdzekļi ir tikuši izlietoti. Šīs informācijas sagatavošanai operators izmanto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto veidlapu (Excel datnes formātā), kas ir pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un dienesta tīmekļvietnē.

(MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 194 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 142; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

48.2 Operators emisiju ziņojumā iekļauj informāciju par saražoto un uzskaitīto siltuma daudzumu, saražoto un uzskaitīto elektroenerģijas daudzumu, kā arī par saražoto produkcijas apjomu atbilstoši normatīvajos aktos par emisijas kvotu piešķiršanas kārtību stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem minēto specifisko produktu līmeņatzīmju lielumiem.

(MK 06.03.2018. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

48.3 Ja operators emisiju ziņojumā izmanto oglekļa dioksīda emisiju aprēķināšanas metodoloģiju, ko Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs publicē savā tīmekļvietnē katru gadu līdz 10. janvārim, tad operators konkrētā gada emisiju ziņojumu sagatavo pēc minētās metodoloģijas publicēšanas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tīmekļvietnē.

(MK 06.03.2018. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

48.4 Operators emisijas monitoringa rezultātus norāda darbības līmeņa ziņojumā. Darbības līmeņa ziņojumu sagatavo, izmantojot vienoto Eiropas Komisijas izstrādāto darbības līmeņa ziņojuma veidlapu un ņemot vērā Eiropas Komisijas 2019. gada 31. oktobra Īstenošanas regulas (ES) 2019/1842, ar ko nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK piemērošanai attiecībā uz sīkāku kārtību, kā izdarāmi bezmaksas emisijas kvotu iedales pielāgojumi sakarā ar darbības līmeņa izmaiņām (turpmāk – regula Nr. 2019/1842), 3. panta otrajā daļā noteikto darbības līmeņa minimālo saturu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

49. Operators nodrošina, ka emisiju ziņojumā un darbības līmeņa ziņojumā iekļautie dati sakrīt ar informāciju, ko operators ir sniedzis:

49.1. ikgadējā statistiskajā pārskatā par gaisa aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību;

49.2. Centrālajai statistikas pārvaldei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts statistiku.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

50. Operators emisiju ziņojumā neveic emisiju aprēķinā izmantoto datu un starprezultātu noapaļošanu, bet noapaļo tikai gala rezultātu – gada kopējo emisiju apjomu (tonnās).

3.2. Emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšana

(Apakšnodaļas nosaukums MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

51. Operators emisiju ziņojumu, šo noteikumu 48.1 punktā minēto informāciju un darbības līmeņa ziņojumu iesniedz verificēšanai un verifikācijas ziņojumu sagatavošanai.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

52. Šo noteikumu 51.punktā minēto emisiju ziņojuma verificēšanu likuma 2.pielikumā minētajām darbībām var veikt saskaņā ar regulu Nr. 2018/2067 akreditēta kompetenta, neatkarīga atbilstības novērtēšanas institūcija (turpmāk – verificētājs), kas atbilst šādām prasībām:

52.1. verificētājs nav piedalījies operatora atļaujas iesnieguma vai emisiju ziņojuma sagatavošanā un nav atkarīgs no operatora saskaņā ar regulas Nr. 2018/2067 43. pantā minētajām prasībām;

52.2. verificētājs ir atbildīgs par operatora veikto likuma 2.pielikumā minēto darbību un šo darbību radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju noteikšanas procedūru verifikācijas procesa veikšanu un ziņošanu;

52.3. verificētājs pārzina prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīvā 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK;

52.4. verificētājs pārzina regulas Nr. 2018/2067 prasības, kā arī tās ietvaros Eiropas Komisijas izstrādātos vadlīniju dokumentus;

52.5. verificētājs pārzina normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz verificējamām darbībām un informācijas sagatavošanas procedūru attiecībā uz katru emisijas avotu iekārtā, īpaši attiecībā uz datu apkopošanu, mērīšanu, aprēķiniem un ziņojuma sniegšanu;

52.6. verificētājs nodrošina galvenā verificētāja rotāciju saskaņā ar regulas Nr. 2018/2067 43. panta astoto sadaļu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

53. Verificētājs plāno un veic operatora sagatavotā emisiju ziņojuma verificēšanu saskaņā ar regulā Nr. 2018/2067 noteiktajām prasībām, vienlaikus verificējot monitoringa sistēmu ticamību un precizitāti, kā arī iesniegtos datus un informāciju par emisijām, jo īpaši:

53.1. likuma 2.pielikumā minēto darbību datus, attiecīgos mērījumus un aprēķinus;

53.2. emisiju aprēķinu faktoru izvēli un izmantošanu;

53.3. kopējo emisiju noteikšanai veiktos aprēķinus;

53.4. mērīšanas metožu izvēli un lietošanu, ja emisiju noteikšanā ir izmantoti mērījumi.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

53.1 Verificētājs plāno un veic operatora sagatavotā darbības līmeņa ziņojuma verificēšanu saskaņā ar regulā Nr. 2018/2067 noteiktajām prasībām.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

54. Verificētājs ievēro šādus emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšanas vispārīgos principus:

54.1. stratēģiskā analīze – pārbaude pamatojas uz visu iekārtā veikto darbību stratēģisku analīzi;

54.2. procesa analīze – verificētājs veic iepriekš nepieteiktas pārbaudes, lai noteiktu iesniegto datu un informācijas ticamību, un, ja nepieciešams, saņemto informāciju pārbauda iekārtas atrašanās vietā;

54.3. riska analīze – verificētājs nosaka paaugstināta riska emisijas avotus, kā arī veiktā monitoringa un operatora darbības aspektus, kuru dēļ varētu kļūdaini noteikt kopējo emisiju, piemēram, emisiju aprēķinu faktoru izvēli un aprēķinus, kas nepieciešami, lai noteiktu emisijas līmeni no atsevišķiem avotiem, kā arī īpaši pārbauda paaugstināta riska emisijas avotus un citus minētos aspektus.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

55. Verificētājs, veicot emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšanu, ņem vērā:

55.1. vai operators ir reģistrēts Eiropas Savienības Vides vadības un audita sistēmā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 25.novembra Regulu Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu;

55.2. jebkuru efektīvo riska vadības metodi, ko izmanto operators, lai samazinātu kļūdas iespējamību un emisiju izkliedi.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

55.1 Verificētājs, emisiju ziņojuma vai darbības līmeņa ziņojuma verificēšanas laikā apmeklējot iekārtu, pārbauda arī to, vai operators ir veicis pasākumus, par kuriem ir ziņojis saskaņā ar šo noteikumu 48.1 punktu. Verificētājs apstiprina, ka operatora ziņotā informācija par veiktajiem pasākumiem atbilst patiesībai.

(MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 194 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

56. Operators nodrošina, ka verificētājam ir piekļuve jebkuram ražošanas objektam, iekārtai un jebkurai informācijai, kas ir nepieciešama verifikācijas veikšanai.

57. Verificētājs saskaņā ar regulas Nr. 2018/2067 31.panta 1.punktu var pieņemt lēmumu neapmeklēt iekārtu, nekavējoties par to informējot attiecīgo operatoru.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

57.1 Verificētājs var pieņemt lēmumu apvienot iekārtas apmeklējumu emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšanai, nekavējoties par to informējot operatoru.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

57.2 Ārkārtējos un nepārvaramos apstākļos, kad nav iespējams fizisks iekārtas apmeklējums emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšanai vai arī emisiju ziņojuma vai darbības līmeņa ziņojuma verificēšanai, verificētājs var pieņemt lēmumu veikt virtuālu iekārtas apmeklējumu un pieprasīt dienestam attiecīgu atļauju. Pieteikumu iesniedz un apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 2018/2067 34.a pantā noteiktajām prasībām un kārtību.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

58. Operators iesniedz dienestā pieteikumu par šo noteikumu 57.punktā minētā verificētāja lēmuma apstiprināšanu. Dienests 10 darbdienu laikā pēc operatora pieteikuma saņemšanas, izvērtējot regulas Nr.  2018/2067 31.panta 1.punktā minētos nosacījumus, apstiprina verificētāja lēmumu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

59. Dienests apstiprina verificētāja lēmumu neapmeklēt iekārtu, ja šo noteikumu 58.punktā minētajā pieteikumā iekļautā informācija ir pamatota. Ja dienests neapstiprina verificētāja lēmumu neapmeklēt iekārtu, verificētājam saskaņā ar regulas Nr. 2018/2067 21.pantu iekārta jāapmeklē.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

60. Dienesta apstiprinājums nav nepieciešams, ja verificētāja lēmums neapmeklēt iekārtu attiecas uz šo noteikumu 11.punktā minētajām iekārtām ar zemu emisiju līmeni.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

61. Verificētājs, ņemot vērā verifikācijas laikā iegūto informāciju, 15 darbdienu laikā pēc operatora sagatavotā emisiju ziņojuma saņemšanas sagatavo verifikācijas ziņojumu, izmantojot Eiropas Komisijas izstrādāto verifikācijas ziņojuma veidlapu, un iesniedz to operatoram, izmantojot ETS informācijas sistēmu. Verifikācijas ziņojumā norāda pārbaudes metodoloģiju, konstatētos faktus un verifikācijas atzinumu.

(MK 06.03.2018. noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

61.1 Verificētājs, ņemot vērā verifikācijas laikā iegūto informāciju, 15 darbdienu laikā pēc operatora sagatavotā darbības līmeņa ziņojuma saņemšanas sagatavo verifikācijas ziņojumus, izmantojot Eiropas Komisijas izstrādāto verifikācijas ziņojuma veidlapu, un iesniedz tos operatoram, izmantojot ETS informācijas sistēmu. Verifikācijas ziņojumā norāda pārbaudes metodoloģiju, konstatētos faktus un verifikācijas atzinumu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

62. Verificētājs verifikācijas ziņojumā norāda tā atbilstību šādiem principiem – pilnīgums, konsekvence, pārredzamība, pareizība, izmaksu lietderība un ticamība – un sniedz apmierinošu verifikācijas atzinumu (verificē operatora sagatavoto emisiju ziņojumu), ja:

62.1. emisiju ziņojumā iekļautie monitoringa dati ir patiesi un tajos nav pretrunu;

62.2. emisiju uzskaite un aprēķini iekārtā ir pilnīgi un konsekventi;

62.3. dati apkopoti saskaņā ar regulā Nr. 2018/2066 noteiktajiem nosacījumiem;

62.4. visu konstatēto nepatieso apgalvojumu summa nepārsniedz regulas Nr. 2018/2067 23. pantā noteikto būtiskuma līmeni:

62.4.1. 5 % regulas Nr. 2018/2066 19. panta 2. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajām iekārtām;

62.4.2. 2 % regulas Nr. 2018/2066 19. panta 2. punkta "c" apakšpunktā minētajām iekārtām.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

62.1 Verificētājs verifikācijas ziņojumā norāda tā atbilstību šādiem principiem – pilnīgums, konsekvence, pārredzamība, pareizība, izmaksu lietderība un ticamība – un sniedz apmierinošu verifikācijas atzinumu (verificē operatora sagatavoto darbības līmeņa ziņojumu), ja:

62.1 1. darbības līmeņa ziņojumā iekļautā informācija ir patiesa un nav pretrunīga;

62.1 2. emisiju uzskaite un aprēķini iekārtā ir pilnīgi un konsekventi;

62.1 3. dati apkopoti saskaņā ar regulā Nr. 2018/2067 noteiktajiem nosacījumiem;

62.1 4. visu konstatēto nepatieso apgalvojumu summa nepārsniedz regulas Nr. 2018/2067 23. panta ceturtajā daļā noteikto būtiskuma līmeni – 5 %.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

63. Operators veic visus verificētāja norādītos labojumus emisiju ziņojuma verificēšanas laikā. Ja verificēšanas laikā operators neveic verificētāja norādītos labojumus, verificētājam ir tiesības verificētāja ziņojumā sniegt neapmierinošu atzinumu.

64. Verificētājs ir atbildīgs par tās informācijas neizpaušanu, kuru operators emisiju ziņojumā ir atzīmējis kā komercnoslēpumu.

3.3. Nosacījumi emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma verificēšanas veicējam

(Apakšnodaļas nosaukums MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

65. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, izmantojot Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja noteikumus un rekomendācijas, kā arī ņemot vērā regulā Nr. 2018/2067 noteiktos kritērijus, novērtē verificētāju.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

66. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, akreditējot verificētāju likuma 2.pielikumā minēto darbību verificēšanai, apliecina, ka verificētājs atbilst regulā Nr. 2018/2067 noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

67. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic katra akreditētā verificētāja ikgadējo uzraudzību saskaņā ar regulas Nr. 2018/2067 50. pantu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

68. Ja dienests operatora iesniegtajā emisiju ziņojumā konstatē būtiskas informācijas vai datu neatbilstības iekārtā esošajai informācijai vai datiem un verificētājs šādas neatbilstības nav konstatējis vai ir ignorējis, dienests ziņo par to Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam, ja konkrēto emisiju ziņojumu verificējis Latvijas Nacionālais akreditācijas biroja akreditēts verificētājs, vai tās valsts akreditācijas organizācijai, kurā konkrētais verificētājs ir akreditēts saskaņā ar regulu Nr. 2018/2067.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

69. Dienests šo noteikumu 68.punktā minētajā ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

69.1. attiecīgā verificētāja nosaukumu un to personu vārdus, kuras verificējušas konkrēto emisiju ziņojumu;

69.2. konstatētās neatbilstības;

69.3. sekas, kas radušās informācijas vai datu neatbilstības pieļaušanas vai nelabošanas dēļ (piemēram, datu kļūdas neievērošanas vai apzinātas pieļaušanas dēļ operatoram ir aprēķināts vai noteikts nepareizs apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 62.4.apakšpunktā minēto būtiskuma līmeni).

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

70. Operators, dienests vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir tiesīga iesniegt Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā sūdzību par Latvijā akreditētu verificētāju, un Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs to izskata regulas Nr. 2018/2067 62. pantā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

71. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par verificētāja akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu šādos gadījumos:

71.1. veicot šo noteikumu 67.punktā minēto uzraudzību, konstatēts, ka verificētājs neievēro regulas Nr. 2018/2067 prasības;

71.2. izvērtējot šo noteikumu 68.punktā minēto dienesta ziņojumu, konstatēts būtisks pārkāpums verificētāja darbībās;

71.3. izvērtējot šo noteikumu 70.punktā minēto sūdzību, konstatēts, ka verificētājs ir nopietni pārkāpis vai atkārtoti nav ievērojis regulas Nr. 2018/2067 prasības;

71.4. regulas Nr. 2018/2067 54. panta 2. un 3.punktā noteiktajā gadījumā.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

72. Šo noteikumu 71.punktā minēto lēmumu par verificētāja akreditācijas atsaukšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs nosūta lēmuma adresātam un informāciju par lēmuma pieņemšanu publicē savā tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 142)

73. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atjauno tā verificētāja akreditāciju, kura apturēta saskaņā ar šo noteikumu 71.punktā minēto lēmumu, ja:

73.1. verificētājs ir novērsis neatbilstības un veicis nepieciešamās darbības, lai nepieļautu to atkārtošanos;

73.2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ir pārliecinājies, ka verificētājs ievēro visas regulā Nr. 2018/2067 verificētājiem noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

3.4. Emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma izvērtēšana un apstiprināšana

(Apakšnodaļas nosaukums MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

74. Operators katru gadu līdz 15. martam dienestā iesniedz:

74.1. emisiju ziņojumu, norādot, kura emisiju ziņojumā iekļautā informācija ir klasificējama kā komercnoslēpums;

74.2. darbības līmeņa ziņojumu;

74.3. verifikācijas ziņojumus emisiju ziņojumam un darbības līmeņa ziņojumam;

74.4. šo noteikumu 48.1 punktā minēto informāciju un to pamatojošo dokumentāciju, kā arī verificētāja apstiprinājumu par veiktajiem pasākumiem.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

75. Operators 45 darbdienu laikā pēc attiecīgā notikuma iestāšanās iesniedz dienestā emisiju ziņojumu, verifikācijas ziņojumu un šo noteikumu 74.1. apakšpunktā minēto informāciju, ja:

75.1. stājies spēkā dienesta lēmums par atļaujas atcelšanu;

75.2. veikta operatora reorganizācija, tai skaitā operatora maiņa, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojumu jaunais operators dienestam nav iesniedzis rakstisku apliecinājumu, ka sagatavos un iesniegs emisiju ziņojumu par visu kalendāra gadu, kurā notikusi operatora maiņa;

75.3. veikta operatora likvidācija;

75.4. (svītrots ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 368).

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 368; MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 194; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

76. Ja operators izbeidz darbību, šo noteikumu 75.punktā minēto ziņojumu iesniegšanu nodrošina operatora administrators vai likvidators.

77. Dienests izvērtē operatora iesniegto emisiju ziņojumu un verifikācijas ziņojumu, ņemot vērā:

77.1. šādus nosacījumus:

77.1.1. emisiju ziņojums un verifikācijas ziņojums ir iesniegts šajos noteikumos noteiktajos termiņos un šo noteikumu 3.punktā noteiktajā formātā;

77.1.2. emisiju ziņojums un verifikācijas ziņojums ir sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 48. un 61.punktā minētajām prasībām;

77.1.3. emisiju ziņojums ir verificēts kā apmierinošs;

77.2. šādu informāciju:

77.2.1. operatoram izsniegtajā atļaujā minēto informāciju;

77.2.2. iekārtu saraksta emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam vai 2026.–2030. gadam izstrādes laikā operatora iesniegto informāciju;

77.2.3. verifikācijas ziņojumā norādīto informāciju par verificēšanas laikā konstatētiem nebūtiskiem nepatiesiem apgalvojumiem;

77.2.4. operatora saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību iesniegto ikgadējo statistisko pārskatu par gaisa aizsardzību.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

77.1 Dienests izvērtē operatora iesniegto darbības līmeņa ziņojumu un verifikācijas ziņojumu, ņemot vērā:

77.1 1. šādus nosacījumus:

77.1 1.1. darbības līmeņa ziņojums un verifikācijas ziņojums ir iesniegts šajos noteikumos noteiktajos termiņos un šo noteikumu 3. punktā noteiktajā formātā;

77.1 1.2. darbības līmeņa ziņojums un verifikācijas ziņojums ir sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 48.4 un 61. punktā minētajām prasībām;

77.1 1.3. darbības līmeņa ziņojums ir verificēts kā apmierinošs;

77.1 2. šādu informāciju:

77.1 2.1. iekārtu saraksta emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam vai 2026.–2030. gadam izstrādes laikā operatora iesniegto informāciju;

77.1 2.2. verifikācijas ziņojumā norādīto informāciju par verificēšanas laikā konstatētiem nebūtiskiem nepatiesiem apgalvojumiem.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

78. 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 75. punktā minētā emisiju ziņojuma saņemšanas vai katru gadu līdz 31. martam attiecībā uz šo noteikumu 74. punktā minētā emisiju ziņojuma un darbības līmeņa ziņojuma saņemšanu dienests:

78.1. apstiprina operatora iesniegtā emisiju ziņojuma un verifikācijas ziņojuma atbilstību šo noteikumu 77.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, kā arī emisiju ziņojuma atbilstību šo noteikumu 77.2. apakšpunktā minētajai informācijai;

78.2. apstiprina operatora iesniegtā darbības līmeņa ziņojuma un verifikācijas ziņojuma atbilstību šo noteikumu 77.1 1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, kā arī darbības līmeņa ziņojuma atbilstību šo noteikumu 77.1 2. apakšpunktā minētajai informācijai;

78.3. pieņem lēmumu par operatora iesniegtā emisiju ziņojuma, darbības līmeņa ziņojuma un to verifikācijas ziņojumu neapstiprināšanu, norādot visas konstatētās neatbilstības, un divu darbdienu laikā informē par to operatoru.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

79. Ja dienests konstatē neatbilstības emisiju ziņojumā vai darbības līmeņa ziņojumā, operators 10 darbdienu laikā veic labojumus attiecīgajā ziņojumā un atkārtoti verificētu iesniedz to dienestā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

80. Dienests izvērtē atkārtoti sniegto informāciju un 10 darbdienu laikā pēc ziņojuma atkārtotas iesniegšanas pieņem lēmumu par operatora iesniegtā emisiju ziņojuma un verifikācijas ziņojuma apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

80.1 Dienests izvērtē atkārtoti sniegto informāciju un 10 darbdienu laikā pēc ziņojuma atkārtotas iesniegšanas pieņem lēmumu par operatora iesniegtā darbības līmeņa ziņojuma un verifikācijas ziņojuma apstiprināšanu vai neapstiprināšanu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

81. Ja dienests saskaņā ar šo noteikumu 78.2. apakšpunktu vai 80. punktu pieņem lēmumu par operatora iesniegtā emisiju ziņojuma vai darbības līmeņa ziņojuma un attiecīgā verifikācijas ziņojuma neapstiprināšanu, operators dienesta lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

4. Operatora pienākumu nepildīšana

82. Dienests aprēķina operatora gada emisijas vai pēc iespējas precīzāk nosaka aptuvenās operatora gada emisijas, ja:

82.1. operators nav iesniedzis šo noteikumu 74. punktā minēto informāciju vai to ir iesniedzis pēc attiecīgā gada 30. aprīļa;

82.2. dienests saskaņā ar šo noteikumu 78.2.apakšpunktu vai 80.punktu ir pieņēmis lēmumu par operatora iesniegtā emisiju ziņojuma un verifikācijas ziņojuma neapstiprināšanu;

82.3. emisiju ziņojums nav verificēts;

82.4. verificētājs verifikācijas ziņojumā ir norādījis uz nebūtiskiem nepatiesiem apgalvojumiem, ko operators nav izlabojis pirms verifikācijas ziņojuma sniegšanas, novērtējot šo nepatieso apgalvojumu ietekmi.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 368; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

82.1 Dienests var veikt konservatīvas aplēses par jebkuru darbības līmeņa ziņojuma parametru regulas Nr. 2019/1842 3. panta ceturtajā daļā noteiktajās situācijās.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

83. Dienests šo noteikumu 82.punktā minētajā emisiju aprēķinā vai aptuveno emisiju noteikšanā izmanto šādu informāciju un datus:

83.1. operatora iesniegto ikgadējo statistisko pārskatu par gaisa aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību;

83.2. iepriekšējā gadā iesniegto emisiju ziņojumu;

83.3. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts statistiku (piemēram, pārskats par enerģētisko resursu izlietošanu, pārskats par siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu, pārskats par gada darbību, pārskats par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu) Centrālajā statistikas pārvaldē iesniegto informāciju.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

84. Dienests saskaņā ar šo noteikumu 82. punktu aprēķinātās vai noteiktās operatora emisijas izmanto:

84.1. operatora maksājuma aprēķinam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, ja operators nav iesniedzis informāciju saskaņā ar šo noteikumu 74. punktu un nav veicis emisijas kvotu nodošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbībām emisijas reģistrā;

84.2. operatora administratīvā soda apjoma novērtēšanai saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 84. pantu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 194; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

85. Ja operatora emisijas ziņojums nav apstiprināts šo noteikumu 78.1.apakšpunktā vai 80.punktā minētajā kārtībā līdz kārtējā gada 31.martam:

85.1. dienests 1. aprīlī vai nākamajā darbdienā pēc 1. aprīļa par attiecīgajiem operatoriem informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru;

85.2. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, pamatojoties uz dienesta šo noteikumu 85.1.apakšpunktā minēto informāciju, nekavējoties bloķē attiecīgo operatoru kontus emisijas reģistrā.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 368; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

86. Dienests vienas darbdienas laikā informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru par pieņemto lēmumu apstiprināt šo noteikumu 85.1.apakšpunktā minētā operatora iesniegto emisiju ziņojumu. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vienas darbdienas laikā pēc šīs informācijas saņemšanas atbloķē attiecīgo operatora kontu emisijas reģistrā.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 368: MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

5. Informācijas apmaiņa un publicēšana

87. Dienests katru gadu līdz 31. martam publicē savā tīmekļvietnē dienesta apstiprinājumu vai lēmumu par emisiju ziņojuma neapstiprināšanu.

(MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 194 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 142; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

87.1 Dienests piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šo noteikumu 45. un 46. punktā minēto lēmumu par atļaujas atcelšanu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.04.2017. noteikumiem Nr. 194; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

88. Ja dienests saskaņā ar šo noteikumu 78.1. apakšpunktu un 80. punktu ir apstiprinājis operatora iesniegto informāciju vēlāk nekā kārtējā gada 31. martā, šo noteikumu 87. punktā minētā informācija tiek publicēta dienesta tīmekļvietnē un nosūtīta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram vienas darbdienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

(MK 04.04.2017. noteikumu Nr. 194 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 142; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

89. Informāciju publicē šādās vietnēs:

89.1. dienesta tīmekļvietnē:

89.1.1. iesniegumā atļaujas saņemšanai iekļaujamo informāciju;

89.1.2. visas operatoriem izsniegtās atļaujas, kā arī atļaujās iekļautos monitoringa plānus un monitoringa nosacījumus;

89.1.3. dienesta lēmumus par grozījumiem atļaujā, par atteikumu izsniegt atļauju un par atļaujas atcelšanu;

89.1.4. dienesta lēmumus par emisiju ziņojuma apstiprināšanu vai neapstiprināšanu;

89.1.5. dienesta lēmumus attiecībā uz operatoru par šajos noteikumos un regulā Nr. 2018/2067 noteikto saistību nepildīšanu;

89.1.6. monitoringa plānā iekļaujamo informāciju;

89.1.7. šo noteikumu 2. pielikuma 28. punktā minēto laboratoriju sarakstu, kuras nav akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, bet kurās veiktās analīzes ir atzīstamas likuma 2. pielikumā minēto darbību monitoringam un ziņošanai nepieciešamo datu noteikšanai;

89.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē:

89.2.1. regulas Nr. 2018/2066 ietvaros izstrādātos vadlīniju dokumentus, palīgdokumentus un rīkus;

89.2.2. regulas Nr. 2018/2067 ietvaros izstrādātos vadlīniju dokumentus;

89.2.3. šo noteikumu 48. punktā minēto emisiju ziņojuma veidlapu;

89.2.4. iesnieguma veidlapas paraugu šo noteikumu 48.1 punktā minētās informācijas iesniegšanai;

89.2.5. šo noteikumu 48.4 punktā minēto darbības līmeņa ziņojuma veidlapu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

5.1 ETS informācijas sistēmas izmantošana

(Nodaļa MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

89.1 ETS informācijas sistēmas lietotāji autentifikācijai reģistrējas Eiropas Komisijas autentifikācijas servisā (EU Login) https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

89.2 Pirmo reizi reģistrējoties ETS informācijas sistēmā un turpmāk lietojot ETS informācijas sistēmu, autorizētās personas autentificējas, izmantojot Eiropas Komisijas autentifikācijas servisā (ECAS) reģistrēto lietotājvārdu un paroli.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

89.3 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ETS informācijas sistēmā kā kompetentās iestādes reģistrē sākotnējās organizācijas – dienestu, Civilās aviācijas aģentūru, Latvijas Nacionālo akreditācijas biroju un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

89.4 Operators pirms reģistrēšanās ETS informācijas sistēmā iesniedz dienestā iesniegumu par šīs sistēmas lietošanu, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē pieejamo iesnieguma veidlapu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

89.5 Verificētājs pirms reģistrēšanās ETS informācijas sistēmā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegumu par šīs sistēmas lietošanu, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē pieejamo iesnieguma veidlapu.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

89.6 Šo noteikumu 89.4 un 89.5 punktā minētajā iesniegumā norāda ne mazāk kā divas operatora vai verificētāja autorizētas personas, kas informācijas apmaiņai operatora vai verificētāja vārdā lietos šo sistēmu un kas ir tiesīgas operatora vai verificētāja vārdā iesniegt dokumentus.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

89.7 Pārvalde pēc šo noteikumu 89.4 punktā minētā iesnieguma pārbaudes ETS informācijas sistēmā izveido konkrētā operatora kontu un pievieno to konkrētajai dienesta reģionālajai pārvaldei, un pievieno šim kontam norādītās autorizētās personas.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

89.8 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc šo noteikumu 89.5 punktā minētā iesnieguma pārbaudes ETS informācijas sistēmā izveido konkrētā verificētāja kontu un pievieno tam norādītās autorizētās personas.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

89.9 Šo noteikumu 32. un 33. punktā minētie operatora iesniegumi un tiem pievienotie pielikumi un dokumenti, šo noteikumu 48. punktā minētie ziņojumi, šo noteikumu 48.1 punktā minētā informācija un to pamatojošie dokumenti, šo noteikumu 48.4 punktā minētie ziņojumi, kā arī šo noteikumu 61. punktā minētie verificētāja ziņojumi, kas ir iesniegti ETS informācijas sistēmā, ir uzskatāmi par pašrocīgi parakstītiem.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

6. Noslēguma jautājumi

90. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.400 "Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.; 2005, 124.nr.).

91. Ar 2013.gada 1.jūliju atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumus Nr.778 "Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 144.nr.).

92. Šo noteikumu 3., 4., 5. un 6.nodaļa, kā arī 3.punktā noteiktais nosacījums par informācijas iesniegšanu dienesta vienotās vides informācijas sistēmas "TULPE" mājaslapā tiešsaistes režīmā stājas spēkā 2013.gada 1.jūlijā.

(Grozīts ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

93. Šajos noteikumos iekļautie nosacījumi par emisiju monitoringu attiecas uz darbībām, kas tiek veiktas iekārtās, sākot ar 2013.gada 1.janvāri.

94. Grozījumi attiecībā uz 48. punkta otrā teikuma redakcijas maiņu un 4. pielikuma svītrošanu attiecas uz emisiju ziņojumiem par darbībām, kas veiktas pēc 2014. gada 1. janvāra.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.368 redakcijā)

95. Grozījumi šo noteikumu 3. punktā, kas paredz, ka konkrētā informācija ir iesniedzama, izmantojot informācijas apmaiņas sistēmu "DECLARE", stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 06.03.2018. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

96. Šo noteikumu 5.1 nodaļa stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 06.03.2018. noteikumu Nr. 142 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveidi Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/29/EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu.

Ministru prezidenta vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.769

(Pielikums MK 01.07.2014. noteikumu Nr.368 redakcijā)

Iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai

________________________________________
(norādīt periodu1)

 Valsts vides dienesta
 reģionālajai vides pārvaldei2

 

Operators
Komersanta nosaukums vai vārds, uzvārds 

Kontaktinformācija:

  
 adrese  
 tālruņa un faksa numurs  
 e-pasta adrese  
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā,
komersanta vienotais reģistrācijas numurs
vai personas kods
 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
 
Valdošā uzņēmuma nosaukums,
ja operators ir koncerna atkarīgā sabiedrība
 

 

Operatora pilnvarotā kontaktpersona
Vārds, uzvārds  
Kontaktinformācija:  
 adrese  
 tālruņa un faksa numurs  
 e-pasta adrese  

 

Iekārta
Nosaukums   
Atrašanās vietas adrese (arī pasta kods un valsts nosaukums) 
    
Teritorijas kods   
Atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas3   

°

 

ʹ

 

ʺ

 

 

°

 

ʹ

 

ʺ

(ziemeļu platums)

(austrumu garums)

Citas iekārtai izsniegtās vides aizsardzības normatīvajos
aktos noteiktās atļaujas numurs (precizēt atļaujas veidu)4

 
  

 

Iekārtas īpašnieks
Komersanta nosaukums vai
īpašnieka vārds, uzvārds
 
Kontaktinformācija: 
 adrese  
 tālruņa un faksa numurs 
 e-pasta adrese  

 

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā,
komersanta vienotais reģistrācijas numurs
vai personas kods
 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
 

 

A sadaļa
Likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minēto piesārņojošo darbību radīto emisiju monitoringa plāns5
(operators aizpilda tikai tos sadaļas punktus, kas atbilst konkrētajai darbībai)

1. Monitoringa plāna veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām, kurās veiktām likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētajām piesārņojošajām darbībām piemēro šos monitoringa nosacījumus.

2. Pielikumā pievienotās monitoringa plāna veidlapas Excel datnes nosaukums.

B sadaļa
Kopsavilkuma informācija par iekārtas darbību6

3. Tehnoloģiskās iekārtas un to darbība (ieskaitot izmantotās tehnoloģijas), tai skaitā:

3.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana;

3.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi.

4. Kurināmais, izejvielas un palīgmateriāli, kuru izmantošana rada CO2 emisiju, un saražotā produkcija, par kuru sniegtie dati tiek izmantoti, aprēķinot CO2 emisiju no ražošanas procesiem.

5. Iekārtas CO2 emisijas avoti un to radīto CO2 emisiju apjoms (plānotais CO2 emisiju apjoms saskaņā ar monitoringa plānu).

6. Noteiktais gada CO2 emisijas apjoms7.

7. Plānotie monitoringa un ziņošanas pasākumi.

C sadaļa
Pielikumi8

8. Obligāti iekļaujamie pielikumi:

8.1. monitoringa plāna veidlapa:

8.1.1. sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām, kurās veiktām likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētajām piesārņojošajām darbībām piemēro šos monitoringa nosacījumus (operators aizpilda tikai tos sadaļas punktus, kas atbilst konkrētajai darbībai);

8.1.2. pielikumā pievienotās monitoringa plāna veidlapas Excel datnes nosaukums, kurš veidots tā, lai iekļautu operatora (uzņēmuma, komersanta) un iekārtas nosaukumu;

8.2. shēma, kurā ataino emisiju avotus, avotu plūsmas, paraugu ņemšanas vietas un mērierīces;

8.3. visu attiecīgo emisijas vietu saraksts parastās darbības laikā, kā arī ierobežojumu un pārejas posmos (tai skaitā avārijas periodos vai palaižot iekārtu ekspluatācijā) un sarakstam pievienotā procesa shēma, ja operators emisiju noteikšanai izmanto uz mērījumiem balstītu metodoloģiju.

D sadaļa
Operatora apliecinājums

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Operators vai operatora pilnvarotā persona

  
Vārds, uzvārds    
Paraksts  Datums 
Tālruņa numurs    
   Z. v. 

 

Valsts vides dienesta ____________________ reģionālās vides pārvaldes atzīmes

Iesnieguma saņemšanas datums _______________  
Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes amatpersona:
Vārds, uzvārds    
Paraksts  Datums 
   Z. v. 

 

Piezīmes.

1. Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 24.panta piektajai daļai.

2. Norādīt konkrēto Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kurā iesniedz iesniegumu.

3. Iekārtas atrašanās vieta kartē, ēku un ražotņu novietojums teritorijā, kuru norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:25000, 1:10000, 1:5000 vai 1:500 (pievieno pielikumā).

4. Atļaujas A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma numurs, izsniegšanas datums un izsniedzējs.

5. Operators izstrādā priekšlikumus monitoringa nosacījumiem monitoringa plāna veidā, izmantojot vienoto Eiropas Komisijas izstrādāto monitoringa plāna veidlapu un saskaņā ar Monitoringa un ziņošanas regulas I pielikumā norādīto monitoringa nosacījumu minimālo saturu.

6. Šajā sadaļā iekļauj informācijas kopsavilkumu, kurā nelieto specifiskus tehniskus aprakstus un terminus, lai tas būtu viegli saprotams.

7. Vidējās verificētās gada emisijas, pamatojoties uz iepriekšējā tirdzniecības perioda datiem, vai, ja šādi dati nav pieejami vai izmantojami, objektīvi noteiktās gada vidējās emisijas, ieskaitot pārvietoto CO2, bet neieskaitot CO2 no biomasas.

8. Šajā sadaļā iekļauj sarakstu ar visiem iesniegumam pievienotajiem dokumentiem, norādot to nosaukumu un to datņu nosaukumu un formātu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.769
Papildu nosacījumi emisiju monitoringa nosacījumiem

(Pielikums grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr. 368; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 142; MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

I. Emisiju noteikšanas līmeņi

1. Operators emisiju noteikšanai piemēro:

1.1. augstāko līmeni, kas norādīts Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2018/2066 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012 (turpmāk – regula Nr. 2018/2066) V pielikuma 1.punktā katram emisiju avotam, kas emitē vairāk nekā 5000 tonnu CO2 ekvivalentu gadā vai kas nodrošina vairāk nekā 10 % kopējo gada emisiju iekārtā, atkarībā no tā, kurš lielums ir lielāks absolūto emisiju ziņā;

1.2. līmeni, kas ir par vienu pakāpi zemāks nekā augstākais līmenis, vai augstāko līmeni, kas regulas Nr. 2018/2066 II pielikumā norādīts visiem citiem emisiju avotiem.

2. Operators var izmantot nākamo zemāko līmeni (ņemot vērā, ka minimālais ir pirmais līmenis), ja operators Valsts vides dienesta reģionālajai vides pārvaldei (turpmāk – pārvalde) var pamatot, ka:

2.1. šā pielikuma 1.punktā minētā līmeņa piemērošana nav tehniski iespējama vai radītu nesamērīgas izmaksas;

2.2. aprēķinu metodoloģijas piemērošana, izmantojot regulas Nr. 2018/2066 26.pantā minētos līmeņus, nav tehniski iespējama vai radītu nesamērīgas izmaksas.

3. Operators ar pārvaldes atļauju piemēro līmeni, kas ir par vienu līmeni zemāks nekā regulas Nr. 2018/2066 V pielikumā noteiktais minimālais emisiju aprēķina līmenis tās 19.panta 2.punktā noteiktajām C kategorijas iekārtām un līdz pat diviem līmeņiem zemāks 19.panta 2.punktā noteiktajām A un B kategorijas iekārtām (minimālais ir pirmais līmenis), pārejas periodā līdz trijiem gadiem, ja:

3.1. operators pamato, ka noteiktais līmenis nav tehniski iespējams vai radīs nesamērīgas izmaksas;

3.2. operators iesniedz uzlabojumu plānu, norādot, kā un kad tiks sasniegts vismaz šā pielikuma 3.punktā noteiktais minimālais emisiju aprēķina līmenis.

II. Papildu nosacījumi biomasas izmantošanai

4. Operators ar pārvaldes atļauju var izvēlēties metodikas, kas nav balstītas pakāpēs, tostarp enerģijas bilances metodi, lai noteiktu darbības datus un atbilstošo aprēķina koeficientu:

4.1. ja jaukta sastāva kurināmā vai materiālu biomasas frakcija ir 97 % vai lielāka;

4.2. ja emisiju daudzuma dēļ, kas saistīts ar kurināmā vai materiālu fosilo frakciju, tā uzskatāma par de minimis avota plūsmu.

5. Ja tiek izmantots jaukta sastāva kurināmais vai materiāls, operators vai nu pieņem biomasas daļas neesību un piemēro fosilo frakciju 100 % apmērā, vai arī nosaka biomasas frakciju saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 39. panta 2. punktu, piemērojot minētās regulas II pielikuma 2.4. sadaļā definētās pakāpes.

6. Ja atbilstoši piemērotajam pakāpes līmenim operatoram jānosaka biomasas frakcija, veicot analīzes, operators nosaka šo biomasas frakciju, pamatojoties uz attiecīgo standartu un tā analītiskajām metodēm, ar nosacījumu, ka to izmantošanu ir apstiprinājusi pārvalde.

7. Ja biomasas frakcijas noteikšana jaukta sastāva kurināmajā vai materiālā, izmantojot analīzes, saskaņā ar šā pielikuma 6. punktu nav tehniski iespējama vai radītu nesamērīgas izmaksas, operators iesniedz pārvaldē apstiprināšanai alternatīvu aplēses metodi, kā noteikt biomasas frakciju.

8. Attiecībā uz kurināmo vai materiāliem, kas radušies ražošanas procesā ar definētām un izsekojamām ievades plūsmām, operators var balstīt biomasas frakcijas noteikšanas aprēķinu uz procesā ievadītā un no tā izvadītā fosilā un biomasas oglekļa masas bilanci.

III. Papildu nosacījumi darbības datu noteikšanai

9. Ja operatora izmantotie mērīšanas līdzekļi ir pakļauti metroloģiskai kontrolei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu vai verificēšanu, kalibrēšanas vai verificēšanas sertifikātiem un attiecīgām atzīmēm, operators, nodrošinot regulas Nr. 2018/2066 28.pantā noteikto nosacījumu izpildi, var izmantot mērījumu rezultātus, ko iekārtā sniedz viņa paša kontrolē esošās mērīšanas sistēmas, lai noteiktu darbības datus saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 27.pantu.

10. Nodrošinot šā pielikuma 9.punkta izpildi, normatīvajos aktos par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu vai verificēšanu, kalibrēšanas vai verificēšanas sertifikātiem un attiecīgām atzīmēm atļauto maksimāli pieļaujamo kļūdu var izmantot kā nenoteiktību bez papildu pierādījumu sniegšanas.

11. Ja operators beramkravu darbības datu noteikšanai izmanto masas bilances metodoloģiju, papildus regulas Nr. 2018/2066 27.panta 2.punktā noteiktajām metodēm operators var izmantot neatkarīgus kvalificētus vērtētājus, kas darbības datus nosaka saskaņā ar zinātniskiem standartiem.

IV. Papildu nosacījumi emisiju aprēķina faktoru izmantošanai un noteikšanai

12. Operators var aprēķināt emisijas, izmantojot emisijas faktorus, kas ir izteikti kā tonnas CO2 emisiju uz tonnu kurināmā (t CO2/t) vai tonnas CO2 uz normālkubikmetru (t CO2/Nm3) kurināmā:

12.1. ja emisijas tiek aprēķinātas tādam kurināmā daudzumam, kas arī izteikts kā tonnas vai normālkubikmetri, ņemot vērā atbilstošu oksidācijas koeficientu;

12.2. ja var pamatot šāda emisijas faktora izmantošanu un tā precizitāti;

12.3. ja šāda emisijas faktora izmantošana var radīt līdzvērtīgu pareizību emisiju aprēķinos, kādu nosaka tāda emisijas faktora izmantošana, kas izteikts kā t CO2/TJ;

12.4. ja tāda emisijas faktora izmantošana, kas izteikts kā t CO2/TJ, rada nesamērīgas izmaksas.

13. Emisiju aprēķinam, izmantojot šā pielikuma 12.punktā minēto emisiju faktoru, operatoram, lai pārrēķinātu oglekļa saturu ar CO2 saistīta emisijas faktora atbilstošā vērtībā un otrādi, jāizmanto koeficients 3,664 t CO2/t C.

14. Ja operators emisiju aprēķinā izmanto šā pielikuma 12.punktā minētos emisijas faktorus, attiecībā uz zemāko sadegšanas siltumu operators var veikt monitoringu, izmantojot zemākus līmeņus nekā regulas Nr. 2018/2066 II pielikumā noteiktais augstākais līmenis.

15. Ja operatora iekārtā tiek lietoti vairāki kurināmie un attiecībā uz konkrētu oksidācijas koeficientu jāizmanto trešais līmenis, operators:

15.1. nosaka vienu apkopotu oksidācijas koeficientu visam sadedzināšanas procesam un piemēro to visiem kurināmā veidiem;

15.2. attiecina nepabeigtu oksidāciju vienai lielai avota plūsmai un var izmantot oksidācijas koeficienta vērtību "viens" citu avotu plūsmām;

15.3. pierāda, ka, piemērojot šā pielikuma 15.1. un 15.2.apakšpunktā minētos nosacījumus, emisijas netiks novērtētas pārāk zemu, ja tiek izmantota biomasa vai jaukta sastāva kurināmais.

16. Ja operators iekārtā izmanto tādus kurināmā veidus, kas nav komerciālais standarta kurināmais, kā noteikts regulas Nr. 2018/2066 3.panta 32.punktā, operators nosaka zemāko sadegšanas siltumu un emisijas faktorus, izmantojot tos pašus līmeņus, kas paredzēti līdzvērtīgam komerciālam standarta kurināmajam, ar nosacījumu, ka saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 31.panta 4.punktu konkrētais zemākā sadegšanas siltuma lielums pēdējo triju gadu laikā no līdzvērtīgā komerciālā standarta kurināmā lieluma nav atšķīries vairāk kā par 1 %.

17. Operators vismaz reizi trijos gados iesniedz pārvaldē visu informāciju, kas pamato šā pielikuma 16.punktā minēto zemākā sadegšanas siltuma un emisijas faktoru noteikšanas metodi un zemākā sadegšanas lieluma vērtības, salīdzinot ar līdzvērtīgo komerciālā standarta kurināmā lielumu.

17.1 Ja operators izmanto regulas Nr.  2018/2066 31. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minētos emisijas faktorus, kuri tiek izmantoti siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas sagatavošanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu un kuri ir pieejami valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" tīmekļvietnē, tad operatoram jāizmanto tas emisijas faktors, kurš attiecas uz konkrētajā gadā izmantotā kurināmā fizikālķīmiskajiem rādītājiem.

V. Nenoteiktības noteikšana

18. Saskaņā ar regulas Nr. 2018/2066 3.panta 6.punktu nenoteiktība ir parametrs, kas:

18.1. saistīts ar daudzuma noteikšanas rezultātu;

18.2. raksturo vērtību izkliedi, kuru pamatoti varētu attiecināt uz konkrēto daudzumu, ņemot vērā sistemātisko un nejaušo faktoru ietekmi, ko izsaka procentos;

18.3. apraksta vidējās vērtības ticamības intervālu ar 95 % varbūtību, ņemot vērā vērtību sadalījuma asimetriju.

19. Nenoteiktības robežvērtību izprot kā maksimālās pieļaujamās nenoteiktības avota plūsmu noteikšanai ziņošanas periodā.

20. Operators nenoteiktības noteikšanai izmanto regulas Nr. 2018/2066 ietvaros izstrādātos vadlīniju dokumentus.

VI. Papildu nosacījumi analīžu izmantošanai

21. Ja emisiju aprēķina faktori tiek noteikti, izmantojot analīzes, operators sagatavo paraugu ņemšanas plānu attiecībā uz katru kurināmo vai materiālu, plānu izstrādājot kā rakstisku procedūru un iekļaujot tajā informāciju par paraugu sagatavošanas metodoloģiju, norādot pienākumus, atrašanās vietas, biežumu un daudzumus, kā arī paraugu uzglabāšanas un transportēšanas metodoloģiju.

22. Operators nodrošina paraugu ņemšanas plāna pieejamību ikgadējā emisiju ziņojuma verifikācijai.

23. Operators, vienojoties ar laboratoriju, kas veic attiecīgā kurināmā vai materiāla analīzes, var pielāgot paraugu ņemšanas plāna elementus, ja analītiskie rezultāti liecina, ka kurināmā vai materiāla neviendabīgums būtiski atšķiras no tās informācijas par neviendabīgumu, uz kuru balstīts sākotnējais attiecīgā kurināmā vai materiāla paraugu ņemšanas plāns.

24. Paraugu ņemšanas plāna sagatavošanai operators izmanto regulas Nr. 2018/2066 ietvaros izstrādātos vadlīniju dokumentus.

25. Operators ar pārvaldes atļauju var piemērot citu analīžu veikšanas biežumu, nekā attiecīgajam kurināmajam vai materiālam norādīts regulas Nr. 2018/2066 VII pielikumā, vienā no šādiem gadījumiem:

25.1. minimālais biežums nav zināms;

25.2. operators var pārvaldei pierādīt, ka:

25.2.1. pamatojoties uz vēsturiskiem datiem, tostarp uz analītiskajām vērtībām attiecīgajam kurināmajam vai materiālam emisijas kvotu tirdzniecības periodā, kas bija tieši pirms esošā emisijas kvotu tirdzniecības perioda, jebkādas analītisko vērtību svārstības attiecīgajam kurināmajam vai materiālam nepārsniedz 1/3 no nenoteiktības vērtības, kas operatoram saskaņā ar regulu Nr. 2018/2066 jāievēro attiecībā uz šā kurināmā vai materiāla darbības datu noteikšanu;

25.2.2. izmantojot prasīto analīžu veikšanas biežumu, rastos nesamērīgas izmaksas.

VII. Papildu nosacījumi laboratoriju izmantošanai

26. Operators emisiju aprēķinam nepieciešamo datu un parametru noteikšanas analīzēm, kā arī attiecībā uz nepārtrauktas emisiju mērīšanas sistēmām emisiju mērīšanai, attiecīgā aprīkojuma kalibrēšanai un novērtēšanai izmanto tādas laboratorijas, kuras attiecīgajām analītiskajām metodēm ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.

27. Emisiju aprēķina faktoru noteikšanai operators ar pārvaldes atļauju izņēmuma gadījumā var izmantot neakreditētas laboratorijas, ja:

27.1. laboratorija ir iekļauta šā pielikuma 28.punktā minētajā atzīstamo neakreditēto laboratoriju sarakstā;

27.2. var pietiekami pamatot pārvaldei, ka tādu laboratoriju izmantošana, kuras ir akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, nav tehniski iespējama vai ka to izmantošana rada nesamērīgas izmaksas;

27.3. šādu laboratoriju rezultātu pareizību var pamatot ar starplaboratoriju testēšanas rezultātu palīdzību, ja testēšana veikta ne retāk kā reizi ceturksnī, izmantojot vismaz divas neatkarīgas un ar operatoru nesaistītas laboratorijas.

VIII. Atzīstamo neakreditēto laboratoriju saraksts

28. Pārvalde sadarbībā ar Eiropas Komisijas 2018. gada 19. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (turpmāk – regula Nr. 2018/2067) ietvaros Latvijā akreditētiem verificētājiem izveido un regulāri atjaunina to laboratoriju sarakstu, kuras nav akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, bet kurās veiktās analīzes ir atzīstamas likuma 2. pielikumā minēto darbību monitoringam un ziņošanai nepieciešamo datu noteikšanai (turpmāk – atzīstamo neakreditēto laboratoriju saraksts), ņemot vērā regulu Nr. 2018/2067 un tās ietvaros izstrādātos vadlīniju dokumentus.

29. Šā pielikuma 28.punktā minētā atzīstamo neakreditēto laboratoriju saraksta izveidošanai vai papildināšanai priekšlikumus var iesniegt:

29.1. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs;

29.2. Latvijā akreditēti vides verificētāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

29.3. Latvijā akreditētās testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas;

29.4. Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatori.

30. Šā pielikuma 29. punktā minētās institūcijas vai komersanti neakreditētas laboratorijas iekļaušanai atzīstamo neakreditēto laboratoriju sarakstā iesniedz pārvaldē:

30.1. sertifikāta kopiju, kas apliecina, ka laboratorijā ir izveidota un ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši regulas Nr. 2018/2066 34. panta 3. punkta prasībām;

30.2. ja laboratorija ir lielākas organizācijas daļa, – sertifikāta kopiju, kas apliecina, ka organizācijā ir izveidota un ieviesta kvalitātes pārvaldības sistēma atbilstoši regulas Nr. 2018/2066 34. panta 3. punkta prasībām, un pierāda, ka organizācijas kvalitātes sistēma aptver arī laboratorijas darbības;

30.3. ja sertificētās kvalitātes pārvaldības sistēmas nav, – pierādījumus, ka laboratorija atbilst prasībām tādā veidā un detalizācijas pakāpē, kā norādīts regulas Nr. 2018/2066 12. panta 2. punktā un 34. panta 3. punktā.

IX. Papildu nosacījumi raksturīgā CO2 noteikšanai

31. Ja starpība starp pārvietotā vai saņemtā raksturīgā CO2 daudzumiem nav izskaidrojama ar mērīšanas sistēmu apstiprināto nenoteiktības intervālu, pārvietojošo un saņemošo iekārtu operatori saskaņo attiecīgās vērtības, veicot konservatīvās korekcijas.

32. Šā pielikuma 31.punktā minētie operatori veiktās konservatīvās korekcijas norāda emisiju ziņojumā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.769

(Pielikums MK 01.07.2014. noteikumu Nr. 368 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2021. noteikumiem Nr. 197)

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. _________

_____________________________
(norādīt periodu1)

Valsts vides dienesta _________________________ reģionālā vides pārvalde2

 

Operators
Komersanta nosaukums vai vārds, uzvārds 
Kontaktinformācija:  
 adrese  
 tālruņa un faksa numurs  
 e-pasta adrese  
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā,
komersanta vienotais reģistrācijas numurs
vai personas kods
 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
 
Valdošā uzņēmuma nosaukums,
ja operators ir koncerna atkarīgā sabiedrība
 

 

Operatora pilnvarotā kontaktpersona
Vārds, uzvārds  
Kontaktinformācija:  
 adrese  
 tālruņa un faksa numurs  
 e-pasta adrese  

 

Iekārta
Nosaukums   
Atrašanās vietas adrese (arī pasta kods un valsts nosaukums) 
    
Teritorijas kods   
Atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas3   

°

 

ʹ

 

ʺ

 

 

°

 

ʹ

 

ʺ

(ziemeļu platums)

(austrumu garums)

 

 

Iekārtas īpašnieks
Komersanta nosaukums vai
īpašnieka vārds, uzvārds
 
Kontaktinformācija: 
 adrese  
 tālruņa un faksa numurs 
 e-pasta adrese  
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā,
komersanta vienotais reģistrācijas numurs
vai personas kods
 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
 
Datums, kad pieņemts iesniegums atļaujas saņemšanai 

Pieteiktās likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētās piesārņojošās darbības veids (saskaņā ar monitoringa plāna C.5.c sadaļu):

1)   
2)   
3)   
..)   

 

Iekārtas operators iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar likuma
"Par piesārņojumu24.panta trešo daļu (atzīmēt ar X)
 
 

Atļauja tiek izsniegta (atzīmēt ar X):

jaunai iekārtai
esošai iekārtai
Atļauja tiek grozīta (atzīmēt ar X)
Atļauja dod tiesības,
 

(operatora nosaukums)

 

ievērojot atļaujā minētos nosacījumus, emitēt šādas siltumnīcefekta gāzes (atzīmēt ar X):

CO2

N2O

PFC

 
Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes direktors
  Datums 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

 
  

Z. v.

 
Atļaujas izsniegšanas datums 
Vieta  

 

A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuru pamata atļauja izsniegta, un piemērotie normatīvie akti.

2. Informācija par šim operatoram izsniegto atļauju A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu.

3. Atļaujas kopiju saņēmēji.

4. Informācija, kura klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija.

B sadaļa
Pieteiktā darbība un atļaujas iesniegumā norādītās informācijas novērtējums

5. Likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētās piesārņojošās darbības un to radīto emisiju īss apraksts.

6. Informācija par iekārtām, kuras veic likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētās piesārņojošās darbības, – atrašanās vieta un izvietojums.

7. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi:

7.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

7.2. sabiedrības priekšlikumi.

8. Iesniegumā norādītās informācijas novērtējums:

8.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana;

8.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

8.3. resursu izmantošana (enerģija, kurināmais, izejvielas un palīgmateriāli);

8.4. informācija par reģistrāciju vides pārvaldības un audita sistēmas reģistrā.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi

9. Iekārtu saraksts, uz kurām attiecas šī atļauja.

10. Nosacījumi iekārtu darbībai.

11. Nosacījumi resursu izmantošanai iekārtās – enerģija (siltumenerģija un elektroenerģija), kurināmais, izejvielas (arī siltumenerģija un elektroenerģija, kas izmantota kā izejviela ražošanā) un palīgmateriāli.

12. Nosacījumi iekārtā veikto emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu darbību un to radīto emisiju monitoringam saskaņā ar šīs atļaujas 1. pielikumā pievienoto monitoringa plānu:

12.1. darbības datu monitorings (saskaņā ar monitoringa plānu);

12.2. emisiju noteikšanas metode un noteikšanā izmantotie parametri;

12.3. monitoringā un ziņošanā izmantoto datu plūsma un kontrole.

13. Nosacījumi paraugu ņemšanai, ja aprēķina faktori tiek noteikti, izmantojot analīzes saskaņā ar šīs atļaujas 2. pielikumā pievienoto paraugu ņemšanas plānu.

14. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

D sadaļa
Operatora saistību pildīšanas nosacījumi

15. Nosacījumi ikgadējiem ziņojumiem:

15.1. emisiju ziņojumu sagatavošanas un verificēšanas nosacījumi;

15.2. emisiju ziņojumu iesniegšanas kārtība;

15.3. emisiju ziņojumu izvērtēšanas nosacījumi;

15.4. darbības līmeņa ziņojumu sagatavošanas un verificēšanas nosacījumi;

15.5. darbības līmeņa ziņojumu iesniegšanas kārtība;

15.6. darbības līmeņa ziņojumu izvērtēšanas nosacījumi.

16. Nosacījumi operatora saistību pildīšanai attiecībā uz emisijas datu ievadi emisiju reģistrā un emisijas kvotu nodošanu.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi.

18. Nosacījumi atļaujas grozījumu veikšanai.

Pielikumi

19.  1. pielikums – iekārtu veikto likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minēto piesārņojošo darbību un to radīto emisiju monitoringa nosacījumi (saskaņā ar operatora sagatavoto monitoringa plāna veidlapu).

20.  2. pielikums – paraugu ņemšanas plāns (ja attiecināms).

21.  3. pielikums – shēmas:

21.1. shēma, kurā ataino emisiju avotus, avotu plūsmas, paraugu ņemšanas vietas un mērierīces;

21.2. iekārtās veikto procesu shēma, ja operators emisiju noteikšanai izmanto uz mērījumiem balstītu metodoloģiju.

22.  4. pielikums – sabiedrības, pašvaldību, citu iestāžu priekšlikumi par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, atzinums par iekārtas atbilstību iesniegumā sniegtajai informācijai (ja attiecināms).

Piezīmes.

1. Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 24.panta piektajai daļai.

2. Norādīt konkrēto Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kurā iesniegts iesniegums.

3. Iekārtas atrašanās vieta kartē, ēku un ražotņu novietojums teritorijā, kuru norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:25000, 1:10000, 1:5000 vai 1:500 (pievieno pielikumā).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra noteikumiem Nr.769
Emisijas ziņojums

(Pielikums svītrots ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.368)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 769Pieņemts: 13.11.2012.Stājas spēkā: 05.12.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 190, 04.12.2012. OP numurs: 2012/190.14
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
253119
{"selected":{"value":"08.04.2021","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2021","iso_value":"2021\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-07.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2018","iso_value":"2018\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2017","iso_value":"2017\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2017.-08.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2014","iso_value":"2014\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2014.-06.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2012","iso_value":"2012\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2012.-08.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"