Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.368

Rīgā 2014.gada 1.jūlijā (prot. Nr.36 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta trešo daļu un
septītās daļas 1.punktu, 30.panta pirmo daļu un
45.panta pirmo un septīto daļu un likuma
"Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 13. novembra noteikumos Nr. 769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 190. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārdiem "septīto daļu" ar vārdiem un skaitli "un likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7. panta pirmo daļu".

2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "emisiju reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "emisijas reģistrs" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Pārvalde 10 darbdienu laikā pēc atļaujas iesnieguma saņemšanas rakstiski vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu informē operatoru par nepieciešamo papildu informāciju, ja atļaujas iesniegumā nav norādīta visa vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktā informācija, vai papildu dokumentiem, ja atļaujas iesniegumam nav pievienoti visi attiecīgie apraksti vai pielikumi vai nav pievienoti informāciju pamatojoši dokumenti."

4. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Pārvalde divu darbdienu laikā pēc atļaujas saņemšanas to ievieto Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē, norādot termiņu, kas nav mazāks par 15 darbdienām, līdz kuram sabiedrība var iesniegt priekšlikumus. Pārvalde minēto iesniegumu elektroniski nosūta:

21.1. tā novada pašvaldībai vai pilsētas domei, kuras teritorijā atrodas operatora stacionārā tehnoloģiskā iekārta;

21.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;

21.3. valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs)."

5. Izteikt 31. punkta ievaddaļu un 31.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31. Operators veic grozījumus iekārtas monitoringa nosacījumos un iesniedz iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem, kurš sagatavots saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu, šādos gadījumos:

31.1. ja operators plāno izmaiņas iekārtā, tās darbībā vai iekārtas darbības līmenī sakarā ar jaudas samazināšanu vai iekārtas paplašināšanu, tai skaitā iegūstot savā īpašumā visas citam operatoram piederošās stacionārās tehnoloģiskās iekārtas vai īrējot visas citam operatoram piederošās stacionārās iekārtas;".

6. Izteikt 32., 33. un 34. punktu šādā redakcijā:

"32. Šo noteikumu 31.2. un 31.4. apakšpunktā minētajā gadījumā operators iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem iesniedz pārvaldē vismaz 45 darbdienas pirms izmaiņu ieviešanas likuma 2. pielikumā minētajā darbībā vai monitoringa plāna nosacījumos.

33. Šo noteikumu 31.1. un 31.3. apakšpunktā minētajā gadījumā operators iesniegumu par atļaujā nepieciešamajiem grozījumiem iesniedz pārvaldē vismaz 15 darbdienas pirms izmaiņu ieviešanas likuma 2. pielikumā minētajā darbībā vai monitoringa plāna nosacījumos.

34. Pārvalde 15 darbdienu laikā pārbauda šo noteikumu 32. un 33. punktā minēto iesniegumu un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju par operatora plānotajām izmaiņām, kā arī, ja nepieciešams, pagarina termiņu, kādā jāpieņem lēmums par grozījumu veikšanu atļaujā. Operators pieprasīto informāciju iesniedz 15 darbdienu laikā pēc pārvaldes pieprasījuma saņemšanas."

7. Papildināt noteikumus ar 36.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.3. operators nav iesniedzis papildu informāciju, kas pieprasīta saskaņā ar šo noteikumu 34. punktu."

8. Izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Pārvalde 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 44. punktā minēto iesniegumu un pieņem lēmumu par izsniegtās atļaujas atcelšanu. Izņemot likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta 3.1 daļā minēto gadījumu, atļauja tiek atcelta ar pārvaldes lēmuma spēkā stāšanās dienu attiecībā uz operatoriem, kuri nav likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta trešajā daļā minētie operatori."

9. Izteikt 46.1. un 46.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.1. tā konstatē, ka iekārta ir beigusi savu darbību, tai skaitā ja operators savas iekārtas neizmanto ražošanā vai to izmantošana nav iespējama, operators visas savā īpašumā esošās stacionārās tehnoloģiskās iekārtas ir demontējis, pārdevis vai izīrējis (nodevis iekārtas ekspluatācijā citam komersantam, tāpēc iekārtu izīrētājs vairs neveic likuma 2. pielikumā minēto darbību, kuru savukārt veic iekārtu īrētājs);

46.2. izņemot likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta 3.1 daļā minēto gadījumu, tā secina, ka attiecīgā iekārta, kura ir veikusi likuma 2. pielikumā minēto darbību, vairs neveic nevienu no likuma 2. pielikumā minētajām darbībām vai ka attiecīgā iekārta vairs neatbilst likuma 2. pielikumā minētās darbības nosacījumiem (arī ja operators darbina tikai likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta 2.1 daļas 1. un 2. punktā minētās iekārtas);".

10. Izteikt 48. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Emisiju ziņojumu sagatavo, izmantojot vienoto Eiropas Komisijas izstrādāto emisiju ziņojuma veidlapu un ņemot vērā regulas Nr. 601/2012 X pielikumā noteikto gada ziņojumu minimālo saturu."

11. Izteikt 75.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.2. veikta operatora reorganizācija, tai skaitā operatora maiņa, un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojumu jaunais operators pārvaldei nav iesniedzis rakstisku apliecinājumu, ka sagatavos un iesniegs emisiju ziņojumu par visu kalendāra gadu, kurā notikusi operatora maiņa;".

12. Svītrot 75.4. apakšpunktu.

13. Izteikt 78. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"78. 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 75. punktā minētā emisiju ziņojuma saņemšanas vai katru gadu līdz 31. martam attiecībā uz šo noteikumu 74. punktā minētā emisiju ziņojuma saņemšanu pārvalde:".

14. Izteikt 82.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.1. operators nav iesniedzis šo noteikumu 74. punktā minēto informāciju vai to ir iesniedzis pēc attiecīgā gada 30. aprīļa;".

15. Izteikt 84. punktu šādā redakcijā:

"84. Valsts vides dienests saskaņā ar šo noteikumu 82. punktu aprēķinātās vai noteiktās operatora emisijas izmanto:

84.1. operatora dabas resursu nodokļa aprēķinam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli, ja operators nav iesniedzis informāciju saskaņā ar šo noteikumu 74. punktu un nav veicis emisijas kvotu nodošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbībām emisijas reģistrā;

84.2. operatora administratīvā soda apjoma novērtēšanai saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 84. pantu."

16. Izteikt 85.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"85.1. pārvalde 1. aprīlī vai nākamajā darbdienā pēc 1. aprīļa par attiecīgajiem operatoriem informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru;".

17. Papildināt noteikumus ar 87.1 punktu šādā redakcijā:

"87.1 Valsts vides dienests piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram šo noteikumu 45. un 46. punktā minēto lēmumu par atļaujas atcelšanu."

18. Izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Valsts vides dienests savā tīmekļa vietnē ievieto:

89.1. regulas Nr. 600/2012 un regulas Nr. 601/2012 ietvaros izstrādātos vadlīniju dokumentus, palīgdokumentus un rīkus;

89.2. iesnieguma veidlapas paraugu atļaujas saņemšanai (1. pielikums) un monitoringa plāna veidlapu - priekšlikumiem par operatora iekārtas darbības monitoringa nosacījumiem;

89.3. šo noteikumu 2. pielikuma 28. punktā minēto laboratoriju sarakstu, kuras nav akreditētas saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2005, bet kurās veiktās analīzes ir atzīstamas likuma 2. pielikumā minēto darbību monitoringam un ziņošanai nepieciešamo datu noteikšanai;

89.4. atļaujas veidlapas paraugu (3. pielikums);

89.5. visas operatoriem izsniegtās atļaujas, kā arī atļaujā iekļautos monitoringa plānus un monitoringa nosacījumus;

89.6. pārvaldes lēmumus par grozījumiem atļaujā, par atteikumu izsniegt atļauju un par atļaujas atcelšanu;

89.7. šo noteikumu 48. punktā minēto emisiju ziņojuma veidlapu;

89.8. operatoru iesniegtos ikgadējos emisiju ziņojumus, verificētāja ziņojumus un pārvaldes lēmumus par ziņojuma apstiprināšanu vai atteikumu to apstiprināt;

89.9. pārvaldes pieņemtos lēmumus attiecībā uz operatoru par šajos noteikumos un regulā Nr. 601/2012 noteikto saistību nepildīšanu."

19. Papildināt noteikumus ar 94. punktu šādā redakcijā:

"94. Grozījumi attiecībā uz 48. punkta otrā teikuma redakcijas maiņu un 4. pielikuma svītrošanu attiecas uz emisiju ziņojumiem par darbībām, kas veiktas pēc 2014. gada 1. janvāra."

20. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra
noteikumiem Nr.769

Iesniegums siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas saņemšanai

________________________________________
(norādīt periodu1)

  Valsts vides dienesta
  reģionālajai vides pārvaldei2

 

Operators
Komersanta nosaukums vai vārds, uzvārds  

Kontaktinformācija:

   
  adrese    
  tālruņa un faksa numurs
  e-pasta adrese
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā,
komersanta vienotais reģistrācijas numurs
vai personas kods
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
Valdošā uzņēmuma nosaukums,
ja operators ir koncerna atkarīgā sabiedrība

 

Operatora pilnvarotā kontaktpersona
Vārds, uzvārds    
Kontaktinformācija:  
  adrese    
  tālruņa un faksa numurs  
  e-pasta adrese  

 

Iekārta
Nosaukums      
Atrašanās vietas adrese (arī pasta kods un valsts nosaukums)
       
Teritorijas kods
Atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas3     

°

 

ʹ

 

ʺ

 

 

°

 

ʹ

 

ʺ

(ziemeļu platums)

(austrumu garums)

Citas iekārtai izsniegtās vides aizsardzības normatīvajos
aktos noteiktās atļaujas numurs (precizēt atļaujas veidu)4

 
   

 

Iekārtas īpašnieks
Komersanta nosaukums vai
īpašnieka vārds, uzvārds
 
Kontaktinformācija:  
  adrese    
  tālruņa un faksa numurs
  e-pasta adrese

 

Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā,
komersanta vienotais reģistrācijas numurs
vai personas kods
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā

 

A sadaļa
Likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minēto piesārņojošo darbību radīto emisiju monitoringa plāns5
(operators aizpilda tikai tos sadaļas punktus, kas atbilst konkrētajai darbībai)


1. Monitoringa plāna veidlapas sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām, kurās veiktām likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētajām piesārņojošajām darbībām piemēro šos monitoringa nosacījumus.

2. Pielikumā pievienotās monitoringa plāna veidlapas Excel datnes nosaukums.

B sadaļa
Kopsavilkuma informācija par iekārtas darbību6

3. Tehnoloģiskās iekārtas un to darbība (ieskaitot izmantotās tehnoloģijas), tai skaitā:

3.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana;

3.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi.

4. Kurināmais, izejvielas un palīgmateriāli, kuru izmantošana rada CO2 emisiju, un saražotā produkcija, par kuru sniegtie dati tiek izmantoti, aprēķinot CO2 emisiju no ražošanas procesiem.

5. Iekārtas CO2 emisijas avoti un to radīto CO2 emisiju apjoms (plānotais CO2 emisiju apjoms saskaņā ar monitoringa plānu).

6. Noteiktais gada CO2 emisijas apjoms7.

7. Plānotie monitoringa un ziņošanas pasākumi.

C sadaļa
Pielikumi8

8. Obligāti iekļaujamie pielikumi:

8.1. monitoringa plāna veidlapa:

8.1.1. sadaļas, kas attiecas uz konkrētām operatora iekārtām, kurās veiktām likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētajām piesārņojošajām darbībām piemēro šos monitoringa nosacījumus (operators aizpilda tikai tos sadaļas punktus, kas atbilst konkrētajai darbībai);

8.1.2. pielikumā pievienotās monitoringa plāna veidlapas Excel datnes nosaukums, kurš veidots tā, lai iekļautu operatora (uzņēmuma, komersanta) un iekārtas nosaukumu;

8.2. shēma, kurā ataino emisiju avotus, avotu plūsmas, paraugu ņemšanas vietas un mērierīces;

8.3. visu attiecīgo emisijas vietu saraksts parastās darbības laikā, kā arī ierobežojumu un pārejas posmos (tai skaitā avārijas periodos vai palaižot iekārtu ekspluatācijā) un sarakstam pievienotā procesa shēma, ja operators emisiju noteikšanai izmanto uz mērījumiem balstītu metodoloģiju.

D sadaļa
Operatora apliecinājums

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa un precīza.

Operators vai operatora pilnvarotā persona

   
Vārds, uzvārds        
Paraksts   Datums
Tālruņa numurs      
      Z. v.  

 

Valsts vides dienesta ____________________ reģionālās vides pārvaldes atzīmes

Iesnieguma saņemšanas datums _______________    
Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes amatpersona:
Vārds, uzvārds      
Paraksts     Datums  
      Z. v.  

 

Piezīmes.

1. Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta piektajai daļai.

2. Norādīt konkrēto Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kurā iesniedz iesniegumu.

3. Iekārtas atrašanās vieta kartē, ēku un ražotņu novietojums teritorijā, kuru norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:25000, 1:10000, 1:5000 vai 1:500 (pievieno pielikumā).

4. Atļaujas A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma numurs, izsniegšanas datums un izsniedzējs.

5. Operators izstrādā priekšlikumus monitoringa nosacījumiem monitoringa plāna veidā, izmantojot vienoto Eiropas Komisijas izstrādāto monitoringa plāna veidlapu un saskaņā ar Monitoringa un ziņošanas regulas I pielikumā norādīto monitoringa nosacījumu minimālo saturu.

6. Šajā sadaļā iekļauj informācijas kopsavilkumu, kurā nelieto specifiskus tehniskus aprakstus un terminus, lai tas būtu viegli saprotams.

7. Vidējās verificētās gada emisijas, pamatojoties uz iepriekšējā tirdzniecības perioda datiem, vai, ja šādi dati nav pieejami vai izmantojami, objektīvi noteiktās gada vidējās emisijas, ieskaitot pārvietoto CO2, bet neieskaitot CO2 no biomasas.

8. Šajā sadaļā iekļauj sarakstu ar visiem iesniegumam pievienotajiem dokumentiem, norādot to nosaukumu un to datņu nosaukumu un formātu."

21. Papildināt 2. pielikuma IV nodaļu ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja operators izmanto regulas Nr. 601/2012 31. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minētos emisijas faktorus, kuri tiek izmantoti siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas sagatavošanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu un kuri ir pieejami valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" tīmekļa vietnē, tad operatoram jāizmanto tas emisijas faktors, kurš attiecas uz konkrētajā gadā izmantotā kurināmā fizikālķīmiskajiem rādītājiem."

22. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 13.novembra
noteikumiem Nr.769

Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja Nr. _________

_____________________________
(norādīt periodu1)

Valsts vides dienesta _________________________ reģionālā vides pārvalde2

 

Operators
Komersanta nosaukums vai vārds, uzvārds  
Kontaktinformācija:    
  adrese    
  tālruņa un faksa numurs
  e-pasta adrese
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā,
komersanta vienotais reģistrācijas numurs
vai personas kods
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
Valdošā uzņēmuma nosaukums,
ja operators ir koncerna atkarīgā sabiedrība

 

Operatora pilnvarotā kontaktpersona
Vārds, uzvārds    
Kontaktinformācija:    
  adrese    
  tālruņa un faksa numurs
  e-pasta adrese

 

Iekārta
Nosaukums      
Atrašanās vietas adrese (arī pasta kods un valsts nosaukums)  
     
Teritorijas kods
Atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas3     

°

 

ʹ

 

ʺ

 

 

°

 

ʹ

 

ʺ

(ziemeļu platums)

(austrumu garums)


 

Iekārtas īpašnieks
Komersanta nosaukums vai
īpašnieka vārds, uzvārds
 
Kontaktinformācija:  
  adrese    
  tālruņa un faksa numurs
  e-pasta adrese
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā,
komersanta vienotais reģistrācijas numurs
vai personas kods
 
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā vai
Uzņēmumu reģistra komercreģistrā
Datums, kad pieņemts iesniegums atļaujas saņemšanai

Pieteiktās likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētās piesārņojošās darbības veids (saskaņā ar monitoringa plāna C.5.c sadaļu):

1)      
2)
3)
..)

 

Iekārtas operators iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai saskaņā ar likuma
"Par piesārņojumu" 24.1 panta trešo daļu (atzīmēt ar X)
 
 

Atļauja tiek izsniegta (atzīmēt ar X):

jaunai iekārtai
esošai iekārtai

Atļauja tiek grozīta (atzīmēt ar X)

Atļauja dod   tiesības,
 

(operatora nosaukums)

 

ievērojot atļaujā minētos nosacījumus, emitēt šādas siltumnīcefekta gāzes (atzīmēt ar X):

CO2

N2O

PFC


Valsts vides dienesta   reģionālās vides pārvaldes direktors
    Datums  

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

   

Z. v.

 
Atļaujas izsniegšanas datums  
Vieta  

 

A sadaļa
Vispārīgā informācija par atļauju

1. Normatīvie akti, uz kuru pamata atļauja izsniegta, un piemērotie normatīvie akti.

2. Informācija par šim operatoram izsniegto atļauju A kategorijas vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu.

3. Atļaujas kopiju saņēmēji.

4. Informācija, kura klasificējama kā ierobežotas pieejamības informācija.

B sadaļa
Pieteiktā darbība un atļaujas iesniegumā norādītās informācijas novērtējums

5. Likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētās piesārņojošās darbības un to radīto emisiju īss apraksts.

6. Informācija par iekārtām, kuras veic likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minētās piesārņojošās darbības, - atrašanās vieta un izvietojums.

7. Lēmuma pieņemšanas procesā iesniegtie priekšlikumi:

7.1. valsts vai pašvaldību institūciju priekšlikumi;

7.2. sabiedrības priekšlikumi.

8. Iesniegumā norādītās informācijas novērtējums:

8.1. labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošana;

8.2. ieviestie un plānotie tīrākas ražošanas pasākumi;

8.3. resursu izmantošana (enerģija, kurināmais, izejvielas un palīgmateriāli);

8.4. informācija par reģistrāciju vides pārvaldības un audita sistēmas reģistrā.

C sadaļa
Atļaujas nosacījumi

9. Iekārtu saraksts, uz kurām attiecas šī atļauja.

10. Nosacījumi iekārtu darbībai.

11. Nosacījumi resursu izmantošanai iekārtās - enerģija (siltumenerģija un elektroenerģija), kurināmais, izejvielas (arī siltumenerģija un elektroenerģija, kas izmantota kā izejviela ražošanā) un palīgmateriāli.

12. Nosacījumi iekārtā veikto emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu darbību un to radīto emisiju monitoringam saskaņā ar šīs atļaujas 1. pielikumā pievienoto monitoringa plānu:

12.1. darbības datu monitorings (saskaņā ar monitoringa plānu);

12.2. emisiju noteikšanas metode un noteikšanā izmantotie parametri;

12.3. monitoringā un ziņošanā izmantoto datu plūsma un kontrole.

13. Nosacījumi paraugu ņemšanai, ja aprēķina faktori tiek noteikti, izmantojot analīzes saskaņā ar šīs atļaujas 2. pielikumā pievienoto paraugu ņemšanas plānu.

14. Nosacījumi vides valsts inspektoru regulārajām kontrolēm.

D sadaļa
Operatora saistību pildīšanas nosacījumi

15. Nosacījumi ikgadējiem emisiju ziņojumiem:

15.1. emisiju ziņojumu sagatavošanas un verificēšanas nosacījumi;

15.2. emisiju ziņojumu iesniegšanas kārtība;

15.3. emisiju ziņojumu izvērtēšanas nosacījumi.

16. Nosacījumi operatora saistību pildīšanai attiecībā uz emisijas datu ievadi emisiju reģistrā un emisijas kvotu nodošanu.

17. Prasības informācijai, kas sniedzama vides aizsardzības institūcijām, ja pārkāpti atļaujas nosacījumi.

18. Nosacījumi atļaujas grozījumu veikšanai.

Pielikumi

19. 1. pielikums - iekārtu veikto likuma "Par piesārņojumu" 2. pielikumā minēto piesārņojošo darbību un to radīto emisiju monitoringa nosacījumi (saskaņā ar operatora sagatavoto monitoringa plāna veidlapu).

20. 2. pielikums - paraugu ņemšanas plāns (ja attiecināms).

21. 3. pielikums - shēmas:

21.1. shēma, kurā ataino emisiju avotus, avotu plūsmas, paraugu ņemšanas vietas un mērierīces;

21.2. iekārtās veikto procesu shēma, ja operators emisiju noteikšanai izmanto uz mērījumiem balstītu metodoloģiju.

22. 4. pielikums - sabiedrības, pašvaldību, citu iestāžu priekšlikumi par atļaujas izsniegšanu un tās nosacījumiem, protokoli par tikšanos ar operatoru un iestāžu pārstāvjiem, atzinums par iekārtas atbilstību iesniegumā sniegtajai informācijai (ja attiecināms).

Piezīmes.

1. Atbilstoši likuma "Par piesārņojumu" 24.1 panta piektajai daļai.

2. Norādīt konkrēto Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kurā iesniegts iesniegums.

3. Iekārtas atrašanās vieta kartē, ēku un ražotņu novietojums teritorijā, kuru norāda kartē iekārtai piemērotā mērogā 1:25000, 1:10000, 1:5000 vai 1:500 (pievieno pielikumā)."

23. Svītrot 4. pielikumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 368Pieņemts: 01.07.2014.Stājas spēkā: 09.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131, 08.07.2014. OP numurs: 2014/131.6
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
267408
09.07.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)