Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.183

Rīgā 2012.gada 14.augustā (prot. Nr.86, 5.§)
Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 44.panta 4.punktu un
Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumu Nr.279
"Ceļu satiksmes noteikumi" 212.punktu
(Rīgas domes 16.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 190 redakcijā)

1. Saistošie noteikumi (turpmāk arī – noteikumi) nosaka speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai (turpmāk – pasažieru velosipēdi), izmantošanas nosacījumus un pasažieru velosipēdu kustības maršrutu apstiprināšanas kārtību.

2. Rīgas pilsētā pasažieru pārvadājumus ar pasažieru velosipēdu drīkst veikt tikai ar šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņemtu pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju. Pasažieru velosipēdi drīkst braukt tikai pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļaujās norādītajos maršrutos.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.150 redakcijā)

3. Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ņemot vērā satiksmes drošību un sabiedrisko nepieciešamību, pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju izsniedz:

3.1. visai diennaktij pasažieru velosipēda kustības maršrutiem:

3.1.1. dzīvojamās zonās, kas noteiktas atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi";

3.1.2. parku teritorijās un parku teritorijām piegulošajās ietvēs;

3.1.3. Alberta ielā, Andreja Pumpura ielā, Antonijas ielas posmā no Alberta ielas līdz Kalpaka bulvārim, Brīvības bulvāra posmā no Aspazijas bulvāra līdz Raiņa bulvārim abos virzienos, Brīvības bulvāra posmā no Raiņa bulvāra līdz Kalpaka bulvārim virzienā no centra, Eksporta ielas vietējas nozīmes brauktuvē no Miķeļa ielas līdz Eksporta ielai, Elizabetes ielas posmā no Antonijas ielas līdz Jura Alunāna ielai, Ģertrūdes ielas posmā no Skolas ielas līdz Baznīcas ielai, Jura Alunāna ielā, Krišjāņa Barona ielas posmā no Merķeļa ielas līdz Raiņa bulvārim pa ietvi, Miķeļa ielā, Nikolaja Rēriha ielā, Reimersa ielā pa velosipēdu ceļu, Skolas ielā pa velosipēdu ceļu, Strēlnieku ielas posmā no Kalpaka bulvāra līdz Alberta ielai, Tērbatas ielā no Merķeļa ielas līdz Elizabetes ielai;

3.1.4. šo noteikumu 3.1.1.–3.1.3.apakšpunktā norādīto teritoriju un/vai ielu posmu savienojuma vietās;

3.2. darba dienām no plkst. 21.00 līdz plkst. 06.00, brīvdienām un svētku dienām visai diennaktij papildus pasažieru velosipēda kustības maršrutiem ielu posmos, ko ierobežo Daugavas krastmala, Hanzas iela, Stabu iela, Valmieras iela, Satekles iela, Marijas iela, 13.janvāra iela un Tērbatas ielā posmā no Stabu ielas līdz Artilērijas ielai.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 219)

4. Pasažieru velosipēda nogādāšanai stāvvietā vai tehniskās apkopes vietā darba dienām no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 un no plkst. 20.00 līdz plkst. 07.00, brīvdienām un svētku dienām visai diennaktij var tikt izsniegta pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauja arī ārpus 3.punktā norādītajām teritorijām un ielu posmiem, ar nosacījumu, ka ar pasažieru velosipēdu šajā maršrutā aizliegts pārvadāt pasažierus.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.76; grozījumi punktā stājas spēkā 01.03.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

5. Šo noteikumu 3.2.apakšpunktā un 4.punktā paredzētajos pasažieru velosipēda kustības maršrutos aizliegts iekļaut Aleksandra Čaka ielu, Brīvības ielu, Eksporta ielu (izņemot šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto vietējās nozīmes brauktuvi), Hanzas ielu, Krišjāņa Barona ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Marijas ielu, Pulkveža Brieža ielu, Satekles ielu, 11.novembra krastmalu, 13.janvāra ielu.

6. Pasažieru velosipēdu atļauts vadīt personai, kura nav jaunāka par 18 gadiem un ir saņēmusi vadītāja apliecību, kas dod tiesības vadīt velosipēdu.

7. Lai saņemtu pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju, juridiskai personai vai fiziskai personai, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), Rīgas domes Satiksmes departamentā jāiesniedz:

7.1. rakstveida pieteikums (1.pielikums);

7.2. dokumenta, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz pasažieru velosipēdu, ja pakalpojuma sniedzējs nav pasažieru velosipēda īpašnieks (līzinga, nomas, patapinājuma vai tamlīdzīga līguma kopija, uzrādot oriģinālu);

7.3. ražotāja izsniegto dokumentu, kas identificē pasažieru velosipēda tehniskos datus, kopijas (uzrādot oriģinālus);

7.4. (svītrots ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.76).

8. Pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 12 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz nākamā kalendārā gada 1.martam.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.150)

9. Rīgas domes Satiksmes departaments izskata pieteikumu, pārbauda pieteikumā norādīto informāciju publiskās datubāzēs un pieņem lēmumu pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas izsniegšanai par katru pasažieru velosipēdu. Ja pasažieru velosipēda kustības maršruts ietver parka teritoriju, pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujā tiek iekļauti parka teritorijas valdītāja nosacījumi parka teritorijas izmantošanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.76)

9.1 Pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju aizliegts nodot lietošanā (izņemot darba tiesisko attiecību gadījumā) vai atsavināt citai personai.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.150 redakcijā)

10. Rīgas domes Satiksmes departaments pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju, ja:

10.1. var tikt būtiski traucēti citi ceļu satiksmes dalībnieki;

10.2. iesniegtais pieteikums pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas saņemšanai neatbilst šo noteikumu prasībām vai pieteikumā norādītā informācija ir nepatiesa;

10.3. ar pasažieru velosipēdu, kas pieteikts pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas saņemšanai, iepriekšējo 12 mēnešu laikā sistemātiski vai būtiski pārkāpti šie saistošie noteikumi vai citu normatīvo aktu prasības.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.76; Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.150)

10.1 Ja Rīgas domes Satiksmes departaments pieņem šo saistošo noteikumu 10.3.apakšpunktā minēto lēmumu, tad pakalpojuma sniedzējs pieteikumu pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas saņemšanai atkārtoti var iesniegt ne ātrāk kā pēc 12 mēnešiem.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.150 redakcijā)

11. Lēmums par pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas izsniegšanu stājas spēkā un tā (2.pielikums) tiek izsniegta, kad ir izpildīti turpmāk minētie nosacījumi, ko apliecina Rīgas domes Satiksmes departamenta atzīme uz lēmuma:

11.1. pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis Rīgas domes Satiksmes departamentā spēkā esoša apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par attiecīgā pasažieru velosipēda īpašnieka vai tiesīgā lietotāja (turpmāk arī – īpašnieka) civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem pasažieru velosipēda izmantošanas laikā saskaņā ar šo saistošo noteikumu 12.punktu. Īpašnieka civiltiesisko atbildību par katru ceļu satiksmē lietoto pasažieru velosipēdu apdrošina ikviens pasažieru velosipēda īpašnieks, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Ja īpašnieks nodevis lietošanā citai personai pasažieru velosipēdu, par kuru nav noslēgts apdrošināšanas līgums vai pasažieru velosipēda lietošanas laikā ir beidzies apdrošināšanas līguma termiņš, apdrošināšanas līgumu īpašnieka vārdā var noslēgt pasažieru velosipēda tiesīgais lietotājs;

11.2. pasažieru velosipēdam ir piestiprināta numura zīme, kas atbilst šo noteikumu 13.punkta prasībām;

11.3. pasažieru velosipēds ir aprīkots ar pirmās palīdzības aptieciņu;

11.4. pasažieru velosipēds ir aprīkots ar drošības jostu pasažieriem;

11.5. pasažieru velosipēds ir aprīkots ar gaismas virzienrādītājiem;

11.6. pasažieru velosipēds ir aprīkots ar baltas gaismas lukturi priekšpusē un diviem sarkanas gaismas lukturiem aizmugurē, ne tālāk par 120 mm no ārējiem pasažieru velosipēda gabarītiem;

11.7. pasažieru velosipēds ir aprīkots ar vismaz diviem baltas gaismas atstarotājiem, kas norāda pasažieru velosipēda gabarītus pretim braucošajiem transportlīdzekļiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.150)

12. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā pasažieru velosipēda īpašniekam jāparedz atbildības limits ne mazāks kā 284 574 euro gadā ar šādu atbildības limitu apdrošināšanas gadījumam:

12.1. personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai – ne mazāk kā 56 915 euro katrai cietušajai personai;

12.2. mantai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai – ne mazāk kā 56 915 euro neatkarīgi no trešo personu skaita.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.76; Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.150)

13. Numura zīmi ar VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" piešķirto pasažieru velosipēda reģistrācijas numuru jāpiestiprina uz ārējās virsbūves aizmugurē redzamā vietā, ievērojot šādas prasības:

13.1. numura zīmes izmēri – 520 x 110 mm, katra simbola augstums – 80 mm, katra simbola platums – 45 mm, attālums starp simboliem – 15 mm;

13.2. numura zīmes simboliem jābūt skaidri saredzamiem.

14. Pasažieru velosipēdam izmantošanas laikā jābūt aprīkotam atbilstoši šo noteikumu 11.2.–11.7.apakšpunkta prasībām, jābūt spēkā esošam apdrošināšanas līgumam par pasažieru velosipēda īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu atbilstoši šo noteikumu 11.1.apakšpunktam. Braukšanas laikā pasažieru velosipēda pasažieriem jābūt piesprādzētiem ar drošības jostu. Šo noteikumu 11.6.apakšpunktā minētajiem lukturiem jābūt iedegtiem diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos. Pasažieru velosipēdam izmantošanas laikā ir jābūt teicamā tehniskajā stāvoklī, tīram un koptam, krāsa nedrīkst būt noberzta vai nolupusi.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.150)

14.1 Pasažieru velosipēda izmantošanas laikā ir aizliegts lietot skaņu pastiprinošas ierīces.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.150 redakcijā)

15. Rīgas domes Satiksmes departaments lēmumu par pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas izsniegšanu var atcelt, ja:

15.1. pakalpojuma sniedzējs pieteikumā Rīgas domes Satiksmes departamentam sniedzis nepatiesu informāciju;

15.2. nav veikta pasažieru velosipēda īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem;

15.3. pakalpojuma sniedzējs pārkāpj šo noteikumu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

15.4. konstatēts, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu personu dzīvība vai veselība;

15.5. pasažieru velosipēda vadītājam nav Ceļu satiksmes likuma noteiktajām prasībām atbilstošas vadītāja apliecības, kas dod tiesības vadīt velosipēdu.

16. Rīgas domes Satiksmes departaments atceļ lēmumu par pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas izsniegšanu, ja:

16.1. pakalpojuma sniedzējs iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentam iesniegumu par atteikšanos no pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas;

16.2. pakalpojuma sniedzējs zaudē īpašuma vai turējuma tiesības uz pasažieru velosipēdu;

16.3. pakalpojuma sniedzējs sistemātiski vai būtiski pārkāpj šo noteikumu vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

17. Ja tiek pieņemts šo noteikumu 15. vai 16.punktā minētais lēmums, pakalpojumu sniedzējam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā nodot pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju Rīgas domes Satiksmes departamentā.

18. Ja tiek noslēgts jauns apdrošināšanas līgums par pasažieru velosipēda īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, pakalpojuma sniedzējs 10 dienu laikā iesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā šo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

19. Pasažieru velosipēdam redzamā vietā jāpiestiprina pakalpojuma sniedzēja vizītkarte (3.pielikums) un informācija par komercpakalpojuma maksu, kā arī lietošanas drošības noteikumi latviešu valodā un vismaz divās svešvalodās. Lietošanas drošības noteikumiem jābūt noformētiem uz A4 (297 x 210 mm) formāta rakstāmpapīra, burtu lielumu dokumenta tekstā izvēloties ne mazāku par 10 punktiem.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr. 150 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 25.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 161)

20. Pasažieru velosipēdus atļauts apstādināt un novietot stāvēšanai vienā rindā paralēli brauktuves (ceļa) malai. Pasažieru velosipēdam aizliegts apstāties vai stāvēt, ja tas apdraud ceļu satiksmes drošību vai traucē citus ceļu satiksmes dalībniekus.

21. Pakalpojuma sniedzējs un pasažieru velosipēda vadītājs ir atbildīgi par pasažieru drošību.

22. Ja sakarā ar publiskiem pasākumiem, valsts amatpersonu vizītēm vai citu iemeslu dēļ uz noteiktu laiku tiek slēgta vai ierobežota kustība kādā maršruta posmā, pasažieru velosipēds šajā laikā ir tiesīgs braukt tikai tajā maršruta daļā, kurā kustība ir atļauta.

23. Pasažieru velosipēda vadītājam līdzi jābūt vadītāja apliecībai, pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujai un darba līgumam (izņemot, ja pasažieru velosipēda vadītājs ir pakalpojuma sniedzējs), kas jāiesniedz pārbaudei pēc šo saistošo noteikumu prasību izpildes kontrolējošo institūciju darbinieka pieprasījuma.

(Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.150 redakcijā)

24. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas un Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienesta amatpersonas kontrolē saistošo noteikumu izpildi un veic administratīvā pārkāpuma procesu.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 105 redakcijā)

25. Pakalpojumu sniedzējam vai pasažieru velosipēda vadītājam piemēro šādus administratīvos sodus:

25.1. par pasažieru velosipēda izmantošanu bez tehniskā kārtībā esoša saistošo noteikumu
11.2.–11.7. apakšpunktā paredzētā aprīkojuma, par pasažiera, kurš nav piesprādzējies ar drošības jostu, vešanu, par teicamā tehniskajā stāvoklī neesoša, netīra un nekopta, ar noberztu vai nolupušu krāsu esoša pasažieru velosipēda lietošanu un par saistošo noteikumu 18., 19., 22., 23. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu no 3 līdz 14 naudas soda vienībām;

25.2. par pasažieru velosipēda izmantošanu bez saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktā paredzētā apdrošināšanas līguma, par pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujā norādītā pasažieru skaita pārsniegšanu un par saistošo noteikumu 20. punktā minēto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu no 6 līdz 44 naudas soda vienībām;

25.3. par saistošo noteikumu 2., 6., 9.1 un 14.punktā minēto prasību neievērošanu piemēro naudas sodu no 14 līdz 70 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 105 redakcijā)

26. (Svītrots ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.76)

27. Šo saistošo noteikumu prasības pakalpojuma sniedzējiem ir jāizpilda viena mēneša laikā pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

28. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2012.gada 14.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.183

(Pielikums Rīgas domes 26.11.2013. saistošo noteikumu Nr.76 redakcijā)

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTAM

Pieteikums pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas saņemšanai

 

 1. Pieteikuma iesniedzējs 
  

(komersanta nosaukums vai personas vārds, uzvārds)

 2. Reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods
               
 3. Komersanta juridiskā adrese vai personas deklarētās dzīvesvietas adrese  
    
    
 4. Tālrunis , fakss , e-pasts  
 Lūdzu izsniegt pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju: 
 VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija” piešķirtais pasažieru velosipēda reģistrācijas numursPasažieru velosipēda maršrutiLaika periods, uz kādu pakalpojuma sniedzējs vēlas saņemt šo atļauju 
     
 Apliecinu, ka pieteikuma iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kura kopsumma pārsniedz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 18.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto nodokļu (nodevu) parāda kopsummu, sākot ar kuru nodokļu administrācija nodrošina publisku informācijas pieejamību.

Pielikumā pievienotie dokumenti:

1) dokuments, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz pasažieru velosipēdu, ja pakalpojuma sniedzējs nav pasažieru velosipēda īpašnieks (līzinga, nomas, patapinājuma vai tamlīdzīga līguma kopija (uzrādot oriģinālu));

2) ražotāja izsniegto dokumentu, kas identificē pasažieru velosipēda tehniskos datus, kopijas (uzrādot oriģinālus).

 
 20____.gada ______. ______________________ 
       
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 
       
2.pielikums
Rīgas domes 2012.gada 14.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.183

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

PASAŽIERU VELOSIPĒDA KUSTĪBAS MARŠRUTU
ATĻAUJA RĪGAS PILSĒTĀ

Nr. ____________

Derīga no 20__.gada ______ līdz 20__.gada _______

 

Izdota saskaņā ar Rīgas domes Satiksmes departamenta 20__.gada ______ lēmumu Nr.____

Izsniegta: 
 (komersanta nosaukums vai personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods: 
Pasažieru velosipēda reģistrācijas numurs: 
Pieļaujamais pasažieru skaits: 
Maršruti:
 
Paraksts  
  
20__.gada ____________ 
Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3.pielikums
Rīgas domes 2012.gada 14.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr.183

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 183Pieņemts: 14.08.2012.Stājas spēkā: 12.09.2012.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 143, 11.09.2012. OP numurs: 2012/143.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
251374
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2016","iso_value":"2016\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2016.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2016","iso_value":"2016\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2016.-11.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.09.2015","iso_value":"2015\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2015.-29.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2015","iso_value":"2015\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2015.-21.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2014","iso_value":"2014\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2014.-03.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-28.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2013","iso_value":"2013\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.09.2012","iso_value":"2012\/09\/12","content":"<font class='s-1'>12.09.2012.-29.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)