Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.101

Ventspilī 2012.gada 29.jūnijā (prot. Nr.12; 15.§)

Par saistošo noteikumu Nr.17 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" apstiprināšanu

Lai aktualizētu kārtību, kā Ventspils pilsētā tiek saņemta speciālā atļauja (licence), apliecinājums, licences kartiņa, kā arī ar to saistīto dokumentu izsniegšana regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus. Atbilstoši Autopārvadājumu likuma 30. panta pieci prim daļai - kārtību, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes attiecībā uz autotransporta līdzekļiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem republikas pilsētas administratīvās teritorijas robežās, nosaka attiecīgās republikas pilsētas dome. Tāpat saistošie noteikumi paredz vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu Ventspils pilsētā, speciālās atļaujas (licences), apliecinājuma un licences kartiņas darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, kā arī nosaka pašvaldības taksometru atšķirības zīmi (emblēmu) un tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves, un maksu par speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti. Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 11., 19.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, 43.panta trešo daļu un Autopārvadājumu likuma 30.panta piekto1 daļu un 35.panta pirmo daļu, kā arī ņemot vērā 2011.gada 20.decembra Ventspils pilsētas domes Komercdarbības licencēšanas komisijas, 2012.gada 25.janvāra, 2012.gada 31.janvāra, 2012.gada 7.februāra Likumības komisijas sēdes ieteikumus un 2012. gada 22.jūnija Finanšu komitejas atzinumu, Ventspils pilsētas dome

nolemj:

1. Apstiprināt Ventspils pilsētas pašvaldības saistošos noteikumus Nr.17 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" saskaņā ar pielikumu.

2. Šā lēmuma 1.punktā minētie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šā lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušiem ar Ventspils pilsētas domes 1998.gada 18.maija lēmumu Nr.206 (protokols Nr.7; 1.§) apstiprinātos saistošos noteikumus "Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību".

Sēdes vadītājs
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.VītoliņšPielikums
Ventspils pilsētas domes
2012.gada 29.jūnija
lēmumam Nr.101

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.17 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā"

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2012.gada 29.jūnija lēmumu Nr.101 (prot. Nr.12; 15.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 11., 19.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta f) apakšpunktu, 43.panta trešo daļu,
Autopārvadājumu likuma 30.panta piekto prim daļu un 35.panta pirmo daļu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Ventspils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā" (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome izsniedz, pagarina vai anulē speciālās atļaujas (licences), apliecinājumus un licences kartītes regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.2. Noteikumos lietotie termini:

1.2.1. Licence - speciāla atļauja (licence) dokuments, kas apliecina tiesības veikt pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.2.2. Apliecinājums - dokuments, kas dod tiesības nodarboties ar regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem katram maršrutam Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.2.4. Pārvadātājs - šo noteikumu izpratnē fiziska vai juridiska persona, kura ir tiesīga veikt pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi Licenci vai Apliecinājumu.

1.3. Uz pasažieru pārvadāšanai izmantojamā vieglā taksometra priekšējām durvīm (ārpusē) jāizvieto Ventspils pilsētas taksometra atšķirības zīme (emblēma) (pielikums Nr.6).

1.4. Lai saņemtu Licenci, Licences kartīti vai Apliecinājumu, Ventspils pilsētas domē jāiesniedz šo noteikumu 2. punktā un 6.punktā noteikto dokumentu apliecinātas kopijas.

2. Licences un Licences kartīšu piešķiršanas un izsniegšanas noteikumi

2.1. Lai saņemtu Licenci (pielikums Nr.1) pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, Licences pieprasītājs Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā (turpmāk - Vispārējā nodaļa) iesniedz šādus dokumentus:

2.1.1. noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.4);

2.1.2. komercsabiedrības, individuālā komersanta vai individuālā darba veicēja apliecības (patenta) kopiju;

2.2. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļa (turpmāk - Ekonomikas nodaļa) ir tiesīga pēc saviem ieskatiem pretendentam pieprasīt ar pasažieru pārvadājumiem saistītu papildu informāciju.

2.3. Pēc 2.1. punkta apakšpunktos norādīto dokumentu saņemšanas un, nepieciešamības gadījumā, pēc 2.2. punktā noteiktās papildu informācijas saņemšanas, 1 (viena) mēneša laikā Ventspils pilsētas domes Komercdarbības licencēšanas komisija (turpmāk - Komisija) izskata Licences pieprasījumu un sniedz ieteikumu Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājam par Licences piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, vai uz laiku atliek jautājuma izskatīšanu, ja nepieciešama papildu informācija un dokumentu iesniegšana.

2.4. Uz 2.3. punktā norādīto Komisijas sēdi tiek uzaicināts Pārvadātājs. Par uzaicināšanu uz Komisijas sēdi, Pārvadātājs tiek informēts ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Komisijas sēdes. Pārvadātāja neierašanās uz Komisijas sēdi nav iemesls jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

2.5. Licence tiek piešķirta uz termiņu līdz 5 (pieciem) gadiem.

2.6. Lēmumu par Licences piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, vai uz laiku atlikt jautājuma izskatīšanu, ja nepieciešama papildu informācija un dokumentu iesniegšana, pieņem Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs. Pēc lēmuma pieņemšanas par Licences piešķiršanu, Ekonomikas nodaļa Pārvadātājam izsniedz Licenci pamatojoties uz kuru Pārvadātājs veic attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām regulāro pasažieru pārvadājumiem un vieglajiem taksometriem.

2.7. Ekonomikas nodaļa datus par Licences izsniegšanu un tās derīguma termiņu ievada Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk - CSDD) uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

2.8. Lai Licenci saņemtu atkārtoti, Pārvadātājs ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms esošās Licences derīguma termiņa beigām iesniedz Vispārējā nodaļā pieteikumu, tam pievienojot 2.1.punkta apakšpunktos norādītos dokumentus.

2.9. Lai saņemtu Licences kartīti (pielikums Nr.3) katram pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim, Licences kartītes pieprasītājs Vispārējā nodaļā vai Ekonomikas nodaļā iesniedz šādus dokumentus:

2.9.1. noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.5);

2.9.2. ja transportlīdzeklis nav īpašumā un tiek nomāts - nomas līguma kopiju;

2.9.3. izziņu par taksometra skaitītāja verifikāciju un kontroles čeka izdruku (pieprasot Licences kartīti pirmo reizi);

2.9.4. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju (uzrādot oriģinālu);

2.9.5. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju (uzrādot oriģinālu). Jaunam transportlīdzeklim, ja kopš tā reģistrācijas datuma CSDD nav pagājis vairāk kā viens gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokols nav vajadzīgs;

2.9.6. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju ar taksometra reģistrācijas numuru;

2.9.7. transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju.

2.10. Lai atkārtoti saņemtu Licences kartīti katram pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim, ja lēmums par Licences kartītes izsniegšanu ir pieņemts un ir spēkā, Pārvadātājs Vispārējā nodaļā vai Ekonomikas nodaļā iesniedz noteikta parauga rakstisku pieteikumu (pielikums Nr.5).

2.11. Pēc 2.9.punkta apakšpunktos norādīto dokumentu saņemšanas, un pēc tam, kad Licences kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis Ekonomikas nodaļā to apliecinošus dokumentus, pamatojoties uz izsniegto Licenci, Ekonomikas nodaļa sagatavo un 7 (septiņu) darba dienu laikā izsniedz Licences kartīti.

2.12. Ja Licences derīguma termiņa laikā Pārvadātājs vēlas saņemt Licences kartīti papildu transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts, saņemot Licenci, Pārvadātājam jāiesniedz Vispārējā nodaļā vai Ekonomikas nodaļā pieteikums (5.pielikums), tam pievienojot 2.9.punkta apakšpunktos minētos dokumentus.

2.13. Pēc 2.12.punktā norādītā pieteikuma saņemšanas Ekonomikas nodaļa izskata pieteikumu un sagatavo Licences kartītes un izsniedz Licences kartīti 2.11.punktā noteiktajā termiņā.

2.14. Licences kartīte tiek izsniegta uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

2.15. Izsniegtās Licences kartītes derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt Licences derīguma termiņu. Licences kartīte uz Pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek piešķirta ne ilgāk par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopijā norādītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu, bet nomātam transportlīdzeklim - līdz nomas līguma noteiktajam laikam, bet ne ilgāk par transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopijā norādītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu.

2.16. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa, Pārvadātājs iesniedz Vispārējā nodaļā vai Ekonomikas nodaļā pieteikumu (5.pielikums) tam pievienojot 2.9.punkta apakšpunktos minētos dokumentus un Ekonomikas nodaļa izsniedz Licences kartīti 2.11.punktā noteiktajā termiņā.

3. Maksa par Licenci un Licences kartīti

3.1. Licenci un licences kartīti Pārvadātājam izsniedz, par to iepriekš iekasējot Ventspils pilsētas domes noteikto maksu un LR normatīvajos aktos noteiktais pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk - PVN):

3.1.1. LVL 25,00 (divdesmit pieci lati) un PVN gadā par licences izsniegšanu;

3.1.2. LVL 12,50 (divpadsmit lati, 50 santīmi) un PVN par licences dublikāta izsniegšanu;

3.1.3. LVL 3,00 (trīs lati) un PVN par licences kartītes izsniegšanu;

3.1.4. LVL 1,50 (viens lats, 50 santīmi) un PVN par licences kartītes dublikāta izsniegšanu.

3.2. Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem tiek iekasēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem nosacījumiem, kas reglamentē valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu.

3.3. Maksa par Licences kartītes izsniegšanu regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem netiek iekasēta.

3.4. Maksa par licenci un licences kartīti tiek ieskaitīta Ventspils pilsētas domes pamatbudžeta - maksas pakalpojuma kontā.

4. Licences un Licences kartītes darbības apturēšana uz laiku vai anulēšana

4.1. Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs ir tiesīgs uz laiku apturēt Licences un Licences kartītes darbību vai anulēt Licenci Noteikumos paredzētajos gadījumos.

4.2. Licences un Licences kartītes darbību var apturēt uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo Noteikumu vai citu ar pasažieru komercpārvadājumu darbību saistīto normatīvo aktu prasības.

4.3. Licenci un/vai Licences kartīti var anulēt šādos gadījumos:

4.3.1. ja Pārvadātājs ierosina anulēt izsniegto Licenci;

4.3.2. ja Licence un/vai Licences kartīte tiek nodota lietošanā, pārdota, dāvināta, iznomāta vai citādā veidā atsavināta par labu citam Pārvadātājam vai citai personai;

4.3.3. ja Pārvadātājs Licences un/vai Licences kartītes saņemšanai vai pārreģistrācijai iesniegtajos dokumentos ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju;

4.3.4. ja Ventspils pilsētas domē ir saņemts kompetentas institūcijas spēkā stājies lēmums, kas apliecina, ka Pārvadātājs atkārtoti, sistemātiski vai būtiski pārkāpj Noteikumu vai citu ar pasažieru pārvadāšanu saistīto normatīvo aktu prasības, vai Pārvadātājs pārkāpj Noteikumu vai citu ar pasažieru pārvadāšanu darbību saistīto normatīvo aktu prasības tādējādi, ka tiek apdraudēta pasažieru vai citu ceļu satiksmē iesaistīto personu dzīvība un veselība, vai Pārvadātājs pasažieru pārvadāšanai izmantojis transportlīdzekli, kuram nav uzstādīts attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēts skaitītājs vai skaitītājs kā citādi bijis neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;

4.3.5. ja Pārvadātājs liedz pašvaldības atbildīgajām institūcijām piekļuvi kontroles veikšanai;

4.3.6. ja Pārvadātāja komercdarbība tiek apturēta vai izbeigta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

4.3.7. ja transportlīdzeklis, kuru, kā taksometru izmanto pasažieru pārvadāšanai, ir noņemts no uzskaites vai speciālās valsts reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD.

4.4. Anulējot Licenci, tiek anulētas visas uz anulētās Licences pamata izsniegtās Licences kartītes. Licences anulēšanas gadījumā par Licenci un uz tās pamata izsniegtajām Licences kartītēm samaksātā naudas summa netiek atmaksāta.

4.5. Lēmumu par Licences un/vai Licences kartītes darbības apturēšana uz laiku vai anulēšanu pieņem Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs, pēc jautājuma izskatīšanas Komisijā.

4.6. Ekonomikas nodaļa datus par Licences darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, kā arī tās derīguma termiņu ievada CSDD uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

5. Licences un Licences kartītes glabāšana un nodošana

5.1. Par Licences un Licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs Pārvadātājs, kuram izsniegta Licence un Licences kartīte. Licenci un Licences kartīti Pārvadātājs nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā atsavināt par labu citam Pārvadātājam vai personai.

5.2. Ja izsniedz Licences vai Licences kartītes dublikātu, atbilstošā dokumenta derīguma termiņš netiek pagarināts.

5.3. Beidzoties Licences un Licences kartītes derīguma termiņam, tā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Licences derīguma un Licences kartītes derīguma termiņa beigām jānodod Ekonomikas nodaļā.

6. Apliecinājumu izsniegšana regulāriem pasažieru pārvadājumiem

6.1. Lai saņemtu Apliecinājumu (Pielikums Nr.2) regulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, Pārvadātājs Vispārējā vai Ekonomikas nodaļā iesniedz rakstisku pieteikumu (brīvā formā), kurā tiek norādīta noslēgtā pasažieru pārvadājuma līguma numurs un datums.

6.2. Pēc 6.1.punktā norādītā pieteikuma saņemšanas, lēmumu pieņem Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs, pēc jautājuma izskatīšanas Komisijā Noteikumu 2.3. punktā noteiktajā kārtībā.

7. Pārvadātāja atbildība

7.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par normatīvo aktu un šo Noteikumu prasību ievērošanu attiecībā uz izsniegtajā Licencē vai Apliecinājuma norādītās komercdarbības veikšanu.

7.2. Pārvadātājs ir atbildīgs par 1.3.punktā minētās atšķirības zīmes (emblēmas) tehnisko un vizuālo stāvokli, atšķirības zīmei (emblēmai) ir jābūt tīrai un nebojātai.

7.3. Pārvadātāja noteiktā maksa nedrīkst pārsniegt Ventspils pilsētas domes noteiktos maksimālos maksas (tarifus) apmērus par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētā.

8. Vieglo taksometru stāvvietas Ventspils pilsētā

8.3. Vieglo taksometru stāvvietas Ventspils pilsētā drīkst izmantot tikai Pārvadātāji, kuriem Licenci izsniegusi Ventspils pilsētas dome.

8.3.1. Vieglo taksometru stāvvietu izvietojums Ventspils pilsētā:

8.3.1.1. Andreja-Jūras ielas krustojums - 12 stāvvietas vieglajiem taksometriem;

8.3.1.2. Katoļu-Inženieru ielas krustojums - 5 stāvvietas vieglajiem taksometriem;

8.3.1.3. Loču-Karlīnes ielas krustojums - 3 stāvvietas vieglajiem taksometriem;

8.3.1.4. Talsu ielā pie ēkas Nr.26 - 6 stāvvietas vieglajiem taksometriem;

8.3.1.5. Celtnieku-Talsu ielas krustojums - 10 stāvvietas vieglajiem taksometriem.

8.3.2. Vieglo taksometru stāvvietu izvietojums Ventspils pilsētā saskaņojot ar attiecīgās zemes īpašnieku:

8.3.2.1. Kuldīgas iela 5 - 8 stāvvietas vieglajiem taksometriem.

9. Apstrīdēšanas kārtība

Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Ventspils pilsētas domē izpilddirektoram, bet Ventspils pilsētas domes izpilddirektora pieņemtais lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. Pārejas noteikumi

Licences un Licences kartītes regulāriem pasažieru pārvadājumiem un pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras Pārvadātājam izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.VītoliņšPielikums Nr.1
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.17Pielikums Nr.2
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.17Pielikums Nr.3
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.17Pielikums Nr.4
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.17Pielikums Nr.5
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.17Pielikums Nr.6
2012.gada 29.jūnija
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr.17

Ventspils pilsētas domes taksometra atšķirības zīme (emblēma)Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 11.punktam un 19.punktam Autopārvadājumu likuma 30.panta 5.1 punktam un 35.panta pirmajai daļai speciālās atļaujas (licences) izsniegšana komercpārvadājumu ar vieglo taksometru veikšanai un organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus ir pašvaldības funkcija, kuras izpilde saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 7.panta otro daļu tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, ja likumā nav noteikts citādi. Lai nodrošinātu finansējumu pašvaldībai noteiktās funkcijas izpildei, ir nepieciešams noteikt maksu par speciālo atļauju (licenču) un licences kartīšu izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem, kā arī ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība saņemt speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Līdz šim Ventspils pilsētā darbojas no 1998.gada 18.maija apstiprināts lēmums Nr.206 Saistošiem noteikumiem "Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību" un ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumos Nr.380 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem"
2. Īss projekta satura izklāsts Autopārvadājuma likuma 30.panta 5.1punkts un 35.panta 1.punkts nosaka, ka regulāros pasažieru pārvadājumus un pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz pašvaldība. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kā saņemt speciālās atļaujas (licences), apliecinājumus un licences kartiņas un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā. Tiek apstiprināti licencēšanas noteikumi un vieglo taksometru stāvvietu izvietojums Ventspils pilsētā, speciālo atļauju (licenci), apliecinājuma un licences kartiņas darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, kā arī nosaka pašvaldības taksometru atšķirības zīmi (emblēma) un tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves un nosaka maksu par speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti. Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 1.panta 18.1punktu kā apliecinājums tam, ka pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai, katram pārvadātāja transportlīdzeklim tiek izsniegta licences kartīte.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projekts nerada tiešu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu izpildīšanā nav nepieciešamas jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Attiecas uz personām, kuras veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem un pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi vienkāršo un uzlabo pakalpojuma pieejamību pārvadātājam.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Visas darbības, kas veicamas, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), licences kartīti un apliecinājumu, veic Ventspils pilsētas dome.

Administratīvās procedūras vienkāršojas, iesniedzamo dokumentu skaits un izskatīšanas termiņš samazinās.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes laikā ir veiktas konsultācijas ar Ventspils pilsētas vieglo taksometru pārvadāšanas uzņēmumiem. Sabiedrības pārstāvju būtiskie priekšlikumi un iebildumi ņemti vērā un iestrādāti saistošajos noteikumos.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par saistošo noteikumu Nr.17 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 101Pieņemts: 29.06.2012.Stājas spēkā: 29.06.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 10.08.2012. OP numurs: 2012/126.12
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
250773
29.06.2012
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)