Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 1998.gada 18.maija lēmumu Nr.206 (protokols Nr.7. 1§)

(Saistošo noteikumu numurs piešķirts ar Ventspils pilsētas domes 21.08.2000. lēmumu Nr.343)

Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu
Vispārējie noteikumi

1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") izstrādāti saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu (turpmāk tekstā APK), Latvijas Republikas likumiem "Par pašvaldībām", "Autopārvadājumu likums, "Ceļu satiksmes likums", Ministru kabineta 1997.gada 7.oktobra noteikumiem Nr.348 "Atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanas noteikumi" un augstāk minēto likumu izpildes kārtībā apstiprinātajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta un Satiksmes ministrijas noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem pasažieru komercpārvadājumu ar autotransportu jomā.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām (turpmāk tekstā "Pārvadātāji"), neatkarīgi no īpašauma un uzņēmējdarbības formas, kuras tiesīgas veikt pasažieru komercpārvadājumus Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

3. Noteikumi nosaka pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas kārtību, pārvadātāju tiesības, pienākumus un administratīvo atbildību par to neievērošanu, pašvaldības kontrolējošo institūciju (amatpersonu) pilnvaras, piemērojamos soda veidus un mērus, pašvaldības un valsts institūciju izsniegto dokumentu (licences, licences kartiņas, maršruta lapas, patenta, biļešu, transporta līdzekļa īpašnieka obligātās atbildības apdrošināšanas polises, trafareta, firmas zīmes) lietošanas noteikumus un aprīkojuma izvietošanas vietas.

4. Ventspils pilsētas dome izsniedz licences:

4.1. regulāriem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un maršruta taksometriem;

4.2. pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem.

5. Licences juridiskām personām izsniedz tikai tad, ja viens no to uzņēmējdarbības veidiem ir pasažieru komercpārvadājumi ar autotransportu.

6. Licences var saņemt Pārvadātāji, kuri ir vismaz viena autotransporta līdzekļa īpašnieki vai turētāji (nomnieki), ar noteikumu, ka transporta līdzekļa tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst šo Noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām.

7. Pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā drīkst veikt Pārvadātāji, kuriem licenci izsniegusi Ventspils pilsētas dome vai Satiksmes ministrija.

8. Pārvadātājiem (fiziskām personām) jāsaņem pilsētas domes atļauja nodarboties ar individuālo darbu, jāiegādājas patents.

9. Pārvadātāju pieteikumus izskata Ventspils pilsētas domes Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba reģistrācijas komisija (turpmāk "Komisija").

Dokumentu iesniegšanas, izskatīšanas kārtība

10. Pārvadātājam, kurš vēlas saņemt licenci par tiesībām nodarboties ar pasažieru autotransporta komercpārvadājumiem, pilsētas domes Ekonomikas nodaļā:

10.1. jāiesniedz:

- noteiktas formas pieteikums;

- uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtu un reģistrācijas apliecības kopijas, uzrādot oriģinālus;

- maršruts, kurā norādīts autotransporta līdzekļu kustības ceļš, kustības grafiks;

- izziņa par aprēķinātajiem un nomaksātajiem nodokļiem (pēc Ekonomikas nodaļas apstiprināta parauga);

- biļešu paraugs;

10.2. jāuzrāda:

- autotransporta līdzekļa tehniskās apskates protokols (tekstā - Tehniskās apskates protokols), kas apliecin, ka tā tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst normatīvo aktu, tajā skaitā Noteikumu prasībām, lai veiktu pasažieru komercpārvadājumus;

- nomas līgums ar autotransporta līdzekļa īpašnieku, ja transporta līdzeklis tiek nomāts;

- autotransporta līdzekļa īpašnieku civiltiesiskās obligātās atbildības apdrošināšanas polises;

- fiziskām personām - patents, kas apstiprina tiesības nodarboties ar pasažieru komercpārvadājumiem, (ja patents saņemts);

- valsts valodas zināšanas apliecinošs dokuments (fiziskām personām) saskaņā ar LR Valodas likumu.

11. Autobusa un teksometra maršruts jāsaskaņo ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas Ventspils rajona nodaļu.

12. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma izlemšanai, pilsētas domes Ekonomikas nodaļa ir tiesīga pieprasīt iesniegt papildus ziņas.

13. Pieteikumu pieņemšanu, pārbaudi un reģistrāciju veic Ekonomikas nodaļa. Pieteikumi tiek reģistrēti ar datumu, kad Pārvadātājs uzrādījis un iesniedzis visus Noteikumu 10.punktā norādītos dokumentus un pieprasītās papildu ziņas. Šis datums arī tiek uzskatīts par pieprasījuma iesniegšanas datumu. Nereģistrētie pieteikumi tiek atdoti iesniedzējam.

14. Komisijas kārtējās sēdēs tiek izskatīti tikai tie pieteikumi, kuri reģistrēti ne vēlāk kā divas darba dienas pirms Komisijas sēdes datuma.

15. Komisija izskata pieteikumus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai motivētu atteikumu mēneša laikā no pieteikuma reģistrācijas dienas. Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes rīkojumu.

Licences, licences kartiņas izsniegšanas, nodošanas kārtība

16. Licenci izsniedz Ekonomikas nodaļa saskaņā ar Ventspils pilsētas domes rīkojumu pēc valsts nodevas nomaksāšanas. Licenci izsniedz uz laika periodu no 1 līdz 5 gadiem. Saņemot licenci, jāuzrāda vieglo taksometru elektronisko skaitītāju tehniskās pases, kas reģistrētas VID Ventspils nodaļas nodokļu inspekcijā. Šī prasība attiecas arī uz Pārvadātājiem, kuru autobusos un maršruta taksometros uzstādīti kases aparāti.

17. Ekonomikas nodaļa ir tiesīga Pārvadātājiem, kuri saņēmuši licenci pasažieru komercpārvadājumu veikšanai, bez Komisijas lēmuma izsniegt vienreizējas atļaujas konkrētu masu pasākumu apkalpošanai.

18. Vienotus tarifus un biļešu cenas par pasažieru un bagāžu pārvadāšanu apstiprina Ventspils pilsētas dome.

19. Pilsētas dome ir tiesīga atsevišķos gadījumos un maršrutos Pārvadātājiem samazināt valsts nodevu un maksu par kartiņu, izmainīt apmaksas noteikumus, kā arī atbrīvot no valsts nodevas maksāšanas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

20. Nozaudēšanas gadījumā par licences un licences kartiņas (dublikātu) izsniegšanu Pārvadātājiem jāmaksā Ventspils pilsētas domes noteiktās likmes pilnā apmērā.

21. Ekonomikas nodaļa izsniedz noteikta parauga licences kartiņu un maršruta lapu. Licences kartiņu izsniedz uz laiku ne ilgāku par 6 mēnešiem, bet tās darbības laiks nedrīkst būt ilgāks par licencē, autotransporta līdzekļa nomas līgumā, tehniskās apskates protokolā un autotransporta līdzekļa īpašnieku civiltiesiskās obligātās atbildības apdrošināšanas polisē noteikto termiņu. Licences kartiņu izsniedz katram transporta līdzekļa vadītājam konkrēta autotransporta līdzekļa vadīšanai, ja ir noslēgts darba līgums ar transporta līdzekļa vadītāju. Maršruta lapa ir derīga, tikai lietojot kopā ar licences kartiņu.

22. Lēmumu par maršrutu piešķiršanu, esošo grozīšanu vai slēgšanu pieņem Komisija, kas nosaka arī maršruta numuru.

23. Komisija ir tiesīga noteikt pasažieru komercpārvadājumiem maksimāli izmantojamo autotransporta līdzekļu skaitu kā kopumā pa pilsētu, tā arī konkrētam pārvadātājam, un izsniedzamo licenču kartiņu skaitu.

24. Atkārtotas licences saņemšanai:

24.1. jāiesniedz:

- rakstisks pieteikums;

- noteiktas formas apstiprināta Pārvadātāja darbības atskaite par attiecīgo periodu;

24.2. jāuzrāda:

- transporta līdzekļa Tehniskās apskates protokols;

- transporta līdzekļu nomas līgums, ja transporta līdzeklis tiek nomāts;

- elektroniskā skaitītāja, kases aparāta tehniskā pase, kura reģistrēta VID Ventspils nodaļas nodokļu inspekcijā;
- patents - individuālā darba veicējiem;

- autotransporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās obligātās atbildības apdrošināšanas polise.

25. Atkārtotas licences kartiņas saņemšanai:

25.1. jāiesniedz:

- rakstisks pieteikums;

25.2. jāuzrāda:

- tehniskās apskates protokols;

- licence;

- transporta līdzekļa nomas līgums;

- darba līgums ar transporta līdzekļa vadītāju;

- patents individuālā darba veicējiem;

- autotransporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās obligātās atbildības apdrošināšanas polise.

26. Licence vai licences kartiņa dublikāta saņemšanai jāiesniedz un jāuzrāda dokumenti saskaņā ar Noteikumu 24. vai 25.punktu.

27. Atkārtoti licenci un licences kartiņu izsniedz tikai pēc termiņu notecējušo licenču un licenču kartiņu nodošanas Ekonomika nodaļā.

Pārvadātāju un autotransporta vadītāju pienākumi, tiesības un atbildība

28. Pārvadātāji atbild un to pienākums ir:

28.1. Nodrošināt Saeimas, Ministru kabineta, Satiksmes ministrijas, citu institūciju izdoto tiesību aktu, kuri saistoši Pārvadātājam, šo Noteikumu un Ventspils pilsētas pašvaldības izdoto un spēkā esošo tiesību aktu izpildi pasažieru komercpārvadājumu jomā;

28.2. Pēc licences saņemšanas četru nedēļu laikā uzsākt un nodrošināt regulārus pasažieru komercpārvadājumus ar autobusiem un maršruta taksometriem saskaņā ar iesniegto maršruta lapu;

28.3. Nodrošināt autotransporta līdzekļu sagatavošanu darbam uz līnijas, to tehnisko stāvokli, ārējo un iekšējo noformējumu atbilstoši Ceļu satiksmes likuma, tā izpildes sakarā izstrādātajiem noteikumiem un citiem spēkā esošajiem un Pārvadātājiem saistošiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā šo Noteikumu pasažieru komercpārvadājumu jomā prasībā;

28.4. Ne vēlāk kā 7 dienas pirms komercpārvadājumu uzsākšanas izmaiņām maršrutā, tā slēgšanas, kustības grafika izmaiņām informēt iedzīvotājus ar vietējā laikraksta starpniecību;

[<*> 28.5. Maršruta galapunktos, pašvaldības iestādes "Komunālā pārvalde" norādītajās vietās, uzstādīt maršruta taksometru kustības sarakstus saskaņā ar Ventspils pilsētas galvenā mākslinieka saskaņoto paraugu, nodrošināt kārtību un tīrību šajos gala punktos;

28.6. Pasažieru komercpārvadājumiem izmantotos autotransporta līdzekļus aprīko ar:

[<*> 28.6.1. pārvadātāja emblēmu pēc pilsētas galvenā mākslinieka apstiprinātā parauga;

28.6.2. vieglos taksometrus saskaņā ar LR Satiksmes ministrijas 1998.gada 12.janvārī izdoto noteikumu "Pasažieru pārvadāšanas pagaidu noteikumi vieglajos taksometros" 5.punkta prasībām;

[<*> 28.6.3. autobusus un maršruta taksometrus ar trafaretiem, uz kuriem norādīts autotransporta līdzekļu maršruts. Viens no kuriem izvietots uz autotransporta līdzekļa priekšējā stikla tā labajā apakšējā stūrī, otrs - sānos pie pasažieru iekāpšanas durvīm. Trafareta skice jāsaskaņo ar pilsētas galveno mākslinieku.

28.7. Transporta līdzekļa salonā pasažieriem redzamā vietā izvietojami sekojoši dokumenti un informācija:

28.7.1. licences kartiņa, kura novietota uz transporta līdzekļa priekšējā stikla labējā apakšējā stūrī;

28.7.2. uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, juridiskā adrese un Pārvadātāja telefona numurs;

28.7.3. braukšanas biļetes cena vai braukšanas tarifs;

28.7.4. autotransporta līdzekļa vadītāja vārds un uzvārds.

29. Pie autotransporta līdzekļa vadītāja jāatrodas un obligāti jāuzrāda visām ar šiem Noteikumiem apstiprinātajām pašvaldības kontroles institūcijām (amatpersonām), kā arī valsts kontrolējošām institūcijām:

- transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise;

- Ekonomikas nodaļā apstiprinātas braukšanas biļetes (par apstiprinātām uzskatāmas biļetes, ja uz biļešu grāmatiņas pēdējās lapas ir nodaļas zīmogs un darbinieka paraksts);

- maršruta lapa;

- ceļa zīme;

- patents (fiziskām personām);

- valsts kontroles dienestiem (amatpersonām) arī citi dokumenti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

30. Autotransporta līdzekļa vadītājs atbild un tā pienākumos ietilpst:

- iekasēt maksu par braukšanu, izsniegt braukšanas biļeti, biļeti par bagāžas pārvadāšanu. Braukšanas maksas fiksēšanai vieglajos taksometros izmantot elektronisko skaitītāju, kurš reģistrēts VID Ventspils nodaļas nodokļu inspekcijā;

- nodrošināt pasažieru pārvadājumus tikai pa maršrutu saskaņā ar maršruta lapu;

- nodrošināt autotransporta atiešanas kustības grafika ievērošanu;

- ievērot Ceļu satiksmes noteikumus;

- nodrošināt kārtību un tīrību transporta līdzekļa salonā.

31. Par licences izmantošanu atbild Pārvadātājs, par licences kartiņas izmantošanu - transporta līdzekļa vadītājs. Aizliegts nodot licenci un licences kartiņu citam Pārvadātājam vai autotransporta līdzekļa vadītājam.

32. Autobusu un maršruta taksometru stāvēšana atļauta tikai maršruta lapā norādītajās vietās. Maršruta taksometru stāvēšana centrālajā sabiedriskā transporta stāvvietā pie ēkas Kuldīgas ielā 25 (pie maršruta taksometru stāvvietas norādījuma zīmes) atļauta vienlaicīgi ne vairāk kā divām transporta vienībām. Pārējās vietās atļauts tikai uzņemt un izlaist pasažierus, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus.

33. Autobusu un vieglo taksometru stāvvietas bez maksas drīkst izmantot tikai Pārvadātāji, kuriem licenci izsniegusi Ventspils pilsētas dome. Pārējie pārvadātāji slēdz līgumu ar SIA "Ventspils reiss" par autostacijas teritorijas izmantošanu, citās vietās Pārvadātāji slēdz līgumu ar pašvaldības iestādi "Komunālā pārvalde".

Vieglajiem taksometriem, kuriem licences izsniegušas citas pašvaldības, Ventspils pilsētas domes apstiprinātās transporta stāvvietas un pieturas izmantot aizliegts.

34. Licences un licenču kartiņas Pārvadātājam jānodod Ekonomikas nodaļā 5 darba dienu laikā pēc pasažieru komercpārvadājumu pārtraukšanas, pēc paziņojuma saņemšanas par licences vai licences kartiņas anulēšanu un pārvadājumu neuzsākšanas četru nedēļu laikā. Pārvadātāja pārstāvim piedaloties Komisijas sēdē, par paziņojuma saņemšanas datumu uzskatāma Komisijas sēdes diena. Licences kartiņas nododamas, ja transporta līdzekļa vadītājs atrodas atvaļinājumā, slimo vai tiek plānots autotransporta līdzekļa remonts, kas pārsniedz 3 dienas. Šajos gadījumos licences kartiņas nododamas Ekonomikas nodaļā vienas dienas laikā pēc apstākļu iestāšanās. Papildu maksa par licences atdošanu Pārvadātājam netiek prasīta, tās darbības termiņš netiek pagarināts.

35. Pretenzijas par atteikumu izsniegt licences vai licences kartiņu, to anulēšanu Pārvadātājs var iesniegt rakstiskā veidā Ventspils pilsētas domē ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas. Ja Pārvadātāja pārstāvis piedalās Komisijas sēdē, tad par paziņojuma saņemšanas datumu tiek uzskatīts Komisijas sēdes datums, kad pieņemts lēmums šajā jautājumā.

36. Pretenzijas izskata Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs vai tā vietnieki, par pieņemto lēmumu Pārvadātājiem paziņo 15 darba dienu laikā no pretezijas reģistrācijas dienas pilsētas domes kancelejā.

37. Komisija ir tiesīga anulēt licenci:

37.1. ja Pārvadātājs:

37.1.1. apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, uz kā pamata izsniegta licence (jebkurā gadījumā);

37.1.2. pieļāvis transporta līdzekļa izlaišanu uz līnijas, kura tehniskais stāvoklis, tā aprīkojums neatbilst likumu "Ceļu satiksmes likums", "Autopārvadājumu likums", šo likumu izpildes sakarā izdoto citu normatīvo aktu, šo Noteikumu un to sakarā Ventspils pilsētas domes izdoto normatīvo aktu prasībām;

37.2. Ja ir pamatoti pierādījumi, ka Pārvadātājs nespēj veikt licencēto uzņēmējdarbību.

38. Pārvadātāju pieteikumi, kuriem anulēta licence, netiek izskatīti divu gadu laikā pēc licences anulēšanas.

39. Komisija ir tiesīga anulēt licences kartiņu:

39.1. Ja četru nedēļu laikā pēc licences saņemšanas Pārvadātājs bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis pasažieru komercpārvadājumus;

39.2. Ja autotransporta līdzekļa vadītājs:

39.2.1. neievēro transporta līdzekļa ekspluatācijas noteikumus;

39.2.2. ir nodevis licences kartiņu citai personai;

39.2.3. izmantojis citam autotransporta līdzekļa vadītājam izsniegto licences kartiņu vai maršruta lapu;

39.2.4. vadījis autotransporta līdzekli alkohola reibumā (anulē par katru gadījumu);

39.2.5. pārkāpis ceļu satiksmes drošības noteikumus un izraisījis ceļu satiksmes negadījumu;

39.2.6. neievēro maršruta lapā norādīto autotransporta līdzekļa kustības ceļu un kustības sarakstu;

39.2.7. neizsniedz pasažieriem braukšanas biļetes, pieļauj pasažieru pārvadāšanu bez maksas, braukšanas maksas fiksēšanai vieglajos taksometros neizmanto elektroniskos skaitītājus vai kases aparātus autobusos un maršruta taksometros, kuros tie uzstādīti;

39.2.8. pieļauj patvaļīgu tarifu (biļešu cenu) pārsniegšanu, paaugstinātas braukšanas maksas pieprasīšanu un saņemšanu.

Gadījumos, kad nav norādīts pārkāpumu skaits, par ko tiek anulēta licences kartiņa, to anulē pēc otrā pārkāpuma gada laikā. Par šajā punktā minētajiem pārkāpumiem kontrolējošās institūcijas izņem licences kartiņu un izsniedz noteikta parauga pagaidu licences kartiņu līdz Komisijas lēmuma pieņemšanai. Izņemtā licences kartiņa jānodod Ekonomikas nodaļā 2 darbdienu laikā pēc tās izņemšanas.

40. Licences kartiņas anulēšanas gadījumā transporta līdzekļa vadītājiem, kuri pieļāvuši Noteikumu 39.punktā norādītos pārkāpumus, gada laikā, skaitot no lēmuma par licences kartiņu anulēšanu pieņemšanas dienas, netiek izdota cita licences kartiņa.

41. Par pārkāpumiem, kas minēti šo Noteikumu 37.1.2. un 39.punktos, licence var tikt anulēta, ja pieļauti šo Noteikumu pārkāpumi vairāk nekā trīs reizes gada laikā.

42. Izsniegto, atgriezto, anulēto licenču un licenču kartiņu uzskaiti veic Ekonomikas nodaļa.

43. Izskatot gadījumus par licences vai licences kartiņas anulēšanu, uz Komisijas sēdi tiek uzaicināts Pārvadātājs, informējot par to ne vēlāk kā 5 dienas pirms Komisijas sēdes.

Noteikumu kontroles realizācijas, administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas un administratīvo sodu uzlikšanas kārtība

(Sadaļa Ventspils pilsētas domes 21.08.2000. lēmuma Nr.343 redakcijā)

44. Šo Noteikumu, Ceļu satiksmes drošības noteikumu, pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu reglamentējošo likumu, normatīvo aktu nepildīšana ir administratīvais pārkāpums, par ko vainīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības un sodāmas par izdarītajiem pārkāpumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

45. Par Noteikumu pārkāpšanu piemērojams brīdinājums vai naudas sods līdz 50 (piecdesmit) latiem.

46. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu atbilstoši šiem Noteikumiem un LR APK 221. panta 1. daļas 4) punktam un 2. daļai ir tiesīgi:

46.1. kā administratīvā pārkāpuma vietā, tā pēc administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas:

— Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija;

— Ventspils pilsētas pašvaldības (municipālās) policijas vārdā:

— priekšnieks,

— priekšnieka vietnieks;

— Ventspils pilsētas domes Administratīvās inspekcijas priekšnieks;

46.2. tikai pēc administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas:

— Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija;

— Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba reģistrācijas komisija;

— Pašvaldību pārvadātāja organizācijas kontroli realizējošas amatpersonas (par pārkāpumiem šīs organizācijas transporta līdzekļos);

46.3. tikai administratīvā pārkāpuma vietā, ja vainīgā persona pārkāpumu atzīst:

— Municipālās policijas vecākie kārtībnieki un kārtībnieki;

— Administratīvās inspekcijas inspektori un ārštata inspektori.

47. Šo Noteikumu 46.3. punktā minētās personas gadījumos, kad pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, ko nosūta attiecīgi:

— Municipālās policijas vecākie kārtībnieki un kārtībnieki — ko nosūta attiecīgi Municipālās policijas priekšniekam (viņa vietniekam);

— Administratīvās inspekcijas inspektori un ārštata inspektori — ko nosūta attiecīgi Ventspils pilsētas domes Administratīvajai komisijai.

48. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba reģistrācijas komisijas tiesības veikt administratīvo sodu uzlikšanu ir ierobežotas ar jautājumu izskatīšanu un brīdinājuma izteikšanu.

49. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ekonomikas nodaļas pārraudzībā esošās nozares jautājumu sakārtošanas darba grupas vadītājs G.Blumbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pasažieru autotransporta komercpārvadājumu licencēšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 18.05.1998.Stājas spēkā: 01.07.1998.Zaudē spēku: 11.08.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192/193, 01.07.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
213222
{"selected":{"value":"21.08.2000","content":"<font class='s-1'>21.08.2000.-10.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.08.2000","iso_value":"2000\/08\/21","content":"<font class='s-1'>21.08.2000.-10.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.1998","iso_value":"1998\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.1998.-20.08.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.08.2000
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)