Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Ventspilī 2012.gada 8.jūnijā (prot. Nr.11, 4.§)
Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 2.punktu,
kā arī likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5.punktu un piekto daļu
APZĪMĒJUMI

(Nodaļa svītrota ar Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas dome (turpmāk – Dome) piešķir Līdzfinansējumu Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu īstenošanai, Līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

(Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

1.1.1 Noteikumos lietotie termini:

1.1.11. Brauktuve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai;

1.1.12. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja – 2 un vairāk stāvu dzīvojamā māja, kas nodota ekspluatācijā un saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu ir dzīvojamā māja ar vismaz 4 dzīvokļiem ar kopīgu ieeju no koplietošanas telpas, koridora vai galerijas;

1.1.13. Iepirkuma procedūra – procedūra, saskaņā ar kuru Pašvaldības pārstāvis atlasa pakalpojuma sniedzējus un piešķir tiesības noslēgt publiskus būvdarbu vai pakalpojumu līgumus;

1.1.14. Ietve – ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem;

1.1.15. Izlases remonts – remonts, kuru veic atsevišķiem brauktuvju un/vai ietvju laukumiem nolūkā likvidēt esošos defektus (piemēram, bedrīšu remonts), atbilstoši iepriekš saskaņotai tehniskai shēmai, kurā atspoguļots veicamo darbu apjoms;

1.1.16. Līdzfinansējums – Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai;

1.1.17. Pašvaldības pārstāvis – Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde";

1.1.18. Piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un kura ir ēkas īpašnieku lietošanā vai īpašumā;

1.1.19. Pasūtītājs – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašuma īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība;

1.1.110. Pasūtītāja pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, kā arī līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septītās daļas pamata;

1.1.111. Pasūtītāja līdzfinansējums – Pasūtītāja finanšu līdzekļu daļa Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

(Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

1.2. Līdzfinansējumu piešķir Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, ja šajās mājās dzīvokļa īpašums iegūts saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju".

1.3. Līdzfinansējumu piešķir Ventspils pilsētas pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

2. PASŪTĪTĀJAM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS

2.1. Uz Līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt, ja Pasūtītājs, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā Domes Vispārējā nodaļā, atbilst visām zemāk uzskaitītajām prasībām:

2.1.1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 35% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

2.1.2. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļa īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļa īpašnieku apvienība) vai par mājas apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums vai māju apsaimnieko līdzšinējais pārvaldnieks, kurš darbojas uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta septītās daļas pamata;

2.1.3. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļa īpašnieku kopības lēmums:

2.1.3.1. veikt Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu un nodrošināt Pasūtītāja līdzfinansējumu;

2.1.3.2. nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanai;

2.1.4. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 03.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6);

2.1.5. šo Noteikumu 4.3.8. punktā minētā dokumenta iesniegšanas brīdī, attiecīgās Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas maksājumu parāds nepārsniedz 15 % no kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 03.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

2.2. Projekta iesniegumu Līdzfinansējuma saņemšanai dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz Pasūtītāja pilnvarotā persona, ja tai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav atzīta par maksātnespējīgu vai tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai arī nav uzsākta tiesvedība par tās bankrotu.

2.3. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja par projekta finansētajām attiecināmajām izmaksām ir saņemts finansējums/līdzfinansējums no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

2.4. Projekta iesniegumu Ventspils pilsētas pašvaldības finansējuma saņemšanai vienām un tām pašām realizētajām atbalstāmajām darbībām var iesniegt ne biežāk kā reizi piecos gados, izņemot Noteikumu 3.1.5.punktā minētajai aktivitātei.

3. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS, ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS UN LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS

3.1. Līdzfinansējumu var piešķirt šādām aktivitātēm:

3.1.1. Brauktuves un/vai stāvlaukuma jaunbūvei, vai arī šajā Noteikumu punktā noteikto būvju pārbūvei vai būvju atjaunošanai – 50% apmērā no Brauktuves un/vai stāvlaukuma, tai skaitā ar to saistīto funkcionāli nepieciešamo inženierkomunikāciju, jaunbūves izmaksām, vai arī būves pārbūves vai būves atjaunošanas izmaksām;

3.1.2. apgaismojuma jaunbūvei, vai arī šajā Noteikumu punktā noteiktās būves pārbūvei un/vai būves atjaunošanai – 75% apmērā no apgaismojuma jaunbūves izmaksām, vai arī būves pārbūves vai būves atjaunošanas izmaksām;

3.1.3. citam Piesaistītā zemesgabala labiekārtojumam (bērnu rotaļu laukuma, soliņu un atkritumu urnu, atkritumu konteineru laukumu, zālienu jaunbūvei, vai arī šajā Noteikumu punktā noteikto būvju pārbūvei vai būvju atjaunošanai) – 75% apmērā no konkrētā Piesaistītā zemesgabala jaunbūves darbu izmaksām, vai arī būves pārbūves vai būves atjaunošanas darbu izmaksām;

3.1.4. būvprojekta izstrādei – 50% apmērā no būvprojekta izstrādes izmaksām;

3.1.5. Brauktuvju, Ietvju un/vai stāvlaukuma esošā seguma Izlases remontam – 80% apmērā no darbu izmaksām;

3.1.6. būvuzraudzības veikšanai – 50% apmērā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām;

3.1.7. autoruzraudzības veikšanai – 50% apmērā no autoruzraudzības veikšanas izmaksām ar nosacījumu, ka izmaksas summa nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

3.1.8. Ietvju jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai – 80% apmērā no Ietves jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

3.2. Par attiecināmām izmaksām tiek uzskatītas:

3.2.1. topogrāfijas un inženierģeoloģijas izmaksas;

3.2.2. būvprojekta izstrādes izmaksas;

3.2.3. būvdarbu izmaksas;

3.2.4. būvuzraudzības un/vai autoruzraudzības izmaksas;

3.2.5. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

3.2.6. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

3.3. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās tieši ir nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā projekta iesniegumā un tiek veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības, ekonomiskuma, produktivitātes un efektivitātes principus.

3.4. Neattiecināmās izmaksas:

3.4.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

3.4.2. projekta administrēšanas izmaksas;

3.4.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

3.4.4. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas;

3.4.5. izmaksas, kuras radušās pirms šo Noteikumu spēkā stāšanās datuma;

3.4.6. izmaksas, kuras radušās pirms šo Noteikumu 4.17.punktā minētā lēmuma pieņemšanas.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

3.5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana tiek realizēta divās stadijās: būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana.

(Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

3.6. Iepirkumus, kas nepieciešami Līdzfinansējuma pasākumu un būvuzraudzības īstenošanai, veic Pašvaldības pārstāvis, tos saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Ja Noteikumu 3.1.5. punktā minēto darbu plānotās izmaksas nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto līgumcenas slieksni, tad Pašvaldības pārstāvis var rakstiski vienoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu par darbu nodošanu gada iepirkuma par ielu seguma remontu uzvarētājam.

(Ventspils pilsētas domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

3.7. Gadījumos, kad Ventspils pilsētas pašvaldība veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, Noteikumu 3.1.8.punktā minēto aktivitāšu veikšanai, būvdarbu veicējs tiek noteikts kopējā iepirkumā, ko veic Pašvaldības pārstāvis, visam būvprojektā paredzētajam apjomam, izdalot daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā plānotos jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas darbu apjomus atsevišķā tāmē.

(Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

4. PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Lai pieteiktos Līdzfinansējuma saņemšanai, Pasūtītāja pilnvarotā persona iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (pielikums) un papildu iesniedzamajiem dokumentiem.

4.2. Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir pienākums pirms vēršanās Domē ar projekta iesniegumu par Noteikumu 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.8.punktā minēto aktivitāšu uzsākšanu saņemt Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā projektēšanas nosacījumus, kā arī pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus no institūcijām.

(Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

4.3. Projekta iesniegumam pievienojami šādi dokumenti:

4.3.1. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5);

4.3.2. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5);

4.3.3. ja projekta iesniegumu iesniedz Pasūtītāja pilnvarotā persona – juridiska persona vai pilnsabiedrība – tai jāiesniedz kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām;

4.3.4. Pasūtītāja pilnvarotajai personai – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija;

4.3.5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par:

4.3.5.1. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, nodrošinot Pasūtītāja līdzfinansējumu;

4.3.5.2. nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;

4.3.5.3. Pasūtītāja pilnvarojumu Pasūtītāja pilnvarotajai personai sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu Domē, parakstīt līgumu par iepirkuma organizēšanai nepieciešamo darbu veikšanu un līgumu par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;

4.3.6. Attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins (tāme), kas sagatavots atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Domē jāsaskaņo ar Pašvaldības pārstāvi. Līdzfinansējuma apmēra noteikšanai izmaksu aprēķins (tāme) jāsadala pa Noteikumu 3.1. punktā minētajām aktivitātēm. Izmaksu aprēķins (tāme) papildus iesniedzams elektroniski XLS datņu formātā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi kom.parvalde@ventspils.lv;

4.3.7. ja plānotie darbi tiek veikti uz Piesaistītā zemesgabala, kurš nepieder Pasūtītājam, jāiesniedz Piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai un zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

4.3.8. izziņa, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem;

4.3.9. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5);

4.3.10. (svītrots ar Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5).

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 5; 20.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

4.4. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt Domes Vispārējā nodaļā, Jūras ielā 36, Ventspilī vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt Domes Vispārējā nodaļā, nosūtot uz Domes elektroniskā pasta adresi dome@ventspils.lv.

(Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

4.5. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, jāievēro šādas prasības:

4.5.1. projekta iesniegumu iesniedz vienā eksemplārā;

4.5.2. projekta iesniegumu iesniedz ar secīgi sanumurētām lapām, caurauklotu, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesnieguma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un Pasūtītāja pilnvarotās personas paraksts;

4.5.3. projekta iesniegumu paraksta Pasūtītāja pilnvarotās personas amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona. Ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, kopā ar projekta iesniegumu iesniedz dokumentu, kas pilnvaro šo personu parakstīt projekta iesniegumu.

4.6. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, jāievēro šādas prasības:

4.6.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

4.6.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

4.6.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

4.7. Projekta iesniegums ir jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā.

4.8. Projekta iesniegumā nedrīkst būt neatrunāti labojumi – dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai papildinājumi.

4.9. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

4.10. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 03.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

4.11. Pašvaldības pārstāvis pārliecinās par Pasūtītāja pilnvarotās personas sniegto ziņu patiesību.

4.12. Desmit darba dienu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Domes Vispārējā nodaļā projekta iesnieguma atbilstību Noteikumu prasībām pārbauda Pašvaldības pārstāvis. Pamatojoties uz Pašvaldības pārstāvja atzinumu, Domes izpilddirektors trīs darba dienu laikā no Pašvaldības pārstāvja atzinuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

4.12.1. par projekta iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības Līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja projekta iesniegums un tam pievienotie dokumenti, kā arī Pasūtītājs un tā pilnvarotā persona atbilst Noteikumu prasībām;

4.12.2. par atteikumu reģistrēt projekta iesniegumu pašvaldības Līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja projekta iesniegums un/vai tam pievienotie dokumenti, kā arī Pasūtītājs un/vai tā pilnvarotā persona neatbilst Noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas;

4.12.3. par projekta iesnieguma atstāšanu bez virzības līdz precizējumu iesniegšanai. Termiņš precizējumu iesniegšanai nav ilgāks par trīsdesmit darba dienām no lēmuma pieņemšanas dienas. Desmit darba dienu laikā pēc precizējumu iesniegšanas Pašvaldības pārstāvis veic dokumentu pārbaudi un gatavo atzinumu.

4.13. Pēc Domes izpilddirektora lēmuma par projekta iesnieguma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, Pašvaldības pārstāvis nodrošina projekta iesnieguma virzību izvērtēšanai Ventspils pilsētas domes Nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašumu remontdarbu kvalitātes vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sēdē.

4.14. Projekta iesniegumu izvērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komisija katram Pasūtītājam plānoto pašvaldības līdzfinansējuma daļas apmēru nosaka, pamatojoties uz plānoto atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot 1.3. un 3.1.punktā noteiktos Līdzfinansējuma apjomus.

4.15. Komisija, vērtējot projekta iesniegumu, ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja vai tā pilnvarotās personas papildus informāciju saistībā ar Līdzfinansējuma piešķiršanu.

4.16. Pēc Komisijas ieteikuma saņemšanas Pašvaldības pārstāvis nodrošina projekta iesnieguma virzīšanu izvērtēšanai Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejas (turpmāk – Komiteja) sēdē.

4.17. 45 dienu laikā pēc projekta iesnieguma reģistrēšanas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā Dome pieņem lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu, par to piecu darba dienu laikā rakstiski paziņojot Pasūtītāja pilnvarotajai personai, publicējot elektroniski Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv un vietējā laikrakstā.

5. PROJEKTU IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI

5.1. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

5.2. Pēc iepirkuma uzvarētāja noteikšanas, normatīvo aktu noteiktā kārtībā tiek slēgts līgums starp Pašvaldības pārstāvi, Pasūtītāja pilnvaroto personu un iepirkuma uzvarētāju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu.

5.3. Noteikumu 5.2.punktā minētā līguma noslēgšanai Pasūtītāja pilnvarotā persona:

5.3.1. iesniedz Pašvaldības pārstāvim kredītiestādes izziņu par to, ka kredītiestāde ir pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu Pasūtītājam ar mērķi – Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanai;

5.3.2. vai ieskaita Pašvaldības pārstāvja norēķinu kontā garantijas naudu Pasūtītāja līdzfinansējuma apmērā, kas turpmāk tiek izmantota Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas izmaksu segšanai.

5.4. Atbilstoši šo Noteikumu 5.2.punktā noteiktā līguma noteikumiem samaksu projektētājam, būvdarbu veicējam, būvuzraugam un/vai autoruzraugam par faktiski izpildīto darba apjomu veic:

5.4.1. Pašvaldības pārstāvis un Pasūtītāja pilnvarotā persona proporcionāli katras puses līdzfinansējuma apmēram, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona iesniedz Noteikumu 5.3.1.punktā minēto izziņu;

5.4.2. Ja Pasūtītāja pilnvarotā persona ir ieskaitījusi garantijas naudu Noteikumu 5.3.2.punktā minētā apjomā, Pašvaldības pārstāvis no šim mērķim paredzētā pašvaldības budžeta līdzfinansējuma un Noteikumu 5.3.2.punktā minētās garantijas naudas.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

5.5. Finansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto, saglabājot Domes lēmumā noteikto proporciju.

5.6. Pasūtītāja pilnvarotai personai un Pašvaldības pārstāvim pēc Domes izpilddirektora pieprasījuma ir pienākums informēt Domi par jaunbūves, būves pārbūves un/vai būves atjaunošanas darbu gaitu.

(Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

6. CITI NOSACĪJUMI

(Nodaļa svītrota ar Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

7. APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Domes izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību Pasūtītāja pilnvarotā persona var apstrīdēt Domē.

7.2. Domes pieņemtais lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

8. PĀREJAS NOTEIKUMI

(Nodaļa svītrota ar Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

8.1. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

8.2. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 11.04.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

Ekonomikas nodaļas vadītājs L.Strujevičs

1.pielikums

Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.15 "Par Ventspils pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 20.11.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā)

IESNIEGUMS VENTSPILS PILSĒTAS DOMEI
  
datums 

Ventspils pilsētas domei

Iesniegums

Atbilstoši Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai", lūdzu piešķirt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

 , Ventspilī pagalma labiekārtošanai.
(adrese) 

Pielikumā:

Projekta iesniegums – uz ___ lapām.

 , , 
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)
  
   
(tālrunis)
2.pielikums
Ventspils pilsētas domes 2012.gada 8.jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr.15 "Par Ventspils pilsētas
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

(PielikumsVentspils pilsētas domes 03.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 6 redakcijā)

PROJEKTA IESNIEGUMS

Projekta nosaukums:

Projekta iesniedzējs:

Nosaukums:

Juridiskai personai

 Vārds Uzvārds:

Fiziskai personai

 

Reģistrācijas numurs:

 - 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

 Personas kods 

Juridiskā adrese:

  Adrese: 
Bankas rekvizīti: Bankas rekvizīti: 
 Kontaktpersonas:

 

 Tālrunis: Fakss: E-pasts:
 Atbildīgā persona (vārds, uzvārds):   
Projekta finansējumsProjekta kopsumma 
Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums 
Pašu finansējums 
Projekta īstenošanas laiks______ mēneši

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta nosaukums:
 
Projekta darbības vieta:
 
Projekta mērķis:
 
Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izdotie
 projektēšanas nosacījumi Nr.___ , izdošanas datums _______________.
Uzdevumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):
1.
2.
3.
4.
5.
Projekta nepieciešamības pamatojums – aprakstiet esošo situāciju un problēmas, kuras ar projekta palīdzību vēlaties risināt? (ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.)
 
Projekta mērķauditorija – aprakstiet, kas gūs labumu no projekta īstenošanas?
 
Plānotie projekta rezultāti.
 
Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts .
 
 
 

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei un pašvaldības pārstāvim ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Ventspils pilsētas domes 08.06.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai";

• apzinos atbildību, kas iestājas saskaņā ar LR Krimināllikumu par nepatiesu ziņu sniegšanu līdzfinansējuma negodprātīgai saņemšanai un izmantošanai;

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai;

• projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas maksājumu parāds nepārsniedz 15 % no kopējās aprēķinātās summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;

• projekta iesnieguma iesniedzējs par projekta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņēmis finansējumu/līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: _____. gada __. ____________

Projekta iesnieguma iesniedzējs: 
 /paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi:

Nr. p.k.NosaukumsLappušu skaits
1.zemesgrāmatu nodalījuma noraksts vai Valsts zemes dienesta izziņu kopijas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem 
2.izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija") 
3.ja projekta iesniegumu iesniedz Pasūtītāja pilnvarotā persona – juridiska persona vai pilnsabiedrība – tai jāiesniedz statūtu kopija un kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām 
4.Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija 
5.Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, nodrošinot Pasūtītāja līdzfinansējumu 
6.attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins 
7.Piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai un zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija 
8.izziņa, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 08.06.2012.Stājas spēkā: 20.07.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 113, 19.07.2012. OP numurs: 2012/113.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
250233
{"selected":{"value":"16.05.2020","content":"<font class='s-1'>16.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.05.2020","iso_value":"2020\/05\/16","content":"<font class='s-1'>16.05.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2015","iso_value":"2015\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2015.-15.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2014","iso_value":"2014\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2014.-29.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.07.2012","iso_value":"2012\/07\/20","content":"<font class='s-1'>20.07.2012.-26.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.05.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"