Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.491

Rīgā 2012.gada 10.jūlijā (prot. Nr.39 22.§)
Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā veic augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu (turpmāk – iekārtas) pārbaudes, un šo pārbaužu termiņus;

1.2. kārtību, kādā izsniedz sertifikātu:

1.2.1. iekārtu pārbaudes veicējiem;

1.2.2. pārbaudītai iekārtai;

1.3. prasības iekārtām;

1.4. izņēmumus attiecībā uz iekārtu pārbaudēm;

1.5. citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta sertifikāta atzīšanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz rokas lietošanas iekārtām un smidzinātājiem, kas pārnēsājami uz muguras.

3. Noteikumu uzraudzību un kontroli veic Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests).

II. Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu iekārtu pārbaudes veicējam

4. Iekārtas pārbaudi veic persona, kas saņēmusi dienesta izsniegtu sertifikātu (1.pielikums).

5. Dienests izsniedz sertifikātu, ja persona, kas vēlas veikt pārbaudes, atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā;

5.2. tās rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei;

5.3. tā nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā;

5.4. personai ir materiāltehniskās iespējas iekalt pārbaudītajā iekārtā identifikācijas numuru.

(Grozīts ar MK 07.08.2018. noteikumiem Nr. 467)

6. Lai saņemtu sertifikātu, persona rakstiski iesniedz dienestā iesniegumu (2.pielikums) un tam pievieno apliecinājumu, ka:

6.1. tās rīcībā ir apmācīts personāls iekārtu pārbaudei;

6.2. tā nav komerciāli ieinteresēta iekārtu un to remonta detaļu reklamēšanā vai izplatīšanā.

7. Dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda personas atbilstību šo noteikumu 5.punktā minētajiem nosacījumiem, pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu un izsniedz sertifikātu uz termiņu, kas nav garāks par akreditācijas apliecībā norādīto, kā arī izsniedz pārbaudes veikšanai nepieciešamās uzlīmes – iekārtas sertifikātus (turpmāk – uzlīme). Dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu, ja persona neatbilst šo noteikumu prasībām.

8. Ja iesniegumā norādītā informācija nav pilnīga vai persona neatbilst šo noteikumu prasībām, bet ir iespējams novērst konstatētās neatbilstības, dienests rakstiski pieprasa personai precizēt informāciju vai novērst nepilnības, norādot termiņu to novēršanai.

9. Iesniegumu dienests turpina izskatīt pēc tam, kad persona ir novērsusi nepilnības vai precizējusi informāciju.

10. Ja persona šo noteikumu 8.punktā minētās darbības neveic dienesta norādītajā termiņā, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

11. Dienests pārreģistrē sertifikātu, izsniedzot to ar iepriekšējo reģistrācijas numuru, ja mainās sertifikātā norādītā informācija.

12. Lai pārreģistrētu sertifikātu, persona rakstiski iesniedz dienestā iesniegumu un iepriekšējo sertifikātu.

13. Dienests sertifikātu anulē, ja pārbaudes veicējs:

13.1. ir sniedzis nepatiesas ziņas sertifikāta saņemšanai;

13.2. zaudējis akreditāciju;

13.3. veicot pārbaudi, ir pārkāpis šo noteikumu 5.3.apakšpunktā, 20. vai 29.punktā minētās prasības;

13.4. iesniedzis lūgumu anulēt sertifikātu.

14. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 13.punktā minēto apstākļu konstatēšanas pieņem lēmumu par sertifikāta anulēšanu un paziņo to pārbaudes veicējam.

15. Pārbaudes veicēju sarakstu dienests publicē savā tīmekļa vietnē, norādot pārbaudes veicēja nosaukumu, juridisko adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi, akreditācijas apliecības numuru, sertifikāta numuru un derīguma termiņu.

16. Izdevumus, kas saistīti ar sertifikāta un uzlīmju izsniegšanu, persona sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

III. Iekārtas pārbaudes kārtība

17. Iekārtas valdītājs piesaka pārbaudes veicējam pārbaudi un vienojas par pārbaudes datumu, laiku un vietu.

18. Iekārtas valdītājs sagatavo iekārtu pārbaudei:

18.1. nomazgā un izskalo iekārtu un ūdeni filtrējošos elementus;

18.2. iekārtu, kuras tvertnes tilpums ir mazāks par 300 litriem, līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, bet pārējās iekārtas – vismaz ar 300 litriem tīra ūdens;

18.3. pievieno iekārtu traktoram (izņemot pašgājējsmidzinātājus).

19. Pēc iekārtas valdītāja lūguma pārbaudes veicējs nodrošina, ka iekārtas valdītājam iekārta līdz pārbaudes vietai nav jāpārvieto tālāk par 15 kilometriem.

20. Pārbaudi veic ne tuvāk par 50 metriem no ūdenstilpēm.

21. Ja iekārtas valdītājs nav nodrošinājis šo noteikumu 18.punktā minēto prasību izpildi, pārbaudes veicējs ir tiesīgs atteikties veikt pārbaudi un vienojas ar iekārtas valdītāju par citu pārbaudes laiku.

22. Pārbaudes veicējs pārbauda iekārtas atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem.

23. Pārbaudes rezultātus norāda:

23.1. lauka kultūraugu apsmidzināšanai paredzēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes ziņojumā (4.pielikums);

23.2. koku un krūmu apsmidzināšanai paredzēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes ziņojumā (5.pielikums).

24. Pārbaudes ziņojumu sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie pārbaudes veicēja, otrs – pie iekārtas valdītāja.

25. Dokumentus par iekārtas pārbaudi glabā:

25.1. pārbaudes veicējs – vismaz piecus gadus;

25.2. iekārtas valdītājs – līdz nākamajai pārbaudei.

26. Ja iekārta atbilst šo noteikumu prasībām, pārbaudes veicējs iekārtas tvertnes labajā pusē uzlīmē uzlīmi.

27. Uzlīme ir izgatavota no ūdensizturīga materiāla, nav noplēšama, un tajā norādīts pārbaudes veicēja sertifikāta numurs, pārbaudes veikšanas datums un nākamās pārbaudes datums.

28. Pārbaudes veicējs uzskaita izsniegtās uzlīmes un uzskaites dokumentu glabā vismaz piecus gadus.

29. Uzlīmi neizsniedz, ja pārbaudē konstatēts vismaz viens būtisks defekts vai vismaz seši mazsvarīgi defekti saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem. Pārbaudes veicējs un iekārtas valdītājs savstarpēji vienojas par atkārtotas pārbaudes veikšanas laiku.

30. Pārbaudāmo iekārtu identificē pēc iekārtas identifikācijas numura, ko tai piešķīris ražotājs un kas norādīts uz iekārtas.

31. Ja iekārtai nav identifikācijas numura, pārbaudes veicējs to piešķir pirmajā pārbaudē. Identifikācijas numurs sastāv no konkrētās pārbaudes veicēja sertifikāta numura, šķērssvītras un pārbaudes veicēja piešķirtā kārtas skaitļa. Piešķirto identifikācijas numuru pārbaudes veicējs iekaļ iekārtā.

32. Pārbaudes veicējs divu darbdienu laikā pēc pārbaudes informāciju par pārbaudīto iekārtu un pārbaudes rezultātiem ievada Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu reģistrā (turpmāk – reģistrs).

33. Reģistru izveido un uztur dienests. Reģistrā norāda iekārtas ražotāju, modeli, tipu (uzkarināms, piekabināms, pašgājējs), darba platumu metros, identifikācijas numuru, izgatavošanas gadu, iekārtas valdītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, pārbaudes veicēja nosaukumu un reģistrācijas numuru, pārbaudi veikušā darbinieka vārdu un uzvārdu, pārbaudes datumu, nākamās pārbaudes datumu un pārbaudes rezultātus.

34. Ar iekārtas pārbaudi saistītos izdevumus sedz iekārtas valdītājs saskaņā ar sertificēta pārbaudes veicēja apstiprināto cenrādi.

IV. Prasības augu aizsardzības līdzekļu iekārtām

35. Pārbaudes veicējs pārbauda iekārtas atbilstību šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

36. Visi iekārtas mezgli ir labā tehniskā stāvoklī, bez bojājumiem.

37. Kardānpārvadam ir nebojāts atbilstošs aizsargs, kas nostiprināts pret rotēšanu un darbojas netraucēti.

38. Sūknis nodrošina vienmērīgu darba spiedienu un maisīšanu. Sūkņa korpuss un gaisa vācele ir labā tehniskā stāvoklī, šķidruma noplūdes nav (pārbauda pie 7 bāru darba spiediena).

39. Darba šķidruma tvertnei, uzpildīšanas lūkai, iztukšošanas krānam nav šķidruma noplūdes. Uzpildīšanas lūkas siets un gumijas blīvgredzens ir bez bojājumiem. Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikators un iztukšošanas krāns ir darba kārtībā. Maisīšanas laikā nodrošināta vienmērīga darba šķidruma sajaukšana bez gaisa piejaukšanas (putošanas). Iekārta smidzināšanas laikā ir aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai. Augu aizsardzības līdzekļu jaukšanas tvertne darbojas tā, kā to paredzējis ražotājs.

40. Filtru korpusi, filtrējošie elementi ir labā tehniskā stāvoklī, šķidruma noplūdes nav. Filtrējošo elementu izmēri atbilst ražotāja noteiktajiem izmēriem.

41. Mērīšanas un vadības ierīcēm nav noplūdes. Manometra skala ir skaidri salasāma visā diapazonā (pieļaujamā manometra spiediena novirze no normas ± 0,25 bāri). Vadības ierīces darba laikā ir ērti sasniedzamas un nodrošina visu sprauslu, kā arī katras atsevišķas sekcijas vienlaicīgu ieslēgšanu vai izslēgšanu. Ja iekārta aprīkota ar analogo manometru, manometra korpusā ir ventilācija.

42. Cauruļvadi ir atbilstoša materiāla un diametra, bez plaisām, šķidruma noplūdes nav (pārbauda pie 7 bāru darba spiediena), un smidzināšanas laikā tie nenokarājas smidzināšanas zonā.

43. Stieņa uzkares rāmis ir bez mehāniskiem bojājumiem, brīvkustībām un svārstībām horizontālā un vertikālā plaknē. Aizsardzības un stabilitātes iekārtas darbojas tā, kā to paredzējis ražotājs. Stieņa augstuma regulēšanas ierīces ir darba kārtībā.

44. Piespiedu gaisa plūsmas sistēma un tās elementi funkcionē, nav bojāti, tajā nav šķidruma noplūdes, un tā nodrošina stabilu un noturīgu gaisa plūsmu. Ventilatoru ir iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm.

45. Uz stieņa plakanstrūklas sprauslas ir atbilstoši uzstādītas, tās ir vienāda izmēra un tipa. Sprauslu korpusi nav bojāti, un tiem nav noplūdes. Sprauslu izsmidzinājums ir vienmērīgs, un, ja smidzināšanu pārtrauc, no sprauslām nav pilēšanas. Katru sprauslu komplektu iekārtas valdītājs pats pārbauda vismaz reizi sezonā, nosakot to caurplūdi.

V. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegto sertifikātu atzīšanas kārtība

46. Dienests atzīst citā Eiropas Savienības dalībvalstī iekārtai izsniegtu sertifikātu, atzīstot citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktu iekārtu pārbaudi (turpmāk – pārbaudes atzīšana), ja ir ievēroti šajos noteikumos minētie pārbaužu starplaiki.

47. Persona rakstiski iesniedz dienestā iesniegumu ar lūgumu atzīt citā Eiropas Savienības dalībvalstī veiktu pārbaudi. Iesniegumam pievieno citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes izsniegto sertifikātu, kas apliecina, ka iekārta ir pārbaudīta attiecīgajā dalībvalstī un atbilst šo noteikumu prasībām. Sertifikātam pievieno tā tulkojumu latviešu valodā.

48. Dienests 10 dienu laikā pārbauda, vai ir ievērota šo noteikumu 47.punktā minētā prasība, un pieņem lēmumu par pārbaudes atzīšanu, ja ir ievēroti šajos noteikumos minētie pārbaužu starplaiki.

49. Dienests lēmumu par pārbaudes atzīšanu rakstiski izsniedz uz laiku, kas nav ilgāks par citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegtajā sertifikātā norādīto.

50. Izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes atzīšanu, persona sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

VI. Noslēguma jautājumi

51. Iekārtu valdītājs nodrošina, ka līdz 2016.gada 26.novembrim visas iekārtas ir pārbaudītas vismaz vienu reizi.

52. Lietotu iekārtu pārbaudēm piemēro šādus pārbaužu starplaikus:

52.1. 2013.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai un otrajai pārbaudei – pieci gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi;

52.2. 2014.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – pieci gadi, otrajai pārbaudei – četri gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi;

52.3. 2015.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – pieci gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi;

52.4. 2016.gadā pirmoreiz pārbaudāmo iekārtu pirmajai pārbaudei – četri gadi, turpmākajām pārbaudēm – trīs gadi;

52.5. pēc 2016.gada pirmoreiz pārbaudāmām iekārtām – trīs gadi.

53. Jaunas iekārtas (iekārta, kas ražota pārbaudes pieteikšanas gadā un ko apliecina ražotāja izsniegts dokuments) pirmajai pārbaudes reizei piemēro piecu gadu pārbaužu starplaiku neatkarīgi no pārbaudes veikšanas gada.

54. Šo noteikumu 5.2. un 6.1.apakšpunkts stājas spēkā 2013.gada 26.novembrī.

55. Šo noteikumu III, IV un V nodaļā minētās prasības piemēro no 2013.gada 1.janvāra.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministre L.Straujuma
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.491
Pārbaudes veicēja sertifikātā ietveramā informācija

1. Sertifikāta izdevējs.

2. Dokumenta nosaukums.

3. Sertifikāta numurs.

4. Pārbaudes veicēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

5. Lēmums par tiesībām veikt pārbaudes.

6. Sertifikāta piešķiršanas datums.

7. Lēmuma pieņēmēja vārds, uzvārds, amats, paraksts.

Zemkopības ministre L.Straujuma
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.491
Iesnieguma saturs

1. Institūcija, kam adresēts iesniegums, – Valsts augu aizsardzības dienests.

2. Iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

3. Kontaktinformācija – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

4. Lūgums izsniegt sertifikātu par tiesībām veikt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes.

5. Iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts, kas apliecina šajos noteikumos noteikto prasību izpildi.

6. Iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts, datums.

Zemkopības ministre L.Straujuma
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.491
Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas iekārtas pārbaudes prasību novērtēšanas kritēriji

Konstatētā neatbilstība

Novērtējums

mazsvarīgs

būtisks

1. Kardānpārvadi (noteikumu 37.punkts)

1.1. Kardānpārvadam nav atbilstoša aizsarga*

x

1.2. Kardānpārvada aizsargs ir bojāts vai nav nostiprināts pret rotēšanu

x

1.3. Kardānpārvads darbojas ar traucējumiem

x

2. Sūknis (noteikumu 38.punkts)

2.1. No sūkņa ir šķidruma noplūde (pilēšana), to darbinot pie 7 bar spiediena

x

2.2. Sūkņa korpusā ir plaisas

x

2.3. Spiediens sistēmā nav vienmērīgs

x

2.4. No gaisa vāceles ir šķidruma noplūde

x

2.5. Gaisa vāceles korpuss un ventilis ir bojāti*

x

2.6. Sūknis nenodrošina maisīšanas funkciju pie 3 bar darba spiediena

x

3. Tvertnes (noteikumu 39.punkts)

3.1. No darba šķidruma tvertnes ir noplūde

x

3.2. Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikators nefunkcionē*

x

3.3. Uzpildīšanas lūkai nav sieta vai tas ir bojāts

x

3.4. Uzpildīšanas lūkai nav gumijas blīvgredzena vai tas ir bojāts

x

3.5. Darba šķidruma tvertnes maisītāja sprauslas ir vērstas uz sūcvada atveri

x

3.6. Atplūdes cauruļu gali nesniedzas līdz darba šķidruma tvertnes apakšai

x

3.7. Darba šķidruma tvertnes iztukšošanas krāns nefunkcionē*

x

3.8. Iekārta nav aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai*

x

3.9. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertne ir bojāta*

x

3.10. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertnei nav režģa*

x

3.11. Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertnes jaucējs nefunkcionē*

x

4. Filtri (noteikumu 40.punkts)

4.1. Filtru korpusi ir bojāti vai nav hermētiski

x

4.2. Filtru filtrējošie elementi ir bojāti

x

4.3. Spiedvada filtra filtrējošā elementa izmērs nav 80 M vai vismaz 50 M

x

4.4. Sekcijas filtru filtrējošo elementu izmērs nav vismaz 100 M*

x

5. Mērīšanas, vadības un regulēšanas ierīces (noteikumu 41.punkts)

5.1. No mērīšanas vai vadības ierīcēm ir šķidruma noplūde

x

5.2. Manometra korpusam nav ventilācijas*

x

5.3. Darba spiediena regulēšanas, šķidruma plūsmu pārslēgšanas vai sekciju spiediena vienmērīguma regulēšanas krāni nedarbojas

x

5.4. Vadības ierīces smidzināšanas laikā nav sasniedzamas vai darbināmas*

x

5.5. Nav iespējams ieslēgt un izslēgt darba šķidruma padevi vienlaikus uz visām sekcijām

x

5.6. Nav iespējams padot darba šķidrumu uz katru sekciju atsevišķi*

x

5.7. Manometra skala nav skaidri salasāma vai nav ar diapazonu vismaz 1–7 bar un/vai 0,1–0,7 MPa*

x

5.8. Manometra reāli izmērītā kļūda ir lielāka nekā ± 0,25 bar vai 0,025 MPa

x

6. Cauruļvadi un savienojumi (noteikumu 42.punkts)

6.1. Pie 7 bar spiediena no cauruļvadiem un savienojumiem ir šķidruma noplūde

x

6.2. Visu sekciju pievadu cauruļvadi nav vienāda diametra

x

6.3. Cauruļvados ir plaisas

x

6.4. Cauruļvadi darba stāvoklī nokarājas smidzināšanas zonā

x

7. Stienis un rāmis (noteikumu 43.punkts)

7.1. Stienis nav aprīkots ar atbalstiem aizsardzībai pret atsišanos pret lauka virsmu vai nefunkcionē*

x

7.2. Stienim ir brīvkustības horizontālā plaknē*

x

7.3. Stieņa augstuma regulēšanas ierīces nefunkcionē*

x

7.4. Stieņa vertikālo svārstību slāpēšanas ierīces (balansieri un atsperes) nefunkcionē*

x

7.5. Stieņi transportēšanas stāvoklī nav salokāmi un fiksējami

x

8. Piespiedu gaisa plūsmas sistēma* (noteikumu 44.punkts)

8.1. Sistēmai ir noplūde vai tās elementi ir bojāti*

x

8.2. Ventilators nefunkcionē vai to nav iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm* (būtiski koku un krūmu smidzinātājam)

x

8.3. Ventilatora ražīgums nenodrošina sistēmas funkcionēšanu*

x

8.4. Gaisa plūsmas novirzīšanas (uz priekšu un atpakaļ) sistēma (vadplāksnes) nefunkcionē*

x

9. Sprauslas (noteikumu 45.punkts)

9.1. Sprauslas nav vienāda izmēra un tipa

x

9.2. Sprauslu korpusi ir bojāti vai no tiem ir noplūde

x

9.3. Sprauslu izsmidzinājums nav vienmērīgs

x

9.4. Pretpilēšanas vārsti nefunkcionē

x

9.5. Dažu sprauslu caurplūde neatbilst normai

x

9.6. Vidējā sprauslu caurplūde neatbilst normai

x

9.7. Plakanstrūklas sprauslas nav uzstādītas vienādā leņķī (5–10º) attiecībā pret stieni

x

Piezīme. * Ja ražotājs paredzējis atbilstošajai iekārtai.

Zemkopības ministre L.Straujuma
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.491
Lauka kultūrām paredzēto augu aizsardzības līdzekļu (AAL)
lietošanas iekārtu pārbaudes ziņojums

I. Vispārīgā informācija

1. Pārbaudes veicējs 
2. Iekārtas valdītājs 
3. Īpašnieka adrese 
4. Pārbaudes veikšanas datums 
5. Pārbaudes veikšanas vietas adrese 

6. Ražotājs _________________________

7. Identifikācijas Nr. __________________

8. Darba platums (m) _______________

9. Modelis____________________________

10. Izgatavošanas gads _______________

11. Darba šķidruma tvertnes tilpums (l) _____

12. Piezīmes

uzkarināms

piekabināms

pašgājējs*


13. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotība pārbaudei

13.1.nomazgāta

13.2.iekārta un visi filtrējošie elementi izskaloti

13.3.darba šķidruma tvertne piepildīta ar tīru ūdeni

13.4.pievienota traktoram*

13.5.sagatavota pārbaudei

14. Komentāri

II. Vispārīgās prasības

Nr.p.k.

Noteikumu punkts

Prasība

Atbilst

Neatbilst

Nav pārbaudāms

Neiedarbinātas augu aizsardzības līdzekļa lietošanas iekārtas vizuālā pārbaude

Kardānpārvads

1.

37.punktsKardānpārvadam ir atbilstošs aizsargs*

2.

Kardānpārvada aizsargs nav bojāts un ir nostiprināts pret rotēšanu*

Sūknis

3.

38.punktsSūkņa korpusā nav plaisu

4.

Gaisa vāceles korpuss un ventilis nav bojāti*

Darba šķidruma tvertne

5.

39.punktsNo darba šķidruma tvertnes nav šķidruma noplūdes

6.

Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikators funkcionē*

7.

Uzpildīšanas lūkai ir siets, un tas nav bojāts

8.

Uzpildīšanas lūkai ir gumijas blīvgredzens, un tas nav bojāts

9.

Darba šķidruma tvertnes maisītāja sprauslas nav vērstas uz sūcvada atveri

10.

Atplūdes cauruļu gali sniedzas līdz darba šķidruma tvertnes apakšai

11.

Darba šķidruma tvertnes iztukšošanas krāns funkcionē*

12.

Iekārta aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai*

13.

AAL jaukšanas tvertne nav bojāta*

14.

AAL jaukšanas tvertnei ir režģis*

Filtri

15.

 Spiedvada filtra filtrējošā elementa izmērs ir 80 M vai vismaz 50 M

16.

Sekcijas filtru filtrējošo elementu izmērs ir 100 M*

17.

Filtru filtrējošie elementi nav bojāti

Mērīšanas un vadības ierīces

18.

41.punktsManometra korpusam ir ventilācija*

19.

Manometra skala ir skaidri salasāma un ar diapazonu vismaz 1–7 bar un/vai 0,1–0,7 MPa*

Cauruļvadi un savienojumi

20.

42.punktsVisu sekciju pievadu cauruļvadi ir vienāda diametra

21.

Cauruļvados nav plaisu

Stienis un rāmis

22.

43.punktsStienis ir aprīkots ar atbalstiem aizsardzībai pret atsišanos pret lauka virsmu*

23.

Stienim nav brīvkustības horizontālā plaknē*

24.

Stieņa augstuma regulēšanas ierīces funkcionē*

25.

Stieņa vertikālo svārstību slāpēšanas ierīces (balansieri un atsperes) darbojas*

26.

Stieņi transportēšanas stāvoklī ir salokāmi un fiksējami

Sprauslas un to korpusi

27.

44.punktsSprauslas ir vienāda izmēra un tipa

28.

 Plakanstrūklas sprauslas ir uzstādītas vienādā leņķī uz vienu pusi (5–10º) attiecībā pret stieni

Iedarbinātas augu aizsardzības līdzekļa lietošanas iekārtas vizuālā pārbaude

29.

37.punktsKardānpārvads darbojas netraucēti

30.

38.punkts

No sūkņa nav šķidruma noplūdes (pilēšanas), to darbinot pie 7 bar spiediena

31.

Spiediens sistēmā ir vienmērīgs

32.

No gaisa vāceles nav šķidruma noplūdes*

33.

Sūknis nodrošina maisīšanas funkciju pie 3 bar darba spiediena

34.

41.punkts

No mērīšanas un vadības ierīcēm nav šķidruma noplūdes

35.

Vadības ierīces smidzināšanas laikā ir sasniedzamas un darbināmas*

36.

Ir iespēja ieslēgt un izslēgt darba šķidruma padevi vienlaikus uz visām sekcijām

37.

Darba spiediena regulēšanas, šķidruma plūsmu pārslēgšanas un sekciju spiediena vienmērīguma regulēšanas krāni funkcionē

38.

Ir iespēja padot darba šķidrumu uz katru sekciju atsevišķi*

39.

Manometra reāli izmērītā kļūda nav lielāka par ± 0,25 bar vai 0,025 Mpa

40.

40.punktsFiltru korpusi nav bojāti un ir hermētiski

41.

39.punktsAAL jaukšanas tvertnes jaucējs funkcionē*

42.

42.punktsPie 7 bar spiediena no cauruļvadiem un savienojumiem nav šķidruma noplūdes

43.

Cauruļvadi darba stāvoklī nenokarājas smidzināšanas zonā

44.

44.punktsPiespiedu gaisa plūsmas sistēmai nav noplūdes, tās elementi nav bojāti*

45.

Ventilators funkcionē, un to ir iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm*

46.

Ventilatora ražīgums nodrošina sistēmas funkcionēšanu*

47.

Gaisa plūsmas novirzīšanas (uz priekšu un atpakaļ) sistēma (vadplāksnes) funkcionē*

48.

45.punktsSprauslu izsmidzinājums ir vienmērīgs

49.

45.punktsSprauslu korpusi nav bojāti, un no tiem nav noplūdes

50.

Dažu sprauslu caurplūde atbilst normai

51.

Vidējā sprauslu caurplūde atbilst normai

Piezīme. * Ja ražotājs paredzējis atbilstošajai iekārtai.

III. Funkcionālais tests

Pārbaude ar mērinstrumentiem

Nr.
p.k.

Noteikumu punkts

Prasība

Nepieciešamais

Reālais

Starpība, bar

52.

41.punkts

Manometra pārbaude

2 bar

 

53.

Sprauslu caurplūde l/min (divi cipari aiz komata) pie 2 bar darba spiediena

sprausla Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Caurplūde l/min            

sprausla Nr.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Caurplūde l/min            

sprausla Nr.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Caurplūde l/min            

sprausla Nr.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Caurplūde l/min            

Piezīme. Sprauslu caurplūdes mērījumus veic no stieņa kreisās uz labo pusi.

Vidējā sprauslu caurplūde _____________ l/min (divi cipari aiz komata)

Sprauslu standartcaurplūdes un pieļaujamās novirzes pēc ISO standarta, l/min pie 2 bar spiediena

Sprauslas izmērs

Standartcaurplūde

ar – 5 %

ar + 5 %

ar – 15 %

ar + 15 %

015 (zaļas)

0,49

0,47

0,51

0,42

0,56

02 (dzeltenas)

0,65

0,62

0,68

0,55

0,75

025 (violetas)

0,82

0,78

0,86

0,70

0,94

03 (zilas)

0,98

0,93

1,03

0,83

1,13

04 (brūnas)

1,31

1,24

1,38

1,11

1,51


Vidējā sprauslu caurplūdeiekļaujas ± 5 % robežās neiekļaujas ± 5 % robežās
Dažu sprauslu caurplūdeiekļaujas ± 15 % robežās neiekļaujas ± 15 % robežās

Jāmaina sprauslas Nr.______________________________________________________

Atzinums

 
 


Pārbaudes veicēja pārstāvis   
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Pārbaudes ziņojumam piekrītu/nepiekrītu (nevajadzīgo nosvītrot)

Piezīmes, ja vērtējumam nepiekrīt

 
 


Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas valdītājs   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)
Zemkopības ministre L.Straujuma
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.491
Koku un krūmu apsmidzināšanai paredzēto augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas iekārtu pārbaudes ziņojums

I. Vispārīgā informācija

1. Pārbaudes veicējs 
2. Iekārtas valdītājs 
3. Īpašnieka adrese 
4. Pārbaudes veikšanas datums 
5. Pārbaudes veikšanas vietas adrese 

6. Ražotājs _________________________

7. Identifikācijas Nr. __________________

8. Darba platums (m) _________________

9. Modelis ____________________________

10. Izgatavošanas gads __________________

11. Darba šķidruma tvertnes tilpums (l) _____

12. Piezīmes

uzkarināms

piekabināms

pašgājējs*


13. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotība pārbaudei

13.1.nomazgāta

13.2.darba šķidruma tvertne izskalota

13.3.darba šķidruma tvertne piepildīta ar tīru ūdeni (vismaz 300 l)

13.4.pievienota traktoram*

13.5.sagatavota pārbaudei

14. Komentāri

II. Vispārīgās prasības

Nr.p.k.

Noteikumu punkts

Prasība

Atbilst

Neatbilst

Nav pārbaudāms

Neiedarbinātas augu aizsardzības līdzekļa lietošanas iekārtas vizuālā pārbaude

Kardānpārvads

1.

37.punktsKardānpārvadam ir atbilstošs aizsargs*

2.

Kardānpārvada aizsargs nav bojāts un ir nostiprināts pret rotēšanu*

Sūknis

3.

38.punktsSūkņa korpusā nav plaisu

4.

 Gaisa vāceles korpuss un ventilis nav bojāti*

Darba šķidruma tvertne

5.

39.punktsNo darba šķidruma tvertnes nav šķidruma noplūdes

6.

Darba šķidruma tvertnes līmeņa indikators funkcionē*

7.

Uzpildīšanas lūkas siets nav bojāts

8.

Uzpildīšanas lūkas gumijas blīvgredzens nav bojāts

9.

Darba šķidruma tvertnes maisītāja sprauslas nav vērstas uz sūcvada atveri

10.

Visu atplūdes cauruļu gali sniedzas līdz darba šķidruma tvertnes apakšai

11.

Darba šķidruma tvertnes iztukšošanas krāns funkcionē*

12.

Iekārta ir aprīkota ar tīrā ūdens tvertni roku un sejas mazgāšanai*

13.

Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertne nav bojāta*

14.

Augu aizsardzības līdzekļa jaukšanas tvertnei ir režģis*

Filtri

15.

 Spiedvada filtra filtrējošā elementa izmērs ir 80 M vai vismaz 50 M

16.

Sekcijas filtru filtrējošo elementu izmērs ir 100 M*

17.

 Filtru filtrējošie elementi nav bojāti

Mērīšanas un vadības ierīces

18.

41.punktsManometra korpusam ir ventilācija*

19.

Manometra skala ir skaidri salasāma un ar diapazonu vismaz 1–7 bar un/vai 0,1–0,7 MPa*

Cauruļvadi un savienojumi

20.

42.punktsVisu sekciju pievadu cauruļvadi ir vienāda diametra

21.

Cauruļvados nav plaisu

Sprauslas un to korpusi

22.

45.punktsSprauslas ir vienāda izmēra un tipa

Iedarbinātas augu aizsardzības līdzekļa lietošanas iekārtas vizuālā pārbaude

23.

37.punktsKardānpārvads darbojas netraucēti

24.

38.punkts

Sūknim nav noplūdes (pilēšanas), to darbinot pie 7 bar spiediena

25.

Spiediens sistēmā ir vienmērīgs

26.

No gaisa vāceles nav šķidruma noplūdes*

27.

Nodrošina maisīšanas funkciju pie 3 bar darba spiediena

28.

41.punkts

No mērīšanas un vadības ierīcēm nav šķidruma noplūdes

29.

Vadības ierīces smidzināšanas laikā ir sasniedzamas un darbināmas*

30.

Ir iespēja ieslēgt un izslēgt darba šķidruma padevi vienlaikus uz visām sekcijām

31.

Darba spiediena regulēšanas, šķidruma plūsmu pārslēgšanas un sekciju spiediena vienmērīguma regulēšanas krāni funkcionē

32.

Ir iespēja padot darba šķidrumu uz katru sekciju atsevišķi*

33.

Manometra reāli izmērītā kļūda ir ne vairāk kā ± 0,25 bar vai 0,025 Mpa

34.

40.punktsFiltru korpusi nav bojāti un ir hermētiski

35.

Filtru filtrējošie elementi ir nebojāti un tīri

36.

39.punktsAAL jaukšanas tvertnes jaucējs funkcionē*

37.

AAL iepakojumu skalošanas ierīce funkcionē*

38.

42.punktsPie 7 bāru spiediena no cauruļvadiem un savienojumiem nav noplūdes

39.

Cauruļvadi un citas AAL lietošanas iekārtas daļas darba laikā neatrodas smidzināšanas zonā, ja vien tas nav funkcionāli nepieciešams

40.

44.punktsPiespiedu gaisa plūsmas sistēmai nav noplūdes, tās elementi nav bojāti*

41.

Ventilators funkcionē, un to ir iespējams atslēgt atsevišķi no citām iekārtas ierīcēm*

42.

Ventilatora ražīgums nodrošina sistēmas funkcionēšanu*

43.

Gaisa plūsmas novirzīšanas (uz priekšu un atpakaļ) sistēma (vadplāksnes) darbojas*

44.

45.punktsSprauslu izsmidzinājums ir vizuāli vienmērīgs

45.

45.punktsSprauslu filtri nav bojāti

46.

45.punktsSprauslu korpusi nav bojāti, un no tiem nav noplūdes

47.

No universālā vairāksprauslu turētāja korpusa nav noplūdes

48.

Sprauslas pēc darba šķidruma padeves pārtraukšanas nepil

Piezīme. * Ja ražotājs paredzējis atbilstošajai iekārtai.

III. Funkcionālais tests

Pārbaude ar mērinstrumentiem

Nr.p.k.

Noteikumu punkts

Prasība

Nepieciešamais

Reālais

Starpība, bar

49.

41.punkts

Manometra pārbaude

2 bar

 

50.

Sprauslu caurplūde l/min (divi cipari aiz komata) pie 2 bar darba spiediena

sprausla Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Caurplūde l/min

sprausla Nr.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Caurplūde l/min            

sprausla Nr.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Caurplūde l/min            

Vidējā sprauslu caurplūde _____________ l/min (divi cipari aiz komata)

Sprauslu standartcaurplūdes un pieļaujamās novirzes pēc ISO standarta, l/min pie 2 bar spiediena

Sprauslas izmērs

Standartcaurplūde

ar – 5 %

ar + 5 %

ar – 15 %

ar + 15 %

015 (zaļas)

0,49

0,47

0,51

0,42

0,56

02 (dzeltenas)

0,65

0,62

0,68

0,55

0,75

025 (violetas)

0,82

0,78

0,86

0,70

0,94

03 (zilas)

0,98

0,93

1,03

0,83

1,13

04 (brūnas)

1,31

1,24

1,38

1,11

1,51


Vidējā sprauslu caurplūdeiekļaujas ± 5 % robežās neiekļaujas ± 5 % robežās
Dažu sprauslu caurplūdeiekļaujas ± 15 % robežās neiekļaujas ± 15 % robežās

Jāmaina sprauslas Nr.______________________________________________________

Atzinums

 
 
 


Pārbaudes veicēja pārstāvis   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

_______________________ ________________________

Pārbaudes ziņojumam piekrītu/nepiekrītu (nevajadzīgo nosvītrot)

Piezīmes, ja vērtējumam nepiekrīt

 
 
 


Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas valdītājs   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)
Zemkopības ministre L.Straujuma
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 491Pieņemts: 10.07.2012.Stājas spēkā: 14.07.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 13.07.2012. OP numurs: 2012/110.10
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
250167
{"selected":{"value":"10.08.2018","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2012","iso_value":"2012\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2012.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"