Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jelgavas pilsētas domes 2022. gada 28. oktobra saistošos noteikumus "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi".
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-15

Jelgavā 2012.gada 24.maijā
Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 24.maija lēmumu Nr.8/1

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas
16.punktu un 43.panta pirmās daļas 5., 6., 9. un 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanas, sanitārās tīrības uzturēšanas, īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanas, kā arī apstādījumu un inženierbūvju uzturēšanas un aizsardzības kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. brauktuve – ielas daļa, kas paredzēta transportlīdzekļu braukšanai;

2.2. iela – satiksmes infrastruktūras teritorija, kas nodrošina piekļūšanu zemes vienībām un sasaisti ar pārējo ielu tīklu un ceļiem. Ielas robežas nosaka sarkanās līnijas;

2.3. ietve – speciāli ierīkota un gājēju kustībai paredzēta teritorija (ar segumu vai bez tā);

2.4. gājēju celiņš – gājējiem paredzēts ceļš daudzstāvu apbūves namu pagalmos;

2.5. īpašnieks – juridiska vai fiziska persona, kuras īpašumā, lietošanā, valdījumā vai apsaimniekošanā atrodas nekustamais īpašums – zemesgabals, ēka vai būve;

2.6. piegulošā teritorija – īpašumam blakus esošā publiskā lietošanā esoša ietve (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu), grāvis, caurteka vai zāliens līdz brauktuves malai, bet ne vairāk kā 5m no fiziskas personas vai 10m no juridiskas personas zemesgabala robežas;

2.7. publiskā ārtelpa – ielas, bulvāri, laukumi, parki, skvēri, krastmalas, pagalmi, kas bez ierobežojuma pieejami sabiedrībai neatkarīgi no tā, kā īpašumā tie atrodas;

2.8. zāliens – ar zālaugiem aizņemta vai tam paredzēta teritorija, kura atdalīta no braucamās daļas ar apmali vai robežojas ar brauktuves vai ietves malu;

2.9. inženierbūves – visas būves, kurām nav ēku pazīmju, tādas kā sliežu ceļi, ielas, tilti, estakādes, viadukti, inženierkomunikācijas, dambji u.c.;

2.10. zemes darbi – zemes rakšana, ietvju, pievedceļu, laukumu vai pagalmu seguma uzlaušana, kā arī zaļās zonas, laukumu un pagalmu bez seguma uzrakšana, urbšana, pāļu un cauruļu dzīšana;

2.11. grunts planēšana – zemes (grunts) izlīdzināšana (bedrīšu, iesēdumu un nelīdzenumu labošana u.c.).

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-13)

II. Īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana

3. Īpašniekam jānodrošina:

3.1. īpašuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas kopšana – zāliena nopļaušana (zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm), atkritumu savākšana, grāvju, caurteku un ietvju tīrīšana ņemot vērā noteikumu 3.1 punktā noteikto;

3.2. tirdzniecības, rūpniecības vai sabiedrisko pakalpojumu objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrība, atkritumu urnu izvietošana pie ieejas objektā un atkritumu izvešana;

3.3. īpašuma uzturēšana kārtībā – nedrīkst veidot lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrājumus; transportlīdzekļu vrakus nedrīkst turēt vietās, kur tie redzami no ielas;

3.4. piebraucamo ceļu un daudzstāvu apbūves namu pagalmu ceļu, kas nodrošina pieslēgumu pilsētas ielu tīklam, uzturēšana un kopšana;

3.5. piegulošajā teritorijā esošās ietves tīrīšana līdz plkst.7.30, daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu tīrīšana līdz plkst.9.00;

3.6. dienas laikā sasniguša sniega notīrīšana no daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamiem ceļiem, ietvēm un gājēju celiņiem jānodrošina līdz plkst.22.00;

3.7. īpašuma nožogojuma uzturēšana tehniskā un vizuālā kārtībā;

3.8. būvobjekta nožogojuma uzturēšana tehniskā un vizuālā kārtībā visa būvniecības procesa gaitā.

(Grozīts ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 27.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 21-13)

3.1 Ietves tīrīšanu no sniega un kaisīšanu piegulošajā teritorijā nodrošina ietves īpašnieks.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-13 redakcijā)

4. Veicot ietvju un gājēju celiņu tīrīšanu, nedrīkst bojāt to seguma virsmu.

5. Ja pēc ielu un ietvju mehanizētās sniega tīrīšanas pie piebraucamā ceļa veidojas sniega valnis virs 20cm, tā attīrīšanu nodrošina mehanizētās tīrīšanas veicējs.

6. Notīrītais sniegs jānovieto vietās, kur tas netraucē gājēju un transporta kustību un piekļuvi ugunsdzēsības hidrantiem.

7. Apledojuma gadījumā ietves un publisko ārtelpu gājēju celiņi jākaisa ar speciāli tam paredzētiem pretslīdes materiāliem.

8. Pie gājēju pārejām un ielu krustojumiem nedrīkst veidot sniega kaudzes augstākas par 1m.

9. Ja publiskā ārtelpā uz ēku jumtiem, karnīzēm, ūdens noteku caurulēm vai balkoniem atrodas sniegs un ledus, kas rada apdraudējumu, īpašniekam nekavējoties jānodrošina teritorijas ap bīstamo vietu norobežošana. Apdraudējums jānovērš ne vēlāk kā 24 stundu laikā.

10. Notīrītā sniega un ledus izvešana atļauta uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" (turpmāk – Pilsētsaimniecība) noteiktajām vietām. Informāciju par tām var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs", tālrunis 8787.

(Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 27.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 21-13 redakcijā)

11. Būvmateriālu vai cita veida materiālu novietošanai ilgāk par 48 stundām īpašumam piegulošajā teritorijā vai ielu sarkano līniju robežās, jāsaņem Pilsētsaimniecības atļauja. Gadījumos, kad tiek skartas trešo personu intereses, materiālu novietošana jāsaskaņo ar šīm personām. Novietojot materiālus, tie nedrīkst traucēt vai apdraudēt gājēju un transporta kustības drošību.

12. Zemes darbi (zemes augstuma atzīmju izmaiņas) jāsaskaņo Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde). Zemes darbi nedrīkst pasliktināt citu būvju un inženierkomunikāciju darbību un blakusesošo nekustamo īpašumu teritoriju uzturēšanas apstākļus, nedrīkst mainīt ūdens režīmu un meliorācijas sistēmu darbību.

13. Būves (ēkas) īpašnieks nedrīkst pieļaut nepiederošu personu iekļūšanu būvē (ēkā), kura ir neapdzīvota vai kura netiek izmantota saimnieciskai darbībai.

14. Būves (ēkas) īpašniekam jānodrošina, lai būve (ēka) nekļūtu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu.

III. Apstādījumu un publiskās ārtelpas uzturēšana un aizsardzība

15. Nedrīkst veikt darbības, kas izraisa apstādījumu bojāšanu vai iznīcināšanu.

16. Īpašniekam pēc ciršanas darbu veikšanas jāsakopj ciršanas vieta – jāaizvāc koksne un zari, jāizfrēzē celmi, jāuzber auglīga augsne, nepieciešamības gadījumā jāatjauno zāliens.

17. Īpašniekam jānodrošina apstādījumu zaru augstumu virs ietvēm ne zemāk kā 2,5m, virs brauktuvēm ne zemāk kā 4,5m.

18. Publiskajā ārtelpā apstādījumu ierīkošanu un rekonstrukciju atļauts veikt pēc apstādījumu plāna izstrādes un saskaņošanas Būvvaldē.

19. Publiskajā ārtelpā aizliegts:

19.1. braukt un novietot transportlīdzekli zālienā;

19.2. kurināt ugunskurus bez saskaņošanas ar Pilsētsaimniecību;

19.3. bojāt apstādījumus – lauzt kokus, krūmus un zarus, plūkt lapas, ziedus un augļus, tecināt sulas no kokiem u.c.;

19.4. piegružot zālienus, puķu dobes, celiņus un ūdenstilpes u.c.;

19.5. ūdenstilpēs vai pie tām mazgāt transportlīdzekļus, veļu un peldināt dzīvniekus.

IV. Inženierbūvju uzturēšana un aizsardzība

20. Īpašnieks ir atbildīgs par tiltu, viaduktu, ielu (ceļu) pieslēgumu pilsētas ielu tīklam, caurteku un grāvju tehnisko stāvokli (nav pieļaujama caurteku un grāvju aizsprostošana vai aizbēršana).

21. Meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas un renovācijas darbi jāsaskaņo ar Būvvaldi, tie nedrīkst pasliktināt citu būvju un inženierkomunikāciju darbību un to uzturēšanas apstākļus, mainīt ūdens režīmu un meliorācijas sistēmu darbību.

22. Ielas (ceļa) seguma deformācijas remontus virs inženierkomunikācijām un ap to elementu virszemes daļām, kas radušies inženierkomunikāciju avāriju dēļ, inženierkomunikāciju īpašniekiem jāveic par saviem līdzekļiem.

23. Ielas (ceļa) īpašnieks ir atbildīgs par ielas (ceļa) seguma uzturēšanu kārtībā. Visus ar to saistītos izdevumus īpašniekam jāveic par saviem līdzekļiem.

24. Īpašnieks ir atbildīgs par ielas (ceļa) seguma vai inženierkomunikāciju remontu un esošo aku, gūliju u.c. inženierkomunikāciju elementu virszemes daļas izbūves augstumu noregulēšanu.

25. Aizliegts bez saskaņošanas ar inženierkomunikāciju un ielas (ceļa) īpašnieku:

25.1. veikt būvdarbus vai remontus;

25.2. veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem;

25.3. veikt grunts planēšanu.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

(Nodaļa Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-20 redakcijā)

26. Kontroli par saistošo noteikumu izpildi veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-20 redakcijā)

27. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem pilngadīgām personām un juridiskajām personām veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma procesu nepilngadīgām personām līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija.

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-20 redakcijā)

28. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 300 naudas soda vienībām.

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-20 redakcijā)

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12-15Pieņemts: 24.05.2012.Stājas spēkā: 13.07.2012.Zaudē spēku: 30.12.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 109, 12.07.2012. OP numurs: 2012/109.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
250145
{"selected":{"value":"30.11.2021","content":"<font class='s-1'>30.11.2021.-29.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.11.2021","iso_value":"2021\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2021.-29.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-29.11.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.07.2012","iso_value":"2012\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.11.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)