Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumus Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.414

Rīgā 2012.gada 19.jūnijā (prot. Nr.34 7.§)
Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
13.panta trešās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošina valsts atbalstu dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās.

2. Valsts var piešķirt finansiālo atbalstu (turpmāk – atbalsts) Latvijas dalībnieku iesaistei starptautiskās sadarbības programmu projektos pētniecības un tehnoloģiju jomās, ko īsteno atbilstoši:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18.decembra Lēmumam Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (no 2007. līdz 2013.gadam) (turpmāk – 7.ietvara programma);

2.2. Eiropas Padomes 2011.gada 19.decembra Lēmumam Nr. 2012/93/Euratom par Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (no 2012. līdz 2013.gadam) (turpmāk – EURATOM programma);

2.3. COST (Coopération Européenne dans le Domaine de la Recherche Scientifique et Technique) (turpmāk – COST programma) dokumentam "COST akciju ieviešanas noteikumi un kārtība", kas apstiprināts Vecāko amatpersonu komitejas 2010.gada 26. un 27.maija sēdē;

2.4. Eiropas Padomes 2007.gada 27.marta Lēmumam Nr. 2007/198/Euratom, ar ko izveido Eiropas Kopuzņēmumu ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām (Fusion for Energy) un piešķir tam priekšrocības (turpmāk – ITER un F4E kopuzņēmums);

2.5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Lēmumam Nr. 743/2008/EK par Kopienas dalību vairāku dalībvalstu īstenotā pētniecības un attīstības programmā, kuras mērķis ir atbalstīt pētniecībā un attīstībā iesaistītus mazos un vidējos uzņēmumus (turpmāk – EUROSTARS programma);

2.6. Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 22.septembra Lēmumam Nr. 862/2010/ES par Savienības dalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā, ko īsteno vairākas dalībvalstis (turpmāk – BONUS programma);

2.7. Padomes 2009.gada 25.jūnija Regulai (EK) Nr. 723/2009 par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijam (ERIC);

2.8. Padomes 2007.gada 20.decembra Regulai (EK) Nr. 74/2008, ar ko izveido ARTEMIS kopuzņēmumu, lai īstenotu kopīgu tehnoloģiju ierosmi iegulto datorsistēmu jomā (turpmāk – ARTEMIS kopuzņēmums);

2.9. Padomes 2007.gada 20.decembra Regulai (EK) Nr. 73/2008, ar ko izveido kopuzņēmumu novatorisku zāļu jomā uzsāktās ierosmes īstenošanai (turpmāk – IMI kopuzņēmums).

3. Šo noteikumu izpratnē COST programma tiek īstenota zinātniskās darbības jomās, kas atbilst noteiktiem COST domēniem, kuri apstiprināti 2005.gada 23.–24.novembra COST Vecāko amatpersonu komitejas sēdē Nr.163 (2005.gada 28.novembra COST sekretariāta dokuments Nr. COST 325/05).

4. Noteikumos lietoti šādi termini:

4.1. sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Eiropas Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008), 1.pielikuma 2.pantā noteiktajai definīcijai;

4.2. lielais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai;

4.3. grūtībās nonācis sīkais (mikro), mazais un vidējais komersants – komersants, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 7.punktā noteiktajai definīcijai;

4.4. grūtībās nonācis lielais komersants – komersants, kuram:

4.4.1. ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tas atrodas sanācijas procesā vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

4.4.2. zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā zaudējumi pārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla;

4.4.3. saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu likmju celšanās, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, krītoša vai nulles aktīvu vērtība;

4.4.4. nav iespēju nosegt zaudējumus no saviem līdzekļiem vai ar līdzekļiem, ko tas spēj iegūt no sava īpašnieka vai kreditoriem, un tas nespēj apturēt zaudējumus, kuri bez valsts iestāžu ārējās iejaukšanās īstermiņā vai vidējā termiņā izraisīs komercsabiedrības nespēju turpināt darbību.

II. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecības un tehnoloģiju jomā

5. Atbalstu līdzfinansējuma veidā nodrošina šādu projektu īstenošanai:

5.1. 7.ietvara programmas projektiem:

5.1.1. kopīgiem projektiem;

5.1.2. izcilības tīklu projektiem;

5.1.3. pētniecības projektiem konkrētu grupu vajadzībām;

5.1.4. koordinācijas un atbalsta darbības ERA-NET un ERA-NET Plus aktivitātes ietvaros atbalstītiem pētniecības projektiem;

5.1.5. koordinācijas un atbalsta darbības Eiropas akadēmiskā tīkla projektam GEANT;

5.2. EURATOM programmas projektiem;

5.3. ITER un F4E kopuzņēmuma projektiem;

5.4. BONUS programmas projektiem;

5.5. EUROSTARS programmas projektiem;

5.6. ARTEMIS kopuzņēmuma projektiem;

5.7. IMI kopuzņēmuma projektiem.

6. Atbalstu piešķir kārtējā gadā valsts budžetā šim mērķim pieejamo resursu ietvaros.

7. Atbalstu piešķir Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētai zinātniskajai institūcijai vai Uzņēmumu reģistrā reģistrētam komersantam (turpmāk – projekta īstenotājs), kas atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

7.1. tas noslēdzis līgumu ar Eiropas Komisiju par šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minēto projektu īstenošanu;

7.2. ar to Latvijas Zinātņu akadēmija (turpmāk – akadēmija) ir noslēgusi līgumu par šo noteikumu 5.1.4., 5.4., 5.5., 5.6. un 5.7.apakšpunktā minēto projektu īstenošanu.

8. Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajos gadījumos:

8.1. atbalstu projekta ietvaros nedrīkst apvienot ar atbalstu no citiem finansējuma avotiem attiecībā uz tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām, kas minētas šo noteikumu 17.punktā, un attiecībā uz tiem pašiem projekta uzdevumiem, kas noteikti līgumā par konkrētā projekta īstenošanu;

8.2. atbalsts nedrīkst aizstāt projekta īstenotāja privāto līdzfinansējumu, kas projekta īstenošanai noteikts līgumā ar Eiropas Komisiju;

8.3. izmaksas, kas projekta īstenotājam radušās līdz projekta pieteikuma iesniegšanai Eiropas Komisijā, nav attiecināmas.

9. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajos gadījumos:

9.1. atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 800/2008;

9.2. šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar de minimis atbalstu vai citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu;

9.3. ja projekta īstenotājam izmaksas radušās līdz lēmumam par projekta īstenošanu, projekts nav atbalstāms kopumā;

9.4. ja projekta īstenotājs ir lielais komersants, tam jāpamato finansējuma stimulējošā ietekme atbilstoši Komisijas regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punktam.

10. Uz atbalstu šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajos gadījumos nevar pretendēt, ja:

10.1. projekta īstenotājs atbilst grūtībās nonākuša sīkā (mikro), mazā, vidējā vai lielā komersanta statusam;

10.2. uz projekta īstenotāju attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.panta 6.punkta ''a'' apakšpunktā.

11. Maksimālā atbalsta intensitāte projektam šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajos gadījumos ir:

11.1. fundamentāliem pētījumiem – līdz 100 procentiem no pētījumu attiecināmajām izmaksām;

11.2. rūpnieciskiem pētījumiem – līdz 50 procentiem no pētījumu attiecināmajām izmaksām;

11.3. eksperimentālai izstrādnei – līdz 25 procentiem no pētījumu attiecināmajām izmaksām.

12. Rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālajai izstrādnei papildus šo noteikumu 11.2. un 11.3.apakšpunktā noteiktajai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu:

12.1. 10 procentu apmērā no pētījumu attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu piešķir vidējam komersantam;

12.2. 20 procentu apmērā no pētījumu attiecināmajām izmaksām, ja atbalstu piešķir mazajam komersantam.

13. Rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālajai izstrādnei papildus šo noteikumu 11.2. un 11.3.apakšpunktā noteiktajai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 15 procentu apmērā no pētījumu attiecināmajām izmaksām, ja:

13.1. projekts paredz vismaz divu neatkarīgu komersantu sadarbību, no kuriem vismaz viens ir mazais vai vidējais komersants, vai ja sadarbības projekta ietvaros pētījumu veic komersants divās dažādās valstīs un neviens no pētījumā iesaistītajiem komersantiem nesedz vairāk par 70 procentiem no sadarbības projekta attiecināmajām izmaksām;

13.2. projekts paredz komersanta un zinātniskās institūcijas sadarbību un zinātniskā institūcija sedz vismaz 10 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām, un tai ir tiesības publicēt pašas gūtos pētījuma projekta rezultātus.

14. Rūpnieciskiem pētījumiem papildus šo noteikumu 11.2.apakšpunktā noteiktajai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 15 procentu apmērā no pētījumu attiecināmajām izmaksām, ja projekta rezultātus izplata tehniskajās un zinātniskajās konferencēs vai publicē zinātnes vai tehnikas izdevumos, publiski pieejamās datubāzēs vai bezmaksas programmatūras veidā.

15. Atbalstu papildus šo noteikumu 11.2. un 11.3.apakšpunktā noteiktajai atbalsta intensitātei var apstiprināt, ja tā kopējais apmērs nepārsniedz 80 procentus no pētījumu pieļaujamām attiecināmajām izmaksām.

16. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajos gadījumos atbalstu pirms rūpnieciskajiem pētījumiem vai eksperimentālās izstrādnes veicamajai tehniskās īstenošanas iespēju izpētei var piešķirt mazajam un vidējam komersantam:

16.1. līdz 75 procentiem no attiecināmajām izmaksām – izpētei, kuru veic pirms rūpnieciskajiem pētījumiem;

16.2. līdz 50 procentiem no attiecināmajām izmaksām – izpētei, kuru veic pirms eksperimentālās izstrādnes.

17. Attiecināmās izmaksas projekta (izņemot šo noteikumu 5.1.5.apakšpunktu) ietvaros ir:

17.1. projekta tiešās izmaksas:

17.1.1. personāla izmaksas – atlīdzība, kā arī citi normatīvajos aktos noteiktie darba ņēmēja labā obligāti veicamie maksājumi projekta zinātniskajam vadītājam, galvenajiem izpildītājiem un pārējiem izpildītājiem, ciktāl tie nodarbināti projekta izpildē;

17.1.2. projektā iesaistītā personāla komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi;

17.1.3. instrumentu un iekārtu izmaksas atbilstoši to izmantošanas intensitātei un ilgumam pētniecības projektā. Ja aparatūra un iekārtas tiek lietotas arī pēc projekta pabeigšanas, par attiecināmām izmaksām uzskata tikai amortizācijas izmaksas, kas atbilst zinātniskā projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labas grāmatvedības praksi;

17.1.4. ēku un zemes izmaksas atbilstoši to izmantošanas intensitātei un ilgumam pētniecības projektā. Attiecībā uz ēkām par attiecināmām izmaksām uzskatāmas tikai tādas amortizācijas izmaksas, kas atbilst pētniecības projekta ilgumam un ir aprēķinātas saskaņā ar labas grāmatvedības praksi. Attiecībā uz zemi par attiecināmām ir uzskatāmas komerciālās nodošanas izmaksas vai faktiski veikto kapitālieguldījumu izmaksas;

17.1.5. citas izmaksas, ieskaitot materiālu, piegāžu un līdzīgu produktu izmaksas, kas radušās tieši pētniecības darbības rezultātā un atbilst vidējām tirgus cenām, ja šo produktu iegāde nepieciešama projekta mērķu sasniegšanai;

17.1.6. līgumpētījumu, tehnisko zināšanu un patentu (patenta pieteikuma sagatavošanas, reģistrācijas un citas ar patenta iegūšanu saistītās izmaksas, kuras nepieciešamas projekta mērķu sasniegšanai) vai to licenču tirgus izmaksas, iegādājoties tos no citiem avotiem, ja darījums ir veikts normālas konkurences apstākļos un nav bijušas slepenas norunas, kā arī konsultantu pakalpojumu un tamlīdzīgu pakalpojumu izmaksas, kuri izmantoti tikai pētniecības darbībai, ja tās nepārsniedz 25 % no kopējām projekta izmaksām;

17.2. papildu netiešās izmaksas, kas projekta īstenotājam radušās, tikai īstenojot pētniecības projektu, un nepārsniedz 20 % no projekta tiešo izmaksu summas:

17.2.1. komunālie maksājumi, tai skaitā elektroenerģija, telpu īre vai noma, ūdensapgāde un kanalizācija, apkure (siltumenerģija) un gāze, atkritumu izvešana;

17.2.2. sakaru pakalpojumi (piemēram, pasts, internets, telefona sakari);

17.2.3. biroja izdevumi (piemēram, kancelejas preces, datorpreces, kopēšanas pakalpojumi);

17.2.4. kopējās lietošanas iekārtu uzturēšanas, apkopes un remontdarbu izmaksas;

17.2.5. telpu, tai skaitā koplietošanas telpu, uzturēšanas izdevumi un remonts;

17.2.6. saimniecības materiāli;

17.2.7. transporta izdevumi;

17.2.8. apkalpojošā tehniskā personāla un administrācijas atalgojums;

17.2.9. projekta ārējā audita izmaksas.

18. Attiecināmās izmaksas šo noteikumu 5.1.5.apakšpunktā minētajam projektam ir tikai Latvijas gada pieslēguma maksa Eiropas akadēmiskā tīkla GEANT kanālam un DANTE World Service Commodity internetam.

19. Projekta īstenotājs nodrošina atsevišķu ar projekta īstenošanu saistīto saimniecisko darījumu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā.

20. Projektā iesaistītā personāla atalgojuma likmes, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ir šādas:

20.1. projekta zinātniskajam vadītājam (darbinieks, kurš plāno un vada projektu, nodrošina tā īstenošanu un atbild par tā izpildi kopumā) – līdz 18,50 euro stundā;

20.2. projekta galvenajiem izpildītājiem (darbinieki, kuri ir iesaistīti projekta īstenošanā un atbild par nozīmīgu tā daļu izpildi) – līdz 14,23 euro stundā;

20.3. projekta izpildītājiem (darbinieki, kas veic konkrētus uzdevumus projekta izpildē) – līdz 11,38 euro stundā.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1075)

21. Maksimāli pieļaujamais atbalsta apmērs vienam projektam ir 711 435,91 euro.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1075)

22. Projekta īstenotājs šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.2. un 5.3.apakšpunktā minētajos gadījumos vai akadēmija šo noteikumu 5.1.4., 5.4., 5.5., 5.6. un 5.7.apakšpunktā minētajos gadījumos iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) līguma kopiju par projekta īstenošanu un informāciju par Eiropas Komisijas atbalsta apmēru projekta īstenošanai.

23. Projekta īstenotāja pienākums ir informēt ministriju vai akadēmiju par visiem līdzekļu avotiem, no kuriem tiks finansēts projekts.

24. Atbalsts ERA-Net un ERA-Net Plus aktivitātes projektiem:

24.1. atbalstu piešķir tādu projektu īstenošanai Latvijā, kas atbalstīti ERA-Net vai ERA-Net Plus aktivitātes ietvaros organizētā pētījumu projektu konkursā;

24.2. atbalstu piešķir projektam, par kura īstenošanu ir parakstīts visu projekta dalībnieku konsorcija līgums, un akadēmija ar projekta īstenotāju Latvijā ir noslēgusi līgumu kā ar projekta dalībnieku;

24.3. atbalsta saņemšanai akadēmija iesniedz ministrijai pieteikumu par šim mērķim nepieciešamā finansējuma nodrošinājumu. Pieteikumā norāda ERA-Net projektu, kura ietvaros akadēmija plāno iesaistīties projektu iesniegumu konkursā, plānoto atbalstāmo projektu skaitu un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu kārtējam gadam, kā arī finansējumu, kādu nepieciešams ieplānot nākamo gadu valsts budžeta projektos.

25. Atbalsts EUROSTARS programmas un ARTEMIS kopuzņēmuma projektiem:

25.1. atbalstu EUROSTARS programmas projektam piešķir projekta īstenotājam, kura projektu ir apstiprinājusi EUROSTARS augsta līmeņa grupa, ja ir parakstīts projekta dalībnieku konsorcija līgums par projekta īstenošanu un ievēroti šo noteikumu 7.punktā minētie nosacījumi;

25.2. atbalstu ARTEMIS kopuzņēmuma projektam piešķir projekta īstenotājam, kura projektu ir apstiprinājusi ARTEMIS kopuzņēmuma publisko iestāžu padome, ja ievēroti šo noteikumu 7.punktā minētie nosacījumi;

25.3. atbalsta saņemšanai akadēmija iesniedz ministrijai pieteikumu par šim mērķim nepieciešamā finansējuma nodrošinājumu. Pieteikumā norāda apstiprinātos projektus, par kuru īstenošanu akadēmija ir noslēgusi līgumu, un to īstenošanai nepieciešamo finansējumu kārtējam gadam, kā arī finansējumu, kādu nepieciešams ieplānot nākamo gadu valsts budžeta projektos.

III. Atbalsts dalībai COST akcijās

26. Atbalstu piešķir dalības nodrošināšanai tajā COST akcijā, par kuras īstenošanu ir noslēgts starpvalstu Saprašanās memorands dalībai akcijā un ir nominēti Latvijas pārstāvji COST akcijas vadības komitejā.

27. Atbalsta saņemšanai COST akcijas vadības komitejas pārstāvis ministrijā iesniedz:

27.1. iesniegumu (1.pielikums);

27.2. nepieciešamā finansējuma aprēķinu (2.pielikums);

27.3. attiecīgā COST domēna Latvijas pārstāvja atbalsta vēstuli (3.pielikums).

28. Lai nodrošinātu dalību COST akcijā, ministrija piešķir finansējumu atbilstoši pieprasījumam, bet ne vairāk kā 2134,31 euro gadā, šādu izdevumu segšanai:

28.1. dalībai COST akcijas vadības komitejas sanāksmēs tiem speciālistiem, kuri nav apstiprināti kā Latvijas pārstāvji COST akcijas vadības komitejā;

28.2. dalībai COST akcijas darba grupu sēdēs;

28.3. dalībai COST akciju ietvaros organizētajos pasākumos (konferencēs, semināros un apmācības pasākumos);

28.4. starptautiskiem pasākumiem, kurus COST akcijas ietvaros plānots organizēt Latvijā;

28.5. COST akcijas koordinatora funkciju izpildei, daļēji līdzfinansējot akcijas administrēšanas izdevumus.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1075)

IV. Finansējuma piešķiršanas kārtība

29. Atbalsta nodrošināšanai nepieciešamos finanšu resursus ministrija paredz no valsts budžetā kārtējam gadam programmas "Zinātne" apakšprogrammai "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" paredzētajiem līdzekļiem.

30. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu, par finansējuma apmēru un par kārtējā gada kvotu katrai programmai pieņem ministrijas izveidota komisija, kas darbojas saskaņā ar ministrijas iekšējiem noteikumiem, pamatojoties uz šo noteikumu 2.punktā minētajiem tiesību aktiem un šiem noteikumiem.

31. Komisijas sastāvā ir Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvji. Komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var uzaicināt akadēmijas un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvjus.

32. Pēc projekta īstenotāja vai akadēmijas pieteikuma saņemšanas finansējuma piešķiršanai, komisija Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

33. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot ministrijas valsts sekretāram attiecīgu iesniegumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums

34. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumus Nr.722 "Kārtība, kādā nodrošina valsts atbalstu dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 143.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.414
Iesniegums atbalsta saņemšanai

Izglītības un zinātnes ministrijai

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.414
Nepieciešamā finansējuma aprēķins gadam

(Pielikums grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1075)

Nr.p.k.

Pozīcija

Nepieciešamais finansējums (euro)

1.Komandējumi (norādīt komandējuma mērķi, vietu, dalībnieku skaitu, plānotos izdevumus):
1.1.ceļa izdevumi
1.2.dienas nauda
1.3.viesnīcas izmaksas
2.Materiāltehniskais nodrošinājums (norādīt nosaukumu, daudzumu, vienības cenu, izlietojuma mērķi)
3.Citi izdevumi:
3.1.
3.2.

KOPĀ

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.414
COST domēna Latvijas pārstāvja atbalsta vēstule

Izglītības un zinātnes ministrijai

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 414Pieņemts: 19.06.2012.Stājas spēkā: 27.06.2012.Zaudē spēku: 17.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 26.06.2012.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
249571
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2012","iso_value":"2012\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)