Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumus Nr. 652 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.387

Rīgā 2012.gada 5.jūnijā (prot. Nr.32 4.§)
Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
27.panta piekto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka maksājumu pakalpojumu veidus un kārtību, kādā Valsts kase nodrošina to sniegšanu budžeta finansētām institūcijām, pašvaldībām, budžeta nefinansētām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa (turpmāk – klients).

2. Valsts kase nodrošina šādu maksājumu pakalpojumu sniegšanu:

2.1. maksājumu veikšanu, izmantojot maksājumu kontu (turpmāk – konts), tai skaitā skaidras naudas ieskaitīšanu kontā un izņemšanu no konta;

2.2. Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu;

2.3. maksājuma karšu pieņemšanas pakalpojumu.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

2. Kontu atvēršana un slēgšana

3. Valsts kase maksājumu pakalpojumus klientam sniedz, izmantojot Valsts kasē atvērtu kontu. Valsts kase atver kontu šādam mērķim:

3.1. valsts budžeta ieņēmumu uzskaitei;

3.2. valsts budžeta asignējumu saņemšanai;

3.3. ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei;

3.4. depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei;

3.5. klienta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaitei;

3.6. attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

3.7. valsts budžetā neplānoto līdzekļu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

3.8. budžeta finansētai institūcijai (izņemot valsts budžeta iestādes) – valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai;

3.9. budžeta nefinansētai iestādei, no valsts budžeta daļēji finansētai atvasinātai publiskai personai, pašvaldībai, kā arī kapitālsabiedrībai, kurā ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla ieņēmumu daļa, – to naudas līdzekļu uzskaitei, kuri nav saņemti no valsts budžeta, un izdevumu veikšanai;

3.10. zvērinātam tiesu izpildītājam – no parādniekiem piedzīto naudas līdzekļu un citu summu glabāšanai, kas pienākas ieinteresētajām personām;

3.11. valsts budžeta iestādei – citos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem;

3.12. valsts aizdevuma saņemšanai un izdevumu veikšanai.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

4. Valsts kase atver kontu šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajam mērķim, pamatojoties uz valsts budžeta likumu kārtējam gadam un normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu klasifikāciju, bet šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajam mērķim – atbilstoši normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību.

5. Lai atvērtu kontu šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10., 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētajam mērķim, klients Valsts kasē iesniedz datorrakstā aizpildītu pieteikumu par konta atvēršanu (1.pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti (turpmāk – elektroniskais dokuments). Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv. Klients, kuram pieteikuma iesniegšanas brīdī Valsts kasē nav atvērtu kontu, iesniedz šo noteikumu 10.punktā minēto Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīti. Šo noteikumu 3.10.apakšpunktā minēto kontu Valsts kase atver, pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieteikumu par konta atvēršanu un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju iecelšanu.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr. 681; MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

6. Valsts kase divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pārbauda dokumentu atbilstību un, ja netiek konstatētas neatbilstības, vienas darbdienas laikā pēc dokumentu atbilstības pārbaudes atver kontu.

6.1 Šo noteikumu 3.9. apakšpunktā minēto kontu kapitālsabiedrībai, kurā ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, Valsts kase atver vienas darbdienas laikā pēc tam, kad noslēgta vienošanās par naudas līdzekļu atlikuma ieguldīšanu kontā.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

7. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama kontu atvēršanai vai slēgšanai.

8. Valsts kase nākamajā darbdienā pēc kontu atvēršanas šo noteikumu 3.punktā noteiktajam mērķim ar e-pakalpojuma eKase (turpmāk – eKase) starpniecību paziņo klientam par konta atvēršanu vai vienas darbdienas laikā pēc konta atvēršanas nosūta informāciju uz šo noteikumu 4.punktā minētajā pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi, ja klientam konta atvēršanas brīdī Valsts kasē nav atvērtu kontu.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 805)

9. Klients nekavējoties rakstiski informē Valsts kasi par izmaiņām rekvizītos, tai skaitā par izmaiņām kontaktinformācijā (juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts), kā arī par tā reorganizācijas vai likvidācijas uzsākšanu. Klients nokārto visas maksājumu pakalpojumu saistības ar Valsts kasi pirms reorganizācijas vai likvidācijas pabeigšanas. Ja saistības ar Valsts kasi nenokārto, tās pāriet reorganizētā vai likvidētā klienta saistību pārņēmējam vai augstākai iestādei.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

10. Lai saņemtu Valsts kases nodrošinātos maksājumu pakalpojumus un lietotu e-pakalpojumus, kas minēti normatīvajos aktos par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, klients Valsts kasē iesniedz par katru pilnvaroto personu datorrakstā aizpildītu Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīti (turpmāk – kartīte) (2.pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu. Kartītei pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus (prasība neattiecas uz dokumentiem, kuri pieejami publiskās ticamības datubāzēs), kas apliecina klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības (rīkojums, paziņojums par iecelšanu amatā, pašvaldības domes vai kapitālsabiedrības valdes lēmums, pilnvara).

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr. 681; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 805)

11. Sagatavojot kartīti, klients ievēro šādus nosacījumus:

11.1. sadaļā "Pilnvarotā persona" norāda klienta amatpersonu, kura ir pilnvarota pārstāvēt klientu atbilstoši norādītajam pilnvarojuma apmēram, amatpersonas personu datus un pašrocīgu parakstu;

11.2. sadaļā "Pilnvaru termiņš" norāda pilnvaru termiņu "Līdz atsaukumam" vai, ja ir noteikts, no kura līdz kuram datumam ir spēkā pilnvarotās personas pārstāvības pilnvaras, norāda attiecīgus datumus;

11.3. sadaļā "Pilnvarojuma apmērs" norāda pilnvarotajai personai noteikto pilnvaru apmēru;

11.4. pilnvarotās personas parakstu un personas datu patiesumu apliecina klienta iestādes vadītājs, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un pašrocīgu parakstu;

11.5. sadaļā "Pamatojošie dokumenti, kas nosaka klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības" uzskaita šo noteikumu 10.punktā minētos klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus (dokumenta nosaukums, izdošanas datums un (vai) numurs). Zvērināts tiesu izpildītājs norāda tieslietu ministra rīkojuma datumu un numuru, ar kuru zvērināts tiesu izpildītājs iecelts amatā.

12. Šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtā un apstiprinātā kartīte ir spēkā līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu kartīti. Katrai pilnvarotai personai vienlaikus var būt tikai viena spēkā esoša kartīte. Ja nepieciešams veikt izmaiņas kartītē, tai skaitā pilnvarotās personas datos vai pilnvarojumā, klients iesniedz Valsts kasē jaunu šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā noformētu kartīti. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus, kas apliecina klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības, atkārtoti iesniedz tikai tad, ja mainās klienta iestādes vadītājs.

13. Lai atsauktu šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā iesniegto un apstiprināto kartīti, klients vai iestāde, kuras institucionālā padotībā atrodas klients, iesniedz Valsts kasē datorrakstā aizpildītu iesniegumu papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv, kurā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pilnvaru atsaukuma datumu. Iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu dokumentu, kas apliecina personas tiesības iesniegt pilnvarojuma atsaukumu, ja šajā punktā minēto pieteikumu neparaksta klienta iestādes vadītājs.

13.1 Beidzoties konta izmantošanas mērķa pasākumam (projektam), klients slēdz kontu, kas atvērts šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētajam mērķim, vai iesniedz Valsts kasē brīvas formas pieteikumu, ja mainās tā konta izmantošanas mērķa pasākums (projekts), kas atvērts šo noteikumu 3.3., 3.5., 3.7., 3.8., 3.9. un 3.12. apakšpunktā minētajam mērķim.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

14. Lai slēgtu kontu, kas atvērts šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētajam mērķim, klients Valsts kasē iesniedz datorrakstā aizpildītu pieteikumu par konta slēgšanu (3. pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv. Ja kontā ir līdzekļu atlikums, klients pieteikumā norāda informāciju par naudas līdzekļu atlikuma pārgrāmatošanu. Šo noteikumu 3.10. apakšpunktā minēto kontu slēdz, pamatojoties uz saņemto informāciju no Tieslietu ministrijas par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

15. Valsts kase, saņemot no klienta šo noteikumu 14.punktā minēto pieteikumu par konta slēgšanu:

15.1. ja konta atlikums ir nulle un apgrozījums nav jāpārgrāmato, divu darbdienu laikā slēdz kontu un ar eKases starpniecību paziņo klientam par konta slēgšanu vai vienas darbdienas laikā pēc konta slēgšanas nosūta paziņojumu uz šo noteikumu 14.punktā minētajā pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi, ja klientam konta slēgšanas brīdī Valsts kasē nav atvērtu kontu;

15.2. ja konta atlikums nav nulle vai ir jāpārgrāmato apgrozījums, pārgrāmato līdzekļu atlikumu vai apgrozījumu saskaņā ar klienta pieteikumu un ar eKases starpniecību paziņo klientam par konta slēgšanu vai vienas darbdienas laikā pēc konta slēgšanas nosūta paziņojumu uz šo noteikumu 14.punktā minētajā pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi, ja klientam konta slēgšanas brīdī Valsts kasē nav atvērtu kontu.

16. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 727)

17. Saņemot šo noteikumu 14.punktā minēto informāciju no Tieslietu ministrijas par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā Valsts kase pārgrāmato līdzekļu atlikumu uz tieslietu ministra rīkojumā norādītā zvērināta tiesu izpildītāja šim mērķim atvērto kontu.

18. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama klienta konta slēgšanai, kā arī neslēgt kontu līdz brīdim, kamēr klients nav nokārtojis visas saistības attiecībā uz Valsts kases nodrošinātajiem maksājumu pakalpojumiem.

19. Šo noteikumu 2.punktā minēto pakalpojumu lietošanas pārtraukšana un šo noteikumu 3.punktā minēto kontu slēgšana neatbrīvo klientu vai tā saistību pārņēmēju no pilnīgas to saistību izpildes, kuras izriet no maksājumu pakalpojumu lietošanas.

20. Valsts kasei ir tiesības slēgt šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.11. un 3.12. apakšpunktā minētajam mērķim atvērto kontu:

20.1. ja ir notikusi klienta reorganizācija vai likvidācija un nav noteikts finanšu līdzekļu pārņēmējs;

20.2. paziņojot par to klientam ne vēlāk kā 60 dienas iepriekš (izmantojot eKasi), ja kontā 24 mēnešu laikā nav bijis apgrozījums.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

20.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 20. punktu slēdzamajā kontā ir naudas līdzekļu atlikums, Valsts kase to ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

3. Maksājumu veikšana Valsts kasē
3.1. Maksājumu iesniegšana izpildei

21. Valsts kase klientu sagatavotos maksājuma rīkojumus izpildei pieņem, izmantojot eKasi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

22. Klients, izmantojot eKasi, iesniedz izpildei Valsts kasē šādus maksājuma rīkojumus un pieteikumus:

22.1. (svītrots ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779);

22.2. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai euro Eiropas Savienības dalībvalsts un (vai) Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk – dalībvalsts) robežās;

22.3. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās, izņemot šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minētos maksājumus;

22.4. maksājuma rīkojumu maksājumu veikšanai ārvalstu valūtā gan iekšzemē, gan uz ārvalstīm, tai skaitā euro maksājumiem uz ārvalstīm, izņemot šo noteikumu 22.2. un 22.3.apakšpunktā minētos maksājumus;

22.5. maksājuma rīkojumu par skaidras naudas izmaksu euro (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem);

22.6. maksājuma rīkojumu iekšējo maksājumu veikšanai starp Valsts kasē atvērtajiem kontiem;

22.7. pieteikumu par darījuma pārgrāmatošanu klienta kontu ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un darījuma pārgrāmatošanas pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā), norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem, ieslodzītajiem), izmaiņas tiesību aktos vai citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi;

22.8. pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu klienta konta ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un labojuma pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā), norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem), izmaiņas tiesību aktos vai citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

23. Maksājuma rīkojumu un pieteikumu sagatavošanas prasības un norādījumi ir noteikti eKases lietotāja rokasgrāmatā. Rokasgrāmata ir pieejama eKases tīmekļa vietnē https://epakalpojumi.kase.gov.lv.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 727)

24. Šo noteikumu 22.punktā minētos maksājuma rīkojumus vai pieteikumus paraksta klienta pārstāvji atbilstoši kārtībai, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

25. Lai iesniegtu šo noteikumu 22.2. un 22.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus, kuru kopsumma attiecīgajā darbdienā pārsniedz 700 000 euro, klients, izmantojot eKasi, iesniedz pieteikumu par nepieciešamo naudas apjomu divas darbdienas (darbdienā līdz plkst.12.30) pirms šo maksājuma rīkojumu iesniegšanas izpildei, ja vien normatīvajos aktos nav noteikta cita informācijas sniegšanas kārtība vai klients nav vienojies ar Valsts kasi par citu informācijas sniegšanas kārtību. Šajā punktā minētajā pieteikumā norādītais naudas apjoms klientam ir rezervēts tikai pieteikumā norādītajā datumā.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

26. Lai iesniegtu šo noteikumu 22.3. un 22.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus ārvalstu valūtā, klients, izmantojot eKasi, iesniedz pieteikumu par nepieciešamo ārvalstu valūtas apjomu divas darbdienas (darbdienā līdz plkst.12.30) pirms maksājuma rīkojuma iesniegšanas Valsts kasē, ja vien normatīvajos aktos nav noteikta cita informācijas sniegšanas kārtība. Šajā punktā minētajā pieteikumā norādītais valūtas apjoms klientam ir rezervēts tikai pieteikumā norādītajā datumā.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

27. Uz šo noteikumu 22.5.apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma pamata izsniegtā skaidras naudas izmaksas pieprasījuma derīguma termiņš skaidras naudas izņemšanai Valsts kases norādītajā kredītiestādē ir 11 kalendāra dienas no tā saņemšanas Valsts kasē.

28. Ja šo noteikumu 22.2., 22.3., 22.4., 22.5. un 22.6. apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, Valsts kase, reģistrējot maksājumu izpildei, piemēro Eiropas Centrālās bankas publicēto euro atsauces kursu, bet, ja tāda nav, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto attiecīgās valūtas kursu attiecībā pret euro (turpmāk – euro atsauces kurss), kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā. Valsts kase informāciju par maksājumiem piemērojamā euro atsauces kursa informācijas sniedzēju publicē iestādes tīmekļvietnē un euro atsauces kursu – eKasē. Šo noteikumu 22.7. apakšpunktā minētā pieteikuma izpildi veic saskaņā ar euro atsauces kursu, kas piemērots sākotnējā (pārgrāmatojamā) darījuma reģistrēšanā. Ja maksātāja konta valūta un maksājuma rīkojuma valūta nav euro un maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, maksājuma izpildei piemēro krosa kursu (cross rate) – divu valūtu attiecību pret trešo valūtu, kas ir euro, saskaņā ar euro atsauces kursu, kas spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 727 redakcijā)

29. Lai atsauktu maksājuma rīkojumu vai labotu saņēmēja rekvizītus, klients Valsts kasē iesniedz datorrakstā aizpildītu pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/saņēmēja rekvizītu labošanu (4.pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

30. Valsts kase divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29.punktā minētā pieteikuma saņemšanas nosūta saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir Valsts kase, maksājuma rīkojuma atsaukuma pieprasījumu vai informāciju par maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja rekvizītu labošanu. Minētā pieteikuma nosūtīšana saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam negarantē tajā minēto prasību izpildi, un Valsts kase neuzņemas atbildību par prasības neizpildi.

31. Valsts kase ieskaita klienta kontā saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu, naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Valsts kase nodrošina atmaksātās summas ieskaitīšanu klienta kontā tajā pašā dienā, kad naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja.

32. Valsts kase, saņemot no maksātāja vai maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasījumu par Valsts kases klienta kontā reģistrētā maksājuma atsaukumu vai rekvizītu labošanu, nekavējoties informē klientu, izmantojot eKasi vai nosūtot vēstuli.

33. Klients astoņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā pieprasījuma reģistrācijas Valsts kasē, izmantojot eKasi vai nosūtot vēstuli, informē Valsts kasi par pieņemto lēmumu.

3.2. Skaidras naudas iemaksa kontā

34. Lai Valsts kasē atvērtajā kontā ieskaitītu skaidru naudu, izmanto skaidras naudas iemaksas pakalpojumu.

35. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina skaidras naudas iemaksu kontā klientiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iekasē valsts vai pašvaldību budžeta maksājumus vai maksājumus, kas saistīti ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi un zvērināta tiesu izpildītāja profesionālo darbību. Pakalpojuma saņemšanas apraksts ir pieejams Valsts kases tīmekļa vietnē http://www.kase.gov.lv.

3.3. Maksājumu izpilde

36. Valsts kase pieņem un izpilda maksājuma rīkojumus un pieteikumus, kas sagatavoti saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ievērojot šādu kārtību:

36.1. šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda, ieskaitot saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas beigām pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.15.30. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.2. šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus ieskaita saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā četru darbdienu laikā pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.15.30. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.3. šo noteikumu 22.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus nosūta ieskaitīšanai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā divu darbdienu laikā pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.15.00. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.4. šo noteikumu 22.5.apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem, kas saņemti kārtējā darbdienā, Valsts kases noteiktā kredītiestāde nodrošina skaidras naudas izmaksu, sākot ar nākamās darbdienas plkst.10.00. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.18.00. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.5. šo noteikumu 22.6.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda vienas darbdienas laikā no to saņemšanas dienas Valsts kasē. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.6. šo noteikumu 22.7. un 22.8.apakšpunktā minētos pieteikumus izpilda vienas darbdienas laikā pēc pieteikumā norādītās informācijas pārbaudes, kas nav ilgāka par trim darbdienām no pieteikuma saņemšanas dienas Valsts kasē. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos pieteikumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

37. Valsts kasei ir tiesības veikt šo noteikumu 22.2., 22.3., 22.4., 22.5., 22.6., 22.7. un 22.8.apakšpunktā izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu un pieteikumu uzraudzību un pirms to reģistrācijas atkārtoti sazināties ar lietotāju, lai pārbaudītu, vai tie ir pareizi un tos ir iesniedzis lietotājs.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

38. Valsts kase izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu un pieteikumu uzraudzību veic saskaņā ar iekšējo kontroles sistēmu, pārbaudot maksājuma rīkojumus un pieteikumus, kas ir neparasti vai rada aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem. Šo noteikumu izpratnē par neparastu uzskatāms maksājuma rīkojums vai pieteikums, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem):

38.1. klienta pamata vai saimnieciskajai darbībai neatbilstošs maksājuma veids vai apmērs;

38.2. klients iesniedz vairākus identiskus maksājuma rīkojumus, kas liek domāt par apzinātu izvairīšanos no tāda maksājuma rīkojuma izpildes, kurš saskaņā ar šiem noteikumiem atbilst neparasta maksājuma rīkojuma pazīmēm;

38.3. maksājuma rīkojumā kā saņēmēja konts ir norādīts tā paša klienta cits konts;

38.4. maksājuma rīkojumā norādītais klasifikācijas kods neatbilst maksājuma rīkojuma ekonomiskajai būtībai;

38.5. maksājuma rīkojuma mērķa laukā ir norādīta nepilnīga informācija, un pēc tās nav iespējams noteikt maksājuma pamatojumu (piemēram, maksājuma mērķa laukā nav norādīts maksājumu pamatojošā dokumenta numurs un datums);

38.6. klients vairākkārt iesniedzis izpildei neparastus maksājuma rīkojumus vai pieteikumus, tādēļ visi klienta iesniegtie maksājuma rīkojumi un pieteikumi ir klasificējami kā neparasti.

39. Valsts kasei, konstatējot neparastu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu maksājuma rīkojumu vai pieteikumu, ir tiesības aizturēt tā reģistrāciju līdz 10 darbdienām un pieprasīt no klienta papildu informāciju tā izpildes nodrošināšanai, tai skaitā pieprasīt maksājuma rīkojuma vai pieteikuma izpildes saskaņošanu ar finansējuma devēju (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

40. Valsts kasei ir tiesības aizturēt šo noteikumu 22.2., 22.3. un 22.4.apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu reģistrāciju līdz divām darbdienām, ja klients nav veicis šo noteikumu 25. un 26.punktā minētās darbības un Valsts kases rīcībā nav pietiekama valūtas apjoma maksājuma rīkojuma izpildei.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

41. Valsts kase, saņemot no klienta šo noteikumu 22.7. vai 22.8.apakšpunktā minēto pieteikumu par darījuma pārgrāmatošanu vai klasifikācijas kodu labojumu transfertu kodos, var aizturēt tā reģistrāciju līdz brīdim, kamēr atbilstošo pieteikumu iesniedz arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devēja vai saņēmēja), ja darījuma pretējās puses konts ir atvērts Valsts kasē. Transferta devējam un ņēmējam ir pienākums Valsts kasē iesniegt tikai savstarpēji saskaņotus pieteikumus par darījuma pārgrāmatošanu vai klasifikācijas kodu labojumu transfertu kodos. Pieteikuma iesniegšanu Valsts kasē transferta devējs vai ņēmējs organizē, savstarpēji vienojoties.

41.1 Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta informāciju (piemēram, dokumentus), kas nepieciešama klienta iesniegto maksājumu rīkojumu izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Klients ir atbildīgs par informācijas un dokumentu pilnību, precizitāti un iesniegšanas savlaicīgumu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

42. Valsts kase neizpilda maksājuma rīkojumu vai pieteikumu un ar eKases starpniecību informē klientu par atteikumu un tā iemesliem, ja:

42.1. tas nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

42.2. tā izpildes nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjoms pārsniedz klienta konta finanšu līdzekļu atlikumu un (vai) izdevumi pārsniedz piešķirtā asignējuma apjomu;

42.3. Valsts kasei ir radušās pamatotas aizdomas par eKases lietotāja identitāti un nav izdevies sazināties ar lietotāju, lai apstiprinātu maksājuma rīkojuma vai pieteikuma saturu;

42.4. klients šo noteikumu 39.punktā minētajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis paskaidrojumu vai klienta paskaidrojums un (vai) papildu informācija nav pietiekama maksājuma rīkojuma vai pieteikuma izpildei.

43. Šo noteikumu izpratnē par maksājuma rīkojuma saņemšanas brīdi uzskata brīdi, kad maksājuma rīkojums ir reģistrēts vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmā, tam ir piešķirts grāmatošanas datums un maksājuma references numurs, savukārt par šo noteikumu 22.7. un 22.8.apakšpunktā minēto pieteikumu saņemšanas brīdi uzskata brīdi, kad pieteikums eKasē nosūtīts izpildei, tam piešķirts statuss "Gaida papildu apstiprināšanu" un reģistrēts statusa piešķiršanas datums. Par šo noteikumu 21.punktā minēto maksājuma rīkojumu saņemšanas brīdi, kuru iesniegšanas kārtību reglamentē citi normatīvie akti, uzskata brīdi, kad attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veiktas maksājuma dokumentu pārbaudes un tie ir apstiprināti izpildei.

44. Valsts kase klienta kontā ieskaitāmos maksājumus reģistrē konta valūtā atbilstoši euro atsauces kursam, kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā, ja maksājumam nav norādīts valutēšanas datums. Ja maksājumam ir norādīts valutēšanas datums, maksājumu reģistrē konta valūtā atbilstoši euro atsauces kursam valutēšanas dienas sākumā. Ja klienta konta valūta un ieskaitāmā maksājuma valūta nav euro un maksājuma valūta atšķiras no klienta konta valūtas, piemēro krosa kursu (cross rate) – divu valūtu attiecību pret trešo valūtu, kas ir euro, saskaņā ar euro atsauces kursu, kas spēkā maksājuma rīkojuma reģistrēšanas dienas sākumā vai, ja maksājumam ir norādīts valutēšanas datums, valutēšanas dienas sākumā.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.779 redakcijā)

44.1 Ja klienta kontā ir ieskaitīti naudas līdzekļi Valsts kases kļūdas, maldības, pārrakstīšanās vai cita iemesla dēļ bez tiesiska pamata, Valsts kasei ir tiesības veikt labojumu, ieturot minētos naudas līdzekļus no konta. Ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, tad klientam ir pienākums nekavējoties atmaksāt Valsts kasei bez tiesiska pamata saņemtos un neatmaksātos naudas līdzekļus. Ja klients pēc Valsts kases aicinājuma neveic bez tiesiska pamata saņemto naudas līdzekļu atmaksu, tad Valsts kasei ir tiesības ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem Valsts kasē.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

45. Valsts kasei ir tiesības, par to iepriekš nebrīdinot klientu, ieturēt komisijas maksu no klienta konta (ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, tad Valsts kasei ir tiesības ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem Valsts kasē) tādā pašā apmērā, kā to ir noteicis saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks, šādos gadījumos:

45.1. par maksājuma rīkojuma izpildi, ja to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

45.2. par atmaksātu maksājumu, ja klients ir norādījis nekorektus saņēmēja rekvizītus un to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

45.3. par maksājuma izmeklēšanu, maksājuma rīkojuma atsaukumu vai saņēmēja rekvizītu precizēšanu, ja komisijas maksu pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

3.4. Pārskatu sagatavošana un datu savstarpējā salīdzināšana

46. Valsts kase katru darbdienu līdz plkst.13.00 eKasē klientam dara pieejamu konta izrakstu par iepriekšējo dienu, nodrošinot iespēju šo informāciju saglabāt un atjaunot nemainītu. Ja Valsts kase tehnisku iemeslu dēļ nespēj nodrošināt konta izraksta pieejamību par iepriekšējo dienu līdz nākamās darbdienas plkst.13.00, tā ievieto atbilstošu paziņojumu eKases tīmekļa vietnē https://epakalpojumi.kase.gov.lv vai nosūta informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, norādot prognozējamo konta izraksta pieejamības laiku.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 727)

47. Saimnieciskā gada laikā, konstatējot neatbilstības starp izpildei iesniegto maksājuma rīkojumu vai pieteikumu un konta izraksta vai konta pārskata datiem, klients nekavējoties informē Valsts kasi par konstatēto neatbilstību, nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

48. Valsts kase nodrošina klientam konta atlikuma pārskatu, konta apgrozījuma pārskatu klasifikācijas kodu sadalījumā, paziņojumu par konta statusu, konta pārskatu un debeta/kredīta pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 727 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

49. Valsts kase katra mēneša pirmajā darbdienā līdz plkst.13.00 eKasē klientam nodrošina kopsavilkumu par ieņēmumiem vai resursiem izdevumu segšanai un izdevumiem saskaņā ar budžetu klasifikācijām (turpmāk – konta kopsavilkums) par laikposmu no pārskata gada 1.janvāra līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai. Ja Valsts kase tehnisku iemeslu dēļ nespēj nodrošināt konta kopsavilkuma pieejamību līdz mēneša pirmās darbdienas plkst.13.00, tā ievieto atbilstošu paziņojumu eKases tīmekļa vietnē https://epakalpojumi.kase.gov.lv vai nosūta informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, norādot prognozējamo konta kopsavilkuma pieejamības laiku.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 727)

50. Klients salīdzina konta izraksta datus ar klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Ja klients konstatē neatbilstību starp konta izraksta un klienta grāmatvedības uzskaites datiem, klients (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) iesniedz izpildei Valsts kasē:

50.1. saimnieciskā gada ietvaros 90 dienu laikā no darījuma reģistrēšanas dienas – šo noteikumu 22.7. vai 22.8. apakšpunktā minēto pieteikumu;

50.2. līdz saimnieciskā gada piecpadsmitajai darbdienai par darījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā saimnieciskā gada ceturtajā ceturksnī, – datorrakstā aizpildītu pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu (5. pielikums) vai pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (6. pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

51. (Svītrots ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

52. Valsts kase, konstatējot būtiskas kļūdas maksājumu uzskaites datos, pieprasa un klients nekavējoties sagatavo datorrakstā un iesniedz parakstītu pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu šo noteikumu 22.7. vai 22.8.apakšpunktā minētajā kārtībā vai, ja kļūdas labojums ir attiecināms uz iepriekšējā saimnieciskā gada ceturto ceturksni, saskaņā ar šo noteikumu 5. vai 6.pielikuma veidlapu.

53. Ja līdz šo noteikumu 50. punktā minētajam termiņam Valsts kase nav saņēmusi klienta pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu, konta izraksta dati tiek uzskatīti par korektiem un atbilstošiem klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Valsts kasei pēc šo noteikumu 50. punktā minētā termiņa ir tiesības atteikt klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu, izņemot gadījumu, ja labojumu pamato izmaiņas tiesību aktos, nosaka citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi vai klients objektīvu iemeslu dēļ nav varējis iesniegt pieteikumu šo noteikumu 50.1. apakšpunktā minētajā termiņā.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

54. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 50. un 52.punktā minētos pieteikumus, pārbauda pieteikumā norādīto informāciju un:

54.1. triju darbdienu laikā pārgrāmato darījumu vai labo klasifikācijas kodu saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju;

54.2. ja pieteikums nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām, neizpilda pieteikumā norādītos labojumus, par to rakstiski vai ar eKases starpniecību informējot klientu;

54.3. ja pieteikumā norādītā informācija par darījumu un labojuma pamatojums ir nepilnīgs, klientam pieprasa sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

55. Valsts kase kārtējā saimnieciskā gada pirmajā darbdienā līdz plkst. 13.00 eKasē nodrošina klientam pārskatu par konta atlikumu iepriekšējā saimnieciskā gada beigās (turpmāk – pārskats par konta atlikumu gada beigās). Klients ne vēlāk kā līdz kārtējā saimnieciskā gada divdesmitajai darbdienai, izmantojot eKasi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, saskaņo pārskatu par konta atlikumu gada beigās (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 727 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

56. Ja klients iepriekšējā saimnieciskā gada beigās ir iekasējis ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, bet šie ieņēmumi klienta kontā Valsts kasē ir saņemti kārtējā saimnieciskajā gadā, klienta kontā saņemto maksājumu uzskaita ar atbilstošo budžeta finansēšanas klasifikācijas kodu.

56.1 Valsts kase klientu ārvalstu valūtu kontos esošo līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās pārrēķina uz euro, piemērojot euro atsauces kursu, kas ir spēkā attiecīgā saimnieciskā gada 31.decembrī dienas beigās.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.779 redakcijā)

4. Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojuma sniegšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

57. Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojums paredzēts komandējumu, darba braucienu un avansa izdevumu veikšanai ar norēķinu personām, izmantojot maksājumu karti.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

58. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina klientiem (izņemot zvērinātus tiesu izpildītājus, kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus) Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu. Šo pakalpojumu Valsts kase nodrošina saskaņā ar līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošanu, kas noslēgts starp Valsts kasi un maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Minētā līguma izraksts un pakalpojuma saņemšanas apraksts ir pieejams Valsts kases tīmekļa vietnē http://www.kase.gov.lv.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

59. Valsts kase piemēro klientiem maksu par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu saskaņā ar līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu apkalpošanu, kas noslēgts starp Valsts kasi un maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

(Grozīts ar MK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 425)

59.1 Valsts kasei ir tiesības ieturēt maksu no klienta kontiem par saņemto Valsts kases kontiem piesaistīto maksājumu karšu pakalpojumu, ja klients noteiktajā termiņā nenokārto šo noteikumu 59. punktā minētās saistības.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

5. Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma sniegšana

60. Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojums paredzēts, lai klienta pakalpojumu sniegšanas vietās pieņemtu norēķinus ar maksājumu kartēm, izmantojot maksājumu karšu pieņemšanas termināli vai citu alternatīvu sistēmu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

61. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina klientiem (izņemot zvērinātus tiesu izpildītājus, kapitālsabiedrības (izņemot valsts un pašvaldību), biedrības un nodibinājumus) maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2018., sk. grozījumu 2. punktu)

62. Maksājumu pakalpojumu sniedzēju noteikto komisijas maksu par maksājumu karšu pieņemšanu sedz:

62.1. Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem par klientiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iekasē maksājumus, kuri ieskaitāmi valsts budžetā;

62.2. klients, kas iekasē maksājumus, kuri nav ieskaitāmi valsts budžetā.

62.1 Valsts kasei ir tiesības ieturēt maksu no klienta konta (ja kontā nepietiek naudas līdzekļu vai darbības ar kontu vai naudas līdzekļiem tajā ir ierobežotas, tad Valsts kase ir tiesīga ieturēt nepieciešamo summu no citiem klienta kontiem) par saņemto maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu, ja klients Valsts kases noteiktajā termiņā nenokārto savas saistības.

(MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

6. Noslēguma jautājumi

63. Spēkā esošā kartīte ir derīga līdz dienai, kad Valsts kase apstiprina jaunu šo noteikumu 9. un 10.punktā noteiktajā kārtībā sagatavotu kartīti vai saņem šo noteikumu 13.punktā minēto pieteikumu par kartītes atsaukumu, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 1.janvārim. Līdz kartītes maiņas brīdim šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minētais pilnvarojums ir attiecināms tikai uz iestādes vadītāju.

64. Līdz brīdim, kamēr eKase nenodrošina šo noteikumu 22.7. un 22.8.apakšpunktā minēto pieteikumu iesniegšanu, klients pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu iesniedz Valsts kasē saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu, bet pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu – saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu. Minētos pieteikumus iesniedz papīra formā, apliecinātus ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

64.1 Līdz 2017. gada 1. janvārim klients ne vēlāk kā līdz kārtējā saimnieciskā gada divdesmitajai darbdienai iesniedz Valsts kasē papīra vai elektroniska dokumenta formā saskaņotu (parakstītu) konta kopsavilkumu par laikposmu no pārskata gada pirmās dienas līdz pārskata gada pēdējai dienai (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 727 redakcijā)

65. Noteikumi piemērojami ar 2012.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

(Pielikums MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR KONTA ATVĒRŠANU

20__. gada ______________ Nr.___________
 
Informācija par klientu
  
Nosaukums 
  
Adrese  Reģistrācijas Nr. 
 

(iela, numurs, apdzīvota vieta, pilsēta, pasta indekss)

   
Tālrunis  e-pasts 
  
Atvēršanas pamatojums un konta valūta
 
Pamatojums (norāda konta atvēršanas mērķi, pamatojumu (piemēram, normatīvais akts, lēmums, rīkojums, vēstule, līgums) un projekta vai pasākuma nosaukumu):

 

Konta valūta  
     
Pieteikumam pievienotie dokumenti
  

dokumenta kopija par budžeta līdzekļu piešķiršanu (piemēram, lēmums, rīkojums, vēstule, līgums)
 

 

cits dokuments (norādīt, kāds) 
 
Klienta kontaktpersona
 
Vārds, uzvārds  
 
Tālrunis  e-pasts 
 
Iestādes vadītājs/
pilnvarotā persona
     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts1)

 

(datums1)

 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

(Pielikums MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 805 redakcijā)

Valsts kasei

Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīte

 

Nr. ______________/______________

 (aizpilda Valsts kase)
Klienta nosaukums 
Reģistrācijas numurs Klienta numurs 
 (aizpilda Valsts kase)
Pilnvarotā persona
 
Vārds  Pilnvarojuma apmērs
Uzvārds   Parakstīt (vienpersoniski) maksājuma rīkojumus un citus dokumentus maksājumu pakalpojumu saņemšanai
Personas kods   Parakstīt pieteikumus e-pakalpojumu lietošanai vai lietošanas pārtraukšanai
   Parakstīt aizdevuma izmaksas pieprasījumu
Pilnvaru termiņš Līdz atsaukumam
 Paraksta paraugs
No  
 (dd.mm.gggg.) 
Līdz  
 (dd.mm.gggg.) 
 
Iestādes vadītāja paraksts
Minēto pilnvarojumu apstiprinu  
Paraksts Paraksts
   
   
   
Vārds, uzvārds  Vārds, uzvārds 
    
Personas kods  Personas kods 
    
Amats  Amats 
 
Pamatojošie dokumenti, kas nosaka klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības1
 
 
Valsts kases atzīmes
Atļauts pieņemt parakstu paraugus   
Paraksts Vārds, uzvārds 
  Amats 
  Datums 

Piezīme. 1 Kartītei pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus (prasība neattiecas uz dokumentiem, kuri pieejami publiskās ticamības datubāzēs).

3. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

(Pielikums MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR KONTA SLĒGŠANU

20___. gada ___.___________ Nr. 
 
Informācija par klientu
 
Nosaukums  Reģistrācijas Nr. 
    
Konta numurs un slēgšanas pamatojums
 
Konta numurs:LV TREL  
 
Pamatojums:
 
 
Informācija par pārgrāmatošanu1
 
Pārgrāmatot:
 konta atlikumu ar klasifikācijas kodu 
  

(summa)

  
 konta apgrozījumu  
   
uz:
 kontu Valsts kasēLV TREL ar klasifikācijas kodu 
 
 kontu maksājumu iestādē:
 
Saņēmēja nosaukums 
 
Reģistrācijas Nr. Konta Nr. 
 
Pieteikumam pievienotie dokumenti:
 saskaņojums no finansējuma devēja vai finansējuma devēja noslēguma maksājuma references numurs (norāda pamatojumā)
 
 cits dokuments (norādīt, kāds) 
 
Klienta kontaktpersona
 
Vārds, uzvārds  
 
Tālrunis  e-pasts 
 
Iestādes vadītājs/
pilnvarotā persona
     
 

(paraksts2)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums2)

 

Piezīmes.

1 Sadaļu aizpilda, ja slēdzamajā kontā ir naudas līdzekļu atlikums vai jāpārgrāmato konta apgrozījums.

2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

Valsts kasei
PIETEIKUMS PAR MAKSĀJUMA RĪKOJUMA ATSAUKŠANU/SAŅĒMĒJA REKVIZĪTU LABOŠANU

Finanšu ministrs A.Vilks
5. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

(Pielikums MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR KLASIFIKĀCIJAS KODU LABOŠANU

20__. gada ______________ Nr.____________
  
Informācija par klientu
 
Nosaukums 

Reģistrācijas Nr.

 
  
Lūdzu veikt klasifikācijas kodu labojumu
 
Konta numursLV TREL  
 

Maksājuma rīkojuma reference(-es)

Klasifikācijas kods

Klasifikācijas kodu labojuma pamatojums un būtība

labot no

labot uz

summa (euro)

     
     
 
Klienta kontaktpersona
 
Vārds, uzvārds  Tālrunis  e-pasts 
 
Iestādes vadītājs/
pilnvarotā persona
      
 

(paraksts1)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums1)

 
Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
6. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

(Pielikums MK 25.07.2017. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

Valsts kasei

PIETEIKUMS PAR DARĪJUMU PĀRGRĀMATOŠANU

20__. gada ______________ Nr._________
  
Informācija par klientu
  
Nosaukums 

Reģistrācijas Nr.

 
  
Lūdzu pārgrāmatot
 
no kontaLV TREL   uz kontuLV TREL  
 

Maksājuma reference

Summa maksājuma valūtā

Pārgrāmatot no

Pārgrāmatot uz

Pārgrāmatošanas pamatojums un būtība

klasifikācijas kods

summa maksājuma valūtā

summa (euro)

klasifikācijas kods

summa maksājuma valūtā

summa (euro)

         
 
Klienta kontaktpersona
 
Vārds, uzvārds  Tālrunis  e-pasts 
 
Iestādes vadītājs/
pilnvarotā persona
      
 

(paraksts1)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums1)

 
Piezīme. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 387Pieņemts: 05.06.2012.Stājas spēkā: 27.06.2012.Piemērojams ar: 01.06.2012.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 26.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
249568
{"selected":{"value":"22.12.2018","content":"<font class='s-1'>22.12.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.12.2018","iso_value":"2018\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-21.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2017","iso_value":"2017\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-27.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2015","iso_value":"2015\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2015.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2014","iso_value":"2014\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-29.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2012","iso_value":"2012\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.12.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)