Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.387

Rīgā 2012.gada 5.jūnijā (prot. Nr.32 4.§)
Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
27.panta piekto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka maksājumu pakalpojumu veidus un kārtību, kādā Valsts kase nodrošina to sniegšanu budžeta finansētām institūcijām, pašvaldībām, budžeta nefinansētām iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem un kapitālsabiedrībām, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla daļa (turpmāk – klients).

2. Valsts kase nodrošina šādu maksājumu pakalpojumu sniegšanu:

2.1. maksājumu veikšanu, izmantojot maksājumu kontu (turpmāk – konts), tai skaitā skaidras naudas ieskaitīšanu kontā un izņemšanu no konta;

2.2. Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojumu;

2.3. maksājuma karšu pieņemšanas pakalpojumu.

2. Kontu atvēršana un slēgšana

3. Valsts kase maksājumu pakalpojumus klientam sniedz, izmantojot Valsts kasē atvērtu kontu. Valsts kase atver kontu šādam mērķim:

3.1. valsts budžeta ieņēmumu uzskaitei;

3.2. valsts budžeta asignējumu saņemšanai;

3.3. ziedojumu un dāvinājumu uzskaitei;

3.4. depozītā ieguldīto līdzekļu uzskaitei;

3.5. klienta valdījumā esošo deponēto naudas līdzekļu uzskaitei;

3.6. attiecīgās valsts budžeta programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

3.7. valsts budžetā neplānoto līdzekļu uzskaitei līdz to ieplānošanai valsts budžetā;

3.8. budžeta finansētai institūcijai (izņemot valsts budžeta iestādes) – valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai;

3.9. budžeta nefinansētai iestādei, no valsts budžeta daļēji finansētai atvasinātai publiskai personai, pašvaldībai, kā arī kapitālsabiedrībai, kurā ieguldīta valsts vai pašvaldības kapitāla ieņēmumu daļa, – to naudas līdzekļu uzskaitei, kuri nav saņemti no valsts budžeta, un izdevumu veikšanai;

3.10. zvērinātam tiesu izpildītājam – no parādniekiem piedzīto naudas līdzekļu un citu summu glabāšanai, kas pienākas ieinteresētajām personām;

3.11. valsts budžeta iestādei – citos normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem.

4. Valsts kase atver kontu šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajam mērķim, pamatojoties uz valsts budžeta likumu kārtējam gadam un normatīvajiem aktiem par budžeta ieņēmumu klasifikāciju, bet šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajam mērķim – atbilstoši normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtību.

5. Lai atvērtu kontu šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. un 3.11.apakšpunktā minētajam mērķim, klients Valsts kasē iesniedz datorrakstā aizpildītu pieteikumu par konta atvēršanu (1.pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti (turpmāk – elektroniskais dokuments). Elektronisko dokumentu nosūta uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv. Klients, kuram pieteikuma iesniegšanas brīdī Valsts kasē nav atvērtu kontu, iesniedz šo noteikumu 10.punktā minēto Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīti. Šo noteikumu 3.10.apakšpunktā minēto kontu Valsts kase atver, pamatojoties uz zvērināta tiesu izpildītāja pieteikumu par konta atvēršanu un Tieslietu ministrijas sniegto informāciju par zvērinātu tiesu izpildītāju iecelšanu.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.681)

6. Valsts kase divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5.punktā minētā pieteikuma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pārbauda dokumentu atbilstību un, ja netiek konstatētas neatbilstības, vienas darbdienas laikā pēc dokumentu atbilstības pārbaudes atver kontu.

7. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama kontu atvēršanai vai slēgšanai.

8. Valsts kase nākamajā darbdienā pēc kontu atvēršanas šo noteikumu 3.punktā noteiktajam mērķim ar budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" (turpmāk – eKase) starpniecību paziņo klientam par konta atvēršanu vai vienas darbdienas laikā pēc konta atvēršanas nosūta informāciju uz šo noteikumu 4.punktā minētajā pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi, ja klientam konta atvēršanas brīdī Valsts kasē nav atvērtu kontu.

9. Klients nekavējoties rakstiski informē Valsts kasi par izmaiņām klienta rekvizītos, tai skaitā par izmaiņām kontaktinformācijā (juridiskā adrese, tālrunis, e-pasts).

10. Lai saņemtu Valsts kases nodrošinātos maksājumu pakalpojumus un lietotu informācijas sistēmas, kas minētas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, klients Valsts kasē iesniedz par katru pilnvaroto personu datorrakstā aizpildītu Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīti (turpmāk – kartīte) (2.pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu. Kartītei pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus (prasība neattiecas uz dokumentiem, kuri pieejami publiskās ticamības datubāzēs), kas apliecina klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības (rīkojums, paziņojums par iecelšanu amatā, pašvaldības domes vai kapitālsabiedrības valdes lēmums, pilnvara).

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.681)

11. Sagatavojot kartīti, klients ievēro šādus nosacījumus:

11.1. sadaļā "Pilnvarotā persona" norāda klienta amatpersonu, kura ir pilnvarota pārstāvēt klientu atbilstoši norādītajam pilnvarojuma apmēram, amatpersonas personu datus un pašrocīgu parakstu;

11.2. sadaļā "Pilnvaru termiņš" norāda pilnvaru termiņu "Līdz atsaukumam" vai, ja ir noteikts, no kura līdz kuram datumam ir spēkā pilnvarotās personas pārstāvības pilnvaras, norāda attiecīgus datumus;

11.3. sadaļā "Pilnvarojuma apmērs" norāda pilnvarotajai personai noteikto pilnvaru apmēru;

11.4. pilnvarotās personas parakstu un personas datu patiesumu apliecina klienta iestādes vadītājs, norādot personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un pašrocīgu parakstu;

11.5. sadaļā "Pamatojošie dokumenti, kas nosaka klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības" uzskaita šo noteikumu 10.punktā minētos klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus (dokumenta nosaukums, izdošanas datums un (vai) numurs). Zvērināts tiesu izpildītājs norāda tieslietu ministra rīkojuma datumu un numuru, ar kuru zvērināts tiesu izpildītājs iecelts amatā.

12. Šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtā un apstiprinātā kartīte ir spēkā līdz dienai, kad Valsts kasē apstiprina jaunu kartīti. Katrai pilnvarotai personai vienlaikus var būt tikai viena spēkā esoša kartīte. Ja nepieciešams veikt izmaiņas kartītē, tai skaitā pilnvarotās personas datos vai pilnvarojumā, klients iesniedz Valsts kasē jaunu šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā noformētu kartīti. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus, kas apliecina klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības, atkārtoti iesniedz tikai tad, ja mainās klienta iestādes vadītājs.

13. Lai atsauktu šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā iesniegto un apstiprināto kartīti, klients vai iestāde, kuras institucionālā padotībā atrodas klients, iesniedz Valsts kasē datorrakstā aizpildītu iesniegumu papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv, kurā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un pilnvaru atsaukuma datumu. Iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu dokumentu, kas apliecina personas tiesības iesniegt pilnvarojuma atsaukumu, ja šajā punktā minēto pieteikumu neparaksta klienta iestādes vadītājs.

14. Lai slēgtu kontu, kas atvērts šo noteikumu 3.punktā noteiktajam mērķim, klients Valsts kasē iesniedz datorrakstā aizpildītu pieteikumu par konta slēgšanu (3.pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv. Ja kontā ir līdzekļu atlikums, klients pieteikumā norāda kontu, uz kuru pārgrāmatot atlikumu, un normatīvajos aktos budžeta klasifikācijas jomā noteikto klasifikācijas kodu. Šo noteikumu 3.10.apakšpunktā minēto kontu slēdz, pamatojoties uz saņemto informāciju no Tieslietu ministrijas par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā.

15. Valsts kase, saņemot no klienta šo noteikumu 14.punktā minēto pieteikumu par konta slēgšanu:

15.1. ja konta atlikums ir nulle un apgrozījums nav jāpārgrāmato, divu darbdienu laikā slēdz kontu un ar eKases starpniecību paziņo klientam par konta slēgšanu vai vienas darbdienas laikā pēc konta slēgšanas nosūta paziņojumu uz šo noteikumu 14.punktā minētajā pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi, ja klientam konta slēgšanas brīdī Valsts kasē nav atvērtu kontu;

15.2. ja konta atlikums nav nulle vai ir jāpārgrāmato apgrozījums, pārgrāmato līdzekļu atlikumu vai apgrozījumu saskaņā ar klienta pieteikumu un ar eKases starpniecību paziņo klientam par konta slēgšanu vai vienas darbdienas laikā pēc konta slēgšanas nosūta paziņojumu uz šo noteikumu 14.punktā minētajā pieteikumā norādīto kontaktpersonas e-pasta adresi, ja klientam konta slēgšanas brīdī Valsts kasē nav atvērtu kontu.

16. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 727)

17. Saņemot šo noteikumu 14.punktā minēto informāciju no Tieslietu ministrijas par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu vai atbrīvošanu, kā arī zvērināta tiesu izpildītāja nāves gadījumā Valsts kase pārgrāmato līdzekļu atlikumu uz tieslietu ministra rīkojumā norādītā zvērināta tiesu izpildītāja šim mērķim atvērto kontu.

18. Valsts kasei ir tiesības pieprasīt no klienta papildu informāciju, kas ir nepieciešama klienta konta slēgšanai, kā arī neslēgt kontu līdz brīdim, kamēr klients nav nokārtojis visas saistības attiecībā uz Valsts kases nodrošinātajiem maksājumu pakalpojumiem.

19. Šo noteikumu 2.punktā minēto pakalpojumu lietošanas pārtraukšana un šo noteikumu 3.punktā minēto kontu slēgšana neatbrīvo klientu vai tā saistību pārņēmēju no pilnīgas to saistību izpildes, kuras izriet no maksājumu pakalpojumu lietošanas.

20. Valsts kasei, iepriekš par to rakstiski (papīra formā vai elektroniski) paziņojot klientam (izņemot gadījumu, kad klients ir reorganizēts vai likvidēts vai nav sasniedzams), ir tiesības slēgt klienta kontu, kas atvērts šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. un 3.11.apakšpunktā minētajam mērķim:

20.1. ja konta atlikums ir nulle un kalendāra gada laikā tajā nav reģistrēts neviens darījums vai ja klients ir reorganizēts vai likvidēts;

20.2. ja kontā ir līdzekļu atlikums un divu kalendāra gadu laikā tajā nav reģistrēts neviens darījums vai ja klients ir reorganizēts vai likvidēts un nav noteikts finanšu līdzekļu pārņēmējs. Valsts kase konta atlikumu ieskaita valsts budžeta ieņēmumos.

3. Maksājumu veikšana Valsts kasē
3.1. Maksājumu iesniegšana izpildei

21. Valsts kase klientu sagatavotos maksājuma rīkojumus izpildei pieņem, izmantojot eKasi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

22. Klients, izmantojot eKasi, iesniedz izpildei Valsts kasē šādus maksājuma rīkojumus un pieteikumus:

22.1. (svītrots ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779);

22.2. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai euro Eiropas Savienības dalībvalsts un (vai) Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk – dalībvalsts) robežās;

22.3. maksājuma rīkojumu maksājuma veikšanai dalībvalsts nacionālajā valūtā dalībvalsts robežās, izņemot šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minētos maksājumus;

22.4. maksājuma rīkojumu maksājumu veikšanai ārvalstu valūtā gan iekšzemē, gan uz ārvalstīm, tai skaitā euro maksājumiem uz ārvalstīm, izņemot šo noteikumu 22.2. un 22.3.apakšpunktā minētos maksājumus;

22.5. maksājuma rīkojumu par skaidras naudas izmaksu euro (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem);

22.6. maksājuma rīkojumu iekšējo maksājumu veikšanai starp Valsts kasē atvērtajiem kontiem;

22.7. pieteikumu par darījuma pārgrāmatošanu klienta kontu ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un darījuma pārgrāmatošanas pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā), norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem, ieslodzītajiem), izmaiņas tiesību aktos vai citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi;

22.8. pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu klienta konta ietvaros, ja darījums ir reģistrēts kārtējā saimnieciskajā gadā un labojuma pamatojums ir kļūdaini veikts maksājums (tai skaitā pārmaksa vai prasības atmaksa, kas radusies kārtējā vai iepriekšējā saimnieciskā gada laikā), norēķins ar darbiniekiem (audzēkņiem), izmaiņas tiesību aktos vai citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

23. Maksājuma rīkojumu un pieteikumu sagatavošanas prasības un norādījumi ir noteikti eKases lietotāja rokasgrāmatā. Rokasgrāmata ir pieejama eKases tīmekļa vietnē https://epakalpojumi.kase.gov.lv.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 727)

24. Šo noteikumu 22.punktā minētos maksājuma rīkojumus vai pieteikumus paraksta klienta pārstāvji atbilstoši kārtībai, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

25. Lai iesniegtu šo noteikumu 22.2. un 22.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus, kuru kopsumma attiecīgajā darbdienā pārsniedz 700 000 euro, klients, izmantojot eKasi, iesniedz pieteikumu par nepieciešamo naudas apjomu divas darbdienas (darbdienā līdz plkst.12.30) pirms šo maksājuma rīkojumu iesniegšanas izpildei, ja vien normatīvajos aktos nav noteikta cita informācijas sniegšanas kārtība vai klients nav vienojies ar Valsts kasi par citu informācijas sniegšanas kārtību. Šajā punktā minētajā pieteikumā norādītais naudas apjoms klientam ir rezervēts tikai pieteikumā norādītajā datumā.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

26. Lai iesniegtu šo noteikumu 22.3. un 22.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus ārvalstu valūtā, klients, izmantojot eKasi, iesniedz pieteikumu par nepieciešamo ārvalstu valūtas apjomu divas darbdienas (darbdienā līdz plkst.12.30) pirms maksājuma rīkojuma iesniegšanas Valsts kasē, ja vien normatīvajos aktos nav noteikta cita informācijas sniegšanas kārtība. Šajā punktā minētajā pieteikumā norādītais valūtas apjoms klientam ir rezervēts tikai pieteikumā norādītajā datumā.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

27. Uz šo noteikumu 22.5.apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma pamata izsniegtā skaidras naudas izmaksas pieprasījuma derīguma termiņš skaidras naudas izņemšanai Valsts kases norādītajā kredītiestādē ir 11 kalendāra dienas no tā saņemšanas Valsts kasē.

28. Ja šo noteikumu 22.2., 22.3., 22.4., 22.5. un 22.6. apakšpunktā minētā maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, Valsts kase, reģistrējot maksājumu izpildei, piemēro Eiropas Centrālās bankas publicēto euro atsauces kursu, bet, ja tāda nav, izmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicēto attiecīgās valūtas kursu attiecībā pret euro (turpmāk – euro atsauces kurss), kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā. Valsts kase informāciju par maksājumiem piemērojamā euro atsauces kursa informācijas sniedzēju publicē iestādes tīmekļvietnē un euro atsauces kursu – eKasē. Šo noteikumu 22.7. apakšpunktā minētā pieteikuma izpildi veic saskaņā ar euro atsauces kursu, kas piemērots sākotnējā (pārgrāmatojamā) darījuma reģistrēšanā. Ja maksātāja konta valūta un maksājuma rīkojuma valūta nav euro un maksājuma rīkojuma valūta atšķiras no maksātāja konta valūtas, maksājuma izpildei piemēro krosa kursu (cross rate) – divu valūtu attiecību pret trešo valūtu, kas ir euro, saskaņā ar euro atsauces kursu, kas spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 727 redakcijā)

29. Lai atsauktu maksājuma rīkojumu vai labotu saņēmēja rekvizītus, klients Valsts kasē iesniedz datorrakstā aizpildītu pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu/saņēmēja rekvizītu labošanu (4.pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

30. Valsts kase divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29.punktā minētā pieteikuma saņemšanas nosūta saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam, ja maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir Valsts kase, maksājuma rīkojuma atsaukuma pieprasījumu vai informāciju par maksājuma rīkojumā norādīto saņēmēja rekvizītu labošanu. Minētā pieteikuma nosūtīšana saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējam vai maksājuma saņēmējam negarantē tajā minēto prasību izpildi, un Valsts kase neuzņemas atbildību par prasības neizpildi.

31. Valsts kase ieskaita klienta kontā saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja atmaksāto summu, ja pēc Valsts kases pieprasījuma, pamatojoties uz klienta pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu, naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Valsts kase nodrošina atmaksātās summas ieskaitīšanu klienta kontā tajā pašā dienā, kad naudas līdzekļi ir saņemti no maksājuma saņēmēja vai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja.

32. Valsts kase, saņemot no maksātāja vai maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pieprasījumu par Valsts kases klienta kontā reģistrētā maksājuma atsaukumu vai rekvizītu labošanu, nekavējoties informē klientu, izmantojot eKasi vai nosūtot vēstuli.

33. Klients astoņu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā pieprasījuma reģistrācijas Valsts kasē, izmantojot eKasi vai nosūtot vēstuli, informē Valsts kasi par pieņemto lēmumu.

3.2. Skaidras naudas iemaksa kontā

34. Lai Valsts kasē atvērtajā kontā ieskaitītu skaidru naudu, izmanto skaidras naudas iemaksas pakalpojumu.

35. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina skaidras naudas iemaksu kontā klientiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iekasē valsts vai pašvaldību budžeta maksājumus vai maksājumus, kas saistīti ar tiesas un citu institūciju nolēmumu izpildi un zvērināta tiesu izpildītāja profesionālo darbību. Pakalpojuma saņemšanas apraksts ir pieejams Valsts kases tīmekļa vietnē http://www.kase.gov.lv.

3.3. Maksājumu izpilde

36. Valsts kase pieņem un izpilda maksājuma rīkojumus un pieteikumus, kas sagatavoti saskaņā ar šo noteikumu prasībām, ievērojot šādu kārtību:

36.1. šo noteikumu 22.2.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda, ieskaitot saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas beigām pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.15.30. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.2. šo noteikumu 22.3.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus ieskaita saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā četru darbdienu laikā pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.15.30. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.30 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.3. šo noteikumu 22.4.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus nosūta ieskaitīšanai saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja kontā divu darbdienu laikā pēc to saņemšanas Valsts kasē. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.15.00. Kārtējā darbdienā pēc plkst.15.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.4. šo noteikumu 22.5.apakšpunktā minētajiem maksājuma rīkojumiem, kas saņemti kārtējā darbdienā, Valsts kases noteiktā kredītiestāde nodrošina skaidras naudas izmaksu, sākot ar nākamās darbdienas plkst.10.00. Uz kārtējo darbdienu tiek attiecināti visi izpildei nosūtītie maksājuma rīkojumi, kuri Valsts kasē ir saņemti līdz plkst.18.00. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.5. šo noteikumu 22.6.apakšpunktā minētos maksājuma rīkojumus izpilda vienas darbdienas laikā no to saņemšanas dienas Valsts kasē. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos maksājuma rīkojumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā;

36.6. šo noteikumu 22.7. un 22.8.apakšpunktā minētos pieteikumus izpilda vienas darbdienas laikā pēc pieteikumā norādītās informācijas pārbaudes, kas nav ilgāka par trim darbdienām no pieteikuma saņemšanas dienas Valsts kasē. Kārtējā darbdienā pēc plkst.18.00 saņemtos pieteikumus uzskata par saņemtiem nākamajā darbdienā.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

37. Valsts kasei ir tiesības veikt šo noteikumu 22.2., 22.3., 22.4., 22.5., 22.6., 22.7. un 22.8.apakšpunktā izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu un pieteikumu uzraudzību un pirms to reģistrācijas atkārtoti sazināties ar lietotāju, lai pārbaudītu, vai tie ir pareizi un tos ir iesniedzis lietotājs.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

38. Valsts kase izpildei nosūtīto maksājuma rīkojumu un pieteikumu uzraudzību veic saskaņā ar iekšējo kontroles sistēmu, pārbaudot maksājuma rīkojumus un pieteikumus, kas ir neparasti vai rada aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem. Šo noteikumu izpratnē par neparastu uzskatāms maksājuma rīkojums vai pieteikums, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem):

38.1. klienta pamata vai saimnieciskajai darbībai neatbilstošs maksājuma veids vai apmērs;

38.2. klients iesniedz vairākus identiskus maksājuma rīkojumus, kas liek domāt par apzinātu izvairīšanos no tāda maksājuma rīkojuma izpildes, kurš saskaņā ar šiem noteikumiem atbilst neparasta maksājuma rīkojuma pazīmēm;

38.3. maksājuma rīkojumā kā saņēmēja konts ir norādīts tā paša klienta cits konts;

38.4. maksājuma rīkojumā norādītais klasifikācijas kods neatbilst maksājuma rīkojuma ekonomiskajai būtībai;

38.5. maksājuma rīkojuma mērķa laukā ir norādīta nepilnīga informācija, un pēc tās nav iespējams noteikt maksājuma pamatojumu (piemēram, maksājuma mērķa laukā nav norādīts maksājumu pamatojošā dokumenta numurs un datums);

38.6. klients vairākkārt iesniedzis izpildei neparastus maksājuma rīkojumus vai pieteikumus, tādēļ visi klienta iesniegtie maksājuma rīkojumi un pieteikumi ir klasificējami kā neparasti.

39. Valsts kasei, konstatējot neparastu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu maksājuma rīkojumu vai pieteikumu, ir tiesības aizturēt tā reģistrāciju līdz 10 darbdienām un pieprasīt no klienta papildu informāciju tā izpildes nodrošināšanai, tai skaitā pieprasīt maksājuma rīkojuma vai pieteikuma izpildes saskaņošanu ar ministriju vai citu centrālo valsts iestādi, kura ir piešķīrusi budžeta finansējumu (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem).

40. Valsts kasei ir tiesības aizturēt šo noteikumu 22.2., 22.3. un 22.4.apakšpunktā minēto maksājuma rīkojumu reģistrāciju līdz divām darbdienām, ja klients nav veicis šo noteikumu 25. un 26.punktā minētās darbības un Valsts kases rīcībā nav pietiekama valūtas apjoma maksājuma rīkojuma izpildei.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

41. Valsts kase, saņemot no klienta šo noteikumu 22.7. vai 22.8.apakšpunktā minēto pieteikumu par darījuma pārgrāmatošanu vai klasifikācijas kodu labojumu transfertu kodos, var aizturēt tā reģistrāciju līdz brīdim, kamēr atbilstošo pieteikumu iesniedz arī darījumā iesaistītā pretējā puse (transferta devēja vai saņēmēja), ja darījuma pretējās puses konts ir atvērts Valsts kasē. Transferta devējam un ņēmējam ir pienākums Valsts kasē iesniegt tikai savstarpēji saskaņotus pieteikumus par darījuma pārgrāmatošanu vai klasifikācijas kodu labojumu transfertu kodos. Pieteikuma iesniegšanu Valsts kasē transferta devējs vai ņēmējs organizē, savstarpēji vienojoties.

42. Valsts kase neizpilda maksājuma rīkojumu vai pieteikumu un ar eKases starpniecību informē klientu par atteikumu un tā iemesliem, ja:

42.1. tas nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām;

42.2. tā izpildes nodrošināšanai nepieciešamo līdzekļu apjoms pārsniedz klienta konta finanšu līdzekļu atlikumu un (vai) izdevumi pārsniedz piešķirtā asignējuma apjomu;

42.3. Valsts kasei ir radušās pamatotas aizdomas par eKases lietotāja identitāti un nav izdevies sazināties ar lietotāju, lai apstiprinātu maksājuma rīkojuma vai pieteikuma saturu;

42.4. klients šo noteikumu 39.punktā minētajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis paskaidrojumu vai klienta paskaidrojums un (vai) papildu informācija nav pietiekama maksājuma rīkojuma vai pieteikuma izpildei.

43. Šo noteikumu izpratnē par maksājuma rīkojuma saņemšanas brīdi uzskata brīdi, kad maksājuma rīkojums ir reģistrēts vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes sistēmā, tam ir piešķirts grāmatošanas datums un maksājuma references numurs, savukārt par šo noteikumu 22.7. un 22.8.apakšpunktā minēto pieteikumu saņemšanas brīdi uzskata brīdi, kad pieteikums eKasē nosūtīts izpildei, tam piešķirts statuss "Gaida papildu apstiprināšanu" un reģistrēts statusa piešķiršanas datums. Par šo noteikumu 21.punktā minēto maksājuma rīkojumu saņemšanas brīdi, kuru iesniegšanas kārtību reglamentē citi normatīvie akti, uzskata brīdi, kad attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veiktas maksājuma dokumentu pārbaudes un tie ir apstiprināti izpildei.

44. Valsts kase klienta kontā ieskaitāmos maksājumus reģistrē konta valūtā atbilstoši euro atsauces kursam, kas ir spēkā maksājuma reģistrēšanas dienas sākumā, ja maksājumam nav norādīts valutēšanas datums. Ja maksājumam ir norādīts valutēšanas datums, maksājumu reģistrē konta valūtā atbilstoši euro atsauces kursam valutēšanas dienas sākumā. Ja klienta konta valūta un ieskaitāmā maksājuma valūta nav euro un maksājuma valūta atšķiras no klienta konta valūtas, piemēro krosa kursu (cross rate) – divu valūtu attiecību pret trešo valūtu, kas ir euro, saskaņā ar euro atsauces kursu, kas spēkā maksājuma rīkojuma reģistrēšanas dienas sākumā vai, ja maksājumam ir norādīts valutēšanas datums, valutēšanas dienas sākumā.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.779 redakcijā)

45. Valsts kasei ir tiesības ieturēt komisijas maksu no klienta konta tādā pašā apmērā, kā to ir noteicis saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks, par to iepriekš nebrīdinot klientu, šādos gadījumos:

45.1. (svītrots ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779);

45.2. komisijas maksu par maksājuma rīkojuma izpildi, ja to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

45.3. komisijas maksu par atmaksātu maksājumu, ja klients ir norādījis nekorektus saņēmēja rekvizītus un to pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks;

45.4. komisijas maksu par maksājuma izmeklēšanu, maksājuma rīkojuma atsaukumu vai saņēmēja rekvizītu precizēšanu, ja komisijas maksu pieprasa saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un (vai) maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpnieks.

(Grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)

3.4. Pārskatu sagatavošana un datu savstarpējā salīdzināšana

46. Valsts kase katru darbdienu līdz plkst.13.00 eKasē klientam dara pieejamu konta izrakstu par iepriekšējo dienu, nodrošinot iespēju šo informāciju saglabāt un atjaunot nemainītu. Ja Valsts kase tehnisku iemeslu dēļ nespēj nodrošināt konta izraksta pieejamību par iepriekšējo dienu līdz nākamās darbdienas plkst.13.00, tā ievieto atbilstošu paziņojumu eKases tīmekļa vietnē https://epakalpojumi.kase.gov.lv vai nosūta informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, norādot prognozējamo konta izraksta pieejamības laiku.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 727)

47. Saimnieciskā gada laikā, konstatējot neatbilstības starp izpildei iesniegto maksājuma rīkojumu vai pieteikumu un konta izraksta vai konta pārskata datiem, klients nekavējoties informē Valsts kasi par konstatēto neatbilstību, nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

48. Valsts kase nodrošina klientam konta atlikuma pārskatu, paziņojumu par konta statusu, konta pārskatu un debeta/kredīta pārskatu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 727 redakcijā)

49. Valsts kase katra mēneša pirmajā darbdienā līdz plkst.13.00 eKasē klientam nodrošina kopsavilkumu par ieņēmumiem vai resursiem izdevumu segšanai un izdevumiem saskaņā ar budžetu klasifikācijām (turpmāk – konta kopsavilkums) par laikposmu no pārskata gada 1.janvāra līdz iepriekšējā mēneša pēdējai dienai. Ja Valsts kase tehnisku iemeslu dēļ nespēj nodrošināt konta kopsavilkuma pieejamību līdz mēneša pirmās darbdienas plkst.13.00, tā ievieto atbilstošu paziņojumu eKases tīmekļa vietnē https://epakalpojumi.kase.gov.lv vai nosūta informāciju uz lietotāja norādīto e-pasta adresi, norādot prognozējamo konta kopsavilkuma pieejamības laiku.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 727)

50. Klients salīdzina konta kopsavilkuma datus un konta izraksta datus ar klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Ja klients konstatē neatbilstību starp konta izraksta, konta kopsavilkuma un klienta grāmatvedības uzskaites datiem, klients (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) iesniedz izpildei Valsts kasē:

50.1. līdz kārtējā mēneša sestajai darbdienai – šo noteikumu 22.7. vai 22.8.apakšpunktā minēto pieteikumu par darījumiem, kas reģistrēti trešajā mēnesī, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas;

50.2. šo noteikumu 22.7. vai 22.8.apakšpunktā minēto pieteikumu par darījumiem, kas reģistrēti kārtējā mēnesī vai pēdējo divu mēnešu laikā, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas;

50.3. līdz kārtējā saimnieciskā gada sestajai darbdienai – datorrakstā aizpildītu pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu (5.pielikums) vai pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (6.pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv, par darījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā saimnieciskā gada pēdējā ceturksnī.

51. Ja pēc šo noteikumu 50.1. un 50.3.apakšpunktā minētā termiņa klients ir konstatējis būtisku kļūdu konta izraksta vai konta kopsavilkuma datos (piemēram, transfertu ieņēmumu un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodi ir lietoti neatbilstoši institucionālo sektoru sadalījumam, ieņēmumu, izdevumu ekonomiskās klasifikācijas un finansēšanas klasifikācijas kodi ir lietoti neatbilstoši normatīvajiem aktiem un (vai) apstiprinātajam finansēšanas plānam), klients (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem) līdz kārtējā mēneša piecpadsmitajai darbdienai iesniedz izpildei Valsts kasē:

51.1. šo noteikumu 22.7. vai 22.8.apakšpunktā minēto pieteikumu par darījumiem, kas reģistrēti trešajā mēnesī, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas. Pieteikumam pievieno ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un (vai) finansējuma devēja saskaņojuma vēstuli vai elektronisko dokumentu, kurā ir norādīta detalizēta informācija par darījumu un sniegts izvērsts skaidrojums par labojuma būtiskumu un ietekmi uz budžeta izpildes rezultātu un pārskatu datu kvalitāti;

51.2. ar ministriju, citu centrālo valsts iestādi un (vai) finansējuma devēju saskaņotu datorrakstā aizpildītu pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu (5.pielikums) vai pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (6.pielikums) papīra formā, apliecinātu ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv, par darījumiem, kas reģistrēti iepriekšējā saimnieciskā gada ceturtajā ceturksnī. Pieteikumā ir norādīta detalizēta informācija par darījumu un sniegts izvērsts skaidrojums par labojuma būtiskumu un ietekmi uz budžeta izpildes rezultātu un pārskatu datu kvalitāti.

52. Valsts kase, konstatējot būtiskas kļūdas maksājumu uzskaites datos, pieprasa un klients nekavējoties sagatavo datorrakstā un iesniedz parakstītu pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu šo noteikumu 22.7. vai 22.8.apakšpunktā minētajā kārtībā vai, ja kļūdas labojums ir attiecināms uz iepriekšējā saimnieciskā gada ceturto ceturksni, saskaņā ar šo noteikumu 5. vai 6.pielikuma veidlapu.

53. Ja līdz šo noteikumu 51.punktā minētajam termiņam Valsts kase nav saņēmusi no klienta pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu, konta kopsavilkuma dati tiek uzskatīti par korektiem un atbilstošiem klienta grāmatvedības uzskaites datiem. Valsts kasei pēc šo noteikumu 51.punktā minētā termiņa ir tiesības atteikt klasifikācijas kodu labošanu vai darījumu pārgrāmatošanu par laikposmu, kas pārsniedz divus mēnešus, skaitot no iepriekšējā mēneša pēdējās dienas, izņemot gadījumus, kad labojumu pamato izmaiņas tiesību aktos, nosaka citi tiesību aktos vai līgumos minētie gadījumi vai klients objektīvu iemeslu dēļ nav varējis iesniegt pieteikumu šo noteikumu 50. un 51.punktā minētajā termiņā.

54. Valsts kase, saņemot šo noteikumu 50., 51. un 52.punktā minētos pieteikumus, pārbauda pieteikumā norādīto informāciju un:

54.1. triju darbdienu laikā pārgrāmato darījumu vai labo klasifikācijas kodu saskaņā ar pieteikumā norādīto informāciju;

54.2. ja pieteikums nav sagatavots saskaņā ar šo noteikumu prasībām, neizpilda pieteikumā norādītos labojumus, par to rakstiski vai ar eKases starpniecību informējot klientu;

54.3. ja pieteikumā norādītais skaidrojums par labojuma būtiskumu un ietekmi uz budžeta izpildes rezultātu un pārskatu datu kvalitāti ir nepilnīgs, pieprasa klientam papildu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai, tai skaitā pieprasa iesniegt izvērstu skaidrojumu par neatbilstību rašanās iemeslu un iestādes, ministrijas, citas centrālās valsts iestādes vai finansējuma devēja turpmāko rīcību, lai nodrošinātu šādu neatbilstību turpmāku novēršanu.

55. Valsts kase kārtējā saimnieciskā gada pirmajā darbdienā līdz plkst. 13.00 eKasē nodrošina klientam pārskatu par konta atlikumu iepriekšējā saimnieciskā gada beigās (turpmāk – pārskats par konta atlikumu gada beigās). Klients ne vēlāk kā līdz kārtējā saimnieciskā gada divdesmitajai darbdienai, izmantojot eKasi, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, saskaņo pārskatu par konta atlikumu gada beigās (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 727 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2017., sk. grozījumu 2. punktu)

56. Ja klients iepriekšējā saimnieciskā gada beigās ir iekasējis ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, bet šie ieņēmumi klienta kontā Valsts kasē ir saņemti kārtējā saimnieciskajā gadā, klienta kontā saņemto maksājumu uzskaita ar atbilstošo budžeta finansēšanas klasifikācijas kodu.

56.1 Valsts kase klientu ārvalstu valūtu kontos esošo līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada beigās pārrēķina uz euro, piemērojot euro atsauces kursu, kas ir spēkā attiecīgā saimnieciskā gada 31.decembrī dienas beigās.

(MK 10.09.2013. noteikumu Nr.779 redakcijā)

4. Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojuma sniegšana

57. Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojums paredzēts komandējumu, darba braucienu un avansa izdevumu veikšanai ar norēķinu personām, izmantojot kredītkarti.

58. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina klientiem (izņemot zvērinātus tiesu izpildītājus, komersantus, biedrības un nodibinājumus) Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojumu. Šo pakalpojumu Valsts kase nodrošina saskaņā ar līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošanu, kas noslēgts starp Valsts kasi un maksājumu pakalpojumu sniedzēju. Minētā līguma izraksts un pakalpojuma saņemšanas apraksts ir pieejams Valsts kases tīmekļa vietnē http://www.kase.gov.lv.

59. Valsts kase piemēro klientiem maksu par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu pakalpojumu saskaņā ar līgumu par Valsts kases kontiem piesaistīto kredītkaršu apkalpošanu, kas noslēgts starp Valsts kasi un maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

5. Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojuma sniegšana

60. Maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojums paredzēts norēķinu veikšanai klienta pakalpojumu sniegšanas vietās ar VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu kartēm maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā.

61. Valsts kase ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību nodrošina klientiem (izņemot zvērinātus tiesu izpildītājus, komersantus, biedrības un nodibinājumus) maksājumu karšu pieņemšanas pakalpojumu. Šo pakalpojumu Valsts kase nodrošina saskaņā ar līgumu par POS termināļu patapinājuma nodrošināšanu un MasterCard un VISA sistēmas maksājumu karšu pieņemšanu, un ar šīm kartēm veikto darījumu apmaksu un līgumu par American Express maksājumu karšu pieņemšanu un ar šīm kartēm veikto darījumu apmaksu. Minēto līgumu izraksts un pakalpojuma saņemšanas apraksts ir pieejams Valsts kases tīmekļa vietnē http://www.kase.gov.lv.

62. Maksājumu pakalpojumu sniedzēju noteikto komisijas maksu par maksājumu karšu pieņemšanu sedz:

62.1. Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem par klientiem, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iekasē maksājumus, kuri ieskaitāmi valsts budžetā;

62.2. klients, kas iekasē maksājumus, kuri nav ieskaitāmi valsts budžetā.

6. Noslēguma jautājumi

63. Spēkā esošā kartīte ir derīga līdz dienai, kad Valsts kase apstiprina jaunu šo noteikumu 9. un 10.punktā noteiktajā kārtībā sagatavotu kartīti vai saņem šo noteikumu 13.punktā minēto pieteikumu par kartītes atsaukumu, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 1.janvārim. Līdz kartītes maiņas brīdim šo noteikumu 11.3.apakšpunktā minētais pilnvarojums ir attiecināms tikai uz iestādes vadītāju.

64. Līdz brīdim, kamēr eKase nenodrošina šo noteikumu 22.7. un 22.8.apakšpunktā minēto pieteikumu iesniegšanu, klients pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu iesniedz Valsts kasē saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu, bet pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu – saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu. Minētos pieteikumus iesniedz papīra formā, apliecinātus ar parakstu, vai elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz e-pasta adresi ekase@kase.gov.lv.

64.1 Līdz 2017. gada 1. janvārim klients ne vēlāk kā līdz kārtējā saimnieciskā gada divdesmitajai darbdienai iesniedz Valsts kasē papīra vai elektroniska dokumenta formā saskaņotu (parakstītu) konta kopsavilkumu par laikposmu no pārskata gada pirmās dienas līdz pārskata gada pēdējai dienai (neattiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klientiem, kas normatīvajos aktos asignējumu piešķiršanas un izpildes jomā noteiktajā kārtībā saskaņo kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 727 redakcijā)

65. Noteikumi piemērojami ar 2012.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.387

Valsts kasei
PIETEIKUMS PAR KONTA ATVĒRŠANU
Finanšu ministrs A.Vilks

2.pielikums

Ministru kabineta
2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.387

(Pielikums MK 03.11.2014. noteikumu Nr.681 redakcijā)

Valsts kasei

Valsts kases klienta parakstu paraugu kartīte

Nr. _________/_________
(aizpilda Valsts kase)

Klienta nosaukums  
Reģistrācijas numurs   Klienta numurs  
     

(aizpilda Valsts kase)


Pilnvarotā persona
 
Vārds       Pilnvarojuma apmērs
Uzvārds  

Parakstīt pieteikumu par konta atvēršanu un slēgšanu Valsts kasē
Personas kods  

Parakstīt maksājuma rīkojumu; pieteikumu par klasifikācijas kodu labošanu; pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu; pieteikumu par maksājuma rīkojuma atsaukšanu un saņēmēja rekvizītu labošanu
   

Parakstīt pieteikumus maksājumu pakalpojumu (skaidras naudas iemaksas pakalpojums, kredītkaršu pakalpojums, maksājuma karšu pieņemšanas pakalpojums) saņemšanai
Pilnvaru termiņš Līdz atsaukumam

Parakstīt pieteikumu par finansēšanas plānu apstrādes informācijas sistēmas lietošanu
No ________________________

Līdz _______________________

Parakstīt pieteikumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" lietošanu; pieteikumu par budžeta elektronisko norēķinu sistēmas "eKase" limitu maiņu
     

Parakstīt pieteikumu par ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēmas lietošanu (iestādes un lietotāji)
 
Paraksta paraugs

Parakstīt pieteikumu par Valsts kases e-pakalpojumu sistēmas izmantošanas pārtraukšanu/autentifikācijas rīku darbības apturēšanu/atjaunošanu

Parakstīt aizdevuma izmaksas pieprasījumu

Parakstīt iesniegumu par atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu; iesniegumu par līdzekļu pārgrāmatošanu
   
 
Iestādes vadītāja paraksts
 
Minēto pilnvarojumu apstiprinu   Pamatojošie dokumenti, kas nosaka klienta iestādes vadītāja pārstāvības tiesības1
Paraksts

 

 

 

 

 

   
Vārds, uzvārds   Amats  
     
Personas kods    
 
Valsts kases atzīmes
Atļauts pieņemt parakstu paraugus      
Paraksts Vārds, uzvārds  
Amats  
Datums  

Piezīme. 1 Kartītei pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātus dokumentus (prasība neattiecas uz dokumentiem, kuri pieejami publiskās ticamības datubāzēs).

3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.387

Valsts kasei
PIETEIKUMS PAR KONTA SLĒGŠANU
Finanšu ministrs A.Vilks
4. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 5. jūnija
noteikumiem Nr. 387

Valsts kasei
PIETEIKUMS PAR MAKSĀJUMA RĪKOJUMA ATSAUKŠANU/SAŅĒMĒJA REKVIZĪTU LABOŠANU
Finanšu ministrs A.Vilks
5.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.387

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)Valsts kasei
PIETEIKUMS PAR KLASIFIKĀCIJAS KODU LABOŠANU
Finanšu ministrs A.Vilks
6.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.387

(Pielikums grozīts ar MK 10.09.2013. noteikumiem Nr.779)Valsts kasei
PIETEIKUMS PAR DARĪJUMU PĀRGRĀMATOŠANU
Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 387Pieņemts: 05.06.2012.Stājas spēkā: 27.06.2012.Piemērojams ar: 01.06.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99 (4702), 26.06.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
249568
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-27.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.12.2018","iso_value":"2018\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-21.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2017","iso_value":"2017\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-27.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2015","iso_value":"2015\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2015.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2014","iso_value":"2014\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-29.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2012","iso_value":"2012\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva