Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 16. septembra noteikumus Nr. 528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums".
 Ministru kabineta noteikumi Nr. 93

Rīgā 2000.gada 7.martā (prot. Nr. 11, 26.§)
Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums
I. Izglītības un zinātnes ministrijas galvenie uzdevumi, funkcijas un tiesības

1. Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk — ministrija) galvenais uzdevums ir izstrādāt un sadarbībā ar citām valsts pārvaldes iestādēm īstenot vienotu valsts politiku un attīstības stratēģiju izglītībā, zinātnē, bērna tiesību aizsardzībā, sportā un jaunatnes lietās.

2. Ministrijai ir šādas galvenās funkcijas:

2.1. īstenot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā, zinātnē, bērna tiesību aizsardzībā, sportā un jaunatnes lietās;

2.2. savas kompetences ietvaros izstrādāt normatīvo aktu projektus, saskaņojot tos ar Eiropas Savienības normām un Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;

2.3. savas kompetences ietvaros nodrošināt Latvijas Republikai saistošu starptautisko līgumu izpildi;

2.4. pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un starptautiskajos pasākumos jautājumos, kas saistīti ar izglītību, zinātni, bērna tiesību aizsardzību, sportu un jaunatnes lietām, sadarboties ar ieinteresētajām ārvalstu institūcijām, kā arī savas kompetences ietvaros slēgt starptautiskus līgumus un piedalīties to izstrādāšanā;

2.5. izstrādāt priekšlikumus un noteiktā kārtībā iesniegt pieprasījumus par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izglītībai, zinātnei, bērna tiesību aizsardzībai, sportam un jaunatnes lietām, kā arī organizēt ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķiem un nodrošināt to izlietojuma kontroli;

2.6. veikt ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo iestāžu darbības uzraudzību;

2.7. izsniegt normatīvajos aktos noteiktās licences, akreditācijas lapas un sertifikātus;

2.8. sniegt atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem ministrijas kompetencē esošajos jautājumos;

2.9. informēt sabiedrību par ministrijas darbu;

2.10. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

3. Veicot uzdevumus un funkcijas, ministrija ir tiesīga:

3.1. likumā noteiktajā kārtībā reorganizēt ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās iestādes un pārziņā esošos uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības);

3.2. pieprasīt no valsts iestādēm, pašvaldībām un citām institūcijām ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus.

II. Ministrijas struktūra un amatpersonu kompetence

4. Ministrijas darba politiskais vadītājs ir izglītības un zinātnes ministrs (turpmāk — ministrs). Ministrs par ministrijas darbību ir atbildīgs Saeimai.

5. Ministrs:

5.1. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

5.2. slēdz starptautiskos līgumus;

5.3. pārrauga ministrijas:

5.3.1. pārraudzībā esošo iestāžu darbību;

5.3.2. pakļautībā esošo iestāžu darbību (vai pilnvaro attiecīgu ministrijas amatpersonu);

5.4. pārzina ministrijas pārziņā esošo iestāžu un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbību (vai pilnvaro attiecīgu ministrijas amatpersonu);

5.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprina ministrijas pakļautībā un pārziņā esošo iestāžu un pārziņā esošo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nolikumus un statūtus, kā arī ieceļ amatā un atbrīvo no amata to vadītājus (vai minētā uzdevuma veikšanai pilnvaro attiecīgu ministrijas amatpersonu);

5.6. ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas valsts sekretāru, ir tiesīgs izskatīt valsts sekretāra kompetencē esošos jautājumus, kā arī atcelt valsts sekretāra rīkojumus, ja tie ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai ministra rīkojumiem, instrukcijām vai ieteikumiem;

5.7. iesaka Ministru prezidentam ministrijas parlamentārā sekretāra kandidatūru, kā arī pieprasa ministrijas parlamentārā sekretāra atkāpšanos no amata;

5.8. nosaka ministram tieši pakļauto darbinieku funkcijas un kontrolē to izpildi;

5.9. izveido padomes, komisijas un konsultatīvas institūcijas, kā arī apstiprina to nolikumus;

5.10. ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus katram ministrijas un tās pakļautībā esošās iestādes ierēdnim (ierēdņa kandidātam) un darbiniekam, kā arī — likumā noteiktajos gadījumos — ministrijas pārraudzībā un pārziņā esošo iestāžu darbiniekiem.

6. Parlamentārais sekretārs nodrošina ministrijas saikni ar Saeimu, tās komisijām un frakcijām, pārstāv ministra politisko viedokli un ir atbildīgs par ministrijas sagatavoto likumprojektu virzību Saeimā, tās komisijās, kā arī citās valsts iestādēs.

7. Valsts sekretārs:

7.1. vada ministrijas administratīvo darbu un nodrošina tās darba nepārtrauktību, ja mainās ministrijas politiskā vadība;

7.2. savas kompetences ietvaros bez īpaša pilnvarojuma pārstāv ministriju;

7.3. nodrošina ministra rīkojumu izpildi;

7.4. saskaņā ar ministra pilnvarojumu izdod rīkojumus ministrijas kompetencē esošajos jautājumos, ja normatīvajos aktos šādas tiesības nav noteiktas tikai ministram;

7.5. kontrolē ministrijas struktūrvienību darbu;

7.6. pēc saskaņošanas ar ministru:

7.6.1. izveido, reorganizē un likvidē ministrijas struktūrvienības, kā arī apstiprina to nolikumus;

7.6.2. apstiprina ministrijas centrālā aparāta štatu sarakstu atbilstoši valsts budžetā ministrijai noteiktajam darba samaksas fondam un štata vienību skaitam;

7.7. ieceļ amatā un atbrīvo no amata ministrijas ierēdņus (ierēdņu kandidātus), pieņem darbā un atlaiž no darba ministrijas darbiniekus, kuri strādā uz darba līguma pamata;

7.8. izveido komisijas un darba grupas, lai izskatītu ministrijas kompetencē esošos jautājumus;

7.9. nodrošina ministrijas darbību atbilstoši piešķirtajiem finansu līdzekļiem, kā arī iesniedz ministram priekšlikumus par ministrijas darbībai nepieciešamajiem finansu un materiālajiem līdzekļiem.

8. Valsts sekretāram var būt vietnieki, kuri ir valsts civildienesta ierēdņi (ierēdņu kandidāti). Valsts sekretāra vietnieku funkcijas un viņiem pakļautās ministrijas struktūrvienības nosaka valsts sekretārs.

9. Ministrijas pamatstruktūrvienības ir departamenti, kas ir sadalīti nodaļās. Ministrijā var būt patstāvīgās nodaļas. Departamentu un patstāvīgo nodaļu uzdevumi, funkcijas un tiesības ir noteiktas valsts sekretāra apstiprinātajos nolikumos.

10. Departamentu vada departamenta direktors. Departamenta direktors ir valsts civildienesta ierēdnis (ierēdņa kandidāts) un ir tieši pakļauts valsts sekretāram vai viņa vietniekam. Departamenta direktoram var būt vietnieks, kas ir valsts civildienesta ierēdnis (ierēdņa kandidāts).

11. Nodaļa ir departamenta struktūrvienība, kas ir pakļauta departamenta direktoram, vai arī patstāvīga struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta valsts sekretāram vai valsts sekretāra vietniekam. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kas ir valsts civildienesta ierēdnis (ierēdņa kandidāts).

III. Ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās iestādes un pārziņā esošie uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)

12. Ministrijas pakļautībā ir šādas valsts iestādes:

12.1. Izglītības satura un eksaminācijas centrs;

12.2. (svītrots ar MK 09.10.2001. noteikumiem Nr. 431);

12.3. Profesionālās izglītības centrs;

12.4. Sporta pārvalde;

12.5. Studiju fonds;

12.6. Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs.

(Grozīts ar MK 04.06.2002. noteikumiem Nr. 225)

13. Ministrijas pārraudzībā ir šādas valsts iestādes:

13.1. Izglītības valsts inspekcija;

13.2. Valsts bērna tiesību aizsardzības centrs;

13.3. valsts aģentūra “Jaunatnes interešu izglītības un sporta centrs”.

(Grozīts ar MK 15.10.2002. noteikumiem Nr. 463)

14. Ministrijas pārziņā ir:

14.1. augstskolas:

14.1.1. Banku augstskola;

14.1.2. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte;

14.1.3. Latvijas Universitāte;

14.1.4. Latvijas Jūras akadēmija;

14.1.5. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;

14.1.6. Liepājas Pedagoģijas akadēmija;

14.1.7. Rēzeknes Augstskola;

14.1.8. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola;

14.1.9. Rīgas Tehniskā universitāte;

14.1.10. Ventspils Augstskola;

14.1.11. Vidzemes augstskola;

14.2. profesionālās izglītības iestādes:

14.2.1. Aizkraukles arodvidusskola;

14.2.2. Amatniecības meistaru skola;

14.2.3. Cēsu 4.arodvidusskola;

14.2.4. Daugavpils 1.arodvidusskola;

14.2.5. Daugavpils 38.arodvidusskola;

14.2.6. Daugavpils Mācību ražošanas centrs;

14.2.7. Daugavpils Tirdzniecības skola;

14.2.8. Jelgavas Tehniskais licejs;

14.2.9. Jelgavas 105.arodskola;

14.2.10. Jēkabpils 109.arodskola;

14.2.11. Kuldīgas 78.arodvidusskola;

14.2.12. Latgales Amatniecības meistaru skola;

14.2.13. Latgales Transporta koledža;

14.2.14. (svītrots ar MK 11.07.2000. noteikumiem Nr. 224);

14.2.15. Liepājas 31.arodvidusskola;

14.2.16. Liepājas 48.arodvidusskola;

14.2.17. Liepājas Jūrniecības koledža;

14.2.18. Limbažu 18.arodvidusskola;

14.2.19. Ogres Amatniecības vidusskola;

14.2.20. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža;

14.2.21. Piegriezēju modelētāju arodskola;

14.2.22. Purvciema Amatniecības vidusskola;

14.2.23. Rēzeknes 14.arodvidusskola;

14.2.24. Rīgas Būvamatniecības vidusskola;

14.2.25. Rīgas 3.arodskola;

14.2.26. Rīgas 5.arodvidusskola;

14.2.27. Rīgas 10.arodskola;

14.2.28. (svītrots ar MK 11.07.2000. noteikumiem Nr. 224);

14.2.29. Rīgas 13.arodvidusskola;

14.2.30. Rīgas 19.arodvidusskola;

14.2.31. Rīgas 34.arodvidusskola;

14.2.32. Rīgas 44.arodvidusskola;

14.2.33. Rīgas 46.arodvidusskola;

14.2.34. Rīgas Amatniecības vidusskola;

14.2.35. Rīgas Celtniecības koledža;

14.2.36. Rīgas Dzelzceļnieku skola;

14.2.37. Rīgas Galdniecības arodvidusskola;

14.2.38. Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikums;

14.2.39. Rīgas Tehniskā koledža;

14.2.40. Rīgas Tirdzniecības tehnikums;

14.2.41. Rīgas Tirdzniecības un kulinārijas skola;

14.2.42. Rīgas Tūrisma skola;

14.2.43. (svītrots ar MK 11.07.2000. noteikumiem Nr. 224);

14.2.44. Rīgas Valsts tehnikums;

14.2.45. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža;

14.2.46. Smiltenes 29.arodvidusskola;

14.2.47. Valmieras 36.arodvidusskola;

14.2.48. Vangažu arodskola;

14.2.49. Ventspils 20.arodvidusskola;

14.2.50. Viļānu 41.arodvidusskola;

14.2.51. (svītrots ar MK 11.07.2000. noteikumiem Nr. 224);

14.3. citas izglītības iestādes:

14.3.1. specializētā hokeja sporta skola "Latvijas bērzs";

14.3.2. Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes specializētā vingrošanas skola;

14.3.3. Juglas sanatorijas internātskola;

14.3.4. Kamaniņu sporta skola;

14.3.5. Latvijas Nacionālā sporta skola;

14.3.6. mācību un pāraudzināšanas iestāde "Naukšēni";

14.3.7. mācību un pāraudzināšanas iestāde "Pilcene";

14.3.8. mācību un pāraudzināšanas iestāde "Strautiņi";

14.3.9. Murjāņu sporta ģimnāzija;

14.3.10. Nacionālā lietišķo sporta veidu sporta skola;

14.3.11. Rīgas specializētā peldēšanas skola;

14.3.12. Specializētā airēšanas sporta skola;

14.3.13. Specializētā kalnu slēpošanas skola;

14.3.14. Specializētā tenisa sporta skola.

(Grozīts ar MK 19.12.2000. noteikumiem Nr. 456; MK 30.01.2001. noteikumiem Nr. 44)

15. Ministrijas pārziņā ir šādas valsts zinātniskās iestādes un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības):

15.1. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka;

15.2. valsts bezpeļņas organizācija "Akadēmisko programmu aģentūra";

15.3. Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts;

15.4. valsts bezpeļņas organizācija "Daugavas stadions";

15.5. bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra";

15.6. Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs;

15.7. valsts uzņēmums "Latvijas nacionālais valsts sporta centrs "Mežaparks"";

15.8. Latvijas organiskās sintēzes institūts;

15.9. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums "Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts";

15.10. Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;

15.11. Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;

15.12. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums "Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts";

15.13. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums "Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts";

15.14. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums "Latvijas Universitātes Fizikas institūts";

15.15. Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts;

15.16. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums "Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts";

15.17. Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts;

15.18. Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts;

15.19. Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts;

15.20. Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts;

15.21. valsts bezpeļņas zinātniskais uzņēmums "Latvijas Universitātes Polimērmehānikas institūts";

15.22. Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts;

15.23. Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava";

15.24. (svītrots ar MK 11.07.2000. noteikumiem Nr. 224);

15.25. Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts;

15.26. Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Universitātes Matemātikas institūts;

15.27. valsts uzņēmums "Mācību un treniņu centrs kamaniņu sportā un bobslejā "Sigulda"";

15.28. bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra";

15.29. valsts bezpeļņas zinātniskā iestāde "Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts";

15.30. valsts uzņēmums "Valsts tenisa centrs "Lielupe"";

15.31. Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs.

16. Ministrijas pārziņā ir šādas iestādes:

16.1. (svītrots ar MK 30.10.2001. noteikumiem Nr. 457);

16.2. (zaudējis spēku ar 02.04.2000., sk. 18. punktu);

16.3. Jaunatnes basketbola metodiskais centrs;

16.4. Latvijas Jaunatnes sporta centrs;

16.5. Latvijas Sporta muzejs;

16.6. (svītrots ar MK 30.10.2001. noteikumiem Nr. 457);

16.7. Šķēpa mešanas metodiskais centrs;

16.8. (svītrots ar MK 04.06.2002. noteikumiem Nr. 225).

IV. Noslēguma jautājumi

17. Atzīt par spēku zaudējušiem:

17.1. Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumus Nr.334 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 246./247.nr.; 1998, 10., 51./52., 155./156.nr.; 1999, 32./33., 133./135., 210./212., 331./332.nr.);

17.2. Ministru kabineta 1998.gada 13.janvāra noteikumus Nr.15 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.334 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 10.nr.);

17.3. Ministru kabineta 1998.gada 24.februāra noteikumus Nr.70 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.334 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 51./52.nr.);

17.4. Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumus Nr.196 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.334 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 155./156.nr.);

17.5. Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumus Nr.29 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.334 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 32./33.nr.);

17.6. Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.152 "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.334 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 133./135.nr.);

17.7. Ministru kabineta 1999.gada 22.jūnija noteikumus Nr.227 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.334 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 210./212.nr.);

17.8. Ministru kabineta 1999.gada 5.oktobra noteikumus Nr.340 "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.334 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 331./332.nr.).

18. Šo noteikumu 16.2.apakšpunkts ir spēkā līdz 2000.gada 1.aprīlim.  

Ministru prezidents A.Šķēle

Izglītības un zinātnes ministrs M.Vītols
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 93Pieņemts: 07.03.2000.Stājas spēkā: 10.03.2000.Zaudē spēku: 04.01.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88/89, 09.03.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
2490
{"selected":{"value":"01.12.2002","content":"<font class='s-1'>01.12.2002.-03.01.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.12.2002","iso_value":"2002\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2002.-03.01.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2002","iso_value":"2002\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2002.-30.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-30.06.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2001","iso_value":"2001\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2001.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2001","iso_value":"2001\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2001.-02.02.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2000","iso_value":"2000\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2000.-31.12.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2000","iso_value":"2000\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2000.-14.07.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2000","iso_value":"2000\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2000.-01.04.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.12.2002
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"