Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.92

Rīgā 2000.gada 7.martā (prot. Nr.11 22.§)
Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka mājsaimniecības elektrisko ledusskapju, saldētas pārtikas uzglabāšanas kameru, pārtikas produktu saldētavu un to savstarpēji kombinētu iekārtu (turpmāk - saldēšanas iekārtas) energoefektivitātes kritērijus, kā arī to atbilstības novērtēšanas un tirgus uzraudzības kārtību.

2. Šie noteikumi neattiecas uz:

2.1. saldēšanas iekārtām, kuras var darboties ar citiem enerģijas avotiem, piemēram, baterijām vai akumulatoriem;

2.2. mājsaimniecības saldēšanas iekārtām, kuras darbojas pēc absorbcijas principa.

3. Latvijas tirgū atļauts piedāvāt tikai tādas saldēšanas iekārtas, kuru elektroenerģijas patēriņš nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā minēto kategoriju saldēšanas iekārtām noteikto maksimāli pieļaujamo elektroenerģijas patēriņu. Saldēšanas iekārtu maksimāli pieļaujamo elektroenerģijas efektivitāti aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

3.1 Gadatirgos un izstādēs nedrīkst izstādīt saldēšanas iekārtas, kuras neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, izņemot gadījumus, ja pie saldēšanas iekārtām novietota labi redzama brīdinājuma zīme, kas nepārprotami norāda, ka saldēšanas iekārtas nedrīkst piedāvāt tirgū un lietot.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

II. Atbilstības apliecināšanas procedūra

4. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis apliecina saldēšanas iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām, sastādot atbilstības deklarāciju atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17050 - 1:2005 A "Atbilstības novērtēšana - Piegādātāja atbilstības de­klarācija - 1.daļa: Vispārīgās prasības" un standartā LVS EN ISO/IEC 17050 - 2:2005 "Atbilstības novērtēšana - Piegādātāja atbilstības deklarācija - 2.daļa: Atbalstoša dokumentācija" noteiktajām prasī­bām, un marķē katru saldēšanas iekārtu ar CE marķējumu (3.pielikums).

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

5. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis izstrādā šo noteikumu 7.punktā minēto tehnisko dokumentāciju. Minēto dokumentāciju ražotājs vai tā piln­varotais pārstāvis uzglabā ne mazāk kā trīs gadus pēc pēdējās saldēšanas iekārtas izgatavošanas un uzrāda pēc tirgus uzraudzības institūcijas pieprasījuma.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

6. Ja ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav noteiktā kārtībā Latvijā reģistrēta juridiska persona, tad atbildību par saldēšanas iekārtas atbilstību šo noteikumu prasībām uzņemas persona, kura izplata attiecīgās iekārtas Latvijas tirgū.

7. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj šādu informāciju:

7.1. ražotāja nosaukums un adrese;

7.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

7.3. rasējumi ar galvenajiem modeļa projekta raksturlielumiem un to detaļu tehniskie zīmējumi, kuras ievērojami ietekmē elektroenerģijas patēriņu (norādot, piemēram, attiecīgo detaļu izmēru, tilpumu, kompresora raksturlielumus, kā arī īpašas pazīmes);

7.4. lietošanas instrukcijas valsts valodā;

7.5. elektroenerģijas patēriņa mērījumi, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu;

7.6. detalizēts elektroenerģijas patēriņa mērījumu atbilstības salīdzinājums ar šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām elektroenerģijas patēriņa prasībām.

8. Saldēšanas iekārtu ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis ir atbildīgs par saldēšanas iekārtas elektroenerģijas patēriņa noteikšanu saskaņā ar standartu LVS EN 153:2007 "No elektrotīkla darbinātu mājsaimniecības ledusskapju, saldētu produktu glabāšanas kameru, produktu saldētavu un to kombināciju energopatēriņa un ar to saistīto raksturlielumu mērīšana", kā arī par iekārtas atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

9. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis glabā atbilstības deklarācijas kopiju un tehnisko dokumentāciju ne mazāk kā trīs gadus pēc pēdējās iekārtas izgatavošanas.

10. Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai ražošanas procesā nodrošinātu saldēšanas iekārtu atbilstību attiecīgo normatīvo aktu prasībām un tehniskajai dokumentācijai.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 26.02.2008. noteikumiem Nr.109.)

III. CE marķējums

12. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs CE marķējumu piestiprina saldēšanas iekārtai tā, lai marķējums būtu viegli saskatāms, salasāms un neizdzēšams.

13. Ja citos normatīvajos aktos noteiktas citas prasības saldēšanas iekārtu marķēšanai ar CE marķējumu, tad CE marķējumu atļauts izmantot tikai tādos gadījumos, ja attiecīgā saldēšanas iekārta atbilst visos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

13.1 Ja saldēšanas iekārta marķēta ar Kopienas ekoetiķeti atbilstoši procedūrai, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 17.jūlija Regulā (EK) Nr. 1980/2000 par pārskatīto Kopienas eko­etiķetes piešķiršanas programmu (turpmāk - Regula (EK) Nr. 1980/2000), vai citu marķējumu, kas atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1980/2000 19.pantā minētajai procedūrai atzīts par līdzvērtīgu Kopienas ekoetiķetei, tad uzskata, ka attiecīgā saldēšanas iekārta atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām tiktāl, ciktāl Kopienas ekoetiķete vai cits marķējums attiecas uz šīm prasībām.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

14. Uz saldēšanas iekārtas nedrīkst izvietot tādu marķējumu, kas var maldināt patērētāju par CE marķējuma nozīmi un formu.

15. Uz saldēšanas iekārtas, tās iepakojuma, instrukcijās vai citā dokumentācijā var izvietot jebkuru citu marķējumu, ja ir nodrošināta CE marķējuma redzamība un salasāmība.

IV. Tirgus uzraudzība

16. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

17. Ja saldēšanas iekārtas elektroenerģijas patēriņš ir mazāks par attiecīgajai saldēšanas iekārtas kategorijai noteikto maksimāli pieļaujamo elektroenerģijas patēriņa lielumu vai vienāds ar to (Emax plus 15 %), tad saldēšanas iekārta atbilst šo noteikumu prasībām.

18. Ja saldēšanas iekārtas elektroenerģijas patēriņš ir lielāks par attiecīgajai saldēšanas iekārtas kategorijai noteikto maksimāli pieļaujamo elektroenerģijas patēriņa lielumu (Emax plus 15 %), papildus pārbauda trīs citu attiecīgo saldēšanas iekārtu elektroenerģijas patēriņu. Ja iegūtais vidējais aritmētiskais lielums pārsniedz maksimāli pieļaujamo elektroenerģijas patēriņa lielumu par 10 % (Emax plus 10 %), attiecīgo saldēšanas iekārtu atzīst par neatbilstošu šo noteikumu prasībām.

19. Ja saldēšanas iekārta neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs novērš neatbilstību. Ja ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs nenovērš neatbilstību, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic visus tirgus uzraudzību reglamentējošajos normatīvajos aktos paredzētos pasākumus, lai attiecīgo iekārtu izņemtu no tirgus, nepieļautu tās tirdzniecību vai ierobežotu tās brīvu apriti tirgū.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

19.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt saldēšanas iekārtas paraugus un organizēt ekspertīzi, lai pārbaudītu saldēšanas iekārtas atbilstību šajos noteikumos minētajām prasībām. Ja ekspertīzē konstatēts, ka saldēšanas iekārta neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, izdevumus par ekspertīzes veikšanu sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs, kas pirmais laidis neatbilstošu saldēšanas iekārtu Latvijas Republikas tirgū.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

19.2 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs par lēmumu piemērot šo noteikumu 19.punktā minētos pasākumus nekavējoties informē ražotāju, tā pilnvarotu pārstāvi vai importētāju, pamatojot lēmumu un norādot tā apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas kārtību un termiņu.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

19.3 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs par šo noteikumu 19.punktā minēto pasākumu piemērošanu paziņo Ekonomikas ministrijai. Ekonomikas ministrija nosūta attiecīgu informāciju Eiropas Komisijai.

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

20. Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 1.jūliju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 26.02.2008. noteikumu Nr.109 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 3.septembra Direktīvas 96/57/EK par energoefektivitātes prasībām attiecībā uz mājsaimniecībā lietojamiem elektriskiem ledusskapjiem, saldēšanas iekārtām un to kombinācijām;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 6.jūlija Direktīvas 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK.

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs V.Makarovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.92
Saldēšanas iekārtu kategorijas

Nr.p.k.

Kategorija

Kategorijas raksturojums
1.1.Ledusskapis bez zemas temperatūras nodalījuma1
2.2.Ledusskapis dzesētājs ar 5 °C un/vai 12 °C nodalījumu
3.3.Ledusskapis ar zemas temperatūras nodalījumu (bez zvaigznītes)
4.4.Ledusskapis ar zemas temperatūras nodalījumu (*)
5.5.Ledusskapis ar zemas temperatūras nodalījumu (**)
6.6.Ledusskapis ar zemas temperatūras nodalījumu (***)
7.7.Ledusskapis saldētājs ar saldēšanas nodalījumu (****)
8.8.Pārtikas produktu saldētājs (vertikālais)
9.9.Pārtikas produktu saldētājs (skapis)
10.10.Ledusskapis saldētājs ar vairāk nekā divām durvīm vai citas iepriekš neminētas saldēšanas iekārtas

1 Zemas temperatūras nodalījums - jebkurš nodalījums ar temperatūru mīnus 6 °C vai zemāku

Ekonomikas ministrs V.Makarovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.92
Maksimāli pieļaujamā elektroenerģijas patēriņa aprēķināšana saldēšanas iekārtām

1. Maksimāli pieļaujamo elektroenerģijas patēriņu (Emax) atbilstošās kategorijas saldēšanas iekārtai ar koriģēto tilpumu (Vkor) nosaka šādi:

1.tabula

Nr.p.k.KategorijaRaksturojumsEmax (kWh/24 h)
1.1.Ledusskapis bez zemas temperatūras nodalījuma(0,207 x Vkor + 218)/365
2.2.Ledusskapis dzesētājs ar 5 °C un/vai 12 °C nodalījumu(0,207 x Vkor + 218)/365
3.3.Ledusskapis ar zemas temperatūras nodalījumu(bez zvaigznītes)(0,207 x Vkor + 218)/365
4.4.Ledusskapis ar zemas temperatūras nodalījumu (*)(0,557 x Vkor + 166)/365
5.5.Ledusskapis ar zemas temperatūras nodalījumu (**)(0,402 x Vkor + 219)/365
6.6.Ledusskapis ar zemas temperatūras nodalījumu (***)(0,573 x Vkor + 206)/365
7.7.Ledusskapis ar zemas temperatūras nodalījumu (****)(0,697 x Vkor + 272)/365
8.8.Pārtikas produktu saldētājs (vertikālais)(0,434 x Vkor + 262)/365
9.9.Pārtikas produktu saldētājs (skapis)(0,480 x Vkor + 195)/365

Piezīme. Emax izsaka kWh/24 h un aprēķina ar precizitāti līdz divām decimāldaļām.

2. Ledusskapjiem saldētājiem, kam ir vairāk nekā divas durvis, vai citām iepriekš neminētām saldēšanas iekārtām maksimāli pieļaujamo elektroenerģijas patēriņu nosaka, ņemot vērā viszemāko temperatūru attiecīgajā nodalījumā (atbilstoši zvaigznīšu skaitam), šādā veidā:

2.tabula

Nr.p.k.

Temperatūra visaukstākajā nodalījumā

KategorijaEmax (kWh/24 h)
1.> - 6 °C1., 2., 3.(0,207 x Vkor + 218)/365
2. - 6 °C (*)4.(0,557 x Vkor + 166)/365
3. - 12 °C (**)5.(0,402 x Vkor + 219)/365
4. - 18 °C (***)6.(0,573 x Vkor + 206)/365
5. - 18 °C (****)7(0,697 x Vkor + 272)/365

3. Saldēšanas iekārtu koriģēto tilpumu (Vkor) nosaka šādi:

Vkor = (Vc x Wc x Fc x Cc),

kur Wc = (25 - Tc) / 20.

Apzīmējumi:

Tc - projektā paredzētā temperatūra katrā nodalījumā (°C);

Vc - konkrētā nodalījuma neto tilpums (litros);

Fc - koeficients, kas ir 1,2 - nodalījumiem bez saldēšanas, 1 - pārējiem nodalījumiem;

Cc = 1 - saldēšanas iekārtām, kas paredzētas darbībai mērenā (M) un subpolārā (SP) klimata joslā;

Cc = Xc - saldēšanas iekārtām, kas paredzētas darbībai subtropu (ST) klimata joslā;

Cc = Yc - saldēšanas iekārtām, kas paredzētas darbībai tropu (T) klimata joslā.

Koeficientu Xc un Yc lielumi atbilstoši dažādiem nodalījumu tipiem norādīti šī pielikuma 3.tabulā.

3.tabula

Nr.p.k.

Nodalījumi

Xc
Yc
1.Apakšējais nodalījums1,251,35
2.Svaigo pārtikas produktu nodalījums1,201,30
3.0 °C nodalījums1,151,25
4.Nodalījums bez zvaigznītes1,151,25
5.Nodalījums ar vienu zvaigznīti (*)1,121,20
6.Nodalījums ar divām zvaigznītēm (**)1,081,15
7.Nodalījums ar trim (***) un četrām (****) zvaigznītēm1,051,10
Ekonomikas ministrs V.Makarovs
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.92
CE atbilstības marķējums

1. CE atbilstības marķējumu veido lielie burti "CE", kuri ir attēloti šādi:

2. Ja CE marķējums ir palielināts vai samazināts, jāievēro attēlā norādītās proporcijas.

3. Abām CE marķējuma komponentēm ir vienāds vertikālais izmērs, un tas nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

Ekonomikas ministrs V.Makarovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 92Pieņemts: 07.03.2000.Stājas spēkā: 01.07.2000.Zaudē spēku: 24.09.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88/89, 09.03.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
2489
{"selected":{"value":"01.03.2008","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-23.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2008","iso_value":"2008\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2008.-23.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-29.02.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2000","iso_value":"2000\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2000.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2008
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"