Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.339

Rīgā 2012.gada 15.maijā (prot. Nr.27 35.§)
Noteikumi par ostu formalitātēm
Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma
35.panta otro daļu un 41.1 panta trešo daļu un
Latvijas Republikas valsts robežas likuma 22.panta astoto daļu
(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.336 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek ar kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās saistīto formalitāšu (turpmāk – ostu formalitātes) kārtošana un pasažieru kuģu pasažieru reģistrācija.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr.336)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. kuģis – kuģis atbilstoši Jūras kodeksa 1.1 pantam;

2.2. jūras kuģis – jūras kuģis atbilstoši 1978.gada Starptautiskās konvencijas par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (ar grozījumiem) 2.panta "g" apakšpunktam;

2.3. zvejas kuģis – zvejas kuģis atbilstoši 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (ar grozījumiem) (turpmāk – SOLAS konvencija) pielikuma I nodaļas 2.noteikuma "i" apakšpunktam;

2.4. tradicionālais kuģis – jebkura veida vēsturisks kuģis vai tā kopija, ieskaitot kuģus un to kopijas, kas paredzēti tradicionālo kuģošanas prasmju un citu tradicionālo prasmju veicināšanai;

2.5. atpūtas kuģis – sportam vai atpūtai paredzēts kuģis;

2.5.1 pasažieru kuģis – jūras kuģis vai ātrgaitas jūras kuģis atbilstoši 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras X nodaļas 1.noteikuma definīcijai, kurš pārvadā vairāk par 12 pasažieriem;

2.6. kuģošanas kompānija – kompānija atbilstoši SOLAS konvencijas pielikuma IX nodaļas 1.noteikuma 2.punktam;

2.7. kuģa aģents – persona, kas nodarbojas ar kuģu aģentēšanu atbilstoši Jūras kodeksa 112.panta ceturtajai daļai;

2.8. kravas transporta vienība – sauszemes kravas transportlīdzeklis, dzelzceļa kravas vagons, kravas konteiners, autocisterna, dzelzceļa cisterna vai portatīva cisterna;

2.9. bīstamas kravas:

2.9.1. kravas, kas klasificētas Starptautiskajā jūras bīstamo kravu kodeksā (turpmāk – IMDG kodekss);

2.9.2. lejamkravas, kas noteiktas Starptautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (turpmāk – IBC kodekss), 17.nodaļā;

2.9.3. sašķidrinātu gāzu lejamkravas, kas noteiktas Starptautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātās gāzes kā lejamkravas (turpmāk – IGC kodekss), 19.nodaļā;

2.9.4. cietas vielas, kas ietilpst Starptautiskā jūras beramkravu kodeksa (turpmāk – IMSBC kodekss) B grupā;

2.9.5. kravas, kuras minētas IBC kodeksa 1.1.3.apakšpunktā vai IGC kodeksa 1.1.6.apakšpunktā;

2.10. piesārņojošas kravas:

2.10.1. naftas produkti, kas definēti 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokola (ar grozījumiem) (turpmāk – MARPOL konvencija) I pielikumā;

2.10.2. kaitīgās šķidrās vielas, kas definētas MARPOL konvencijas II pielikumā;

2.10.3. kaitīgās vielas, kas definētas MARPOL konvencijas III pielikumā;

2.11. kuģa atkritumi – visu veidu atkritumi un pārpalikumi, kas rodas uz kuģa tā ekspluatācijas un kravas operāciju laikā un ko definē MARPOL konvencija, ieskaitot:

2.11.1. MARPOL konvencijas I pielikums – sateču ūdeņi, naftas atliekas (nosēdumi), naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi, naftu saturoši kravas pārpalikumi un naftu saturoši balasta ūdeņi;

2.11.2. MARPOL konvencijas II pielikums – kaitīgas šķidras vielas saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi, kaitīgas šķidras vielas saturoši kravas pārpalikumi un kaitīgas šķidras vielas saturoši balasta ūdeņi;

2.11.3. MARPOL konvencijas IV pielikums – notekūdeņi;

2.11.4. MARPOL konvencijas V pielikums – MARPOL konvencijas V pielikumā definētie atkritumi, ieskaitot plastmasas, pārtikas, sadzīves, ekspluatācijas atkritumus, pelnus, kas radušies atkritumu sadedzināšanas iekārtās, cepamo eļļu, dzīvnieku kautķermeņus, zvejas rīkus un kravas pārpalikumus;

2.11.5. MARPOL konvencijas VI pielikums – ozona slāni noārdošas vielas, šādas vielas saturošs aprīkojums un izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi;

2.12. kuģa un kuģa mijiedarbība – mijiedarbība atbilstoši SOLAS konvencijas pielikuma XI-2.nodaļas 1.noteikuma 1.10.apakšpunktam;

2.13. piekrastes zveja – piekrastes zveja atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Regulai (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (turpmāk – Šengenas Robežu kodekss);

2.14. regulāra satiksme – kuģa reisu kopums, kas nodrošina satiksmi starp tām pašām divām vai vairākām ostām saskaņā ar publicētu grafiku vai ar tik regulāriem un biežiem reisiem, kas veido atpazīstamu, sistemātisku reisu kopumu;

2.15. (svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828);

2.16. FAL veidlapas – 1965.gada Konvencijas par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu (turpmāk – FAL konvencija) pielikuma 1.pielikumā ietvertās veidlapas;

2.17. Kopienas muitas teritorija – teritorija atbilstoši Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk – Kopienas Muitas kodekss);

2.18. ISM kodekss – Starptautiskais drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodekss, ko pieņēmusi Starptautiskā Jūrniecības organizācija ar 1993.gada 4.novembra Asamblejas rezolūciju A.741(18);

2.19. pasažieru reģistrators – atbildīgā persona krastā, kuru kuģošanas kompānija ir pilnvarojusi veikt ISM kodeksā noteiktos pienākumus, vai kāda cita persona krastā, kuru kuģošanas kompānija pilnvarojusi uzturēt informāciju par personām, kas atrodas uz pasažieru kuģa.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr. 336)

3. Ziņošanu saistībā ar robežpārbaudēm, muitas kontroli un kravas veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli robežšķērsošanas vietās papildus šiem noteikumiem regulē arī normatīvie akti robežkontroles un muitas kontroles jomā, kā arī normatīvie akti par veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli robežšķērsošanas vietās.

4. Ziņošanu par nepieciešamību veikt paplašinātu inspekciju ostas valsts kontroles ietvaros regulē normatīvie akti par ostas valsts kontroles kārtību.

5. Ar zvejas darbību un nozvejas uzraudzību saistīto ziņošanu pirms zvejas kuģa ienākšanas ostā regulē normatīvie akti zivsaimniecības jomā.

6. Ostu formalitāšu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests (turpmāk – Krasta apsardzes dienests), Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāde (turpmāk – muitas iestāde), Pārtikas un veterinārais dienests, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Latvijas Jūras administrācija), Valsts vides dienests, Slimību profilakses un kontroles centrs un ostu pārvaldes (visi kopā turpmāk – kontroles iestādes).

7. Šo noteikumu prasības neierobežo kontroles iestāžu tiesības to darbību regulējošo normatīvo aktu ietvaros pieprasīt papildu informāciju un pārbaudīt kuģus un personas, pamatojoties uz valsts iekšējās drošības vai nelegālās imigrācijas draudu analīzes rezultātiem, kā arī sabiedriskās kārtības vai sabiedrības veselības nodrošināšanas apsvērumiem.

2. Paziņošana par kuģa ienākšanu ostā un iziešanu no tās
2.1. Jūras kuģi ar bruto tilpību 300 un vairāk

8. Šī apakšnodaļa neattiecas uz šādiem kuģiem:

8.1. kara kuģiem, kara flotes palīgkuģiem un citiem nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātiem kuģiem;

8.2. zvejas kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem;

8.3. tradicionālajiem kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem;

8.4. atpūtas kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem.

9. Pirms kuģa ienākšanas ostā šī kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) ievada šādu informāciju:

9.1. kuģa vārds;

9.2. kuģa izsaukuma signāls;

9.3. kuģa Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (turpmāk – IMO) identifikācijas numurs vai Jūras mobilā dienesta identifikācijas (turpmāk – MMSI) numurs;

9.4. ienākšanas osta;

9.5. paredzamais kuģa ierašanās laiks ostā un piestātne (ja zināma), pie kuras kuģis paredzējis piestāt;

9.6. paredzamais kuģa iziešanas laiks un piestātne (ja zināma), no kuras kuģis paredzējis iziet no ostas;

9.7. apkalpes un pasažieru skaits uz jūras kuģa.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

10. Šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju paziņo:

10.1. vismaz 24 stundas pirms kuģa ienākšanas ostā;

10.2. ja reisa ilgums ir mazāks par 24 stundām – ne vēlāk, kā kuģim izejot no iepriekšējās ostas;

10.3. ja nākamā osta nav zināma vai tā mainās reisa laikā – tiklīdz šī informācija ir zināma.

11. Ja ir saņemta visa šo noteikumu 9.punktā minētā informācija, Krasta apsardzes dienests izdara atbilstošu atzīmi Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

12. Kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju nekavējoties paziņo atkārtoti, ja:

12.1. laikposmā no informācijas paziņošanas līdz kuģa ienākšanai ostā šī informācija ir mainījusies;

12.2. kuģim atrodoties ostā, ir mainījusies šo noteikumu 9.1., 9.2., 9.3., 9.6. vai 9.7.apakšpunktā minētā informācija.

13. Ja saņemts attiecīgs iesniegums, ostas pārvalde, saskaņojot ar Krasta apsardzes dienestu, Valsts robežsardzi, muitas iestādi un Pārtikas un veterināro dienestu, pieņem lēmumu atbrīvot no šo noteikumu 9.punktā minētā pienākuma:

13.1. kuģus, kas nodrošina regulāru satiksmi starp Latvijas ostām;

13.2. kuģus, kas nodrošina starptautisku regulāru satiksmi starp Latvijas ostu un vienu vai vairākām ārvalstu ostām, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts osta.

14. Šo noteikumu 13.punktā minēto atbrīvojumu piešķir, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

14.1. paredzēts, ka attiecīgais kuģis regulāro satiksmi nodrošinās vismaz vienu mēnesi;

14.2. attiecīgā kuģa atsevišķu reisu ilgums regulārās satiksmes ietvaros nepārsniedz 12 stundas.

15. Ja kuģis saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir atbrīvots no šo noteikumu 9.punktā minētā pienākuma, kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis:

15.1. glabā un atjauno attiecīgo kuģu sarakstu un nekavējoties pēc tā sastādīšanas vai atjaunošanas nosūta to attiecīgajai ostas pārvaldei un Krasta apsardzes dienestam;

15.2. 24 stundas diennaktī nodrošina, lai pēc kontroles iestāžu pieprasījuma nekavējoties elektroniski tiktu paziņota šo noteikumu 9.punktā minētā informācija par katru attiecīgā kuģa veikto reisu;

15.3. izmantojot jebkurus pieejamos saziņas līdzekļus, ziņo iestādēm, kuru kontrolei attiecīgais kuģis ir pakļauts, par jebkuru novirzi no paredzētā kuģa ierašanās laika ostā, ja šī novirze ir trīs stundas un vairāk.

16. Kontroles iestādes atbilstoši kompetencei regulāri pārbauda šo noteikumu 14. un 15.punktā minēto nosacījumu izpildi. Ja kontroles iestāde (izņemot attiecīgās ostas pārvaldi) konstatē neatbilstību, tā nekavējoties ziņo attiecīgajai ostas pārvaldei.

17. Attiecīgā ostas pārvalde pēc saskaņošanas ar Krasta apsardzes dienestu, kā arī, ja tas skar šo iestāžu kompetenci, ar Valsts robežsardzi, muitas iestādi un Pārtikas un veterināro dienestu pieņem lēmumu anulēt atbrīvojumu, kas piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu, ja konstatē, ka:

17.1. netiek pildīts kāds no šo noteikumu 14.punktā minētajiem nosacījumiem;

17.2. kuģa aģents, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis nepilda šo noteikumu 15.punktā minētos pienākumus.

18. Attiecīgā ostas pārvalde nosūta Krasta apsardzes dienestam, Valsts robežsardzei, muitas iestādei, Pārtikas un veterinārajam dienestam, Latvijas Jūras administrācijai, Valsts vides dienestam, Slimību profilakses un kontroles centram un Satiksmes ministrijai sarakstu (tai skaitā katru šā saraksta atjauninājumu) ar tiem kuģiem un kuģošanas kompānijām, kam saskaņā ar šo noteikumu 13.punktu ir piešķirts atbrīvojums no šo noteikumu 9.punktā minētā pienākuma, šo kuģu pienākšanas un atiešanas laikus, kā arī pienākšanas un atiešanas piestātnes.

19. Satiksmes ministrija šo noteikumu 18.punktā minētos sarakstus nosūta Eiropas Komisijai.

2.2. Paziņošana Valsts robežsardzes, muitas iestādes un Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles vajadzībām

20. Šī apakšnodaļa attiecas uz kuģiem, kuri pakļauti vismaz vienai no šādām kontrolēm:

20.1. robežpārbaudei – saskaņā ar normatīvajiem aktiem robežkontroles jomā;

20.2. muitas kontrolei – saskaņā ar normatīvajiem aktiem muitas kontroles jomā;

20.3. veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontrolei robežšķērsošanas vietās – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro, fitosanitāro, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes un klasifikācijas kontroli robežšķērsošanas vietās.

21. Šī apakšnodaļa neattiecas uz kuģiem, kuri veic paziņošanu saskaņā ar šo noteikumu 2.1.apakšnodaļu.

22. Kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona (atpūtas kuģim – arī jahtklubs, kurā kuģis paredzējis piestāt), izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) vai jebkurus citus pieejamos saziņas līdzekļus, ne vēlāk kā divas stundas (atpūtas kuģim – ne vēlāk kā stundu) pirms kuģa ienākšanas ostā pie pirmās piestātnes attiecīgi Valsts robežsardzei, muitas iestādei vai Pārtikas un veterinārajam dienestam, kā arī Krasta apsardzes dienestam paziņo šādu informāciju:

22.1. kuģa vārds;

22.2. kuģa IMO identifikācijas numurs, MMSI numurs vai cits kuģa identifikācijas numurs;

22.3. ienākšanas osta;

22.4. paredzamais kuģa ierašanās laiks ostā;

22.5. piestātne, pie kuras kuģis paredzējis piestāt;

22.6. kontaktinformācija saziņai ar kuģi;

22.7. apkalpes un pasažieru skaits uz kuģa.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

23. Šo noteikumu 22.punktā minēto informāciju nekavējoties paziņo atkārtoti, ja:

23.1. laikposmā no informācijas paziņošanas līdz kuģa ienākšanai ostā pie pirmās piestātnes šī informācija ir mainījusies;

23.2. kuģim atrodoties ostā, ir mainījusies šo noteikumu 22.1., 22.2. vai 22.6.apakšpunktā minētā informācija.

24. Lai izietu no ostas, kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona (atpūtas kuģim – arī jahtklubs, kurā kuģis piestājis), izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) vai jebkurus citus pieejamos saziņas līdzekļus, ne vēlāk kā divas stundas pirms kuģa atiešanas no piestātnes attiecīgi Valsts robežsardzei, muitas iestādei vai Pārtikas un veterinārajam dienestam, kā arī Krasta apsardzes dienestam paziņo šādu informāciju:

24.1. kuģa vārds;

24.2. kuģa IMO identifikācijas numurs, MMSI numurs vai cits kuģa identifikācijas numurs;

24.3. paredzamais kuģa iziešanas laiks no ostas;

24.4. piestātne, no kuras kuģis paredzējis atiet, lai izietu no ostas;

24.5. kontaktinformācija saziņai ar kuģi;

24.6. apkalpes un pasažieru skaits uz kuģa.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

25. Ja kopš informācijas paziņošanas līdz kuģa atiešanai no piestātnes, lai izietu no ostas, ir notikušas izmaiņas šo noteikumu 24.punktā minētajā informācijā, informāciju nekavējoties paziņo atkārtoti.

26. Šajā apakšnodaļā noteikto ostas formalitāšu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Krasta apsardzes dienests, Valsts robežsardze, muitas iestāde un Pārtikas un veterinārais dienests.

2.3. Paziņošana cilvēku meklēšanas un glābšanas vajadzībām

27. Šī apakšnodaļa attiecas uz šādiem kuģiem:

27.1. jūras kuģiem, kuru bruto tilpība ir mazāka par 300;

27.2. zvejas kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem;

27.3. tradicionālajiem kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem;

27.4. atpūtas kuģiem, kuru garums ir mazāks par 45 metriem.

28. Šī apakšnodaļa neattiecas uz šādiem kuģiem:

28.1. kuģiem, kuri veic paziņošanu saskaņā ar šo noteikumu 2.2.apakšnodaļu;

28.2. kara kuģiem, kara flotes palīgkuģiem un citiem nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātiem kuģiem.

29. Pirms kuģa ienākšanas ostā kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona (atpūtas kuģim – arī jahtklubs, kurā kuģis paredzējis piestāt), izmantojot jebkurus pieejamos saziņas līdzekļus, Krasta apsardzes dienestam paziņo šo noteikumu 22.punktā minēto informāciju.

30. Pirms kuģa iziešanas no ostas kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs), vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona (atpūtas kuģim – arī jahtklubs, kurā kuģis piestājis), izmantojot jebkurus pieejamos saziņas līdzekļus, Krasta apsardzes dienestam paziņo šo noteikumu 24.punktā minēto informāciju.

3. Paziņošana par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu

31. Šī nodaļa attiecas uz visiem jūras kuģiem, izņemot kara kuģus, kara flotes palīgkuģus un citus nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātus kuģus.

32. Ja kuģis, kas pārvadā bīstamu vai piesārņojošu kravu, atstāj Latvijas ostu vai enkurvietu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos, šī kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis ne vēlāk kā kuģa atiešanas brīdī elektroniski Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) iesniedz šo noteikumu 34.punktā minēto paziņojumu par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

33. Ja kuģis, kas pārvadā bīstamu vai piesārņojošu kravu, ierodas no ostas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un vēlas ienākt Latvijas ostā vai noenkuroties Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā vai iekšējos ūdeņos, šī kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis ne vēlāk kā kuģa atiešanas brīdī no kravas iekraušanas ostas vai brīdī, kad galamērķa osta vai enkurvieta ir kļuvusi zināma (ja tā nav bijusi zināma kuģa atiešanas brīdī), elektroniski Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) iesniedz šo noteikumu 34.punktā minēto paziņojumu par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

34. Paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu satur šādu informāciju:

34.1. vispārīgā informācija:

34.1.1. kuģa vārds;

34.1.2. kuģa izsaukuma signāls;

34.1.3. kuģa IMO identifikācijas numurs vai MMSI numurs;

34.1.4. nākamā osta;

34.1.5. ja kuģis iziet no Latvijas ostas vai enkurvietas – paredzamais iziešanas laiks un paredzamais ierašanās laiks nākamajā ostā vai enkurvietā;

34.1.6. ja kuģis ienāk Latvijas ostā vai enkurvietā – paredzamais kuģa ierašanās laiks;

34.1.7. kopējais cilvēku skaits uz kuģa;

34.2. informācija par bīstamo un piesārņojošo kravu:

34.2.1. kravas precīzs tehniskais nosaukums;

34.2.2. kravas ANO numurs (ja tāds ir);

34.2.3. kravas IMO bīstamības klase saskaņā ar IMDG, IBC, IGC vai IMSBC kodeksu;

34.2.4. ja kuģis pārvadā kravu, kas minēta Starptautiskajā kodeksā par iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošu pārvadāšanu ar kuģiem un atbilst SOLAS konvencijas pielikuma VII nodaļas 14.noteikuma 2.punkta definīcijai (INF krava), – kuģa tips;

34.2.5. kravas daudzums;

34.2.6. kravas izvietojums uz kuģa;

34.2.7. ja kravu pārvadā kravas transporta vienībā – transporta vienības (izņemot cisternas) identifikācijas numurs;

34.2.8. apstiprinājums, ka uz kuģa atrodas kravas saraksts vai manifests, vai atbilstīgs iekraušanas plāns, kurā norādīta detalizēta informācija par bīstamajām un piesārņojošām kravām un to izvietojumu uz kuģa;

34.2.9. tās personas kontaktinformācija, no kuras var iegūt detalizētu informāciju par kravu.

35. Ja no šo noteikumu 32.punktā minētā paziņojuma iesniegšanas līdz kuģa iziešanai no ostas vai enkurvietas iesniegtajā informācijā ir notikušas izmaiņas, kuģa aģents, bet, ja tāda nav, tad kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis paziņojumu nekavējoties iesniedz atkārtoti.

36. Ja no šo noteikumu 33.punktā minētā paziņojuma iesniegšanas līdz kuģa ienākšanai ostā vai enkurvietā iesniegtajā informācijā ir notikušas izmaiņas, kuģa aģents, bet, ja tāda nav, tad kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis šo paziņojumu nekavējoties iesniedz atkārtoti.

37. Šo noteikumu 32., 33., 35. un 36.punktā minēto ostu formalitāšu ievērošanu kontrolē Krasta apsardzes dienests sadarbībā ar Latvijas Jūras administrāciju. Krasta apsardzes dienests kontrolē, vai paziņojums par bīstamu un piesārņojošu kuģa kravu ir iesniegts Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS). Latvijas Jūras administrācija kontrolē iesniegtā paziņojuma satura atbilstību šo noteikumu 34.punktam.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

38. Ja saņemts attiecīgs iesniegums, ostas pārvalde, saskaņojot ar Latvijas Jūras administrāciju, pieņem lēmumu atbrīvot no šo noteikumu 32. vai 33.punktā minētā pienākuma šādus kuģus:

38.1. kuģus, kas nodrošina regulāru satiksmi starp Latvijas ostām;

38.2. kuģus, kas nodrošina starptautisku regulāru satiksmi starp Latvijas ostu un vienu vai vairākām ārvalstu ostām, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts osta.

39. Šo noteikumu 38.punktā minēto atbrīvojumu piešķir, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

39.1. paredzēts, ka attiecīgais kuģis regulāro satiksmi nodrošinās vismaz vienu mēnesi;

39.2. attiecīgā kuģa atsevišķu reisu ilgums regulārās satiksmes ietvaros nepārsniedz 12 stundas.

40. Ja kuģis saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu ir atbrīvots no šo noteikumu 32. vai 33.punktā minētā pienākuma, kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis:

40.1. glabā un atjauno attiecīgo kuģu sarakstu un nekavējoties pēc tā sastādīšanas vai atjaunošanas nosūta to attiecīgās ostas pārvaldei un Latvijas Jūras administrācijai;

40.2. 24 stundas diennaktī nodrošina, lai pēc Latvijas Jūras administrācijas vai Krasta apsardzes dienesta pieprasījuma nekavējoties elektroniski tiktu paziņota šo noteikumu 34.punktā minētā informācija par katru attiecīgā kuģa veikto reisu;

40.3. izmantojot jebkurus pieejamos saziņas līdzekļus, ziņo Latvijas Jūras administrācijai un Krasta apsardzes dienestam par jebkuru novirzi no paredzētā kuģa ierašanās laika ostā, ja šī novirze ir trīs stundas un vairāk.

41. Attiecīgās ostas pārvalde un Latvijas Jūras administrācija regulāri kontrolē šo noteikumu 39.punktā minēto nosacījumu un šo noteikumu 40.punktā minēto pienākumu izpildi. Ja Latvijas Jūras administrācija konstatē neatbilstību, tā nekavējoties ziņo attiecīgajai ostas pārvaldei.

42. Attiecīgās ostas pārvalde, saskaņojot ar Latvijas Jūras administrāciju, pieņem lēmumu anulēt atbrīvojumu, kas piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu, ja konstatē, ka:

42.1. netiek pildīts kāds no šo noteikumu 39.punktā minētajiem nosacījumiem;

42.2. kuģa kapteinis, kuģošanas kompānija vai to pilnvarots kuģa aģents nepilda šo noteikumu 40.punktā minētos pienākumus.

43. Attiecīgās ostas pārvalde nosūta Latvijas Jūras administrācijai, Krasta apsardzes dienestam un Satiksmes ministrijai sarakstu (tai skaitā katru šī saraksta atjauninājumu) ar tiem kuģiem un kuģošanas kompānijām, kam saskaņā ar šo noteikumu 38.punktu ir piešķirts atbrīvojums no šo noteikumu 32. vai 33.punktā minētā pienākuma, šo kuģu pienākšanas un atiešanas laikus, kā arī pienākšanas un atiešanas piestātnes.

44. Satiksmes ministrija šo noteikumu 43.punktā minētos sarakstus nosūta Eiropas Komisijai.

4. Paziņošana par kuģa atkritumiem

45. Šī nodaļa attiecas uz visiem jūras kuģiem, izņemot:

45.1. kara kuģus, peldošās palīgierīces (kara flotes palīgkuģus) un citus nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātus kuģus;

45.2. zvejas kuģus;

45.3. atpūtas kuģus, kuri drīkst pārvadāt ne vairāk kā 12 pasažierus.

46. Pirms kuģa ienākšanas ostā šī kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis elektroniski Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) iesniedz paziņojumu par atkritumu nodošanu (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

47. Paziņojumu par atkritumu nodošanu iesniedz:

47.1. vismaz 24 stundas pirms kuģa ienākšanas ostā;

47.2. ja reisa ilgums ir mazāks par 24 stundām – ne vēlāk, kā kuģim izejot no iepriekšējās ostas;

47.3. ja nākamā osta nav zināma vai tā mainās reisa laikā – tiklīdz šī informācija ir zināma.

48. Ja no brīža, kad iesniegts paziņojums par atkritumu nodošanu, līdz kuģa ienākšanai ostā pie pirmās piestātnes paziņotajā informācijā ir notikušas izmaiņas, kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis paziņojumu iesniedz atkārtoti.

49. Paziņojumu par atkritumu nodošanu (oriģinālu) glabā uz kuģa vismaz līdz iziešanai no nākamās ostas. Pēc atbilstoša pieprasījuma šo paziņojumu iesniedz Valsts vides dienestam vai ārvalsts iestādei, kuras kompetencē ir kuģu radīto atkritumu pieņemšanas un apsaimniekošanas kontrole.

50. Šo noteikumu 46., 48. un 49.punktā minēto ostu formalitāšu ievērošanu kontrolē Krasta apsardzes dienests sadarbībā ar Valsts vides dienestu. Krasta apsardzes dienests kontrolē, vai paziņojums par atkritumu nodošanu ir iesniegts Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS). Valsts vides dienests kontrolē iesniegtā paziņojuma satura atbilstību šo noteikumu 1.pielikumam.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

51. Pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas ostas pārvalde, saskaņojot ar Valsts vides dienestu, pieņem lēmumu atbrīvot kuģi no pienākuma iesniegt paziņojumu par atkritumu nodošanu, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

51.1. attiecīgais kuģis nodrošina regulāru satiksmi;

51.2. ir pietiekami pierādījumi tam, ka attiecīgais kuģis nodod atkritumus un obligāto maksu samaksā kādā no ostām, kas atrodas šī kuģa maršrutā.

52. Šo noteikumu 51.punktā minētajā iesniegumā norāda:

52.1. kuģi, kurš atbrīvojams no pienākuma iesniegt paziņojumu par atkritumu nodošanu;

52.2. informāciju, kas pierāda, ka kuģis nodrošina regulāru satiksmi;

52.3. ostu, kurā kuģis regulāri nodod atkritumus;

52.4. kuģa reisa ilgumu;

52.5. kuģa atkritumu uzkrāšanas tilpņu vai konteineru ietilpību.

53. Attiecīgās ostas pārvalde un Valsts vides dienests regulāri kontrolē šo noteikumu 51.punktā minēto nosacījumu izpildi. Ja Valsts vides dienests konstatē neatbilstību, tas nekavējoties ziņo attiecīgajai ostas pārvaldei.

54. Attiecīgā ostas pārvalde, saskaņojot ar Valsts vides dienestu, pieņem lēmumu anulēt atbrīvojumu, kas piešķirts saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu, ja konstatē, ka netiek pildīts kāds no šo noteikumu 51.punktā minētajiem nosacījumiem.

55. Attiecīgā ostas pārvalde nosūta Valsts vides dienestam un Krasta apsardzes dienestam sarakstu (tai skaitā katru šī saraksta atjauninājumu) ar tiem kuģiem un kuģošanas kompānijām, kam saskaņā ar šo noteikumu 51.punktu ir piešķirts atbrīvojums no pienākuma iesniegt paziņojumu par atkritumu nodošanu, šo kuģu pienākšanas un atiešanas laikus, kā arī pienākšanas un atiešanas piestātnes.

56. Valsts vides dienests reizi gadā informē Eiropas Komisiju un Baltijas jūras vides aizsardzības komisiju par kuģiem, kuri ir atbrīvoti no pienākuma iesniegt paziņojumu par atkritumu nodošanu.

5. Aizsardzības informācijas deklarācijas iesniegšana

57. Šī nodaļa attiecas uz:

57.1. kuģiem, kas noteikti SOLAS konvencijas pielikuma XI-2.nodaļas 2.noteikuma 1.1.apakšpunktā, ņemot vērā SOLAS konvencijas pielikuma XI-2.nodaļas 2.noteikuma 3.punktu;

57.2. kuģiem, kuri ir mijiedarbībā ar šo noteikumu 57.1.apakšpunktā minētajiem kuģiem, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību Latvijas Jūras administrācijas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija) ir noteikusi, ka attiecīgajam kuģim ir piemērojamas aizsardzības prasības;

57.3. kuģiem, kas veic vietējos reisus:

57.3.1. ja kuģis atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulas (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu (turpmāk – Regula Nr. 725/2004) 3.panta 2.punktā noteiktajam pasažieru kuģa tipam;

57.3.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija ir noteikusi, ka attiecīgajam kuģim ir piemērojamas aizsardzības prasības;

57.3.3. ja ārvalsts kompetentā iestāde ir noteikusi, ka attiecīgajam ārvalsts kuģim ir piemērojamas aizsardzības prasības.

58. Pirms kuģa ienākšanas ostā šī kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis, vai kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieks, vai kuģa aizsardzības virsnieks elektroniski Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) iesniedz aizsardzības informācijas deklarāciju (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

59. Aizsardzības informācijas deklarāciju iesniedz Regulas Nr. 725/2004 6.panta 2.punktā noteiktajos termiņos.

60. Ja no aizsardzības informācijas deklarācijas iesniegšanas līdz kuģa ienākšanai ostā pie pirmās piestātnes šajā informācijā ir notikušas izmaiņas, kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis, vai kuģošanas kompānijas aizsardzības virsnieks, vai kuģa aizsardzības virsnieks deklarāciju iesniedz atkārtoti.

61. Ja ir saņemta pilnībā aizpildīta šo noteikumu 2.pielikumā minētā veidlapa, Krasta apsardzes dienests izdara atbilstošu atzīmi Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS). Atzīmes izdarīšana Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) neatceļ tiesības piemērot kontroles pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

62. Ja saņemts attiecīgs iesniegums, Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija saskaņā ar Regulas Nr. 725/2004 7.panta 1.punktu var pieņemt lēmumu atbrīvot kuģi, kas veic regulārus vietējos reisus, no pienākuma iesniegt aizsardzības informācijas deklarāciju. Atbrīvojumu piešķir, izvērtējot, vai pienākums iesniegt aizsardzības informācijas deklarāciju ir samērīgs ar draudiem, ko attiecīgais kuģis rada:

62.1. šo noteikumu 57.1.apakšpunktā minēto kuģu drošībai;

62.2. jebkuras Latvijas ostas drošībai;

62.3. ostas iekārtu drošībai, kuras noteiktas Starptautiskā kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodeksa A daļas 3.1.2.punktā.

63. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija regulāri kontrolē Regulas Nr. 725/2004 7.panta 1.punktā un šo noteikumu 62.punktā minēto nosacījumu izpildi attiecībā uz kuģiem, kam piešķirts atbrīvojums saskaņā ar šo noteikumu 62.punktu, un, ja konstatē neatbilstību, pieņem lēmumu anulēt atbrīvojumu.

64. Kuģi, kas veic regulārus starptautiskos reisus, var atbrīvot no pienākuma iesniegt aizsardzības informācijas deklarāciju, ja starp Latvijas Republiku un citām attiecīgajā regulārajā satiksmē iesaistītajām valstīm ir noslēgts atbilstošs starptautisks līgums saskaņā ar SOLAS konvencijas pielikuma XI-2.nodaļas 11.noteikumu. Šādā gadījumā atbrīvojumu piešķir un anulē saskaņā ar starptautiskā līguma nosacījumiem.

65. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija nosūta Krasta apsardzes dienestam sarakstu (arī katru šī saraksta atjauninājumu) ar tiem kuģiem un kuģošanas kompānijām, kam saskaņā ar šo noteikumu 62. vai 64.punktu ir piešķirts atbrīvojums no pienākuma iesniegt aizsardzības informācijas deklarāciju, šo kuģu pienākšanas un atiešanas laikus, kā arī pienākšanas un atiešanas piestātnes.

66. Kuģu un ostu aizsardzības inspekcija saskaņā ar Regulas Nr. 725/2004 7.panta 4.punktu šo noteikumu 65.punktā minētos sarakstus nosūta Eiropas Komisijai un attiecīgajā regulārajā satiksmē iesaistītajām ārvalstīm.

67. Saskaņā ar šo noteikumu 62. vai 64.punktu piešķirtais atbrīvojums no pienākuma iesniegt aizsardzības informācijas deklarāciju neierobežo Krasta apsardzes dienesta tiesības saskaņā ar Regulas Nr. 725/2004 7.panta 5.punktu pieprasīt kuģiem aizsardzības informāciju.

6. Paziņošana par personām, kas nokļuvušas un uzturas uz kuģa nelegāli

68. Šī nodaļa attiecas uz visiem starptautiskajā jūras satiksmē iesaistītajiem kuģiem un kuģiem, kas nonāk saskarsmē ar starptautiskajā jūras satiksmē iesaistītajiem kuģiem, kā arī uz šo noteikumu 57.3.apakšpunktā minētajiem kuģiem.

69. Ja uz kuģa, kas paredzējis ienākt Latvijas ostā, ienācis Latvijas ostā vai iziet no Latvijas ostas, ir persona, kas nokļuvusi un uzturas uz tā nelegāli, kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai kuģošanas kompānija, vai to pilnvarota persona par to nekavējoties paziņo Valsts robežsardzei un Krasta apsardzes dienestam. Vienlaikus vai, ja tehniski tas nav iespējams, nekavējoties pēc paziņošanas Valsts robežsardzei un Krasta apsardzes dienestam iesniedz arī aizpildītu FAL konvencijas pielikuma 3.pielikuma veidlapu.

70. Šo noteikumu 69.punktā minētajā gadījumā paziņošanai izmanto Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) vai jebkurus citus pieejamos saziņas līdzekļus.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

7. Ziņošana saskaņā ar FAL konvenciju

71. Šī nodaļa attiecas uz visiem starptautiskajā jūras satiksmē iesaistītajiem kuģiem, izņemot kara kuģus, kara flotes palīgkuģus, citus nekomerciālā (valsts) dienestā nodarbinātus kuģus un atpūtas kuģus.

72. Pirms kuģa ienākšanas ostā kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis elektroniski, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), iesniedz šādus FAL konvencijā minētos dokumentus:

72.1. vispārīgo deklarāciju (FAL 1.veidlapa) – ostas pārvaldei, Valsts robežsardzei, muitas iestādei un, ja uz kuģa ir veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļauta krava, arī Pārtikas un veterinārajam dienestam;

72.2. kuģa manifestu (ja uz kuģa ir krava) – muitas iestādei un, ja uz kuģa ir veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļauta krava, arī Pārtikas un veterinārajam dienestam;

72.3. kuģa krājumu deklarāciju (FAL 3.veidlapa) – muitas iestādei;

72.4. apkalpes mantu deklarāciju (FAL 4.veidlapa) – muitas iestādei;

72.5. apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa), ja nepieciešams, norādot apkalpes sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, – Valsts robežsardzei un muitas iestādei;

72.6. pasažieru sarakstu (FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju (ja uz kuģa ir pasažieri), ja nepieciešams, norādot apkalpes sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, – Valsts robežsardzei un muitas iestādei.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

73. Šo noteikumu 72.1., 72.2., 72.3. un 72.4.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz vismaz divas stundas pirms kuģa paredzētās ienākšanas ostā pie pirmās piestātnes.

74. Šo noteikumu 72.5. un 72.6.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz:

74.1. vismaz 24 stundas pirms kuģa ienākšanas ostā;

74.2. ja reisa ilgums ir mazāks par 24 stundām – ne vēlāk, kā kuģim izejot no iepriekšējās ostas;

74.3. ja nākamā osta nav zināma vai tā mainās reisa laikā – tiklīdz šī informācija ir kļuvusi zināma.

75. Ja no kuģa paredzēts izkraut veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļautu kravu, šā kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis par to izdara atzīmi Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) (vienlaikus ar kuģa manifesta iesniegšanu).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

76. Ja pēc šo noteikumu 72.punktā minēto dokumentu iesniegšanas (pirms kuģa ienākšanas ostā pie pirmās piestātnes) ir mainījusies tajos ietvertā informācija, kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis attiecīgos dokumentus nekavējoties iesniedz atkārtoti.

77. Ne vēlāk kā divas stundas pirms kuģa paredzētās atiešanas no piestātnes, lai izietu no ostas, šā kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis elektroniski, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), iesniedz šādus FAL konvencijā minētos dokumentus:

77.1. vispārīgo deklarāciju (FAL 1.veidlapa) – ostas pārvaldei, Valsts robežsardzei, muitas iestādei un, ja kuģī paredzēts iekraut veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļautu kravu, arī Pārtikas un veterinārajam dienestam;

77.2. kuģa manifestu (ja uz kuģa ir krava) – muitas iestādei un, ja kuģī paredzēts iekraut veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļautu kravu, arī Pārtikas un veterinārajam dienestam;

77.3. kuģa krājumu deklarāciju (FAL 3.veidlapa) (ja pēc kuģa atrašanās ostā tajā veiktas izmaiņas) – muitas iestādei;

77.4. apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa) (ja pēc kuģa atrašanās ostā tajā veiktas izmaiņas), ja nepieciešams, norādot apkalpes sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, – Valsts robežsardzei un muitas iestādei;

77.5. pasažieru sarakstu (FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju (ja uz kuģa ir pasažieri), ja nepieciešams, norādot pasažieru sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, – Valsts robežsardzei, muitas iestādei un Krasta apsardzes dienestam.

(Grozīts ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr. 336; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

78. Ja kuģī paredzēts iekraut veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļautu kravu, šā kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis par to izdara atzīmi Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) (vienlaikus ar kuģa manifesta iesniegšanu).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

79. Ja pēc šo noteikumu 77.punktā minēto dokumentu iesniegšanas ir mainījusies tajos ietvertā informācija, kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis attiecīgos dokumentus nekavējoties iesniedz atkārtoti.

80. Ja attiecīgi ostas pārvaldes, Valsts robežsardzes, muitas iestādes vai Pārtikas un veterinārā dienesta rīcībā jau ir pietiekama informācija par kuģi, tā kravu, kuģa krājumiem, apkalpi, apkalpes mantām vai pasažieriem, tā var atbrīvot kuģi no šo noteikumu 72. un 77.punktā minēto dokumentu iesniegšanas. Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) attiecīgo dokumentu drīkst neiesniegt, ja piešķirti atbrīvojumi no visām kontroles iestādēm, kurām saskaņā ar šo noteikumu 72. un 77.punktu ir jāsaņem attiecīgais dokuments.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

81. Ja kuģis ienāk ostā no citas Latvijas ostas vai iziet no ostas, lai dotos uz citu Latvijas ostu vai atgrieztos tajā pašā ostā, nepiestājot citas valsts ostā, šā kuģa aģents, bet, ja tāda nav, kuģošanas kompānija vai kuģa kapteinis paziņo par to Valsts robežsardzei, muitas iestādei un, ja uz kuģa ir veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļauta krava, arī Pārtikas un veterinārajam dienestam attiecīgi pirms kuģa ienākšanas ostā vai pirms kuģa atiešanas no piestātnes, lai izietu no ostas. Paziņošanai izmanto Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) vai jebkurus citus pieejamos saziņas līdzekļus. Ja visām kontroles iestādēm, kurām saskaņā ar šo noteikumu 72. un 77.punktu ir jāsaņem attiecīgie dokumenti, ir sniegts šajā punktā minētais paziņojums, šo noteikumu 72. un 77.punktā minētos dokumentus var neiesniegt.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

82. Valsts robežsardze, muitas iestāde un, ja no kuģa paredzēts izkraut vai kuģī paredzēts iekraut veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļautu kravu, arī Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši kompetencei pārbauda, vai saskaņā ar šo noteikumu 72. vai 77.punktu iesniegtie dokumenti ir aizpildīti atbilstoši normatīvajiem aktiem, un, ja nepieciešams, pieprasa precizētu informāciju.

83. Pēc šo noteikumu 72. vai 77.punktā minēto dokumentu saņemšanas Valsts robežsardze, muitas iestāde un, ja no kuģa paredzēts izkraut vai kuģī paredzēts iekraut veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļautu kravu, arī Pārtikas un veterinārais dienests veic kontroles pasākumus atbilstoši to darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

84. Ja, veicot šo noteikumu 83.punktā minēto kontroli, Valsts robežsardze konstatē, ka nepastāv šķēršļi attiecīgi personu nokāpšanai no kuģa vai kuģa atiešanai no piestātnes, lai izietu no ostas, Valsts robežsardze Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) izdara atzīmi, dodot atļauju personām nokāpt no kuģa vai kuģim atiet no piestātnes, lai izietu no ostas.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

85. Ja, veicot šo noteikumu 83.punktā minēto kontroli, Pārtikas un veterinārais dienests konstatē, ka nepastāv šķēršļi kuģa atiešanai no piestātnes, lai izietu no ostas, Pārtikas un veterinārais dienests Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) izdara atzīmi, dodot atļauju kuģim atiet no piestātnes, lai izietu no ostas.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

86. Atļauju izkraut preces no kuģa un iekraut preces kuģī muitas iestāde dod saskaņā ar šo noteikumu 107., 108., 109. un 110.punktu.

87. Ja, veicot šo noteikumu 83.punktā minēto kontroli, muitas iestāde konstatē, ka nepastāv šķēršļi kuģa atiešanai no piestātnes, lai izietu no ostas, muitas iestāde Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) izdara atzīmi, dodot atļauju kuģim atiet no piestātnes, lai izietu no ostas.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

88. Ir aizliegta:

88.1. personu nokāpšana no robežpārbaudei pakļauta kuģa, nesagaidot Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) Valsts robežsardzes atzīmi par šādas atļaujas došanu;

88.2. preču izkraušana no kuģa, nesagaidot Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) muitas iestādes atzīmi par šādas atļaujas došanu;

88.3. preču iekraušana kuģī, nesagaidot Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) muitas iestādes atzīmi par šādas atļaujas došanu;

88.4. robežpārbaudei pakļauta kuģa atiešana no piestātnes, lai izietu no ostas, nesagaidot Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) Valsts robežsardzes atzīmi par robežpārbaudes pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

89. Atbilstoši pilnvarots ostas pārvaldes darbinieks (piemēram, ostas kapteinis, kuģu satiksmes vadības operators) dod atļauju kuģim atiet no piestātnes, lai izietu no ostas, tikai pēc tam, kad par šo kuģi Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) Valsts robežsardze, muitas iestāde un, ja uz kuģa ir veterinārajai, fitosanitārajai, pārtikas nekaitīguma, nepārtikas preču drošuma, kvalitātes vai klasifikācijas kontrolei pakļauta krava, arī Pārtikas un veterinārais dienests ir izdarījis atzīmi par šādas atļaujas došanu. Osta neatbild par nepamatotu kuģa aizkavēšanu, ja atļauju atiešanai no piestātnes, lai izietu no ostas, atbilstoši pilnvarots ostas pārvaldes darbinieks nav devis, pamatojoties uz to, ka šādu atļauju vēl nav devusi Valsts robežsardze, muitas iestāde vai Pārtikas un veterinārais dienests.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

90. Ja rodas aizdomas par saslimšanu ar bīstamu infekcijas slimību vai jebkādu cita veida sabiedrības veselības apdraudējumu, par to jāziņo pirms kuģa ienākšanas ostā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtību. Ja saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem Slimību profilakses un kontroles centrs kuģa kapteinim, kuģošanas kompānijai vai to pilnvarotam kuģa aģentam pieprasa iesniegt jūras sanitāro deklarāciju, to iesniedz elektroniski, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

8. Robežpārbaudes speciālās prasības

91. Kuģu un personu robežpārbaudes veic saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa prasībām, ņemot vērā nelegālās imigrācijas draudu novērtējumu un iekšējās drošības apsvērumus.

92. Uz katra kuģa, kuram veic robežpārbaudi, ir šādi dokumenti:

92.1. apkalpes saraksts (aizpildīta FAL 5.veidlapa);

92.2. pasažieru saraksts (aizpildīta FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informācija, ja uz kuģa ir pasažieri;

92.3. apkalpes un pasažieru ceļošanas dokumenti (tiem jābūt derīgiem).

93. Ja atpūtas kuģis nāk no tādas valsts ostas, kura nepiemēro Šengenas acquis noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām, vadītājs vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona pirms kuģa ienākšanas robežšķērsošanas vietā vai nekavējoties pēc kuģa ienākšanas robežšķērsošanas vietā iesniedz Valsts robežsardzei apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa), ja nepieciešams, norādot apkalpes sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, un, ja uz kuģa ir pasažieri, pasažieru sarakstu (FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja nepieciešams, norādot apkalpes sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru.

94. Ja atpūtas kuģis iziet uz tādas valsts ostu, kura nepiemēro Šengenas acquis noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām, vadītājs vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona ne vēlāk kā stundu pirms paredzētās kuģa iziešanas no robežšķērsošanas vietas iesniedz Valsts robežsardzei apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa), ja nepieciešams, norādot apkalpes sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, un, ja uz kuģa ir pasažieri, pasažieru sarakstu (FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju, ja nepieciešams, norādot apkalpes sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru (ja pēc kuģa ierašanās ostā šajos dokumentos ir veiktas izmaiņas).

95. Ja atpūtas kuģis nāk no tādas valsts ostas, kura nepiemēro Šengenas acquis noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām, personu kustību no kuģa vai uz kuģi pēc tā pienākšanas pie pirmās piestātnes robežšķērsošanas vietā drīkst uzsākt tikai tad, ja saņemta Valsts robežsardzes atļauja.

96. Ja atpūtas kuģis iziet uz tādas valsts ostu, kura nepiemēro Šengenas acquis noteikumus attiecībā uz robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām, kuģis drīkst atiet no piestātnes robežšķērsošanas vietā tikai tad, ja saņemta Valsts robežsardzes atļauja.

97. Piekrastes zvejā iesaistīta zvejas kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona reizi mēnesī iesniedz Valsts robežsardzei apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa).

98. Ja pēc šo noteikumu 97.punktā minētā apkalpes saraksta (FAL 5.veidlapa) iesniegšanas ir notikušas izmaiņas attiecīgā zvejas kuģa apkalpes sastāvā, kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienu stundu pirms kuģa paredzētās atiešanas no piestātnes, lai izietu no ostas, informē Valsts robežsardzi un iesniedz jaunu apkalpes sarakstu (FAL 5.veidlapa).

99. Ja uz piekrastes zvejā iesaistīta zvejas kuģa paredzēts uzņemt pasažierus, kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā stundu pirms kuģa paredzētās atiešanas no piestātnes, lai izietu no ostas, informē Valsts robežsardzi un iesniedz pasažieru sarakstu (FAL 6.veidlapa).

100. Šo noteikumu 98. un 99.punktā minētajos gadījumos zvejas kuģis drīkst atiet no piestātnes, lai izietu no ostas, tikai tad, ja saņemta Valsts robežsardzes atļauja.

101. Ja piekrastes zvejā iesaistīts zvejas kuģis 36 stundu laikā neatgriežas ostā, no kuras tas izgājis, vai neienāk kādā citā Latvijas ostā, šā kuģa kapteinis vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona ne vēlāk kā stundas laikā, skaitot no 36 stundu termiņa beigām, par to informē Valsts robežsardzi.

102. Šo noteikumu 93., 94., 97., 98. un 99.punktā minētos dokumentus iesniedz, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) vai jebkurus citus pieejamos saziņas līdzekļus.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

103. Ja kuģim ir veikta robežpārbaude, bet tas neiziet no ostas iepriekš paredzētajā laikā, šā kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona nekavējoties par to informē Valsts robežsardzi, norādot plānotā iziešanas laika pārcelšanas iemeslus. Šādā gadījumā Valsts robežsardze veic atkārtotu kuģa un personu robežpārbaudi un kuģim ir aizliegts atiet no piestātnes, lai izietu no ostas, bez atkārtotas Valsts robežsardzes atļaujas.

104. Ja kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona paziņojusi par kuģa iziešanu uz tādas valsts ostu, kura piemēro Šengenas acquis noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām, bet Valsts robežsardze informējusi ostas kapteini, ka attiecīgajam kuģim veiks robežpārbaudi, ostas kapteinis dod atļauju kuģim atiet no piestātnes tikai pēc robežpārbaudes pabeigšanas un Valsts robežsardzes attiecīgas atļaujas saņemšanas.

9. Muitas kontroles speciālās prasības

105. Šī nodaļa attiecas uz kuģiem, uz kuriem atrodas preces, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par muitas kontroli ir pakļautas muitas kontrolei.

106. Kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona Kopienas Muitas kodeksa 36.a pantā noteiktās ievešanas kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanai var izmantot Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) ievietoto informāciju.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

107. Pirms preču izkraušanas no kuģa šo preču īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarota persona elektroniski, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), muitas iestādei iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai par preču izkraušanu, norādot šādu informāciju:

107.1. preču nosūtītājs;

107.2. preču saņēmējs;

107.3. preču pārvadātājs (kuģa nosaukums, IMO numurs);

107.4. iekraušanas osta;

107.5. izkraušanas osta;

107.6. atsauce uz ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, ja preces ir ievestas Kopienas muitas teritorijā tieši no trešās valsts;

107.7. kravas nosaukums un apraksts (ja kravu pārvadā konteinerā – konteinera numurs);

107.8. kravas daudzums;

107.9. preču kombinētās nomenklatūras kods (HS kods);

107.10. iesniedzēja rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, adrese, iesniedzēja vārds, uzvārds).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

108. Pirms preču iekraušanas kuģī šo preču īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarota persona elektroniski, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS), muitas iestādei iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai par preču iekraušanu, norādot šādu informāciju:

108.1. preču nosūtītājs;

108.2. preču saņēmējs;

108.3. preču pārvadātājs (kuģa nosaukums, IMO numurs);

108.4. iekraušanas osta;

108.5. izkraušanas osta;

108.6. atsauce uz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju, ja preces ir paredzēts nosūtīt ārpus Kopienas muitas teritorijas;

108.7. kravas nosaukums un apraksts (ja kravu pārvadā konteinerā – konteinera numurs);

108.8. kravas daudzums;

108.9. preču kombinētās nomenklatūras kods (HS kods);

108.10. iesniedzēja rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, adrese, iesniedzēja vārds, uzvārds).

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

109. Pēc šo noteikumu 107. vai 108.punktā minētā iesnieguma saņemšanas muitas iestāde veic kontroles pasākumus atbilstoši tās darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

110. Ja, veicot šo noteikumu 109.punktā minēto kontroli, muitas iestāde konstatē, ka nepastāv šķēršļi attiecīgi preču izkraušanai no kuģa vai preču iekraušanai kuģī, muitas iestāde Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) izdara atzīmi, dodot atļauju izkraut preces no kuģa vai iekraut preces kuģī.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

9.1 Speciālās prasības pasažieru reģistrācijai uz pasažieru kuģiem

(Nodaļa MK 25.06.2013. noteikumu Nr.336 redakcijā)

110.1 Šī nodaļa attiecas uz pasažieru kuģiem, izņemot:

110.1 1. karakuģus un kuģus, kas pārvadā karaspēku;

110.1 2. atpūtas kuģus, kas komerciālos nolūkos nepārvadā vairāk par 12 pasažieriem.

110.2 Visas personas, kas atrodas uz pasažieru kuģa, izņemot kuģa apkalpi, neatkarīgi no vecuma reģistrē kā kuģa pasažierus, par katru pasažieri norādot šādu informāciju:

110.2 1. pasažiera vārds vai vārda pirmais burts (iniciālis) un uzvārds;

110.2 2. dzimums;

110.2 3. vecuma grupa (pieaugušais, bērns vai zīdainis), pie kuras pieder attiecīgā persona, vecums vai dzimšanas gads;

110.2 4. pēc pasažiera pieprasījuma – informācija par īpašas aprūpes vai palīdzības nepieciešamību avārijas gadījumā.

110.3 Pirms pasažieru kuģa atiešanas pasažieru skaits un šo noteikumu 110.2 punktā minētā informācija par pasažieriem tiek paziņota kuģa kapteinim un ievadīta kuģošanas kompānijas pasažieru reģistrācijas sistēmā. Kapteinis nodrošina, lai kuģa pasažieru skaits pirms kuģa iziešanas no ostas nepārsniedz skaitu, ko pasažieru kuģis drīkst pārvadāt.

110.4 Šo noteikumu 110.2 punktā minēto informāciju par pasažieriem paziņo Krasta apsardzes dienestam vienā no šādiem veidiem:

110.4 1. pasažieru sarakstu (FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju iesniedz atbilstoši šo noteikumu 77.5.apakšpunkta vai 94.punkta nosacījumiem;

110.4 2. ja uz pasažieru kuģi neattiecas šo noteikumu 77.5.apakšpunkta vai 94.punkta nosacījumi, kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona (atpūtas kuģim – arī jahtklubs, kurā kuģis piestājis) pasažieru sarakstu (FAL 6.veidlapa) vai kuģa pasažieru reģistrācijas informāciju iesniedz Krasta apsardzes dienestam, izmantojot Starptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmu (SKLOIS) vai jebkurus citus pieejamos saziņas līdzekļus, ne vēlāk kā vienu stundu pirms kuģa paredzētās atiešanas no piestātnes. Ja pēc šajā apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas ir mainījusies tajos ietvertā informācija, attiecīgie dokumenti nekavējoties tiek iesniegti atkārtoti.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

110.5 Kuģošanas kompānija, kas ir uzņēmusies atbildību par pasažieru kuģa darbību:

110.5 1. izveido pasažieru reģistrācijas sistēmu atbilstoši šo noteikumu 110.6 punktā noteiktajiem kritērijiem;

110.5 2. norīko pasažieru reģistratoru, kas ir atbildīgs par šo noteikumu 110.2 punktā minētās informācijas apkopošanu kuģošanas kompānijas reģistrācijas sistēmā;

110.5 3. nodrošina, lai informācija par personām, kas paziņojušas par īpašas aprūpes vai palīdzības nepieciešamību avārijas gadījumā, tiktu paziņota kapteinim pirms pasažieru kuģa atiešanas.

110.6 Pasažieru reģistrācijas sistēma atbilst šādiem kritērijiem:

110.6 1. informācija ir skaidra un viegli salasāma;

110.6 2. informācija ir pieejama Krasta apsardzes dienestam un citu valstu atbildīgajām institūcijām, kas veic meklēšanas un glābšanas operācijas;

110.6 3. informācija ir aizsargāta pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazaudēšanu, pārveidošanu, atklāšanu vai piekļūšanu tai;

110.6 4. reģistrācija neaizkavē pasažierus, kas uzkāpj uz kuģa vai nokāpj no tā;

110.6 5. informācija tiek glabāta līdz brīdim, kamēr kuģis ir sasniedzis nākamo ostu.

110.7 Pirms jaunas kuģošanas līnijas darbības uzsākšanas kuģošanas kompānija saskaņo pasažieru reģistrācijas sistēmas atbilstību šo noteikumu 110.6 punktā minētajiem kritērijiem ar Latvijas Jūras administrāciju. Latvijas Jūras administrācijas inspektori izlases veidā pārbauda pasažieru kuģu pasažieru reģistrācijas sistēmu atbilstību šo noteikumu 110.6 punktā minētajiem kritērijiem.

10. Ostu formalitātes sevišķos gadījumos

111. Kuģi un uz tiem esošās personas, kas piedalās jūras piesārņojuma vai cita veida avāriju seku likvidācijā, ir pakļauti tikai Valsts robežsardzes kontrolei.

112. Kuģi, kas plāno ienākt ostā, tikai lai nogādātu krastā slimu vai ievainotu apkalpes locekli, pasažieri, jūrā izglābtu personu vai citu personu, kurai nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība, un pēc tam plāno nekavējoties atstāt ostu, ir pakļauti tikai šādām ostu formalitātēm:

112.1. tiklīdz kļuvusi zināma osta, kurā personu plānots nogādāt neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanai, kuģa kapteinis (atpūtas kuģa vadītājs) vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona (atpūtas kuģim – arī jahtklubs, kurā kuģis paredzējis piestāt), izmantojot jebkurus pieejamos saziņas līdzekļus, Krasta apsardzes dienestam, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un Valsts robežsardzei paziņo:

112.1.1. nodomu ienākt ostā, lai nogādātu personu neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanai;

112.1.2. tās personas identifikācijas datus, kuru plānots nogādāt neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanai;

112.1.3. plānoto kuģa ierašanās laiku ostā;

112.2. pēc attiecīgās kontroles iestādes pieprasījuma iesniedz jūras sanitāro deklarāciju un vispārīgo deklarāciju.

113. Krasta apsardzes dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts robežsardze, ja nepieciešams, iesaistot arī citas iestādes, koordinē šo noteikumu 112.punktā minēto ostas formalitāšu kontroli un palīdzības sniegšanu personai, kurai nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, ievērojot FAL konvencijas pielikuma 2.nodaļas H apakšnodaļas prasības.

11. Noslēguma jautājumi

114. Atzīt par spēku zaudējušiem:

114.1. Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumus Nr.839 "Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no tās" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 145.nr.);

114.2. Ministru kabineta 2005.gada 9.augusta noteikumus Nr.592 "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par bīstamām un piesārņojošām kuģu kravām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 126.nr.; 2005, 197.nr.; 2010, 206.nr.; 2011, 140.nr.).

115. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

116. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

117. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

118. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

119. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

120. Šo noteikumu 107., 108., 109. un 110.punkts stājas spēkā ar 2012.gada 1.jūliju.

121. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 828)

122. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumus Nr.747 "Kuģu pasažieru reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 183.nr.; 2005, 143.nr.).

(MK 25.06.2013. noteikumu Nr.336 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 25.06.2013. noteikumiem Nr. 336; MK 03.01.2017. noteikumiem Nr. 15)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 20.oktobra Direktīvas 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām, un ar ko atceļ Direktīvu 2002/6/EK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 27.jūnija Direktīvas 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/17/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu;

4) Komisijas 2011.gada 23.februāra Direktīvas 2011/15/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 27.novembra Direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra Direktīvas 2002/84/EK, ar ko groza direktīvas par kuģošanas drošību un kuģu radītā piesārņojuma novēršanu;

7) Komisijas 2007.gada 13.decembra Direktīvas 2007/71/EK, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai;

8) Padomes 1998.gada 18.jūnija Direktīvas 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām;

9) Komisijas 2015. gada 18. novembra Direktīvas (ES) 2015/2087, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai, II pielikumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Ronis
1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 15. maija noteikumiem Nr. 339

(Pielikums MK 03.01.2017. noteikumu Nr. 15 redakcijā)

Paziņojums par atkritumu nodošanu

Ienākšanas osta ____________________________________

1. INFORMĀCIJA PAR KUĢI

1.1. Kuģa vārds 1.5. Īpašnieks vai operators
1.2. IMO numurs
Izsaukuma signāls
1.6. Identifikācijas numurs vai zīmes
1.3. Bruto tilpība 1.7. Karoga valsts
1.4. Kuģa tips:
  Naftas tankkuģis Ķīmiskais tankkuģis Beramkravu kuģis Konteinerkuģis
  Cits kravas kuģis Pasažieru kuģis Ro-ro Cits (aprakstīt)

2. INFORMĀCIJA PAR OSTU UN REISU

2.1. Atrašanās vieta/Termināļa nosaukums 2.6. Pēdējā osta, kur tika nodoti atkritumi
2.2. Ienākšanas datums un laiks 2.7. Pēdējās nodošanas datums
2.3. Iziešanas datums un laiks 2.8. Nākamā nodošanas osta (ja zināms)
2.4. Iepriekšējā osta un valsts 2.9. Persona, kas iesniedz šo paziņojumu
(ja šī persona nav kuģa kapteinis)
2.5. Nākamā osta un valsts (ja zināms)

3. PIEŅEMŠANAS IEKĀRTĀ NODODAMO ATKRITUMU VEIDS UN DAUDZUMS

1. tabula

MARPOL I pielikums – Nafta

Daudzums (m3)

 

MARPOL V pielikums – Atkritumi

Daudzums (m3)

Sateču ūdeņi     Plastmasa  
Naftas atliekas (nosēdumi)     Pārtikas atkritumi  
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi     Sadzīves atkritumi  
Netīrie balasta ūdeņi     Cepamā eļļa  
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas     Atkritumu dedzināmās krāsns pelni  
Naftu saturoši kravas pārpalikumi1     Ekspluatācijas atkritumi  
Citi (aprakstiet)     Kravas pārpalikumi2, 4  

MARPOL II pielikums – NLS

Daudzums (m3)/
Nosaukums
1

  Dzīvnieku kautķermeņi  
X kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi     Zvejas rīki  
Y kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi     Citi (aprakstiet)  
Z kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi    

MARPOL VI pielikums – Gaisa piesārņojums

Daudzums (m3)

Citas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi     Ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums  
Pirmsmazgāšanas ūdeņi     Izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi  
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši kravas pārpalikumi1        
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši balasta ūdeņi        
Citi (aprakstiet)        

MARPOL IV pielikums – Notekūdeņi2

Daudzums (m3)

     
Notekūdeņi        

Piezīmes.
1. Ja šajā ostā tiks nodoti visi uz kuģa esošie atkritumi, lūdzu, atzīmējiet to zemāk esošajā lodziņā un aizpildiet 2. tabulas 6. aili.
Apliecinu, ka šajā ostā nododu visus uz šā kuģa esošos atkritumus, kā norādīts 1. tabulā.
2. Ja tiks nodota daļa no atkritumiem vai atkritumi netiks nodoti vispār, lūdzu, aizpildiet 2. tabulu. Lūdzu, norādiet atkritumu aptuveno daudzumu, kas paliek uz kuģa, un maksimālo uzkrāšanas tilpņu ietilpību.

2. tabula

Veids

Maksimālā uzkrāšanas tilpņu ietilpība (m3)

Uz kuģa paturēto atkritumu daudzums
(m3)

Osta, kurā tiks nodoti atlikušie atkritumi
(ja zināms)

Paredzamais kuģa radītais atkritumu daudzums laikposmā no paziņošanas brīža līdz kuģa nonākšanai nākamajā ostā
(m3)

Atkritumi, kas tika nodoti pēdējā atkritumu nodošanas ostā, kura norādīta šā pielikuma 2.6. apakšpunktā
(m3)

1

2

3

4

5

6

MARPOL I pielikums – Nafta
Sateču ūdeņi          
Naftas atliekas (nosēdumi)          
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi          
Netīrie balasta ūdeņi          
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas          
Naftu saturoši kravas pārpalikumi2          
Citi (aprakstiet)          
MARPOL II pielikums – NLS
X kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi          
Y kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi          
Z kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi          
Citas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi          
Pirmsmazgāšanas ūdeņi          
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši kravas pārpalikumi2          
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši balasta ūdeņi          
Citi (aprakstiet)          
MARPOL IV pielikums – Notekūdeņi3
Notekūdeņi          
MARPOL V pielikums – Atkritumi
Plastmasa          
Pārtikas atkritumi          
Sadzīves atkritumi          
Cepamā eļļa          
Atkritumu dedzināmās krāsns pelni          
Ekspluatācijas atkritumi          
Kravas pārpalikumi2 (precizēt)4          
Dzīvnieku kautķermeņi          
Zvejas rīki          
Citi (aprakstiet)          

Piezīmes.
1 Norādiet iesaistītās NLS atbilstošu kravas nosaukumu.
2 Var norādīt paredzamo pārpalikumu apjomu.
3 Attiecīgās ailes neaizpilda, ja no notekūdeņiem paredzēts atbrīvoties jūrā saskaņā ar MARPOL konvencijas IV pielikuma 11. noteikumu.
4 Norādiet atbilstošu beramkravas nosaukumu. Kravu pārpalikumus norāda un kategorizē saskaņā ar atbilstošajiem MARPOL konvencijas pielikumiem, īpaši I, II un V pielikumu.

Apstiprinu, ka minētie dati ir precīzi un pareizi un atkritumu uzkrāšanas tilpņu ietilpība uz kuģa ir pietiekama, lai uzkrātu visus atkritumus, kas radīti laikposmā no paziņošanas brīža līdz kuģa nonākšanai nākamajā ostā, kurā tiks nodoti atkritumi.

Datums   Amats, vārds, uzvārds  
Laiks   Paraksts  

Notification of the Waste Delivery

Port of destination: ____________________________________

1. SHIP PARTICULARS

1.1 Name of ship: 1.5 Owner or operator:
1.2 IMO number:
Call sign:
1.6 Distinctive number or letters:
1.3 Gross tonnage: 1.7 Flag State:
1.4 Type of a ship:
  Oil tanker Chemical tanker Bulk carrier Container
  Other cargo ship Passenger ship Ro-ro Other (specify)

2. PORT AND VOYAGE PARTICULARS

2.1 Location/Terminal name: 2.6 Last port where waste was delivered:
2.2 Arrival date and time: 2.7 Date of last delivery:
2.3 Departure date and time: 2.8 Next port of delivery (if known):
2.4 Last port and country: 2.9 Person submitting this form is (if other than the master):
2.5 Next port and country (if known):

3. TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY

Table 1

MARPOL Annex I – Oil

Quantity (m3)

 

MARPOL Annex V – Garbage

Quantity (m3)

Oily bilge water     Plastic  
Oily residues (sludge)     Food waste  
Oily tank washings     Domestic waste  
Dirty ballast water     Cooking oil  
Scale and sludge from tank cleaning     Incinerator ash  
Oily cargo residues1     Operational waste  
Other (specify)     Cargo residues2, 4  

MARPOL Annex II – NLS

Quantity (m3)/
Name
1

  Animal carcass (es)  
Tank washings containing category X substances     Fishing gear  
Tank washings containing category Y substances     Other wastes (specify)  
Tank washings containing category Z substances    

MARPOL Annex VI –
Air pollution

Quantity (m3)

Tank washings containing other substances     Ozone-depleting substances and equipment containing such substances  
Prewash     Exhaust gas-cleaning residues  
Cargo residues containing category X, Y, Z substances1        
Ballast water containing category X, Y, Z substances        
Other (specify)        

MARPOL Annex IV – Sewage2

Quantity (m3)

     
Sewage        

1. If delivering all waste on board at this port please tick the box below and complete column 6 of Table 2 below.
I confirm that I am delivering all the waste held on the board of this vessel (as shown above in Table 1) at this port.
2. Please state below in Table 2 the approximate amount of waste remaining on board and maximum storage capacity. If delivering some or no waste, please complete all columns.

Table 2

Type

Maximum dedicated storage capacity m3

Amount of waste retained on board m3

Port at which remaining waste will be delivered (if known)

Estimate amount of waste to be generated between notification and next port of call m3

Waste that has been delivered at the last port of delivery identified under point 2.6 above, m3

1

2

3

4

5

6

MARPOL Annex I – Oil
Oily bilge water          
Oily residues (sludges)          
Oily tank washings          
Dirty ballast water          
Scale and sludge from tank cleaning          
Oily cargo residues2          
Other (specify)          
MARPOL Annex II – NLS
Tank washings containing category X substances          
Tank washings containing category Y substances          
Tank washings containing category Z substances          
Tank washings containing other substances          
Prewash          
Cargo residues containing category X, Y, Z substance2          
Ballast water containing category X, Y, Z substances          
Other (specify)          
MARPOL Annex IV – Sewage3
Sewage          
MARPOL Annex V – Garbage
Plastic          
Food waste          
Domestic waste          
Cooking oil          
Incinerator ash          
Operational waste          
Cargo residues2 (specify)4          
Animal carcass (es)          
Fishing gear          
Other wastes (specify)          

1 Indicate the proper shipping name of the NLS involved.
2 May be estimates.
3 Do not complete the corresponding boxes, if there is the intention to make an authorised discharge at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV of MARPOL Convention.
4 Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol Annexes I, II and V. Indicate the proper shipping name of the dry cargo.

I confirm that the above details are accurate and correct, and there is sufficient dedicated on-board capacity to store all waste generated between notification and next port at which waste will be delivered.

Date   Name and position    
Time   Signature    
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 15.maija noteikumiem Nr.339
Aizsardzības informācijas deklarācija
Satiksmes ministrs A.Ronis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 339Pieņemts: 15.05.2012.Stājas spēkā: 01.06.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 31.05.2012.
Dokumenta valoda:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
248453
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2017","iso_value":"2017\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2013","iso_value":"2013\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2013.-10.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-27.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva