Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 15

Rīgā 2017. gada 3. janvārī (prot. Nr. 1 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma
35. panta otro daļu un 41.1 panta trešo daļu
un Latvijas Republikas valsts robežas likuma
22. panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 85. nr.; 2013, 122. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9) Komisijas 2015. gada 18. novembra Direktīvas (ES) 2015/2087, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai, II pielikumu."

2. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 15. maija
noteikumiem Nr. 339

Paziņojums par atkritumu nodošanu

Ienākšanas osta ____________________________________

1. INFORMĀCIJA PAR KUĢI

1.1. Kuģa vārds 1.5. Īpašnieks vai operators
1.2. IMO numurs
Izsaukuma signāls
1.6. Identifikācijas numurs vai zīmes
1.3. Bruto tilpība 1.7. Karoga valsts
1.4. Kuģa tips:
Naftas tankkuģis  Ķīmiskais tankkuģis Beramkravu kuģis Konteinerkuģis
Cits kravas kuģis Pasažieru kuģis Ro-ro Cits (aprakstīt)

2. INFORMĀCIJA PAR OSTU UN REISU

2.1. Atrašanās vieta/Termināļa nosaukums 2.6. Pēdējā osta, kur tika nodoti atkritumi
2.2. Ienākšanas datums un laiks 2.7. Pēdējās nodošanas datums
2.3. Iziešanas datums un laiks 2.8. Nākamā nodošanas osta (ja zināms)
2.4. Iepriekšējā osta un valsts 2.9. Persona, kas iesniedz šo paziņojumu
(ja šī persona nav kuģa kapteinis)
2.5. Nākamā osta un valsts (ja zināms)

3. PIEŅEMŠANAS IEKĀRTĀ NODODAMO ATKRITUMU VEIDS UN DAUDZUMS

1. tabula

MARPOL I pielikums - Nafta

Daudzums (m3)

MARPOL V pielikums - Atkritumi

Daudzums (m3)

Sateču ūdeņi   Plastmasa  
Naftas atliekas (nosēdumi)   Pārtikas atkritumi  
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi   Sadzīves atkritumi  
Netīrie balasta ūdeņi   Cepamā eļļa  
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas   Atkritumu dedzināmās krāsns pelni  
Naftu saturoši kravas pārpalikumi1   Ekspluatācijas atkritumi  
Citi (aprakstiet)   Kravas pārpalikumi2, 4  

MARPOL II pielikums - NLS

Daudzums (m3)/
Nosaukums
1

Dzīvnieku kautķermeņi  
X kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi   Zvejas rīki  
Y kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi   Citi (aprakstiet)  
Z kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi  

MARPOL VI pielikums - Gaisa piesārņojums

Daudzums (m3)

Citas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi   Ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums  
Pirmsmazgāšanas ūdeņi   Izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi  
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši kravas pārpalikumi1  
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši balasta ūdeņi      
Citi (aprakstiet)      

MARPOL IV pielikums - Notekūdeņi2

Daudzums (m3)

   
Notekūdeņi      

Piezīmes.
1. Ja šajā ostā tiks nodoti visi uz kuģa esošie atkritumi, lūdzu, atzīmējiet to zemāk esošajā lodziņā un aizpildiet 2. tabulas 6. aili.
Apliecinu, ka šajā ostā nododu visus uz šā kuģa esošos atkritumus, kā norādīts 1. tabulā.
2. Ja tiks nodota daļa no atkritumiem vai atkritumi netiks nodoti vispār, lūdzu, aizpildiet 2. tabulu. Lūdzu, norādiet atkritumu aptuveno daudzumu, kas paliek uz kuģa, un maksimālo uzkrāšanas tilpņu ietilpību.

2. tabula

Veids

Maksimālā uzkrāšanas tilpņu ietilpība (m3)

Uz kuģa paturēto atkritumu daudzums
(m3)

Osta, kurā tiks nodoti atlikušie atkritumi
(ja zināms)

Paredzamais kuģa radītais atkritumu daudzums laikposmā no paziņošanas brīža līdz kuģa nonākšanai nākamajā ostā
(m3)

Atkritumi, kas tika nodoti pēdējā atkritumu nodošanas ostā, kura norādīta šā pielikuma 2.6. apakšpunktā
(m3)

1

2

3

4

5

6

MARPOL I pielikums - Nafta
Sateču ūdeņi          
Naftas atliekas (nosēdumi)          
Naftu saturoši kravas tanku mazgājamie ūdeņi          
Netīrie balasta ūdeņi          
Naftas nosēdumi pēc kravas tanku mazgāšanas          
Naftu saturoši kravas pārpalikumi2          
Citi (aprakstiet)          
MARPOL II pielikums - NLS
X kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi          
Y kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi          
Z kategorijas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi          
Citas vielas saturoši tanku mazgājamie ūdeņi          
Pirmsmazgāšanas ūdeņi          
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši kravas pārpalikumi2          
X, Y, Z kategorijas vielas saturoši balasta ūdeņi          
Citi (aprakstiet)          
MARPOL IV pielikums - Notekūdeņi3
Notekūdeņi          
MARPOL V pielikums - Atkritumi
Plastmasa          
Pārtikas atkritumi          
Sadzīves atkritumi          
Cepamā eļļa          
Atkritumu dedzināmās krāsns pelni          
Ekspluatācijas atkritumi          
Kravas pārpalikumi2 (precizēt)4          
Dzīvnieku kautķermeņi          
Zvejas rīki          
Citi (aprakstiet)          

Piezīmes.
1 Norādiet iesaistītās NLS atbilstošu kravas nosaukumu.
2 Var norādīt paredzamo pārpalikumu apjomu.
3 Attiecīgās ailes neaizpilda, ja no notekūdeņiem paredzēts atbrīvoties jūrā saskaņā ar MARPOL konvencijas IV pielikuma 11. noteikumu.
4 Norādiet atbilstošu beramkravas nosaukumu. Kravu pārpalikumus norāda un kategorizē saskaņā ar atbilstošajiem MARPOL konvencijas pielikumiem, īpaši I, II un V pielikumu.

Apstiprinu, ka minētie dati ir precīzi un pareizi un atkritumu uzkrāšanas tilpņu ietilpība uz kuģa ir pietiekama, lai uzkrātu visus atkritumus, kas radīti laikposmā no paziņošanas brīža līdz kuģa nonākšanai nākamajā ostā, kurā tiks nodoti atkritumi.

Datums Amats, vārds, uzvārds
Laiks Paraksts

Notification of the Waste Delivery

Port of destination: ____________________________________

1. SHIP PARTICULARS

1.1 Name of ship: 1.5 Owner or operator:
1.2 IMO number:
Call sign:
1.6 Distinctive number or letters:
1.3 Gross tonnage: 1.7 Flag State:
1.4 Type of a ship:
Oil tanker Chemical tanker Bulk carrier Container
Other cargo ship Passenger ship Ro-ro Other (specify)

2. PORT AND VOYAGE PARTICULARS

2.1 Location/Terminal name: 2.6 Last port where waste was delivered:
2.2 Arrival date and time: 2.7 Date of last delivery:
2.3 Departure date and time: 2.8 Next port of delivery (if known):
2.4 Last port and country: 2.9 Person submitting this form is (if other than the master):
2.5 Next port and country (if known):

3. TYPE AND AMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY

Table 1

MARPOL Annex I - Oil

Quantity (m3)

MARPOL Annex V - Garbage

Quantity (m3)

Oily bilge water   Plastic  
Oily residues (sludge)   Food waste  
Oily tank washings   Domestic waste  
Dirty ballast water   Cooking oil  
Scale and sludge from tank cleaning   Incinerator ash  
Oily cargo residues1   Operational waste  
Other (specify)   Cargo residues2, 4  

MARPOL Annex II - NLS

Quantity (m3)/
Name
1

Animal carcass (es)  
Tank washings containing category X substances   Fishing gear  
Tank washings containing category Y substances   Other wastes (specify)  
Tank washings containing category Z substances  

MARPOL Annex VI -
Air pollution

Quantity (m3)

Tank washings containing other substances   Ozone-depleting substances and equipment containing such substances  
Prewash   Exhaust gas-cleaning residues  
Cargo residues containing category X, Y, Z substances1  
Ballast water containing category X, Y, Z substances      
Other (specify)      

MARPOL Annex IV - Sewage2

Quantity (m3)

   
Sewage      

1. If delivering all waste on board at this port please tick the box below and complete column 6 of Table 2 below.
I confirm that I am delivering all the waste held on the board of this vessel (as shown above in Table 1) at this port.
2. Please state below in Table 2 the approximate amount of waste remaining on board and maximum storage capacity. If delivering some or no waste, please complete all columns.

Table 2

Type

Maximum dedicated storage capacity m3

Amount of waste retained on board m3

Port at which remaining waste will be delivered (if known)

Estimate amount of waste to be generated between notification and next port of call m3

Waste that has been delivered at the last port of delivery identified under point 2.6 above, m3

1

2

3

4

5

6

MARPOL Annex I - Oil
Oily bilge water          
Oily residues (sludges)          
Oily tank washings          
Dirty ballast water          
Scale and sludge from tank cleaning          
Oily cargo residues2          
Other (specify)          
MARPOL Annex II - NLS
Tank washings containing category X substances          
Tank washings containing category Y substances          
Tank washings containing category Z substances          
Tank washings containing other substances          
Prewash          
Cargo residues containing category X, Y, Z substance2          
Ballast water containing category X, Y, Z substances          
Other (specify)          
MARPOL Annex IV - Sewage3
Sewage          
MARPOL Annex V - Garbage
Plastic          
Food waste          
Domestic waste          
Cooking oil          
Incinerator ash          
Operational waste          
Cargo residues2 (specify)4          
Animal carcass (es)          
Fishing gear          
Other wastes (specify)          

1 Indicate the proper shipping name of the NLS involved.
2 May be estimates.
3 Do not complete the corresponding boxes, if there is the intention to make an authorised discharge at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV of MARPOL Convention.
4 Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol Annexes I, II and V. Indicate the proper shipping name of the dry cargo.

I confirm that the above details are accurate and correct, and there is sufficient dedicated on-board capacity to store all waste generated between notification and next port at which waste will be delivered.

Date Name and position  
Time Signature ".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā -
izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 03.01.2017.Stājas spēkā: 11.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 9, 10.01.2017. OP numurs: 2017/9.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287930
11.01.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)