Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.361

Rīgā 2012.gada 22.maijā (prot. Nr.28 19.§)
Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 7. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5. punktu,
desmitās daļas 1. un 2. punktu, 26. panta otrās daļas 1. un 2. punktu un 27. panta piekto daļu
(MK 23.09.2016. noteikumu Nr. 621 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā maksā dabas resursu nodokli (turpmāk – nodoklis) un atmaksā samaksāto nodokli par transportlīdzekli;

1.2. kārtību, kādā transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis, lietotu transportlīdzekļu tirgotājs, kas pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrē lietotu transportlīdzekli, vai nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekotājs (turpmāk – apsaimniekotājs) iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – ministrija) padotībā esošai iestādei dokumentus, kas apliecina nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas (turpmāk – apsaimniekošanas sistēma) izveidi un piemērošanu vai piedalīšanos šādas sistēmas darbībā;

1.3. kārtību, kādā transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis vai lietotu transportlīdzekļu tirgotājs, kas pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrē lietotu transportlīdzekli (turpmāk – nodokļa maksātājs), sniedz pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi (ja tas nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem), kā arī pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju;

1.4. prasības apsaimniekošanas sistēmas izveidei un piemērošanai, kā arī apsaimniekotājam, kura līgumpartneri nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem;

1.5. kārtību, kādā apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem, iesniedz auditētu pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi, pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju;

1.6. nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līguma būtiskos nosacījumus;

1.7. prasības apsaimniekotājam, kas pārdod apliecinājuma zīmi, apliecinājuma zīmes formu un tajā iekļaujamo informāciju, kā arī kārtību, kādā informācija par pārdotajām apliecinājuma zīmēm tiek norādīta transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

1.8. kārtību, kādā apsaimniekotājs, kas pārdod apliecinājuma zīmes, iesniedz ministrijas padotībā esošai iestādei pārskatu par pārdotajām apliecinājuma zīmēm, kā arī pārskata formu un tajā iekļaujamo informāciju;

1.9. prasības personai, kura ir tiesīga veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu;

1.10. apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 621)

2. Noteikumi attiecas uz tiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums un kuri Latvijā pirmo reizi tiek reģistrēti pastāvīgi.

II. Nodokļa maksāšanas kārtība

3. Nodokli par transportlīdzekļiem, kuri Latvijā tiek pastāvīgi reģistrēti pirmo reizi, nodokļa maksātājs samaksā pēc transportlīdzekļa agregāta numuru salīdzināšanas, kas veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par transportlīdzekļu reģistrāciju, bet pirms attiecīgā transportlīdzekļa reģistrēšanas, izmantojot šādus maksājuma pakalpojumu veidus:

3.1. skaidrā naudā valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) kasē. Veicot maksājumu skaidrā naudā, maksājuma kvītī jānorāda informācija par nodokļa maksātāju (maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums), transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs vai transportlīdzekļa agregāta numuru salīdzināšanas izziņas numurs un samaksātā nodokļa apmērs;

3.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Ceļu satiksmes drošības direkcija vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina. Veicot maksājumu ar maksājumu karti, maksājuma kvītī jānorāda informācija par nodokļa maksātāju (maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums), transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs vai transportlīdzekļa agregāta numuru salīdzināšanas izziņas numurs un samaksātā nodokļa apmērs;

3.3. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē Ceļu satiksmes drošības direkcijas norādītajā norēķinu kontā, kas atvērts nodokļa iekasēšanai. Veicot maksājumu ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, maksājuma rīkojumā, laukā "Mērķis", jānorāda informācija par nodokļa maksātāju (maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums), transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN), transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs vai transportlīdzekļa agregāta numuru salīdzināšanas izziņas numurs un samaksātā nodokļa apmērs.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 621; MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 758)

3.1 Ceļu satiksmes drošības direkcija:

3.1 1. šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos nodokļa maksājumus triju darbdienu laikā ieskaita vienotajā nodokļu kontā, neieskaitot Ceļu satiksmes drošības direkcijas norēķinu kontā, un norāda maksājuma identifikatoru;

3.1 2. norēķinu kontu nodokļa iekasēšanai šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajā gadījumā atver kredītiestādē vai Valsts kasē, un šajā norēķinu kontā saņemtos nodokļa maksājumus triju darbdienu laikā ieskaita vienotajā nodokļu kontā, norādot maksājuma identifikatoru.

(MK 17.12.2020. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

4. Ja nodokļa maksātājs maksājumu veic Ceļu satiksmes drošības direkcijā skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekli reģistrē pēc skaidras naudas saņemšanas no nodokļa maksātāja un atbilstoša attaisnojuma dokumenta noformēšanas vai maksājumu karšu darījuma apstiprināšanas.

5. Ja nodokļa maksātājs maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, Ceļu satiksmes drošības direkcija transportlīdzekli reģistrē pēc nodokļa maksājuma summas saņemšanas Ceļu satiksmes drošības direkcijas norādītajā norēķinu kontā.

(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 758)

6. (Svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 758)

III. Nodokļa atmaksāšanas kārtība

7. Samaksāto nodokli nodokļa maksātājs var saņemt atpakaļ, ja sešu mēnešu laikā pēc pirmās pastāvīgās transportlīdzekļa reģistrācijas šis transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas vai arī ir saņemta informācija no citas valsts, ka attiecīgais transportlīdzeklis reģistrēts ārpus Latvijas, un par to ir izdarīta atzīme transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

8. Ceļu satiksmes drošības direkcija elektroniski nodrošina Valsts ieņēmumu dienestam:

8.1. informāciju par nodokļa maksātāja Ceļu satiksmes drošības direkcijai samaksāto dabas resursu nodokļa summu;

8.2. (svītrots ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 758).

9. Nepareizi iemaksāto un pārmaksāto nodokli Valsts ieņēmumu dienests atmaksā no valsts budžeta pēc nodokļa maksātāja iesnieguma saņemšanas saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

IV. Kārtība, kādā atbrīvo no nodokļa samaksas un sniedz pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi, kā arī apsaimniekošanas sistēmai un apsaimniekotājam noteiktās prasības

10. Apsaimniekotājs apsaimniekošanas sistēmas ietvaros nodrošina:

10.1. nolietotu transportlīdzekļu savākšanu ne mazāk kā 50 % apmērā pret attiecīgajā gadā realizēto transportlīdzekļu skaitu, bet pārstrādi un reģenerāciju ne mazākā apjomā, kā noteikts normatīvajos aktos par nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu;

10.2. nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanu vai savākšanu visos sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionos;

10.3. ne mazāk kā četrus komunikācijas pasākumus kalendāra gadā (tai skaitā informatīvos pasākumus, izglītojošos pasākumus, sabiedrības līdzdalības pasākumus) sabiedrības informēšanai un iesaistīšanai nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanā;

10.4. informācijas ievietošanu savā tīmekļa vietnē par nolietotu transportlīdzekļu savākšanas vietām un to darba laiku. Apsaimniekotājs savā tīmekļa vietnē norāda tikai tās nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un pieņemšanas vietas, kurās transportlīdzekļu savākšanu un pieņemšanu nodrošina pats vai apsaimniekotājs, ar kuru noslēgts līgums par šā pakalpojuma sniegšanu. Paziņojumu par to, kur pieejama informācija par nolietotu transportlīdzekļu savākšanas vietām, apsaimniekotājs nosūta Valsts vides dienestam (turpmāk – dienests) un attiecīgām pašvaldībām, kas nodrošina paziņojumā norādītās informācijas ievietošanu savās tīmekļa vietnēs.

(Grozīts ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 621; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

11. Lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, iesniedz dienestā šādus dokumentus:

11.1. iesniegumu par atbrīvojumu no nodokļa samaksas (1.pielikums). Iesniegumā norāda nodokļa maksātāja firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistra komercreģistrā un juridisko adresi, kā arī iesniegtos dokumentus (vai to daļas), kuros sniegtā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

11.2. nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plānu (2.pielikums) laikposmam līdz trim gadiem. Plānu paraksta pilnvarota persona;

11.3. Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas apliecinājumu vai līguma kopiju ar transportlīdzekļu būvētāju par to, ka komersants ir attiecīgās markas transportlīdzekļa būvētāja pilnvarotais pārstāvis Latvijas Republikā (iesniedz tikai transportlīdzekļa būvētāja pilnvarotais pārstāvis). Nodokļa maksātājs pēc valsts iestāžu amatpersonu pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

12. Lai nodokļa maksātājs, kurš ar apsaimniekotāju noslēdzis līgumu par piedalīšanos nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmā, saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas, apsaimniekotājs iesniedz dienestā šādus dokumentus:

12.1. iesniegumu par atbrīvojumu no nodokļa samaksas (1.pielikums). Iesniegumā norāda dokumentus (vai to daļas), kuros ietvertā informācija ir komersanta komercnoslēpums;

12.2. nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plānu (2.pielikums) laikposmam līdz trim gadiem. Plānu paraksta pilnvarota persona.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

13. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plāns (turpmāk – plāns) ir pasākumu komplekss, kas paredz, ka nolietotie transportlīdzekļi tiek savākti bez maksas no pēdējā īpašnieka, apstrādāti un pārstrādāti atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un vides prasībām transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumiem.

14. Nodokļa maksātājs un apsaimniekotājs dokumentus dienestā iesniedz elektroniski, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, vai papīra formā un elektroniski, ievietojot informāciju datu nesējā vai nosūtot uz dienesta oficiālo e-pasta adresi.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

15. Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, iesniedzot dienestā plānu, neiesniedz šo noteikumu 2.pielikuma 6.punktā norādīto tabulu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

16. Dienests pieņem lēmumu piemērot atbrīvojumu no nodokļa samaksas Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā pēc šo noteikumu 11. vai 12. punktā minēto dokumentu saņemšanas, ja dienests izvērtējis dokumentu atbilstību šo noteikumu prasībām, kā arī apsaimniekošanas sistēmas atbilstību iesniegtajam plānam (plānā norādīto nolietoto transportlīdzekļu savākšanas vietu esība, šo vietu darbības atbilstība normatīvajiem aktiem par prasībām atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas vietām, līgumi par nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanu vai savākšanu, ja tādi norādīti plānā).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 852 redakcijā)

17. Ja nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi, dienests rakstiski informē par to nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju, kurš iesniedzis dokumentus. Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs divu nedēļu laikā neiesniedz trūkstošo informāciju dienestā vai iesniedz nepilnīgu informāciju, dienests pieņem lēmumu par atteikumu piemērot atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 852 redakcijā)

18. Dienests lēmumā par atbrīvojuma piemērošanu norāda laikposmu, uz kādu piešķirts atbrīvojums no nodokļa samaksas. Atbrīvojumu piešķir uz laikposmu, ne ilgāku par trim gadiem. Dienests informāciju par pieņemto lēmumu un noslēgto apsaimniekošanas līgumu ievieto elektroniski transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 852 redakcijā)

19. Atbrīvojums no nodokļa samaksas stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīgā apsaimniekošanas līguma parakstīšanas.

20. Ja mainās nodokļa maksātāji, kuri ar attiecīgo apsaimniekotāju noslēguši apsaimniekošanas līgumu, jaunajiem apsaimniekošanas sistēmas līgumpartneriem atbrīvojumu no nodokļa samaksas piemēro ar nākamo dienu pēc dienesta atsevišķa lēmuma pieņemšanas un grozījumu izdarīšanas attiecīgajā apsaimniekošanas līgumā. Lēmumu par atbrīvojuma piemērošanu jaunajiem apsaimniekošanas sistēmas līgumpartneriem dienests pieņem reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

21. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri ir saņēmuši atbrīvojumu no nodokļa samaksas, reizi ceturksnī līdz katra ceturkšņa otrā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz dienestā informāciju par jaunajiem līgumpartneriem un precizē informāciju par to transportlīdzekļu veidiem un apjomiem, kurus jaunie līgumpartneri plāno pirmo reizi pastāvīgi reģistrēt Latvijas Republikā, kā arī par to nolietoto transportlīdzekļu apjomu atbilstību plānam, kurus atbilstoši vides normatīvo aktu prasībām paredzēts pieņemt, savākt un reģenerēt pēc jauno līgumpartneru pievienošanās apsaimniekošanas sistēmai.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

22. Dienests savā tīmekļa vietnē un Ceļu satiksmes drošības direkcijas Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ievieto un regulāri atjauno to nodokļa maksātāju un apsaimniekotāju sarakstu, kuri noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar dienestu, norādot apsaimniekošanas līguma noslēgšanas datumu un darbības ilgumu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

23. Nodokļa maksātājs, kuram piemēro atbrīvojumu no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz dienestā pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

24. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneriem piemēro atbrīvojumu no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz dienestā auditētu pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

25. Nodokļa maksātājam vai apsaimniekotājam ir pienākums pēc nodokli administrējošo valsts iestāžu pieprasījuma uzrādīt dokumentu oriģinālus, kuri apliecina plānā iekļautās informācijas patiesumu, un pārskatā norādīto dokumentu oriģinālus (tai skaitā līgumus, apliecinājumus par komersantu savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto nolietoto transportlīdzekļu apjomu konkrētā laikposmā).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 852 redakcijā)

V. Apsaimniekošanas līguma būtiskie nosacījumi

26. Dienests sagatavo apsaimniekošanas līgumu un noslēdz to ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

27. Apsaimniekošanas līgumā norāda:

27.1. līgumslēdzējus;

27.2. apsaimniekošanas līguma priekšmetu;

27.3. apsaimniekošanas līguma darbības termiņu;

27.4. apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja pienākumus un tiesības;

27.5. dienesta pienākumus un tiesības;

27.6. kārtību, kādā nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs iesniedz dienestā pārskatus par apsaimniekošanas sistēmas īstenošanu;

27.7. kārtību, kādā apsaimniekotājs sniedz informāciju dienestam par līgumpartneriem un izmaiņām līgumpartneru sarakstā;

27.8. kārtību, kādā izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā;

27.9. apsaimniekošanas līguma izbeigšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

28. Apsaimniekošanas līguma priekšmets ir apsaimniekotāja vai nodokļa maksātāja plānotās apsaimniekošanas sistēmas īstenošana, nosakot tās ietvaros apsaimniekoto nolietoto transportlīdzekļu apjomu.

29. Apsaimniekošanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir plāns, ko nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs ir iesniedzis dienestā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

30. Dienests noslēdz apsaimniekošanas līgumu ar nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju uz laikposmu, ne ilgāku par trim gadiem.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

31. Ja mainās nodokļa maksātāji, kuri ar attiecīgo apsaimniekotāju noslēguši apsaimniekošanas līgumu, ar dienestu noslēgtā apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara attiecīgus grozījumus. Apsaimniekošanas līguma pielikumā jaunos nodokļa maksātājus norāda tikai pēc dienesta atsevišķa lēmuma pieņemšanas. Grozījumus apsaimniekošanas līguma pielikumā izdara ne biežāk kā reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

32. Apsaimniekotājam vai nodokļa maksātājam, kas noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar dienestu, ir pienākums ziņot dienestam par izmaiņām plānā ietverto saistību izpildes gaitā. Dienests šo noteikumu 16.punktā minētajā kārtībā pārskata noslēgto apsaimniekošanas līgumu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas dienests un nodokļa maksātājs izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

33. Ja nodokļa maksātājs, kurš ar dienestu noslēdzis apsaimniekošanas līgumu un uz šā līguma pamata ir atbrīvots no nodokļa samaksas, līgumu lauž, līgums tiek izbeigts atbilstoši normatīvajiem aktiem par apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

34. Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs apsaimniekošanas sistēmu nepiemēro vai piemēro tikai daļēji, vai neizpilda apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības, dienests 10 darbdienu laikā pēc tam, kad konstatēts, ka nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs nepilda apsaimniekošanas līgumā ietvertās saistības, sastāda attiecīgu aktu un rakstiski pieprasa no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja paskaidrojumu par apsaimniekošanas līguma saistību nepildīšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

35. Ja nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs divu nedēļu laikā pēc paskaidrojuma pieprasījuma saņemšanas nav iesniedzis dienestā šo noteikumu 34.punktā minēto paskaidrojumu vai paskaidrojumā nav pietiekamu pierādījumu par trūkumu novēršanu vai par apstākļiem, kas nav atkarīgi no nodokļa maksātāja vai apsaimniekotāja un kuru dēļ nav pildītas apsaimniekošanas līguma saistības, dienests 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma izbeigšanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

36. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23. vai 24.punktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē tā atbilstību un triju nedēļu laikā sagatavo atzinumu par plāna izpildi. Ja nepieciešams, dienests izdara grozījumus apsaimniekošanas līgumā.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

37. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23. vai 24.punktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē tajā sniegto informāciju un, ja minētais pārskats ir nepilnīgs vai plāna izpilde neatbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu, vai plāns netiek atbilstoši pildīts, rakstiski brīdina nodokļa maksātāju vai apsaimniekotāju par konstatēto pārkāpumu. Nodokļa maksātājs vai apsaimniekotājs mēneša laikā no brīdinājuma nosūtīšanas dienas veic pasākumus pārkāpuma novēršanai un informē par tiem dienestu vai, ja norādītajā termiņā pārkāpumu novērst nav iespējams, – par pārkāpuma novēršanas pasākumu izpildes gaitu (grafiku) vai par objektīviem iemesliem, kāpēc pārkāpumu nav iespējams novērst. Ja triju darbdienu laikā pēc brīdinājumā norādītā termiņa beigām dienests attiecīgo informāciju nav saņēmis vai iesniegtā informācija nav objektīva, tas pieņem lēmumu par apsaimniekošanas līguma izbeigšanu un informē par to ministriju.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

VI. Prasības apsaimniekotājam, kas pārdod apliecinājuma zīmes, un pārskati par pārdotajām apliecinājuma zīmēm

38. Lai apsaimniekotājam būtu tiesības pārdot apliecinājuma zīmi personai, kas pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrē transportlīdzekli, tam ir pienākums izveidot un piemērot nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši šo noteikumu 11.punkta prasībām un noslēgt ar dienestu nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas līgumu. Šajā gadījumā apsaimniekotājs plānā norāda arī informāciju par plānoto apliecinājuma zīmju pārdošanu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

39. Apliecinājuma zīmi (4.pielikums) apsaimniekotājs sagatavo elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

40. Apsaimniekotājs, kas personai pārdod apliecinājuma zīmes, reizi mēnesī par pārdotajām apliecinājuma zīmēm rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu un ievieto šo informāciju elektroniski transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā. Informāciju par izsniegtajām apliecinājuma zīmēm transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā uzglabā piecus gadus pēc to izsniegšanas. Persona apliecinājuma zīmi izdrukas veidā saglabā līdz transportlīdzekļa norakstīšanai vai līdz transportlīdzekļa pārdošanai citai personai.

41. Apsaimniekotājs, kas personām pārdod apliecinājuma zīmes, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz dienestā pārskatu par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumam.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

42. Ja apsaimniekotājs pārdod personām apliecinājuma zīmes un viņa līgumpartneriem piemēro atbrīvojumu no nodokļa samaksas, tas katru gadu līdz 1.maijam iesniedz dienestā auditētu pārskatu par nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu iepriekšējā gadā atbilstoši šo noteikumu 29.punktam. Šajā gadījumā pārskatā kā atsevišķu nodaļu iekļauj šo noteikumu 41.punktā minēto pārskatu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

43. Transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarots pārstāvis, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu vai ir noslēdzis līgumu ar nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekotāju un ir atbrīvots no nodokļa samaksas, līdz 2012.gada 1.jūlijam iesniedz dienestā atbilstoši šo noteikumu 11.punktam precizētu plānu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

VII. Apsaimniekošanas sistēmu audits

(Nodaļa MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 621 redakcijā)

44. Apsaimniekotājs, kura līgumpartneri nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem, katru gadu sagatavo pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu (turpmāk – pārskats) un iesniedz to apsaimniekošanas sistēmu auditoram.

45. Apsaimniekotājs:

45.1. nodrošina apsaimniekošanas sistēmu auditoram pieeju apsaimniekotāja rīcībā esošajai dokumentācijai par sadarbību ar līgumpartneriem un komersantiem, kuri nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju;

45.2. ļauj pārliecināties par apsaimniekošanas sistēmas darbību un sniedz citu nepieciešamo informāciju pēc apsaimniekošanas sistēmu auditora pieprasījuma.

46. Apsaimniekošanas sistēmu auditoram ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju no:

46.1. komersantiem, kuri nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi un reģenerāciju, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem ar apsaimniekotāju, kurš iesniedzis pārskatu;

46.2. apsaimniekotāja līgumpartneriem – dabas resursu nodokļa maksātājiem.

47. Apsaimniekošanas sistēmu auditors mēneša laikā no pārskata saņemšanas dienas sagatavo ziņojumu par pārskata audita rezultātiem un iesniedz to apsaimniekotājam.

48. Lai pārliecinātos par auditētā pārskata pilnīgumu un pareizību, apsaimniekošanas sistēmu auditors šo noteikumu 47. punktā minētajā ziņojumā novērtē auditētā pārskata atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu un apsaimniekošanas plānam.

49. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārskatu pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu. Pārskatu atzīst par atbilstošu, ja:

49.1. dati ir patiesi un tajos nav pretrunu;

49.2. nolietotu transportlīdzekļu uzskaite ir pilnīga;

49.3. dati par pārskata periodu ir apkopoti un atbilst apsaimniekošanas sistēmas dalībnieku faktiskajai saimnieciskajai darbībai;

49.4. atšķirība starp apsaimniekošanas sistēmu auditoram iesniegtajiem datiem (realizētu transportlīdzekļu apjoms, savāktu, pieņemtu, pārstrādātu un reģenerētu nolietotu transportlīdzekļu apjoms) un pārbaudes rezultātiem nepārsniedz 10 procentus no kopējā transportlīdzekļu un nolietotu transportlīdzekļu apjoma, kā arī nav pieļautas citas būtiskas neatbilstības. Pieļaujamā atšķirība (līdz 10 procentiem) neattiecas uz šajos noteikumos noteikto minimālo nolietotu transportlīdzekļu savākšanas apjomu un normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu noteikto minimālo pārstrādāto un reģenerēto nolietotu transportlīdzekļu apjomu.

50. Apsaimniekošanas sistēmu auditors ziņojumā norāda, vai pārskats satur pilnīgu, precīzu un patiesu informāciju par:

50.1. to transportlīdzekļu skaitu un kopējo masu, kuri pirmo reizi pastāvīgi reģistrēti Latvijas Republikā;

50.2. realizēto transportlīdzekļu, savākto, pieņemto un apstrādāto nolietotu transportlīdzekļu skaitu un kopējo masu;

50.3. nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi vai reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm.

51. Apsaimniekošanas sistēmu auditors pārbauda apsaimniekošanas sistēmas darbību un pārskatā ietverto informāciju, kā arī izvērtē pārskatam pievienoto dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu, par uzskaiti, nodokļa aprēķināšanu, atkritumu apsaimniekošanu un apsaimniekošanas sistēmas darbību.

52. Apsaimniekošanas sistēmu auditors nodrošina, ka atlase ir reprezentatīva un raksturo apsaimniekotāja atbildībā esošo nolietotu transportlīdzekļu apjomu un klasifikāciju pa materiāla veidiem un sastāvdaļām un ka pārbaudāmās izlases lielums ir vismaz 10 procenti no kopējā aprēķinātā dabas resursu nodokļa apmēra.

53. Apsaimniekošanas sistēmu auditors, pārbaudot pārskatu, veic:

53.1. stratēģisko analīzi – novērtē visas apsaimniekotāja veiktās darbības un to atbilstību normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokli un atkritumu apsaimniekošanu, kā arī atbilstību apsaimniekošanas plānam;

53.2. procesa analīzi – novērtē apsaimniekotāja vai līgumpartneru iesniegto datu un informācijas ticamību. Ja nepieciešams, auditors iesniegto informāciju pārbauda atkritumu savākšanas, atpakaļ pieņemšanas, apstrādes, pārstrādes vai reģenerācijas vietā;

53.3. riska analīzi – nosaka riska apsaimniekošanas posmus, kā arī apsaimniekotāja darbības aspektus, kuru dēļ varētu kļūdaini noteikt kopējo nolietotu transportlīdzekļu apjomu.

VIII. Prasības personai, kura ir tiesīga veikt apsaimniekošanas sistēmu auditu

(Nodaļa MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 621 redakcijā)

54. Apsaimniekotājs ir tiesīgs noteikt tādu apsaimniekošanas sistēmu auditoru, kas akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā kā neatkarīga trešās puses inspicēšanas institūcija atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai cita Eiropas Savienības dalībvalstu, Turcijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu akreditēta inspicēšanas institūcija, kas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

55. Šo noteikumu 54. punktā minētais auditors:

55.1. pārzina normatīvo aktu prasības, kas jāievēro apsaimniekotājam un apsaimniekošanas sistēmu auditoram;

55.2. ir kompetents sagatavot informāciju par:

55.2.1. nolietotu transportlīdzekļu apjomu;

55.2.2. nolietotu transportlīdzekļu savākšanu, pieņemšanu, apstrādi, pārstrādi vai reģenerāciju vai izvešanu pārstrādei vai reģenerācijai uz citām valstīm.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre I.Viņķele

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 22.maija noteikumiem Nr.361

(Pielikums MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 852 redakcijā)

Iesniegums par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem

Valsts vides dienestam

Lūdzu Valsts vides dienestu piešķirt

 
(komersanta nosaukums)
 
(vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem laikposmam no 20___. gada ____._________ līdz 20___. gada ____.__________.

Iesniegumam pievienotā plāna ____ daļā sniegtā informācija ir komercnoslēpums.

Apliecinu, ka plānā norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

Pielikumā:

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plāns laikposmam no 20___. gada ___._________ līdz 20___. gada ___.__________ uz ___ lapām.

  
(datums1) 

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona

     
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts1)

Z. v.1 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 22.maija noteikumiem Nr.361

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr. 611; MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 621)

Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plāns

laikposmam no 20___.gada ___.__________ līdz 20___.gada ___.__________

 
(komersanta nosaukums)

1. Transportlīdzekļi, kurus plānots realizēt

 Transportlīdzekļu apjoms
20__. gads20__. gads20__. gads20__. gads1
gab.    
     

Piezīme. 1 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāna darbība nesākas ar 1. janvāri.

2. Nolietotu transportlīdzekļu apjoms

2.1. Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots pieņemt vai savākt un apstrādāt

MērvienībaNolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots pieņemt vai savākt Latvijas Republikas teritorijāNolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots apstrādāt Latvijas Republikas teritorijāNolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots apstrādāt citās Eiropas Savienības dalībvalstīsNolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots apstrādāt ārpus Eiropas SavienībasNolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots apstrādāt kopā
20__20__20__20__220__20__20__20__220__20__20__20__220__20__20__20__220__20__20__20__2
gab.                    
% (gab.)                    
tonnas                    
% (t)                    

2.2. Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu veidsNolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt Latvijas Republikas teritorijāNolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt citās Eiropas Savienības dalībvalstīsNolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt ārpus Eiropas SavienībasNolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un pārstrādāt kopā
tonnastonnastonnastonnas% (pret savākto apjomu)
20__20__20__20__220__20__20__20__220__20__20__20__220__20__20__20__220__20__20__20__2
Akumulatori                    
Šķidrumi (izņemot degvielu)                    
Eļļas filtri                    
Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā                    
Katalizatori                    
Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)                    
Krāsaino metālu detaļas                    
Riepas                    
Liela izmēra plastmasas detaļas                    
Stikls                    
Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā                    
Kopā                    

2.3. Nolietotu transportlīdzekļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu veidsNolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt Latvijas Republikas teritorijāNolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt citās Eiropas Savienības dalībvalstīsNolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt ārpus Eiropas SavienībasNolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu apjoms, ko plānots atkārtoti izmantot un reģenerēt kopā
tonnastonnastonnastonnas% (pret savākto apjomu)
20__20__20__20__220__20__20__20__220__20__20__20__220__20__20__20__220__20__20__20__2
Akumulatori                    
Šķidrumi (izņemot degvielu)                    
Eļļas filtri                    
Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā                    
Katalizatori                    
Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)                    
Krāsaino metālu detaļas                    
Riepas                    
Liela izmēra plastmasas detaļas                    
Stikls                    
Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā                    
Kopā                    

Piezīme. 2 Aili aizpilda, ja apsaimniekošanas plāna darbība nesākas ar 1. janvāri.

3. Nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanas vai savākšanas sistēmas vispārīgs apraksts

 
 
 

4. Nolietotu transportlīdzekļu pieņemšana vai savākšana

Nr. p.k.Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)Nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanas vietas adrese3Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas vai pieņemšanas vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs
(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)
Līguma par nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņšAtkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš
      

Piezīme. 3 Saskaņā ar Valsts vides dienesta akceptēto nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas plānu (var norādīt arī jebkuru citu vietu, kurai ir attiecīga atļauja nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanai).

5. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē nolietotus transportlīdzekļus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai, un noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri atkārtoti izmanto, veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr. p. k.LīgumaKomersantaNolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas5, ko komersants
 noslēgšanas datumsdarbības periods
(no–līdz)
nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adresenolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plāna4 akceptēšanas datums un realizācijas termiņšsaņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņšatkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē Latvijas Republikas teritorijāizved no Latvijas Republikas teritorijas atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai (norādot saņēmēju)atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē ārvalstīs (norādot valsti un reģenerācijas veicēju)
         
         
         

Piezīmes.

4 Plāns akceptēts Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām.

5 Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām:

1) akumulatori;

2) šķidrumi (izņemot degvielu);

3) eļļas filtri;

4) citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā;

5) katalizatori;

6) metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai);

7) krāsaino metālu detaļas;

8) riepas;

9) liela izmēra plastmasas detaļas;

10) stikls;

11) citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā.

6. Komunikācijas pasākumu plāns

Nr. p.k.
Pasākuma veids
Pasākums
Mērķauditorija
Tēma
Īss saturisks izklāsts
Plānotais īstenošanas laiks
Plānotā pasākuma norises vieta, iespiedmateriālu izplatīšanas vieta
Pasākuma īstenošanai plānotais finansējums
(euro)
1.
Informatīvie pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Izglītojošie pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Sabiedrības (klientu) līdzdalības pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopā
 

7. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plāna īstenošanas finanšu plāns

Nr. p.k.Izmaksas (euro)1.gads2.gads3.gads
1.Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas un pieņemšanas izmaksas   
2.Nolietotu transportlīdzekļu uzglabāšanas izmaksas   
3.Savākto nolietotu transportlīdzekļu pārstrādes un reģenerācijas izmaksas (tai skaitā izmaksas izvešanai no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai)   
4.Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas   
5.Administratīvās izmaksas   
6.Komunikācijas pasākumu izmaksas   
7.Ar apsaimniekošanas plāna īstenošanu saistītās finanšu izmaksas   
8.Risks 10 %   
9.Izmaksas kopā   

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

  
(datums4) 
Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts4)

Z.v.4

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts4)

Piezīme.

4 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 8. Nodokļa maksātāju saraksts, kuri ar noslēguši līgumu 
  (apsaimniekotāja nosaukums)  

par piedalīšanos nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmā6

    
Nr. p. k.Reģistrācijas numursNosaukumsAdrese
    
    

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

  
(datums7) 
Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts7)

Z. v.7

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts7)

Piezīmes.

6 Nodokļa maksātājs, kurš pats izveidojis un piemēro apsaimniekošanas sistēmu, šo punktu neaizpilda.

7 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
3. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 22.maija noteikumiem Nr.361

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr. 611; MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 621; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

Pārskata paraugs

Valsts vides dienestam

Pārskats par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu
laikposmā no 20___.gada ___.__________ līdz 20___.gada ___.__________

 

(komersanta nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)

 

1. Nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanas vai savākšanas apsaimniekošanas sistēmas apraksts

1.1. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas vispārīgs apraksts

Apraksta, kā tika veikta nolietotu transportlīdzekļu savākšana

 
 
 
 

1.2. To apsaimniekošanas sistēmas pasākumu apraksts, kas tika īstenoti reģenerācijas normu izpildei

Apraksta, kā tika nodrošināts vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktais nolietoto transportlīdzekļu reģenerācijas apjoms, kā arī norāda reģenerācijas darbības, par kuru veikšanu tika noslēgti līgumi ar komersantiem

 
 
 
 

2. Pārskata periodā realizētie un reģistrētie transportlīdzekļi

Transportlīdzekļu skaits
(gab.)
Transportlīdzekļu masa
(tonnas)
  

3. Nolietoto transportlīdzekļu pieņemšana vai savākšana

Nr. p.k.Atkritumu apsaimniekošanas reģions (alfabēta secībā)Nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanas vietas adrese1Nolietotu transportlīdzekļu savākšanas vai pieņemšanas vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai apsaimniekotājs
(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese)
Līguma par nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanu vai savākšanu noslēgšanas datums un darbības termiņšAtkritumu apsaimniekošanas atļaujas numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņš
      
      

Piezīme. 1 Saskaņā ar Valsts vides dienesta akceptēto nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas plānu (var norādīt jebkuru citu vietu, kurai ir attiecīga atļauja nolietotu transportlīdzekļu pieņemšanai).

4. Informācija par nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu

4.1. Nolietotu transportlīdzekļu pieņemtais vai savāktais un apstrādātais apjoms

MērvienībaLatvijas Republikas teritorijā pieņemtais vai savāktais nolietotu transportlīdzekļu apjomsLatvijas Republikas teritorijā apstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjomsCitā Eiropas Savienības dalībvalstī apstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjomsĀrpus Eiropas Savienības apstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjomsKopā apstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms
gab.     
% (gab.)     
tonnas     
% (t)     

4.2. Nolietotu transportlīdzekļu atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais apjoms

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu veidsLatvijas Republikas teritorijā atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjomsCitā Eiropas Savienības dalībvalstī atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjomsĀrpus Eiropas Savienības atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjomsKopā atkārtoti izmantotais vai pārstrādātais nolietotu transportlīdzekļu apjoms
tonnastonnastonnastonnas% (pret apstrādāto apjomu)
Akumulatori     
Šķidrumi (izņemot degvielu)     
Eļļas filtri     
Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā     
Katalizatori     
Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)     
Krāsaino metālu detaļas     
Riepas     
Liela izmēra plastmasas detaļas     
Stikls     
Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā     
Kopā     

4.3. Nolietotu transportlīdzekļu atkārtoti izmantotais vai reģenerētais apjoms

Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu veidsLatvijas Republikas teritorijā atkārtoti izmantotais vai reģenerētais nolietotu transportlīdzekļu apjomsCitā Eiropas Savienības dalībvalstī atkārtoti izmantotais vai reģenerētais nolietotu transportlīdzekļu apjomsĀrpus Eiropas Savienības atkārtoti izmantotais vai reģenerētais nolietotu transportlīdzekļu apjomsKopā atkārtoti izmantotais vai reģenerētais nolietotu transportlīdzekļu apjoms
tonnastonnastonnastonnas% (pret apstrādāto apjomu)
Akumulatori     
Šķidrumi (izņemot degvielu)     
Eļļas filtri     
Citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā     
Katalizatori     
Metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai)     
Krāsaino metālu detaļas     
Riepas     
Liela izmēra plastmasas detaļas     
Stikls     
Citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā     
Kopā     

5. Komunikācijas pasākumu plāna izpilde

Nr. p.k.
Pasākuma veids
Pasākums
Mērķauditorija
Tēma
Īss saturisks izklāsts
Plānotais īstenošanas laiks
Plānotā pasākuma norises vieta, iespiedmateriālu izplatīšanas vieta
Pasākuma īstenošanai izlietotais finansējums
(euro)
1.
Informatīvie pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Izglītojošie pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Sabiedrības (klientu) līdzdalības pasākumi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopā
 

6. Noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē nolietotus transportlīdzekļus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai, un noslēgtie līgumi ar komersantiem, kuri atkārtoti izmanto, veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas

Nr. p. k.LīgumaKomersantaNolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas3, ko komersants
 noslēgšanas datumsdarbības periods
(no–līdz)
nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adresenolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas plāna2 akceptēšanas datums un realizācijas termiņšsaņemtā normatīvajos aktos vides jomā noteiktā attiecīgā atļauja, tās numurs, izsniedzējs, izsniegšanas datums un derīguma termiņšatkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē Latvijas Republikas teritorijāizved no Latvijas Republikas teritorijas atkārtotai izmantošanai, pārstrādei vai reģenerācijai (norādot saņēmēju)atkārtoti izmanto, pārstrādā vai reģenerē ārvalstīs (norādot valsti un reģenerācijas veicēju)
         
         
         

Piezīmes.

2 Plāns akceptēts Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām.

3 Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām:

1) akumulatori;

2) šķidrumi (izņemot degvielu);

3) eļļas filtri;

4) citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā;

5) katalizatori;

6) metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai);

7) krāsaino metālu detaļas;

8) riepas;

9) liela izmēra plastmasas detaļas;

10) stikls;

11) citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā.

7. Informācija par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja videi kaitīgu preču atkritumi tiek izvesti reģenerācijai citā Eiropas Savienības dalībvastī vai ārpus Eiropas Savienības

Nr. p. k.Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu kravas pārvadājuma pavadzīmes veids4Kravas pavadzīmes numurs5Kravas pavadzīmes izdošanas datums6Nolietotu transportlīdzekļu materiālu un sastāvdaļu7 veidi un apjomiNosūtītājsSaņēmējs
       
       
       

Piezīmes.

4 Norāda vienu no šādiem atkritumu kravas pārvadājuma pavadzīmes veidiem:

1) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem I A pielikumam;

2) paziņojuma dokuments par atkritumu pārrobežu pārvietošanu/sūtījumiem atbilstoši Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu;

3) atkritumu sūtījumiem pievienojamā informācija atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam.

5 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta numuru. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, kravas pavadzīmes numuru nenorāda.

6 Norāda attiecīgā paziņojuma dokumenta izdošanas datumu. Informācijā, ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Regulas (EK) Nr.  1013/2006 par atkritumu sūtījumiem VII pielikumam pievieno atkritumu sūtījumiem, norāda faktisko sūtījuma datumu un datumu, kad sūtījuma saņēmējs ir saņēmis atkritumus.

7 Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām:

1) akumulatori;

2) šķidrumi (izņemot degvielu);

3) eļļas filtri;

4) citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā;

5) katalizatori;

6) metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai);

7) krāsaino metālu detaļas;

8) riepas;

9) liela izmēra plastmasas detaļas;

10) stikls;

11) citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā.

8. Komersantu apliecinājumi par savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto nolietotu transportlīdzekļu apjomu attiecīgajā laikposmā

Nr. p. k.Komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adreseApliecinājumā norādītais savākto un pieņemto nolietotu transportlīdzekļu apjomsApliecinājumā norādītais apstrādāto, pārstrādāto vai reģenerēto nolietotu transportlīdzekļu vai to materiālu un sastāvdaļu8 apjomsLaikposms, par kuru izsniegts apliecinājumsApliecinājuma izsniegšanas datums
      
      
      
      
      

Apliecinu, ka norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

  
(datums9) 
Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts9)

Z. v.9

Vadītājs vai paraksttiesīgā persona     
 (amats) (vārds, uzvārds) (paraksts9)

Piezīmes.

8 Nolietotu transportlīdzekļu materiāli un sastāvdaļas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un apstrādes uzņēmumiem noteiktajām vides prasībām:

1) akumulatori;

2) šķidrumi (izņemot degvielu);

3) eļļas filtri;

4) citi materiāli (izņemot degvielu), kas rodas kaitīgo vielu iznīcināšanas procesā;

5) katalizatori;

6) metāla detaļas (ieskaitot vrakus, kas sagatavoti sasmalcināšanai);

7) krāsaino metālu detaļas;

8) riepas;

9) liela izmēra plastmasas detaļas;

10) stikls;

11) citi materiāli, kas rodas demontāžas procesā.

9 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z. v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
4. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 22.maija noteikumiem Nr.361
Apliecinājuma zīmes paraugs

Apliecinājuma zīme Nr._________

Šī zīme ir apliecinājums, ka persona ir samaksājusi apsaimniekotājam, lai tas pieņemtu attiecīgo transportlīdzekli, kad tas būs nolietots, un veiktu tā atbilstošu apsaimniekošanu.

Ziņas par transportlīdzekli
Transportlīdzekļa agregāta numurs 
Marka, modelis 
Šasijas numurs (VIN) 
Transportlīdzekļa kategorija 
Ziņas par transportlīdzekļa īpašnieku (turētāju)
Vārds, uzvārds1/nosaukums2 
Personas kods1/reģistrācijas numurs2 
Adrese 
Valsts, kurā pastāvīgi dzīvo transportlīdzekļa īpašnieks3 
Paraksts 
Ziņas par apsaimniekotāju, kas veiks attiecīgā nolietotā transportlīdzekļa apsaimniekošanu
Nosaukums 
Reģistrācijas numurs 
Adrese 
Piesārņojošās darbības atļaujas izsniedzējs, numurs, izsniegšanas datums 

Piezīmes.

1 Norāda tikai fiziskās personas.

2 Norāda tikai juridiskās personas.

3 Norāda, ja nepieciešams.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa.

  
(datums) 

Apsaimniekotājs (apstrādes uzņēmuma pārstāvis, kuram saskaņā ar uzņēmuma dibināšanas dokumentiem ir tiesības pārstāvēt apstrādes uzņēmumu, vai persona, kurai ir attiecīga pilnvara)

   
(amats, vārds, uzvārds) (paraksts4)

Z.v.4

Piezīme.

4 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
5. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 22.maija noteikumiem Nr.361
Pārskats par pārdotajām apliecinājuma zīmēm (paraugs)
Apsaimniekotājs 
 firma 
 juridiskā adrese 
 reģistrācijas numurs komercreģistrā 
B  kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr._______________,
izsniegta ______________, derīga līdz ________________

Laikposmā no ____.gada ___.__________ līdz ____.gada ____.___________ personām, kas pirmo reizi Latvijā pastāvīgi reģistrē transportlīdzekli, par attiecīgā transportlīdzekļa atbilstošu apsaimniekošanu, kad tas būs nolietots, pārdotas šādas apliecinājuma zīmes

Nr. p.k.Izsniegšanas datumsApliecinājuma zīmes numursTransportlīdzekļa marka, modelis, šasijas numurs (VIN) un kategorijaZiņas par transportlīdzekļa īpašnieku (turētāju) (vārds, uzvārds1/nosaukums2, personas kods1/ reģistrācijas numurs2 un adrese)
     
     
     

Piezīmes.

1 Norāda tikai fiziskās personas.

2 Norāda tikai juridiskās personas.

Apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa.

  
(datums3) 

Apsaimniekotājs (apstrādes uzņēmuma pārstāvis, kuram saskaņā ar uzņēmuma dibināšanas dokumentiem ir tiesības pārstāvēt apstrādes uzņēmumu, vai persona, kurai ir attiecīga pilnvara)

   
(amats, vārds, uzvārds) (paraksts3)

Z.v.3

Piezīme.

3 Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
6. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 22. maija
noteikumiem Nr. 361
Pārskata pārbaudes jautājumi

(Pielikums MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 621 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 852)

1. Vai ir norādīts viss līgumpartneru pirmo reizi Latvijas Republikas teritorijā pastāvīgi reģistrēto un realizēto transportlīdzekļu skaits.

2. Vai ir pamatojošie dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļu pirmreizēju pastāvīgu reģistrāciju Latvijas Republikā.

3. Vai apsaimniekotāja pārskatā minētie dati par transportlīdzekļu skaitu atbilst apsaimniekotāja līgumpartneru grāmatvedības reģistros norādītajiem datiem.

4. Vai apsaimniekotājam un komersantiem, kuri veic nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu un kuriem ir līgums ar apsaimniekotāju, ir nepieciešamās vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās atļaujas.

5. Vai ir dokumenti, kas apliecina nolietotu transportlīdzekļu apstrādi, pārstrādi vai reģenerāciju vai to nodošanu tālākai apstrādei, pārstrādei vai reģenerācijai.

6. Vai apsaimniekotāja savākto, pieņemto, pārstrādāto un reģenerēto nolietotu transportlīdzekļu procentuālais apjoms atbilst normatīvajos aktos noteiktajam savācamajam, pārstrādājamam un reģenerējamam apjomam attiecīgajā laikposmā.

7. Vai apsaimniekotājs pilnā apmērā piemēro apsaimniekošanas plānā un līgumā ar Valsts vides dienestu paredzēto apsaimniekošanas sistēmu.

8. Vai apsaimniekotājs ir nodrošinājis apsaimniekošanas sistēmas plāna izpildi.

9. Vai apsaimniekotāja dati par līgumpartneru realizētiem un nolietotiem transportlīdzekļiem nepārklājas ar cita apsaimniekotāja datiem.

10. Vai apstrādes uzņēmumā ir dokumentācija par pieņemtiem nolietotiem transportlīdzekļiem un izsniegto nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites veidlapa un vai tā ir atbilstoši aizpildīta.

11. Vai nolietotu transportlīdzekļu likvidācijas sertifikātu uzskaites veidlapā norādītie dati sakrīt ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem.

12. Vai apstrādes operatoram ir transportlīdzekļu demontāžā radušos bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 361Pieņemts: 22.05.2012.Stājas spēkā: 30.05.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 29.05.2012.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
248258
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2016","iso_value":"2016\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-22.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2012","iso_value":"2012\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"