Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8

Rēzeknē 2012.gada 9.martā (prot. Nr.7, 3.p.)
Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 12.pantu un 43.panta trešo daļu
I.Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Pašvaldības daudzbērnu ģimene ir ģimene, kas sastāv no viena vai abiem vecākiem un to aprūpē ir vismaz 3 (trīs) bērni (kopēji vai atsevišķi, ja vecāki reģistrējuši savstarpēju laulību).

2.2. Vecāki – tēvs, māte, likumiskais pārstāvis, kuru aprūpē atrodas bērns, kurām ir kopīga saimniecība un kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

2.3. Bērns:

2.3.1.nepilngadīga persona, kura atrodas vecāku aizgādībā;

2.3.2. nepilngadīga persona, kura atrodas aizbildnībā saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

2.3.3. nepilngadīga persona, kura ievietota audžuģimenē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

2.3.4. pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un atrodas vecāka vai cita likumiskā pārstāvja apgādībā.

2.4. Daudzbērnu ģimeņu reģistrs – pašvaldības daudzbērnu ģimeņu uzskaites sistēma.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

2.1 Bērnam pamata deklarētā dzīvesvieta var būt citā administratīvā teritorija, ja viņš iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību citā valsts administratīvajā teritorijā.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

3. Noteikumu mērķis veikt pašvaldības daudzbērnu ģimeņu uzskaiti, nosakot pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu un izsniedzot statusu apliecinošu dokumentu, tādējādi nodrošinot pašvaldības daudzbērnu ģimenēm atvieglotu procedūru pašvaldības atbalsta un palīdzības saņemšanai.

II. Reģistrācija

4. Pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrācija notiek visu gadu reģistrācijas vietā – Rēzeknes pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (turpmāk – Centrs).

5. Lai reģistrētu pašvaldības daudzbērnu ģimeni daudzbērnu ģimeņu reģistrā, viens no pašvaldības daudzbērnu ģimenes vecākiem vai likumiskais pārstāvis (turpmāk – iesniedzējs) ierodas Centrā un iesniedz vecāka parakstītu pieteikumu (1.pielikums).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

6. Pašvaldības daudzbērnu ģimeni reģistrē, ja iesniedzēja iesniegtais pieteikums ir aizpildīts pilnīgi un tajā norādītās ziņas ir patiesas.

7. Centra darbinieks iesniedzēja klātienē pārbauda pieteikumā norādītās ziņas šādā kārtībā:

7.1. pārliecinās par iesniedzēja identitāti, saskaņā ar iesniedzēja uzrādīto personu apliecinošu dokumentu: pasi vai personas apliecību;

7.2. pārbauda ierakstu par bērnu vecāka pasē, bet, ja vecāka pasē šāda ieraksta nav, vecāks uzrāda bērna dzimšanas apliecību;

7.3. gadījumos, kad vecāks audzina bērnu uz cita tiesiskā pamata:

7.3.1. par aizbildnībā esošiem bērniem uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu;

7.3.2. par audžuģimenē ievietotiem bērniem uzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

7.3.3. par bērniem, kas ir vecāki par 18 gadiem, iesniedzējs saskaņā ar 11.2 punktu iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka bērns turpina mācības izglītības iestādē un atrodas vecāka vai likumiskā pārstāvja apgādībā.

7.4. pārbauda Iedzīvotāju reģistrā vai vecāku, bērnu deklarētā pamata dzīvesvieta atbilst šajos noteikumos noteiktajai dzīvesvietai.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

8. Centra darbiniekam ir tiesības pārbaudīt ziņas par ģimeni, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu), vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieprasīt iesniedzējam uzrādīt informāciju apliecinošus dokumentus, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros. Iesniedzējam ir pienākums sniegt informāciju un uzrādīt ziņas apliecinošus dokumentus.

9. Centra darbinieks reģistrē ģimeni daudzbērnu ģimeņu reģistrā (2.pielikums), ja ģimene atbilst šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajai pašvaldības daudzbērnu ģimenes definīcijai un ir iesniegusi noteikumos noteiktos dokumentus.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

10. Pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts no reģistrācijas dienas līdz nosacījuma iestāšanās dienai, atkarībā no tā, kurš no tiem iestāsies pirmais:

10.1. 12 mēneši;

10.2. viens no bērniem ir sasniedzis 18 gadu vecumu, un nav iesniegti dokumenti par izglītības turpināšanu, kā rezultātā ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai;

10.3. vienam no bērniem beidzas bāriņtiesas lēmumā norādītais bērna ievietošanas audžuģimenē termiņš, kā rezultātā ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

11. Iestājoties šo noteikumu 10.1. vai 10.2.apakšpunktā minētajam periodam, ģimene var saglabāt daudzbērnu ģimenes statusu. Viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis aizpilda Daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšanas iesniegumu (pielikums Nr.5 un Nr.6).

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

11.1 Centra darbinieks pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un iesniegumam pievienoto dokumentu atbilstību.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

11.2 Daudzbērnu ģimenes statusa iegūšanai vai pagarināšanai, ģimenes vecākam vai likumiskajam pārstāvim, kura bērni turpina mācības pēc 18 gadiem un nav sasnieguši 24 gadu vecumu, jāiesniedz mācību iestādes izziņa, kas apliecina bērna mācības šajā mācību iestādē, un Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka bērns atrodas vecāka apgādībā. Izziņām jābūt izdotām ne agrāk kā 2 mēneši pirms iesniegšanas dienas.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

12. Iesniegumu atkārtotai reģistrācijai pieņem ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 10.1. vai 10.2. apakšpunktā noteiktā perioda beigām. Ja iesniegums saņemts noteiktajā termiņā un pārbaudīta tajā sniegtā informācija, pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts no nākamās dienas pēc 10.1.vai 10.2.apakšpunktā noteiktā perioda beigām.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

12.1 Gadījumā, ja iestājas šo noteikumu 7.3.3., 10.1. un 112.punktu nosacījumi trīs mēneši pirms jaunā mācību gada uzsākšanas, pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss tiek pagarināts līdz tekošā gada jaunā mācību gada 15.septembrim.

(Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

13. Ja pārbaudot pieteikumā vai iesniegumā norādītās ziņas, Centra darbinieks konstatē, ka ģimene neatbilst šajos noteikumos pašvaldības daudzbērnu ģimenei noteiktajām prasībām, tas sagatavo lēmuma par reģistrācijas atteikumu projektu un ģimeni nereģistrē Daudzbērnu ģimeņu reģistrā. Lēmumu par atteikumu pieņem viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

III. Pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu apliecinoši dokumenti

14. Pēc pašvaldības daudzbērnu ģimenes reģistrācijas, saskaņā ar noteikumu 9.punktu, pēc iesniedzēja pieteikumā norādītā pieprasījuma, pašvaldības daudzbērnu ģimenei ir tiesības saņemt:

14.1. rakstisku izziņu par atbilstību pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam (turpmāk – izziņa) (3. pielikums);

14.2. pašvaldības daudzbērnu ģimenes vecāka apliecību un/vai daudzbērnu ģimenes bērna apliecību (turpmāk – apliecība) (4.pielikums).

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

15. Izziņā pašvaldības daudzbērnu ģimenes sastāvā netiek norādīti bērni, kuri neatbilst noteikumu 2.3. punktā norādītajām prasībām un tiem netiek izsniegtas apliecības.

16. Lai saņemtu apliecību, iesniedzējam ir jāiesniedz katra pašvaldības daudzbērnu ģimenes locekļa fotogrāfija (30x40 mm).

17. Izziņa vai apliecība tiek izsniegtas pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc pieteikuma un fotogrāfiju saņemšanas (ja tiek pieprasīta apliecība).

18. Izziņa un apliecība ir derīga šo noteikumu 10.punktā noteiktajā laika periodā. Ja saskaņā ar noteikumu 11.punktu ģimenei tiek atkārtoti noteikts pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss, tad tiek izsniegta jauna izziņa, savukārt, ja apliecība jau ir izsniegta, esošajā apliecībā tiek veikts attiecīgai ieraksts par derīguma periodu.

19. Apliecībā atzīmes par derīguma periodu ir iespējams veikt 5 (piecas) reizes, pēc tam nepieciešamības gadījumā izsniedz jaunu apliecību.

20. Izziņu un apliecību paraksta un izsniedz Centra darbinieks.

IV. Izziņu, apliecību anulēšana, atkārtota izsniegšana

21. Pašvaldības daudzbērnu ģimenei ir pienākums paziņot Centram par jebkuriem apstākļiem, kas ietekmē pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu.

22. Centram ir tiesības pārbaudīt pašvaldības daudzbērnu ģimenes atbilstību šajos noteikumos pašvaldības daudzbērnu ģimenei noteiktajām prasībām, noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā, ja tā ir saņēmusi informāciju no citām personām, kas varētu ietekmēt pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusu.

23. Noteikumu 22.punkta gadījumā, Centrs 10 darba dienu laikā pārbauda informāciju un, ja konstatē, ka pašvaldības daudzbērnu ģimene neatbilst pašvaldības daudzbērnu ģimenei noteiktajām prasībām, pieņem lēmumu izslēgt pašvaldības daudzbērnu ģimeni no daudzbērnu ģimeņu reģistra un atzīst par nederīgām un anulē tai izsniegto izziņu un apliecības.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

24. Vecākiem ir pienākums 10 darba dienu laikā no noteikumu 23.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas ierasties Centrā un uzrādīt izsniegto izziņu, apliecību oriģinālus.

25. Izziņu, apliecību izsniedz atkārtoti, ja iepriekš izsniegtā izziņa vai apliecība:

25.1. nozaudēta;

25.2. kļuvusi lietošanai nederīga;

25.3. prettiesiski atņemta;

25.4. mainījušies personas dati.

26. Lai atkārtoti saņemtu izziņu, apliecību persona Centrā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstisku iesniegumu, kurā pamatota nepieciešamība apliecību, izziņu, saņemt atkārtoti, un fotogrāfiju, saskaņā ar noteikumu 16.punktu.

27. Ja iepriekš izsniegtā izziņa, apliecība kļuvusi lietošanai nederīga vai mainījušies personas dati, persona uzrāda iepriekš izsniegto izziņas, apliecības oriģinālu.

28. Noteikumu 25.punktā noteiktajos gadījumos iepriekš izsniegtā izziņa, apliecība tiek atzīta par nederīgu un anulēta.

29. (Svītrots ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

30. Ziņas par anulētajām izziņām, apliecībām tiek ievietotas Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lv par iepriekšējo mēnesi, līdz katra mēneša 5.datumam, norādot izziņas, apliecības izsniegšanas datumu un numuru.

31. Pašvaldības institūciju (kapitālsabiedrību) darbiniekam ir tiesības aizturēt izziņu, apliecību, ja tas konstatē, ka izziņa, apliecība ir nederīga un anulēta, un nodot aizturētos dokumentus Centram.

(Grozīts ar Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

32. Centra izdotos administratīvos aktus apstrīd un faktisko rīcību persona var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

33. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

34. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs
1. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
"Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"
2. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
"Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"
Rēzeknes pilsētas pašvaldības
DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU REĢISTRS
3. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
"Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"
Izziņa par atbilstību Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusam
4. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8
"Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu
ģimenes statusa noteikšanas kārtība"
Rēzeknes pilsētas pašvaldības
daudzbērnu ģimenes vecāka vai bērna APLIECĪBAS PARAUGS

5. pielikums

saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

                 
 

Rēzeknes pilsētas domes
Iedzīvotāju apkalpošanas centram

 
                 
          vārds, uzvārds  
          personas kods _____________-____________,  
              , Rēzeknē  
          adrese    
 

 

IESNIEGUMS

Lūdzu pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu, kurš tika piešķirts 20__.gada "____"___________un mūsu ģimene tika reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistrā ar kārtas Nr. ___-______.

Apliecinu, ka pieteikumā norādītā informācija par mūsu ģimenes locekļiem un ģimenes sastāvu nav mainījusies.

 
  20__. gada "_____"____________          
            paraksts, atšifrējums  
                 

6. pielikums

saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"

(Pielikums Rēzeknes pilsētas domes 22.12.2016. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

                 
 

Rēzeknes pilsētas domes
Iedzīvotāju apkalpošanas centram

 
                 
          vārds, uzvārds  
          personas kods _____________-____________,  
              , Rēzeknē  
          adrese    
 

 

IESNIEGUMS

Lūdzu pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu, kurš tika piešķirts 20__.gada "____ "___________un mūsu ģimene tika reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības Daudzbērnu reģistrā ar kārtas Nr. ______.

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība" 23.punktu, vēlos informēt par sekojošām izmaiņām mūsu ģimenē:

 
             
             
             
             
             
             
             
  20__. gada "_____"____________          
            paraksts, atšifrējums  
                 
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8Pieņemts: 09.03.2012.Stājas spēkā: 17.05.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 75, 16.05.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
247748
{"selected":{"value":"03.01.2017","content":"<font class='s-1'>03.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.01.2017","iso_value":"2017\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.05.2012","iso_value":"2012\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2012.-02.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.01.2017
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva