Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Rēzeknē 2016.gada 22.decembrī (prot. Nr.103, 4.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 09.03.2012. saistošajos noteikumos Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
12.pantu un 43.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 09.03.2012. saistošajos noteikumos Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. Bērns:

2.3.1.nepilngadīga persona, kura atrodas vecāku aizgādībā;

2.3.2. nepilngadīga persona, kura atrodas aizbildnībā saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

2.3.3. nepilngadīga persona, kura ievietota audžuģimenē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

2.3.4. pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un atrodas vecāka vai cita likumiskā pārstāvja apgādībā.";

1.2. papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā - "2.1 Bērnam pamata deklarētā dzīvesvieta var būt citā administratīvā teritorija, ja viņš iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību citā valsts administratīvajā teritorijā.";

1.3. aizstāt 2.4.apakšpunktā vārdu "Reģistrs" ar vārdiem "Daudzbērnu ģimeņu reģistrs";

1.4. aizstāt 5.punktā vārdu "reģistrā" ar vārdiem "daudzbērnu ģimeņu reģistrā" un vārdus "viņa pilnvarotā persona" ar vārdiem "likumiskais pārstāvis";

1.5. izteikt 7.punktu un tā apakšpunktus šādā redakcijā:

"7. Centra darbinieks iesniedzēja klātienē pārbauda pieteikumā norādītās ziņas šādā kārtībā:

7.1. pārliecinās par iesniedzēja identitāti, saskaņā ar iesniedzēja uzrādīto personu apliecinošu dokumentu: pasi vai personas apliecību;

7.2. pārbauda ierakstu par bērnu vecāka pasē, bet, ja vecāka pasē šāda ieraksta nav, vecāks uzrāda bērna dzimšanas apliecību;

7.3. gadījumos, kad vecāks audzina bērnu uz cita tiesiskā pamata:

7.3.1. par aizbildnībā esošiem bērniem uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu;

7.3.2. par audžuģimenē ievietotiem bērniem uzrāda bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē;

7.3.3. par bērniem, kas ir vecāki par 18 gadiem, iesniedzējs saskaņā ar 11.2 punktu iesniedz dokumentus, kas apliecina, ka bērns turpina mācības izglītības iestādē un atrodas vecāka vai likumiskā pārstāvja apgādībā.

7.4. pārbauda Iedzīvotāju reģistrā vai vecāku, bērnu deklarētā pamata dzīvesvieta atbilst šajos noteikumos noteiktajai dzīvesvietai.";

1.6. aizstāt 9.punktā vārdus "pieņem lēmumu par pašvaldības daudzbērnu ģimenes reģistrēšanu reģistrā" ar vārdiem "reģistrē ģimeni daudzbērnu ģimeņu reģistrā";

1.7. izteikt 10.2.apakšpunktu šādā redakcijā - "10.2. viens no bērniem ir sasniedzis 18 gadu vecumu, un nav iesniegti dokumenti par izglītības turpināšanu, kā rezultātā ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai;";

1.8. izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā - "10.3. vienam no bērniem beidzas bāriņtiesas lēmumā norādītais bērna ievietošanas audžuģimenē termiņš, kā rezultātā ģimene neatbilst daudzbērnu ģimenes definīcijai.";

1.9. izteikt 11.punktu šādā redakcijā - "11. Iestājoties šo noteikumu 10.1. vai 10.2.apakšpunktā minētajam periodam, ģimene var saglabāt daudzbērnu ģimenes statusu. Viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis aizpilda Daudzbērnu ģimenes statusa pagarināšanas iesniegumu (pielikums Nr.5 un Nr.6).";

1.10. papildināt ar 111.punktu šādā redakcijā - "11.1 Centra darbinieks pārbauda iesniegumā norādīto informāciju un iesniegumam pievienoto dokumentu atbilstību";

1.11. papildināt ar 112.punktu šādā redakcijā - "11.2 Daudzbērnu ģimenes statusa iegūšanai vai pagarināšanai, ģimenes vecākam vai likumiskajam pārstāvim, kura bērni turpina mācības pēc 18 gadiem un nav sasnieguši 24 gadu vecumu, jāiesniedz mācību iestādes izziņa, kas apliecina bērna mācības šajā mācību iestādē, un Valsts ieņēmumu dienesta izziņu, kas apliecina, ka bērns atrodas vecāka apgādībā. Izziņām jābūt izdotām ne agrāk kā 2 mēneši pirms iesniegšanas dienas.";

1.12. izteikt 12.punktu šādā redakcijā - "12. Iesniegumu atkārtotai reģistrācijai pieņem ne agrāk kā vienu mēnesi pirms 10.1. vai 10.2. apakšpunktā noteiktā perioda beigām. Ja iesniegums saņemts noteiktajā termiņā un pārbaudīta tajā sniegtā informācija, pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss tiek noteikts no nākamās dienas pēc 10.1.vai 10.2.apakšpunktā noteiktā perioda beigām.";

1.13. papildināt ar 12.1 punktu šādā redakcijā - "12.1 Gadījumā, ja iestājas šo noteikumu 7.3.3., 10.1. un 112.punktu nosacījumi trīs mēneši pirms jaunā mācību gada uzsākšanas, pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss tiek pagarināts līdz tekošā gada jaunā mācību gada 15.septembrim.";

1.14. papildināt 13. punktā aiz vārdiem "Ja pārbaudot pieteikumā" ar vārdiem "vai iesniegumā" un aiz vārdiem "par reģistrācijas atteikumu projektu" ar vārdiem "un ģimeni nereģistrē Daudzbērnu ģimeņu reģistrā";

1.15. aizstāt 14.1.apakšpunktā vārdus "Rēzeknes pilsētas pašvaldības" ar vārdiem "pašvaldības";

1.16. aizstāt 14.2.apakšpunktā vārdus "Rēzeknes pilsētas pašvaldības" ar vārdiem "pašvaldības";

1.17. aizstāt 16.puntkā vārdus "Rēzeknes pilsētas pašvaldības" ar vārdiem "pašvaldības";

1.18. aizstāt 23.punktā vārdu "reģistra" ar vārdiem "daudzbērnu ģimeņu reģistra";

1.19. svītrot 29.punktu;

1.20. svītrot 31.punktā vārdus "kas veic atzīmi atbilstoši noteikumu 29.punktam".

1.21. papildināt saistošos noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:

5. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība
"

 

Rēzeknes pilsētas domes
Iedzīvotāju apkalpošanas centram

       
        vārds, uzvārds
        personas kods _____________-____________,
        , Rēzeknē
        adrese  

 

IESNIEGUMS

Lūdzu pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu, kurš tika piešķirts 20__.gada "____"___________un mūsu ģimene tika reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistrā ar kārtas Nr. ___-______.

Apliecinu, ka pieteikumā norādītā informācija par mūsu ģimenes locekļiem un ģimenes sastāvu nav mainījusies.

20__. gada "_____"____________    
          paraksts, atšifrējums

1.22. papildināt saistošos noteikumus ar 6. pielikumu šādā redakcijā:

6. pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības
daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība
"

 

Rēzeknes pilsētas domes
Iedzīvotāju apkalpošanas centram

       
        vārds, uzvārds
        personas kods _____________-____________,
            , Rēzeknē
        adrese  

 

IESNIEGUMS

Lūdzu pagarināt daudzbērnu ģimenes statusu, kurš tika piešķirts 20__.gada "____ "___________un mūsu ģimene tika reģistrēta Rēzeknes pilsētas pašvaldības Daudzbērnu reģistrā ar kārtas Nr. ______.

Saskaņā ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība" 23.punktu, vēlos informēt par sekojošām izmaiņām mūsu ģimenē:

           
           
           
           
           
           
           
20__. gada "_____"____________    
          paraksts, atšifrējums

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.12 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 09.03.2012. saistošajos noteikumos Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība""

Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtība" paredz daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanas kārtību.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktu
16) daudzbērnu ģimene - ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumiem, saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, kā arī tiek precizēta kārtība, kādā piešķir daudzbērnu ģimenes statusu.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēta kārtība, kādā piešķir daudzbērnu ģimenes statusu.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Papildu finanšu līdzekļi netiks izlietoti.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likums "Par pašvaldībām" 12.pants un 43.panta trešā daļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.rezekne.lv
Rēzeknes pašvaldības sadaļā "Saistošo noteikumu projekti", pieejams domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē).

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks A.Rešetņikovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 09.03.2012. saistošajos noteikumos Nr.8 "Rēzeknes pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 22.12.2016.Stājas spēkā: 03.01.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1, 02.01.2017. OP numurs: 2017/1.5
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
287808
03.01.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)