Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumus Nr. 210 "Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 196

Rīgā 1999.gada 25.maijā (prot. Nr. 27, 28.§)

Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības likuma 10.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi i

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 1999./2000.gadā veicama tirgus intervence Latvijā audzētās labības tirgū.

2. Tirgus intervences pasākumus īsteno saskaņā ar valsts labības ražošanas un patēriņa bilanci, iepērkot Latvijā audzētās labības kviešu un rudzu atlikumu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kas nodarbojas ar labības audzēšanu, un to kooperatīvajām sabiedrībām (turpmāk - labības pārdevējs).

3. Tirgus intervencē kopējais viena labības pārdevēja piegādājamais viena veida graudu partijas minimālais daudzums ir 20 tonnu, maksimālais - 300 tonnu.

4. Laikposmā no 1999.gada 1.novembra līdz 2000.gada 30.aprīlim tiek noteikta šāda tirgus intervences cena par iepērkamo graudu kvalitātes minimālajiem rādītājiem (1.pielikums) atbilstošu kviešu un rudzu graudu tonnu (bez pievienotās vērtības nodokļa):

4.1. no 1.novembra līdz 30.novembrim - 67 lati;

4.2. no 1.decembra līdz 31.decembrim - 68 lati;

4.3. no 1.janvāra līdz 31.janvārim - 69 lati;

4.4. no 1.februāra līdz 28.februārim - 70 latu;

4.5. no 1.marta līdz 31.martam - 71 lats;

4.6. no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim - 72 lati.

5. Šajos noteikumos minētos pasākumus veic Zemkopības ministrijas pārziņā esošā bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Labības tirdzniecības aģentūra" (turpmāk - aģentūra).

6. Zemkopības ministrija ar aģentūru slēdz līgumu, kurā paredzēta tirgus intervences pasākumu finansēšanas kārtība, kādā piešķirami valsts līdzekļi, iesniedzami mēneša pārskati un veicami norēķini, kā arī nosaka kontroles mehānismu un atbildību par saistību neizpildi.

II. Pieteikums labības pārdošanai tirgus intervencē, darījuma noslēgšana un atbildība

7. Labības pārdevēji no 1999.gada 1.novembra līdz 2000.gada 15.aprīlim iesniedz personiski aģentūrā vai nosūta pa pastu pieteikumu Latvijā audzētās labības pārdošanai tirgus intervencē (2.pielikums) (turpmāk - pieteikums). Pieteikumā deklarējami piegādājamās labības kvalitātes rādītāji un apstiprināma labības izcelsme. Labības pārdevējs ir tiesīgs attiecīgajā laikposmā iesniegt pieteikumu tikai vienu reizi. .

8. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

8.1. attiecīgās pašvaldības izsniegta izziņa par īpašumā vai lietošanā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību;

8.2. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegtas pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa par tiesībām saņemt kompensāciju 12 % apmērā saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.1 pantu.

9. Pieteikumus aģentūra reģistrē to iesniegšanas secībā. .

10. Aģentūra piecu dienu laikā pēc pieteikuma un šo noteikumu 8.punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta pieteikuma iesniedzējam pieteikuma apstiprinājumu (3.pielikums). Pieteikuma apstiprinājums ir pamats labības iepirkumam tirgus intervencē.

11. Ja pieteikuma iesniedzējs nevēlas akceptēt pieteikuma apstiprinājumā minētos noteikumus, viņš piecu dienu laikā pēc tā saņemšanas rakstiski atsauc aģentūrā iesniegto pieteikumu.

12. Aģentūras un pieteikuma iesniedzēja darījums tiek uzskatīts par noslēgtu, ja šo noteikumu 11.punktā minētajā kārtībā netiek saņemts rakstisks pieteikuma atsaukums.

13. Labības pārdevējs sedz zaudējumus, kas saistīti ar pieteikuma apstiprinājumā minēto noteikumu pārkāpumiem. Šādā gadījumā labības pārdevējs trīs gadus nav tiesīgs pretendēt uz labības pārdošanu tirgus intervencē.

III. Tirgus intervences noliktavu noteikšana un līguma slēgšana

14. Saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību pasūtījumu", kā arī izmantojot cenu aptaujas metodi, aģentūra izvēlas pretendentus labības pieņemšanai un uzglabāšanai. .

15. Noliktavas turētājam, kas pretendē uz labības pieņemšanu un uzglabāšanu, jābūt reģistrētam aģentūrā saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.144 "Noteikumi par labības tirdzniecību un pārstrādi".

16. Valsts labības inspekcija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtē un sniedz atzinumu par noliktavas atbilstību tirgus intervencē iepērkamās labības pieņemšanai un uzglabāšanai.

17. Aģentūra noslēdz līgumu ar izvēlētās noliktavas (turpmāk - tirgus intervences noliktava) turētāju.

IV. Svara un kvalitātes novērtēšana

18. Tirgus intervences noliktavā piegādājamās labības daudzumu atbilstoši piegādes grafikam nosaka tirgus intervences noliktavas turētājs. .

19. Nododot pieteikumā noteikto daudzumu, labības pārdevējs ir tiesīgs pārsniegt to par 5 % vai samazināt par 7 %, bet piegādājamās labības daudzums nedrīkst būt mazāks par noteikto minimālo labības daudzumu un lielāks par noteikto maksimālo labības daudzumu.

20. Saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto graudu kvalitātes izvērtēšanas metodiku labības kvalitāti nosaka Valsts labības inspekcijas atzītās laboratorijās, bet, ja rodas domstarpības, - Valsts labības inspekcijas centrālajā laboratorijā. Kontroles paraugi tirgus intervences noliktavas turētājam jāglabā ne mazāk kā četrus mēnešus.

21. Izdevumus par labības kvalitātes noteikšanu sedz labības pārdevējs. Ja rodas domstarpības un labības kvalitāti nosaka atkārtoti, šos izdevumus sedz tā puse, kura minētajā gadījumā ir zaudētāja.

V. Labības pieņemšana tirgus intervences noliktavā un norēķinu kārtība, tirgus intervences uzkrājumu uzraudzība un pārdošana

22. Labība tirgus intervences noliktavā tiek pieņemta un aģentūras pārziņā pārņemta saskaņā ar šo noteikumu 17.punktā minēto līgumu. .

23. Katra tirgus intervences noliktavā pieņemtā labības partija uzskatāma par iepirktu tirgus intervencē ar brīdi, kad aģentūra ir saņēmusi stingrās uzskaites preču pavadzīmi-rēķinu.

24. Norēķini par tirgus intervencē iepirkto labību veicami saskaņā ar likumu "Par norēķiniem ar nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem".

25. Labības pārdevējs, piegādājot labību tirgus intervences noliktavā, sedz ceļa izdevumus par pirmajiem 100 kilometriem. Izdevumi par turpmāko ceļu līdz tirgus intervences noliktavai labības pārdevējam tiek segti šādā apmērā: 0,25 lati/km (ar pievienotās vērtības nodokli) par katru šo noteikumu 3.punktā noteikto minimālo graudu partiju.

26. Valsts labības inspekcija ne retāk kā reizi četros mēnešos kontrolē tirgus intervencē iepirktās labības kvalitāti, kā arī izlases kārtībā pārbauda glabāšanā novietoto pieņemtās labības kontroles paraugu atbilstību faktiskajam attiecīgās labības partijas kvalitātes novērtējumam.

VI. Tirgus intervences pasākumu finansēšana

27. Tirgus intervences pasākumus finansē no Zemkopības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem valsts labības rezerves iegādei un uzglabāšanai, kā arī no lauksaimniecības subsīdiju līdzekļiem. .

28. Izdevumus, kas saistīti ar aģentūras administratīvo darbību, īstenojot tirgus intervences pasākumus, sedz no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un no atskaitījumiem no valsts labības uzkrājumu realizācijas apgrozījuma zemkopības ministra noteiktajā apmērā.

VII. Tirgus intervences pasākumi

29. Lai īstenotu tirgus intervences pasākumus, zemkopības ministrs izveido konsultatīvu padomi, kuras sastāvā iekļauj Zemkopības ministrijas, Finansu ministrijas un aģentūras pārstāvjus, kā arī to organizāciju pilnvarotus pārstāvjus, kuri pārstāv attiecīgās lauksaimniecības nozares ražotāju, pārstrādātāju un kooperatīvo sabiedrību intereses.

30. Zemkopības ministrija iesniedz Ministru kabinetā šādu informāciju par tirgus intervenci labības tirgū: :

30.1. informāciju par tirgus intervences gaitu - mēnesi pēc tirgus intervences uzsākšanas;

30.2. pārskatu par tirgus intervences rezultātiem - līdz 2000.gada 1.jūnijam.

31. Pēc aģentūras pieprasījuma labības pārdevējs uzrāda visus nepieciešamos dokumentus par pēdējiem trijiem gadiem, kuri raksturo tirgus intervencei pakļautās labības un tās produktu apriti.

VIII. Noslēguma jautājumi

32. Atzīt par spēku zaudējušiem: :

32.1. Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumus Nr.305 "Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 241./242., 246./247., 270.nr.);

32.2. Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta noteikumus Nr.325 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumos Nr.305 "Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 246./247.nr.);

32.3. Ministru kabineta 1998.gada 25.augusta noteikumus Nr.326 "Noteikumi par tirgus intervences pasākumu īstenošanu labības tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 246./247.nr.);

32.4. Ministru kabineta 1998.gada 15.septembra noteikumus Nr.345 "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumos Nr.305 "Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 270.nr.).

33. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.jūniju.

Ministru prezidents V.Krištopans

Zemkopības ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

 

1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 25.maija
noteikumiem Nr. 196

Iepērkamo graudu kvalitātes minimālie rādītāji*

Nr.
p.k.
Kvalitātes rādītāji Rudzi Kvieši
1. Krāsa Normāla, raksturīga veseliem attiecīgās kultūras graudiem
2. Smarža Normāla, raksturīga veseliem graudiem, bez sasmakuma, iesala, pelējuma un citām blakus smaržām
3. Stāvoklis Veseli, nesiluši
4. Tilpummasa (g/l), ne mazāka kā 680 730
5. Lipekļa (I vai II grupa) saturs (%), ne mazāk kā (nosakot ar rokas metodi) ) - 23
6. Mitrums (%), ne vairāk kā 14 14
7. Krišanas skaitlis, ne mazāk kā 100 220
8. Piemaisījumi (%), ne vairāk kā 8,5 10
8.1. graudu piemaisījumi 4 5
tai skaitā sīkie graudi 2** 2**
8.2. dīgušie graudi 3 3
8.3. atkritumu piemaisījumi 1,5 2
8.3.1. bojātie graudi Kopējo atkritumu piemaisījumu normas ietvaros Kopējo atkritumu piemaisījumu normas ietvaros
8.3.2. melnplaukainie graudi Nav pieļaujami
8.3.3. minerālie piemaisījumi 0,3 0,3
8.3.4. kaitīgie piemaisījumi 0,15 0,15
tai skaitā:
8.3.4.1. melnie graudi 0,05 0,05
8.3.4.2. kaitīgo augu sēklas 0,1 0,1
9. Graudi ar sārtu nokrāsu (%), ne vairāk kā 5 -
10. Ar fuzariozi inficēti graudi Nav pieļaujami
11. Kaitēkļu invāzija graudos Nav pieļaujama
12. Latvijā reģistrēto pesticīdu atlieku daudzums graudos saskaņā ar Augu aizsardzības likumu nedrīkst pārsniegt Augu aizsardzības komisijas noteiktās pieļaujamās normas    
13. Toksisko elementu un mikotoksīnu saturs graudos nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas, ko nosaka Labklājības ministrijas apstiprinātās pagaidu prasības - nekaitīguma kritēriji pārtikas produktiem un to izejvielām    
14. Radioaktīvā piesārņojuma pieļaujamo līmeni graudos nosaka Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi Nr.194 "Noteikumi par pārtikas radioaktīvā piesārņojuma kontroli"    

* Graudu kvalitātes minimālie rādītāji tiek noteikti saskaņā ar zemkopības ministra apstiprināto graudu kvalitātes izvērtēšanas metodiku.

** Sietu izmērs: rudziem 1,5 x 20 mm; kviešiem 2 x 20 mm.

Zemkopības ministra vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

2_1196~1.JPG (150913 BYTES)

2_2196~1.JPG (87082 BYTES)

3196~1.JPG (186431 BYTES)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tirgus intervenci labības tirgū Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 196Pieņemts: 25.05.1999.Stājas spēkā: 01.06.1999.Zaudē spēku: 01.07.2000.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174/176, 28.05.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
24734
01.06.1999
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)