Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Ventspilī 2011.gada 15.jūlijā (prot. Nr.10; 7.§)
Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību
un tirdzniecības organizēšanas kārtību"
8. un 9. punktu, 15.8., 19.7. un 26.9. apakšpunktu
(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Ventspils pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu;

1.1.2. ar pašvaldību saskaņojamos ielu tirdzniecības veidus un ielu tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību, tirgus darbības saskaņošanu;

1.1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.1.5. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.1.7. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā.

1.2. Noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju. Noteikumu izpratnē publiska vieta ir Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 2.4. apakšpunktā minētā vieta.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

1.4. Atļauja ielu tirdzniecībai vai atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta tikai pēc pašvaldības nodevas samaksas, kura nomaksāta saskaņā ar Ventspils pilsētas saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā.

1.5. Gadījumā, ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu šādos gadījumos:

1.5.1. ja pasākuma, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir pašvaldība;

1.5.2. ja par pasākuma rīkošanu, kura laikā tiek organizēta ielu tirdzniecība, ir noslēgts līgums ar pašvaldību par sadarbību pasākuma organizēšanā;

1.5.3. ja pasākums, kura laikā tiek organizēta tirdzniecība, ir pašvaldības saskaņots, kur tiesības organizēt ielu tirdzniecību tirdzniecības organizators ir ieguvis konkursa vai izsoles kārtībā;

1.5.4. ja pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums ir iznomāts.

1.6. Šo Noteikumu 1.5.punktā minētajos gadījumos tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, nosakot, ka tirdzniecības dalībniekam netiek piemērota pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās un maksa par ielu tirdzniecības nodrošināšanu.

2. Pašvaldībai iesniedzamie dokumenti ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai

2.1. Pašvaldība atļauju ielu tirdzniecībai jeb Tirdzniecības atļauju (turpmāk – Atļauja) izsniedz, ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators ir iesniedzis pašvaldībā rakstveida pieteikumu un visus tam pievienojamos dokumentus.

2.2. Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā rakstveida iesniegumu saskaņā ar Pielikumu Nr.1.

2.3. Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecības organizēšanai juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā rakstveida iesniegumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 2.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

2.4. Publiskā pasākuma norises laikā tirdzniecības vietās atļautas realizēt sekojošas preču grupas:

2.4.1. pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus;

2.4.2. bezalkoholiskos dzērienus un karstās uzkodas;

2.4.3. alkoholisko dzērienu, alus un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība;

2.4.4. pašu vai rūpnieciski ražotas pārtikas un nepārtikas preces.

(Grozīts ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

2.5. Atļaujā norāda:

2.5.1. juridiskajai personai tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, fiziskajai personai vārdu, uzvārdu un personas kodu;

2.5.2. tirdzniecības norises vieta (tirdzniecības dalībniekam) vai tirdzniecības organizēšanas vieta (tirdzniecības organizatoram);

2.5.3. realizējamo preču grupas;

2.5.4. Atļaujas derīguma termiņu, laiku un izsniegšanas datumu.<

2.6. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai, izņemot Atļauju par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

2.7. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā ielu tirdzniecība un tirdzniecības organizēšana ir atļauta vietās (novietnēs), kuras tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram ir saskaņojusi pašvaldība.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

2.7.1 Šo noteikumu 2.7. punktu nepiemēro gadījumos, ja ielu tirdzniecība paredzēta publiska pasākuma laikā, kurš saskaņots ar pašvaldību vai tā rīkotājs ir pašvaldība.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

2.8. Pieteikums ir uzskatāms par iesniegtu pašvaldībā, ja pieteikumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti.

2.9. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

2.10. Atļauju tirdzniecības dalībniekam tirdzniecībai publiskā vietā (Pielikums Nr. 3), tirdzniecības organizatoram tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās (Pielikums Nr. 4), kā arī atļauju tirdzniecības dalībniekam tirdzniecībai publiskās vietās sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (Pielikums Nr. 5) izdod Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

3. Prasības tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam

3.1. Organizējot ielu tirdzniecību, tirdzniecības organizators nodrošina:

3.1.1. pastāvīgu šo Noteikumu 2.3.apakšpunktā minētās informācijas papildus saskaņošanu ar pašvaldību, ja ir veicamas izmaiņas dalībnieku sarakstā. Minētās prasības izpildi tirdzniecības organizators nodrošina ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā pēc dalībnieku sastāva izmaiņām ielu tirdzniecības vietā;

3.1.2. norādījumu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 23.2. apakšpunktā minētajam;

3.1.3. šo Noteikumu 2.10.apakšpunktā minētās Atļaujas atrašanos tirdzniecības vietā.

3.2. Katrā tirdzniecības vietā bez Atļaujas izvieto šādu informāciju:

3.2.1. ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants – uzņēmuma nosaukumu (firmu), nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru un tās personas vārdu un uzvārdu, kura ir atbildīga par tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;

3.2.2. ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona, kas nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību – vārdu un uzvārdu (izņemot 2.3.apakšpunktā minētās fiziskās personas);

3.2.3. tirdzniecības dalībnieks nodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrodas dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

3.3. Ielu tirdzniecībā tirdzniecības dalībnieks ievēro:

3.3.1. norādījumus atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 12. apakšpunktā minētajam;

3.3.2. karsto uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecības vietās jāatrodas atkritumu urnai.

3.4. Ielu tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

3.4.1. pārdot preces ārpus noteiktās teritorijas;

3.4.2. veicot tirdzniecību, bojāt pilsētvides un sabiedrisko apstādījumu elementus;

3.4.3. veicot tirdzniecību, traucēt tuvumā esošo iedzīvotāju naktsmieru.

3.5. Tirdzniecības laikā jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas jāsakārto tirdzniecības vieta.

3.6. Ielu tirdzniecības vietās atļauts realizēt alkoholiskos dzērienus, alu un tabakas izstrādājumus, tikai izmantojot kases aparātus, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem.

3.7. Veicot tirdzniecību, jāievēro spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un Ventspils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi.

4. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

4.1. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

4.2. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību, tirdzniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 6.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

4.3. (Svītrots ar Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4.4. Gadījumos, kad tirdzniecības vietā konstatēti vairākkārtēji pārkāpumi par apkārtējo iedzīvotāju miera traucēšanu, pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu par darbalaika ierobežošanu vai skaņu pastiprinošu iekārtu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu attiecīgajā tirdzniecības vietā.

4.5. Pašvaldība 5 (piecu) darbdienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz Atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt Atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

4.6. Atļauju sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai konkrētajam komersantam pirmreizēji izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 1 (vienu) gadu. Ja konkrētajam komersantam netiek konstatēti pārkāpumi saistībā ar sabiedriskās kārtības ievērošanu, atkārtoti Atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai var tikt izsniegta ne ilgāk kā uz 3 (trīs) gadiem, bet, ja īpašums sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai tiek nomāts – nepārsniedzot tā nomas termiņu.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

5. Atļaujas neizsniegšana vai anulēšana un kvalitātes prasības ielu tirdzniecības vietai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai

(Nodaļas nosaukums Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

5.1. Pašvaldība ir tiesīga neizsniegt Atļauju, konstatējot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 29. punktā minētos gadījumus.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

5.2. Pašvaldība ir tiesīga anulēt izsniegto Atļauju, atklājot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 27. apakšpunktā minētos pārkāpumus.

5.3. Anulējot atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

5.4. Pašvaldība, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.apakšpunktā minētajai fiziskajai personai atsaka izsniegt Atļauju ielu tirdzniecībai, ja šī persona tirdzniecību paredzējusi vairākās vietās vienā laikā pašvaldības administratīvajā teritorijā.

5.5. Kvalitātes prasības ielu tirdzniecības vietai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai ir sekojošas:

5.5.1. jāparedz konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam atbilstošs dizaina risinājums, nav pieļaujama publiskai ārtelpai nepiemērotu, nekvalitatīvu un fiziski nolietotu materiālu izmantošana;

5.5.2. aizsargājamās apbūves teritorijā, tiešā sabiedriski nozīmīga objekta, arhitektūras pieminekļa vai mākslas objekta tuvumā nedrīkst traucēt tā kopējā tēla uztveres iespēju;

5.5.3. aprīkojuma elementiem jābūt stilistiski vienotiem, mobiliem un viegli pārvietojamiem;

5.5.4. aizsargājamās apbūves teritorijās sabiedriskās ēdināšanas vietām publiskā ārtelpā jāveido maksimāli caurredzams risinājums, neradot slēgtas telpas iespaidu; atsevišķos gadījumos pieļaujams pielietot teltis vai nojumes ar nolaižamām sienām ar nosacījumu, ka norobežojošās sienas ir caurredzamas un estētiski kvalitatīvas, nav pieļaujama necaurredzamu nožogojumu izmantošana.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

6. Tirgus darbības saskaņošana

6.1. Lai izveidotu tirgu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir jāsaņem pašvaldības atļauja, saskaņojot tirgus atrašanās vietu un tā teritorijas robežas.

6.2. Pašvaldība pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum, ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.

6.3. Tirgus darbu organizē un vada tirgus pārvaldītājs, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 39. un 42. apakšpunktā norādītajam.

6.4. Terminētu Atļauju tirgus darbībai izsniedz ar Ventspils pilsētas domes lēmumu uz maksimālo laiku 5 gadi.

7. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

7.1. Pašvaldība, pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestāžu, Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts, pašvaldību institūciju iesniegtajiem dokumentiem par pārkāpumiem, var pieņemt lēmumu par ielu tirdzniecības Atļaujas darbības apturēšanu uz laiku.

7.2. Jautājumu par ielu tirdzniecības Atļaujas apturēšanu uz laiku izskata pašvaldības izpilddirektors, uzaicinot tirdzniecības dalībnieku vai tirdzniecības organizatoru, kuru 7 (septiņas) dienas iepriekš rakstiski informē par pārkāpuma būtību.

7.3. Tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora neierašanās pašvaldībā attaisnotu iemeslu dēļ var būt par pamatu jautājuma izskatīšanas atlikšanai.

7.4. Izsniegtās ielu tirdzniecības dalībnieka vai tirdzniecības organizatora Atļaujas darbību vai jaunas Atļaujas izsniegšanu var apturēt uz laiku līdz 3 (trim) mēnešiem, ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators pārkāpis normatīvo aktu noteiktās prasības attiecībā uz ielu tirdzniecību.

7.5. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators Atļauju nodod pašvaldībā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc institūcijas lēmuma saņemšanas par ielu tirdzniecības Atļaujas darbības apturēšanu uz laiku.

7.6. Ja tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators ielu tirdzniecības Atļauju nenodod pašvaldībā 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc pašvaldības izpilddirektora lēmuma saņemšanas par ielu tirdzniecības Atļaujas darbības apturēšanu uz laiku, pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs izskatīt jautājumu par ielu tirdzniecības Atļaujas anulēšanu.

7.7. Anulējot Atļauju, tirdzniecības nodeva netiek atmaksāta.

7.8. Pašvaldības izpilddirektors var pieprasīt, lai tirdzniecības dalībnieks pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto darbības vietu, apturot ielu tirdzniecības Atļaujas darbību uz laiku arī šādos gadījumos:

7.8.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);

7.8.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, kurus akceptējis izpilddirektors (10 darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot);

7.8.3. ja tas nepieciešams Ventspils pilsētas projektu realizācijai (10 darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot);

7.8.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.

8. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai ielu tirdzniecības vietā

8.1. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs:

8.1.1. par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;

8.1.2. par Atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

8.1.3. par saskaņotās tirdzniecības vietas izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;

8.1.4. par saskaņotās tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu;

8.1.5. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības vietu un šajos Noteikumos 3.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

8.1.6. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

8.1.7. par speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, uzturēšanu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem un iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, novākšanu;

8.1.8. par ielu tirdzniecības vietu, tai skaitā saulessargu, demontāžu darba dienas beigās, izņemot gadījumu, kad tirdzniecības vieta saskaņota pašvaldības kā projekts ar tirdzniecības vietas aprīkojuma piesaisti konkrētajai vietai dabā;

8.1.9. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.

8.2. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs:

8.2.1. par saskaņoto tirdzniecības vietu skaita un platības patvaļīgu palielināšanu;

8.2.2. par saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;

8.2.3. par saskaņoto tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu;

8.2.4. par tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās un šajos Noteikumos 3.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

8.2.5. par tirdzniecības vietu uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas;

8.2.6. tirdzniecības vietā būt ar preci un veikt tirdzniecību var tikai tirdzniecības atļaujā norādītā persona, norādītā saimniecisko darbību nereģistrējusi fiziskā persona, vai šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai ar norādīto juridisko personu darba tiesiskās attiecības juridiski noformējusi un pilnvarota persona.

8.3. Tirdzniecības organizatoram un tirdzniecības dalībniekam aizliegts:

8.3.1. bojāt pilsētvides un apstādījumu elementus;

8.3.2. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, pirmsskolas un vispārizglītojošo mācību iestāžu darbu, kā arī apgrūtināt bērnu rotaļlaukumu izmantošanu;

8.3.3. pārdot dzērienus stikla iepakojumā;

8.3.4. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

8.3.5. darbības, kas norādītas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 12. apakšpunktā;

8.3.6. neatļautās vietās izvietot slēgtas teltis, noliktavas vai nojumes ar nolaižamām sienām, vai cita veida norobežojošas konstrukcijas.

8.4. Ielu tirdzniecības vietā jābūt Atļaujai.

8.5. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram pēc pašvaldības izpilddirektora, viņa vietnieku vai pakļautībā esošo pilnvaroto amatpersonu, kā arī pēc kontrolējošo iestāžu amatpersonu pieprasījuma jāuzrāda:

8.5.1. personu apliecinošs dokuments;

8.5.2. Atļauja;

8.5.3. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot, ja tiek tirgotas savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījumu gaļa nelielos apjomos, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, kā arī lietotas personiskās mantas.

9. Uzraudzība un kontrole

9.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu 1.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., un 8.5. punktu pārkāpšanu veic Ventspils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas. Izskatīt lietas par šo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīga arī Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

9.2. Par šo noteikumu 1.3., 2.4., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., un 8.5. punktā noteikto prasību neievērošanu, ja atbildība nav paredzēta citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – līdz 280 naudas soda vienībām.

(Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

9.3. Personas administratīvā sodīšana neatbrīvo vainīgo personu no šo Noteikumu ievērošanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.4. Administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(Ventspils pilsētas domes 12.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

10. Noslēguma jautājumi

10.1. Ekonomikas nodaļas vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Ventspils pilsētas domes izpilddirektoram.

(Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

10.2. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš
1. pielikums
2011.gada 15.jūlijā
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

Ventspils pilsētas domei

1. 
(fiziskās personas vārds, uzvārds; juridiskās personas nosaukums)
2. 
(personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību); nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
3. 
(fiziskas personas adrese; juridiskās personas juridiskā adrese)
4.   
(kontaktpersona, tālruņa nr.) (e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Ventspilī

   
(iesnieguma iesniegšanas datums) 
 
5.Lūdzu atļaut veikt ielu tirdzniecību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:
 
(norādīt tirdzniecības adresi)
   
6.Realizējamo preču grupas: 
   
7.Licencējamo komercdarbības veidu veikšanai izsniegtās licences:
Pārtikas un veterinārā dienesta reģ.nr.: 
 Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtās speciālās atļaujas (licences) sērija un nr.: 
   
8.Paredzētās tirdzniecības laiks (datums) un ilgums: 
   
9.Publiska pasākuma nosaukums: 
  (norādīt, ja tirdzniecība paredzēta publiska pasākuma laikā)
   
10.Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15.6.1 punktu apliecinu:
 Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases esību;
 Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
   
11.Pielikumā (atzīmēt iesniegtos):
 saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
 saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
 tirdzniecības vietas novietnes skice, kuru ir saskaņojis nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;
 krāsainas tirdzniecības vietas aprīkojuma vizualizācijas vai foto fiksācijas, kas to attēlo no nozīmīgākajiem skatu punktiem, ar norādītiem tirdzniecības vietas aprīkojuma elementu gabarītizmēriem un materiālu aprakstu;
 pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks (ja tirdzniecība paredzēta vairākās publiskās vietās).
   
12.Norādīt atļaujas saņemšanas veidu (atzīmēt vienu vēlamo):
 klātiene;
 pasts;
 e-pasts ar drošu e-parakstu.
 
     
(ja juridiska persona, amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)

Datu pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils, datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15. punkts un 2011. gada 15. jūlija Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" 2.2. punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama internetā https://www.ventspils.lv/personasdati/ vai klātienē Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā.

 

2. pielikums
2011.gada 15.jūlijā
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

Ventspils pilsētas domei

1. 
(fiziskās personas vārds, uzvārds; juridiskās personas nosaukums; publiskas personas nosaukums)
2. 
(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
3. 
(fiziskas personas adrese; juridiskās personas juridiskā adrese, publiskas personas adrese)
4.   
(kontaktpersona, tālruņa nr.) (e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Ventspilī

   
(iesnieguma iesniegšanas datums) 
 
5.Lūdzu atļaut organizēt ielu tirdzniecību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:
 
(norādīt tirdzniecības adresi)
   
6.Realizējamo preču grupas: 
   
7.Paredzētās tirdzniecības organizēšanas laiks (datums) un ilgums: 
   
8.Publiska pasākuma nosaukums: 
  (norādīt, ja tirdzniecības organizēšana paredzēta publiska pasākuma laikā)
   
9.Pielikumā (atzīmēt iesniegtos):
 saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu – vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
 saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
 visu tirdzniecības vietu novietņu kopējo skici, kuru ir saskaņojis nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (nav nepieciešams, ja ielu tirdzniecība paredzēta publiska pasākuma laikā, kuru pasākuma organizators saskaņojis ar pašvaldību vai tā rīkotājs ir pašvaldība);
 krāsainas visu tirdzniecības vietu aprīkojumu vizualizāciju vai foto fiksāciju, kas tās attēlo no nozīmīgākajiem skatu punktiem, ar norādītiem tirdzniecības vietu aprīkojumu elementu gabarītizmēriem un materiālu aprakstu (nav nepieciešams, ja ielu tirdzniecība paredzēta publiska pasākuma laikā, kuru pasākuma organizators saskaņojis ar pašvaldību vai tā rīkotājs ir pašvaldība);
 tirdzniecības dalībnieku saraksts.
   
10.Norādīt atļaujas saņemšanas veidu (atzīmēt vienu vēlamo):
  klātiene;
  pasts;
  e-pasts ar drošu e-parakstu.
 
     
(ja juridiska persona, amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)

Datu pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils, datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 19. punkts un 2011. gada 15. jūlija Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" 2.3. punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama internetā https://www.ventspils.lv/personasdati/ vai klātienē Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā.

Tirdzniecības dalībnieku saraksts

Nr.p.k.Tirdzniecības dalībnieks (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)Personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību), vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (juridiskām personām)Realizējamo preču grupaTirdzniecības vietu skaits
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Apliecinu, ka visi norādītie tirdzniecības dalībnieki, saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15.6.1 punktu, ir apliecinājuši par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

     
(ja juridiska persona, amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)

Datu pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils, datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 19. punkts un 2011. gada 15. jūlija Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" 2.3. punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama internetā https://www.ventspils.lv/personasdati/ vai klātienē Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā.

3. pielikums
2011.gada 15.jūlijā
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

 

VENTSPILS PILSĒTAS DOME
(Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601)

ATĻAUJA Nr.____
TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKAM

TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS

 
tirdzniecības dalībnieka nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods juridiskai personai vai vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) fiziskajai personai, kontaktinformācija
 
Realizējamo preču grupa 
 
Tirdzniecības norises vieta 
 
Atļaujas derīguma termiņš, laiks 
 
Atļaujas izdošanas datums 
 
Ekonomikas nodaļas vadītājsVārds Uzvārds

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā

4. pielikums
2011.gada 15.jūlijā
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

VENTSPILS PILSĒTAS DOME
(Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601)

ATĻAUJA Nr.____
TIRDZNIECĪBAS ORGANIZATORAM

TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI PUBLISKĀS VIETĀS

 
tirdzniecības organizatora nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas, kontaktinformācija
 
Tirdzniecības organizēšanas vieta
 
Atļaujas derīguma termiņš
 
N.p.k..Tirdzniecības dalībnieksNodokļu maksātāja reģistrācijas kodsRealizējamo preču grupa
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
 
  
Atļaujas izdošanas datums 
 
Ekonomikas nodaļas vadītājsVārds Uzvārds

Atļaujai jāatrodas pie tirdzniecības organizatora

5. pielikums
2011.gada 15.jūlijā
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

VENTSPILS PILSĒTAS DOME
(Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601)

ATĻAUJA Nr.____
TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKAM

TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀS VIETĀS
SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

 
tirdzniecības dalībnieka nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods juridiskai personai vai vārds, uzvārds un personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja kods (ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību) fiziskajai personai, kontaktinformācija
 
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta 
 
Darbības veids, realizējamo preču grupas 
 
Darba laiks 
 
Atļaujas derīguma termiņš 
 
Atļaujas izdošanas datums 
 
Ekonomikas nodaļas vadītājsVārds Uzvārds

Atļaujai jāatrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā

6. pielikums
2011.gada 15.jūlijā
Ventspils pilsētas domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 7

(Pielikums Ventspils pilsētas domes 14.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 2 redakcijā)

Ventspils pilsētas domei

1. 
(fiziskās personas vārds, uzvārds; juridiskās personas nosaukums)
2. 
(personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību); nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)
3. 
(fiziskas personas adrese; juridiskās personas juridiskā adrese)
4.   
(kontaktpersona, tālruņa nr.) (e-pasta adrese)

IESNIEGUMS

Ventspilī

   
(iesnieguma iesniegšanas datums) 
 
5.Lūdzu atļaut veikt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:
 
(norādīt tirdzniecības adresi)
  
6.Darbības periods, darba laiks: 
   
7.Realizējamo preču grupas: 
   
8.Licencējamo komercdarbības veidu veikšanai izsniegtās licences:
Pārtikas un veterinārā dienesta reģ.nr.: 
Valsts ieņēmuma dienesta izsniegtās speciālās atļaujas (licences) sērija un nr.: 
   
9.Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 15.6.1 punktu apliecinu:
 Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases esību;
 Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.
   
10.Pielikumā (atzīmēt iesniegtos):
 gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vieta publiskā vietā piesaistīta pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai, jāiesniedz īpašuma tiesību vai lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu par pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu;
 publiskā ārtelpā paredzētās sabiedriskās ēdināšanas vietas skici, kurā norādīts:
  sabiedriskās ēdināšanas vietas novietne – situācijas plāns atbilstošā, vizuāli uztveramā mērogā (M 1:200, 1:250 vai 1:500) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tās ārējie izmēri, kas saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
  sabiedriskās ēdināšanas vietas iekārtojuma plāns mērogā, ne mazākā kā 1:100, kurā norādīts norobežojošo barjeru, saulessargu, mēbeļu, grīdas seguma un cita iecerētā aprīkojuma izvietojums;
  visu aprīkojuma elementu skices vai foto fiksācijas ar norādītiem gabarītizmēriem un materiālu aprakstu;
  sabiedriskās ēdināšanas vietas kopskata krāsaina vizualizācija vai iepriekšējo gadu foto fiksācija, ja netiek paredzētas izmaiņas;
  ja sabiedriskās ēdināšanas vietas darbības nodrošināšanai nepieciešams izveidot jaunu pagaidu elektropieslēgumu un tā izveides rezultātā tiks skartas trešo personu intereses, sabiedriskās ēdināšanas vietas skicei ir jāpievieno pagaidu elektroapgādes pieslēguma principiālā shēma, kas saskaņota ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, elektroapgādes tīkla īpašnieku un trešajām personām, kuru tiesības tiek vai var tikt skartas;
 pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršruts un laiks (ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana paredzēta vairākās publiskās vietās).
   
11.Norādīt atļaujas saņemšanas veidu (atzīmēt vienu vēlamo):
  klātiene;
  pasts;
  e-pasts ar drošu e-parakstu.
 
     
(ja juridiska persona, amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)

Datu pārzinis ir Ventspils pilsētas dome, Jūras iela 36, Ventspils, datu apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – 2010. gada 12. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 8.4. punkts un 2011. gada 15. jūlija Ventspils pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7 "Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā" 4.2. punkts. Papildus informācija par personas datu apstrādi pieejama internetā https://www.ventspils.lv/personasdati/ vai klātienē Ventspils pilsētas domes Vispārējā nodaļā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ventspils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 7Pieņemts: 15.07.2011.Stājas spēkā: 17.03.2012.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 16.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
245392
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2019","iso_value":"2019\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2012","iso_value":"2012\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2012.-27.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)