Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-4

Jelgavā 2012.gada 26.janvārī
Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2012. lēmumu Nr.2/8

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību,
un tirdzniecības organizēšanas kārtību
" 9.punktu
(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar Jelgavas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā;

1.2. kārtību, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās. Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.4. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.5. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā;

1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku;

1.7. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu;

1.8. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

2. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" lietotajiem terminiem.

3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.

4. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators nav tiesīgs nodot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju citai personai.

5. Pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu saraksts, kā arī noteikumu 14.3. un 14.4.punktā noteikto realizējamo preču grupu tirdzniecības vietas apskatāmas Jelgavas pilsētas pašvaldības portālā www.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" portālā www.pilsetsaimnieciba.lv un Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – Klientu apkalpošanas centrs), Jelgavā, Lielā ielā 11.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)

2. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā

6. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā, persona Klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu (vai elektroniski e-pastā dome@dome.jelgava.lv), kurā norāda:

6.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;

6.2. paredzētās ielu tirdzniecības vietas adresi un vietu skaitu;

6.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījumu;

6.4. tirdzniecības norises laiku un ilgumu (pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu gadījumā – tirdzniecības laiku katrā pieturvietā).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)

7. Noteikumu 6.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):

7.1. ielu tirdzniecības vietas projektu (vietas fotofiksāciju, objekta izvietojumu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā; tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojumu; objekta vizualizāciju vides kontekstā un detalizētu dizaina risinājumu);

7.2. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta – autotransporta izvietojumu un kustības maršrutu, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai;

7.3. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

7.4. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde;

7.5. tirdzniecības organizators – tirdzniecības dalībnieku sarakstu;

7.6. tirdzniecības dalībnieka apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)

8. Ja ir izmaiņas dalībnieku sarakstā, tirdzniecības organizators trīs darbdienu laikā, pēc pasākuma norises, iesniedz precizētu tirdzniecības dalībnieku sarakstu.

9. Ja tirdzniecība paredzēta pašvaldības nekustamajā īpašumā, tad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva. Ielu tirdzniecības atļauja tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas.

10. Pašvaldība piecu darbdienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās (ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

11. Atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā (1.pielikums) vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā (2.pielikums) izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

3. Kārtība, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās.
Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

12. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā, tirdzniecības dalībnieks Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība" iesniedz iesniegumu, kurā norāda:

12.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

12.2. tirdzniecības vietu, laiku un ilgumu;

12.3. realizējamo preču grupu uzskaitījumu;

12.4. iesniegumam pievieno:

12.4.1. fiziskas personas apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību;

12.4.2. apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)

13. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" iekasē pašvaldības nodevu no tirdzniecības dalībnieka un izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās (3.pielikums).

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)

14. Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas:

14.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:

14.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produkti;

14.1.2. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi;

14.2. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;

14.3. saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās);

14.4. skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās);

14.5. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi.

4. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

15. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators (turpmāk – atļaujas saņēmējs) nodrošina ielu tirdzniecībā izmantojamo speciālo iekārtu un objektu atbilstību normatīvo aktu prasībām.

16. Atļaujas saņēmējs pirms pārtikas preču pārdošanas nodrošina pārtikas apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību izpildi.

17. Atļaujas saņēmējam ir pienākums uzturēt tirdzniecības vietu tīrībā un kārtībā, kā arī pēc tirdzniecības pabeigšanas sakārtot tirdzniecības vietas apkārtni.

18. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības vietā ir šādi dokumenti:

18.1. pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja;

18.2. juridiskās personas vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās kopija un fiziskai personai personu apliecinošs dokuments;

18.3. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopija;

18.4. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti;

18.5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" (turpmāk – Jelgavas pilsētas pašvaldības policija) darbiniekiem ir tiesības pēc nepieciešamības pieprasīt tirdzniecības dalībniekam preču izcelsmes dokumentus.

19. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs:

19.1. par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;

19.2. par tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu;

19.3. par tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma ievērošanu.

20. Atļaujas saņēmējam aizliegts:

20.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un laika, kā arī realizēt preču grupas, kuras nav norādītas saņemtajā atļaujā;

20.2. reklamēt savu darbību, izmantojot skaņas reklāmu;

20.3. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;

20.4. izvietot ar realizējamo preču grupām nesaistītu reklāmu.

21. Veicot ielu tirdzniecību, jāievēro spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie noteikumi.

5. Ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

22. Ar pašvaldību saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās realizējamas šādas preču grupas:

22.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:

22.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, biškopības, lopkopības un svaigas zvejas produkti;

22.1.2. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos augoši dažādu sugu skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas;

22.1.3. augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli;

22.1.4. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;

22.2. visa veida lauksaimniecības (augkopības, lopkopības, zivkopības, biškopības) un tās pārstrādes produkcija;

22.3. saldējums;

22.4. karstās uzkodas;

22.5. bezalkoholiskie dzērieni;

22.6. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;

22.7. ziedi, stādi, gumi un sēklas;

22.8. skuju koki un zari;

22.9. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;

22.10. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;

22.11. saimniecības preces;

22.12. tekstilpreces;

22.13. sporta un atpūtas inventārs.

23. Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās atļauts realizēt noteikumu 14.punktā minētās preču grupas.

6. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā

24. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā jāsaskaņo, ja tās darbība tiek veikta publiskā vietā un nav attiecināma uz teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.

25. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā (1.pielikums), persona Klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu (vai elektroniski e-pastā dome@dome.jelgava.lv), kurā norāda:

25.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;

25.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un ilgumu;

25.3. preču sortimentu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)

26. Noteikumu 25.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):

26.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto ielu tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

26.2. saskaņojumu ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldi par objekta novietni situācijas plānā vai zemes robežu plānā un vietas vizualizāciju vai fotofiksāciju.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)

27. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ir veicama atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā vai rudens/ziemas sezonā.

7. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku

28. Pašvaldība var pieprasīt, lai ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators pārtrauc darbību un atbrīvo tirdzniecības darbības vietu uz laiku, šādos gadījumos:

28.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem remontdarbiem (ietves un ielas seguma remonts, ūdensvada remonts, ēkas remonts u.c.);

28.2. sakarā ar projektu realizāciju pilsētā;

28.3. sakarā ar publiskajiem pasākumiem.

8. Gadījumi un nosacījumi, kad ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu

29. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu šādos gadījumos:

29.1. ja pasākuma organizators ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde;

29.2. ja par pasākuma rīkošanu ir noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību.

9. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā

30. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā Jelgavas pilsētas pašvaldība izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

31. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā (1.pielikums), juridiskā persona Klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu (vai elektroniski e-pastā dome@dome.jelgava.lv), kurā norāda:

31.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;

31.2. tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;

31.3. tirdzniecības vietu skaitu.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)

32. Noteikumu 31.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):

32.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju (uzrādot oriģinālu) un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);

32.2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

32.3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku.

10. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

33. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-22)

34. Kontroli par noteikumu izpildi veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-22 redakcijā)

35. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-22)

36. Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām no 15 līdz 150 naudas soda vienībām.

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-22 redakcijā)

37. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-22)

38. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem pilngadīgām fiziskām personām un juridiskām personām veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma procesu nepilngadīgām fiziskām personām līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija", bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija.

(Jelgavas pilsētas domes 30.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-22 redakcijā)

11. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

39. Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītāja izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 17-28)

40. Jelgavas pilsētas domes izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Pārejas noteikumi

41. Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā, kas izsniegta līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2012.gada 30.jūnijam.

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2002.gada 13.jūnija saistošos noteikumus Nr.48 "Par tirdzniecību publiskās vietās Jelgavas pilsētā".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-4
"Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība publiskās vietās"

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-28 redakcijā)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālr.63005531, 63005538, fakss:63029059, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

ATĻAUJA Nr._________
IELU TIRDZNIECĪBAI PUBLISKĀ VIETĀ

Tirdzniecības dalībnieks 
 

(juridiskas personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 
Realizējamo preču grupas 
 
 
Atļaujas derīguma termiņš 
Tirdzniecības norises vieta 
 
Atļaujas izdošanas datums 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors

  

/V.Uzvārds/

z.v.

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

 

2. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-4
"Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta
ielu tirdzniecība publiskās vietās"

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-28 redakcijā)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālr.36005531, 63005538, fakss:63029059, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

ATĻAUJA Nr._________
IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI PUBLISKĀ VIETĀ

Tirdzniecības organizators 
 

(juridiskas personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 
Tirdzniecības dalībnieki un realizējamo preču grupas 
 
 
Atļaujas derīguma termiņš 
Tirdzniecības organizēšanas vieta 
 
Atļaujas izdošanas datums 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors

  

/V.Uzvārds/

Z.v.

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības organizēšanas vietā!

3. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.12-4
"Kārtība, kādā tiek saskaņota un
organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās"

(Pielikums Jelgavas pilsētas domes 21.12.2017. saistošo noteikumu Nr. 17-28 redakcijā)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "PILSĒTSAIMNIECĪBA"
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001, tālr.63084470, fakss: 36023869, e-pasts: pilsētsaimniecība@pilsētsaimniecība.jelgava.lv

ATĻAUJA Nr._________
IELU TIRDZNIECĪBAI PAŠVALDĪBAS IEKĀRTOTĀS IELU TIRDZNIECĪBAS VIETĀS

Izdota: 
 

(juridiskas personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;
fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

 
Tirdzniecības norises vieta 
 

Realizējamo preču grupas

Preču grupa
(saskaņā Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.12-4 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās")

Atzīmē atbilstošo (x)

14.1

Pašu ražotā lauksaimniecības produkcija: 

14.1.1.

augkopības produkti un biškopības produkti 

14.1.2.

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi 

14.2.

Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi 

14.3.

Saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās) 

14.4.

Skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās) 

14.5.

Pašu izgatavoti amatniecības darinājumi 
 
Atļaujas derīguma termiņš 
Atļaujas izdošanas datums 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītājs

  

/V.Uzvārds/

Z.v.

Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12-4Pieņemts: 26.01.2012.Stājas spēkā: 16.02.2012.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 15.02.2012.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
244081
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.01.2018","iso_value":"2018\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.2018.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-02.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.02.2012","iso_value":"2012\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"