Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.68

Rīgā 2012.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 7.§)
Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 83.1 pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un administrē stipendiju ārzemniekam (turpmāk – stipendija), kā arī kritērijus, pēc kuriem ārzemnieks var pretendēt uz stipendiju.

2. Ārzemnieks šajos noteikumos minētajā kārtībā var pieteikties stipendijai, ja ir noslēgts starptautisks līgums, kura ietvaros ir paredzēta stipendiju piešķiršana attiecīgās valsts iedzīvotājiem studijām Latvijas augstskolās un koledžās (turpmāk – augstākās izglītības institūcija), vai ja ārzemnieks ir tādas valsts iedzīvotājs, kura piešķir savas valsts stipendijas Latvijas studentiem. Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) sagatavo un apstiprina minēto valstu sarakstu un katru gadu līdz 1. novembrim rakstveidā nosūta to Valsts izglītības attīstības aģentūrai (turpmāk – aģentūra).

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr. 88; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2017, sk. grozījumu 2. punktu)

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi

3. Ārzemnieks var pieteikties stipendijas saņemšanai starptautiskajā līgumā norādītajam studiju līmenim. Ja starptautiskajā līgumā studiju līmenis nav norādīts vai ja ārzemnieks ir tādas valsts iedzīvotājs, kura piešķir savas valsts stipendijas Latvijas studentiem, ārzemnieks var pieteikties pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, bakalaura studijām, maģistra studijām vai doktora studijām. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām vai bakalaura studijām var pieteikties ārzemnieks, kurš līdz dokumentu iesniegšanai stipendijas saņemšanai ir pabeidzis vismaz vienu pilnu studiju gadu.

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.88)

4. Stipendiju piešķir studijām augstākās izglītības programmās, kas tiek īstenotas valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā.

5. Stipendiju viena konkursa ietvaros piešķir ne ilgāk kā uz vienu akadēmisko gadu un ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. Stipendiju diviem akadēmiskiem gadiem var piešķirt latviešu un baltu filoloģijas, literatūras un kultūras vai Latvijas vēstures studijām maģistra programmā. Ar studentu tiek slēgta vienošanās uz diviem akadēmiskiem gadiem par stipendijas piešķiršanu uz vienu akadēmisko gadu, vienlaikus nosakot, ka stipendija tiks piešķirta arī otrajā akadēmiskajā gadā, ja students būs sekmīgi nokārtojis visas akadēmiskās saistības.

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.88)

6. Ministrija katru gadu līdz 1. novembrim nosaka stipendijas apmēru nākamajam studiju gadam – vismaz 498,01 euro mēnesī pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām, bakalaura studijām un maģistra studijām un vismaz 668,75 euro mēnesī doktorantūras studijām.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr. 88 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758; grozījums punktā stājas spēkā 01.01.2017, sk. grozījumu 2. punktu)

7. Stipendiju saskaņā ar studiju plānu piešķir:

7.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, bakalaura studiju programmā vai maģistra studiju programmā studējošam – līdz 10 mēnešiem gadā;

7.2. doktorantam – līdz 11 mēnešiem gadā;

7.3. latviešu un baltu filoloģijas, literatūras un kultūras vai Latvijas vēstures maģistra studiju programmā studējošam – līdz diviem akadēmiskiem gadiem, slēdzot vienošanos uz diviem akadēmiskiem gadiem par stipendijas piešķiršanu uz vienu akadēmisko gadu, vienlaikus nosakot, ka stipendija tiks piešķirta arī otrajā akadēmiskajā gadā, ja students būs sekmīgi nokārtojis visas akadēmiskās saistības.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)

8. Stipendiju nepiešķir par to mēnesi, kad stipendijas saņēmējs augstākās izglītības institūcijā studē mazāk par 15 kalendāra dienām.

III. Dokumentu iesniegšana stipendijas saņemšanai

9. Stipendijas administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra).

10. Katru gadu līdz 31. janvārim aģentūra tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv un ministrija tīmekļa vietnē www.izm.gov.lv ievieto šādu informāciju (latviešu un angļu valodā) par stipendijām nākamajam akadēmiskajam gadam:

10.1. to valstu sarakstu, kuru iedzīvotāji var pieteikties uz stipendiju;

10.2. iesniedzamo dokumentu sarakstu;

10.3. finanšu nosacījumus;

10.4. informāciju par stipendijas iesnieguma (turpmāk – iesniegums) iesniegšanas, iesnieguma vērtēšanas un lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas procedūru;

10.5. norādi, ka iesniegumu var iesniegt no 1. februāra līdz 1. aprīlim.

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.88; MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758)

11. Šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju aģentūra nosūta to valstu institūcijām, kas atbildīgas par ārvalstu stipendiju administrēšanu (turpmāk – ārvalstu institūcijas), kuru iedzīvotāji var pretendēt uz stipendijas saņemšanu saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu. Informāciju nosūta uzaicinājuma vēstules formā. Uzaicinājuma vēstuļu kopijas aģentūra nosūta attiecīgo ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām Latvijā un Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām attiecīgajās ārvalstīs.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758)

12. Ārzemnieks, izmantojot personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus (izveidotu lietotājvārdu ar paroli), elektroniski iesniedz elektroniskajā stipendiju iesniegumu iesniegšanas sistēmā (turpmāk – sistēma), kuras saite ir publiskota aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, aizpildītu tiešsaistes formas iesnieguma veidlapu (1. pielikums), tai pievienojot:

12.1. dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae);

12.2. motivācijas vēstuli (norādot arī aktivitātes ārpus studijām Latvijā vai savā valstī, kas saistītas ar izvēlēto studiju jomu, piemēram, prakse profesionālajās organizācijās, dalība zinātniskajās konferencēs, starptautiskajos projektos);

12.3. vidējās izglītības dokumenta un tā pielikuma vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma, vai sekmju izraksta (ja studijas nav pabeigtas) kopiju;

12.4. divu akadēmiskā personāla rekomendācijas vēstuļu (parakstītas pēdējo sešu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums iesniegts sistēmā) kopijas;

12.5. Latvijas augstākās izglītības institūcijas vēstules kopiju, kas apstiprina ārzemnieka iespēju studēt izvēlētajā studiju programmā un to, ka attiecīgo studiju programmu īsteno valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā;

12.6. studiju plānu stipendijas saņemšanas periodam;

12.7. sertifikāta vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina studijām nepieciešamo valodas prasmi;

12.8. pases vai personas apliecības kopiju.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

13. Dokumentiem, kas nav latviešu vai angļu valodā, pievieno attiecīgās valsts noteiktā kārtībā apstiprinātu tulkojumu vienā no minētajām valodām.

14. (Svītrots ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758)

15. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus ārzemnieks iesniedz elektroniska dokumenta veidā atbilstoši Eiropas Savienības elektroniskos dokumentus reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 06.12.2016. noteikumiem Nr. 758)

15.1 Par iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku uzskata datumu un laiku, kad tas ir iesniegts sistēmā.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

15.2 Iesnieguma saņemšanas datums un laiks tiek reģistrēts sistēmā ar brīdi, kad ārzemnieks sistēmā tiešsaistes režīmā ir veicis šo noteikumu 12. punktā minētās darbības un darbību "iesniegt". Sistēma uz iesniegumā norādīto ārzemnieka elektroniskā pasta adresi un aģentūras elektroniskā pasta adresi scholarships@viaa.gov.lv nosūta apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu. Apstiprinājums ietver:

15.2 1. ārzemnieka vārdu un uzvārdu;

15.2 2. iesnieguma reģistrācijas numuru;

15.2 3. iesnieguma saņemšanas datumu un laiku sistēmā.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

IV. Stipendiju vērtēšanas kritēriji un stipendijas piešķiršanas kārtība

16. Iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

17. Aģentūra vērtē iesnieguma atbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem ar "Jā" un "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst). Ja iesniegums neatbilst kādam no administratīvās vērtēšanas kritērijiem, aģentūra pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt stipendiju. Aģentūras lēmumu var pārsūdzēt ministrijā mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.

18. Iesnieguma atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē aģentūras izveidota vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija), piešķirot noteiktu punktu skaitu. Komisijas sastāvā iekļauj divus aģentūras pārstāvjus, divus ministrijas pārstāvjus un vienu Latvijas Studentu apvienības deleģētu pārstāvi. Aģentūra, ja nepieciešams, komisijas darbā piesaista ekspertus.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)

19. Komisija pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt stipendiju, kā arī izveido rezerves kandidātu sarakstu prioritārā secībā. Komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

20. Komisija stipendijas piešķir konkursa kārtībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, kas ir ne mazāks kā 11 punkti, ievērojot šādus nosacījumus:

20.1. minimālais obligātais atbalsta apjoms, kas noteikts starptautiskos līgumos;

20.2. studējošiem no vienas valsts nepiešķir vairāk kā 10 procentus no kopējā pieejamā stipendiju finansējuma apjoma attiecīgajam gadam;

20.3. ja diviem vai vairākiem ārzemniekiem, kuri pretendē uz stipendiju, pēc kvalitātes vērtēšanas ir vienāds punktu skaits, priekšroka dodama vispirms doktorantūras, tad maģistrantūras studentiem;

20.4. ja stipendiju finansējums studijām netiek sadalīts, izpildot šo noteikumu 20.1., 20.2. un 20.3. apakšpunktā minētos nosacījumus, stipendiju piešķir ārzemniekam, kuram kvalitātes vērtēšanas kritērijos ir nākamais augstākais punktu skaits, neņemot vērā noteikto valstu kvotu;

20.5. priekšroka dodama rezerves kandidātu sarakstā iekļautiem pretendentiem ar augstāku punktu skaitu, neņemot vērā noteikto valstu kvotu.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)

20.1 Komisija dod priekšroku attiecīgās valsts pilnvarotās institūcijas nominētajiem kandidātiem, ja viņi ir ieguvuši šo noteikumu 20. punkta ievaddaļā noteikto punktu skaitu, ievērojot šo noteikumu 20.2. apakšpunktu.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)

21. Komisija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt stipendiju, ja likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim piešķirtais finansējums ir nepietiekams.

22. Par komisijas lēmumu aģentūra informē iesnieguma iesniedzēju un attiecīgās ārvalsts institūciju. Aģentūra iesnieguma iesniedzējam lēmumu nosūta uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta viņa iesniegumā Latvijas stipendijas saņemšanai.

(Grozīts ar MK 11.02.2014. noteikumiem Nr.88)

23. Aģentūra, pamatojoties uz komisijas lēmumu par stipendijas piešķiršanu, slēdz līgumu ar Latvijas augstākās izglītības institūciju par finansējuma nodrošināšanu ārzemniekam piešķirtajai stipendijai. Līgumā cita starpā norāda līguma priekšmetu, līguma summas samaksas kārtību, pārskatu sniegšanas kārtību, līdzēju tiesības un pienākumus, tai skaitā norādot, ka augstākās izglītības institūcija 30 dienu laikā pēc stipendijas saņemšanas laikposma beigām iesniedz aģentūrā apliecinājumu, ka stipendijas saņēmējs attiecīgajā laikposmā ir studējis izvēlētajā augstākās izglītības institūcijā un ir saņēmis stipendiju.

24. Latvijas augstākās izglītības institūcija slēdz līgumu ar ārzemnieku par uzņemšanu augstskolā. Līgumā iekļauj stipendijas izmaksas kārtību.

25. Aģentūra var atcelt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja aģentūra vai augstākās izglītības institūcija konstatē, ka stipendijas saņēmējs ir sniedzis nepatiesu informāciju stipendijas saņemšanai vai rupji pārkāpj augstākās izglītības institūcijas iekšējās kārtības noteikumus, vai pilnībā nepilda akadēmiskās saistības.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)

26. Aģentūra lemj par stipendijas neizmaksāšanu pilnā apmērā attiecīgajā studiju periodā, ja augstākās izglītības institūcija konstatē, ka ārzemnieks ir apguvis mazāk par 80 procentiem no apstiprinātajā studiju darba plānā noteiktā apjoma vai nav sekmīgi nokārtojis izvēlētos studiju kursus. Studiju plāns tiek apstiprināts pēc stipendijas saņemšanas, un to kopīgi apstiprina augstākās izglītības institūcija un stipendijas saņēmējs.

(MK 11.02.2014. noteikumu Nr.88 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – ekonomikas ministrs D.Pavļuts
1. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.68

(Pielikums MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

IESNIEGUMA VEIDLAPA
LATVIJAS VALSTS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI

20____./20____. akadēmiskajā gadā

APPLICATION FORM
FOR THE GOVERNMENT SCHOLARSHIP OF LATVIA

Academic Year 20____/20____

I. Personīgā informācija
Personal Data

Vārds
Name
 

Fotogrāfija
Photo

Uzvārds
Surname
 
Dzimšanas datums
Date of birth
 
Dzimums
Sex
S           V
F           M
Pilsonība
Nationality
 
Dzīvesvietas adrese
Residential address
 
Tālrunis
Phone
 E-pasts
E-mail
Persona, ar kuru var sazināties ārkārtas gadījumā, – vārds, uzvārds un adrese
Name and address of the person to be notified in case of emergency
 
Tālrunis
Phone
 E-pasts
E-mail

 

II. Izglītība
Education


 

Pabeigtās studijas/Studies completed

Augstākās izglītības institūcija un studiju programma
Higher education institution (HEI) and study programme

Ilgums
Duration

Vieta
Place

Iegūtais grāds
Degree received

a) bakalaura līmeņa studijas/Bachelor level studies
    
    
Vidējā atzīme
Average grade
   
b) maģistra līmeņa studijas/Master level studies
    
    
Vidējā atzīme
Average grade
   
c) doktora līmeņa studijas/PhD level studies
    
    
Vidējā atzīme
Average grade
   

 

Pašreizējās studijas/Studies in progress

Augstākās izglītības institūcija/
Higher education institution (HEI)

Studiju programma, studiju gads/
Study programme, Study year

Plānotais beigšanas gads/
Foreseen graduation year

Iegūstamais grāds/
Degree to be obtained

    
Vidējā atzīme pēdējos divos semestros
Average grade in the last two semesters
   

 

III. Latvijā plānotās studijas
Planned Studies in Latvia

Augstākās izglītības institūcija Latvijā
Name of the higher education institution in Latvia
 
Studiju programma
Study programme
 
Studiju līmenis (bakalaura, maģistra, doktora vai citas studijas)
Level of studies (bachelor's, master's, doctoral or other studies)
 
Pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas
First or second level professional higher education studies
 
Plānotais stipendijas saņemšanas periods
Planned duration of receiving a scholarship
No ............................................. līdz .............................................
From __ __ / __ __ / __ __ __ __ / to __ __ / __ __ / __ __ __ __ /

Vai plānojat Latvijā iegūt bakalaura, maģistra vai doktora grādu?/Do you intend to acquire a bachelor's, a master’s or a doctoral degree in Latvia?

Nē/No Jā/Yes

Iesniegumam pievienotā informācija (lūdzam atzīmēt)*:
The following documents need to be enclosed with the application form (please mark)*:

1.

Dzīvesgaitas apraksts
Curriculum Vitae (CV)

2.

Motivācijas vēstule (norādītas arī aktivitātes ārpus studijām Latvijā vai savā valstī, kas saistītas ar izvēlēto studiju jomu, piemēram, prakse profesionālajās organizācijās, dalība zinātniskajās konferencēs, starptautiskajos projektos)
Letter of motivation (including activities outside studies related to the study field in Latvia or in the home country, e. g. work in professional organisations, participation in scientific conferences, international projects)

3.

Vidējās izglītības dokumenta un tā pielikuma vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma, vai sekmju izraksta (ja studijas nav pabeigtas) kopija
Photocopies of the upper secondary school leaving certificate and supplement, or diploma of higher education and supplement or a transcript of records of the last two study semesters (if studies are not completed)

4.

Divu akadēmiskā personāla rekomendācijas vēstuļu (parakstītas pēdējo sešu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums iesniegts sistēmā) kopijas
Copies of two letters of recommendation from academic staff members, signed within the last six months of the upload of the application in the application system

5.

Latvijas augstākās izglītības institūcijas vēstules kopija, kas apstiprina ārzemnieka iespēju studēt izvēlētajā studiju programmā un to, ka attiecīgo studiju programmu īsteno valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā
A copy of a letter of the relevant Latvian higher education institution, confirming the foreigner’s opportunity to study in the chosen study programme and informing about the language of instruction (Latvian or other EU official language)

6.

Studiju plāns stipendijas saņemšanas periodam
Study plan for duration of the scholarship

7.

Sertifikāta vai cita dokumenta kopija, kurš apliecina studijām nepieciešamo valodas prasmi
A copy of the certificate or other document certifying the language proficiency required for studies

8.

Pases vai personas apliecības kopija
Copy of the ID (identification document) or passport

* Visai iesniegumam pievienotajai informācijai, kas nav latviešu vai angļu valodā, jābūt tulkotai latviešu vai angļu valodā.
Nepilnīgi aizpildīts iesniegums netiks izskatīts.
All documents, which are not in Latvian or English, shall be translated into Latvian or English.
Any incomplete applications will not be considered.

Apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir pilnīga un patiesa.
I certify that the information provided is complete and accurate.

Piekrītu savu personas datu apstrādei Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un piešķiru Valsts izglītības attīstības aģentūrai tiesības saņemt personas datus par mani no augstākās izglītības institūcijām un publiskas personas iestādēm.
I agree to the procession of my personal data in accordance with the legislation of the Latvian Republic and grant the right to the State Education Development Agency to request data about me from the higher education institutions and institutions of a public person.

State Education Development Agency
Vaļņu iela 1
Rīga, LV-1050
LATVIA
E-mail: scholarships@viaa.gov.lv
Phone: +371 67814322

2. pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.68

(Pielikums MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 758 redakcijā)

Stipendijas vērtēšanas kritēriji

1. Administratīvā vērtēšana

Nr.
p.k.

Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Vērtējums
Jā/nē

1.1.

Stipendijas piešķiršana paredzēta starptautiska līguma ietvaros vai ja ārzemnieks ir tādas valsts iedzīvotājs, kura piešķir savas valsts stipendijas Latvijas studentiem (apliecina pievienotā pases vai personas apliecības kopija) 

1.2.

Ārzemnieka studijām nepieciešamās (latviešu vai angļu) valodas prasmes 

1.3.

Ārzemnieks iepriekšējās studijās vai studiju periodā ir bijis sekmīgs 

1.4.

Iesniegums ir aizpildīts, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumu Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" 12. punktu 

2. Kvalitātes vērtēšana

Nr.
p.k.

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Vērtējums*

Maksimālais punktu skaits

2.1.

Ārzemnieka sekmes pēdējos divos semestros, skaitot no pēdējā, vai atbilstoši diplomam** 

5

2.2.

Pamatojums, kā izvēlētās studijas Latvijā uzlabos ārzemnieka zināšanas un pilnveidos profesionālās prasmes, tai skaitā motivācija studēt Latvijā 

5

2.3.

Ārzemnieka veiktā ārpusstudiju darbība Latvijā un savā valstī, kas saistīta ar izvēlēto studiju jomu (piemēram, prakse profesionālajās organizācijās, dalība zinātniskajās konferencēs un starptautiskajos projektos) 

5

2.4.

Ārzemnieks pieteicies latviešu un baltu filoloģijas, literatūras un kultūras vai Latvijas vēstures studijām*** 

5

Kopā

 

20

Piezīmes.
1. * Vērtējums: 0 – nav, 1–2 – vāji, 3 – viduvēji, 4 – labi, 5 – izcili.
2. ** Sekmes tiek vērtētas atbilstoši katras valsts sekmju vērtēšanas sistēmai, piešķirot:
2.1. 5 punktus, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 91–100 % (ar 100 % apzīmē augstāko iespējamo studenta sekmju rādītāju);
2.2. 4 punktus, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 81–90 %;
2.3. 3 punktus, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 71–80 %;
2.4. 2 punktus, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 61–70 %;
2.5. 1 punktu, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 50–60 %.
3. *** Maksimālo vērtējumu saņem ārzemnieks, kurš pieteicies kādā no Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumu Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" 2. pielikuma 2.4. apakšpunktā minētajām studiju programmām (iespējamais punktu skaits – 5 (ir pieteicies) vai 0 (nav pieteicies)).
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 68Pieņemts: 24.01.2012.Stājas spēkā: 27.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 26.01.2012.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
243231
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2016","iso_value":"2016\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-08.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2014","iso_value":"2014\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-14.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2012","iso_value":"2012\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)