Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 758

Rīgā 2016. gada 6. decembrī (prot. Nr. 67 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 83.1 pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 15. nr.; 2013, 189. nr.; 2014, 33. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - ministrija) sagatavo un apstiprina minēto valstu sarakstu un katru gadu līdz 1. novembrim rakstveidā nosūta to Valsts izglītības attīstības aģentūrai (turpmāk - aģentūra).";

1.2. aizstāt 6. punktā vārdus "līdz kārtējā kalendāra gada beigām" ar vārdiem un skaitli "katru gadu līdz 1. novembrim";

1.3. izteikt 10.4. un 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. informāciju par stipendijas iesnieguma (turpmāk - iesniegums) iesniegšanas, iesnieguma vērtēšanas un lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas procedūru;

10.5. norādi, ka iesniegumu var iesniegt no 1. februāra līdz 1. aprīlim.";

1.4. svītrot 11. punktā vārdus un skaitli "pievienojot tai iesnieguma veidlapu (1. pielikums)";

1.5. izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Ārzemnieks, izmantojot personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus (izveidotu lietotājvārdu ar paroli), elektroniski iesniedz elektroniskajā stipendiju iesniegumu iesniegšanas sistēmā (turpmāk - sistēma), kuras saite ir publiskota aģentūras tīmekļa vietnē www.viaa.gov.lv, aizpildītu tiešsaistes formas iesnieguma veidlapu (1. pielikums), tai pievienojot:

12.1. dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae);

12.2. motivācijas vēstuli (norādot arī aktivitātes ārpus studijām Latvijā vai savā valstī, kas saistītas ar izvēlēto studiju jomu, piemēram, prakse profesionālajās organizācijās, dalība zinātniskajās konferencēs, starptautiskajos projektos);

12.3. vidējās izglītības dokumenta un tā pielikuma vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma, vai sekmju izraksta (ja studijas nav pabeigtas) kopiju;

12.4. divu akadēmiskā personāla rekomendācijas vēstuļu (parakstītas pēdējo sešu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums iesniegts sistēmā) kopijas;

12.5. Latvijas augstākās izglītības institūcijas vēstules kopiju, kas apstiprina ārzemnieka iespēju studēt izvēlētajā studiju programmā un to, ka attiecīgo studiju programmu īsteno valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā;

12.6. studiju plānu stipendijas saņemšanas periodam;

12.7. sertifikāta vai cita dokumenta kopiju, kas apliecina studijām nepieciešamo valodas prasmi;

12.8. pases vai personas apliecības kopiju.";

1.6. svītrot 14. punktu;

1.7. svītrot 15. punktā vārdus "papīra formā vai";

1.8. papildināt III nodaļu ar 15.1 un 15.2 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Par iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku uzskata datumu un laiku, kad tas ir iesniegts sistēmā.

15.2 Iesnieguma saņemšanas datums un laiks tiek reģistrēts sistēmā ar brīdi, kad ārzemnieks sistēmā tiešsaistes režīmā ir veicis šo noteikumu 12. punktā minētās darbības un darbību "iesniegt". Sistēma uz iesniegumā norādīto ārzemnieka elektroniskā pasta adresi un aģentūras elektroniskā pasta adresi scholarships@viaa.gov.lv nosūta apstiprinājumu par iesnieguma saņemšanu. Apstiprinājums ietver:

15.2 1. ārzemnieka vārdu un uzvārdu;

15.2 2. iesnieguma reģistrācijas numuru;

15.2 3. iesnieguma saņemšanas datumu un laiku sistēmā.";

1.9. izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 68

IESNIEGUMA VEIDLAPA
LATVIJAS VALSTS STIPENDIJAS SAŅEMŠANAI

20____./20____. akadēmiskajā gadā

APPLICATION FORM
FOR THE GOVERNMENT SCHOLARSHIP OF LATVIA

Academic Year 20____/20____

I. Personīgā informācija
Personal Data

Vārds
Name
 

Fotogrāfija
Photo

Uzvārds
Surname
 
Dzimšanas datums
Date of birth
 
Dzimums
Sex
S           V
F           M
Pilsonība
Nationality
 
Dzīvesvietas adrese
Residential address
 
Tālrunis
Phone
  E-pasts
E-mail
Persona, ar kuru var sazināties ārkārtas gadījumā, - vārds, uzvārds un adrese
Name and address of the person to be notified in case of emergency
 
Tālrunis
Phone
  E-pasts
E-mail

II. Izglītība
Education


Pabeigtās studijas/Studies completed

Augstākās izglītības institūcija un studiju programma
Higher education institution (HEI) and study programme

Ilgums
Duration

Vieta
Place

Iegūtais grāds
Degree received

a) bakalaura līmeņa studijas/Bachelor level studies
       
       
Vidējā atzīme
Average grade
     
b) maģistra līmeņa studijas/Master level studies
       
       
Vidējā atzīme
Average grade
     
c) doktora līmeņa studijas/PhD level studies
       
       
Vidējā atzīme
Average grade
     

Pašreizējās studijas/Studies in progress

Augstākās izglītības institūcija/
Higher education institution (HEI)

Studiju programma, studiju gads/
Study programme, Study year

Plānotais beigšanas gads/
Foreseen graduation year

Iegūstamais grāds/
Degree to be obtained

       
Vidējā atzīme pēdējos divos semestros
Average grade in the last two semesters
     

III. Latvijā plānotās studijas
Planned Studies in Latvia

Augstākās izglītības institūcija Latvijā
Name of the higher education institution in Latvia
 
Studiju programma
Study programme
 
Studiju līmenis (bakalaura, maģistra, doktora vai citas studijas)
Level of studies (bachelor's, master's, doctoral or other studies)
 
Pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas
First or second level professional higher education studies
 
Plānotais stipendijas saņemšanas periods
Planned duration of receiving a scholarship
No ............................................. līdz .............................................
From __ __ / __ __ / __ __ __ __ / to __ __ / __ __ / __ __ __ __ /

Vai plānojat Latvijā iegūt bakalaura, maģistra vai doktora grādu?/Do you intend to acquire a bachelor's, a master's or a doctoral degree in Latvia?

Nē/No Jā/Yes

Iesniegumam pievienotā informācija (lūdzam atzīmēt)*:
The following documents need to be enclosed with the application form (please mark)*:

1.

Dzīvesgaitas apraksts
Curriculum Vitae (CV)

2.

Motivācijas vēstule (norādītas arī aktivitātes ārpus studijām Latvijā vai savā valstī, kas saistītas ar izvēlēto studiju jomu, piemēram, prakse profesionālajās organizācijās, dalība zinātniskajās konferencēs, starptautiskajos projektos)
Letter of motivation (including activities outside studies related to the study field in Latvia or in the home country, e. g. work in professional organisations, participation in scientific conferences, international projects)

3.

Vidējās izglītības dokumenta un tā pielikuma vai augstāko izglītību apliecinoša dokumenta un tā pielikuma, vai sekmju izraksta (ja studijas nav pabeigtas) kopija
Photocopies of the upper secondary school leaving certificate and supplement, or diploma of higher education and supplement or a transcript of records of the last two study semesters (if studies are not completed)

4.

Divu akadēmiskā personāla rekomendācijas vēstuļu (parakstītas pēdējo sešu mēnešu laikā no dienas, kad iesniegums iesniegts sistēmā) kopijas
Copies of two letters of recommendation from academic staff members, signed within the last six months of the upload of the application in the application system

5.

Latvijas augstākās izglītības institūcijas vēstules kopija, kas apstiprina ārzemnieka iespēju studēt izvēlētajā studiju programmā un to, ka attiecīgo studiju programmu īsteno valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā
A copy of a letter of the relevant Latvian higher education institution, confirming the foreigner's opportunity to study in the chosen study programme and informing about the language of instruction (Latvian or other EU official language)

6.

Studiju plāns stipendijas saņemšanas periodam
Study plan for duration of the scholarship

7.

Sertifikāta vai cita dokumenta kopija, kurš apliecina studijām nepieciešamo valodas prasmi
A copy of the certificate or other document certifying the language proficiency required for studies

8.

Pases vai personas apliecības kopija
Copy of the ID (identification document) or passport

* Visai iesniegumam pievienotajai informācijai, kas nav latviešu vai angļu valodā, jābūt tulkotai latviešu vai angļu valodā.
Nepilnīgi aizpildīts iesniegums netiks izskatīts.
All documents, which are not in Latvian or English, shall be translated into Latvian or English.
Any incomplete applications will not be considered.

Apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir pilnīga un patiesa.
I certify that the information provided is complete and accurate.

Piekrītu savu personas datu apstrādei Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un piešķiru Valsts izglītības attīstības aģentūrai tiesības saņemt personas datus par mani no augstākās izglītības institūcijām un publiskas personas iestādēm.
I agree to the procession of my personal data in accordance with the legislation of the Latvian Republic and grant the right to the State Education Development Agency to request data about me from the higher education institutions and institutions of a public person.

State Education Development Agency
Vaļņu iela 1
Rīga, LV-1050
LATVIA
E-mail: scholarships@viaa.gov.lv
Phone: +371 67814322

2. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 24. janvāra
noteikumiem Nr. 68

Stipendijas vērtēšanas kritēriji

1. Administratīvā vērtēšana

Nr.
p.k.

Administratīvās vērtēšanas kritēriji

Vērtējums
Jā/nē

1.1.

Stipendijas piešķiršana paredzēta starptautiska līguma ietvaros vai ja ārzemnieks ir tādas valsts iedzīvotājs, kura piešķir savas valsts stipendijas Latvijas studentiem (apliecina pievienotā pases vai personas apliecības kopija)  

1.2.

Ārzemnieka studijām nepieciešamās (latviešu vai angļu) valodas prasmes  

1.3.

Ārzemnieks iepriekšējās studijās vai studiju periodā ir bijis sekmīgs  

1.4.

Iesniegums ir aizpildīts, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumu Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" 12. punktu  

2. Kvalitātes vērtēšana

Nr.
p.k.

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Vērtējums*

Maksimālais punktu skaits

2.1.

Ārzemnieka sekmes pēdējos divos semestros, skaitot no pēdējā, vai atbilstoši diplomam**  

5

2.2.

Pamatojums, kā izvēlētās studijas Latvijā uzlabos ārzemnieka zināšanas un pilnveidos profesionālās prasmes, tai skaitā motivācija studēt Latvijā  

5

2.3.

Ārzemnieka veiktā ārpusstudiju darbība Latvijā un savā valstī, kas saistīta ar izvēlēto studiju jomu (piemēram, prakse profesionālajās organizācijās, dalība zinātniskajās konferencēs un starptautiskajos projektos)  

5

2.4.

Ārzemnieks pieteicies latviešu un baltu filoloģijas, literatūras un kultūras vai Latvijas vēstures studijām***  

5

Kopā

 

20

Piezīmes.
1. * Vērtējums: 0 - nav, 1-2 - vāji, 3 - viduvēji, 4 - labi, 5 - izcili.
2. ** Sekmes tiek vērtētas atbilstoši katras valsts sekmju vērtēšanas sistēmai, piešķirot:
2.1. 5 punktus, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 91-100 % (ar 100 % apzīmē augstāko iespējamo studenta sekmju rādītāju);
2.2. 4 punktus, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 81-90 %;
2.3. 3 punktus, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 71-80 %;
2.4. 2 punktus, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 61-70 %;
2.5. 1 punktu, ja ārzemnieka sekmju vidējais rādītājs ir 50-60 %.
3. *** Maksimālo vērtējumu saņem ārzemnieks, kurš pieteicies kādā no Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumu Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem" 2. pielikuma 2.4. apakšpunktā minētajām studiju programmām (iespējamais punktu skaits - 5 (ir pieteicies) vai 0 (nav pieteicies))."

2. Noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 758Pieņemts: 06.12.2016.Stājas spēkā: 09.12.2016.Tēma: Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiemPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 239, 08.12.2016. OP numurs: 2016/239.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
287149
09.12.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)