Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1036

Rīgā 2011.gada 27.decembrī (prot. Nr.76 55.§)
Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (turpmāk – programma);

1.2. profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu (turpmāk – grupa) rezultativitātes kritērijus sportā un nosacījumus attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu (turpmāk – kritēriji un nosacījumi) (1.pielikums).

2. No valsts budžeta piešķir līdzekļus akreditētās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde) īstenotajās programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – dotācija), ja visas izglītības iestādes grupas atbilst šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem kritērijiem un nosacījumiem.

2.1 Dotācija ietver finansējumu pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1486 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.525, kas piemērojami ar 01.09.2014.)

3. Lai saņemtu dotāciju nākamajā budžeta gadā, izglītības iestāde līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā (turpmāk – ministrija) iesniegumu (2.pielikums). Ja iesniegumu iesniedz izglītības iestāde, kurai ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes statuss, iesniegumu saskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.625)

4. Iesniegumam pievieno informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi iepriekšējā mācību gadā attiecīgajā grupā atbilstoši šo noteikumu 3., 4. un 5.pielikumam. Informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupās saskaņo ar Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto attiecīgā sporta veida federāciju. Ja šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto sporta veidu grupu darbā piedalās papildus pieaicināti speciālisti, iesniegumam pievieno attiecīgu informāciju, norādot pieaicināto speciālistu vārdu, uzvārdu un attiecīgo grupu.

4.1 Datus par pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi, tarificēto pedagoģisko likmju skaitu attiecīgajā izglītības iestādē apkopo, pamatojoties uz iestādes dibinātāja apstiprinātajām tarifikācijām pēc stāvokļa uz iepriekšējā gada 1.oktobri.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1486 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2014. noteikumiem Nr.525, kas piemērojami ar 01.09.2014.)

4.2 Šo noteikumu 2.1 punktā minēto kvalitātes piemaksas apmēru attiecīgajā izglītības iestādē nosaka, izmantojot šādu formulu:

K = Pk x M x N x (1 + S), kur

K – dotācijas apmērs pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības kvalitātes piemaksām;

Pk – pedagogiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi, tarificēto pedagoģisko likmju skaits attiecīgajā izglītības iestādē;

M – pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktais kvalitātes pakāpes piemaksas apmērs 3., 4. vai 5. kvalitātes pakāpei;

N – mēnešu skaits, kādam tiek aprēķināta dotācija;

S – normatīvajos aktos darba devējam vispārējā gadījumā noteiktā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (procentos).

(MK 02.09.2014. noteikumu Nr.525 redakcijā, kas piemērojami ar 01.09.2014.)

5. Ministrija dotācijas apmēru aprēķina un sadala atbilstoši attiecīgajam gadam apstiprinātajam finansējumam (izņemot šo noteikumu 2.1 punktā minēto finansējumu), ievērojot šādu kārtību:

5.1. 50 % no dotācijas kopējā apmēra sadala, pamatojoties uz izglītojamo skaitu izglītības iestādē;

5.2. 50 % no dotācijas kopējā apmēra sadala, pamatojoties uz programmas īstenošanas kritērijiem un nosacījumiem, mācību treniņu ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības gada grupām, sporta meistarības pilnveidošanas pirmā, otrā un trešā apmācības gada grupām un augstākās sporta meistarības grupām.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.625; MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1486)

6. Saskaņā ar šo noteikumu 4.punktā minēto informāciju un šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto dotācijas sadales kārtību ministrija atbilstoši attiecīgajam gadam apstiprinātajam finansējumam aprēķina dotācijas apmēru, piemērojot grupu skaitam izglītības iestādē šādus koeficientus:

6.1. mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupām (MT-4) – koeficientu 1;

6.2. mācību treniņu piektā apmācības gada grupām (MT-5) – koeficientu 1,14;

6.3. mācību treniņu sestā apmācības gada grupām (MT-6) – koeficientu 1,29;

6.4. mācību treniņu septītā apmācības gada grupām (MT-7) – koeficientu 1,43;

6.5. sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupām (SMP-1) – koeficientu 1,5;

6.6. sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupām (SMP-2) – koeficientu 1,5;

6.7. sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupām (SMP-3) – koeficientu 1,57;

6.8. augstākās sporta meistarības grupām (ASM) – koeficientu 1,71.

7. Papildus šo noteikumu 6.punktā minētajam koeficientam piemēro koeficientu 1,5, ja:

7.1. grupā ne mazāk kā 50 % audzēkņu specializējas vieglatlētikas daudzcīņā un vienā nodarbībā piedalās vairāk par vienu pedagogu;

7.2. vienā nodarbībā biatlonā, daiļslidošanā, hokejā, kalnu slēpošanā, kamaniņu sportā, ložu šaušanā, mākslas vingrošanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, airēšanā, sporta dejās un sporta vingrošanā piedalās pamata nodarbību sporta treneris un papildus pieaicināts speciālists.

8. Ministrija šo noteikumu 5. punktā minēto izglītības iestādei piešķiramās dotācijas apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Fp – izglītības iestādei piešķiramais finansējums;

Dot – kārtējā gadā pieejamais šo noteikumu 5. punktā noteiktās dotācijas apmērs;

ΣFMAX – maksimālā finansējuma nodrošinājums visām izglītības iestādēm gadā;

FMAXi – maksimālā finansējuma nodrošinājums izglītības iestādei gadā, kuru aprēķina, summējot vienam mēnesim aprēķināto grupām nepieciešamo maksimālo finansējumu;

1,13 – koeficients, lai aprēķinātu papildus nepieciešamo finansējumu (attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros) 13 procentu apmērā no attiecīgajai izglītības iestādei aprēķinātās dotācijas pedagogu papildu pienākumu, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai.
(MK 15.07.2016. noteikumu Nr. 475 redakcijā)

9. Grupām nepieciešamo finansējumu aprēķina, ievērojot:

9.1. grupu maksimālo stundu skaitu nedēļā (6.pielikums);

9.2. normatīvajos aktos noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi;

9.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru;

9.4. grupu skaitu;

9.5. šo noteikumu 6. un 7.punktā minēto koeficientu.

(Grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 475)

10. Ministrija izvērtē šo noteikumu 3.punktā minētos iesniegumus, kā arī šo noteikumu 4. un 4.1 punktā minēto informāciju. Lēmumu par dotācijas sadali izglītības iestādēm, kā arī lēmumu par atteikumu piešķirt dotāciju pieņem izglītības un zinātnes ministrs.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1486)

11. Ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 10.punktā minēto lēmumu par dotācijas sadali, noslēdz ar izglītības iestādi finansēšanas līgumu par dotācijas piešķiršanu (turpmāk – līgums). Ja izglītības iestādei ir pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes statuss, ministrija noslēdz līgumu ar izglītības iestādes dibinātāju.

12. Ministrija ir tiesīga:

12.1. grozīt izglītības iestādei noteikto dotācijas apmēru, ja valsts budžetā kārtējam gadam tiek grozīts šim mērķim paredzēto līdzekļu apmērs;

12.2. pārtraukt dotācijas izmaksu un vienpusēji lauzt noslēgto līgumu, ja:

12.2.1. ir beidzies izglītības iestādes akreditācijas termiņš;

12.2.2. ir anulēta izglītības iestādes attiecīgās programmas īstenošanai izsniegtā licence vai beidzies tās derīguma termiņš;

12.2.3. izglītības iestāde vai tās dibinātājs nepilda līgumā noteiktās saistības vai nepilda tās pienācīgā kārtā;

12.2.4. pastāv citi apstākļi, kuri saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem ārējiem normatīvajiem aktiem liedz tiesības ministrijai piešķirt vai izglītības iestādei vai tās dibinātājam saņemt dotāciju;

12.3. pieprasīt jau pārskaitītā finansējuma atmaksu, ja piešķirtais finansējums ir izlietots neatbilstoši mērķim.

13. Izglītības iestāde sagatavo pārskatu par dotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikācijas jomā noteiktajai atalgojuma klasifikācijai (7.pielikums) un iesniedz to ministrijā līgumā norādītajā termiņā.

14. Noteikumus piemēro atbilstoši valsts budžetā attiecīgajam gadam šim mērķim paredzētajam finansējumam.

15. 2012.gadā pašvaldību dibinātām izglītības iestādēm dotāciju piešķir, pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta noteikumu Nr.363 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes" 5.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtajiem dokumentiem. Citām izglītības iestādēm dotāciju piešķir, pamatojoties uz šo noteikumu 3. un 4.punktā minētajiem dokumentiem, kurus ministrijā iesniedz līdz 2012.gada 5.janvārim.

16. Aprēķinot izglītības iestādēm piešķiramās dotācijas apmēru 2012.gadā, 1 % no likumā "Par valsts budžetu 2012.gadam" šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem proporcionāli sadala tām iestādēm, kurām 2012.gadā piešķiramās dotācijas apmērs ir samazinājies vairāk nekā par 5 % attiecībā pret 2011.gadā piešķirtās dotācijas apmēru.

16.1 Likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam" pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai no 2014.gada 1.septembra paredzētie līdzekļi 120 318 euro apmērā izglītības iestādei tiek aprēķināti un piešķirti, ievērojot šo noteikumu 5.punktā noteikto kārtību, viena mēneša laikā no normatīvā akta spēkā stāšanās, kas paredz paaugstināt Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" noteikto pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1486 redakcijā)

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta noteikumus Nr.363 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras īsteno pašvaldību izglītības iestādes" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 119.nr.).

18. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036
Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu

(Pielikums MK 20.08.2013. noteikumu Nr.625 redakcijā)

1. Šajā pielikumā ir lietoti šādi termini un saīsinājumi:

1.1. Latvijas valsts izlases dalībnieks – izglītojamais, kurš attiecīgajā sporta veidā valsts izlases sastāvā piedalās starptautiskās sporta federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās;

1.2. Latvijas valsts izlases kandidāts – izglītojamais, kurš iekļauts attiecīgās sporta federācijas izlašu sarakstos;

1.3. oficiālās sacensības – sacensības, kuras iekļautas izglītības iestādes sacensību kalendārā;

1.4. starptautiskās sacensības – starptautiskās sporta federācijas kalendārā iekļautās sporta sacensības;

1.5. valsts sacensības – Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta veidu sporta federāciju (turpmāk – sporta federācija) organizētie Latvijas čempionāti, Latvijas kausi un Latvijas meistarsacīkstes, Latvijas olimpiāde, Latvijas jaunatnes olimpiāde un skolēnu sporta spēles un citas sporta federāciju kalendārā iekļautās sacensības;

1.6. SSG – sākuma sagatavošanas grupa;

1.7. MT-1 – mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa;

1.8. MT-2 – mācību treniņu otrā apmācības gada grupa;

1.9. MT-3 – mācību treniņu trešā apmācības gada grupa;

1.10. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa;

1.11. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa;

1.12. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa;

1.13. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa;

1.14. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa;

1.15. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa;

1.16. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa;

1.17. ASM – augstākās sporta meistarības grupa.

2. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs mācību treniņu grupu audzēkņu vecums, skaits grupā un sportiskie sasniegumi atbilst šādiem nosacījumiem un rezultativitātes kritērijiem:

2.1. airēšana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

16

6–10

Nav

2.

MT-1

10

16

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

14

9–12

Dalība vienās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

14

10–13

Dalība divās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

11–14

Dalība divās oficiālās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

12

12–15

Dalība trijās oficiālās un divās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

6

12

13–16

Dalība trijās oficiālās un trijās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

5

12

14–17

Dalība piecās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

4

6

15–18

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, dalība piecās valsts sacensībās

10.

SMP-2

4

6

16–19

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, dalība piecās valsts sacensībās

11.

SMP-3

3

6

17–20

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, dalība piecās valsts sacensībās

12.

ASM

2

4

18–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.2. airēšanas slaloms

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

18

6–10

Nav

2.

MT-1

10

18

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

14

9–12

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

14

10–13

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

11–14

Sešu audzēkņu dalība trijās oficiālās sacensībās

6.

MT-5

7

12

12–15

Piecu audzēkņu dalība četrās valsts sacensībās

7.

MT-6

6

12

13–16

Piecu audzēkņu dalība piecās valsts sacensībās

8.

MT-7

5

12

14–17

Četru audzēkņu dalība sešās valsts sacensībās

9.

SMP-1

4

6

15–18

Triju audzēkņu dalība četrās valsts sacensībās, meistarsacīkstēs un iekļūšana izcīnīto vietu pirmajā pusē

10.

SMP-2

4

6

16–19

Divu audzēkņu dalība trijās valsts sacensībās, meistarsacīkstēs un iekļūšana izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā

11.

SMP-3

3

6

17–20

Divu audzēkņu dalība trijās valsts sacensībās, meistarsacīkstēs un iekļūšana izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā

12.

ASM

2

4

18–25

Latvijas valsts izlases dalībnieki vai izpildījuši sporta meistara kandidāta vai sporta meistara sporta klasi

2.3. badmintons

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

11

18

5–9

Nav

2.

MT-1

10

18

7–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

10

18

8–11

Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

9

18

9–12

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

16

10–13

Dalība četrās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

14

11–14

Dalība četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

6

12

12–15

Dalība sešās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

5

10

13–16

Dalība astoņās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

4

8

14–17

Dalība 10 valsts sacensībās (tai skaitā posmu sacensībās), kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas jaunatnes izlases kandidāts

10.

SMP-2

3

6

15–18

Dalība 12 valsts sacensībās (tai skaitā posmu sacensībās), kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas jaunatnes izlases kandidāts

11.

SMP-3

3

6

16–19

Dalība 12 valsts sacensībās (tai skaitā posmu sacensībās), kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas valsts izlases kandidāts

12.

ASM

2

3

17–25

Dalība 12 valsts sacensībās (tai skaitā posmu sacensībās), kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.4. basketbols

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG*

14

20

6–9

Nav

2.

MT-1*

12

20

8–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

12

20

9–11

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

11

20

10–12

Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgas rīkotajos turnīros vai trijās oficiālās sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

10

20

11–13

Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

9

20

12–14

Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

8

20

13–15

Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

8

20

14–16

Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

7

18

15–17

Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā (komanda ierindojusies 1.–24.vietā) vai Latvijas basketbola līgu rīkotajos čempionātos, kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

7

18

16–18

Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā (komanda ierindojusies 1.–24.vietā) vai Latvijas basketbola līgu rīkotajos čempionātos, kontrolnormatīvu izpilde

11.

SMP-3

6

18

17–19

Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā (komanda ierindojusies 1.–24.vietā) vai Latvijas basketbola līgu rīkotajos čempionātos, kontrolnormatīvu izpilde

12.

ASM

6

18

18-23

Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā (komanda ierindojusies 1.–12.vietā) vai Latvijas basketbola līgu rīkotajos čempionātos, kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīme. * Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, SSG un MT-1 grupās drīkst komplektēt jauktās grupas (meitenes un zēni);

2.5. biatlons

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

14

7–10

Nav

2.

MT-1

9

12

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

8

11

9–12

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

7

10

10–13

Dalība trijās oficiālās sacensībās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

6

10

11–14

Dalība četrās oficiālās sacensībās biatlonā vai distanču slēpošanā un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

6

8

12–15

Dalība trijās oficiālās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

5

8

13–16

Dalība četrās oficiālās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

5

7

14–17

Dalība piecās oficiālās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

4

6

15–18

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

3

6

16–19

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un kontrolnormatīvu izpilde vai Latvijas izlases kandidāts vai dalībnieks

11.

SMP-3

3

5

17–20

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un kontrolnormatīvu izpilde vai Latvijas izlases dalībnieks vai kandidāts

12.

ASM

2

4

18–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.6. BMX*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

14

6–9

Nav

2.

MT-1

10

14

7–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

12

8–11

Dalība vienās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

12

9–12

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

10–13

Dalība četrās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

10

11–14

Dalība piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

6

10

12–15

Dalība sešās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

5

8

13–16

Dalība astoņās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

8

14–17

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā un kontrolnormatīvu izpilde vai jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts

10.

SMP-2

4

8

15–18

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā un kontrolnormatīvu izpilde vai jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks

11.

SMP-3

3

6

16–19

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā un kontrolnormatīvu izpilde vai jaunatnes, junioru vai pieaugušo izlases kandidāts vai dalībnieks

12.

ASM

2

4

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīme. * Visiem audzēkņiem jābūt velosipēda vadītāja apliecībām, eksāmenus Ceļu satiksmes drošības direkcijā kārto no 12 gadu vecuma;

2.7. bokss*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

16

5–9

Nav

2.

MT-1

10

14

7–10

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

9

14

8–11

Dalība vienās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

12

9–12

Dalība vienās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

10–13

Dalība vienās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

12

11–14

Dalība divās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

7

10

12–15

Dalība divās valsts sacensībās, valsts sacensībās audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē. Kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

6

10

13–16

Dalība divās oficiālās sacensībās, valsts sacensībās audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē. Kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

10

14–17

Valsts sacensībās izcīnīta 1.–16.vieta un audzēkņi piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē. Kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

10.

SMP-2

4

10

15–18

Valsts sacensībās izcīnīta 1.–12.vieta un audzēkņi piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē. Kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

11.

SMP-3

3

8

16–19

Valsts sacensībās izcīnīta 1.–8.vieta un audzēkņi piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē. Kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas valsts izlases kandidāts vai dalībnieks

12.

ASM

2

6

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīme. * Minimālais audzēkņu vecums boksa specializācijai ir deviņi gadi;

2.8. brīvā cīņa, grieķu–romiešu cīņa*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

16

5–9

Nav

2.

MT-1

10

14

7–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

14

8–11

Dalība divās oficiālās sacensībās

4.

MT-3

8

12

9–12

Dalība trijās oficiālās sacensībās

5.

MT-4

8

12

10–13

Dalība četrās valsts sacensībās, tai skaitā divās starptautiskās sacensībās

6.

MT-5

7

12

11–14

Dalība piecās valsts sacensībās, tai skaitā divos Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs vai starptautiskās sacensībās

7.

MT-6

7

10

12–15

Dalība sešās valsts sacensībās, tai skaitā divos Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs vai četrās starptautiskās sacensībās

8.

MT-7

6

10

13–16

Dalība sešās valsts sacensībās, tai skaitā divos Latvijas čempionātos, meistarsacīkstēs vai četrās starptautiskās sacensībās

9.

SMP-1

5

10

14–17

Dalība Eiropas meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātā vai meistarsacīkstēs, audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

10.

SMP-2

4

10

15–18

Dalība Eiropas meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātā vai meistarsacīkstēs, audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

11.

SMP-3

3

8

16–19

Dalība Eiropas meistarsacīkstēs, Latvijas čempionātā vai meistarsacīkstēs, audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 %, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

12.

ASM

2

6

17–25

Dalība Eiropas meistarsacīkstēs, pasaules čempionātā, Latvijas čempionātā vai meistarsacīkstēs, audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 75 %, Latvijas valsts izlases dalībnieks, treniņu darba plāns saskaņots ar sporta federāciju

Piezīme. * Minimālais audzēkņu vecums brīvajā cīņā grieķu–romiešu cīņas specializācijā ir septiņi gadi;

2.9. burāšana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

16

7–10

Nav

2.

MT-1

10

16

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

14

9–12

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde, vai dalība divās jahtkluba rīkotajās sacensībās

4.

MT-3

8

14

10–13

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde vai dalība trijās jahtkluba rīkotajās sacensībās

5.

MT-4

8

12

11–14

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde vai dalība četrās jahtkluba rīkotajās sacensībās

6.

MT-5

7

12

12–15

Dalība sešās sporta federācijas kalendārā iekļautajās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

6

12

13–16

Dalība astoņās sporta federācijas kalendārā iekļautajās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

5

12

14–17

Dalība astoņās sporta federācijas kalendārā iekļautajās un divās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

4

6

15–18

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

4

6

16–19

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, kontrolnormatīvu izpilde

11.

SMP-3

3

6

17–20

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, kontrolnormatīvu izpilde

12.

ASM

2

4

18–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.10. daiļslidošana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

16

5–7

Nav

2.

MT-1

12

16

6–8

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

11

14

7–9

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

10

14

8–10

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

9

12

9–11

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

8

12

10–12

Dalība divās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

7

10

11–13

Dalība trijās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

6

8

12–14

Dalība trijās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

8

13–15

30 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

4

8

14–16

30 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, kontrolnormatīvu izpilde

11.

SMP-3

3

8

15–17

40 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, kontrolnormatīvu izpilde

12.

ASM

2

3

16-25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.11. dambrete

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

20

6–9

Nav

2.

MT-1

12

20

7–10

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

11

18

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un dalība vienās oficiālās sacensībās

4.

MT-3

10

18

9–12

Dalība vienās oficiālās, valsts vai starptautiskās sacensībās

5.

MT-4

9

16

10–13

Dalība vienās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, vai izpildīta ceturtā sporta klase

6.

MT-5

8

16

11–14

Dalība vienās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, četri audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta trešā sporta klase

7.

MT-6

7

14

12–15

Dalība vienās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, četri audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta otrā sporta klase

8.

MT-7

6

14

13–16

Dalība divās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, trīs audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta otrā sporta klase

9.

SMP-1

5

10

14–17

Dalība divās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, trīs audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta pirmā sporta klase

10.

SMP-2

4

10

15–18

Dalība divās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, divi audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta pirmā sporta klase

11.

SMP-3

3

10

16–19

Dalība trijās oficiālās un divās valsts vai starptautiskās sacensībās, divi audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta pirmā sporta klase

12.

ASM

2

4

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai izpildīta meistarkandidāta norma

2.12. distanču slēpošana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

18

7–10

Nav

2.

MT-1

10

18

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

16

9–12

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

9

16

10–13

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

11–14

Dalība trijās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

8

12

12–15

Dalība divās oficiālās sacensībās, trijās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

7

12

13–16

Dalība divās oficiālās sacensībās, četrās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

6

10

14–17

Dalība divās oficiālās sacensībās, piecās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

8

15–18

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

4

8

16–19

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un kontrolnormatīvu izpilde vai Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts savā vecuma grupā, sākot no U-16 izlases

11.

SMP-3

3

8

17–20

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā un kontrolnormatīvu izpilde vai Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts savā vecuma grupā, sākot no U-16 izlases

12.

ASM

2

4

18–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.13. džudo

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

16

5–9

Nav

2.

MT-1

10

14

7–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

14

8–11

Dalība vienās oficiālās sacensībās, 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

12

9–12

Dalība divās oficiālās sacensībās

5.

MT-4

8

12

10–13

Dalība trijās oficiālās sacensībās

6.

MT-5

7

12

11–14

Dalība četrās valsts sacensībās un vienās valsts meistarsacīkstēs

7.

MT-6

7

10

12–15

Dalība četrās valsts sacensībās un četru audzēkņu dalība vienās valsts meistarsacīkstēs

8.

MT-7

6

10

13–16

Dalība piecās valsts sacensībās un triju audzēkņu dalība vienās valsts meistarsacīkstēs

9.

SMP-1

5

10

14–17

Dalība sešās valsts sacensībās un triju audzēkņu dalība vienās valsts meistarsacīkstēs, audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē

10.

SMP-2

4

10

15–18

Dalība sešās valsts sacensībās un divu audzēkņu dalība vienās valsts meistarsacīkstēs, audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē

11.

SMP-3

3

8

16–19

Dalība sešās valsts sacensībās un divu audzēkņu dalība divās valsts meistarsacīkstēs, audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē

12.

ASM

2

6

17–25

Dalība sešās valsts sacensībās un divās valsts meistarsacīkstēs, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, treniņu darba plāns saskaņots ar sporta federāciju

2.14. florbols

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

16

20

7–9

Nav

2.

MT-1

16

20

8–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

14

20

9–11

Dalība divās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

12

20

10–12

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

12

16

11–13

Dalība četrās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

12

16

12–14

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

12

16

13–15

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

12

16

14–16

Dalība sešās oficiālās sacensībās un divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

11

14

15–18

Komanda valsts sacensībās iekļuvusi izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā un kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

11

14

17–19

Komanda valsts sacensībās iekļuvusi izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas izlases dalībnieks vai kandidāts

11.

SMP-3

11

14

18–20

Komanda valsts sacensībās iekļuvusi izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, kontrolnormatīvu izpilde, Latvijas izlases dalībnieks vai kandidāts

12.

ASM

10

12

19–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.15. futbols*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG*

14

20

5–8

Nav

2.

MT-1*

14

20

7–9

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2*

12

20

8–10

Dalība divās oficiālās sacensībās vai Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3*

12

20

9–11

Dalība trijās oficiālās sacensībās, tai skaitā Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4*

12

20

10–12

Dalība četrās oficiālās sacensībās, tai skaitā Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

11

20

11–13

Dalība četrās valsts sacensībās, tai skaitā Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

11

20

12–14

Dalība četrās valsts sacensībās, tai skaitā Latvijas Jaunatnes futbola čempionātā, un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

11

20

13–15

Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā vai dalība 2.līgas vai 1.līgas sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

10

20

14–16

Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā vai dalība 2.līgas vai 1.līgas sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir reģionālo izlašu dalībnieks

10.

SMP-2

10

20

15–17

Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā vai dalība 2.līgas vai 1.līgas sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir reģionālo izlašu dalībnieks

11.

SMP-3

10

20

16–18

Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā vai dalība 2.līgas vai 1.līgas sacensībās vai Latvijas futbola virslīgas sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde, grupā ir Latvijas Jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts

12.

ASM

10

20

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīme. * Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, SSG, MT-1, MT-2, MT-3 un MT-4 grupās drīkst komplektēt jauktās grupas (meitenes un zēni);

2.16. galda teniss

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

11

18

6–9

Nav

2.

MT-1

10

18

7–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

10

18

8–11

Dalība divās oficiālās un vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

9

18

9–12

Dalība trijās oficiālās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

16

10–13

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

14

11–14

Dalība četrās sporta federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

6

12

12–15

Valsts sacensībās izcīnīta 1.–12.vieta un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

5

10

13–16

Valsts sacensībās izcīnīta 1.– 8.vieta un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

4

8

14 - 17

Valsts sacensībās izcīnīta 1.– 6.vieta, Latvijas valsts izlases dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

3

6

15–18

Valsts sacensībās izcīnīta 1.– 6.vieta, Latvijas valsts izlases dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde

11.

SMP-3

3

6

16–19

Valsts sacensībās izcīnīta 1.– 6.vieta, Latvijas valsts izlases dalībnieks un kontrolnormatīvu izpilde

12.

ASM

2

3

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.17. handbols*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

14

20

5–9

Nav

2.

MT-1

14

20

7–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

14

20

8–11

Dalība divās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

12

18

9–12

Dalība četrās oficiālās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

12

18

10–13

Dalība piecās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

10

18

11–14

Dalība sešās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

10

16

12–15

Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

8

16

13–16

Dalība Latvijas jaunatnes čempionātā un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

8

12

14–17

Komanda valsts sacensībās iekļuvusi izcīnīto vietu pirmajā pusē un kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

8

12

15–18

Komanda valsts sacensībās iekļuvusi izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā un kontrolnormatīvu izpilde

11.

SMP-3

8

12

16–19

Komanda valsts sacensībās iekļuvusi izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā un kontrolnormatīvu izpilde

12.

ASM

8

12

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīme. * Minimālais audzēkņu vecums handbola specializācijai ir septiņi gadi;

2.18. hokejs*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

14

18

5–8

Nav

2.

MT-1

12

18

7–9

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

12

18

8–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

11

18

9–11

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

10

16

10–12

Dalība trijās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

9

16

11–13

Dalība četrās sporta federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

8

16

12–14

Dalība četrās sporta federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

8

16

13–15

Dalība piecās sporta federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

7

14

14–16

Valsts sacensībās izcīnīta 1.–6.vieta, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

7

14

15–17

Valsts sacensībās izcīnīta 1.–5.vieta, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, kontrolnormatīvu izpilde

11.

SMP-3

7

14

16–18

Valsts sacensībās izcīnīta 1.–5.vieta, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, kontrolnormatīvu izpilde

12.

ASM

6

12

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīme. * Minimālais audzēkņu vecums hokeja specializācijai ir septiņi gadi;

2.19. jāšanas sports

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

14

6–9

Nav

2.

MT-1

10

14

7–10

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

9

14

8–11

Dalība vienās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

12

9–12

Dalība vienās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

10–13

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

12

11–14

Dalība divās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

7

10

12–15

Dalība trijās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

6

10

13–16

Dalība trijās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

9

14–17

Valsts sacensībās audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, vai grupā ir Latvijas izlases dalībnieks

10.

SMP-2

5

9

15–18

Valsts sacensībās audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 30 % un piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, vai grupā ir Latvijas izlases dalībnieks

11.

SMP-3

3

9

16–19

Valsts sacensībās audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 30 % un piedalījušies divās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, vai grupā ir Latvijas izlases dalībnieks

12.

ASM

2

5

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.20. kalnu slēpošana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

14

6–8

Nav

2.

MT-1

10

14

7–9

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

14

8–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

12

9–11

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

10–12

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

12

11–13

Dalība sešās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

7

10

12–14

Dalība astoņās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

6

10

13–15

Dalība sešās oficiālās sacensībās un divās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

9

14–16

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

5

9

15–17

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, kontrolnormatīvu izpilde

11.

SMP-3

3

9

16–18

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, kontrolnormatīvu izpilde

12.

ASM

2

5

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.21. kamaniņu sports

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

16

9–12

Nav

2.

MT-1

10

16

10–13

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

14

11–14

Dalība divās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

14

12–15

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

13–16

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

12

14–17

Dalība trijās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

7

10

15–18

Dalība trijās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

6

10

16–19

Dalība četrās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

9

17–20

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, kontrolnormatīvu izpilde

10.

SMP-2

4

9

18–21

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, kontrolnormatīvu izpilde

11.

SMP-3

3

9

19–22

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, kontrolnormatīvu izpilde

12.

ASM

2

5

20–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.22. ložu šaušana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

8

14

9–12

Nav

2.

MT-1

8

14

11–13

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

8

14

12–14

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

14

13–15

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

7

12

14–16

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

12

15–17

Dalība sešās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, izpildīta III sporta klase

7.

MT-6

7

10

16–18

Dalība sešās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, izpildīta III sporta klase

8.

MT-7

6

10

17–19

Dalība sešās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, izpildīta II sporta klase

9.

SMP-1

5

8

18–20

Latvijas čempionātā izcīnīta 1.–6.vieta, un izpildīta I sporta klase

10.

SMP-2

4

8

19–21

Latvijas čempionātā izcīnīta 1.–6.vieta, un izpildīta I sporta klase

11.

SMP-3

3

8

20-22

Latvijas čempionātā izcīnīta 1.–6.vieta, un izpildīta sporta meistara 1.kārta

12.

ASM

2

4

21-25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.23. mākslas vingrošana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

16

5–7

Nav

2.

MT-1

12

16

6–8

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

10

14

7–9

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā, dalība sacensībās I sporta klases programmā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

10

14

8–10

Dalība vienās oficiālās sacensībās un I sporta klases izpilde individuāli vai grupu vingrojumos

5.

MT-4

8

12

9–11

75 % audzēkņu izpildījuši II sporta klasi individuāli vai grupu vingrojumos

6.

MT-5

8

12

10–12

75 % audzēkņu piedalās III sporta klasē individuāli vai grupu vingrojumos

7.

MT-6

7

10

11–13

75 % audzēkņu izpildījuši III sporta klasi individuāli vai grupu vingrojumos

8.

MT-7

7

10

12–14

75 % audzēkņu izpildījuši IV sporta klasi individuāli vai grupu vingrojumos

9.

SMP-1

5

8

13–15

75 % audzēkņu izpildījuši V sporta klasi individuāli vai grupu vingrojumos

10.

SMP-2

4

8

14–16

Piedalās atbilstoši junioru programmai individuāli vai grupu vingrojumos

11.

SMP-3

3

8

15–17

75 % audzēkņu izpildījuši sporta meistara kandidāta normatīvus junioru klasē individuāli vai grupu vingrojumos

12.

ASM

2

4

16–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, izpildīti sporta meistara normatīvi

2.24. modernā pieccīņa

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

16

9–12

Nav

2.

MT-1

10

16

10–13

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

9

14

11–14

Dalība vienās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

14

12–15

Dalība vienās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

13–16

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

7

12

14–17

Dalība divās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

7

10

15–18

Dalība trijās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

6

10

16–19

Dalība trijās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

9

17–20

Valsts sacensībās audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, vai grupā ir Latvijas izlases dalībnieks

10.

SMP-2

4

9

18–21

Valsts sacensībās audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 30 % un piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, vai grupā ir Latvijas izlases dalībnieks

11.

SMP-3

3

9

19–22

Valsts sacensībās audzēkņi iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 30 % un piedalījušies divās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, vai grupā ir Latvijas izlases dalībnieks

12.

ASM

2

5

20–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.25. orientēšanās sports

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

16

7–10

Nav

2.

MT-1

12

16

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

10

14

9–12

Dalība trijās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

10

14

10–13

Dalība četrās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

11–14

Dalība piecās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

8

12

12–15

Dalība sešās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

7

10

13–16

Dalība astoņās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

7

10

14–17

Dalība sešās oficiālās sacensībās, divās valsts sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

8

15–18

Dalība Latvijas čempionātā, starptautiskās sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde, instruktora prakse vai Latvijas valsts izlases kandidāts

10.

SMP-2

4

8

16–19

Dalība Latvijas čempionātā, starptautiskās sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde, instruktora prakse vai Latvijas valsts izlases kandidāts

11.

SMP-3

3

8

17–20

Dalība Latvijas čempionātā, starptautiskās sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde un Latvijas valsts izlases kandidāts

12.

ASM

2

4

18–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.26. paukošana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

20

5–9

Nav

2.

MT-1

10

18

7–10

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

9

14

8–11

Dalība vienās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

9

14

9–12

Dalība vienās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

10–13

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

8

12

11–14

Dalība divās valsts sacensībās, vienās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

7

10

12–15

Dalība trijās valsts sacensībās, vienās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

6

10

13–16

Dalība trijās valsts sacensībās, vienās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

5

8

14–17

Valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē un piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē

10.

SMP-2

4

8

15–18

Valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 30 % un piedalījušies vienās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē

11.

SMP-3

3

8

16–19

Valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajos 30 % un piedalījušies divās starptautiskās sacensībās, kurās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē

12.

ASM

2

4

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

2.27. peldēšana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG1,2

12

15

5–9

Nav

2.

MT-12

12

15

7–10

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-22

10

14

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā, dalība divās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-32

9

14

9–12

Dalība trijās oficiālās sacensībās, 50 % audzēkņu izpildījuši ceturto sporta klasi

5.

MT-42

8

12

10–13

Dalība piecās valsts sacensībās, ceturtās sporta klases izpilde

6.

MT-52

8

12

11–14

Dalība sešās valsts sacensībās un 50 % audzēkņu izpildījuši trešo sporta klasi

7.

MT-62

7

12

12–15

Dalība astoņās valsts sacensībās un trešās sporta klases izpilde

8.

MT-72

7

12

13–16

Dalība astoņās valsts sacensībās un 50 % audzēkņu izpildījuši otro sporta klasi

9.

SMP-12

6

10

14–17

Dalība astoņās valsts sacensībās un otrās sporta klases izpilde

10.

SMP-22

5

10

15–18

Dalība astoņās valsts sacensībās un 50 % audzēkņu izpildījuši pirmo sporta klasi

11.

SMP-32

4

10

16–19

Dalība 10 valsts sacensībās un pirmās sporta klases izpilde

12.

ASM2

2

6

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, sporta meistara kandidāta normas izpilde

Piezīmes.

1 Maksimālais audzēkņu skaits – 15 audzēkņi, ja peldēšanas apmācības notiek mazajā peldbaseinā.

2 Maksimālais audzēkņu skaits vienā 25 m peldbaseina celiņā – 12 audzēkņi;

2.28. pludmales volejbols*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

8

14

6–9

Nav

2.

MT-1

8

14

8–10

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

8

14

9–11

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

14

10–12

Dalība divās oficiālās sacensībās, kopējais minimālais spēļu skaits – 10 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

14

11–13

Dalība trijās oficiālās sacensībās, kopējais minimālais spēļu skaits – 10 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

10

14

12–14

Dalība trijās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 15 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

8

14

13–15

Dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 20 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

6

14

14–16

Dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā divās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 25 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

4

8

15–17

1. Dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā divās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 25 spēles un kontrolnormatīvu izpilde.

2. 25 % audzēkņu valsts čempionātos iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē vai grupā ir vismaz viens Latvijas valsts izlases kandidāts

10.

SMP-2

4

8

16–18

1. Dalība četrās sacensībās, tajā skaitā oficiālās vai starptautiskās un ne mazāk kā divās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 30 spēles un kontrolnormatīvu izpilde.

2. 25 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē vai grupā ir vismaz viens Latvijas valsts izlases kandidāts

11.

SMP-3

4

8

17–19

1. Dalība piecās sacensībās, tajā skaitā oficiālās vai starptautiskās un ne mazāk kā divās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 30 spēles un kontrolnormatīvu izpilde.

2. 50 % audzēkņu valsts čempionātos iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē vai grupā ir vismaz viens Latvijas valsts izlases kandidāts

12.

ASM

4

6

18–25

1. Dalība piecās sacensībās, tajā skaitā oficiālās, starptautiskās un ne mazāk kā divās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 35 spēles un kontrolnormatīvu izpilde.

2. 50 % audzēkņu valsts čempionātos iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē vai grupā ir vismaz viens Latvijas valsts izlases kandidāts

Piezīme. * Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, SSG un MT-1 grupās drīkst komplektēt jauktās grupas (meitenes un zēni);

2.29. regbijs*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

14

20

7–10

Nav

2.

MT-1

14

20

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

14

20

9–12

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

14

20

10–13

Dalība Latvijas čempionātā un vienā starptautiskā turnīrā

5.

MT-4

14

18

11–14

Dalība Latvijas čempionātā un vienā starptautiskā turnīrā

6.

MT-5

12

18

12–15

Dalība Latvijas čempionātā un divos starptautiskos turnīros

7.

MT-6

10

16

13–16

Dalība divās valsts sacensībās, Latvijas čempionātā, divos starptautiskos turnīros vai valsts kadetu izlases kandidāts

8.

MT-7

10

16

14–17

Dalība trijās valsts sacensībās, Latvijas čempionātā, divos starptautiskos turnīros, valsts kadetu vai junioru izlases kandidāts

9.

SMP-1

8

12

15–18

Dalība trijās valsts sacensībās, Latvijas junioru čempionātā, trijos starptautiskos turnīros, junioru vai nacionālās izlases kandidāts

10.

SMP-2

8

12

16–19

Dalība trijās valsts sacensībās, Latvijas junioru čempionātā, trijos starptautiskos turnīros, junioru vai nacionālās izlases kandidāts

11.

SMP-3

8

12

17–20

Dalība četrās valsts sacensībās, Latvijas junioru vai pieaugušo čempionātā, trijos starptautiskos turnīros, U-20 vai nacionālās izlases kandidāts

12.

ASM

7

12

18–25

Dalība četrās valsts sacensībās, Latvijas čempionātā, Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīme. * Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, SSG, MT-1, MT-2, MT-3 un MT-4 grupās drīkst komplektēt jauktās grupas (meitenes un zēni);

2.30. riteņbraukšana*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

14

8–10

Nav

2.

MT-1

10

14

9–11

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kustību koordinācijas testu izpilde

3.

MT-2

9

12

10–12

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un vispārējās fiziskās sagatavotības testu izpilde

4.

MT-3

8

12

11–13

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā, vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības testu izpilde

5.

MT-4

8

12

12–14

Dalība trijās oficiālās sacensībās un vispārējās un speciālās fiziskās sagatavotības testu izpilde

6.

MT-5

7

10

13–15

Dalība četrās oficiālās sacensībās, jaunatnes sporta klases izpilde

7.

MT-6

6

10

14–16

Dalība piecās oficiālās un vienās valsts sacensībās, jaunatnes sporta klases vai trešās sporta klases izpilde

8.

MT-7

5

8

15–17

Dalība sešās oficiālās un divās valsts sacensībās, trešās sporta klases izpilde

9.

SMP-1

5

8

16–18

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, trešās vai otrās sporta klases izpilde

10.

SMP-2

4

8

17–19

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, otrās vai pirmās sporta klases izpilde

11.

SMP-3

3

6

18–20

50 % audzēkņu (komanda) valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, pirmās sporta klases vai sporta meistara kandidāta normas izpilde

12.

ASM

2

3

19–25

Latvijas nacionālās izlases dalībnieks vai kandidāts, sporta meistara kandidāta normas izpilde

Piezīme. * Visiem riteņbraucējiem jābūt velosipēda vadītāja apliecībām, eksāmenus Ceļu satiksmes drošības direkcijā kārto no 12 gadu vecuma;

2.31. smaiļošana un kanoe airēšana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

18

7–10

Nav

2.

MT-1

10

18

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

14

9–12

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

14

10–13

Dalība divās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

8

12

11–14

Sešu audzēkņu dalība trijās oficiālās sacensībās un piektās sporta klases izpilde

6.

MT-5

7

12

12–15

Piecu audzēkņu dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā vienās valsts sacensībās, un ceturtās sporta klases izpilde

7.

MT-6

6

12

13–16

Piecu audzēkņu dalība piecās oficiālās sacensībās, tajā skaitā divās valsts sacensībās, pieci audzēkņi izpildījuši trešo sporta klasi un divi audzēkņi izpildījuši ceturto sporta klasi

8.

MT-7

5

12

14–17

Četru audzēkņu dalība sešās valsts sacensībās, četri audzēkņi izpildījuši otro sporta klasi un divi audzēkņi izpildījuši trešo sporta klasi

9.

SMP-1

4

6

15–18

Triju audzēkņu dalība četrās valsts sacensībās un iekļūšana izcīnīto vietu pirmajā pusē, divi audzēkņi izpildījuši pirmo sporta klasi

10.

SMP-2

4

6

16–19

Triju audzēkņu dalība trijās valsts sacensībās un iekļūšana izcīnīto vietu pirmajā pusē, viens audzēknis izpildījis sporta meistara kandidāta sporta klasi un divi audzēkņi – I sporta klasi

11.

SMP-3

3

6

17–20

Triju audzēkņu dalība trijās valsts sacensībās un iekļūšana izcīnīto vietu pirmajā pusē, trīs audzēkņi izpildījuši sporta meistara kandidāta sporta klasi

12.

ASM

2

4

18–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks, kandidāts, audzēkņi izpildījuši sporta meistara kandidāta sporta klasi

2.32. sporta dejas

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

16

5–8

Nav

2.

MT-1

12

16

6–9

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

10

16

7–10

Dalība divās oficiālās sacensībās, iesācēju klases 1.līmenis

4.

MT-3

10

14

8–11

Dalība četrās oficiālās sacensībās, iesācēju klases 2.līmenis

5.

MT-4

8

14

9–12

Dalība sešās oficiālās sacensībās, iesācēju klases 3.līmenis

6.

MT-5

8

12

10–13

Dalība astoņās oficiālās sacensībās, E4 un E6 klase

7.

MT-6

6

12

11–14

Dalība astoņās oficiālās sacensībās, E6 un D klase

8.

MT-7

6

10

12–15

Dalība 10 oficiālās sacensībās, E6 un D klase

9.

SMP-1

4

8

13–16

Dalība 10 sporta federācijas kalendārā iekļautajās sacensībās, D un C klase, divi pāri iekļuvuši Latvijas čempionātā izcīnīto vietu pirmajā pusē

10.

SMP-2

4

8

14–17

Dalība 12 oficiālās sacensībās, D un C klase, divi pāri iekļuvuši Latvijas čempionātā izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā

11.

SMP-3

4

8

15–19

Dalība 14 oficiālās sacensībās, C un B klase, divi pāri iekļuvuši Latvijas čempionātā izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā

12.

ASM

2

4

16–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, B, A vai S klase

2.33. sporta vingrošana

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

16

5–7

Nav

2.

MT-1

10

16

6–8

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

9

14

7–9

SFS kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

8

14

8–10

Audzēkņi startē 1.sporta klasē vai SFS kontroles normatīvu izpilde

5.

MT-4

8

14

9–11

Audzēkņi izpildījuši 1.sporta klasi vai startē 2.sporta klasē

6.

MT-5

7

12

10–12

Audzēkņi izpildījuši 2.sporta klasi vai startē 3.sporta klasē

7.

MT-6

7

12

11–13

Audzēkņi izpildījuši 3.sporta klasi vai startē 4.sporta klasē

8.

MT-7

6

10

12–14

Audzēkņi izpildījuši 4.sporta klasi vai startē 5.sporta klasē vai FIG Pre – junioru izvēles programmā

9.

SMP-1

5

8

13–15

Audzēkņi izpildījuši 5.sporta klasi vai startē 6.sporta klasē vai FIG Pre – junioru izvēles programmā

10.

SMP-2

4

8

14–16

Audzēkņi izpildījuši 6.sporta klasi vai startē FIG junioru izvēles programmā

11.

SMP-3

3

8

15–17

Latvijas izlases dalībnieks vai kandidāts vai startē FIG junioru izvēles programmā

12.

ASM

2

4

16–25

Latvijas izlases dalībnieks vai kandidāts vai startē FIG izvēles programmā

2.34. svarcelšana*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

14

7–10

Nav

2.

MT-1

9

14

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

8

12

9–12

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

7

12

10–13

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

7

12

11–14

Dalība divās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

6

10

12–15

Dalība trijās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

6

10

13–16

Dalība četrās oficiālās sacensībās, vienās valsts sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

5

10

14–17

Dalība četrās oficiālās sacensībās un divās valsts sacensībās, 75 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, divi audzēkņi ierindojušies no 1. līdz 3.vietai savā vecuma grupā

9.

SMP-1

4

8

15–18

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā pusē, divi audzēkņi ierindojušies no 1. līdz 3.vietai savā vecuma grupā

10.

SMP-2

4

8

16–19

50 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, divi audzēkņi ierindojušies no 1. līdz 3.vietai savā vecuma grupā

11.

SMP-3

3

8

17–20

75 % audzēkņu valsts sacensībās iekļuvuši izcīnīto vietu pirmajā ceturtdaļā, divi audzēkņi ierindojušies no 1. līdz 3.vietai savā vecuma grupā

12.

ASM

2

4

18–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīme. * Minimālais audzēkņu vecums svarcelšanas specializācijai ir septiņi gadi;

2.35. šahs

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

20

6–9

Nav

2.

MT-1

12

20

7–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

11

18

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

4.

MT-3

10

18

9–12

Dalība vienās oficiālās, valsts vai starptautiskās sacensībās

5.

MT-4

9

16

10–13

Dalība vienās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās vai izpildīta ceturtā sporta klase

6.

MT-5

8

16

11–14

Dalība vienās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, četri audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta trešā sporta klase

7.

MT-6

7

14

12–15

Dalība vienās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, četri audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta otrā sporta klase

8.

MT-7

6

14

13–16

Dalība divās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, trīs audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta otrā sporta klase

9.

SMP-1

5

10

14–17

Dalība divās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, trīs audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta pirmā sporta klase

10.

SMP-2

4

10

15–18

Dalība divās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, divi audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta pirmā sporta klase un viena meistarkandidāta balle (punkts)

11.

SMP-3

3

10

16–19

Dalība divās oficiālās un vienās valsts vai starptautiskās sacensībās, divi audzēkņi iekļuvuši valsts vai starptautiskās sacensībās izcīnīto vietu pirmajā pusē vai izpildīta pirmā sporta klase un divas meistarkandidāta balles (punkti)

12.

ASM

2

4

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts vai izpildīta meistarkandidāta norma

2.36. šorttreks

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

14

20

6–8

Nav

2.

MT-1

14

20

7–9

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

12

18

8–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

4.

MT-3

10

18

9–11

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

9

16

10–12

Dalība četrās oficiālās un vienās valsts sacensībās, kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

8

14

11–13

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās

7.

MT-6

7

12

12–14

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās

8.

MT-7

6

10

13–15

Dalība piecās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās

9.

SMP-1

5

8

14–16

Dalība sešās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts

10.

SMP-2

4

8

15–17

Dalība sešās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts

11.

SMP-3

3

8

16–18

Dalība sešās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās, Latvijas jaunatnes izlases dalībnieks vai kandidāts

12.

ASM

2

4

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks

2.37. teniss

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

10

14

5–9

Nav

2.

MT-1

10

14

7–10

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

9

12

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

4.

MT-3

8

12

9–12

Dalība trijās oficiālās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

7

12

10–13

Dalība trijās oficiālās un vienās valsts sacensībās, 50 % audzēkņu iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā

6.

MT-5

6

10

11–14

Dalība trijās valsts sacensībās, 75 % audzēkņu iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā

7.

MT-6

5

10

12–15

Dalība četrās valsts sacensībās, 100 % audzēkņu iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā, kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

4

9

13–16

Dalība piecās valsts sacensībās, 100 % audzēkņu iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā, kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

4

9

14–17

Latvijas tenisa reitingā audzēkņi ierindojušies no 1.vietas līdz 50.vietai

10.

SMP-2

3

8

15–18

Dalība Latvijas čempionātā, Latvijas tenisa reitingā audzēkņi ierindojušies no 1.vietas līdz 32.vietai

11.

SMP-3

3

6

16–19

Latvijas čempionātā izcīnīta 1.–16.vieta, Latvijas tenisa reitingā audzēkņi ierindojušies no 1.vietas līdz 30.vietai

12.

ASM

2

4

17–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks, Latvijas tenisa reitingā audzēkņi ieguvuši

1.–4.vietu

2.38. triatlons*

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

16

8–10

Nav

2.

MT-1

12

16

9–11

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā, vai kontrolnormatīvu izpilde

3.

MT-2

10

14

10–12

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā, dalība divās oficiālās sacensībās

4.

MT-3

10

14

11–13

Dalība trijās oficiālās sacensībās

5.

MT-4

9

12

12–14

Dalība četrās oficiālās sacensībās un vienās valsts sacensībās

6.

MT-5

8

10

13–15

Dalība piecās oficiālās sacensībās un divās valsts sacensībās

7.

MT-6

7

9

14–16

Dalība piecās oficiālās sacensībās, divās valsts sacensībās un divās starptautiskās sacensībās

8.

MT-7

6

9

15–17

Dalība sešās oficiālās sacensībās, divās valsts sacensībās un divās starptautiskās sacensībās

9.

SMP-1

5

8

16–18

Dalība Latvijas čempionātā, starptautiskās sacensībās, grupā ir vismaz viens valsts izlases dalībnieks

10.

SMP-2

4

8

17–19

Dalība Latvijas čempionātā, starptautiskās sacensībās, grupā ir vismaz viens valsts izlases dalībnieks

11.

SMP-3

3

7

18–20

Dalība Latvijas čempionātā, starptautiskās sacensībās, grupā ir vismaz viens valsts izlases dalībnieks

12.

ASM

2

4

19–25

Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts

Piezīme. * Visiem audzēkņiem jābūt velosipēda vadītāja apliecībām, eksāmenus Ceļu satiksmes drošības direkcijā kārto no 12 gadu vecuma;

2.39. vieglatlētika

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

12

20

7–10

Nav

2.

MT-1

12

20

8–11

75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

11

20

9–12

Dalība vienās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

10

20

10–13

Dalība divās oficiālās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

9

20

11–14

Dalība trijās oficiālās sacensībās vai vienās valsts sacensībās/starptautiskās sacensībās vai 70 % audzēkņu izpildījuši trešo jaunatnes sporta klasi

6.

MT-5

8

20

12–15

Dalība četrās oficiālās sacensībās vai divās valsts sacensībās/starptautiskās sacensībās vai 70 % audzēkņu izpildījuši otro jaunatnes sporta klasi

7.

MT-6

7

18

13–16

Dalība piecās oficiālās sacensībās vai divās valsts sacensībās/starptautiskās sacensībās vai 70 % audzēkņu izpildījuši pirmo jaunatnes sporta klasi

8.

MT-7

6

16

14–17

Dalība sešās oficiālās sacensībās vai divās valsts sacensībās/starptautiskās sacensībās vai 70 % audzēkņu izpildījuši trešo sporta klasi

9.

SMP-1

5

12

15–18

50 % audzēkņu iekļuvuši valsts sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 75 % vai atkārtoti izpildīta trešā sporta klase

10.

SMP-2

4

12

16–19

50 % audzēkņu iekļuvuši valsts sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 50 % vai izpildīta otrā sporta klase

11.

SMP-3

3

12

17–20

50 % audzēkņu iekļuvuši valsts sacensībās izcīnīto vietu pirmajos 25 % vai izpildīta pirmā sporta klase

12.

ASM

2

6

18–25

Valsts nacionālās, U-23, U-20 izlases dalībnieki vai meistarkandidāta normas izpilde

2.40. volejbols

Nr.
p.k.

Grupas kvalifikācija

Nosacījumi

Rezultativitātes kritēriji

audzēkņu skaits

audzēkņu vecums

minimālais

maksimālais

1.

SSG

14

20

6–9

Nav

2.

MT-1

12

20

8–10

Nav, ja audzēknis tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā

3.

MT-2

12

20

9–11

Dalība trijās oficiālās sacensībās, 10 spēlēs un kontrolnormatīvu izpilde

4.

MT-3

12

18

10–12

Dalība trijās oficiālās sacensībās, tai skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, kopējais minimālais spēļu skaits – 15 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

5.

MT-4

12

18

11–13

Dalība trijās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, kopējais minimālais spēļu skaits – 20 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

6.

MT-5

10

16

12–14

Dalība trijās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 20 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

7.

MT-6

10

16

13–15

Dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 25 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

8.

MT-7

8

16

14–16

Dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 25 spēles un kontrolnormatīvu izpilde

9.

SMP-1

8

14

15–17

1. Dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 30 spēles un kontrolnormatīvu izpilde.

2. Valsts čempionātā komanda iekļuvusi komandu izcīnīto vietu pirmajā pusē vai grupā ir Latvijas valsts izlašu kandidāti

10.

SMP-2

8

14

16–18

1. Dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 35 spēles un kontrolnormatīvu izpilde.

2. Valsts čempionātā komanda iekļuvusi komandu izcīnīto vietu pirmajā pusē vai grupā ir Latvijas valsts izlašu kandidāti, vai dalība pirmajā līgā vai nacionālajā līgā

11.

SMP-3

8

14

17–19

1. Dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 40 spēles un kontrolnormatīvu izpilde.

2. Valsts čempionātā komanda iekļuvusi komandu izcīnīto vietu pirmajā pusē vai grupā ir Latvijas valsts izlašu kandidāti, vai dalība pirmajā līgā vai nacionālajā līgā

12.

ASM

8

14

18–25

1. Dalība četrās oficiālās sacensībās, tajā skaitā ne mazāk kā vienās valsts sacensībās, minimālais spēļu skaits – 40 spēles un kontrolnormatīvu izpilde.

2. Valsts čempionātā komanda iekļuvusi komandu izcīnīto vietu pirmajā pusē vai grupā ir Latvijas valsts izlašu kandidāti, vai dalība pirmajā līgā vai nacionālajā līgā

Piezīme. * Lai nodrošinātu bērnu vispusīgu fizisko sagatavotību, SSG un MT-1 grupās drīkst komplektēt jauktās grupas (meitenes un zēni).

Piezīmes.

1. Audzēkņus, kuri apgūst sporta interešu izglītības programmas, attiecīgajā sporta veidā no SSG grupas līdz MT-3 grupai var uzņemt bez kontrolnormatīvu izpildes.

2. Mācību treniņu grupas var papildināt ar attiecīgas kvalifikācijas audzēkņiem, ja tie ir apguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas citā akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē vai pēc kontrolnormatīvu izpildes.

3. Audzēkņi, kuri iegūst vispārējo izglītību Murjāņu sporta ģimnāzijā, drīkst paralēli apgūt profesionālās ievirzes sporta izglītību saskaņā ar Murjāņu sporta ģimnāzijas attiecīgā sporta veida trenera izstrādātu un attiecīgās sporta federācijas apstiprinātu individuālu treniņu plānu.

4. Izglītības iestādes vadītājs apstiprina mācību treniņu grupu, ja vismaz 75 % grupas audzēkņu ir izpildījuši noteiktos rezultativitātes kritērijus.

5. Ja audzēknis objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, slimība, trauma) nav piedalījies valsts sacensībās, bet ir piedalījies Eiropas vai pasaules čempionātā, tiek uzskatīts, ka viņš ir izpildījis noteiktos rezultativitātes kritērijus.

6. Audzēkni, kurš ir izpildījis augstākas mācību treniņu grupas rezultativitātes kritērijus, var pārcelt uz atbilstošu grupu ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

7. Mācību treniņu grupa, kurā vairāk par 25 % grupas audzēkņu nav izpildījuši attiecīgajai grupai noteiktos rezultativitātes kritērijus, var palikt iepriekšējā grupas kvalifikācijā, tomēr šai grupai nav tiesību pretendēt uz valsts finansējumu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.625)

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "zīmoga vieta" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. Pielikumā lietotie saīsinājumi:

2.1. n – n-tais gads (gads, kurā tiek iesniegta veidlapa par izglītības iestādes audzēkņu skaitu);

2.2. n-1 – iepriekšējais gads pirms n-tā gada;

2.3. n+1 – nākošais gads pēc n-tā gada;

2.4. SSG – sākuma sagatavošanas grupa;

2.5. MT-1 – mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa;

2.6. MT-2 – mācību treniņu otrā apmācības gada grupa;

2.7. MT-3 – mācību treniņu trešā apmācības gada grupa;

2.8. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa;

2.9. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa;

2.10. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa;

2.11. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa;

2.12. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa;

2.13. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa;

2.14. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa;

2.15. ASM – augstākās sporta meistarības grupa.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.625)

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.625)

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036

(Pielikums grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.625)

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036
Stundu skaits mācību treniņu grupās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs

(Pielikums grozīts ar MK 15.07.2016. noteikumiem Nr. 475)

Nr.p.k.

Grupas kvalifikācija

Maksimālais stundu skaits nedēļā

Dalība sacensībās no stundu skaita nedēļā

1.

SSG

6

līdz 10 %

2.

MT-1

8

līdz 10 %

3.

MT-2

9

līdz 10 %

4.

MT-3

11

līdz 15 %

5.

MT-4

13

līdz 15 %

6.

MT-5

15

līdz 20 %

7.

MT-6

17

līdz 20 %

8.

MT-7

19

līdz 20 %

9.

SMP-1

20

līdz 25 %

10.

SMP-2

20

līdz 25 %

11.

SMP-3

21

līdz 25 %

12

ASM

23

līdz 30 %

Piezīme. Pielikumā lietotie saīsinājumi:

1. SSG – sākuma sagatavošanas grupa.

2. MT-1 – mācību treniņu pirmā apmācības gada grupa.

3. MT-2 – mācību treniņu otrā apmācības gada grupa.

4. MT-3 – mācību treniņu trešā apmācības gada grupa.

5. MT-4 – mācību treniņu ceturtā apmācības gada grupa.

6. MT-5 – mācību treniņu piektā apmācības gada grupa.

7. MT-6 – mācību treniņu sestā apmācības gada grupa.

8. MT-7 – mācību treniņu septītā apmācības gada grupa.

9. SMP-1 – sporta meistarības pilnveidošanas pirmā apmācības gada grupa.

10. SMP-2 – sporta meistarības pilnveidošanas otrā apmācības gada grupa.

11. SMP-3 – sporta meistarības pilnveidošanas trešā apmācības gada grupa.

12. ASM – augstākās sporta meistarības grupa.

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036

Izglītības un zinātnes ministrs R.Ķīlis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1036Pieņemts: 27.12.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Zaudē spēku: 01.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
242208
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.09.2014","iso_value":"2014\/09\/05","content":"<font class='s-1'>05.09.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-04.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.09.2013","iso_value":"2013\/09\/07","content":"<font class='s-1'>07.09.2013.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-06.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)