Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Liepājā 2011.gada 27.oktobrī (prot. Nr.12, 5.§)
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs

(Nosaukums Liepājas pilsētas domes 16.02.2012. saistošo noteikumu Nr.4 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
11.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Liepājas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus (turpmāk – atvieglojumi), atvieglojumu apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 16.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

2. Atvieglojumus piešķir izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu Liepājas vispārējās izglītības iestādē un kura deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas valstspilsētā. Prasība par deklarēto dzīvesvietu neattiecas uz Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ šā bruņotā konflikta norises laikā un kuri apgūst izglītības programmas kādā no Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, ja to faktiskā dzīvesvieta reģistrēta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistrā Liepājas valstspilsētā.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 15.09.2022. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

3. Noteikumi neattiecas uz Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, kurās izglītojamo ēdināšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 16.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.4)

4. Katram izglītojamajam ir tiesības uz vienu atvieglojuma veidu.

5. (Svītrots ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

II. ATVIEGLOJUMU APMĒRS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

6. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam:

6.1. kuram noteikta invaliditāte;

6.2. kurš apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 010151111);

6.3. kurš atrodas aizbildnībā;

6.4. no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

7. Pirmsskolas izglītības iestādē atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam:

7.1. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

7.2. (svītrots ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12);

7.3. ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" atzinumu par atvieglojumu piešķiršanas nepieciešamību (turpmāk – Sociālā dienesta atzinums).

III. ATVIEGLOJUMU APMĒRS VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀ SKOLĀ

8. Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 100% apmērā (brīvpusdienas) ir tiesības saņemt izglītojamajam:

8.1. kuram noteikta invaliditāte;

8.2. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

8.3. kurš atrodas aizbildnībā;

8.4. no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem, vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedzis 24 gadu vecumu;

8.5. ar Sociālā dienesta atzinumu;

8.6. atsevišķos gadījumos, ja vispārizglītojošās skolas sociālais pedagogs un izglītojamā klases audzinātājs konstatē, ka izglītojamā sociālie apstākļi liedz viņam saņemt maksas ēdināšanu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57; Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

8.1 Vispārizglītojošā skolā atvieglojumu 50 % apmērā ir tiesības saņemt izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs bērnus vecumā līdz 18 gadiem vai ar I vai II invaliditātes grupu, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet, ja kāds no bērniem turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādes dienas maiņā, tad līdz dienai, kad viņš sasniedz 24 gadu vecumu.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

IV. ATVIEGLOJUMU PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

9. Atvieglojumus pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, ja iesniedzējam ir oficiālā elektroniskā adrese, iesniedzot elektronisku iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam vai direktoram. Ja personai nav oficiālā elektroniskā adrese, tā iesniegumu iesniedz klātienē izglītības iestādē.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

9.1 Atvieglojumus noteikumu 8.6.apakšpunktā noteiktajā gadījumā pieprasa izglītojamā klases audzinātājs, iesniedzot iesniegumu vispārizglītojošās skolas direktoram. Iesniegumam pievieno vispārizglītojošās skolas sociālā pedagoga un klases audzinātāja atzinumu.

(Liepājas pilsētas domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr.57 redakcijā)

V. ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

10. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu izglītības iestādes vadītājs vai direktors pieņem trīs darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no izglītojamā vecāka, likumiskā pārstāvja vai klases audzinātāja, par ko izdod rīkojumu, kurā norāda izglītojamam piešķirtā atvieglojuma apmēru un termiņu, uz kādu tas piešķirts.

(Liepājas pilsētas domes 12.12.2013. saistošo noteikumu Nr.57 redakcijā)

11. Atvieglojumus piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas uz šādu termiņu:

11.1. noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 8.1., 8.3. un 8.4. apakšpunktā, 8.1 punktā noteiktajā gadījumā – līdz mācību gada beigām;

11.2. noteikumu 7.1., 7.3., 8.2. un 8.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – līdz attiecīgajā dokumentā norādītā termiņa beigām;

11.3. noteikumu 8.6.apakšpunktā noteiktajā gadījumā – līdz 2 (diviem) mēnešiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 20.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.28; 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57; Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 16.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

12. Atvieglojumus nepiešķir, ja izglītojamais neatbilst nevienam no šajos noteikumos noteiktajam kritērijam vai izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus.

13. Atvieglojumus pārtrauc, ja:

13.1. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā, izglītojamā ģimene neatbilst kādam šo noteikumu kritērijam;

13.2. ģimenei ir atcelts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

13.3. izglītojamais pārtrauc mācības attiecīgajā izglītības iestādē;

13.4. mainījušies sociālie apstākļi izglītojamajam, kuram atvieglojumi piešķirti 8.6.apakšpunktā noteiktajā gadījumā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 12.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.57)

VI. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

14. Ja izglītojamajam nav tiesības uz atvieglojumu, izglītības iestāde atsaka atvieglojumu piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

15. Izglītības iestādes lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu mēneša laikā var apstrīdēt Izglītības pārvaldē, bet Izglītības pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

16. Atzīt par spēku zaudējušiem:

16.1. Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra lēmuma Nr.643 "Par brīvpusdienām Liepājas pilsētas vispārizglītojošās skolās" 2.punktu;

16.2. Liepājas pilsētas domes 2005.gada 15.decembra noteikumus Nr.6 "Par brīvpusdienu piešķiršanu vispārizglītojošās skolās";

16.3. Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.623 "Par bērnu ēdināšanu Liepājas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs" 3.punktu;

16.4. Liepājas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra noteikumus Nr.2 "Vecāku maksas atvieglojumi par bērnu ēdināšanu vispārēja tipa pirmsskolas izglītības iestādēs".

17. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

18. Noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 27.10.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 15.12.2011.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
241340
{"selected":{"value":"27.09.2022","content":"<font class='s-1'>27.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.09.2022","iso_value":"2022\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2022","iso_value":"2022\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2022.-26.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2014","iso_value":"2014\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2014.-22.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2013","iso_value":"2013\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2013.-13.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.03.2012","iso_value":"2012\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2012.-31.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-20.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.09.2022
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)