Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16

Liepājā 2024. gada 18. aprīlī (prot. Nr. 4, 9. §)
Liepājas valstspilsētas pašvaldības izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu,
Pašvaldību likuma 44. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Liepājas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītojamiem ir tiesības saņemt pašvaldības noteiktos ēdināšanas maksas atvieglojumus, kā arī ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru un saņemšanas kārtību.

2. Ēdināšanas maksas atvieglojumus noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt Liepājas vispārējās izglītības iestādes izglītojamajam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu un kura deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Noteikumu 2. punkta nosacījums par deklarēto dzīvesvietu neattiecas uz Liepājas vispārējās izglītības iestādes izglītojamo, kas ir Ukrainas civiliedzīvotājs Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē un viņa faktiskā dzīvesvieta ir reģistrēta pašvaldībā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta sniegšanai nepieciešamās informācijas reģistrā.

4. Noteikumi neattiecas uz Liepājas vispārējās izglītības iestādēm, kurās izglītojamo ēdināšanas izmaksas sedz no valsts budžeta līdzekļiem.

5. Ēdināšanas maksas atvieglojumu 100 % apmērā ir tiesības saņemt:

5.1. pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam:

5.1.1. kuram noteikta invaliditāte;

5.1.2. kurš apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (programmas kods 010151111);

5.1.3. kurš atrodas aizbildnībā;

5.1.4. no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem, bet, ja kāds no bērniem ir persona ar I vai II invaliditātes grupu vai turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad persona ir sasniegusi 24 gadu vecumu;

5.2. vispārizglītojošās izglītības iestādes izglītojamajam:

5.2.1. kuram noteikta invaliditāte;

5.2.2. kurš atrodas aizbildnībā;

5.2.3. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

5.2.4. no ģimenes, kura audzina četrus un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem, bet, ja kāds no bērniem ir persona ar I vai II invaliditātes grupu vai turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad persona ir sasniegusi 24 gadu vecumu;

5.2.5. atsevišķos gadījumos, ja sociālu apstākļu dēļ izglītojamajam nav iespējams saņemt maksas ēdināšanu.

6. Ēdināšanas maksas atvieglojumu 50 % apmērā ir tiesības saņemt:

6.1. pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

6.2. vispārizglītojošās izglītības iestādes izglītojamajam no ģimenes, kura audzina trīs un vairāk bērnus vecumā līdz 18 gadiem, bet, ja kāds no bērniem ir persona ar I vai II invaliditātes grupu vai turpina mācības vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē dienas maiņā, tad līdz dienai, kad persona ir sasniegusi 24 gadu vecumu.

7. Ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanai:

7.1. pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu izglītības iestādē;

7.2. privātas vispārējās izglītības iestādes izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu pašvaldības iestādē "Liepājas Izglītības pārvalde" (turpmāk – Izglītības pārvalde).

8. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot tiešsaistes formu Liepājas e-pakalpojumu sistēmā tīmekļvietnē epakalpojumi.liepaja.lv, pirms pieteikuma formas aizpildīšanas autentificējoties sistēmā, izmantojot e-parakstu, e-ID vai internetbankas autentifikācijas līdzekļus.

9. Ēdināšanas maksas atvieglojumu saņemšanai noteikumu 5.2.5. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, izglītojamā klases audzinātājs izglītības iestādes direktoram iesniedz iesniegumu, kam pievieno izglītības iestādes sociālā pedagoga un klases audzinātāja sagatavotu atzinumu.

10. Izglītības iestādes vai Izglītības pārvaldes vadītājs trīs darba dienu laikā izskata iesniegumu, pārbauda lēmuma pieņemšanai nepieciešamās ziņas un pieņem lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu, par ko izdod rīkojumu, kurā norāda izglītojamajam piešķirtā atvieglojuma apmēru un termiņu, uz kādu tas piešķirts.

11. Atvieglojumus piešķir no lēmuma pieņemšanas dienas uz šādu termiņu:

11.1. noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.4. un 6.2.  apakšpunktā noteiktajā gadījumā – līdz mācību gada beigām;

11.2. noteikumu 5.2.3. un 6.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā – līdz attiecīgā statusa termiņa beigām;

11.3. noteikumu 5.2.5. apakšpunktā noteiktajā gadījumā – līdz diviem mēnešiem.

12. Izglītības pārvalde par izglītojamajam piešķirto ēdināšanas maksas atvieglojumu informē privāto izglītības iestādi.

13. Ja izglītojamais neatbilst noteikumos noteiktajiem nosacījumiem, izglītības iestādes vai Izglītības pārvaldes vadītājs atsaka atvieglojumu piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

14. Izglītības iestādes vadītāja lēmumu mēneša laikā var apstrīdēt Izglītības pārvaldē. Izglītības pārvaldes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Izglītības pārvaldes vadītāja sākotnējo lēmumu var apstrīdēt Izglītības pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā.

16. Ēdināšanas maksas atvieglojumus pārtrauc šādos gadījumos:

16.1. ir mainījušies faktiskie un tiesiski apstākļi un izglītojamā ģimene vairs neatbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem;

16.2. izglītojamais ir pārtraucis mācības izglītības iestādē;

16.3. ir uzlabojušies sociālie apstākļi izglītojamajam, kuram atvieglojumi piešķirti 5.2.5. apakšpunktā noteiktajā gadījumā.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas domes 2011. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 197. nr.; 2012, 45. nr.; 2013, 22. nr.; 2014, 8. nr.; 2022, 161. nr., 2022, 186. nr.).

Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
Saistošo noteikumu "Liepājas valstspilsētas pašvaldības izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saistošie noteikumi"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija 

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Pašvaldību likuma pārejas noteikumu 6. punktu dome izvērtē uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdoto saistošo noteikumu atbilstību Pašvaldību likumam un izdod jaunus saistošos noteikumus atbilstoši pilnvarojumam. Līdz jaunu saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam, piemērojami uz likuma "Par pašvaldībām" normu pamata izdotie saistošie noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar likumu.

Ņemot vērā, ka likums "Par pašvaldībām" ir zaudējis spēku, 2024. gada 1. jūlijā spēku zaudēs 2011. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 13 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Liepājas vispārējās izglītības iestādēs" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 13). Ar mērķi nodrošināt tiesiskā regulējuma nepārtrauktību no Liepājas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) budžeta finansēto ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai Liepājas vispārējas izglītības iestāžu izglītojamiem, ir sagatavoti jauni saistošie noteikumi "Liepājas valstspilsētas pašvaldības izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saistošie noteikumi" (turpmāk – saistošie noteikumi).

Pašvaldību likuma 44. panta otrā daļa noteic, ka dome var izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punkts noteic, ka pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas tā sedz. Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu ēdināšanas maksas atvieglojumus Liepājas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, ir nepieciešams izdot saistošos noteikumus.

Saistošajos noteikumos precizēta atvieglojumu pieprasīšanas kārtība, papildus normatīvajos aktos noteiktajiem iesnieguma iesniegšanas veidiem, paredzot iespēju vecākam iesniegt pieteikumu, izmantojot tiešsaistes formu Liepājas e-pakalpojumu sistēmā. Tiek saglabāts iepriekš saistošajos noteikumos Nr. 13 noteiktais atvieglojumu apmērs, kas ir 50 %–100 % no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas. Saistošajos noteikumos netiek mainīts izglītojamo loks, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus.

Saskaņā ar noteikumiem Nr. 13 piešķirtie ēdināšanas maksas atvieglojumi būs spēkā līdz attiecīgajā rīkojumā norādītā termiņa beigām.

Saistošajiem noteikumiem nav alternatīvu, jo kārtību, kādā pašvaldība iedzīvotājiem piešķir noteikta veida no pašvaldības budžeta finansētu materiālo atbalstu, pašvaldībai jānosaka saistošajos noteikumos.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetuIzglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem un to apjoms ir atkarīgs no pašvaldības finansiālajām iespējām.

Pašvaldības plānotais budžets saistošajos noteikumos noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu nodrošināšanai 2024. gadā kopā ir 1 210 328 euro, no tiem pirmsskolas izglītības iestādēm – 637 938 euro un vispārizglītojošām izglītības iestādēm – 572 390 euro.

Finansējums saistošo noteikumu īstenošanai ik gadu tiks paredzēts pašvaldības budžetā.

3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenciSaistošie noteikumi paredz nodrošināt jau esošus pašvaldības finansētus atvieglojumus un labvēlīgi ietekmē izglītojamo ģimeņu materiālo situāciju, jo pašvaldība pilnībā vai daļēji sedz bērna ēdināšanas izmaksas izglītības iestādē.

Saistošajiem noteikumiem nav ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi un konkurenci.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksāmSaistošajiem noteikumiem nebūs ietekme uz kopējo administratīvo slogu, jo netiek veidotas jaunas institūcijas. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības dibinātās izglītības iestādes un Liepājas Izglītības pārvalde.

Personām (ģimenēm) tiek atvieglota administratīvā procedūra, paredzot papildu iespēju iesniegt pieteikumu, izmantojot tiešsaistes formu Liepājas e-pakalpojumu sistēmā.

Nav paredzamas papildu administratīvo procedūru izmaksas.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiemSaistošie noteikumi skar pašvaldības funkciju izglītības jomā. Ar saistošo noteikumu apstiprināšanu saturiski netiek veidota jauna pašvaldības autonomā funkcija, bet tiek precizēts esošās saturs.

Saistošo noteikumu izpildes administrēšanu nodrošinās Liepājas Izglītības pārvalde un izglītības iestādes, jaunas darba vietas netiks veidotas, tiks precizēti esošo darbinieku pienākumi un uzdevumi.

6. Informācija par izpildes nodrošināšanuSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības vispārējās izglītības iestādes un Liepājas Izglītības pārvalde esošo funkciju un uzdevumu ietvaros. Nav paredzēta jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju reorganizācija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšanaSaistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai – noteikt izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība, un paredz tikai to, kas ir nepieciešams norādītā mērķa sasniegšanai.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijāmAtbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajam, saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts sabiedrības viedokļa noskaidrošanai no 2024. gada 22. marta līdz 2024. gada 5. aprīlim tika publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.liepaja.lv, paredzot iespēju ikvienam interesentam iesniegt savus priekšlikumus un komentārus, kā arī informācija tika izvietota pašvaldības telpās Rožu ielā 6 apmeklētājiem pieejamā vietā. Noteiktā termiņa ietvaros priekšlikumi par saistošo noteikumu projekta redakciju netika saņemti.
Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Ansiņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liepājas valstspilsētas pašvaldības izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu saistošie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 18.04.2024.Stājas spēkā: 03.05.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 85, 02.05.2024. OP numurs: 2024/85.6
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
351661
03.05.2024
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"