Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 10. aprīļa instrukciju Nr. 2 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi".
Ministru kabineta instrukcija Nr.8

Rīgā 2011.gada 23.augustā (prot. Nr.49 9.§)
Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi
Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 2.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) sagatavo informāciju un veic analīzi par ministrijas un tās padotības iestāžu gadskārtējā valsts budžeta izpildi un iesniedz to Finanšu ministrijā.

2. Ministrijas nodrošina šīs instrukcijas prasību izpildi un ir atbildīgas par nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no padotības iestādēm, kā arī tās izvērtēšanu.

II. Budžeta izpildes analīzes saturs

3. Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem, aizpildot šādas veidlapas:

3.1. "Valsts pamatbudžeta izpildes analīze 20__.gada __ mēnešos" (1.pielikums);

3.2. "Valsts speciālā budžeta izpildes analīze 20__.gada __ mēnešos" (2.pielikums);

3.3. "Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada__ mēnešos" (3.pielikums);

3.4. "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada __ mēnešos" (4.pielikums);

3.5. "Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi 20__.gada __ mēnešos" (5.pielikums);

3.6. "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai izpilde 20__.gada __ mēnešos" (6.pielikums);

3.7. "Valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20__.gada__ mēnešos" (7.pielikums).

4. Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par divpadsmit mēnešiem, aizpildot veidlapu "Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__.gadā" (8.pielikums).

5. Informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par trim, sešiem, deviņiem mēnešiem ministrijas iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam. Informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par divpadsmit mēnešiem ministrijas iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam. Šīs instrukcijas 3.6. un 3.7.apakšpunktā minētajās veidlapās noteikto informāciju sniedz Labklājības ministrija līdz pārskata periodam sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam. Šīs instrukcijas 3.5.apakšpunktā minētajā veidlapā noteikto informāciju Labklājības ministrija sniedz šādā kārtībā:

5.1. par pamatbudžetu – līdz pārskata periodam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam;

5.2. par speciālo budžetu – līdz pārskata periodam sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam.

6. Ministrijas informāciju atbilstoši šīs instrukcijas 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.apakšpunktā un 4.punktā minētajām veidlapām sagatavo un analīzi veic šādās daļās:

6.1. valsts pamatfunkciju īstenošana (izņemot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos un finansētos projektus un pasākumus) (turpmāk – valsts pamatfunkciju īstenošana);

6.2. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana.

7. Ministrijas, kuras atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošina, lai valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas tiktu pārskaitītas pašvaldībām, sniedz atsevišķu informāciju par 62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" un 64.resora "Dotācijas pašvaldībām" attiecīgo programmu (apakšprogrammu) izpildi.

8. Aizpildītās veidlapas paraksta iestādes vadītājs un finanšu dienesta vadītājs (galvenais grāmatvedis).

III. Veidlapu aizpildīšanas kārtība

9. Veidlapās resursus izdevumu segšanai (pēc naudas plūsmas), ieņēmumus (pēc naudas plūsmas), izdevumus (pēc naudas plūsmas), finansēšanu, naudas līdzekļu atlikumu, gada beigās slēgtos asignējumus un ar šiem raksturlielumiem saistītos aprēķinus ministrijas norāda šādi:

9.1. veidlapā "Valsts pamatbudžeta izpildes analīze 20__.gada __ mēnešos" (1.pielikums), veidlapā "Valsts speciālā budžeta izpildes analīze 20__.gada __ mēnešos" (2.pielikums), veidlapā "Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada __ mēnešos" (3.pielikums), veidlapā "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada __ mēnešos" (4.pielikums), veidlapā "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensijas un valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai izpilde 20__.gada __ mēnešos" (6.pielikums), veidlapā "Valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20___.gada __ mēnešos" (7.pielikums) – veselos euro;

9.2. veidlapas "Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi 20__.gada __ mēnešos" (5.pielikums) sadaļā "Finansiālo rādītāju kopsavilkums 20__.gada __ mēnešos" veselos euro, bet sadaļā "Izdevumu izpilde 20__.gada __ mēnešos pa programmām (apakšprogrammām)" – tūkstošos euro ar vienas desmitdaļas precizitāti;

9.3. visās veidlapās procentus norāda ar vienas desmitdaļas precizitāti.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. instrukciju Nr.16)

10. Finanšu ministrija savā tīmekļa vietnē publicē atbilstoši spēkā esošajām klasifikācijām aktualizētās veidlapas. Ministrijas aizpilda veidlapas tajā pašā MS Excel vai Word vidē, kādā konkrētā veidlapa sagatavota.

(MK 22.05.2012. instrukcijas Nr.6 redakcijā)

11. Pārskata periods šīs instrukcijas izpratnē ir valsts budžeta izpildes analīzes periods par trim, sešiem, deviņiem vai divpadsmit mēnešiem.

12. Pārskata perioda plāns šīs instrukcijas izpratnē ir triju, sešu, deviņu vai divpadsmit mēnešu valsts budžeta ieņēmumu vai resursu izdevumu segšanai, izdevumu un finansēšanas rādītāju kopsummas no gada sākuma uz pārskata perioda beigām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Valsts kasē reģistrētajos finansēšanas plānos. Gada plāns šīs instrukcijas izpratnē ir gadskārtējais valsts budžeta likums, kas precizēts atbilstoši finanšu ministra rīkojumiem par apropriācijas izmaiņām Likumā par budžetu un finanšu vadību un gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajos gadījumos.

13. Veidlapā "Valsts pamatbudžeta izpildes analīze 20__.gada __ mēnešos" (1.pielikums) norāda ministrijas pamatbudžeta resursus izdevumu segšanai un izdevumu plānu un izpildi pārskata periodā sadalījumā pa gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprināto programmu un apakšprogrammu kopsummām:

13.1. ailē "Atlikums uz 20__.gada 1.janvāri" norāda attiecīgās programmas (apakšprogrammas) naudas līdzekļu atlikumu no ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iestādes ieņēmumos, uz kuru piešķirta apropriācija atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējam valsts budžeta likumam un finanšu ministra rīkojumiem par apropriācijas palielināšanu;

13.2. aiļu grupā "Plānotie resursi izdevumu segšanai" norāda pārskata periodā programmām (apakšprogrammām) apstiprināto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, transfertu, ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu apmēru iestādes ieņēmumos;

13.3. aiļu grupā "Faktiskie resursi izdevumu segšanai" norāda pārskata periodā no gada sākuma piešķirto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem, saņemtos ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, no citām ministrijām saņemtos transferta pārskaitījumus un saņemto ārvalstu finanšu palīdzību iestādes ieņēmumos;

13.4. aiļu grupā " Plānoto un faktisko resursu izdevumu segšanai starpība" aprēķina starpību starp plānotajiem un faktiski saņemtajiem resursiem izdevumu segšanai;

13.5. ailē "Plānotie izdevumi kopā" norāda pārskata periodam plānoto kopējo asignējumu summu izdevumu finansēšanai;

13.6. ailē "Veiktie izdevumi kopā" norāda pārskata periodā veikto izdevumu kopējo summu;

13.7. aiļu grupā "Aizņēmumi" Izglītības un zinātnes ministrija norāda Studiju un studējošo kreditēšanas fonda pārskata periodam plānoto un faktiski saņemto aizņēmumu un saņemto aizņēmumu atmaksu kopējo neto summu;

13.8. aiļu grupā "Aizdevumi" Izglītības un zinātnes ministrija norāda Studiju un studējošo kreditēšanas fonda pārskata periodam izsniegto aizdevumu un saņemto aizdevumu atmaksu kopējo neto summu;

13.9. ailē "Gada beigās slēgtie asignējumi" norāda pārskata gadā neizmantoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un neizlietoto transfertu no vispārējiem ieņēmumiem kopējo summu.

14. Veidlapas "Valsts speciālā budžeta izpildes analīze 20__.gada __ mēnešos" (2.pielikums) norāda Labklājības ministrijas speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu plānu un izpildi pārskata periodā sadalījumā pa valsts gadskārtējā budžeta likumā apstiprināto programmu un apakšprogrammu kopsummām:

14.1. ailē "Atlikums uz 20__.gada 1.janvāri" norāda attiecīgās programmas (apakšprogrammas) naudas līdzekļu atlikumu no nodokļu un nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem par maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem iestādes ieņēmumos, uz kuru piešķirta apropriācija atbilstoši apstiprinātajam gadskārtējam valsts budžeta likumam un finanšu ministra rīkojumiem par apropriācijas palielināšanu;

14.2. aiļu grupā "Plānotie ieņēmumi" norāda programmām (apakšprogrammām) apstiprināto nodokļu un nenodokļu ieņēmumu, transfertu, ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu apmēru iestādes ieņēmumos;

14.3. aiļu grupā "Faktiskie ieņēmumi" norāda pārskata periodā no gada sākuma saņemtos nodokļu un nenodokļu ieņēmumus, ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, no valsts pamatbudžeta vai speciālā budžeta saņemtos transferta pārskaitījumus un saņemto ārvalstu finanšu palīdzību iestādes ieņēmumos. Aprēķinot programmas kopējos ieņēmumus, speciālā budžeta apakšprogrammu veiktie savstarpējie pārskaitījumi tiek konsolidēti;

14.4. aiļu grupā "Plānoto un faktisko ieņēmumu starpība" aprēķina starpību starp plānotajiem un faktiski saņemtajiem speciālā budžeta ieņēmumiem;

14.5. ailē "Plānotie izdevumi kopā" norāda pārskata periodam plānoto kopējo asignējumu summu izdevumu finansēšanai;

14.6. ailē "Veiktie izdevumi kopā" norāda pārskata periodā veikto kopējo izdevumu summu. Speciālā budžeta apakšprogrammu veiktie savstarpējie pārskaitījumi tiek konsolidēti, aprēķinot programmas kopējos izdevumus;

14.7. aiļu grupā "Saņemtie aizņēmumi" norāda pārskata periodā plānotos un faktiski saņemtos aizņēmumus;

14.8. aiļu grupā "Saņemto aizņēmumu atmaksa" norāda pārskata periodā plānotos un faktiski atmaksātos aizņēmumus;

14.9. ailē "Gada beigās slēgtie asignējumi" norāda pārskata gadā neizmantoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un neizlietoto transfertu no vispārējiem ieņēmumiem kopējo summu.

15. Veidlapā "Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada __ mēnešos" (3.pielikums) ministrijas norāda pamatbudžeta resursu izdevumu segšanai, izdevumu un finansēšanas plānu un izpildi saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu:

15.1. ailē "Iepriekšējā gada __ mēnešu izpilde" norāda iepriekšējā gada atbilstošajā pārskata periodā kopējos, kā arī programmu (apakšprogrammu) faktiski saņemtos resursus izdevumu segšanai un no tiem veiktos izdevumus, kā arī finansēšanu;

15.2. ailē "20__.gada plāns" norāda ministrijai apstiprinātos kārtējā gada kopējos, kā arī programmu (apakšprogrammu) resursus izdevumu segšanai, izdevumus un finansēšanu;

15.3. ailē "Pārskata perioda plāns" norāda ministrijas kopējo, kā arī programmu (apakšprogrammu) resursu izdevumu segšanai, izdevumu un finansēšanas pārskata perioda plānu;

15.4. ailē "Pārskata perioda izpilde" norāda faktiskos ministrijas kopējos, kā arī programmu (apakšprogrammu) resursus izdevumu segšanai, izdevumus un finansēšanu.

16. Veidlapā "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada __ mēnešos" (4.pielikums) Labklājības ministrija norāda speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas plānu un izpildi saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu:

16.1. ailē "Iepriekšējā gada __ mēnešu izpilde" norāda iepriekšējā gada atbilstošajā pārskata periodā kopējos, kā arī programmu (apakšprogrammu) faktiski saņemtos ieņēmumus un no tiem veiktos izdevumus, kā arī finansēšanu;

16.2. ailē "20__.gada plāns" norāda ministrijai apstiprinātos kārtējā gada kopējos, kā arī programmu (apakšprogrammu) ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu;

16.3. ailē "Pārskata perioda plāns" norāda speciālā budžeta kopējo, kā arī programmu (apakšprogrammu) ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas pārskata perioda plānu;

16.4. ailē "Pārskata perioda izpilde" norāda faktiskos speciālā budžeta kopējos, kā arī programmu (apakšprogrammu) ieņēmumus, izdevumus un finansēšanu.

17. Veidlapā "Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi 20__.gada __ mēnešos" (5.pielikums) ministrijas analizē un sniedz skaidrojumus par budžeta izpildi:

17.1. sadaļā "Finansiālo rādītāju kopsavilkums 20__.gada __ mēnešos" ministrijas norāda pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi pārskata periodā, starpību, salīdzinot ar pārskata perioda plānu, un izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi;

17.2. sadaļā "Izdevumu izpilde 20__.gada __ mēnešos pa programmām (apakšprogrammām)" ministrijas skaidro pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi par programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās);

17.3. šīs instrukcijas 17.2.apakšpunktā minētās sadaļas daļā "Valsts pamatfunkciju īstenošana" ministrijas:

17.3.1. sniedz skaidrojumus par programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās), kuru gada finansējuma apmērs pārsniedz 1,5 miljonus euro, kā arī papildus par tām programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās), kuras ministrija uzskata par būtiskām skaidrojumu sniegšanai;

17.3.2. sniedz skaidrojumus par visām programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās), ja ministrijas kopējais finansējums budžeta gadam nepārsniedz trīs miljonus euro;

17.3.3. norāda programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

17.3.4. norāda izdevumu izpildi pārskata periodā un izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi. Ministrijas paskaidro izdevumu izpildes izmaiņu iemeslus (piemēram, vienreizēji pasākumi, ilgtermiņa saistības, strukturālas izmaiņas, konsolidācijas pasākumi);

17.3.5. norāda izdevumu izpildi pārskata periodā un starpību, salīdzinot ar pārskata perioda plānu. Ministrijas norāda pārskata periodā veiktās darbības, kas ir nodrošinājušas programmas (apakšprogrammas) mērķa sasniegšanu (turpmāk – aktivitātes);

17.3.6. paskaidro izdevumu plāna neizpildes iemeslus (piemēram, neizlietotie asignējumi atlīdzībai, subsīdijām un dotācijām, sociālajiem pabalstiem, procentu izdevumiem, kārtējiem maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā, starptautiskā sadarbība, citi iemesli) un pārskata periodā neveiktās aktivitātes, salīdzinot ar pārskata periodam plānotajām aktivitātēm, kā arī paskaidro neizpildes iemeslus;

17.3.7. sniedz informāciju par aktivitātēm, ko ministrija veiks, lai turpmāk nodrošinātu plānoto aktivitāšu izpildi (ja pārskata periodā nav veiktas aktivitātes, salīdzinot ar pārskata periodam plānotajām aktivitātēm) un izdevumu plānošanu (ja pārskata periodā ir bijusi izdevumu plāna neizpilde) atbilstoši to faktiskajai nepieciešamībai;

17.4. šīs instrukcijas 17.2.apakšpunktā minētās sadaļas daļā "Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana" ministrijas:

17.4.1. sniedz skaidrojumus par programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās), kuru gada finansējuma apmērs pārsniedz 0,75 miljonus euro, tai skaitā par programmām un apakšprogrammām, kurās pārskata periodā ir plānotas atmaksas valsts pamatbudžetā par ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu palīdzības finansējumu, kā arī papildus par tām programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās), kuras ministrija uzskata par būtiskām skaidrojumu sniegšanai;

17.4.2. sniedz skaidrojumus par visām programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās), ja ministrijas kopējais finansējums budžeta gadam nepārsniedz trīs miljonus euro;

17.4.3. sniedz skaidrojumus par to Ministru kabineta lēmumu izpildi pārskata periodā, ja tie pieņemti Ministru kabineta sēdē specifiski saistībā ar Eiropas Savienības politiku instrumentu vai pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu apguvi;

17.4.4. norāda programmas (apakšprogrammas) kodu un nosaukumu;

17.4.5. norāda izdevumu izpildi pārskata periodā un izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi. Ministrijas paskaidro izdevumu izpildes izmaiņu iemeslus (piemēram, vienreizēji pasākumi, ilgtermiņa saistības, strukturālas izmaiņas, konsolidācijas pasākumi, citas izmaiņas);

17.4.6. norāda izdevumu izpildi pārskata periodā un starpību, salīdzinot ar pārskata perioda plānu. Ministrijas norāda pārskata periodā veiktās aktivitātes;

17.4.7. paskaidro izdevumu plāna neizpildes iemeslus (piemēram, neizlietotie asignējumi atlīdzībai, subsīdijām un dotācijām, sociālajiem pabalstiem, procentu izdevumiem, kārtējiem maksājumiem Eiropas Kopienas budžetā, starptautiskā sadarbība, citi iemesli) un pārskata periodā neveiktās aktivitātes, salīdzinot ar pārskata periodam plānotajām aktivitātēm, kā arī paskaidro neizpildes iemeslus;

17.4.8. sniedz informāciju par aktivitātēm, ko ministrija veiks, lai turpmāk nodrošinātu plānoto aktivitāšu izpildi (ja pārskata periodā nav veiktas aktivitātes, salīdzinot ar pārskata periodam plānotajām aktivitātēm) un izdevumu plānošanu (ja pārskata periodā ir bijusi izdevumu plāna neizpilde) atbilstoši to faktiskajai nepieciešamībai.

(Grozīts ar MK 01.10.2013. instrukciju Nr.16)

18. Veidlapā "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensijas un valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai izpilde 20__.gada __ mēnešos" (6.pielikums) Labklājības ministrija norāda informāciju par pabalstu un izdienas pensiju saņēmēju kontingentu vidēji mēnesī, pabalsta (atlīdzības) un izdienas pensijas izmaksas apmēru vidēji mēnesī un par naudas plūsmas izdevumiem atsevišķi katram izdevumu veidam.

19. Veidlapā "Valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20___.gada __ mēnešos" (7.pielikums) Labklājības ministrija norāda informāciju par pensiju (pabalstu) saņēmēju kontingentu vidēji mēnesī un izmaksātās pensijas (pabalsta) apmēru vidēji mēnesī, un par naudas plūsmas izdevumiem atsevišķi katram izdevumu veidam. Ailēs "Iepriekšējā gada __ mēnešu izpilde", "Pārskata perioda plāns" un "Pārskata perioda izpilde" attiecīgi norādītajās apakšailēs "Izdevumi kopā" izdevumu veidam "Sociālie pabalsti (kods 6000)" norādītajam izdevumu apmēram jāsakrīt ar veidlapas "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada __ mēnešos" izdevumu veidam "Sociālie pabalsti (kods 6000)" norādīto izdevumu summas apmēru.

20. Veidlapā "Darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__.gadā" (8.pielikums) ministrijas norāda un skaidro pamatbudžeta (speciālā budžeta) darbības rezultātus un to rezultatīvos rādītājus pārskata periodā (par gadu) pa programmām un apakšprogrammām:

20.1. ailē "Darbības rezultāts" norāda attiecīgo programmu (apakšprogrammu) pārskata periodam plānotos darbības rezultātus, kas ir plānoti gadskārtējam valsts budžeta likumam pievienotajos paskaidrojumos;

20.2. ailē "Rezultatīvais rādītājs" norāda attiecīgo programmu (apakšprogrammu) pārskata periodam plānotos darbības rezultātu rezultatīvos rādītājus, kas ir plānoti gadskārtējam valsts budžeta likumam pievienotajos paskaidrojumos;

20.3. ailē "Rezultatīvā rādītāja pārskata perioda plāns" norāda pārskata periodam plānotās darbības rezultātu rezultatīvo rādītāju vērtības, kas ir plānotas gadskārtējam valsts budžeta likumam pievienotajos paskaidrojumos;

20.4. ailē "Rezultatīvā rādītāja pārskata perioda izpilde" norāda darbības rezultātu rezultatīvo rādītāju vērtību faktisko izpildi pārskata periodā;

20.5. ailē "Pārskata perioda izpildes un plāna starpība (absolūtā izteiksmē)" aprēķina pārskata perioda darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja vērtības faktiskās izpildes un plānotās vērtības starpību;

20.6. ailē "Pārskata perioda izpildes novirze no pārskata perioda plāna (procentos)" aprēķina darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja vērtības pārskatā periodā faktiskās izpildes procentuālo novirzi no pārskata periodam plānotās darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja vērtības;

20.7. rindā "Darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja novirzes rašanās iemesli un citi skaidrojumi par tā izpildi" ministrijas sniedz skaidrojumus par darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja izpildi un novērtējumu par izpildes ietekmi uz programmas (apakšprogrammas) mērķa sasniegšanu;

20.8. šīs instrukcijas 20.7.apakšpunktā minētajā rindā ministrijas paskaidro tikai tos darbības rezultātu rezultatīvos rādītājus, kuru vērtības pārskata periodā faktiskās izpildes procentuālā novirze no kārtējam gadam plānotās darbības rezultāta rezultatīvā rādītāja vērtības pārsniedz 15 procentu (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē), kā arī papildus tos darbības rezultātu rezultatīvos rādītājus, kurus ministrija uzskata par būtiskiem skaidrojumu sniegšanai.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa instrukciju Nr.5 "Instrukcija par kārtējā gada valsts budžeta izpildes analīzi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 62.nr.).

22. Šīs instrukcijas 4. un 20.punktā noteiktās prasības ir piemērojamas, sākot ar 2012.gada divpadsmit mēnešu valsts budžeta izpildes analīzi.

22.1 Ministrijas informāciju par 2013.gada valsts budžeta izpildi sagatavo latos.

(MK 01.10.2013. instrukcijas Nr.16 redakcijā)

22.2 Sagatavojot informāciju par 2014.gada triju, sešu, deviņu vai divpadsmit mēnešu valsts budžeta izpildes analīzi, ministrijas nepieciešamos datus par 2013.gadu euro iegūst no šādiem Valsts kases tīmekļa vietnē www.kase.gov.lv publicētiem Valsts kases operatīvajiem ceturkšņa pārskatiem:

22.2 1. veidlapas "Valsts pamatbudžeta izpildes analīze 20__.gada ___ mēnešos" (1.pielikums) 2.ailei "Atlikums uz 20__.gada 1.janvāri" – no Valsts kases pārskata "Valsts pamatbudžeta izpilde" atbilstošās ailes;

22.2 2. veidlapas "Valsts speciālā budžeta izpildes analīze 20__.gada ___ mēnešos" (2.pielikums) 2.ailei "Atlikums uz 20__.gada 1.janvāri" – no Valsts kases pārskata "Valsts speciālā budžeta izpilde" atbilstošās ailes;

22.2 3. veidlapas "Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20___.gada ___ mēnešos" (3.pielikums) 3.ailei "Iepriekšējā gada ___ mēnešu izpilde" – no Valsts kases pārskata "Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada ___ mēnešos" atbilstošās ailes;

22.2 4. veidlapas "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20___.gada ___ mēnešos" (4.pielikums) 3.ailei "Iepriekšējā gada ___ mēnešu izpilde" – no Valsts kases pārskata "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada ___ mēnešos" atbilstošās ailes;

22.2 5. veidlapas "Paskaidrojums par valsts pamatbudžeta (speciālā budžeta) izpildi 20__.gada ___ mēnešos" (5.pielikums) 2.ailei "Iepriekšējā gada ___ mēnešu izpilde" – no Valsts kases pārskata "Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada ___ mēnešos" un "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada ___ mēnešos" atbilstošās ailes.

(MK 01.10.2013. instrukcijas Nr.16 redakcijā)

22.3 Sagatavojot informāciju par 2014.gada triju, sešu, deviņu un divpadsmit mēnešu valsts budžeta izpildes analīzi, veidlapas "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju un valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai izpilde 20___.gada ___ mēnešos" (6.pielikums) un veidlapas "Valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20__.gada ___ mēnešos" (7.pielikums) aizpildīšanai nepieciešamos datus par 2013.gadu euro Labklājības ministrija iegūst, ievērojot šādus nosacījumus:

22.3 1. sniedzot izdevumu izpildes datus šo noteikumu 22.3 punktā minēto veidlapu 4.ailē "pabalsta/atlīdzības iemaksu apmērs vidēji mēnesī", piemēro Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu;

22.3 2. sniedzot izdevumu izpildes datus šo noteikumu 22.3 punktā minēto veidlapu 5.ailē "izdevumi kopā pēc naudas plūsmas" sadalījumā pa pabalstu veidiem, piemēro Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, izdevumu apmēru noapaļojot līdz veseliem skaitļiem euro un nodrošinot, ka iegūtais izdevumu apmērs atbilst attiecīgajiem datiem Valsts kases operatīvajos ceturkšņa pārskatos.

(MK 01.10.2013. instrukcijas Nr.16 redakcijā)

23. Instrukcija stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 23.augusta instrukcijai Nr.8

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 23.augusta instrukcijai Nr.8

Finanšu ministrs A.Vilks
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 23.augusta instrukcijai Nr.8

(Pielikums MK 22.05.2012. instrukcijas Nr.6 redakcijā)

   

(ministrijas, centrālās iestādes nosaukums)

Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20___.gada ______ mēnešos*

Budžetu klasifikāciju kodi

Budžetu klasifikāciju kodu nosaukumi; programmu (apakšprogrammu) nosaukumi

Iepriekšējā gada __ mēnešu izpilde

20__.gada plāns

Pārskata perioda plāns

Pārskata perioda izpilde

Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada
__ mēnešu izpildes izmaiņas

Pārskata perioda plāna un izpildes starpība

Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada __ mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)

Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)

Pārskata perioda izpilde pret gada plānu (procentos)

1

2

3

4

5

6

7 = 6 – 3

8 = 5 – 6

9 = 6 : 3 × 100 – 100

10 = 6 : 5 × 100

11 = 6 : 4 × 100

Ministrija kopā

 17000–21700 Resursi izdevumu segšanai          
 1000–9000 Izdevumi – kopā                
                   
 [17000–21700]
[1000–9000]
 Finansiālā bilance                 
F 00 00 00 00Finansēšana         

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

 17000–21700 Resursi izdevumu segšanai        
 1000–9000 Izdevumi – kopā                
                   
 [17000–21700]
 [1000–9000]
 Finansiālā bilance                 
F 00 00 00 00Finansēšana         
  

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

                 
 programma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)
 17000–21700 Resursi izdevumu segšanai       
 1000–9000 Izdevumi – kopā                
                   
 [17000–21700]
[1000–9000]
 Finansiālā bilance                 
F 00 00 00 00 Finansēšana         

II. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

 17000–21700 Resursi izdevumu segšanai       
 1000–9000 Izdevumi – kopā                
                   
 [17000–21700]
[1000–9000]
 Finansiālā bilance                 
F 00 00 00 00 Finansēšana         
                 
  

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

                 
 programma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)
 17000–21700 Resursi izdevumu segšanai         
 1000–9000 Izdevumi – kopā                
                   
 [17000–21700]
[1000–9000]
 Finansiālā bilance                 
F 00 00 00 00Finansēšana         

Piezīme. * Lai veidlapa būtu pārskatāma, ministrijām ieteicams noslēpt tās rindas, kurās nav ciparu.

Iestādes vadītājs   
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

Finanšu dienesta vadītājs (galvenais grāmatvedis)   
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

20____.gada ____.________________

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 23.augusta instrukcijai Nr.8

(Pielikums MK 22.05.2012. instrukcijas Nr.6 redakcijā)

(ministrijas, centrālās iestādes nosaukums)

Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__.gada ____ mēnešos*

Budžetu klasifikāciju kodi

Budžetu klasifikāciju kodu nosaukumi; budžeta programmu (apakšprogrammu) nosaukumi

Iepriekšējā gada __ mēnešu izpilde

20__.gada plāns

Pārskata perioda plāns

Pārskata perioda izpilde

Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada
__ mēnešu izpildes izmaiņas

Pārskata perioda plāna un izpildes starpība

Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada __ mēnešu izpildes izmaiņas (procentos)

Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procentos)

Pārskata perioda izpilde pret gada plānu (procentos)

1

2

3

4

5

6

7 = 6 – 3

8 = 5 – 6

9 = 6 : 3 x 100 – 100

10 = 6 : 5 x 100

11 = 6 : 4 x 100

Ministrija kopā

2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000
Ieņēmumi – kopā
1000–9000Izdevumi – kopā
[2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000]–[1000–9000]
Finansiālā bilance
F 00 00 00 00Finansēšana

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000
Ieņēmumi – kopā
1000–9000Izdevumi – kopā
[2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000]–[1000–9000]
Finansiālā bilance
F 00 00 00 00Finansēšana

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

programma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)
2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000
Ieņēmumi – kopā
1000–9000Izdevumi – kopā
[2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000]–[1000–9000]
Finansiālā bilance
F 00 00 00 00Finansēšana

II. ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000
Ieņēmumi – kopā
1000–9000Izdevumi – kopā
[2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000]–[1000–9000]
Finansiālā bilance
F 00 00 00 00Finansēšana

tajā skaitā dalījumā pa programmām (apakšprogrammām)

programma (apakšprogramma) "……" (nosaukums)
2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000
Ieņēmumi – kopā
1000–9000Izdevumi – kopā
[2000; 22500; 22400; 22600; 21300; 21400;
22100; 21100; 21200;
17000; 18000; 19000]–[1000–9000]
Finansiālā bilance
F 00 00 00 00Finansēšana

Piezīme. * Lai veidlapa būtu pārskatāma, ministrijām ieteicams noslēpt tās rindas, kurās nav ciparu.

Iestādes vadītājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Finanšu dienesta vadītājs (galvenais grāmatvedis)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

20____.gada ____.________________

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 23.augusta instrukcijai Nr.8

Finanšu ministrs A.Vilks
6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 23.augusta instrukcijai Nr.8

Finanšu ministrs A.Vilks
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 23.augusta instrukcijai Nr.8

(Pielikums MK 22.05.2012. instrukcijas Nr.6 redakcijā)

(ministrijas, centrālās iestādes nosaukums)

Valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20___.gada __ mēnešos*

Klasifikācijas kods

Apakšprogramma/izdevumu veids

Iepriekšējā gada __ mēnešu izpilde

Pārskata perioda plāns

Pārskata perioda izpilde

Pārskata perioda izpildes un iepriekšējā gada_ mēnešu izpildes izmaiņas

Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procenti)

kontingents vidēji
mēnesī

pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji
mēnesī

izdevumi kopā pēc naudas plūsmas

kontingents
vidēji mēnesī

pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī

izdevumi kopā pēc naudas plūsmas

kontingents
vidēji mēnesī

pensijas/ pabalsta/ atlīdzības apmērs vidēji mēnesī

izdevumi kopā pēc naudas plūsmas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 = 11 – 5

13 = 11 : 8 × 100

04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets
6000Sociālie pabalsti

X

X

X

X

X

X

6211Vecuma pensijas
6213Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā
6214Augstākās Padomes deputātu pensijas
6215Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem
6216Izdienas pensijas
6225Apbedīšanas pabalsts
6226Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām
6229Pārējie pabalsti,
tai skaitā
Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam
6293Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa
6295Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensiju kapitāls
6299Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts un pašvaldību budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā
04.02.00 Nodarbinātības speciālais budžets
6000Sociālie pabalsti

X

X

X

X

X

X

6241Bezdarbnieka pabalsts
6225Apbedīšanas pabalsts
6293Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa
7140Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai
04.03.00 Darba negadījumu speciālais budžets
6000Sociālie pabalsti

X

X

X

X

X

X

6221Slimības pabalsts
6223Atlīdzība par darbspēju zaudējumu
6224Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu
6225Apbedīšanas pabalsts
6229Pārējie pabalsti
6293Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa
7140Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai
7140Iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam
04.04.00 Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets
6000Sociālie pabalsti

X

X

X

X

X

X

6212Invaliditātes pensijas
6215Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem
6221Slimības pabalsts
6222Maternitātes pabalsts
6225Apbedīšanas pabalsts
6226Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām
6227Paternitātes pabalsts
6228Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība
6229Pārējie pabalsti,
tai skaitā
Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam
Vecāku pabalsts
6293Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa
7140Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai
7140Iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam
7140Iemaksas invaliditātes apdrošināšanai

Piezīme. * Atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, kas paredz izmaiņas pensiju, pabalstu, atlīdzību veidos, tabula jāprecizē, norādot pensijas, pabalsta, atlīdzības nosaukumu, plānu un izpildi.

Iestādes vadītājs

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Finanšu dienesta vadītājs (galvenais grāmatvedis)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

20____.gada ____.________________

8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 23.augusta instrukcijai Nr.8

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 8Pieņemts: 23.08.2011.Stājas spēkā: 01.01.2012.Zaudē spēku: 13.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 134, 26.08.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
234985
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.05.2012","iso_value":"2012\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-24.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)