Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta instrukcija Nr. 2

Rīgā 2018. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 19 10. §)
Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi
Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
2. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) sagatavo informāciju un veic analīzi par attiecīgās ministrijas budžeta programmās un apakšprogrammās plānoto resursu un izdevumu izpildi, kā arī rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildi un iesniedz to Finanšu ministrijā.

2. Ministrijas nodrošina šajā instrukcijā minēto prasību izpildi, kā arī ir atbildīgas par nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no padotības iestādēm un tās izvērtēšanu.

3. Finanšu ministrijai valsts budžeta izpildes analīzes procesā ir tiesības pieprasīt ministrijām papildu un precizējošu informāciju, tai skaitā detalizētus aprēķinus un aprēķinu pieņēmumus.

4. Pārskata periods šīs instrukcijas izpratnē ir valsts budžeta izpildes analīzes periods par sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem.

5. Pārskata perioda plāns šīs instrukcijas izpratnē ir finansēšanas plānos, kas reģistrēti Valsts kasē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanu un izpildi, norādītā:

5.1. sākotnējās prognozes pa ceturkšņiem summa (par sešiem un deviņiem mēnešiem);

5.2. finansēšanas plāna gada summa uz pārskata perioda beigām (par 12 mēnešiem).

(MK 25.06.2019. instrukcijas Nr. 4 redakcijā)

6. Mērķfinansējums šīs instrukcijas izpratnē ir valsts pamatbudžetā plānotie ieņēmumi (vai to daļa) no nodokļiem, valsts nodevām un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības, atbilstoši kuriem saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ministrijas budžetā noteiktiem mērķiem tiek plānoti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

II. Budžeta izpildes analīzes saturs

7. Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi, aizpildot šādas veidlapas (turpmāk – izpildes veidlapas):

7.1. par sešiem, deviņiem un 12 mēnešiem:

7.1.1. "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos" (1. pielikums);

7.1.2. (svītrots ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr.4);

7.1.3. "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju, valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai, valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20__. gada __ mēnešos" (3. pielikums);

7.2. par 12 mēnešiem:

7.2.1. "Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gadā" (3.pielikums);

7.2.2. "Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā" (4. pielikums).

(Grozīts ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4)

8. Informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem ministrijas iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam.

9. Informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem ministrijas iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā gada 25. februārim.

10. Ministrijas, kuras atbilstoši gadskārtējam valsts budžeta likumam nodrošina, lai valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas tiktu pārskaitītas pašvaldībām, sniedz atsevišķās izpildes veidlapās informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par budžeta resoru "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" un "64. Dotācija pašvaldībām" attiecīgo programmu (apakšprogrammu). Valsts budžeta izpildes analīzi par budžeta resoru "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" (turpmāk – 74. budžeta resors) neveic.

11. Aizpildītas un ar iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas personas drošu elektronisko parakstu parakstītas izpildes veidlapas ministrijas elektroniski iesniedz Finanšu ministrijā, nosūtot uz Finanšu ministrijas oficiālo e-pasta adresi.

III. Izpildes veidlapu aizpildīšanas kārtība

12. Sagatavojot informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi, ministrijas izmanto iekšējos uzskaites datus, kā arī datus no šādiem Valsts kases tīmekļvietnē publicētiem Valsts kases operatīvajiem ceturkšņa pārskatiem:

12.1. "Valsts pamatbudžeta izpilde";

12.2. "Valsts speciālā budžeta izpilde";

12.3. "Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__. gada __ mēnešos";

12.4. "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__. gada __ mēnešos".

13. Visās izpildes veidlapās finansējuma apmēru norāda veselos euro, bet procentus – ar vienas desmitdaļas precizitāti.

14. Finanšu ministrija savā tīmekļvietnē publicē informāciju par šīs instrukcijas aktualizētajiem pielikumiem. 

15. Veidlapā "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos" (1. pielikums) ministrijas analizē un sniedz skaidrojumus par budžeta izpildi:

15.1. norāda informāciju par galvenajiem pārskata perioda pasākumiem:

15.1.1. trīs līdz pieci pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi;

15.1.2. trīs līdz pieci pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi (pasākumi bija plānoti, bet netika īstenoti vai tika īstenoti daļēji). Šos pasākumus norāda, ja budžeta resora kopējā izdevumu neizpildes procentuālā novirze no pārskata perioda plāna pārsniedz 15 procentus;

15.2. tabulā "I. Valsts pamatfunkciju īstenošana" sniedz informāciju sadalījumā pa programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās):

15.2.1. sadaļā "Paveiktais":

15.2.1.1. norāda pārskata periodā paveikto – pasākumus un (vai) aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs;

15.2.1.2. sniedz skaidrojumu, kā šīs instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktā minētie pasākumi un (vai) aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.2. sadaļā "Izmaiņas":

15.2.2.1. norāda pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi, ja finansējuma izmaiņu apmēra novirze (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē) pārsniedz 15 procentus un vienlaikus ir lielāka par 20 000 euro vai ja minētā novirze nesasniedz 15 procentus, bet ir lielāka par 500 000 euro. Norāda pasākumus un (vai) aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un iemeslus, kas ir veicinājuši šīs izmaiņas (sadārdzinājums, izmaksu samazināšanās, publisko pakalpojumu apjoma izmaiņas, naudas plūsmas laika nobīde un citi), un, ja ir iespējams novērtēt, katram no tiem norāda finansējuma izmaiņu apmēru euro un procentos;

15.2.2.2. sniedz skaidrojumu, kā šīs instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.2.3. attiecībā uz programmu 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" informāciju par izmaiņām nesniedz;

15.2.3. sadaļu "Neizpilde" aizpilda, ja pārskata perioda plāna neizpilde (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē) programmā (apakšprogrammā) un (vai) atsevišķi kādā no izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem (atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai) pārsniedz 15 procentus un vienlaikus ir lielāka par 20 000 euro vai ja minētā neizpilde nesasniedz 15 procentus, bet ir lielāka par 500 000 euro:

15.2.3.1. norāda, kāds ir neizpildes sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli. Ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus. Tām pamatfunkciju programmām (apakšprogrammām), kuras tiek īstenotas pēc projektu principa un kurās būtiskas finansējuma svārstības ir objektīvi atkarīgas no iepriekš neplānotu projektu un to posmu ieviešanas, atsevišķus neizpildes iemeslus par sešiem un deviņiem mēnešiem var neuzskaitīt, bet kopumā skaidrot programmas (apakšprogrammas) mainīgo finansējuma apguvi;

15.2.3.2. sniedz skaidrojumu, kādas ir plānotās darbības finansējuma apguvei gada ietvaros (ja neizpildes iemesli nav saistīti ar apropriāciju izmaiņām) (neattiecas uz tām pamatfunkciju programmām (apakšprogrammām), kuras tiek īstenotas pēc projektu principa un kurās būtiskas finansējuma svārstības ir objektīvi atkarīgas no iepriekš neplānotu projektu un to posmu ieviešanas). Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.3.3. sniedz skaidrojumu, kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.3.4. sniedz skaidrojumu, kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.3.5. sniedz skaidrojumu, kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem;

15.2.3.6. sniedz skaidrojumu, kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms, ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve". Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.4. sadaļu "Papildu informācija" aizpilda pēc nepieciešamības, norādot citus analītiskos skaidrojumus (kas nav iekļaujami iepriekšējās sadaļās);

15.3. tabulā "II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana" sniedz informāciju sadalījumā pa programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās):

15.3.1. sadaļā "Paveiktais" norāda pārskata periodā paveikto – specifiskā atbalsta mērķus un (vai) pasākumus, un (vai) projektus (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksta pārskata periodā tajos paveiktās darbības un (vai) sasniegumus (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs;

15.3.2. sadaļu "Neizpilde" aizpilda, ja pārskata perioda plāna neizpilde programmā (apakšprogrammā) un (vai) atsevišķi kādā no izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem (atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai) pārsniedz 15 procentus un vienlaikus ir lielāka par 20 000 euro vai ja minētā neizpilde nesasniedz 15 procentus, bet ir lielāka par 500 000 euro. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem:

15.3.2.1. norāda, kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai, un sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem un (vai) pasākumiem, un (vai) projektiem, kuru dēļ notikusi neizpilde;

15.3.2.2. (svītrots ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4);

15.3.2.3. (svītrots ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4);

15.3.2.4. sniedz skaidrojumu, kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citu projektu un pasākumu īstenošanai, kur finansējums ir bijis nepietiekams un ir bijis pieprasīts no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai";

15.3.3. sadaļu "Papildu informācija" aizpilda pēc nepieciešamības, norādot citus analītiskos skaidrojumus (kas nav iekļaujami iepriekšējās sadaļās);

15.4. tabulā "III. Citi jautājumi" sniedz informāciju:

15.4.1. norāda izpildītos valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā definētos uzdevumus, kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais izpildes termiņš;

15.4.2. ja valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā definētie uzdevumi, kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais izpildes termiņš, nav izpildīti, sniedz skaidrojumu un vērtējumu, kāds ir to izpildes progress;

15.4.3. norāda, vai plānots pieprasīt papildu finansējumu no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Ja ir plānots, norāda finansējuma apmēru un skaidrojumu. Informāciju sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.4.4. ja nepieciešams, norāda citus analītiskos skaidrojumus, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiem.

(Grozīts ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4)

16. Veidlapā "Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gadā" (3.pielikums) ministrijas analizē un sniedz skaidrojumu par mērķfinansējuma ieņēmumu un izdevumu plānu izpildi pārskata periodā. Ja informācija par faktisko izpildi pārskata periodā nav pieejama, sniedz izpildes novērtējumu:

16.1. aizpilda aiļu grupu "Ieņēmumi" – plāns un izpilde (vai izpildes novērtējums) euro un procentos;

16.2. aizpilda aiļu grupu "Izdevumi" – plāns un izpilde (vai izpildes novērtējums) euro un procentos;

16.3. aizpilda aili "Novirze";

16.4. ailē "Novirzes skaidrojums":

16.4.1. ja iespējams, norāda pasākumus, kuri tiks veikti, lai nodrošinātu plānoto ieņēmumu izpildi, ja ieņēmumu neizpilde pārsniedz 15 procentus un vienlaikus ir lielāka par 20 000 euro vai ja minētā neizpilde nesasniedz 15 procentus, bet ir lielāka par 500 000 euro;

16.4.2. sniedz skaidrojumu par ieņēmumu un izdevumu plānu izpildi, ja procentuālā ieņēmumu pret izdevumiem novirze pārsniedz 15 procentus (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē);

16.4.3. ja nepieciešams, sniedz papildu informāciju un apraksta pieņēmumus, uz kuriem balstīts analītiski iegūtais novērtējums;

16.5. ailē "MK lēmums" norāda atbilstošo Ministru kabineta lēmumu saskaņā ar šīs instrukcijas 6. punktu.

(Grozīts ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4)

17. Veidlapā "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju, valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai, valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20__. gada __ mēnešos" (3. pielikums) Labklājības ministrija norāda informāciju par pabalstu un pensiju saņēmēju skaitu vidēji mēnesī, pabalsta (atlīdzības) un pensijas izmaksas apmēru vidēji mēnesī un par naudas plūsmas izdevumiem atsevišķi katram izdevumu veidam.

18. Veidlapā "Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā" (4. pielikums) ministrijas norāda un paskaidro valsts budžeta rezultātus un to rezultatīvos rādītājus pārskata periodā (par 12 mēnešiem), kas norādīti gadskārtējam valsts budžeta likumam pievienotajos paskaidrojumos (politikas un resursu vadības kartēs, prioritāro pasākumu tabulā un budžeta programmu (apakšprogrammu) sadaļā):

18.1. aili "Politikas un resursu vadības kartes numurs un nosaukums" aizpilda rindās, kurās sniedz skaidrojumu par politikas un resursu vadības kartes (turpmāk – karte) politikas rezultatīvajiem rādītājiem, raksturojošākiem darbības rezultatīvajiem rādītājiem un kvalitātes rādītājiem, norādot kartes numuru un nosaukumu;

18.2. aili "Prioritārā pasākuma numurs un nosaukums" aizpilda rindās, kurās sniedz skaidrojumu par prioritāro pasākumu darbības rezultatīvajiem rādītājiem, amata vietām, izdevumiem un ieņēmumiem, norādot prioritārā pasākuma numuru un nosaukumu;

18.3. aili "Programmas (apakšprogrammas) numurs un nosaukums" aizpilda rindās, kurās sniedz skaidrojumu par šīs programmas (apakšprogrammas) darbības rezultatīvajiem rādītājiem, un rindās, kurās sniedz informāciju par prioritārajiem pasākumiem, norādot attiecīgās programmas (apakšprogrammas) numuru un nosaukumu;

18.4. ailē "Darbības rezultāts" norāda darbības rezultāta nosaukumu, kas attiecas uz programmu (apakšprogrammu) darbības rezultatīvajiem rādītājiem un prioritāro pasākumu darbības rezultatīvajiem rādītājiem, amata vietām, izdevumiem un ieņēmumiem, kā arī raksturojošākiem darbības rezultatīvajiem rādītājiem, ja ir pieejama šāda informācija;

18.5. ailē "Rādītāja veids" norāda šādus rādītāju apzīmējumus: politikas rezultatīvie rādītāji – POLRR, raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji – RDRR, kvalitātes rādītāji – KV, prioritāro pasākumu darbības rezultatīvie rādītāji – PPDRR, prioritāro pasākumu amata vietas – PPA, prioritāro pasākumu izdevumi – PPIzd, prioritāro pasākumu ieņēmumi – PPIe, programmu (apakšprogrammu) darbības rezultatīvie rādītāji – DRR. Ja rādītājs ir vienlaikus attiecināms uz vairākiem šajā punktā minētajiem rādītāju veidiem, tos norāda visus, atdalot ar šķērssvītru;

18.6. ailē "Rādītāja nosaukums" norāda atbilstošā rādītāja nosaukumu;

18.7 ailē "Mērvienība" norāda rādītāja mērvienību;

18.8. ailē "Gads":

18.8.1. politikas rezultatīvajiem rādītājiem norāda kartēs norādītās vērtības plāna gadu, par kuru paskaidro izpildi, – pārskata vai tuvāko plānoto gadu;

18.8.2. prioritārajiem pasākumiem norāda gadu, kura budžeta paskaidrojumos attiecīgais prioritārais pasākums ir norādīts prioritāro pasākumu tabulā;

18.8.3. kvalitātes rādītājiem norāda kartēs norādītās vērtības gadu, par kuru paskaidro izpildi, – pārskata vai pēdējo gadu, par kuru pieejama izpildes informācija;

18.9. ailē "Plānotā vērtība" norāda pārskata periodam plānoto rādītāja vērtību. Politikas rezultatīvajiem rādītājiem un kvalitātes rādītājiem norāda plānoto rādītāja vērtību gadam, kas noteikts atbilstoši šīs instrukcijas 18.8.1. un 18.8.3. apakšpunktam;

18.10. ailē "Izpilde/novērtējums" norāda rādītāja faktisko izpildi pārskata periodā. Ja kvalitātes rādītājiem nav iespējams sniegt rādītāja izpildi pārskata periodam, norāda rādītāja pēdējo pieejamo faktisko izpildi. Rādītājiem, kuriem nav iespējams noteikt vērtību, sniedz rādītāja izpildes novērtējumu. Ja politikas rezultatīvajiem rādītājiem nav iespējams sniegt rādītāja izpildes novērtējumu pārskata periodam, sniedz aprakstu par virzību uz atbilstoši šīs instrukcijas 18.9. apakšpunktam norādīto plānoto vērtību (ja ir pieejama šāda informācija), kā arī norāda pēdējo pieejamo izpildes informāciju;

18.11. ailē "Izpilde: sievietes" un ailē "Izpilde: vīrieši" norāda rezultatīvo rādītāju izpildi dalījumā pēc dzimuma, ja rezultatīvā rādītāja mērvienība ir personu skaits un ja ministriju iekšējā uzskaitē ir pieejama šāda informācija;

18.12. ailē "Izpildes/novērtējuma novirze no plānotās vērtības, %" aprēķina rādītāja vērtības pārskata periodā faktiskās izpildes procentuālo novirzi no pārskata periodam plānotās rādītāja vērtības. Ja pārskata periodā faktiskās izpildes procentuālā novirze no kārtējam gadam plānotās rādītāja vērtības pārsniedz 15 procentus (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē), sniedz atbildes uz turpmākajās ailēs norādītajiem jautājumiem. Papildus sniedz skaidrojumu par tiem rādītājiem, kurus ministrija uzskata par būtiskiem skaidrojumu sniegšanai. Ja pārskata perioda prioritāro pasākumu izdevumu izpildes novirze pārsniedz 15 procentus vai ir lielāka par 500 000 euro, sniedz atbildes uz turpmākajās ailēs norādītajiem jautājumiem;

18.13. ailē "Iemesli/faktori, kas ir noteikuši izpildi/neizpildi" sniedz skaidrojumu par būtiskajiem iemesliem un faktoriem, kuri ir ministrijas ietekmē;

18.14. ailē "Izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību" sniedz skaidrojumu par izdarīto (piemēram, veikts pētījums, ieviesta reforma, apmācīts personāls);

18.15. ailē "Priekšlikumi rādītāja neizpildes novēršanai" sniedz skaidrojumu, ja izpildes procentuālā novirze ir negatīva;

18.16. ailē "Ārējie faktori, kas radījuši ietekmi uz rādītāja izpildi/novērtējumu" sniedz skaidrojumu par ārējo faktoru ietekmi (piemēram, iedzīvotāju skaita izmaiņas, pieejamie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi).

(Grozīts ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4)

19. Šīs instrukcijas 18. punktā minētajā izpildes veidlapā prioritāro pasākumu rādītāju izpildi analizē trīs gadus pēc kārtas, sākot ar gadu, kad tie norādīti budžeta paskaidrojumos prioritāro pasākumu tabulā. Terminēto prioritāro pasākumu rādītāju izpildi norāda trīs gadus vai mazāk, ja prioritāro pasākumu plānots uzsākt vēlāk vai pabeigt ātrāk. Neterminēto prioritāro pasākumu rādītāju izpildi norāda trīs gadus vai mazāk, ja prioritāro pasākumu plānots uzsākt vēlāk. Turpmākajos gados neterminētos rezultatīvos rādītājus iekļauj jau esošajos programmu (apakšprogrammu) rezultatīvajos rādītājos vai veido kā jaunus atsevišķus programmu (apakšprogrammu) rezultatīvos rādītājus. Rādītāju "prioritāro pasākumu ieņēmumi" norāda, ja ministriju iekšējā uzskaitē ir pieejama šāda informācija.

20. Ja programmas (apakšprogrammas) rezultatīvais rādītājs ir identisks ar prioritāro pasākumu tabulā un (vai) kartē minēto rādītāju, tad šīs instrukcijas 18. punktā minētajā izpildes veidlapā šādu rezultatīvo rādītāju primāri norāda kā kartes vai prioritārā pasākuma rādītāju un kodificē atbilstoši šīs instrukcijas 18.5. apakšpunktam.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011. gada 23. augusta instrukciju Nr. 8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 134. nr.; 2012, 81. nr.; 2013, 194. nr.).

22. Aizpildot veidlapu "Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gada __ mēnešos", analīzi veic par mērķfinansējumu, par kura piešķiršanu lēmumi bija pieņemti 2017. gadā un turpmākajos gados.

23. Aizpildot veidlapu "Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā", analīzi veic par prioritārajiem pasākumiem, par kuriem finansējuma piešķiršanas lēmumi bija pieņemti 2017. gadā un turpmākajos gados.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4)

  (turpmāk – ministrija)  
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)    

Paskaidrojums par valsts budžeta izdevumu izpildi 20__. gada ___ mēnešos

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi:
1)  
2)  
3)  

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi:
1)  
2)  
3)  

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

Programmas/apakšprogrammas kods Programmas/apakšprogrammas nosaukums
           
   
Paveiktais  
1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam
2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam
Izmaiņas  
1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi 
(norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņas)
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam
2. Kā minētās izmaiņas ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.2. apakšpunktam
Neizpilde  
1. Kāds ir neizpildes sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli.

Ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam
2. Kādas ir plānotās darbības finansējuma apguvei gada ietvaros (ja neizpildes iemesli nav saistīti ar apropriāciju izmaiņām)

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam
3. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam
4. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam
5. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem)
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam
6. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kādi ir finansējuma pieprasīšanas iemesli un apjoms
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam
Papildu informācija  
Citi analītiskie skaidrojumi Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.4. apakšpunktam

II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Programmas/apakšprogrammas kods Programmas/apakšprogrammas nosaukums
           
   
Paveiktais  
1. Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam
Neizpilde  
1. Kāds ir neapgūto asignējumu sadalījums pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai

(sniedz īsu neizpildes aprakstu par specifiskā atbalsta mērķiem/pasākumiem/projektiem, kuru dēļ iestājās neizpilde)

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem)

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam
2. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams

(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem)

Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam
Papildu informācija  
Citi analītiskie skaidrojumi Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.3. apakšpunktam

III. Citi jautājumi

1. Norāda izpildītos valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā definētos uzdevumus, kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais izpildes termiņš Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.1. apakšpunktam
2. Ja valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātā definētie uzdevumi, kuriem pārskata periodā iestājies noteiktais izpildes termiņš, nav izpildīti, sniedz skaidrojumu un vērtējumu, kāds ir to izpildes progress Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.2. apakšpunktam
3. Vai plānots pieprasīt papildu finansējumu no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
(ja ir plānots, norāda finansējuma apmēru un skaidrojumu)
(aizpilda, sniedzot budžeta izpildes analīzi par 6 un 9 mēnešiem)
Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.3. apakšpunktam
4. Citi analītiskie skaidrojumi, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiem Norāda informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.4. apakšpunktam
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(Pielikums svītrots ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2
Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju, valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai, valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20___.gada __ mēnešos*
Klasi-
fikā-
cijas kods
Apakšprogramma/ izdevumu veids Iepriekšējā gada __ mēnešu izpilde Pārskata perioda plāns Pārskata perioda izpilde Pārskata perioda izpildes un iepriek-
šējā gada
mēnešu izpildes izmaiņas
Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procenti)
skaits
vidēji
mēnesī
pabalsta/ atlīdzības
iemaksu apmērs
vidēji
mēnesī
izdevumi kopā
pēc naudas plūsmas
skaits
vidēji
mēnesī
pabalsta/ atlīdzības
iemaksu apmērs
vidēji
mēnesī
izdevumi kopā pēc naudas plūsmas skaits
vidēji
mēnesī
pabalsta/ atlīdzības
iemaksu apmērs
vidēji
mēnesī
izdevumi kopā pēc naudas plūsmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=11-5 13=11:8x100
  Valsts pamatbudžets                      
  Labklājības ministrija                      
  20.01.00 Valsts sociālie pabalsti                      
6000 Sociālie pabalsti × ×   × ×   × ×      
6226 Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk - Černobiļas AES) avārijas rezultātā cietušajām personām                      
6231 Bērnu kopšanas pabalsts
tai skaitā:
                     
  Bērna kopšanas pabalsts                      
  Bērna invalīda kopšanas pabalsts                      
6232 Ģimenes valsts pabalsts                      
6233 Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu                      
6234 Bērna piedzimšanas pabalsts                      
6235 Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts                      
6237 Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei
tai skaitā:
                     
  Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu                      
  Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu                      
  Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu                      
6238 Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana                      
6239 Pārējie pabalsti un kompensācijas
tai skaitā:
                     
  Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārjas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm                      
  Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības                      
  Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti                      
  Valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem                      
  Pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem                      
  Apbedīšanas pabalsts                      
  Atlīdzība par adopciju                      
  Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi                      
  20.02.00 Izdienas pensijas                      
6000 Sociālie pabalsti × ×   × ×   × ×      
6216 Izdienas pensijas                      
6225 Apbedīšanas pabalsts                      
6229 Pārējie pabalsti                      

7100

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti × ×   × ×   × ×      
7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
                     
  PB dotācija piemaksām pie vecuma pensijām, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)"                      
  20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām                      

7100

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti × ×   × ×   × ×      
7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
                     
  Piemaksas pie vecuma pensijām                      
  Piemaksas pie invaliditātes pensijām                      
  20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti                      

6000

Sociālie pabalsti × ×   × ×   × ×      
6239 Pārējie pabalsti un kompensācijas                      
  04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai                      

7100

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti × ×   × ×   × ×      
7120 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
                     
  Politiski represēto personu pensiju izmaksai                      
  Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai                      
  Pensiju apgādnieku zaudējuma gadījumā izmaksai                      
  Valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai                      
  Valsts iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam                      
  Valsts iemaksām invaliditātes apdrošināšanai                      
                         
  Valsts speciālais budžets                      
  Labklājības ministrija                      
  04.01.00. Valsts pensiju speciālais budžets                      
6000 Sociālie pabalsti × ×   × ×   × ×      
6211 Vecuma pensijas                      
6213 Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā                      
6214 Augstākās Padomes deputātu pensijas                      
6215 Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem                      
6216 Izdienas pensijas                      
6225 Apbedīšanas pabalsts                      
6226 Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām                      
6229 Pārējie pabalsti
tai skaitā:
                     
  Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam                      
6293 Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                      
6295 Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls                      
6299 Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā                      
  04.02.00. Nodarbinātības speciālais budžets                      
6000 Sociālie pabalsti × ×   × ×   × ×      
6225 Apbedīšanas pabalsts                      
6241 Bezdarbnieka pabalsts                      
6293 Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                      
6299 Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā                      
7140 Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai                      
  04.03.00. Darba negadījumu speciālais budžets                      
6000 Sociālie pabalsti × ×   × ×   × ×      
6221 Slimības pabalsts                      
6223 Atlīdzība par darbspēju zaudējumu                      
6224 Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu                      
6225 Apbedīšanas pabalsts                      
6229 Pārējie pabalsti                      
6293 Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                      
7140 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
                     
  Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai                      
  Iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam                      
  04.04.00. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets                      
6000 Sociālie pabalsti × ×   × ×   × ×      
6212 Invaliditātes pensijas                      
6215 Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem                      
6221 Slimības pabalsts                      
6222 Maternitātes pabalsts                      
6225 Apbedīšanas pabalsts                      
6226 Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām                      
6227 Paternitātes pabalsts                      
6228 Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība                      
 6229 Pārējie pabalsti
tai skaitā:
                     
  Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam                      
  Vecāku pabalsts                      
6293 Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa                      
7140 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
                     
  Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai                      
  Iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam                      
  Iemaksas invaliditātes apdrošināšanai                      
* Atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos, kas paredz izmaiņas pensiju, pabalstu vai atlīdzību veidos, tabula jāprecizē, norādot pensijas, pabalsta vai atlīdzības nosaukumu, plānu un izpildi.
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3.pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(Pielikums MK 25.06.2019. instrukcijas Nr. 4 redakcijā)

   

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

 

Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gadā

Ieņēmumi

Izdevumi

Novirze, %

Novirzes skaidrojums

MK lēmums

budžeta klasifikācijas kods

budžeta klasifikācijas koda nosaukums

mērķfinansējuma nosaukums

plāns, euro

izpilde, euro

plāna un izpildes starpība, euro

izpilde, %

programmas (apakšprogrammas) kods

programmas (apakšprogrammas) nosaukums

plāns, euro

izpilde, euro

plāna un izpildes starpība, euro

izpilde, %

1

2

3

4

5

6 = 4 – 5

7 = 5 : 4 x 100

8

9

10

11

12 = 10 – 11

13 = 11 : 10 x 100

14 = 7 : 13 x 100 – 100

15

16

                               
                               
                           
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2
  (turpmāk - ministrija)
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)  

Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā

Politikas un resursu vadības kartes numurs un nosau-
kums
Priori-
tārā pasā-
kuma numurs un nosau-
kums
Pro-
gram-
mas (apakš-
pro-
gram-
mas) numurs un nosau-
kums
Dar-
bības rezul-
tāts
Rādī-
tāja veids*
Rādītāja nosaukums Mēr-
vie-
nība
Gads Plā-
notā vērtī-
ba
Izpilde/ novēr-
tējums
Izpilde:
sievie-
tes
Izpilde:
vīrieši
Izpildes/ novēr-
tējuma novirze no plānotās vērtības, %
Iemesli/
faktori, kas ir noteikuši izpildi/
neizpildi
Izda-
rītais, lai sa-
sniegtu plānoto vērtību
Priekš-
likumi rādī-
tāja neiz-
pildes novēr-
šanai
Ārējie faktori, kas radījuši ietekmi uz rādītāja izpildi/
novērtējumu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10 : 9 x 100 - 100 14 15 16 17
      × POLRR Rādītājs Nr. 1                      
      × POLRR Rādītājs Nr. 2                      
        RDRR Rādītājs Nr. 1   ×                  
        RDRR Rādītājs Nr. 2   ×                  
      × KV Rādītājs Nr. 1                      
      × KV Rādītājs Nr. 2                      
        PPDRR Rādītājs Nr. 1                      
        PPA Amata vietas                      
        PPIzd Izdevumi                      
        PPIe Ieņēmumi                      
        DRR Rādītājs Nr. 1   ×                  
        DRR Rādītājs Nr. 2   ×                  
Piezīme. * POLRR - politikas rezultatīvais rādītājs, RDRR - raksturojošākais darbības rezultatīvais rādītājs, KV - kvalitātes rādītājs, PPDRR - prioritāro pasākumu darbības rezultatīvais rādītājs, PPA - prioritāro pasākumu amata vietas, PPIzd - prioritāro pasākumu izdevumi, PPIe - prioritāro pasākumu ieņēmumi, DRR - programmu (apakšprogrammu) rezultatīvais rādītājs. Ja rādītāji ar identiskiem nosaukumiem un vērtībām ir definēti pie vairākiem rādītāja veidiem, norāda visus veidus, tos tabulas 5. ailē atdalot ar šķērssvītru.
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 2Pieņemts: 10.04.2018.Stājas spēkā: 13.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 12.04.2018. OP numurs: 2018/73.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
298289
{"selected":{"value":"02.07.2019","content":"<font class='s-1'>02.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.07.2019","iso_value":"2019\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2018","iso_value":"2018\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2018.-01.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.07.2019
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva