Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta instrukcija Nr. 2

Rīgā 2018. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 19 10. §)
Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi
Izdota saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
2. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes (turpmāk – ministrijas) sagatavo informāciju un veic analīzi par attiecīgās ministrijas budžeta programmās un apakšprogrammās plānoto resursu un izdevumu izpildi, kā arī rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildi un iesniedz to Finanšu ministrijā.

2. Ministrijas nodrošina šajā instrukcijā minēto prasību izpildi, kā arī ir atbildīgas par nepieciešamās informācijas pieprasīšanu no padotības iestādēm un tās izvērtēšanu.

3. Finanšu ministrijai valsts budžeta izpildes analīzes procesā ir tiesības pieprasīt ministrijām papildu un precizējošu informāciju, tai skaitā detalizētus aprēķinus un aprēķinu pieņēmumus.

4. Pārskata periods šīs instrukcijas izpratnē ir valsts budžeta izpildes analīzes periods par sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem.

5. Pārskata perioda plāns šīs instrukcijas izpratnē ir finansēšanas plānos, kas reģistrēti Valsts kasē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par asignējumu piešķiršanu un izpildi, norādītā:

5.1. sākotnējās prognozes pa ceturkšņiem summa (par sešiem un deviņiem mēnešiem);

5.2. finansēšanas plāna gada summa uz pārskata perioda beigām (par 12 mēnešiem).

(MK 25.06.2019. instrukcijas Nr. 4 redakcijā)

6. Mērķfinansējums šīs instrukcijas izpratnē ir valsts pamatbudžetā plānotie ieņēmumi (vai to daļa) no nodokļiem, valsts nodevām un citiem maksājumiem no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības, atbilstoši kuriem saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ministrijas budžetā noteiktiem mērķiem tiek plānoti izdevumi no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem.

II. Budžeta izpildes analīzes saturs

7. Ministrijas iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi, aizpildot šādas veidlapas (turpmāk – izpildes veidlapas):

7.1. par sešiem un deviņiem mēnešiem – "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos" (1. pielikums);

7.2. par 12 mēnešiem:

7.2.1. "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada 12 mēnešos" (1.1 pielikums);

7.2.2. "Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gadā" (3.1 pielikums);

7.2.3. "Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā" (4. pielikums);

7.2.4. "Prioritāro pasākumu izpildes analīze 20__. gadā" (5. pielikums);

7.3. par sešiem, deviņiem un 12 mēnešiem – "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju, valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai, valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20__. gada __ mēnešos" (3. pielikums).

(MK 22.06.2021. instrukcijas Nr. 3 redakcijā)

8. Informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem ministrijas iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā mēneša trīsdesmitajam datumam.

9. Informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem ministrijas iesniedz līdz pārskata periodam sekojošā gada 25. februārim.

10. Ministrijas, kuras atbilstoši gadskārtējam valsts budžeta likumam nodrošina, lai valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas tiktu pārskaitītas pašvaldībām, sniedz atsevišķās izpildes veidlapās informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par budžeta resoru "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" un "64. Dotācija pašvaldībām" attiecīgo programmu (apakšprogrammu). Valsts budžeta izpildes analīzi par budžeta resoru "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" (turpmāk – 74. budžeta resors) neveic.

11. Aizpildītas un ar iestādes vadītāja vai tā pilnvarotas personas drošu elektronisko parakstu parakstītas izpildes veidlapas ministrijas elektroniski iesniedz Finanšu ministrijā, nosūtot uz Finanšu ministrijas oficiālo e-pasta adresi.

11.1 Izpildes veidlapās neiekļauj ierobežotas pieejamības informāciju un valsts noslēpumu saturošu informāciju.

(MK 22.06.2021. instrukcijas Nr. 3 redakcijā)

III. Izpildes veidlapu aizpildīšanas kārtība

12. Sagatavojot informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi, ministrijas izmanto iekšējos uzskaites datus, kā arī datus no šādiem Valsts kases tīmekļvietnē publicētiem Valsts kases operatīvajiem ceturkšņa pārskatiem:

12.1. "Valsts pamatbudžeta izpilde";

12.2. "Valsts speciālā budžeta izpilde";

12.3. "Ministrijas pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__. gada __ mēnešos";

12.4. "Speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpilde 20__. gada __ mēnešos".

13. Visās izpildes veidlapās finansējuma apmēru norāda veselos euro, bet procentus – ar vienas desmitdaļas precizitāti.

14. Finanšu ministrija savā tīmekļvietnē publicē informāciju par šīs instrukcijas aktualizētajiem pielikumiem. 

15. Veidlapā "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos" (1. pielikums) un veidlapā "Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada 12 mēnešos" (1.1 pielikums) ministrijas analizē un sniedz skaidrojumus par budžeta izpildi:

15.1. norāda informāciju par galvenajiem pārskata perioda pasākumiem:

15.1.1. trīs līdz pieci pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi;

15.1.2. trīs līdz pieci pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi (pasākumi bija plānoti, bet netika īstenoti vai tika īstenoti daļēji). Šos pasākumus norāda, ja budžeta resora kopējā izdevumu neizpildes procentuālā novirze no pārskata perioda plāna pārsniedz 15 procentus;

15.2. tabulā "I. Valsts pamatfunkciju īstenošana" sniedz informāciju sadalījumā pa programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās):

15.2.1. sadaļā "Paveiktais":

15.2.1.1. norāda pārskata periodā paveikto – pasākumus un (vai) aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs;

15.2.1.2. sniedz skaidrojumu, kā šīs instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktā minētie pasākumi un (vai) aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.2. sadaļā "Izmaiņas":

15.2.2.1. norāda pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošā pārskata perioda izpildi, ja finansējuma izmaiņu apmēra novirze (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē) pārsniedz 15 procentus un vienlaikus ir lielāka par 20 000 euro vai ja minētā novirze nesasniedz 15 procentus, bet ir lielāka par 500 000 euro. Norāda pasākumus un (vai) aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), un iemeslus, kas ir veicinājuši šīs izmaiņas (sadārdzinājums, izmaksu samazināšanās, publisko pakalpojumu apjoma izmaiņas, naudas plūsmas laika nobīde un citi), un, ja ir iespējams novērtēt, katram no tiem norāda finansējuma izmaiņu apmēru euro un procentos. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem;

15.2.2.2. (svītrots ar MK 22.06.2021. instrukciju Nr. 3);

15.2.2.3. attiecībā uz programmu 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" informāciju par izmaiņām nesniedz;

15.2.3. sadaļu "Neizpilde" aizpilda, ja pārskata perioda plāna neizpilde (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē) programmā (apakšprogrammā) un (vai) atsevišķi kādā no izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem (atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai) pārsniedz 15 procentus un vienlaikus ir lielāka par 20 000 euro vai ja minētā neizpilde nesasniedz 15 procentus, bet ir lielāka par 500 000 euro:

15.2.3.1. norāda pasākumus un (vai) aktivitātes, kas ir radījušas ietekmi uz neizpildi, un skaidro būtiskākos neizpildes iemeslus. Ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus. Tām pamatfunkciju programmām (apakšprogrammām), kuras tiek īstenotas pēc projektu principa un kurās būtiskas finansējuma svārstības ir objektīvi atkarīgas no iepriekš neplānotu projektu un to posmu ieviešanas, atsevišķus neizpildes iemeslus par sešiem un deviņiem mēnešiem var neuzskaitīt, bet kopumā skaidrot programmas (apakšprogrammas) mainīgo finansējuma apguvi;

15.2.3.2. sniedz skaidrojumu, kādas ir plānotās darbības finansējuma apguvei gada ietvaros (ja neizpildes iemesli nav saistīti ar apropriāciju izmaiņām) (neattiecas uz tām pamatfunkciju programmām (apakšprogrammām), kuras tiek īstenotas pēc projektu principa un kurās būtiskas finansējuma svārstības ir objektīvi atkarīgas no iepriekš neplānotu projektu un to posmu ieviešanas). Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.3.3. sniedz skaidrojumu, kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.3.4. sniedz skaidrojumu, kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanu. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.3.5. sniedz skaidrojumu, kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekams. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem;

15.2.3.6. sniedz skaidrojumu, kāds ir finansējuma apjoms, ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve". Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.2.4. (svītrots ar MK 22.06.2021. instrukciju Nr. 3);

15.3. tabulā "II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana" sniedz informāciju sadalījumā pa programmām (ja tām nav apakšprogrammu) un apakšprogrammām (ja programma sadalīta apakšprogrammās):

15.3.1. sadaļā "Paveiktais" norāda pārskata periodā paveikto – specifiskā atbalsta mērķus un (vai) pasākumus, un (vai) projektus (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksta pārskata periodā tajos paveiktās darbības un (vai) sasniegumus (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēs. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem;

15.3.2. sadaļu "Neizpilde" aizpilda, ja pārskata perioda plāna neizpilde programmā (apakšprogrammā) un (vai) atsevišķi kādā no izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem (atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūrai) pārsniedz 15 procentus un vienlaikus ir lielāka par 20 000 euro vai ja minētā neizpilde nesasniedz 15 procentus, bet ir lielāka par 500 000 euro. Skaidrojumu sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par 12 mēnešiem:

15.3.2.1. norāda specifiskā atbalsta mērķus un (vai) pasākumus, un (vai) projektus, kas ir radījuši ietekmi uz neizpildi, un skaidro būtiskākos neizpildes iemeslus;

15.3.2.2. (svītrots ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4);

15.3.2.3. (svītrots ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4);

15.3.2.4. sniedz skaidrojumu, kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citu projektu un pasākumu īstenošanai, kur finansējums ir bijis nepietiekams un ir bijis pieprasīts no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai";

15.3.3. (svītrots ar MK 22.06.2021. instrukciju Nr. 3);

15.4. tabulā "III. Citi jautājumi" sniedz informāciju:

15.4.1. (svītrots ar MK 22.06.2021. instrukciju Nr. 3);

15.4.2. (svītrots ar MK 22.06.2021. instrukciju Nr. 3);

15.4.3. norāda, vai plānots pieprasīt papildu finansējumu no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Ja ir plānots, norāda finansējuma apmēru un skaidrojumu. Informāciju sniedz, aizpildot budžeta izpildes analīzi par sešiem un deviņiem mēnešiem;

15.4.4. ja nepieciešams, norāda citus analītiskos skaidrojumus, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiem.

(Grozīts ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4; MK 22.06.2021. instrukciju Nr. 3)

16. Veidlapā "Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gadā" (3.1 pielikums) ministrijas analizē un sniedz skaidrojumu par mērķfinansējuma ieņēmumu un izdevumu plānu izpildi pārskata periodā. Ja informācija par faktisko izpildi pārskata periodā nav pieejama, sniedz izpildes novērtējumu:

16.1. aizpilda aiļu grupu "Ieņēmumi" – plāns un izpilde (vai izpildes novērtējums) euro un procentos;

16.2. aizpilda aiļu grupu "Izdevumi" – plāns un izpilde (vai izpildes novērtējums) euro un procentos;

16.3. aizpilda aili "Novirze";

16.4. ailē "Novirzes skaidrojums":

16.4.1. ja iespējams, norāda pasākumus, kuri tiks veikti, lai nodrošinātu plānoto ieņēmumu izpildi, ja ieņēmumu neizpilde pārsniedz 15 procentus un vienlaikus ir lielāka par 20 000 euro vai ja minētā neizpilde nesasniedz 15 procentus, bet ir lielāka par 500 000 euro;

16.4.2. sniedz skaidrojumu par ieņēmumu un izdevumu plānu izpildi, ja procentuālā ieņēmumu pret izdevumiem novirze pārsniedz 15 procentus (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē);

16.4.3. ja nepieciešams, sniedz papildu informāciju un apraksta pieņēmumus, uz kuriem balstīts analītiski iegūtais novērtējums;

16.5. ailē "MK lēmums" norāda atbilstošo Ministru kabineta lēmumu saskaņā ar šīs instrukcijas 6. punktu.

(Grozīts ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4)

17. Veidlapā "Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju, valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai, valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20__. gada __ mēnešos" (3. pielikums) Labklājības ministrija norāda informāciju par pabalstu un pensiju saņēmēju skaitu vidēji mēnesī, pabalsta (atlīdzības) un pensijas izmaksas apmēru vidēji mēnesī un par naudas plūsmas izdevumiem atsevišķi katram izdevumu veidam.

18. Veidlapā "Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā" (4. pielikums) ministrijas norāda un paskaidro valsts budžeta rezultātus un to rezultatīvos rādītājus pārskata periodā (par 12 mēnešiem), kas norādīti gadskārtējam valsts budžeta likumam pievienotajos paskaidrojumos (politikas un resursu vadības kartēs, prioritāro pasākumu tabulā un budžeta programmu (apakšprogrammu) sadaļā):

18.1. aili "Politikas un resursu vadības kartes numurs un nosaukums" aizpilda rindās, kurās sniedz skaidrojumu par politikas un resursu vadības kartes (turpmāk – karte) politikas rezultatīvajiem rādītājiem, raksturojošākiem darbības rezultatīvajiem rādītājiem un kvalitātes rādītājiem, norādot kartes numuru un nosaukumu;

18.2. aili "Prioritārā pasākuma numurs un nosaukums" aizpilda rindās, kurās sniedz skaidrojumu par prioritāro pasākumu darbības rezultatīvajiem rādītājiem, amata vietām, izdevumiem un ieņēmumiem, norādot prioritārā pasākuma numuru un nosaukumu;

18.3. aili "Programmas (apakšprogrammas) numurs un nosaukums" aizpilda rindās, kurās sniedz skaidrojumu par šīs programmas (apakšprogrammas) darbības rezultatīvajiem rādītājiem, un rindās, kurās sniedz informāciju par prioritārajiem pasākumiem, norādot attiecīgās programmas (apakšprogrammas) numuru un nosaukumu;

18.4. ailē "Darbības rezultāts" norāda darbības rezultāta nosaukumu, kas attiecas uz programmu (apakšprogrammu) darbības rezultatīvajiem rādītājiem un prioritāro pasākumu darbības rezultatīvajiem rādītājiem, amata vietām, izdevumiem un ieņēmumiem, kā arī raksturojošākiem darbības rezultatīvajiem rādītājiem, ja ir pieejama šāda informācija;

18.5. ailē "Rādītāja veids" norāda šādus rādītāju apzīmējumus: politikas rezultatīvie rādītāji – POLRR, raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji – RDRR, kvalitātes rādītāji – KV, prioritāro pasākumu darbības rezultatīvie rādītāji – PPDRR, prioritāro pasākumu amata vietas – PPA, prioritāro pasākumu izdevumi – PPIzd, prioritāro pasākumu ieņēmumi – PPIe, programmu (apakšprogrammu) darbības rezultatīvie rādītāji – DRR. Ja rādītājs ir vienlaikus attiecināms uz vairākiem šajā punktā minētajiem rādītāju veidiem, tos norāda visus, atdalot ar šķērssvītru;

18.6. ailē "Rādītāja nosaukums" norāda atbilstošā rādītāja nosaukumu;

18.7. ailē "Mērvienība" norāda rādītāja mērvienību;

18.8. ailē "Gads":

18.8.1. politikas rezultatīvajiem rādītājiem norāda kartēs norādītās vērtības plāna gadu, par kuru paskaidro izpildi, – pārskata vai tuvāko plānoto gadu;

18.8.2. prioritārajiem pasākumiem norāda gadu, kura budžeta paskaidrojumos attiecīgais prioritārais pasākums ir norādīts prioritāro pasākumu tabulā;

18.8.3. kvalitātes rādītājiem norāda kartēs norādītās vērtības gadu, par kuru paskaidro izpildi, – pārskata vai pēdējo gadu, par kuru pieejama izpildes informācija;

18.9. ailē "Plānotā vērtība" norāda pārskata periodam plānoto rādītāja vērtību. Politikas rezultatīvajiem rādītājiem un kvalitātes rādītājiem norāda plānoto rādītāja vērtību gadam, kas noteikts atbilstoši šīs instrukcijas 18.8.1. un 18.8.3. apakšpunktam;

18.10. ailē "Izpilde/novērtējums" norāda rādītāja faktisko izpildi pārskata periodā. Ja kvalitātes rādītājiem nav iespējams sniegt rādītāja izpildi pārskata periodam, norāda rādītāja pēdējo pieejamo faktisko izpildi. Rādītājiem, kuriem nav iespējams noteikt vērtību, sniedz rādītāja izpildes novērtējumu. Ja politikas rezultatīvajiem rādītājiem nav iespējams sniegt rādītāja izpildes novērtējumu pārskata periodam, sniedz informāciju par virzību uz atbilstoši šīs instrukcijas 18.9. apakšpunktam norādīto plānoto vērtību (ja ir pieejama šāda informācija), kā arī norāda pēdējo pieejamo izpildes informāciju un aiz tās iekavās norāda gadu, par kuru pieejama izpilde, ja norādītās plānotās vērtības gads nesakrīt ar gadu, par kuru tiek sniegta izpildes informācija;

18.11. ailē "Izpilde: sievietes" un ailē "Izpilde: vīrieši" norāda rezultatīvo rādītāju izpildi dalījumā pēc dzimuma, ja rezultatīvā rādītāja mērvienība ir personu skaits un ja ministriju iekšējā uzskaitē ir pieejama šāda informācija;

18.12. ailē "Izpildes/novērtējuma novirze no plānotās vērtības, %" aprēķina rādītāja vērtības pārskata periodā faktiskās izpildes procentuālo novirzi no pārskata periodam plānotās rādītāja vērtības. Ja pārskata periodā faktiskās izpildes procentuālā novirze no kārtējam gadam plānotās rādītāja vērtības pārsniedz 15 procentus (gan pozitīvā, gan negatīvā izteiksmē), sniedz atbildes uz turpmākajās ailēs norādītajiem jautājumiem. Papildus sniedz skaidrojumu par tiem rādītājiem, kurus ministrija uzskata par būtiskiem skaidrojumu sniegšanai. Ja pārskata perioda prioritāro pasākumu izdevumu izpildes novirze pārsniedz 15 procentus vai ir lielāka par 500 000 euro, sniedz atbildes uz turpmākajās ailēs norādītajiem jautājumiem;

18.13. ailē "Iemesli/faktori, kas ir noteikuši izpildi/neizpildi" sniedz skaidrojumu par būtiskajiem iemesliem un faktoriem, kuri ir ministrijas ietekmē;

18.14. ailē "Izdarītais, lai sasniegtu plānoto vērtību" sniedz skaidrojumu par izdarīto (piemēram, veikts pētījums, ieviesta reforma, apmācīts personāls);

18.15. ailē "Priekšlikumi rādītāja neizpildes novēršanai" sniedz skaidrojumu, ja izpildes procentuālā novirze ir negatīva;

18.16. ailē "Ārējie faktori, kas radījuši ietekmi uz rādītāja izpildi/novērtējumu" sniedz skaidrojumu par ārējo faktoru ietekmi (piemēram, iedzīvotāju skaita izmaiņas, pieejamie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi).

(Grozīts ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4; MK 22.06.2021. instrukciju Nr. 3)

19. Šīs instrukcijas 18. punktā minētajā izpildes veidlapā prioritāro pasākumu rādītāju izpildi analizē trīs gadus pēc kārtas, sākot ar gadu, kad tie norādīti budžeta paskaidrojumos prioritāro pasākumu tabulā. Terminēto prioritāro pasākumu rādītāju izpildi norāda trīs gadus vai mazāk, ja prioritāro pasākumu plānots uzsākt vēlāk vai pabeigt ātrāk. Neterminēto prioritāro pasākumu rādītāju izpildi norāda trīs gadus vai mazāk, ja prioritāro pasākumu plānots uzsākt vēlāk. Turpmākajos gados neterminētos rezultatīvos rādītājus iekļauj jau esošajos programmu (apakšprogrammu) rezultatīvajos rādītājos vai veido kā jaunus atsevišķus programmu (apakšprogrammu) rezultatīvos rādītājus. Rādītāju "prioritāro pasākumu ieņēmumi" norāda, ja ministriju iekšējā uzskaitē ir pieejama šāda informācija.

20. Ja programmas (apakšprogrammas) rezultatīvais rādītājs ir identisks ar prioritāro pasākumu tabulā un (vai) kartē minēto rādītāju, tad šīs instrukcijas 18. punktā minētajā izpildes veidlapā šādu rezultatīvo rādītāju primāri norāda kā kartes vai prioritārā pasākuma rādītāju un kodificē atbilstoši šīs instrukcijas 18.5. apakšpunktam.

20.1 Veidlapā "Prioritāro pasākumu izpildes analīze 20__. gadā" (5. pielikums) ministrijas analizē un sniedz skaidrojumu par terminēto prioritāro pasākumu izpildi par trim gadiem vai vairāk (līdz prioritārais pasākums ir beidzies) un neterminēto prioritāro pasākumu izpildi par pirmo gadu. Norāda šādu informāciju:

20.1 1. prioritārā pasākuma nosaukums (no prioritārā pasākuma pieteikuma vidējam termiņam);

20.1 2. prioritārā pasākuma mērķis (no prioritārā pasākuma pieteikuma vidējam termiņam);

20.1 3. prioritārā pasākuma mērķa sasniegšana vai virzība uz mērķi un sabiedrībai sniegtais labums;

20.1 4. prioritārā pasākuma īstenošanas periods (darbības periods vai beztermiņa);

20.1 5. gads, kura budžeta paskaidrojumos attiecīgais prioritārais pasākums ir norādīts prioritāro pasākumu tabulā;

20.1 6. programmas(-u) (apakšprogrammas(-u)) kods un nosaukums (ja prioritārais pasākums tiek īstenots vairākās programmās (apakšprogrammās), tās visas uzskaita vienā ailē).

(MK 22.06.2021. instrukcijas Nr. 3 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2011. gada 23. augusta instrukciju Nr. 8 "Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 134. nr.; 2012, 81. nr.; 2013, 194. nr.).

22. Aizpildot veidlapu "Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gada __ mēnešos", analīzi veic par mērķfinansējumu, par kura piešķiršanu lēmumi bija pieņemti 2017. gadā un turpmākajos gados.

23. Aizpildot veidlapu "Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā", analīzi veic par prioritārajiem pasākumiem, par kuriem finansējuma piešķiršanas lēmumi bija pieņemti 2017. gadā un turpmākajos gados.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(Pielikums MK 22.06.2021. instrukcijas Nr. 3 redakcijā)

  
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada __ mēnešos

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi:

1) …

2) …

3) …

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi:

1) …

2) …

3) …

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums:  
 
Paveiktais
1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēsIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam
2. Kā minētie pasākumi/aktivitātes ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanuIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.2. apakšpunktam
Neizpilde
1. Kādi pasākumi/aktivitātes ir radījušas ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli (ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus)Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam
2. Kādas ir plānotās darbības neapgūto asignējumu finansējuma izlietojumamIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.2. apakšpunktam
3. Kāds ir vērtējums par potenciāli slēdzamajiem asignējumiem gada beigās sadalījumā pa izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likuma struktūraiIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.3. apakšpunktam
4. Kā potenciāli slēdzamie asignējumi ietekmē gadskārtējā valsts budžeta paskaidrojumos plānoto darbības rezultatīvo rādītāju vērtību sasniegšanuIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.4. apakšpunktam
5. Ja nākamajā gadā potenciāli ir plānots pieprasīt finansējumu no 74. budžeta resora programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", kāds ir finansējuma apjomsIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.6. apakšpunktam

II. Citi jautājumi

1. Vai plānots pieprasīt papildu finansējumu no 74. budžeta resora programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (ja jā, norādīt finansējuma apmēru un skaidrojumu)Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.3. apakšpunktam
2. Citi analītiskie skaidrojumi, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiemIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.4. apakšpunktam
1.1 pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(Pielikums MK 22.06.2021. instrukcijas Nr. 3 redakcijā)

  
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

Paskaidrojums par valsts budžeta izpildi 20__. gada 12 mēnešos

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuriem ir novirzīti ministrijas izdevumi:

1) …

2) …

3) …

Galvenie pārskata perioda pasākumi, kuri ir ietekmējuši ministrijas izdevumu plāna neizpildi:

1) …

2) …

3) …

I. Valsts pamatfunkciju īstenošana

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums:
 
Paveiktais
1. Pārskata periodā paveiktais – pasākumi/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām), kas ir bijušas būtiskas ministrijas mērķu sasniegšanai un aptver būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma, uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēsIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.1.1. apakšpunktam
Izmaiņas
1. Pārskata perioda izpildes izmaiņas pret iepriekšējā gada atbilstošo pārskata perioda izpildi. Norāda pasākumus/aktivitātes (ieteicams līdz piecām vienībām) un iemeslus, kas veicinājuši šīs izmaiņasIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.2.1. apakšpunktam
Neizpilde
1. Kādi pasākumi/aktivitātes ir radījušas ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesli (ja neizpildes iemesli ir saistīti ar apropriāciju izmaiņām, norāda attiecīgo Finanšu ministrijas rīkojumu numurus)Iekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.1. apakšpunktam
2. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekamsIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.2.3.5. apakšpunktam

II. Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana

Programmas/apakšprogrammas kods un nosaukums:
 
Paveiktais
1. Pārskata periodā paveiktais – specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti (izvēlas apakšprogrammai atbilstošāko) (ieteicams līdz piecām vienībām), kas visuzskatāmāk sniedz informāciju par finansējuma izlietojumu, un apraksts par pārskata periodā tajos paveiktām darbībām/sasniegumiem (ieteicams līdz piecām vienībām katrā), aptverot būtisku daļu no kopējā pārskata periodā izlietotā finansējuma un uzsverot lietderību un ieguldījumu sabiedrības un nozares interesēsIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.1. apakšpunktam
Neizpilde
1. Kādi specifiskā atbalsta mērķi/pasākumi/projekti ir radījuši ietekmi uz neizpildi un kādi ir būtiskākie neizpildes iemesliIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.1. apakšpunktam
2. Kādi ir iemesli, kāpēc slēgtie asignējumi budžeta izpildes laikā netika pārvirzīti citiem mērķiem, kur finansējums ir bijis nepietiekamsIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.3.2.4. apakšpunktam

III. Citi jautājumi

1. Citi analītiskie skaidrojumi, tai skaitā atbildes uz Finanšu ministrijas papildu jautājumiemIekļauj informāciju atbilstoši instrukcijas 15.4.4. apakšpunktam
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(Pielikums svītrots ar MK 25.06.2019. instrukciju Nr. 4)

Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2
Valsts sociālo pabalstu, izdienas pensiju, valsts atbalsta sociālajai apdrošināšanai, valsts speciālā budžeta sociālo pabalstu un iemaksu valsts pensiju, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai bezdarba gadījumā izpilde 20___.gada __ mēnešos*
Klasi-
fikā-
cijas kods
Apakšprogramma/ izdevumu veidsIepriekšējā gada __ mēnešu izpildePārskata perioda plānsPārskata perioda izpildePārskata perioda izpildes un iepriek-
šējā gada
mēnešu izpildes izmaiņas
Pārskata perioda izpilde pret pārskata perioda plānu (procenti)
skaits
vidēji
mēnesī
pabalsta/ atlīdzības
iemaksu apmērs
vidēji
mēnesī
izdevumi kopā
pēc naudas plūsmas
skaits
vidēji
mēnesī
pabalsta/ atlīdzības
iemaksu apmērs
vidēji
mēnesī
izdevumi kopā pēc naudas plūsmasskaits
vidēji
mēnesī
pabalsta/ atlīdzības
iemaksu apmērs
vidēji
mēnesī
izdevumi kopā pēc naudas plūsmas
123456789101112=11-513=11:8x100
 Valsts pamatbudžets           
 Labklājības ministrija           
 20.01.00 Valsts sociālie pabalsti           
6000Sociālie pabalsti×× ×× ××   
6226Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas (turpmāk - Černobiļas AES) avārijas rezultātā cietušajām personām           
6231Bērnu kopšanas pabalsts
tai skaitā:
           
 Bērna kopšanas pabalsts           
 Bērna invalīda kopšanas pabalsts           
6232Ģimenes valsts pabalsts           
6233Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu           
6234Bērna piedzimšanas pabalsts           
6235Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts           
6237Pabalsts un atlīdzība aizbildnim un audžuģimenei
tai skaitā:
           
 Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu           
 Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu           
 Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu           
6238Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana           
6239Pārējie pabalsti un kompensācijas
tai skaitā:
           
 Valsts sociālais pabalsts Černobiļas AES avārjas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm           
 Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības           
 Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti           
 Valsts speciālais pabalsts Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem           
 Pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem           
 Apbedīšanas pabalsts           
 Atlīdzība par adopciju           
 Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi           
 20.02.00 Izdienas pensijas           
6000Sociālie pabalsti×× ×× ××   
6216Izdienas pensijas           
6225Apbedīšanas pabalsts           
6229Pārējie pabalsti           

7100

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti×× ×× ××   
7120Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
           
 PB dotācija piemaksām pie vecuma pensijām, lai saglabātu piešķirto izdienas pensijas apmēru tām personām, kurām izdienas pensijas piešķirtas saskaņā ar nolikumu "Par iekšlietu iestāžu ierindas un komandējošā sastāva darbinieku pensijām (darba devēju pensijām)"           
 20.03.00 Piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām           

7100

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti×× ×× ××   
7120Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
           
 Piemaksas pie vecuma pensijām           
 Piemaksas pie invaliditātes pensijām           
 20.04.00 Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti           

6000

Sociālie pabalsti×× ×× ××   
6239Pārējie pabalsti un kompensācijas           
 04.00.00 Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai           

7100

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti×× ×× ××   
7120Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
           
 Politiski represēto personu pensiju izmaksai           
 Augstākās Padomes deputātu pensiju izmaksai           
 Pensiju apgādnieku zaudējuma gadījumā izmaksai           
 Valsts iemaksām pensiju apdrošināšanai           
 Valsts iemaksām apdrošināšanai bezdarba gadījumam           
 Valsts iemaksām invaliditātes apdrošināšanai           
             
 Valsts speciālais budžets           
 Labklājības ministrija           
 04.01.00. Valsts pensiju speciālais budžets           
6000Sociālie pabalsti×× ×× ××   
6211Vecuma pensijas           
6213Pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā           
6214Augstākās Padomes deputātu pensijas           
6215Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem           
6216Izdienas pensijas           
6225Apbedīšanas pabalsts           
6226Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām           
6229Pārējie pabalsti
tai skaitā:
           
 Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam           
6293Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa           
6295Eiropas Savienības pensiju shēmai pārskaitītais pensijas kapitāls           
6299Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā           
 04.02.00. Nodarbinātības speciālais budžets           
6000Sociālie pabalsti×× ×× ××   
6225Apbedīšanas pabalsts           
6241Bezdarbnieka pabalsts           
6293Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa           
6299Pārējie klasifikācijā neminētie no valsts budžeta veiktie maksājumi iedzīvotājiem naudā           
7140Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai           
 04.03.00. Darba negadījumu speciālais budžets           
6000Sociālie pabalsti×× ×× ××   
6221Slimības pabalsts           
6223Atlīdzība par darbspēju zaudējumu           
6224Atlīdzība par apgādnieka zaudējumu           
6225Apbedīšanas pabalsts           
6229Pārējie pabalsti           
6293Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa           
7140Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
           
 Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai           
 Iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam           
 04.04.00. Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets           
6000Sociālie pabalsti×× ×× ××   
6212Invaliditātes pensijas           
6215Pensijas saskaņā ar speciāliem lēmumiem           
6221Slimības pabalsts           
6222Maternitātes pabalsts           
6225Apbedīšanas pabalsts           
6226Kaitējuma atlīdzība Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām           
6227Paternitātes pabalsts           
6228Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzība           
 6229Pārējie pabalsti
tai skaitā:
           
 Pabalsts pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušam laulātajam           
 Vecāku pabalsts           
6293Pārmaksāto sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksa           
7140Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu
tai skaitā:
           
 Iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai           
 Iemaksas apdrošināšanai bezdarba gadījumam           
 Iemaksas invaliditātes apdrošināšanai           
* Atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos, kas paredz izmaiņas pensiju, pabalstu vai atlīdzību veidos, tabula jāprecizē, norādot pensijas, pabalsta vai atlīdzības nosaukumu, plānu un izpildi.
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3.1 pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(Pielikums MK 25.06.2019. instrukcijas Nr. 4 redakcijā)

  

(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

 

Mērķfinansējuma izpildes analīze 20__. gadā

Ieņēmumi

Izdevumi

Novirze, %

Novirzes skaidrojums

MK lēmums

budžeta klasifikācijas kods

budžeta klasifikācijas koda nosaukums

mērķfinansējuma nosaukums

plāns, euro

izpilde, euro

plāna un izpildes starpība, euro

izpilde, %

programmas (apakšprogrammas) kods

programmas (apakšprogrammas) nosaukums

plāns, euro

izpilde, euro

plāna un izpildes starpība, euro

izpilde, %

1

2

3

4

5

6 = 4 – 5

7 = 5 : 4 x 100

8

9

10

11

12 = 10 – 11

13 = 11 : 10 x 100

14 = 7 : 13 x 100 – 100

15

16

                
                
              
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(Pielikums grozīts ar MK 22.06.2021. instrukciju Nr. 3)

 (turpmāk - ministrija)
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 20__. gadā

Politikas un resursu vadības kartes numurs un nosau-
kums
Priori-
tārā pasā-
kuma numurs un nosau-
kums
Pro-
gram-
mas (apakš-
pro-
gram-
mas) numurs un nosau-
kums
Dar-
bības rezul-
tāts
Rādī-
tāja veids*
Rādītāja nosaukumsMēr-
vie-
nība
GadsPlā-
notā vērtī-
ba
Izpilde/novērtējums**Izpilde:
sievie-
tes
Izpilde:
vīrieši
Izpildes/ novēr-
tējuma novirze no plānotās vērtības, %
Iemesli/
faktori, kas ir noteikuši izpildi/
neizpildi
Izda-
rītais, lai sa-
sniegtu plānoto vērtību
Priekš-
likumi rādī-
tāja neiz-
pildes novēr-
šanai
Ārējie faktori, kas radījuši ietekmi uz rādītāja izpildi/
novērtējumu
12345678910111213 = 10 : 9 x 100 - 10014151617
   ×POLRRRādītājs Nr. 1           
   ×POLRRRādītājs Nr. 2           
    RDRRRādītājs Nr. 1 ×         
    RDRRRādītājs Nr. 2 ×         
   ×KVRādītājs Nr. 1           
   ×KVRādītājs Nr. 2           
    PPDRRRādītājs Nr. 1           
    PPAAmata vietas           
    PPIzdIzdevumi           
    PPIeIeņēmumi           
    DRRRādītājs Nr. 1 ×         
    DRRRādītājs Nr. 2 ×         
Piezīmes. * POLRR - politikas rezultatīvais rādītājs, RDRR - raksturojošākais darbības rezultatīvais rādītājs, KV - kvalitātes rādītājs, PPDRR - prioritāro pasākumu darbības rezultatīvais rādītājs, PPA - prioritāro pasākumu amata vietas, PPIzd - prioritāro pasākumu izdevumi, PPIe - prioritāro pasākumu ieņēmumi, DRR - programmu (apakšprogrammu) rezultatīvais rādītājs. Ja rādītāji ar identiskiem nosaukumiem un vērtībām ir definēti pie vairākiem rādītāja veidiem, norāda visus veidus, tos tabulas 5. ailē atdalot ar šķērssvītru.
** Ja politikas rezultatīvajam rādītājam norādītās plānotās vērtības gads nesakrīt ar gadu, par kuru tiek sniegta izpildes informācija, aiz sniegtās izpildes informācijas iekavās norāda gadu, par kuru norādīta izpilde.
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
instrukcijai Nr. 2

(Pielikums MK 22.06.2021. instrukcijas Nr. 3 redakcijā)

  
(ministrijas, citas centrālās valsts iestādes nosaukums) 

Prioritāro pasākumu izpildes analīze 20__. gadā

Nr.
p. k.
NosaukumsMērķisMērķa sasniegšana vai virzība uz mērķiĪstenošanas periodsBudžeta paskaidrojumu gadsProgramma(-as) (apakšprogramma(-as))
1234567
       
       
       
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Instrukcija par valsts budžeta izpildes analīzi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 2Pieņemts: 10.04.2018.Stājas spēkā: 13.04.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 73, 12.04.2018. OP numurs: 2018/73.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
298289
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.07.2019","iso_value":"2019\/07\/02","content":"<font class='s-1'>02.07.2019.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2018","iso_value":"2018\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2018.-01.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)