Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumus Nr. 704 "Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.563

Rīgā 2011.gada 12.jūlijā (prot. Nr.43 42.§)
Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
Izdoti saskaņā ar Ķīmisko vielu likuma 16. panta pirmo un trešo daļu
(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 461 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka īpašus ierobežojumus un aizliegumus attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kā arī atbildīgās institūcijas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Regulas (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām (turpmāk – regula Nr. 1005/2009) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 17.maija Regulas (EK) Nr. 842/2006 par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (turpmāk – regula Nr. 842/2006) prasību izpildei.

2. Komersanti un iestādes, kas veic darbības ar regulas Nr. 1005/2009 I un II pielikumā minētajām ozona slāni noārdošajām vielām un regulas Nr. 842/2006 I pielikumā minētajām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (izņemot ražošanu, importēšanu vai eksportēšanu), katru gadu līdz 31.martam valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (1.pielikums).

3. Valsts vides dienests kontrolē regulas Nr. 1005/2009 4., 5., 6., 7.pantā, 8.panta 1., 2. un 3.punktā, 9.pantā, 10.panta 1., 3. un 4.punktā, 11.panta 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā, 13.panta 1. un 3.punktā, 22.panta 1., 2. un 4.punktā, 23.panta 1., 2., 3., 5. un 6.punktā un 24.panta 1.punktā un regulas Nr. 842/2006 3.panta 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā, 4.pantā, 5.panta 3. un 4.punktā, 6.panta 1.punktā, 8.pantā noteikto prasību izpildi. Valsts vides dienests katru gadu līdz 1.martam iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pārskatu par veiktajiem kontroles pasākumiem un to rezultātiem.

4. Valsts augu aizsardzības dienests kontrolē regulas Nr. 1005/2009 12.pantā noteikto prasību izpildi. Ja saskaņā ar regulas Nr. 1005/2009 12.panta 3.punktu metilbromīds tiek laists tirgū, Valsts augu aizsardzības dienests triju mēnešu laikā pēc darbībām ar metilbromīdu iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pārskatu par veiktajiem kontroles pasākumiem un to rezultātiem.

5. Valsts ieņēmumu dienests kontrolē regulas Nr. 1005/2009 15.panta 1., 2. un 3.punktā, 17.panta 1., 2. un 4.punktā un 20.panta 1.punktā noteikto prasību izpildi un katru gadu līdz 1.martam iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pārskatu par veiktajiem kontroles pasākumiem un to rezultātiem.

6. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atbilstoši savai kompetencei kontrolē regulas Nr. 842/2006 7.panta 1.punktā un 9.panta 1.punktā, kā arī Komisijas 2007.gada 17.decembra Regulā (EK) Nr. 1494/2007 par marķējuma formas un marķēšanas papildu prasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz ražojumiem un iekārtām, kurās izmanto dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, noteikto prasību izpildi.

II. Noplūžu pārbaude

7. Noplūdes no iekārtām, kas minētas regulas Nr. 1005/2009 23.panta 2.punktā, pārbauda saskaņā ar standartprasībām, kuras noteiktas Komisijas 2007.gada 19.decembra Regulā (EK) Nr. 1516/2007 par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes, un Komisijas 2007.gada 18.decembra Regulā (EK) Nr.1497 par noplūžu pārbaužu standartprasību noteikšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām ugunsdrošības sistēmām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

III. Personāla sertifikācija un sertificēšanas institūcijas

8. Fiziskai personai, kas veic iekārtu uzstādīšanu, apkalpošanu un citas ar tām saistītas darbības, saskaņā ar regulas Nr. 842/2006 3.panta 1.punktu un 4.pantu nepieciešams sertifikāts (2.pielikums) atbilstoši šādām Eiropas Komisijas 2008.gada 2.aprīļa regulām:

8.1. Komisijas Regula (EK) Nr. 303/2008 par uzņēmumu un personāla sertifikācijas atzīšanas minimālajām prasībām un noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes (turpmāk – regula Nr. 303/2008);

8.2. Komisijas Regula (EK) Nr. 304/2008 par uzņēmumu un personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējās atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz stacionārām ugunsdrošības sistēmām un ugunsdzēsības aparātiem, kuros izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes (turpmāk – regula Nr. 304/2008);

8.3. Komisijas Regula (EK) Nr. 305/2008 par personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējās atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperāciju no augstsprieguma sadales iekārtām;

8.4. Komisijas Regula (EK) Nr. 306/2008 par personāla sertifikācijas minimālajām prasībām un savstarpējās atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz tādu šķīdinātāju rekuperāciju no iekārtām, kuru pamatā ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes;

8.5. Komisijas Regula (EK) Nr. 307/2008 par personāla apmācības programmu minimālajām prasībām un apmācības atestācijas savstarpējās atzīšanas noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006 attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām, kurās izmanto fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

9. Lai nodrošinātu regulas Nr. 1005/2009 23.panta 4.punktā minēto prasību izpildi, personālam, kas veic regulas 23.panta 2.punktā minētās darbības, nepieciešams sertifikāts atbilstoši šo noteikumu 8.1. un 8.2.apakšpunktam.

10. Personālu, kas veic darbības ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, sertificē sertificēšanas institūcijas, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 461 redakcijā)

11. Sertificēšanas institūcijas šo noteikumu 8.1., 8.2., 8.3. un 8.4.apakšpunktā minēto Eiropas Komisijas regulu izpratnē ir novērtēšanas institūcijas.

12. Valsts vides dienests uztur sertificēšanas institūciju un sertificētā personāla publiski pieejamu sarakstu un ievieto to Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības.

13. Lai saņemtu sertifikātu, fiziska persona sertificēšanas institūcijā iesniedz rakstisku iesniegumu sertifikāta saņemšanai darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (3.pielikums).

14. Pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu, sertificēšanas institūcija piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par atļauju personai kārtot eksāmenu un nosaka eksāmena vietu un laiku. Eksāmenu atļauj kārtot, ja iesnieguma iesniedzējs atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

14.1. iesnieguma iesniedzējam ir vismaz triju gadu praktiska pieredze darbā ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm;

14.2. ir apgūta paredzētajām darbībām nepieciešamā profesionālā vai akadēmiskā izglītības programma;

14.3. pabeigti mācību kursi, kuros apgūtas prasmes un zināšanas atbilstoši šo noteikumu 8.punktā minētajās regulās noteiktajām tēmām.

15. Pamatojoties uz eksāmenu rezultātiem, sertificēšanas institūcija piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

16. Sertificēšanas institūcija piecu darbdienu laikā pēc sertifikāta piešķiršanas informē Valsts vides dienestu par personām, kurām piešķirts sertifikāts.

17. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

18. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, fiziska persona atkārtoti iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu sertifikāta saņemšanai darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, fiziskai personai eksāmeni nav jākārto.

19. Valsts vides dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja persona, veicot profesionālo darbību, kurai nepieciešams sertifikāts, ir pārkāpusi šo noteikumu, regulas Nr. 1005/2009 vai regulas Nr. 842/2006 prasības.

20. Rakstisku pamatotu lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu vai pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, kā arī par sertifikāta anulēšanu sertificēšanas institūcija izsniedz vai nosūta personai piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

IV. Licencēšanas prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

21. Juridiskai vai fiziskai personai, kas veic regulas Nr. 1005/2009 23.panta 2.punktā un regulas Nr. 842/2006 3.panta 1.punktā minēto iekārtu uzstādīšanu un apkalpošanu un citas minētās darbības, nepieciešama speciāla atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (turpmāk – speciālā atļauja (licence)) (4.pielikums). Speciālo atļauju (licenci) saskaņā ar regulu Nr. 303/2008 un regulu Nr. 304/2008 rakstiski izsniedz Valsts vides dienests.

22. Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai, atcelšanai un grozījumu izdarīšanai tajās Valsts vides dienests izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā.

23. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), fiziska vai juridiska persona iesniedz Valsts vides dienestā rakstisku iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (5.pielikums).

24. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), iesnieguma iesniedzējam jāatbilst šādiem kritērijiem:

24.1. vismaz viens no iesnieguma iesniedzēja darbiniekiem vai fiziska persona, kas ir iesnieguma iesniedzējs, ir sertificēta veikt darbības ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm atbilstoši šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām;

24.2. iesnieguma iesniedzējam ir pastāvīgi pieejami regulā Nr. 303/2008 vai regulā Nr. 304/2008 minēto darbību veikšanai nepieciešamie instrumenti un aprīkojums;

24.3. iesnieguma iesniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu ir sniedzis pārskatu par veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm. Ja iesnieguma iesniedzējs iepriekš nav izmantojis ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes, minēto pārskatu aizstāj ar informāciju par plānotajām darbībām ar minētajām vielām vai gāzēm pirmajam gadam, kad tiek iesniegts iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

25. Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš ir pieci gadi.

26. Valsts vides dienests uztur to fizisko un juridisko personu publiski pieejamu sarakstu, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci), un ievieto to Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

27. Valsts vides dienests izsniedz speciālo atļauju (licenci) vai pieņem pamatotu rakstisku lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

28. Valsts vides dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci), ja:

28.1. iesniegumā nav norādīta šo noteikumu 5.pielikumā paredzētā informācija vai tā ir nepatiesa;

28.2. fiziskā vai juridiskā persona neatbilst šo noteikumu 24.punktā minētajiem kritērijiem.

28.1 Valsts vides dienests atceļ šo noteikumu 21.punktā minētajām personām izsniegto speciālo atļauju (licenci), ja konstatē, ka:

28.1 1. vismaz viens no speciālās atļaujas (licences) saņēmēja darbiniekiem vai fiziska persona, kas ir speciālās atļaujas (licences) saņēmēja, nav sertificēta veikt darbības ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm atbilstoši šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām;

28.1 2. speciālās atļaujas (licences) saņēmējam nav pastāvīgi pieejami regulā Nr. 303/2008 vai regulā Nr. 304/2008 minēto darbību veikšanai nepieciešamie instrumenti un aprīkojums;

28.1 3. speciālās atļaujas (licences) saņēmējs veic darbības ar aizliegtu kontrolējamo vielu, kas noteiktas regulā Nr. 1005/2009;

28.1 4. speciālās atļaujas (licences) saņēmējs atkārtoti pārkāpis regulā Nr. 1005/2009 un regulā Nr. 842/2006 noteiktās prasības.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.98 redakcijā)

28.2 Valsts vides dienests var atcelt šo noteikumu 21.punktā minētajām personām izsniegto speciālo atļauju (licenci), ja konstatē, ka:

28.2 1. saņemot speciālo atļauju (licenci), sniegta nepatiesa vai maldinoša informācija;

28.2 2. sniegtas nepatiesas ziņas par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

(MK 19.02.2013. noteikumu Nr.98 redakcijā)

29. Par speciālās atļaujas (licences) izmantošanu ir atbildīgs tās saņēmējs. Speciālās atļaujas (licences) saņēmējs nav tiesīgs to nodot citām personām.

30. Ja speciālā atļauja (licence) ir nozaudēta, Valsts vides dienests pēc šo noteikumu 21.punktā minēto fizisko vai juridisko personu rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu.

V. Noslēguma jautājumi

31. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumus Nr.688 "Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 145.nr.).

32. Speciālās atļaujas (licences) darbībām ar aukstuma aģentiem, kas izdotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un attiecas uz darbībām ar ozona slāni noārdošo vielu un fluorēto siltumnīcefekta gāzu izmantošanu stacionārajās saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtās, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.

33. Sertifikāti darbībām ar aukstuma aģentiem, kas fiziskām personām izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, un tie atbilst regulā Nr. 303/2008 minētajai II kategorijai.

34. Trīs gadus pēc šo noteikumu spēkā stāšanās personāla sertifikāciju atbilstoši šo noteikumu 8.punktam (izņemot 8.4.apakšpunktu) ir tiesīgs veikt biedrības "Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācija" Sertifikācijas centrs, kas ir akreditēts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana – Vispārējās prasības personu sertificēšanas institūcijām" noteiktajām prasībām (LATAK reģistrācijas Nr.LATAK-S3-328), vai cita sertificēšanas institūcija, kas akreditēta saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu.

35. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija paziņo Eiropas Komisijai par sertificēšanas un licencēšanas institūcijām saskaņā ar Komisijas 2008.gada 2.aprīļa Regulu (EK) Nr. 308/2008 par formu dalībvalstu apmācību un sertifikācijas programmu paziņošanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 842/2006.

Ministru prezidenta vietā – tieslietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs A.Štokenbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.563
________. gada pārskats par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
Komersants vai iestāde 
 (firma vai nosaukums, reģistrācijas numurs,
  
 juridiskā adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasts)

1.tabula

Nr. p.k.Vielas nosaukums1Vielas izcelsme2Krājumā gada sākumā3 (kg)Lietošanā esošs4 (kg)Izmantots (kg)Izmantošanas mērķis5Pārstrādāts (kg)Reģenerēts
(kg)
Iznīcināts6 (kg)Krājumā gada beigās7 (kg)
1234567891011
           

1.tabulu aizpilda komersanti un iestādes, kas izmanto ozona slāni noārdošās vielas un fluorētās siltumnīcefekta gāzes, izņemot komersantus un iestādes, kas ozona slāni noārdošās vielas un dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes izmanto stacionārajās saldēšanas, gaisa kondicionēšanas, siltumsūkņu iekārtās un ugunsdrošības sistēmās.

2.tabula

Nr. p.k.Vielas nosaukums1Krājumā gada sākumā3 (kg)Iegādāts8 (kg)Pārdots9 (kg)Uzpildīts iekārtās10 (kg)Pārstrādāts (kg)Reģenerēts (kg)Iznīcināts6 (kg)Krājumā gada beigās7 (kg)
12345678910
          

2.tabulu aizpilda komersanti un iestādes, kas veic darbības ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm stacionārajās saldēšanas, gaisa kondicionēšanas, siltumsūkņu iekārtās un ugunsdrošības sistēmās.

3.tabula

Nr. p.k.Vielas nosaukums1Lietošanā esošs4 (kg)Krājumā gada sākumā3 (kg)Uzpildīts iekārtās10 (kg)Pārdots9 (kg)Pārstrādāts (kg)Reģenerēts (kg)Iznīcināts5 (kg)Krājumā gada beigās6 (kg)
12345678910
          

3.tabulu aizpilda stacionāro tādu saldēšanas, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu un ugunsdrošības sistēmu valdītāji, kurās izmanto ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes (ja atsevišķas vielas vai gāzes daudzums ir vairāk par 3 kg).

Piezīmes.

1 Saskaņā ar regulas Nr. 1005/2009 1.pielikumā un regulas Nr. 842/2006 1.pielikumā minētajiem vielu nosaukumiem vai to vielu un gāzu nosaukumiem, kuros šās vielas ir maisījumā.

2 Saražota no jauna, pārstrādāta vai reģenerēta.

3 Krājumos esošais vielas daudzums attiecīgā gada 1.janvārī.

4 Iekārtās uzpildītais vielas daudzums.

5 Laboratoriju vajadzībām, iekārtu uzpildei (piemēram, elektrisko slēdžu), par šķīdinātāju, procesa reaģentu, citu ķīmisku vielu vai produktu ražošanai, fuminigizācijai, karantīnai, apstrādei pirms nosūtīšanas.

6 Ozona slāni noārdošo vielu pilnīga sadalīšana, lietojot Monreālas protokola "Par ozona slāni noārdošām vielām" Pušu apstiprinātās tehnoloģijas.

7 Krājumos esošais vielas daudzums attiecīgā gada 31.decembrī.

8 Kopējais vielas daudzums, kas attiecīgā gada laikā iegādāts tālākai pārdošanai vai darbību veikšanai.

9 Kopējais vielas daudzums, kas attiecīgā gada laikā pārdots citām fiziskajām vai juridiskajām personām.

10 Kopējais vielas daudzums, kas attiecīgā gada laikā uzpildīts iekārtās.

Pārskatu sagatavoja 
 (amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālruņa numurs)
  
Individuālais uzņēmējs vai
komercsabiedrības vai iestādes vadītājs
 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)
Z.v.*  
Datums*   

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta (Z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.563
Sertifikāta paraugs
 

(sertificēšanas institūcijas logo)

 

 Sertifikāts darbībām  
  (norādīt paredzēto darbību*) 
 

Nr. __________

 

 
Vārds 
Uzvārds 
Personas kods
Izsniegts 
Derīgs 
 

 

 

 

Fotogrāfija

3 x 4 cm

 

 
 Sertificēšanas komisijas priekšsēdētājs  
 (vārds, uzvārds, paraksts) 
  
 Z.v.  

 

Piezīmes.

1. * Sertifikāts var tikt izsniegts šādām darbībām:

1.1. tādu stacionāru, aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, noplūžu pārbaude vai šādu vielu un gāzu rekuperācija no minētajām iekārtām. Sertifikātā norāda arī sertifikāta kategoriju;

1.2. tādu stacionāru ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, noplūžu pārbaude vai šādu vielu un gāzu rekuperācija no stacionārām ugunsdrošības iekārtām un ugunsdzēsības aparātiem;

1.3. dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija no augstsprieguma sadales iekārtām; tādu šķīdinātāju rekuperācija no iekārtām, kuri ir uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes;

1.4. ozona slāni noārdošo vielu un dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām.

2. Sertifikāta izmērs ir 10 x 7 cm, fons – gaiši zilā krāsā, vieta personas vārdam, uzvārdam, personas kodam, sertifikāta izsniegšanas datumam un derīguma termiņam – baltā krāsā, teksts – melnā krāsā. Sertifikāts ir ievalcēts.

3. Citu valstu pilsoņiem personas koda vietā raksta attiecīgai valstij raksturīgo personas identifikācijas dokumenta numuru.

4. Sertifikācijas institūcija pēc pieprasījuma var izsniegt sertifikāta dublikātu angļu valodā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.563
Iesniegums sertifikāta saņemšanai darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
Lūdzu izsniegt/pagarināt
(vajadzīgo pasvītrot)
 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)
 
(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis)
sertifikātu darbībām 
 (norādīt paredzēto darbību* un sertifikācijas kategoriju)
Pielikumā: Fiziskās personas fotogrāfija (3 x 4 cm)
_____.gada ____.______________  
  (paraksts)

Piezīme. * Norādīt vienu no šādām darbībām:

1) tādu stacionāru, aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, noplūžu pārbaude vai šādu vielu un gāzu rekuperācija no minētajām iekārtām. Iesniegumā norāda arī sertifikāta kategoriju;

2) tādu stacionāru ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes, noplūžu pārbaude vai šādu vielu un gāzu rekuperācija no stacionārām ugunsdrošības iekārtām un ugunsdzēsības aparātiem;

3) dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija no augstsprieguma sadales iekārtām;

4) tādu šķīdinātāju rekuperācija no iekārtām, kuri ir uz dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu bāzes;

5) ozona slāni noārdošo vielu un dažu fluorēto siltumnīcefekta gāzu rekuperācija no mehānisko transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmām.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.563

Valsts vides dienests

Speciālā atļauja (licence) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Nr. __________

Izsniegta 
 (firma vai iestādes nosaukums)
 
(juridiskā adrese, tālrunis)
Sertificētie speciālisti:
1. 
 (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
2. 
 (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)
Uzņēmuma reģistrācijas numurs 
Uzņēmuma reģistrācijas datums 
Firmai vai iestādei atļauts veikt šādas darbības 
 (norādīt paredzēto darbību*)
Licence derīga no līdz 
Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts**)
  
(datums**) 

Z.v.**

Piezīmes.

1. * Norādīt vienu no šādām darbībām:

1.1. tādu stacionāru, aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes;

1.2. tādu stacionāru ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta (Z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.563
Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm
Lūdzu izsniegt 
 (firma vai iestādes nosaukums)
  
(juridiskā adrese, tālrunis)
speciālo atļauju (licenci) šādu darbību veikšanai 
  
(norādīt paredzēto darbību*)

Pielikumā (atzīmēt ar x):

1. Uzņēmuma reģistra izsniegta komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai dokuments, kas apliecina iestādes izveidi.
2. Sertificēta speciālista (par katru komersanta vai iestādes nodarbināto sertificēto speciālistu):

2.1. sertifikāta kopija,

2.2. dokumenta kopija, kas apliecina, ka persona pieņemta darbā par speciālistu minēto darbību veikšanai.

3. Ražotāju izsniegto sertifikātu kopijas vai komersanta vai iestādes rakstisks apliecinājums par katru no komersanta vai iestādes rīcībā esošajām iekārtām, kas nepieciešamas, lai īstenotu Komisijas Regulas Nr. 303/2008 un Komisijas Regulas Nr. 304/2008 prasības.

____.gada ___.___________________ **

Komersants vai iestāde 
 (vārds, uzvārds, paraksts**)

Z.v.**

Piezīmes.

1. * Norādīt vienu no šādām darbībām:

1.1. tādu stacionāru, aukstumiekārtu, gaisa kondicionēšanas un siltumsūkņu iekārtu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes;

1.2. tādu stacionāru ugunsdzēsības sistēmu uzstādīšana, remonts vai apkope, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai dažas fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta (Z.v.)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra vietā – satiksmes ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 563Pieņemts: 12.07.2011.Stājas spēkā: 29.07.2011.Zaudē spēku: 01.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 117, 28.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
233736
{"selected":{"value":"10.08.2018","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2013","iso_value":"2013\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2013.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2011","iso_value":"2011\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2011.-21.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"