Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 563 "Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm".
Ministru kabineta noteikumi Nr.688

Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 29.§)
Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. īpašus ierobežojumus darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām;

1.2. īpašus ierobežojumus darbībām ar fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma aģenti;

1.3. īpašas vides prasības tādu stacionāru un mobilu aukstuma iekārtu apsaimniekošanai, kas pastāvīgi tiek ekspluatētas Latvijas Republikā vai atrodas Latvijas Republikas teritorijā uz noteiktu laikposmu, kad uz tām attiecināmi aukstuma aģentu noplūžu kontroles pasākumi atbilstoši šiem noteikumiem, vai to apsaimniekošanas laikā tiek veiktas darbības ar aukstuma aģentiem.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. aukstuma aģenti — lietošanai aukstuma iekārtās paredzētas fluorētas siltumnīcefekta gāzes, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā, un atsevišķas ozona slāni noārdošas vielas, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 29.jūnija Regulas (EK) Nr. 2037/2000 par vielām, kas noārda ozona slāni (turpmāk— Regula) I pielikumā, tīrā veidā un maisījumos visās lietošanas stadijās — pirms pirmreizējās lietošanas, pēc pārstrādes vai reģenerācijas;

2.2. darbības ar aukstuma aģentiem — aukstuma aģentu fasēšana, uzglabāšana, lietošana un pārstrāde;

2.3. aukstuma aģentu lietošana — šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto vielu izmantošana aukstuma iekārtās, īpaši šo vielu uzpildīšana, atsūknēšana un apsaimniekošana;

2.4. aukstuma iekārtas — sadzīvē un saimnieciskajā darbībā izmanto­jamas stacionāras un mobilas iekārtas vai to sastāvdaļas, kurās savstarpēji savienotas aukstuma aģentus saturošas sistēmas veido vienu vai vairākus noslēgtus aukstuma aģenta cirkulācijas lokus, lai uzņemtu vai novadītu siltumu, izņemot vieglo un smago transportlīdzekļu gaisa kondicionēšanas sistēmas;

2.5. mobila aukstuma iekārta — aukstuma iekārta, kas ekspluatācijas laikā paredzēta pastāvīgai pārvietošanai;

2.6. aukstuma aģenta uzpildīšana — jebkāda daudzuma aukstuma aģenta ievadīšana aukstuma iekārtā;

2.7. aukstuma aģenta atsūknēšana — jebkāda daudzuma aukstuma aģenta atsūknēšana no aukstuma iekārtas un iepildīšana aukstuma aģenta uzglabāšanai vai transportēšanai paredzētajā iepakojumā;

2.8. aukstuma aģenta pārstrāde — atsūknētā aukstuma aģenta pamatattīrīšana (filtrēšana vai žāvēšana), kas parasti nozīmē arī atkārtotu aukstuma aģenta uzpildīšanu aukstuma iekārtā;

2.9. aukstuma aģenta reģenerācija — atsūknētā aukstuma aģenta pārstrāde un attīrīšana, izmantojot filtrēšanas, žāvēšanas, destilēšanas un ķīmiskās apstrādes procesus, ar kuriem panāk nepieciešamo aukstuma aģenta kvalitāti lietošanai aukstuma iekārtās;

2.10. aukstuma iekārtas apsaimniekošana — aukstuma iekārtas tehniskā apkope, noplūžu pārbaude, remonts, kā arī uzstādīšana, testēšana un demontāža;

2.11. noplūžu pārbaude — aukstuma iekārtas pārbaude, kuras laikā ar īpaša aprīkojuma palīdzību pārbauda un novērš konstatētās aukstuma aģentu noplūdes;

2.12. aukstuma aģenta noplūde — noplūde no aukstuma iekārtas vai aukstuma aģentu uzglabāšanai un transportēšanai paredzētajiem iepakojumiem.

II. Kontroles institūcijas un pārskatu sniegšana par ozona slāni noārdošām vielām

3. Kompetentā institūcija, kas nodrošina Regulā noteikto prasību izpildi, ir Vides ministrija.

4. Komersanti un iestādes, kas izmanto ozona slāni noārdošās vielas vai aukstuma aģentus, katru gadu līdz 1.februārim Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrā iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar aukstuma aģentiem vai ozona slāni noārdošajām vielām (2.pielikums).

5. Komersanti un iestādes, kas saskaņā ar Regulas 19.panta 1. un 3.punktu pārskatu sniedz Eiropas Komisijai, tā kopiju iesniedz Vides ministrijā.

6. Valsts vides dienests kontrolē Regulas 3.panta 1., 2. un 3.punkta, 4.panta 1., 2., 3., 4. un 5.punkta, 5.panta 1., 2., 3., 4. un 5.punkta, 16.panta 1., 2., 3., 4. un 5.punkta un 17.panta 1., 3. un 4.punkta izpildi. Valsts vides dienests katru gadu līdz 1.februārim sniedz Vides ministrijai pārskatu par Valsts vides dienesta veiktajiem kontroles pasākumiem un kontroles rezultātiem.

7. Valsts augu aizsardzības dienests kontrolē Regulas 17.panta 2.punkta izpildi un katru gadu līdz 1.februārim sniedz Vides ministrijai pārskatu par veiktajiem kontroles pasākumiem un kontroles rezultātiem.

8. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde kontrolē Regulas 6.panta 1. un 2.punkta, 7., 8., 9. un 11.panta un 12.panta 1.punkta izpildi un katru gadu līdz 1.februārim sniedz Vides ministrijai pārskatu par veiktajiem kontroles pasākumiem un rezultātiem.

III. Aukstuma aģentu noplūžu kontrole un novēršana

9. Aukstuma aģenta valdītājs nodrošina aukstuma aģenta noplūžu novēršanu to transportēšanas, fasēšanas un uzglabāšanas laikā:

9.1. uzglabā un pārvadā aukstuma aģentu piemērotā iepakojumā, kas marķēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtību;

9.2. aukstuma aģentu uzglabā un trans­portē daudzkārtējai lietošanai paredzētā iepakojumā;

9.3. nepieļauj aukstuma aģenta iepildīšanu iepakojumā, kas jau satur atšķirīgu vai neidentificētu aukstuma aģentu.

10. Aukstuma iekārtas valdītājs nodrošina aukstuma aģentu noplūžu kontroli un novēršanu, kā arī to, lai aukstuma iekārtu apsaimniekošanu veiktu speciālisti, kas sertificēti atbilstoši šo noteikumu 29.punktā minētajiem nosacījumiem.

11. No aukstuma iekārtas atsūknēto aukstuma aģentu nodošanu pārstrādei, reģenerācijai vai iznīcināšanai nodrošina komersants vai iestāde, kas ir veikusi attiecīgā aukstuma aģenta atsūknēšanu un ir licencēta atbilstoši šo noteikumu IVnodaļas nosacījumiem.

12. Aukstuma iekārtas valdītājs nodrošina aukstuma aģenta noplūžu novēršanu, aprīkojot iekārtas atbilstoši šādām prasībām:

12.1. aukstuma iekārtas, kurās uzpildītā aukstuma aģenta daudzums ir 3 kg vai vairāk, aprīko ar noslēgvārstiem, kas paredzēti aukstuma iekārtas sistēmas sadalīšanai vismaz divos posmos;

12.2. aukstuma iekārtas, kurās uzpildītā aukstuma aģenta daudzums ir 300 kg vai vairāk, aprīko ar noplūžu detektoru sistēmu.

13. Aukstuma iekārtas valdītājs regulāri nodrošina šādas aukstuma aģentu noplūžu pārbaudes:

13.1. plānotās noplūžu pārbaudes:

13.1.1. aukstuma iekārtām, kurās iepildītā aukstuma aģenta daudzums ir no 3 kg līdz 30 kg (ieskaitot), — vismaz vienu reizi divpadsmit mēnešos;

13.1.2. aukstuma iekārtām, kurās iepildītā aukstuma aģenta daudzums ir virs 30 kg līdz 300 kg (neieskaitot), — vismaz vienu reizi sešos mēnešos;

13.1.3. aukstuma iekārtām, kurās iepildītā aukstuma aģenta daudzums ir 300 kg vai vairāk, — vismaz vienu reizi trijos mēnešos;

13.2. noplūžu pārbaudes, kas saistītas ar aukstuma iekārtas apsaim­niekošanu, kā arī aukstuma aģenta uzpildīšanu un aukstuma aģenta atsūknēšanu:

13.2.1. pirms jebkāda daudzuma aukstuma aģenta uzpildīšanas vai aukstuma aģenta atsūknēšanas, izņemot aukstuma aģenta atsūknēšanu pirms aukstuma iekārtas demontāžas;

13.2.2. pēc jebkuras mehāniskas iejaukšanās aukstuma iekārtā tās ekspluatācijas laikā.

14. Ja vienreizējā aukstuma aģenta noplūde no aukstuma iekārtas pārsniedz 30 kg, aukstuma iekārtas valdītājs par to nekavējoties ziņo Valsts vides dienestam un attiecīgo aukstuma iekārtu izņem no ekspluatācijas, atsūknējot no aukstuma iekārtas tajā atlikušo aukstuma aģentu.

15. Aukstuma iekārtas valdītājs katrai valdījumā esošajai aukstuma iekārtai, kurā aukstuma aģenta daudzums ir 3 kg vai vairāk, iekārto aukstuma iekārtas apkopes žurnālu (turpmāk — žurnāls), kas satur 3.pielikumā minētos ierakstus.

16. Valsts vides dienestam ir tiesības jebkurā laikā iepazīties ar žurnālā veiktajiem ierakstiem. Pēc aukstuma iekārtas demontāžas attiecīgās aukstuma iekārtas valdītājs žurnālu glabā vismaz piecus gadus.

IV. Licencēšanas noteikumi darbībām ar aukstuma aģentiem

17. Fiziskai vai juridiskai personai, kas veic darbības ar aukstuma aģentiem vai iegādājas aukstuma aģentus mazumtirdzniecībā vai vairumtirdzniecībā (turpmāk — darbības ar aukstuma aģentiem), nepieciešama speciāla atļauja (licence) darbībām ar aukstuma aģentiem (turpmāk — speciālā atļauja (licence)) (4.pielikums). Speciālo atļauju (licenci) izsniedz Valsts vides dienests.

18. Speciālo atļauju (licenču) piešķiršanai, to derīguma termiņa pagarināšanai un anulēšanai Valsts vides dienests izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā.

19. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), fiziska vai juridiska persona iesniedz Valsts vides dienestā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem (5.pielikums).

20. Pamatojoties uz iesniegumu, Valsts vides dienests mēneša laikā lemj par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), iesnieguma iesniedzējam jāatbilst šādiem kritērijiem:

20.1. vismaz viens no iesnieguma iesniedzēja darbiniekiem vai fiziska persona, kas ir iesnieguma iesniedzējs, ir sertificēta veikt darbības ar aukstuma aģentiem (turpmāk — speciālists) atbilstoši šo noteikumu V nodaļā noteiktajām prasībām;

20.2. iesnieguma iesniedzējam ir pastāvīgi pieejams šo noteikumu 6.pieli­kumā minētais aukstuma iekārtu apsaimniekošanai nepieciešamais minimālais aprīkojums;

20.3. iesnieguma iesniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu ir sniedzis pārskatu par veiktajām darbībām ar aukstuma aģentiem. Ja iesnieguma iesniedzējs iepriekš nav izmantojis aukstuma aģentus, minēto pārskatu aizstāj ar prognozi par plānotajām darbībām ar aukstuma aģentiem pirmajam gadam, kad tiek iesniegts iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai.

21. Speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņš ir trīs gadi.

22. Valsts vides dienests uztur publiski pieejamu speciālo atļauju (licenču) saņēmēju sarakstu un ievieto to Valsts vides dienesta mājas lapā internetā.

23. Valsts vides dienests izsniedz speciālo atļauju (licenci) vai pieņem pamatotu rakstisku lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci). Speciālo atļauju (licenci) vai lēmumu izsniedz 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

24. Valsts vides dienests atsaka izsniegt speciālo atļauju (licenci), ja:

24.1. iesniegums nav aizpildīts saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu vai sniegtā informācija ir nepatiesa;

24.2. fiziskā vai juridiskā persona neatbilst šo noteikumu 20.punktā noteiktajiem kritērijiem;

24.3. fiziskā vai juridiskā persona iesniegusi nepatiesu informāciju.

25. Valsts vides dienesta lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

26. Par speciālās atļaujas (licences) izmantošanu ir atbildīgs tās saņēmējs. Speciālās atļaujas (licences) saņēmējs nav tiesīgs nodot speciālo atļauju (licenci) citām personām.

27. Par darbībām ar aukstuma aģentiem bez speciālās atļaujas (licences) personas tiek sauktas pie atbildības saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.

28. Ja speciālā atļauja (licence) ir nozaudēta, Valsts vides dienests pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz speciālās atļaujas (licences) dublikātu.

V. Speciālistu sertificēšanas kārtība

29. Fiziskai personai, kas veic darbības ar aukstuma aģentiem, nepieciešams sertifikāts darbībām ar aukstuma aģentiem (turpmāk — sertifikāts) (7.pielikums).

30. Speciālistus sertificē sertificēšanas institūcijas, kuras akreditētas valsts aģentūrā “Latvijas nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17024: 2005 “Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām” noteiktajām prasībām un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

31. Valsts vides dienests uztur publiski pieejamu sertificēšanas institūciju sarakstu un ievieto to Valsts vides dienesta mājas lapā internetā.

32. Lai saņemtu sertifikātu, fiziska persona iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu sertifikāta saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem (8.pielikums) un attiecīgos dokumentus.

33. Pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par atļauju personai kārtot eksāmenu un nosaka eksāmena laiku un vietu. Ja iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, sertificēšanas institūcija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju. Iesnieguma iesniedzējam atļauj kārtot ek­sāmenu, ja viņš atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

33.1. ir vismaz triju gadu praktiska pieredze darbā ar aukstuma aģentiem;

33.2. apgūta aukstuma iekārtu mehāniķu vai inženieru profesionālā vai akadēmiskā izglītības programma;

33.3. pabeigti mācību kursi, kuros iekļautas 9.pielikumā minētās speciālistu sertificēšanas eksāmena tēmas (apjoms — 40 stundas).

34. Eksāmenā tiek pārbaudītas pretendenta zināšanas un praktiskās iemaņas par 9.pielikumā minētajām speciālistu sertificēšanas eksāmena tēmām. Pamatojoties uz eksāmena rezultātiem, sertificēšanas institūcija 30 dienu laikā pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sertifikātu.

35. Informāciju par personām, kam piešķirts sertifikāts, sertificēšanas institūcija nodod Valsts vides dienestam, kas izveido un uztur publiski pieejamu sertificēto speciālistu sarakstu, un ievieto to Valsts vides dienesta mājas lapā internetā, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības.

36. Sertifikāta derīguma termiņš ir trīs gadi.

37. Lai pagarinātu sertifikāta derīguma termiņu, fiziska persona atkārtoti iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu sertifikāta saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem.

38. Sertificēšanas institūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par sertifikāta anulēšanu, ja persona, veicot profesionālo darbību, kurai nepieciešams sertifikāts, ir pārkāpusi šo noteikumu prasības.

39. Rakstisku pamatotu lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu vai pagarināt sertifikāta derīguma termiņu, kā arī par sertifikāta anulēšanu sertificēšanas institūcija izsniedz vai nosūta attiecīgajai personai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

40. Fiziskai personai, kurai piešķirts sertifikāts, pirms tā saņemšanas jāsamaksā par sertifikācijas pakalpojumiem. Maksu par sertifikācijas pakalpo­jumiem nosaka sertificēšanas institūcija.

41. Sertificēšanas institūcija nodrošina sertificēšanas komisijas sēžu protokolēšanu, kā arī ar sertifikāciju saistītās lietvedības kārtošanu un dokumentācijas uzglabāšanu.

42. Persona, kuras tiesiskās intereses ierobežo sertificēšanas institūcijas lēmums par sertifikāta piešķiršanu, sertifikāta derīguma termiņa pagarināšanu vai sertifikāta anulēšanu, attiecīgo lēmumu var apstrīdēt likuma “Par atbilstības novērtēšanu” 15.pantā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.233 “Ozona slāņa aizsardzības noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 54.nr.).

44. Uz aukstuma iekārtām, kas ir ekspluatācijā pirms šo noteikumu stāšanās spēkā, šo noteikumu 12.punktā minētās prasības attiecas, sākot ar 2007.gada 1.janvāri.

45. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688
Fluorētās siltumnīcefekta gāzes, kas ir aukstuma aģenti

Nr.
p.k.

Nosaukums

Ķīmiskais nosaukums

Ķīmiskā formula

1.

HFC-23

trifluormetāns

CHF3

2.

HFC-32

difluormetāns

CH2F2

3.

HFC-125

pentafluoretāns

CF3CHF2

4.

HFC-134a

1,1,1,2-tetrafluoretāns

CF3CH2F

5.

HFC-143a

1,1,1-trifluoretāns

CF3CH3

6.

HFC-152a

1,1-difluoretāns

CHF2CH3

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688

11.JPG (68563 bytes)

12.JPG (29163 bytes)

13.JPG (29002 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688
Aukstuma iekārtas apkopes žurnālā veicamie ieraksti

1. Informācija par aukstuma iekārtas valdītāju:

1.1. firma vai iestādes nosaukums;

1.2. komersanta reģistrācijas numurs vai iestādes nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs.

2. Informācija par aukstuma iekārtu:

2.1. aukstuma iekārtas ražotāja nosaukums un reģistrācijas numurs;

2.2. aukstuma iekārtas uzstādīšanas datums;

2.3. aukstuma iekārtas uzstādītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un licences numurs;

2.4. aukstuma iekārtā uzpildītā aukstuma aģenta vielas nosaukums un daudzums;

2.5. aukstuma iekārtas atrašanās vietas adrese.

3. Informācija par aukstuma aģenta noplūžu pārbaudēm:

3.1. pārbaudes datums;

3.2. pārbaudes veicēja (firmas vai iestādes) licences numurs;

3.3. pārbaudes veicēja (speciālista) sertifikāta numurs un izsniegšanas datums;

3.4. pārbaudes rezultāti (konstatētās aukstuma aģentu noplūdes īss apraksts).

4. Informācija par pārstrādei, reģenerēšanai vai iznīcināšanai nodotajiem aukstuma aģenta daudzumiem:

4.1. aukstuma aģenta uzpildīšanas un atsūknēšanas datums;

4.2. aukstuma aģenta uzpildīšanas un atsūknēšanas veicēja (komersants vai iestāde) nosaukums un licences numurs;

4.3. aukstuma aģenta uzpildīšanas un atsūknēšanas veicēja (speciālista) sertifikāta numurs un izsniegšanas datums;

4.4. aukstuma aģenta uzpildīšanas un atsūknēšanas laikā uzpildītā un atsūknētā aukstuma aģenta nosaukums un daudzums.

5. Informācija par atsūknētā aukstuma aģenta pārstrādi, reģenerēšanu un iznīcināšanu:

5.1. pārstrādātā, reģenerētā vai iznīcinātā aukstuma aģenta nosaukums un daudzums;

5.2. uzņēmums, kas veicis aukstuma aģenta pārstrādi, reģenerēšanu vai iznīcināšanu (nosaukums un reģistrācijas numurs).

6. Informācija par aukstuma iekārtas tehnisko apkopi un remontu:

6.1. veiktie aukstuma aģenta noplūžu novēršanas pasākumi;

6.2. aukstuma iekārtas sistēmā veiktā komponentu nomaiņa vai aizvietošana;

6.3. aukstuma iekārtas eļļas testa, aizsardzības ierīču darbības testa, kā arī aukstuma iekārtā esošo elektromotoru darbības testa veikšanas laiks un rezultāts;

6.4. aukstuma iekārtas dīkstāves periodi, kas pārsniedz 180 dienas.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688

15.JPG (28138 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688
16.JPG (54528 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688
Aukstuma iekārtu apsaimniekošanai nepieciešamais minimālais aprīkojums

Nr.
p.k.

Instruments

Tehniskais apraksts un paskaidrojumi

1.

Aukstuma aģentu atsūknēšanas iekārta

Verificēta, piemērota komersanta apsaimniekoto aukstuma aģentu atsūknēšanai

2.

Svari

Verificēti, svēršanas diapazons vismaz 50 kg, precizitātes klase 2 g vai 0,5%

3.

Vakuuma sūknis

Nodrošina vakuumu vismaz 4 x 10-4 mbar

4.

Manometru bloks

Verificēts, satur vismaz divu plūsmu kolektoru ar vismaz trijām uzpildīšanas caurulēm, kuru galos ir noslēgvārsti

5.

Elektroniskais noplūdes detektors

Jutība vismaz 3 g aukstuma aģenta noplūdes gadā, piemērots komersanta apsaimniekoto aukstuma aģentu noplūžu noteikšanai

6.

Slāpekļa reduktors

Spiediena intervāli ir 0–300 bar un 0–60bar, 2.5.klase

7.

Termometrs

Verificēts, mērīšanas intervāls ietver temperatūras diapazonu no –50°C līdz +150°C

8.

Vara cauruļu valcis

Satur metrisko un collu noteikto standartu

9.

Lodēšanas instrumentu komplekts

Nodrošina iespēju salodēt dažādu veidu metālus

Vides ministrs R.Vējonis
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688
17.JPG (32564 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688
18.JPG (56081 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.688
Speciālistu sertificēšanas eksāmena tēmas

A. Ozona slāņa noārdīšanās un siltumnīcas efekta cēloņi un sekas.

B. Aukstuma aģentu veidi, fizikālās un ķīmiskās īpašības.

C. Prasības, kas jāievēro, veicot darbības ar aukstuma aģentiem, lai novērstu iespējamās aukstuma aģenta noplūdes.

D. Pasākumi, kas jāveic, lai novērstu konstatētās aukstuma aģenta noplūdes.

E. Aukstuma iekārtu darbības principi un komponenti.

F. Aukstuma iekārtu drošības tehnika.

G. Darbībās ar aukstuma aģentiem izmantojamie personiskās aizsardzības līdzekļi, kā arī aprīkojums, kas izmantojams aukstuma iekārtu apsaimniekošanā.

H. Latvijā spēkā esošie normatīvie akti veselības, darba drošības un vides aizsardzības jomās.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, kas ir aukstuma .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 688Pieņemts: 06.09.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 29.07.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 145, 13.09.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
116350
01.01.2006
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"