Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.131

Rīgā 2011.gada 7.jūnijā (prot. Nr.59, 21.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.5 un 36.1pantu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
3.panta otro daļu, 5.panta ceturto daļu, 6.pantu,
8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu,
likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
21.panta septīto daļu un 47.panta piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 6.panta otro daļu,
7.panta piekto un sesto daļu, 8.panta pirmo un otro daļu,
14.panta pirmās daļas 1.punkta "c" apakšpunktu, 14.panta pirmās daļas 6.punktu,
14.panta septīto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 19.pantu,
24.panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo un otro daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (LV, 2010, 113.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Dzīvokļu pārvalde pārbauda informāciju no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par personu īpašumiem pirms reģistrācijas palīdzības reģistros un pirms palīdzības saņemšanas.";

1.2. izteikt 9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.5. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai vispārējā kārtībā (12.reģistrs) - līdz 2010.gada 20.jūlijam reģistrētās personas.";

1.3. papildināt 11.punktu aiz vārda "termiņu" ar tekstu " , izņemot 11.1punktā minētos gadījumus";

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 11.1punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrē uz triju gadu termiņu, līgumā iekļaujot saistību, kas paredz īrnieka tiesības prasīt līguma pagarināšanu, ja īrnieks pilda īres līguma nosacījumus:

11.11. noteikumu 26.1., 26.2., 26.4.apakšpunktā un 46.punktā minētajām personām;

11.12. noteikumu 9.5.apakšpunktā, 49.punktā un 61.2.apakšpunktā minētajām personām, kuras lieto pašvaldības dzīvojamo telpu, ja uz dzīvojamās telpas izīrēšanas brīdi tām ir īres maksas un/vai maksas par pakalpojumiem parāds;

11.13. personām, kurām nepieciešams servisa dzīvoklis."

1.5. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Papildus noteikumu 16.punktā noteiktajam Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personas tiesības saņemt 6.reģistrā minēto palīdzību pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai, ja:

17.1. persona pēdējo piecu gadu laikā pārvietojusies no īrētās dzīvojamās telpas uz mazāku;

17.2. persona pēdējo piecu gadu laikā īrētajā dzīvojamā telpā iemitinājusi citas personas, kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekrišana, un šo darbību rezultātā ir radusies iespēja prasīt palīdzību;

17.3. personai vai tās laulātajam, kuru dzīvesvieta deklarēta vienā adresē, pieder nekustamais īpašums, izņemot gadījumu, ja laulības līgumā noteikta laulāto visas mantas šķirtība vai nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķa manta;

17.4. persona vai tās laulātais, kuru dzīvesvieta deklarēta vienā adresē, pēdējo piecu gadu laikā atsavinājuši nekustamo īpašumu, izņemot gadījumu, ja laulības līgumā noteikta laulāto visas mantas šķirtība vai atsavinātais nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķa manta;

17.5. pagājuši mazāk kā pieci gadi pēc pašvaldības palīdzības saņemšanas."

1.6. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Papildus noteikumu 16.punktā noteiktajam Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt personas tiesības saņemt 1., 4., 4.1, 7., 7.2, 8., 13.reģistrā minēto palīdzību denacionalizēto māju īrniekiem, ja:

18.1. personai vai tās laulātajam, kuru dzīvesvieta deklarēta vienā adresē denacionalizētajā mājā, pieder nekustamais īpašums, izņemot gadījumu, ja laulības līgumā noteikta laulāto visas mantas šķirtība vai nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķa manta;

18.2. persona vai tās laulātais, kuru dzīvesvieta deklarēta vienā adresē denacionalizētajā mājā, pēc 2004.gada 31.marta (t.i., pēc Rīgas domes 2004.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.61 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" stāšanās spēkā) ir labprātīgi atsavinājuši tiem piederošo nekustamo īpašumu, izņemot gadījumu, ja laulības līgumā noteikta laulāto visas mantas šķirtība vai nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķa manta;

18.3. persona ir nepilngadīgs bērns, kura vecākiem nav tiesību saņemt palīdzību;

18.4. persona saņēmusi naudas kompensāciju par īres līguma izbeigšanu;

18.5. ģimene pārvietojusies no vienas dzīvojamās telpas uz divām vai vairākām dzīvojamām telpām.";

1.7. izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt noteikumu 26., 40., 41., 53., 58.punktā, 61.1., 66.2.1., 66.2.2. un 66.3.apakšpunktā minēto personu ģimenes locekļu tiesības reģistrēties palīdzības saņemšanai pēc tam, kad citi ģimenes locekļi ir saņēmuši palīdzību.";

1.8. papildināt saistošos noteikumus ar 19.1punktu šādā redakcijā:

"19.1 Reģistrācijas komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt noteikumu 66.2.7.apakšpunktā minēto personu, kuras lieto pirmās un otrās pakāpes taisnās līnijas augšupējo un lejupējo radinieku īpašumā esošu dzīvojamo telpu, tiesības reģistrēties palīdzības saņemšanai.";

1.9. papildināt saistošos noteikumus ar 20.1punktu šādā redakcijā:

"20.1 Papildus likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 10.panta pirmajā daļā noteiktajam personas, kuras reģistrētas 1., 6., 7., 7.2, 13.reģistrā, un noteikumu 78.1, 78.2., 78.3.apakšpunktā minētās personas tiek izslēgtas no attiecīgā palīdzības reģistra, ja tās nepamatoti atteikušās vai nav sniegušas atbildi par vismaz trijiem dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem.";

1.10. svītrot 23.punktā skaitli "53.4.," un aizstāt tekstu "66.punktā" ar tekstu "66.3.apakšpunktā";

1.11. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Izīrēšanas komisija var pieņemt lēmumu par ārpuskārtas pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu:

24.1. personām ar sevišķiem nopelniem (1., 7., 7.2 , 13.reģistrs);

24.2. atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām vai par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītām personām ar noteiktiem ienākumiem, kuru izdevumi par īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, pārsniedz personu ienākumus, ko apliecina SD atzinums (7.reģistrs);

24.3. denacionalizēto māju īrniekiem - atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām vai par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītām personām un personām, kuru ģimenēs ir nepilngadīgs bērns, ja viņu īrētajās dzīvojamās telpās nav nodrošināti likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 11.3panta pirmās daļas 1.punktā minētie pamatpakalpojumi, par ko Rīgas pilsētas Īres valde sastādījusi aktu (par konkrētu dzīvojamo telpu) un Administratīvā komisija pieņēmusi lēmumu par namīpašnieka (pilnvarotās personas) sodīšanu ar naudas sodu par pamatpakalpojumu nesniegšanu, un Tehniskā komisija konstatējusi pamatpakalpojumu nesniegšanas faktu vai arī uzsākta vispārējas jurisdikcijas tiesvedība civilprocesuālajā vai kriminālprocesuālajā kārtībā (7., 7.2, 13.reģistrs);

24.4. denacionalizēto māju īrniekiem - atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām vai par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītām personām, ņemot vērā SD atzinumu par personu veselības stāvokli un dzīvokļa apstākļiem (13.reģistrs);

24.5. par 1.grupas invalīdiem atzītām vai atsevišķi dzīvojošām 75 gadu vecumu sasniegušām personām, ņemot vērā SD atzinumu par personu veselības stāvokli un dzīvokļa apstākļiem (13.reģistrs).";

1.12. papildināt saistošos noteikumus ar 24.1punktu šādā redakcijā:

"24.1 Dzīvokļu pārvalde atliek izīrējamās dzīvojamās telpas piedāvāšanu apskatei uz termiņu, kas nav ilgāks par vienu gadu, ja attiecīgajā reģistrā reģistrētā persona atrodas ieslodzījuma vietā, ārstniecības vai rehabilitācijas iestādē un neveic dzīvojamās telpas izīrēšanai nepieciešamās darbības. Pēc viena gada termiņa izbeigšanās, ja persona neveic dzīvojamās telpas izīrēšanai nepieciešamās darbības, to pārreģistrē attiecīgajā reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.";

1.13. izteikt 26.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.4. no tām vai to ģimenes locekļiem piederoša dzīvokļa par hipotekārā kredīta, kas ņemts vienīgā dzīvokļa iegādei vai/un remontam, parādsaistību nepildīšanu, ja aizņēmums nepārsniedz 100 000 latu, ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru, ja tās ievietojušās minētajā dzīvojamajā telpā līdz prasības celšanai un ir:

26.4.1. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns;

26.4.2. maznodrošinātas atsevišķi dzīvojošas pensijas vecumu sasniegušas vai par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītas personas."

1.14. papildināt 27.punktu aiz teksta iekavās ar vārdiem ", turklāt, ja pamatojoties uz tiesas spriedumu, tiek izliktas visas dzīvojamo telpu lietojošās personas."

1.15. papildināt 31.1.1.apakšpunktu aiz skaitļa "56." ar vārdu un skaitli "un 57.";

1.16. svītrot 34.2.apakšpunktu;

1.17. papildināt 37.2.1.apakšpunktu aiz vārdiem "sešus mēnešus" ar vārdiem "pēdējā gada laikā";

1.18. izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Persona, kurai pēc 2004.gada 26.novembra (t.i., pēc Rīgas domes 2004.gada 16.novembra saistošo noteikumu Nr.76 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" stāšanās spēkā) ir izīrēta dzīvojamā telpa ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, ne vēlāk kā divus gadus pēc tam, kad tā noslēgusi dzīvojamās telpas īres līgumu, var iesniegt iesniegumu par reģistrāciju sarakstā dzīvokļa ar ērtībām izīrēšanai, ja ievēroti šādi nosacījumi:

38.1. vismaz gadu persona lieto iepriekš izīrēto dzīvojamo telpu;

38.2. nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu;

38.3. pēdējā gada laikā ne mazāk kā sešus mēnešus persona strādā algotu darbu vai tās apgādībā ir bērns.";

1.19. papildināt saistošos noteikumus ar 38.1punktu šādā redakcijā:

"38.1 Persona tiek izslēgta no noteikumu 38.punktā minētā saraksta un nevar tajā reģistrēties atkārtoti, ja personai uz dzīvokļa ar ērtībām piedāvāšanas brīdi ir īres maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parāds vai tā nepamatoti atsakās no trijiem dzīvojamo telpu piedāvājumiem."

1.20. aizstāt 42., 50., 55.punktā tekstu "- īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, rēķinu kopijas (par pēdējiem trijiem mēnešiem), uzrādot oriģinālus" ar tekstu "- dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu";

1.21. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. 6.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē maznodrošinātas ģimenes, kuras pēdējos piecus gadus deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, ja tā ir ģimene, kuras dabīgā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni un kura īrē ne lielāku dzīvokli par divistabu dzīvokli vai ne vairāk kā divas istabas, vai arī tādas dzīvojamās telpas, ka vienā istabā jādzīvo pretēja dzimuma personām, kuras vecākas par deviņiem gadiem, turklāt pašvaldības dzīvojamās telpas īrniekam nav īres maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu. Kopā ar šajā punktā minētajām personām reģistrē laulātos un nepilngadīgos bērnus.";

1.22. aizstāt 51.2.apakšpunktā skaitli "5" ar skaitli "4";

1.23. papildināt 52.1.apakšpunktu aiz vārdiem iekavās ar vārdiem ", kā arī bērns invalīds;";

1.24. svītrot 52.3. un 65.3.apakšpunktā vārdus "vai kuriem SD ir piešķīris dzīvokļa pabalstu";

1.25. papildināt saistošos noteikumus ar 53.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.6. noteikumu 104.1punktā minētās, kā arī tās 12.reģistrā reģistrētās personas ar noteiktiem ienākumiem (pamatojoties uz iesniegumu), kuras īrē dzīvojamo telpu dzīvojamā mājā, par kuru pieņemts lēmums par īpašuma tiesību atzīšanu vai noslēgts daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līgums. Reģistrējot tiek saglabāts sākotnējais reģistrācijas datums ar nosacījumu, ka noteikumu 104.1punktā minētās personas vēršas Departamentā ar attiecīgu iesniegumu līdz 2011.gada 1.novembrim, savukārt pārējās šajā apakšpunktā minētās personas - sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par īpašuma tiesību atzīšanu pieņemšanas vai daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līguma noslēgšanas.";

1.26. izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. 7.2reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē noteikumu 104.1punktā minētās personas, kā arī tos 12.reģistrā reģistrētos denacionalizēto māju īrniekus (pamatojoties uz iesniegumu), kuri īrē dzīvojamo telpu dzīvojamā mājā, par kuru pieņemts lēmums par īpašuma tiesību atzīšanu vai noslēgts daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līgums. Reģistrējot tiek saglabāts sākotnējais reģistrācijas datums ar nosacījumu, ka noteikumu 104.1punktā minētās personas vēršas Departamentā ar attiecīgu iesniegumu līdz 2011.gada 1.novembrim, savukārt pārējās šajā punktā minētās personas - sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par īpašuma tiesību atzīšanu pieņemšanas vai daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līguma noslēgšanas.";

1.27. papildināt saistošos noteikumus ar 65.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.4. ja persona nepamatoti atsakās no trijiem dzīvojamo telpu piedāvājumiem, to pārreģistrē 8.reģistrā ar pēdējo kārtas numuru.";

1.28. papildināt saistošos noteikumus ar 65.1punktu šādā redakcijā:

"65.1 Piedāvājot dzīvokli 12.reģistrā reģistrētajām personām, ievēro noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus.";

1.29. izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. 13.reģistrā sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai reģistrē:

66.1. pensijas vecumu sasniegušas vai par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītas politiski represētās personas, kuras vismaz piecus gadus deklarējušas savu pastāvīgo dzīvesvietu Rīgā un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, ja turklāt tām nepieder nekustamais īpašums, kā arī tās nav atsavinājušas nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2. maznodrošinātas personas ar nosacījumu, ka:

66.2.1. ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmo daļu;

66.2.2. ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par pensijas vecumu sasniegušas vai par 1. vai 2.grupas invalīdu atzītas personas izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.3panta pirmo daļu, 28.4panta otro daļu, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.3. persona ir bārenis, kas nav nodrošināts ar dzīvojamo telpu;

66.2.4. tā ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi vai par 1. vai 2.grupas invalīdu atzīta persona, kura īrē valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu, nodod to valstij vai pašvaldībai un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;

66.2.5. tā ir par 1. vai 2.grupas invalīdu atzīta persona, kura īrē valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu, ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli, šī persona nav nodrošināta ar atsevišķu istabu, ja tai atsevišķa dzīvojamā telpa pienākas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā minētās slimības raksturu;

66.2.6. tā ir par 1. vai 2.grupas invalīdu atzīta persona, kura vismaz piecus gadus lieto ģimenes locekļa īpašumā esošu vai īrētu dzīvojamo telpu Rīgā, ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli, šī persona nav nodrošināta ar atsevišķu istabu, ja tai atsevišķa dzīvojamā telpa pienākas saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā minētās slimības raksturu, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.7. tā ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi vai par 1. vai 2.grupas invalīdu atzīta persona, kurai pēdējos piecus gadus dzīvesvieta deklarēta Rīgā, turklāt šai personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.2.8. tā ir atsevišķi dzīvojoša pensijas vecumu sasniegusi vai par 1. vai 2.grupas invalīdu atzīta persona, kura īrē sociālo dzīvokli ar daļējām ērtībām, sociālo dzīvojamo telpu bez ērtībām vai sociālo dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, un tai nav īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, parādu;

66.2.9. tā ir pensijas vecumu sasniegusi vai par 1. vai 2.grupas invalīdu atzīta persona, kura pastāvīgi dzīvo sociālās aprūpes iestādē un pirms ievietošanas tajā tās īpašumā esošo vai īrēto dzīvojamo telpu nodevusi pašvaldībai, un ja sniegts attiecīgs SD atzinums;

66.2.10. tā ir pensijas vecumu sasniegusi vai par 1. vai 2.grupas invalīdu atzīta persona, kura pastāvīgi dzīvo sociālās aprūpes iestādē un pirms ievietošanas tajā kā atsevišķi dzīvojoša persona no īrētās dzīvojamās telpas izlikta, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta pirmo daļu, vai bija reģistrēta palīdzības saņemšanai, turklāt personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā, un ja sniegts attiecīgs SD atzinums;

66.2.11. tā audzina bērnu invalīdu un īrē tādu dzīvojamo telpu, ka jādzīvo vienā istabā kopā ar bērnu invalīdu, turklāt personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā;

66.3. pensijas vecumu sasniegušas vai par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītas personas ar noteiktiem ienākumiem, turklāt šīm personām nepieder nekustamais īpašums, kā arī tās nav atsavinājušas nekustamo īpašumu pēc 2004.gada 31.marta (t.i., pēc Rīgas domes 2004.gada 16.marta saistošo noteikumu Nr.61 "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība" stāšanās spēkā), ja:

66.3.1. persona ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;

66.3.2. persona tiek izlikta no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 6.panta otro daļu, 28.2panta pirmo daļu;

66.4. par 1. vai 2.grupas invalīdiem atzītas personas un ģimenes, kas audzina bērnu invalīdu, kuram nepieciešams servisa dzīvoklis, un personas vai ģimenes locekļu īpašumā esošo vai īrēto valsts vai pašvaldības dzīvojamo telpu nevar pielāgot lietošanai riteņkrēslā, ja tas apliecināts SD atzinumā.";

1.30. papildināt 68.punktu aiz skaitļa "66.2.6." ar skaitli ", 66.2.11.";

1.31. papildināt saistošos noteikumus ar 68.1punktu šādā redakcijā:

"68.1 Persona nevar atkārtoti reģistrēties 13.reģistrā, pamatojoties uz to pašu tiesas spriedumu.";

1.32. aizstāt 69.punktā tekstu "- īpašumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) - noteikumu 66.4.apakšpunktā minētajām personām" ar tekstu "- dzīvojamās mājas īpašnieka/pilnvarotās personas izziņa par īres attiecību turpināšanu - noteikumu 66.3.apakšpunktā minētajām personām;";

1.33. papildināt saistošos noteikumus ar 72.1punktu šādā redakcijā:

"72.1 Sociālo dzīvojamo telpu ar ērtībām vai servisa dzīvokli piedāvā īrēt noteikumu 66.2.11. un 66.4.apakšpunktā minētajām personām, paredzot atsevišķu istabu personai, kura izmanto riteņkrēslu, bērnam invalīdam, kā arī personai, kura slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām, ievērojot šādus kritērijus:

72.11. vienistabas dzīvokli ar ērtībām - ģimenei, kurā ir 1 vai 2 cilvēki;

72.12. divistabu dzīvokli ar ērtībām - ģimenei, kurā ir 2 līdz 4 cilvēki;

72.13. trīsistabu dzīvokli ar ērtībām - ģimenei, kurā ir 4 (vai vairāk) cilvēki.";

1.34. izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par konkrētu piedāvājumu 13.reģistrā reģistrētajām personām (izņemot noteikumu 66.2.11. un 66.4.apakšpunktā minētās personas) sociālās dzīvojamās telpas ar ērtībām izīrēšanai, ņemot vērā ģimenes ārsta atzinumu par to, ka persona slimo ar kādu no noteikumu 1.pielikumā minētajām slimībām.";

1.35. papildināt 75.1.apakšpunktu aiz vārdiem "ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām" ar vārdiem ", sociālo dzīvojamo telpu ar daļējām ērtībām";

1.36. svītrot 75.3.apakšpunktu;

1.37. svītrot 76.punktu;

1.38. svītrot 77.punktu;

1.39. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. 14.reģistrā reģistrē personas, kuras:

78.1. vēlas apmainīt īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu, izņemot vienu istabu, ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām pret šāda tipa mājā esošu mazāku dzīvojamo telpu, vai arī tām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamā telpa zemākā stāvā;

78.2. vēlas apmainīt īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu (atsevišķu dzīvokli, sociālo dzīvokli, sociālo dzīvojamo telpu) pret mazāku dzīvojamo telpu, izņemot vienistabas dzīvokli, pret dzīvojamo telpu, par kuru jāmaksā zemāka maksa par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (dzīvojamā telpa ar zemāku labiekārtojuma līmeni), vai arī tām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama dzīvojamā telpa dzīvojamās mājas pirmajā stāvā;

78.3. veselības stāvokļa dēļ vēlas apmainīt īrēto sociālo dzīvokli pret servisa dzīvokli, piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 72.1punktā minētie kritēriji;

78.4. īrē servisa dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats, piedāvājot apmaiņu, ja persona bija reģistrēta:

78.4.1. 6.reģistrā, - pret dzīvokli bez ērtībām, dzīvokli ar daļējām ērtībām vai dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām, tiek ievēroti noteikumu 32.punktā minētie kritēriji;

78.4.2. 7., 7.2reģistrā, tiek ievēroti noteikumu 56., 59.punktā minētie kritēriji;

78.4.3. 13.reģistrā, tiek ievēroti noteikumu 70. vai 72.punktā minētie kritēriji;

78.4.4. atbilstoši noteikumu 66.4.punktam, - pret līdzvērtīgu uzdāvinātajai dzīvojamai telpai;

78.5. īrē sociālo dzīvokli pēc nepilngadīgas personas (personu) iekļaušanas īres līgumā, - apmaiņai pret līdzvērtīgu sociālo dzīvojamo telpu;

78.6. īrē sociālo dzīvojamo telpu ar ērtībām vai sociālo dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats, - apmaiņai pret dzīvojamo telpu ar kopējā lietošanā esošām palīgtelpām vai dzīvojamo telpu bez ērtībām;

78.7. īrē sociālo dzīvokli vai sociālo dzīvojamo telpu, ja ir samazinājies ģimenes locekļu skaits; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 70. vai 72.punktā minētie kritēriji;

78.8. īrē sociālo dzīvokli, kura lietošanai zudis pamats, turklāt persona bija reģistrēta arī 7.reģistrā; piedāvājot apmaiņu, tiek ievēroti noteikumu 56.punktā minētie kritēriji.";

1.40. izteikt 82.punktu šādā redakcijā:

"82. 1., 3., 6., 7., 7.2, 8.reģistrā reģistrētajām, kā arī noteikumu 66.2.11.apakšpunktā un 73.punktā minētajām personām dzīvojamo telpu ar ērtībām piedāvā izīrēšanai attiecīgi šādās proporcijās (kopā 15 dzīvokļi): 1; 2; 1; 7; 2; 1; 1, ievērojot katram reģistram noteiktos kritērijus, šādā secībā:

82.1. 1.reģistrā reģistrētajām personām (1 dzīvoklis no 15):

82.1.1. 1., 2.grupas invalīdiem un personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgi bērni, ja šīs personas uzturas patversmē;

82.1.2. ar sevišķiem nopelniem, pamatojoties uz Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

82.1.3. politiski represētajām personām vai daudzbērnu ģimenēm;

82.1.4. pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.1.5. ja 1.reģistrā nav personu, kurām ir tiesības pretendēt uz dzīvokli ar ērtībām, šīm personām paredzētie dzīvokļi tiek piedāvāti 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.2. 3.reģistrā reģistrētajām, kā arī noteikumu 38. un 39.punktā minētajām personām (2 dzīvokļi no 15):

82.2.1. vienu dzīvokli reģistrācijas secībā piedāvā personām, kuras pēdējā gada laikā ne mazāk kā sešus mēnešus strādā algotu darbu vai kuru apgādībā ir bērns;

82.2.2. vienu dzīvokli iesniegumu reģistrācijas secībā piedāvā noteikumu 39.punktā minētajām personām; ja nav noteikumu 39.punktā minēto personu, šo dzīvokli piedāvā noteikumu 38.punktā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.2.3. ja nav noteikumu 39. vai 38.punktā minēto personu, šīm personām paredzētos dzīvokļus ar ērtībām reģistrācijas secībā piedāvā pārējām šajā reģistrā reģistrētajām personām;

82.3. 6.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15), ievērojot noteikumu 51. un 52.punktā minētos kritērijus un nosacījumus;

82.4. 7.reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (7 dzīvokļi no 15):

82.4.1. trīs dzīvokļus lēmumu pieņemšanas secībā piedāvā personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

82.4.2. vienu dzīvokli piedāvā repatriantiem, politiski represētajām personām vai daudzbērnu ģimenēm;

82.4.3. trīs dzīvokļus piedāvā pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.5. 7.2reģistrā reģistrētajām personām, ievērojot noteikumu 59. un 60.punktā minētos kritērijus un nosacījumus (2 dzīvokļi no 15):

82.5.1. vienu dzīvokli lēmumu pieņemšanas secībā piedāvā personām, kurām dzīvojamā telpa jāpiedāvā, pamatojoties uz Rīgas domes vai Izīrēšanas komisijas lēmumiem;

82.5.2. vienu dzīvokli piedāvā pārējām šajā reģistrā minētajām personām reģistrācijas secībā;

82.5.3. ja 7.2reģistrā nav personu, kurām piedāvāt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā 7.reģistrā reģistrētajām personām;

82.6. 8.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15), ievērojot noteikumu 63. 64. un 65.punktā minētos kritērijus un nosacījumus. Ja 8.reģistrā nav reģistrētas personas, kuras pretendē uz dzīvokli ar ērtībām, šīm personām paredzētos dzīvokļus piedāvā 3.reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā;

82.7. 12.reģistrā reģistrētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā reģistrācijas secībā, ievērojot noteikumu 56. un 57.punktā minētos kritērijus un nosacījumus, ja nav pretendentu, kuri minēti noteikumu 80.punktā un 81.1.- 82.6.apakšpunktā;

82.8. noteikumu 66.2.11.apakšpunktā un 73.punktā minētajām personām dzīvojamās telpas piedāvā, ievērojot noteikumu 72.1punktā minētos kritērijus, reģistrācijas secībā (1 dzīvoklis no 15).";

1.41. papildināt saistošos noteikumus ar 82.1punktu šādā redakcijā:

"82.1 Noteikumu 72.1punktā minētajām personām servisa dzīvokli piedāvā tādā secībā, kādā Departamentā reģistrēts personas iesniegums ar pielikumā pievienotu ģimenes ārsta atzinumu par servisa dzīvokļa nepieciešamību.";

1.42. svītrot 104., 105.punktu;

1.43. papildināt saistošos noteikumus ar 104.1punktu šādā redakcijā:

"104.1 Dzīvokļu pārvalde līdz 2011.gada 15.augustam rakstveidā informē tos 12.reģistrā reģistrētos denacionalizēto māju īrniekus, kuri īrē dzīvojamo telpu dzīvojamā mājā, par kuru lēmums par īpašuma tiesību atzīšanu pieņemts vai daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līgums noslēgts pēc 2006.gada 1.novembra (t.i., pēc Rīgas domes 2006.gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr.54 "Grozījumi Rīgas domes 12.07.2005. saistošajos noteikumos Nr.6 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība"" stāšanās spēkā), par iespēju pārreģistrēties 7. vai 7.2reģistrā, saglabājot sākotnējo reģistrācijas datumu, un veic minēto personu pārreģistrāciju, ja tās iesniedz attiecīgu iesniegumu līdz 2011.gada 1.novembrim.";

1.44. papildināt saistošo noteikumu 1.pielikuma 3.punktu aiz teksta iekavās ar vārdiem ", kuriem slēdzienu par smagiem garīgās veselības traucējumiem un atsevišķas dzīvojamās telpas nepieciešamību ir izsniegusi ārstu konsultatīvā komisija, kuras sastāvā ir vismaz divi psihiatri."

2. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.131
"Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80
"Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" paredz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu uz triju gadu termiņu personām: kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz tiesas spriedumu; kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas; kurām uz dzīvojamās telpas izīrēšanas brīdi ir īres maksas un/vai maksas par pakalpojumiem parāds; kurām tiek izīrēts servisa dzīvoklis. Noteiktas tiesības izslēgt no attiecīgā reģistra personas, kuras nepamatoti atsakās no vismaz trijiem dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem. Papildus jau noteiktajam Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija lemj arī par ārpuskārtas sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanu par 1.grupas invalīdiem atzītām vai atsevišķi dzīvojošām 75 gadu vecumu sasniegušām personām, ņemot vērā Sociālā dienesta atzinumu.
Saistošajos noteikumos ir noteikts, ka 6.reģistrā pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām reģistrē maznodrošinātas ģimenes, kuru dabīgā aizgādībā ir trīs (vai vairāk) bērni un kuras īrē ne lielāku dzīvokli par divistabu dzīvokli vai ne vairāk kā divas istabas, vai tādas dzīvojamās telpas, ka vienā istabā jādzīvo pretēja dzimuma personām, kuras vecākas par deviņiem gadiem, bet 7. vai 7.2reģistrā reģistrē arī tās 12.vispārējā reģistrā reģistrētās personas, kuras īrē dzīvojamo telpu dzīvojamā mājā, par kuru lēmums par īpašuma tiesību atzīšanu pieņemts vai daļēji denacionalizētas mājas lietošanas kārtības līgums noslēgts pēc saistošo noteikumu stāšanās spēkā, saglabājot sākotnējo reģistrācijas datumu. Noteikti sociālās dzīvojamās telpas ar ērtībām un servisa dzīvokļa piedāvāšanas kritēriji un izīrēšanas kārtība, kā arī precizēti kritēriji un nosacījumi personu reģistrācijai 14.reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu. Saistošo noteikumu 1.pielikumā precizēti nosacījumi, kuru iestāšanās gadījumā persona nodrošināma ar atsevišķu istabu. Papildus minētajam saistošajos noteikumos vairākas normas labotas redakcionāli, kā arī svītrotas atsevišķas normas, kuras neatbilda praksē pastāvošajai situācijai.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
Iepriekšējā saistošo noteikumu redakcijā bija noteikta pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana uz nenoteiktu termiņu, taču ir vairākas personu kategorijas, kurām dzīvojamās telpas izīrēšana ir nepieciešama pārejošu nevis pastāvīgu sadzīves grūtību gadījumā, piemēram, ja personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz tiesas spriedumu, vai pēc soda izciešanas tiek atbrīvotas no ieslodzījuma vietas. Šādos gadījumos pašvaldība piedāvā dzīvojamās telpas izīrēšanu uz triju gadu termiņu personām, kurām uz dzīvojamās telpas izīrēšanas brīdi ir īres maksas un/vai maksas par pakalpojumiem parāds vai kurām tiek izīrēts servisa dzīvoklis. Lai nodrošinātu racionālu dzīvojamā fonda izmantošanu un novērstu atsevišķu personu ilgstošu un nepamatotu atteikšanos no izīrēšanai piedāvātajām dzīvojamajām telpām, noteiktas tiesības izslēgt no attiecīgā reģistra personas, kuras nepamatoti atsakās no vismaz trijiem dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem. Ārpuskārtas sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas iespējas par 1.grupas invalīdiem atzītām vai atsevišķi dzīvojošām 75 gadu vecumu sasniegušām personām ir noteiktas, ņemot vērā to, ka minētās personas ir īpaši sociāli neaizsargātas. Sociālās dzīvojamās telpas ar ērtībām un servisa dzīvokļa izīrēšanas kritēriji un piedāvāšanas secība ir noteikti, ņemot vērā, ka minētās telpas ir iekļautas kopējā dzīvojamo telpu ar ērtībām sadalīšanas sistēmā. Kritēriji un nosacījumi personu reģistrācijai 14.reģistrā īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu dzīvojamo telpu precizēti un papildināti atbilstoši racionālai pašvaldības dzīvojamā fonda izmantošanai, kā arī ņemot vērā pieprasījumu. Atsevišķas normas ir svītrotas, jo neatbilda praksē pastāvošajai situācijai.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Neietekmē.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no iedzīvotājiem saņemtos priekšlikumus.

Rīgas domes priekšsēdētāja p.i. A.Ameriks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 15.jūnija saistošajos noteikumos Nr.80 "Par reģistrācijas un palīdzības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 131Pieņemts: 07.06.2011.Stājas spēkā: 20.07.2011.Zaudē spēku: 11.07.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 111, 19.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
233229
20.07.2011
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)