Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumus Nr. 212 "Noteikumi par mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju".

Ministru kabineta noteikumi Nr.32

Rīgā 2001.gada 23.janvārī (prot. Nr.4, 12.§)

Mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta ceturto daļu un 21.pantu

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātās mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnas, kurām nepieciešams sevišķs marķējums, un to marķēšanas kārtību.

2. Šie noteikumi attiecas uz mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnām (turpmāk - iekārtas), kas darbojas, izmantojot elektrību (arī tādos gadījumos, ja tās lieto citās darbības jomās, nevis mājsaimniecībā).

3. Šie noteikumi neattiecas uz iekārtām, kuras var darboties, izmantojot arī citus enerģijas avotus, piemēram, baterijas vai akumulatorus.

4. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir marķēt ar etiķeti un speciālu zīmi iekārtas, kuras paredzētas pārdošanai, nomai, pārdošanai uz kredīta vai demonstrēšanai. Etiķetē un speciālajā zīmē saskaņā ar šiem noteikumiem norāda informāciju par elektroenerģijas, citu enerģijas veidu un nozīmīgu resursu patēriņu (piemēram, ūdens vai citu iekārtas darbībai nepieciešamu vielu patēriņu), kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu iekārtas enerģijas vai citu nozīmīgu resursu patēriņu.

5. Nav nepieciešams marķēt lietotas iekārtas vai iekārtu modeļus, kuru ražošana izbeigta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

6. Ekonomikas ministrija sadarbojas ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju un iesaka valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamos standartus. Šajos noteikumos minētos datus nosaka saskaņā ar harmonizētajos Eiropas standartos vai Latvijas nacionālajos standartos norādītajiem testiem. Attiecīgo standartu sarakstu valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs sastāda tehnisko dokumentāciju, kurā norāda šādu informāciju:

7.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums un adrese;

7.2. modeļa vispārīgs apraksts, lai to varētu precīzi identificēt;

7.3. rasējumi ar galvenajiem modeļa raksturlielumiem un to detaļu tehniskie zīmējumi, kuras ievērojami ietekmē elektroenerģijas patēriņu (piemēram, attiecīgo detaļu izmērs, tilpums, kā arī īpašas pazīmes);

7.4. informācija par testiem, kas veikti saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajiem standartiem;

7.5. lietošanas pamācība (ja tāda ir).

8. Šo noteikumu 7.punktā minēto tehnisko dokumentāciju var sastādīt, izmantojot citos normatīvajos aktos paredzēto tehnisko dokumentāciju.

9. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir nodrošināt, lai tehniskā dokumentācija piecus gadus pēc pēdējās iekārtas izgatavošanas ir pieejama tirgus uzraudzības iestādei inspicēšanai.

10. Šo noteikumu 4.punktā minēto etiķeti sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Etiķeti piestiprina iekārtas ārpusē uz priekšējās vai augšējās daļas labi saskatāmā vietā.

11. Šo noteikumu 4.punktā minēto speciālo zīmi norāda visās iekārtas brošūrās un informatīvajās lapās. Ja iekārtai nepievieno brošūru vai informatīvo lapu, ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir norādīt speciālo zīmi jebkurā citā iekārtas dokumentā.

12. Speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

12.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

12.2. konkrētā modeļa identifikators;

12.3. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)". Ja šo informāciju sniedz tabulā, skaidri norāda, ka mērījumu skala ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi);

12.4. ja informāciju sniedz tabulā, ailes virsraksts ir "Eiropas Kopienas ekoloģiskais marķējums" un ierakstā norāda ekoloģiskā marķējuma zīmes (zieda) kopiju, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu;

12.5. ražotāja piešķirts nosaukums, kods vai cita norāde standarta ciklam, uz ko attiecas marķējumā un zīmē ietvertā informācija;

12.6. enerģijas patēriņš kWh ciklā, ja izmanto standarta ciklu. To norāda šādi: "Enerģijas patēriņš XYZ kWh standarta testēšanas ciklam, izmantojot aukstu ūdeni. Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas izmantošanas";

12.7. mazgāšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Mazgāšanas izpildes klase ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)". Ja šo informāciju izsaka citādi, skaidri norāda, ka mērījumu skala ir no A (labāka) līdz G (sliktāka);

12.8. žāvēšanas izpildes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Žāvēšanas izpilde ... uz skalas no A (labāka) līdz G (sliktāka)". Ja šo informāciju izsaka citādi, skaidri norāda, ka mērījumu skala ir no A (labāka) līdz G (sliktāka);

12.9. iekārtas ietilpība pēc standarta vietu salikuma;

12.10. ūdens patēriņš (litros) ciklā, ja izmanto standarta ciklu;

12.11. programmas laiks standarta ciklam;

12.12. enerģijas un ūdens vidējais gada patēriņš, kas aprēķināts, pamatojoties uz 220 patēriņa reizēm, attiecībā uz enerģiju - saskaņā ar šo noteikumu 12.6.apakšpunktu, attiecībā uz ūdeni - saskaņā ar šo noteikumu 12.10.apakšpunktu. To norāda šādi: "Paredzamais gada patēriņš (220 cikli)";

12.13. trokšņa līmenis (ja nepieciešams);

12.14. šo noteikumu 12.5., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12. un 12.13.apakšpunktā paredzēto informāciju var sniegt arī par citu veidu cikliem.

13. Speciālajā zīmē var norādīt krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Šādā gadījumā papildus sniedz to informāciju, kuru saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu nepieciešams norādīt tikai speciālajā zīmē.

14. Speciālajā zīmē sniegto informāciju var norādīt tabulā, kurā ir informācija par vairākām viena ražotāja iekārtām. Šādā gadījumā informāciju norāda šo noteikumu 12.punktā noteiktajā kārtībā vai atbilstoši iekārtas aprakstam.

15. Iekārtas energoefektivitātes klasi, mazgāšanas izpildes klasi un žāvēšanas efektivitātes klasi nosaka atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

16. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir atbildīgs par sniegto datu precizitāti. Uzskatāms, ka ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir devis savu piekrišanu informācijai, kas tiek sniegta etiķetē vai speciālajā zīmē.

17. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir bez maksas piegādāt etiķetes mazumtirgotājiem un citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz kredīta vai demonstrē iekārtas lietotājiem. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam attiecīgu pieprasījumu. Pieprasījums izpildāms nekavējoties.

18. Ja iekārtas piedāvā pārdošanai, iznomāšanai vai pārdošanai uz kredīta, izmantojot distances saziņas līdzekļus, pirms līguma slēgšanas papildus informācijai, kas noteikta Ministru kabineta 1999.gada 7.septembra noteikumos Nr.316 "Noteikumi par distances līgumu", sniedzama šāda informācija:

18.1. energoefektivitātes klase;

18.2. standarta cikla nosaukums;

18.3. enerģijas patēriņš;

18.4. mazgāšanas izpildes klase;

18.5. žāvēšanas izpildes klase;

18.6. ietilpība pēc standarta vietu salikuma;

18.7. ūdens patēriņš;

18.8. paredzamais enerģijas un ūdens gada patēriņš (220 cikli);

18.9. trokšņa līmenis (ja nepieciešams).

19. Ja papildus šo noteikumu 18.punktā minētajai informācijai sniedz arī citu speciālajā zīmē norādīto informāciju, tai jāatbilst šo noteikumu 12.punktā noteiktajai secībai.

20. Šo noteikumu 18.punktā minētā informācija sniedzama attiecīgajam distances saziņas līdzeklim piemērotā veidā. Informāciju norāda labi redzamā un skaidri salasāmā veidā.

21. Tirgus uzraudzības iestādes funkcijas veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

22. Ja marķējums neatbilst šiem noteikumiem, ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs novērš neatbilstību un izplata laboto etiķeti.

23. Ja marķējumā sniegtā informācija neatbilst pārbaudē iegūtajai informācijai, izdevumus, kas saistīti ar pārbaudes veikšanu, sedz ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs.

24. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 23. janvāra
noteikumiem Nr. 32

Etiķetes paraugs

1. Paskaidrojumi:

I - ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

II - konkrētā modeļa identifikators;

III - energoefektivitātes klase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam (mērījumu skata ir no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)). Bultu novieto vienā līmenī ar attiecīgo burtu;

IV - Eiropas Kopienas ekoloģiskā marķējuma zīme (zieds), ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu;

V - enerģijas patēriņš kWh ciklā, izmantojot standarta ciklu;

VI - mazgāšanas izpildes klase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam (mērījumu skata ir no A (labāka) līdz G (sliktāka));

VII - žāvēšanas izpildes klase atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam (mērījumu skata ir no A (labāka) līdz G (sliktāka));

VIII - iekārtas ietilpība pēc standarta vietu salikuma;

IX - ūdens patēŗiņš (litros) mazgāšanas ciklā, izmantojot standarta ciklu;

X - trokšņa līmenis (ja nepieciešams).

 

2. Etiķetes izmēri:

3. Krāsas:

3.1. bulta A: 100% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.2. bulta B: 70% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.3. bulta C: 30% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.4. bulta D: 0% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.5. bulta E: 0% ciāna, 30% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.6. bulta F: 0% ciāna, 70% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.7. bulta G: 0% ciāna, 100% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.8. kontūras: 100% ciāna, 0% magenta, 70% dzeltena, 0% melna;

3.9. teksts ir melnā krāsā, etiķetes pamats ir balts.

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 23. janvāra
noteikumiem Nr. 32

Efektivitātes klase

1. Energoefektivitātes klase

Nr.
p.k.
Energoefektivitātes klase Energoefektivitātes indekss EI
1.1. A EI < 0,64
1.2. B 0,64 ≤ EI < 0,76
1.3. C 0,76 ≤ EI < 0,88
1.4. D 0,88 ≤ EI < 1,00
1.5. E 1,00 ≤ EI < 1,12
1.6. F 1,12 ≤ EI < 1,24
1.7. G EI ≥ 1,24

  Energoefektivitātes indeksu EI nosaka kā EI = C /CR, kur

C - iekārtas enerģijas patēriņš kWh ciklā.

References patēriņš CR:

CR = 1,35 + 0,025 × S, ja S ≥ 10

CR = 0,45 + 0,09 × S, ja S ≤ 9, kur

S - iekārtas ietilpība pēc standarta vietu salikuma.

 

2. Mazgāšanas izpildes klase

Nr.
p.k.
Mazgāšanas izpildes klase Mazgāšanas izpildes indekss PC, kas noteikts šo noteikumu 6.punktā minēto standartu testos, izmantojot standarta ciklu
2.1. A PC > 1,12
2.2. B 1,12 ≥ PC > 1,00
2.3. C 1,00 ≥ PC > 0,88
2.4. D 0,88 ≥ PC > 0,76
2.5. E 0,76 ≥ PC > 0,64
2.6. F 0,64 ≥ PC > 0,52
2.7. G 0,52 ≥ PC

3. Žāvēšanas izpildes klase

Nr.
p.k.
Žāvēšanas izpildes klase Žāvēšanas izpildes indekss PD, kas noteikts šo noteikumu 6.punktā minēto standartu testos
3.1. A PD > 1,08
3.2. B 1,08 ≥ PD > 0,93
3.3. C 0,93 ≥ PD > 0,78
3.4. D 0,78 ≥ PD > 0,63
3.5. E 0,63 ≥ PD > 0,48
3.6. F 0,48 ≥ PD > 0,33
3.7. G 0,33  \≥ PD

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai
ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 23.01.2001.Stājas spēkā: 01.07.2001.Zaudē spēku: 31.05.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 26.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
2324
01.07.2001
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"