Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.481

Rīgā 2011.gada 21.jūnijā (prot. Nr.39 7.§)
Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Gada pārskatu likuma 5.panta sesto daļu un
Konsolidēto gada pārskatu likuma 13.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. naudas plūsmas pārskata un konsolidētā naudas plūsmas pārskata (turpmāk – naudas plūsmas pārskats) saturu un sagatavošanas kārtību;

1.2. pašu kapitāla izmaiņu pārskata un konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata (turpmāk – pašu kapitāla izmaiņu pārskats) saturu un sagatavošanas kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz komercsabiedrībām, kuras saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu sagatavo gada pārskatu atbilstoši starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 19.jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu.

3. Šo noteikumu izpratnē:

3.1. nauda ir skaidra nauda sabiedrības kasē un bezskaidra nauda maksājumu kontos un pieprasījuma noguldījumu kontos;

3.2. naudas ekvivalenti ir īstermiņa ieguldījumi, kurus īsā laikā var pārvērst naudā, un pastāv maza iespēja, ka to vērtība būtiski mainīsies (piemēram, tādi īstermiņa ieguldījumi, kuru atlikušais termiņš līdz to dzēšanai un atpirkšanai, skaitot no iegādes datuma, ir trīs mēneši vai mazāk);

3.3. pamatdarbības naudas plūsma ir tādi naudas ieņēmumi, maksājumi un izdevumi (turpmāk – naudas plūsma), kas nav radušies no ieguldīšanas darbības vai finansēšanas darbības;

3.4. ieguldīšanas darbības naudas plūsma ir tāda naudas plūsma, kas rodas saistībā ar ilgtermiņa ieguldījumu (piemēram, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, nemateriālie ieguldījumi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi) un citu ieguldījumu, kas nav naudas ekvivalenti, iegādi un atsavināšanu;

3.5. finansēšanas darbības naudas plūsma ir tāda naudas plūsma, kas rada izmaiņas sabiedrības pašu kapitāla un aizņēmumu apmērā un sastāvā.

II. Naudas plūsmas pārskata saturs un sagatavošanas kārtība

4. Naudas plūsmas pārskatu sagatavo saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2.pielikumā norādītajām shēmām. Naudas plūsmas pārskata sagatavošanai sabiedrības vadība izvēlas vienu no šīm shēmām.

5. Izmantoto shēmu nākamajā pārskata gadā var mainīt tikai sakarā ar īpašiem apstākļiem un ja pēc vienas un tās pašas shēmas naudas plūsmas pārskats ir sagatavots vismaz divus gadus pēc kārtas. Gada pārskata pielikumā norāda uz shēmas maiņu un paskaidro tās iemeslu.

6. Naudas plūsmas pārskatu sagatavo, papildus Gada pārskatu likuma 7.pantā minētajiem nosacījumiem ievērojot šādus nosacījumus:

6.1. shēmā iekļautos posteņus atspoguļo katru atsevišķi shēmā norādītajā secībā;

6.2. shēmā ar arābu cipariem apzīmētos posteņus var sadalīt sīkāk vai apvienot, tiem var pievienot jaunus posteņus, ja šādas korekcijas rada lielāku skaidrību. Apvienotos posteņus detalizē gada pārskata pielikumā.

7. Gada pārskata pielikumā sniedz detalizētu informāciju par naudas un tās ekvivalentu atlikumiem pārskata gada sākumā un beigās.

8. Ja naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmanto šo noteikumu 1.pielikumā norādīto shēmu, pamatdarbības naudas plūsmu nosaka, piemērojot tiešo metodi. Ar šo metodi informāciju par naudas plūsmu sadalījumā pa shēmā iekļautajiem posteņiem iegūst tieši no sabiedrības grāmatvedības reģistru datiem, analizējot skaidrās un bezskaidrās naudas operācijas vai koriģējot peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Neto apgrozījums", "Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas" un citos posteņos iekļautās summas par tām ieņēmumu un izmaksu summām, kuras nav saistītas ar naudas plūsmu (piemēram, krājumu un ar pamatdarbību saistīto debitoru un kreditoru parādu atlikumu izmaiņas pārskata gadā, citu posteņu atlikumi, kas saistīti ar ieguldīšanas darbības vai finansēšanas darbības naudas plūsmu).

9. Ja naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmanto šo noteikumu 2.pielikumā norādīto shēmu, pamatdarbības naudas plūsmu nosaka, piemērojot netiešo metodi. Ar šo metodi summas, kas norādāmas naudas plūsmas pārskata posteņos, aprēķina, attiecīgi koriģējot peļņas vai zaudējumu aprēķina postenī "Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem" norādīto summu. Ja pārskata gadā ir bijuši naudas ieņēmumi, maksājumi vai izdevumi ārvalstu valūtās, šo ietekmi uzrāda atsevišķi no pamatdarbības naudas plūsmas, ieguldīšanas darbības naudas plūsmas un finansēšanas darbības naudas plūsmas īpašā rindā pirms naudas un naudas ekvivalentu neto pieauguma vai samazinājuma summas.

10. Informāciju par ieguldīšanas darbības naudas plūsmu un finansēšanas darbības naudas plūsmu iegūst tieši no sabiedrības grāmatvedības reģistru datiem, analizējot veiktās naudas operācijas.

11. Pamatdarbības naudas plūsmas, ieguldīšanas darbības naudas plūsmas un finansēšanas darbības naudas plūsmu sadalījumā pa shēmās iekļautajiem posteņiem norāda bruto summās (izņemot šo noteikumu 12.punktā minētos gadījumus).

12. Naudas plūsmas pārskatā norāda saņemto un izdarīto naudas maksājumu starpības, ja:

12.1. naudas maksājums saņemts un izdarīts citas personas uzdevumā un tas vairāk saistīts ar šīs citas personas, nevis sabiedrības darbību (piemēram, īpašnieka uzdevumā veikta īres maksas iekasēšana un norēķināšanās ar īpašnieku);

12.2. saņemtais vai izdarītais naudas maksājums attiecas uz bilances aktīva vai pasīva posteņiem, kuriem raksturīga ātra aprite, lieli apmēri un īss dzēšanas vai maksāšanas termiņš (piemēram, vērtspapīru pirkšana un pārdošana, tādu aizņēmumu saņemšana un atmaksāšana, kuru atmaksāšanas termiņš nepārsniedz trīs mēnešus).

13. Ja naudas plūsma ir ārvalsts valūtā, to pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā maksājuma saņemšanas vai izdarīšanas dienas sākumā.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1057)

14. Naudas plūsmas pārskatā atsevišķi norāda ārvalstu valūtu kursu svārstību ietekmi uz naudas un tās ekvivalentu atlikumiem ārvalstu valūtās pārskata gada sākumā un beigās.

15. Pārskata gadā samaksāto procentu kopsummu norāda naudas plūsmas pārskatā neatkarīgi no tā, vai šī summa ir iekļauta peļņas vai zaudējumu aprēķinā (kā izmaksas) vai bilancē (aktīvu vērtībā).

16. Samaksātos procentus var norādīt kā pamatdarbības naudas plūsmu vai kā finansēšanas darbības naudas plūsmu. Saņemtos procentus var norādīt kā pamatdarbības naudas plūsmu vai kā ieguldīšanas darbības naudas plūsmas.

17. Izmaksātās dividendes var norādīt kā pamatdarbības naudas plūsmu vai kā finansēšanas darbības naudas plūsmu. Saņemtās dividendes var norādīt kā pamatdarbības naudas plūsmu vai kā ieguldīšanas darbības naudas plūsmas.

18. Postenī "Bruto pamatdarbības naudas plūsma" norāda starpību starp pamatdarbības naudas ieņēmumiem un maksājumiem (izdevumiem) pirms izdevumiem procentu maksājumiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem un ārkārtas posteņiem. Naudas ieņēmumu pārsniegumu pār naudas maksājumiem un izdevumiem norāda kā pozitīvu skaitli, bet naudas maksājumu un izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem norāda kā negatīvu skaitli.

19. Posteņos "Pamatdarbības neto naudas plūsma", "Ieguldīšanas darbības naudas plūsma" un "Finansēšanas darbības naudas plūsma" norāda attiecīgi pamatdarbības, ieguldīšanas darbības vai finansēšanas darbības naudas ieņēmumu pārsniegumu pār naudas maksājumiem un izdevumiem, kas attiecas uz šo darbības virzienu, – kā pozitīvu skaitli – vai maksājumu un izdevumu pārsniegumu pār ieņēmumiem, kas attiecas uz šo darbības virzienu, – kā negatīvu skaitli.

III. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturs un sagatavošanas kārtība

20. Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu sagatavo tabulas veidā. Pārskatā par bilances iedaļu "Pašu kapitāls" kopumā un par katru tās posteni norāda:

20.1. iepriekšējā pārskata gada bilancē norādītos skaitļus – bilances iedaļas "Pašu kapitāls" un katra šīs iedaļas posteņa atlikuma vērtību iepriekšējā gada bilances datumā (turpmāk – atlikumu vērtība);

20.2. atlikumu vērtības labojumu, ja pārskata gadā tāds ir veikts saistībā ar grāmatvedības politikas maiņu vai iepriekšējo gadu kļūdas labošanu;

20.3. atlikumu vērtības izmaiņas pārskata gadā sadalījumā pa attiecīgajiem saimniecisko darījumu veidiem, faktiem vai notikumiem. Piemēram:

20.3.1. papildu kapitāla iesaistīšana vai pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana (akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) un akciju (daļu) emisijas uzcenojuma summas palielinājums vai samazinājums);

20.3.2. pamatlīdzekļu vai ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšana (ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums vai samazinājums);

20.3.3. atsevišķu finanšu instrumentu vai finanšu aktīvu veidu patiesās vērtības izmaiņas, klasifikācijas maiņa, pārdošana, dzēšana vai atsavināšana citā veidā (finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums vai samazinājums);

20.3.4. no iepriekšējo gadu peļņas izveidoto rezervju un cita veida rezervju (ja tādas ir) veidošana, klasifikācijas maiņa vai likvidācija, rezervēs ieskaitīto summu atlikumu palielināšana, samazināšana vai izlietošana;

20.3.5. pārskata gada peļņas vai zaudējumu atspoguļojums bilancē un iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas atlikuma summas izmaiņas (tai skaitā izmaiņas saistībā ar peļņas sadali dividendēs, izlietojumu iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai, pamatkapitāla palielināšanai, rezervju veidošanai vai citiem mērķiem);

20.4. pārskata gada bilancē norādītos skaitļus – bilances iedaļas "Pašu kapitāls" kopumā un katra tās posteņa atlikumu vērtību bilances datumā.

21. Par bilances iedaļu "Pašu kapitāls" kopumā un par katru tās posteni sniedz salīdzinājumu ar iepriekšējo pārskata gadu.

22. Finanšu pārskata pielikumā skaidro bilances iedaļas "Pašu kapitāls" atlikuma vērtības izmaiņas saistībā ar grāmatvedības politikas maiņu vai iepriekšējo gadu kļūdas labošanu.

23. Pašu kapitāla izmaiņu pārskatu var sagatavot saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā norādīto shēmu.

IV. Īpaši noteikumi konsolidētā naudas plūsmas pārskata un konsolidētā pašu kapitāla izmaiņu pārskata sagatavošanai

24. Konsolidēto naudas plūsmas pārskatu sagatavo, ar konsolidācijas procedūru apvienojot koncerna mātes sabiedrības un konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību naudas plūsmas pārskatu posteņos norādītās summas.

25. Lai konsolidētais naudas plūsmas pārskats būtu sagatavots kā vienas atsevišķas sabiedrības naudas plūsmas pārskats un sniegtu informāciju par visu koncernu kopumā kā par vienu sabiedrību, pilnībā izslēdz naudas ieņēmumu, maksājumu un izdevumu summas, kas radušās savstarpējos darījumos starp koncerna mātes sabiedrību un konsolidācijā iesaistītajām tās meitas sabiedrībām.

26. Lai konsolidētajā naudas plūsmas pārskatā iekļautu ārvalstīs reģistrētu koncerna meitas sabiedrību, ārvalsts valūtā sagatavoto šīs sabiedrības naudas plūsmas pārskatu pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro. Izdarot pārrēķinu, ievēro šādus nosacījumus:

26.1. naudas plūsmas pārskata posteņos norādītos naudas un tās ekvivalentu atlikumus pārskata gada sākumā un beigās pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās;

26.2. naudas plūsmas pārskata posteņos norādītās naudas ieņēmumu, maksājumu un izdevumu summas pārrēķina no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā darījuma dienas sākumā. Par darījuma dienu uzskata attiecīgi naudas saņemšanas vai maksāšanas dienu.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1057 redakcijā)

27. Šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minēto naudas ieņēmumu, maksājumu un izdevumu pārrēķināšanai no attiecīgās ārvalsts valūtas uz euro drīkst izmantot nedēļas, mēneša vai pārskata gada vidējo kursu, kas aprēķināts, saskaitot visās attiecīgā laikposma kalendāra dienās spēkā esošo grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu un iegūto kopsummu dalot ar kalendāra dienu skaitu attiecīgajā laikposmā.

(MK 08.10.2013. noteikumu Nr.1057 redakcijā)

28. Ja koncerna mātes sabiedrība vai konsolidācijā iesaistītā tās meitas sabiedrība un viena vai vairākas šajā konsolidācijā neiesaistītas sabiedrības kopīgi pārvalda citu sabiedrību, tad šīs kopīgi pārvaldītās sabiedrības naudas ieņēmumu, maksājumu un izdevumu summas drīkst iekļaut konsolidētajā naudas plūsmas pārskatā proporcionāli minēto konsolidācijā iesaistīto sabiedrību kapitāla līdzdalības daļai šajā sabiedrībā.

29. Atkāpjoties no šo noteikumu 26.punktā minētajiem nosacījumiem, sabiedrības vadība var izvēlēties sagatavot konsolidēto naudas plūsmas pārskatu, attiecīgi koriģējot konsolidētā peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos iekļautās summas un korekcijām izmantojot konsolidētajā bilancē iekļauto un papildus iegūto informāciju. Šādā gadījumā naudas plūsmas pārskata sagatavošanai izmanto šo noteikumu 2.pielikumā norādīto shēmu.

30. Lai konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats būtu sagatavots kā vienas atsevišķas sabiedrības pašu kapitāla izmaiņu pārskats un sniegtu informāciju par visu koncernu kopumā kā par vienu sabiedrību, to sagatavo, pamatojoties uz konsolidētās bilances iedaļas "Pašu kapitāls" posteņos ietvertajām summām un papildus iegūto informāciju par koncerna pašu kapitāla un tā sastāvdaļu izmaiņām pārskata gadā.

31. Papildus šo noteikumu III nodaļā minētajiem rādītājiem konsolidētajā pašu kapitāla izmaiņu pārskatā atsevišķi norāda bilances iedaļas "Pašu kapitāls" atlikuma vērtības izmaiņas, kas attiecas uz koncerna mātes sabiedrības un konsolidācijā iesaistīto meitas sabiedrību akcionāriem (dalībniekiem) un uz mazākumakcionāriem.

V. Noslēguma jautājums

32. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.481
Ar tiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

I. Pamatdarbības naudas plūsma

1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.

2. Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem.

3. Pārējās uzņēmuma pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi.

4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.

5. Izdevumi procentu maksājumiem.

6. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.

7. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem.

8. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem.

9. Pamatdarbības neto naudas plūsma.

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde.

2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas.

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.

4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.

5. Izsniegtie aizdevumi.

6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.

7. Saņemtie procenti.

8. Saņemtās dividendes.

9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.

2. Saņemtie aizņēmumi.

3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.

4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.

5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.

6. Izmaksātās dividendes.

7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.481
Ar netiešo metodi sagatavota naudas plūsmas pārskata shēma

I. Pamatdarbības naudas plūsma

1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem.

Korekcijas:

a) pamatlīdzekļu nolietojums;

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi;

c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem);

d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām;

e) ieņēmumi no līdzdalības koncerna meitas un asociēto sabiedrību kapitālos;

f) ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus;

g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi;

h) ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana;

i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.

Korekcijas:

a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums;

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums;

c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums.

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma.

4. Izdevumi procentu maksājumiem.

5. Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem.

6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem.

7. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem.

8. Pamatdarbības neto naudas plūsma.

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

1. Radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu iegāde.

2. Ieņēmumi no radniecīgo vai asociēto uzņēmumu akciju vai daļu atsavināšanas.

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde.

4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas.

5. Izsniegtie aizdevumi.

6. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas.

7. Saņemtie procenti.

8. Saņemtās dividendes.

9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma.

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

1. Ieņēmumi no akciju un obligāciju emisijas vai kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem.

2. Saņemtie aizņēmumi.

3. Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi.

4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai.

5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam.

6. Izmaksātās dividendes.

7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma.

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

V. Pārskata gada neto naudas plūsma

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.481
Pašu kapitāla izmaiņu pārskata shēma

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.

2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.

3. Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums/samazinājums.

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.

II. Akciju (daļu) emisijas uzcenojums

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.

2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.

3. Akciju (daļu) emisijas uzcenojuma pieaugums/samazinājums.

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.

III. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.

2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.

3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves atlikuma palielinājums/
samazinājums.

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.

IV. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.

2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.

3. Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.

V. Rezerves

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.

2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.

3. Rezervju atlikuma palielinājums/samazinājums.

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.

VI. Nesadalītā peļņa

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.

2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.

3. Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums.

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.

VII. Pašu kapitāls

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa.

2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums.

3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 481Pieņemts: 21.06.2011.Stājas spēkā: 01.07.2011.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 29.06.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
232288
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)