Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumus Nr. 208 "Noteikumi par mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju".

Ministru kabineta noteikumi Nr.30

Rīgā 2001.gada 23.janvārī (prot. Nr.4, 10.§)

Mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta ceturto daļu un 21.pantu

1. Šie noteikumi nosaka Latvijas tirgū piedāvātos mājsaimniecības ledusskapjus, saldētavas un to savstarpēji kombinētas iekārtas, kurām nepieciešams sevišķs marķējums, un to marķēšanas kārtību.

2. Šie noteikumi attiecas uz mājsaimniecības ledusskapjiem, saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas kamerām, pārtikas produktu saldētavām un to savstarpēji kombinētām iekārtām, kas darbojas, izmantojot elektrību (arī tādos gadījumos, ja tās izmanto citās darbības jomās, nevis mājsaimniecībā) (turpmāk - iekārtas).

3. Šie noteikumi neattiecas uz iekārtām, kuras var darboties, izmantojot arī citus enerģijas avotus, piemēram, baterijas vai akumulatorus.

4. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir marķēt ar etiķeti un speciālu zīmi iekārtas, kas paredzētas pārdošanai, nomai, pārdošanai uz kredīta vai demonstrēšanai. Etiķetē un speciālajā zīmē norāda informāciju par elektroenerģijas, citu enerģijas veidu un nozīmīgu resursu patēriņu (piemēram, ūdens vai citu iekārtas darbībai nepieciešamu vielu patēriņu), kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu enerģijas vai citu nozīmīgu resursu patēriņu.

5. Nav nepieciešams marķēt lietotas iekārtas vai iekārtu modeļus, kuru ražošana pārtraukta pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

6. Ekonomikas ministrija sadarbojas ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju un iesaka valsts bezpeļņas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamos standartus. Šajos noteikumos minētos datus nosaka saskaņā ar harmonizētajos Eiropas standartos vai Latvijas nacionālajos standartos norādītajiem testiem. Attiecīgo standartu sarakstu valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7. Šo noteikumu 4.punktā minēto etiķeti sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. Etiķeti piestiprina iekārtas ārpusē uz priekšējās vai augšējās daļas labi saskatāmā vietā.

8. Šo noteikumu 4.punktā minēto speciālo zīmi norāda visās attiecīgās iekārtas brošūrās un informatīvajās lapās. Ja nav paredzēta iekārtas brošūra vai informatīvā lapa, ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir norādīt speciālo zīmi jebkurā citā iekārtas dokumentā.

9. Iekārtas speciālajā zīmē norāda šādu informāciju:

9.1. ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja nosaukums vai preču zīme;

9.2. konkrētā modeļa identifikators;

9.3. iekārtas veids un kategorija atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumiem Nr.92 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu" (10.kategorijai piegādātājs var izvēlēties iekārtas veida aprakstu);

9.4. modeļa energoefektivitātes klase saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. To norāda šādi: "Energoefektivitātes klase ... uz skalas no A (efektīvāk) līdz G (mazāk efektīvi)";

9.5. ja informāciju sniedz tabulā, ailes virsraksts ir "Eiropas Kopienas ekoloģiskais marķējums" un ierakstā norāda ekoloģiskā marķējuma zīmes (zieda) kopiju, ja attiecīgās iekārtas marķēšanai drīkst izmantot ekoloģisko marķējumu;

9.6. enerģijas patēriņš kWh/gadā (t.i., 24 stundas x 365). To norāda šādi: "Enerģijas patēriņš XYZ kWh/gadā, pamatojoties uz 24 stundu testa rezultātiem. Faktiskais enerģijas patēriņš atkarīgs no iekārtas atrašanās vietas un izmantošanas.";

9.7. svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma (5 °C) tilpums, izņemot 8. un 9.kategorijas iekārtas; 2. un 10.kategorijas iekārtām katra nodalījuma tilpumu norāda atsevišķi;

9.8. saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpums, izņemot 1., 2. un 3.kategorijas iekārtas (3.kategorijas iekārtām norāda nodalījuma "Leduskaste" tilpumu); 2. un 10.kategorijas iekārtām katra nodalījuma tilpumu norāda atsevišķi;

9.9. saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma apzīmējums ar zvaigznītēm (ja tāds ir);

9.10. uzrakstu "Neapsarmo" var izmantot, ja iekārta atbilst šo noteikumu 6.punktā minētajiem standartiem;

9.11. drošumu pret enerģijas padeves pārtraukšanu norāda ar vārdiem "Temperatūras paaugstināšanās laiks (Z) h";

9.12. saldēšanas jauda kg/24 h;

9.13. klimata klase (ja iekārta paredzēta darbībai mērenā klimata joslā, to var nenorādīt);

9.14. trokšņa līmenis (ja nepieciešams).

10. Ja iekārtai ir vairāk nekā viens svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījums un viens saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījums, papildus šo noteikumu 9.7., 9.8., 9.9., 9.10., 9.11., 9.12. un 9.13.apakšpunktā minētajai informācijai noteiktā secībā var norādīt informāciju par attiecīgajiem nodalījumiem. Ja iekārtas nodalījuma temperatūra neatbilst temperatūrai, kāda ietverta apzīmējumā ar zvaigznītēm, vai svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma standarta temperatūrai (5 °C), norāda attiecīgo iekārtas nodalījuma temperatūru.

11. Speciālajā zīmē var norādīt krāsainu vai melnbaltu etiķetes kopiju. Papildus norāda tikai to informāciju, kuru speciālajā zīmē nepieciešams norādīt saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.

12. Informāciju speciālajā zīmē var norādīt tabulā, kurā ir informācija par vairākām viena ražotāja iekārtām. Šādā gadījumā informāciju norāda šo noteikumu 9.punktā noteiktajā secībā vai atbilstoši iekārtas aprakstam.

13. Iekārtas energoefektivitātes klasi nosaka atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

14. Ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir atbildīgs par sniegto datu precizitāti. Uzskatāms, ka ražotājs, tā pilnvarotais pārstāvis vai importētājs ir devis savu piekrišanu informācijai, kas tiek sniegta etiķetē vai speciālajā zīmē.

15. Ražotāja, tā pilnvarotā pārstāvja vai importētāja pienākums ir bez maksas piegādāt etiķetes mazumtirgotājiem un citām personām, kas pārdod, iznomā, pārdod uz kredīta vai demonstrē attiecīgās iekārtas. Ja etiķetes nav piegādātas, minētās personas nosūta ražotājam, tā pilnvarotajam pārstāvim vai importētājam attiecīgu pieprasījumu. Pieprasījums izpildāms nekavējoties.

16. Ja iekārtas piedāvā pārdošanai, iznomāšanai vai pārdošanai uz kredīta, izmantojot distances saziņas līdzekļus, pirms līguma slēgšanas papildus informācijai, kas noteikta Ministru kabineta 1999.gada 7.septembra noteikumos Nr.316 "Noteikumi par distances līgumu", sniedzama šāda informācija:

16.1. energoefektivitātes klase;

16.2. enerģijas patēriņš;

16.3. svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpums;

16.4. saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpums;

16.5. apzīmējums ar zvaigznītēm saskaņā ar šo noteikumu 9.9.apakšpunktu;

16.6. trokšņa līmenis saskaņā ar šo noteikumu 9.14.apakšpunktu.

17. Šo noteikumu 16.punktā minētā informācija sniedzama attiecīgajam distances saziņas līdzeklim piemērotā veidā. Informāciju norāda labi saskatāmā vietā un skaidri salasāmā veidā.

18. Ja papildus šo noteikumu 16.punktā minētajai informācijai sniedz arī citu speciālajā zīmē norādīto informāciju, tai jāatbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajām prasībām un secībai.

19. Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

20. Noteikumi stājas spēkā ar 2001.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 

1. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 23. janvāra
noteikumiem Nr. 30

Etiķetes paraugs

3. Krāsas:

3.1. bulta A: 100% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.2. bulta B: 70% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.3. bulta C: 30% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.4. bulta D: 0% ciāna, 0% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.5. bulta E: 0% ciāna, 30% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.6. bulta F: 0% ciāna, 70% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.7. bulta G: 0% ciāna, 100% magenta, 100% dzeltena, 0% melna;

3.8. kontūras: 100% ciāna, 0% magenta, 70% dzeltena, 0% melna;

3.9. teksts ir melnā krāsā, etiķetes pamats ir balts.

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2001. gada 23. janvāra
noteikumiem Nr. 30

Energoefektivitātes klase

1. Iekārtas energoefektivitātes klases noteikšana:

1.tabula

Nr.
p.k.
Energoefektivitātes klase Energoefektivitātes indekss I
1. A I < 55
2. B 55 ≤ I < 75
3. C 75 ≤ I < 90
4. D 90 ≤ I < 100
5. E 100 ≤ I < 110
6. F 110 ≤ I < 125
7. G 125 ≤ I

Energoefektivitātes indekss I (procentos) ir iekārtas enerģijas patēriņš gadā, dalīts ar iekārtas standarta enerģijas patēriņu gadā.

2. Iekārtas standarta enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā) ir šī pielikuma 2.tabulā atbilstošajam iekārtas tipam noteiktais lielums M, reizināts ar koriģēto tilpumu Vkor, plus šī pielikuma 2.tabulā noteiktais lielums N.

3. Koriģētais tilpums Vkor (litros) ir svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpums (litros) plus šī pielikuma 2.tabulā atbilstošajam iekārtas tipam noteiktais indekss Ω, reizināts ar saldēto pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpumu (litros). (Ledusskapjiem dzesētājiem koriģētais tilpums (litros) ir svaigo pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījuma tilpums (litros) plus šī pielikuma 2.tabulā noteiktais indekss Ω, reizināts ar dzesētāja (10 °C) nodalījuma tilpumu (litros)).

2.tabula

Nr.
p.k.
Iekārtas kategorija Raksturojums W M N
1. 1. Ledusskapis bez zemas temperatūras nodalījuma - 0,233 245
2. 2. Ledusskapis dzesētājs 0,75 0,233 245
3. 3. Ledusskapis (bez zvaigznītēm) 1,25 0,233 245
4. 4. Ledusskapis * 1,55 0,643 191
5. 5. Ledusskapis ** 1,85 0,450 245
6. 6. Ledusskapis *** 2,15 0,657 235
7. 7. Ledusskapis/saldētājkamera * (***) Skatīt 2.piezīmi 0,777 303
8. 8. Vertikālā saldētājkamera 2,15 (skatīt 2.piezīmi) 0,472 286
9. 9. Horizontālā saldētājkamera 2,15 (skatīt 2.piezīmi) 0,446 181
10. 10. Ledusskapis ar vairāk nekā divām durvīm vai cita iepriekš minēta iekārta Skatīt 2.piezīmi Skatīt 3.tabulu Skatīt 3.tabulu

Piezīmes.

1. Saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajiem standartiem neapsarmojošām vertikālajām saldētājkamerām un horizontālajām saldētājkamerām indeksu Ω palielina ar koeficientu 1,2. Noteiktais indeksa lielums ir 2,58. (Tiek ņemta vērā iespējamā mērīšanas metodes neobjektivitāte. Izmantojot ledusskapi, ledus uzkrāšanās nedaudz palielina enerģijas patēriņu.)

2. Visiem nodalījumiem koriģēto tilpumu Vkor aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Vkor = Σ  (25 - Tc)/20 × Vc × Fc ,

kur

Tc - projektā paredzētā katra nodalījuma temperatūra (°C);

Vc - konkrētā nodalījuma neto tilpums (litros);

Fc - neapsarmojoša nodalījuma koeficients ir 1,2; pārējo nodalījumu koeficients ir 1.

4. Vērtība M un N atbilstoši temperatūrai un norādītajam aukstākā nodalījuma zvaigznīšu skaitam noteikta 3.tabulā.

3.tabula

Nr.
p.k.
Temperatūra aukstākajā nodalījumā Ekvivalenta klase M N
1. > - 6 °C 1., 2. vai 3.kategorijas ledusskapis bez zemas temperatūras nodalījuma/ ledusskapis bez zvaigznīšu apzīmējuma/ ledusskapis dzesētājs 0,233 245
2. ≤ - 6 °C * 4.kategorijas ledusskapis (*) 0,643 191
3. ≤ - 12 °C ** 5.kategorijas ledusskapis (**) 0,450 245
4. ≤ - 18 °C *** 6.kategorijas ledusskapis (***) 0,657 235
5. ≤ - 18 °C * (***) ar saldēšanas iespēju 7.kategorijas ledusskapis/ saldētājkamera * (***) 0,777 303

Ekonomikas ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs
sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām R.Zīle

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 23.01.2001.Stājas spēkā: 01.07.2001.Zaudē spēku: 31.05.2002.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 26.01.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
2322
01.07.2001
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"