Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumus Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.28

Rīgā 2001.gada 23.janvārī (prot. Nr.4 1.§)
Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 10.pantu

1. Šie noteikumi par zvērinātu notāru veikto notariālo darbību izpildi, kā arī par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka šādas valsts nodevas likmes:

1.1. īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā saskaņā ar atsavinājumu (tai skaitā dāvinājumu):

1.1.1. bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem, vecvecākiem0,5 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā Ls 1000

1.1.2. citām fiziskajām un juridiskajām personām:

1.1.2.1. īpašuma atsavināšana

2 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā Ls 30000

1.1.2.2. īpašuma dāvinājums

3 % no nekustamā īpašuma vērtības (latos), bet ne vairāk kā Ls 50000

1.2. ķīlas tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā fiziskajām un juridiskajām personām

0,1 % no kredītlīguma summas (latos), bet ne vairāk kā Ls 1000
1.3. notariālā akta taisīšanaLs 1
1.4. (svītrots ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr.356)
1.5. (svītrots ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr.356)
1.6. (svītrots ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr.356)
1.7. (svītrots ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr.356)
1.8. (svītrots ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr.356)
1.9. (svītrots ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr.356)
1.10. izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo dokumentu norakstu izsniegšanaLs 0,30
1.11. paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, arī tulkotāja paraksta īstuma apliecināšana (par vienu dokumentu)Ls 0,20
1.12. dokumenta tulkojuma citā valodā pareizības apliecināšana (par vienu lappusi)Ls 0,20
1.13. dokumenta noraksta, kopijas pareizības apliecināšana (par vienu lappusi)Ls 0,05
1.14. fizisko un juridisko personu paziņojuma nodošana citām fiziskajām un juridiskajām personāmLs 0,40
1.15. apliecības izsniegšana par fizisko un juridisko personu paziņojuma nodošanu citām fiziskajām un juridiskajām personāmLs 0,20
1.16. apliecinājuma par līdzēju ierašanos vai neierašanos tiesisku darījumu noslēgšanai vai citu pienākumu pildīšanai, apliecinājuma par seifu vai citu glabātavu saturu, apliecinājuma par dokumentu uzrādīšanas laiku un apliecinājuma tam, ka persona ir dzīva, izsniegšana un citas notariālās darbības, kas nav minētas šajos noteikumosLs 1

(Grozīts ar MK 01.07.2003. noteikumiem Nr.356; MK 09.12.2003. noteikumiem Nr.694; MK 06.03.2007. noteikumiem Nr.174; MK 05.08.2008. noteikumiem Nr.650)

2. (Svītrots ar MK 09.12.2003. noteikumiem Nr.694.)

3. Lai aprēķinātu valsts nodevu, par nekustamā īpašuma vērtību uzskatāms augstākais no šādiem novērtējumiem:

3.1. līgumā norādītā atsavināšanas summa;

3.2. nekustamā īpašuma kadastrālais (inventarizācijas) novērtējums un mežaudzes vērtība. Nekustamā īpašuma kadastrālais (inventarizācijas) novērtējums ir spēkā neierobežotu laiku, ja tā kadastrālā vērtība nav mainījusies, ko apliecina Nekustamā īpašuma kadastra reģistra izsniegta uzziņa vai elektroniskā veidā sagatavota informācija;

3.3. novērtējums, kas noteikts, ieķīlājot nekustamo īpašumu kredītiestādē.

4. Beztermiņa vai mūžīgu maksājumu vērtību, kā arī tādu maksājumu vērtību, kuru ilgums ir atkarīgs no nejauša gadījuma, nosaka, gada maksājumu summu reizinot ar 10.

5. Periodiskiem maksājumiem, kurus veic noteiktā laikposmā, vērtību nosaka, reizinot gada maksājumu summu ar attiecīgajos aktos minēto gadu skaitu, kas nepārsniedz 20.

6. Ja mantu atsavina par atlīdzību graudā vai citiem pienākumiem, atsavināmās mantas vērtību aprēķina pēc vidējās tirgus cenas iepriekšējā mēnesī, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. Minētās cenas vai pienākumu vērtību nosaka attiecīgās pilsētas vai pagasta pašvaldības institūcija.

7. Ja tiek noslēgts maiņas līgums, valsts nodevu aprēķina pēc augstāk novērtētās maināmās mantas vērtības (arī tad, ja tiek mainīts nekustamais īpašums pret kustamo īpašumu).

8. No valsts nodevas ir atbrīvotas šādas personas:

8.1. fiziskās personas - par dokumentiem uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas un saņemšanas lietās, aizbildniecības, adopcijas un paternitātes lietās;

8.2. pensionāri, kā arī 1. un 2.grupas invalīdi - par dokumentiem krimināllietās;

8.3. politiski represētās personas - par dokumentiem reabilitācijas lietās;

8.4. personas, kuras zemes privatizācijas gaitā slēdz līgumus un veic citus darījumus, kas saistīti ar bijušo zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes iegūšanu īpašumā par samaksu (saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos");

8.5. dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedri - par dzīvokļa privatizēšanas dokumentiem (saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju");

8.6. personas, kuras veic darījumus, kas saistīti ar mantas nošķiršanu pa kapitāla daļām, ar kapitāla daļu izmaksāšanu naudā, kā arī ar kapitāla daļu īpašnieku maiņu (pirkšana, pārdošana, dāvināšana vai cita veida atsavināšanas darbības) lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizācijas gaitā (saskaņā ar likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju");

8.7. Zemkopības ministrija - par valstij piekrītošā un lauksaimniecības zinātniskās pētniecības un mācību vajadzībām izpirktā zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;

8.8. Vides ministrija - par valstij piekrītošo, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vajadzībām iepirkto un uz maiņas līguma pamata iegūto zemes īpašumu tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;

8.9. valsts un pašvaldību uzņēmumi, valsts un pašvaldību statūtsabiedrības, kuru pamatkapitālu veido tikai valsts vai pašvaldību ieguldījumi, - par valsts un pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu šo uzņēmējsabiedrību pamatkapitālā;

8.10. fiziskās un juridiskās personas, kurām pāriet atpakaļ īpašuma tiesības sakarā ar noslēgto atcēlējlīgumu;

8.11. fiziskās un juridiskās personas, kuras ir privatizējušas valsts un pašvaldību daudzdzīvokļu mājās esošos dzīvokļus, neapdzīvojamās telpas, mākslinieku darbnīcas, viendzīvokļa un daudzdzīvokļu mājas un nostiprina zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šiem objektiem;

8.12. Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība un to uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuru pamatkapitālu veido tikai Latvijas Neredzīgo biedrības vai Latvijas Nedzirdīgo savienības ieguldījumi, — par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;

8.13. fiziskās un juridiskās personas, kas īpašuma tiesības iegūst, atsavinot īpašumu uz līzinga darījuma pamata, ja līzinga devējs ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai uzņēmējsabiedrība (kapitālsabiedrība), kuras dalībnieks ir Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kam pieder vismaz 50 % kapitāla daļu minētajā uzņēmējsabiedrībā (kapitālsabiedrībā);

8.14. Ziemeļatlantijas līguma organizācija — par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā;

8.15. ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības - par diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai tās vadītāja rezidences vajadzībām iegādātā nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, ja attiecīgā ārvalsts piemēro līdzvērtīgu atbrīvojumu no nodokļiem, nodevām vai citiem maksājumiem Latvijas Republikas diplomātiskajām vai konsulārajām pārstāvniecībām. Atbrīvojumu piemēro, pamatojoties uz Ārlietu ministrijas sniegto informāciju par līdzvērtīga atbrīvojuma piemērošanu attiecīgajā ārvalstī.

(Grozīts ar MK 04.11.2002. noteikumiem Nr.497; MK 01.07.2003. noteikumiem Nr.356; MK 09.12.2003. noteikumiem Nr.694; MK 25.05.2004. noteikumiem Nr.498; MK 21.11.2006. noteikumiem Nr.944)

9. Ar valsts nodevu par notariālo darbību izpildi neapliek vekseļu protesta aktu otros eksemplārus.

10. Valsts nodevu par notariālo darbību izpildi iekasē notāri, izpildot notariālas darbības. Valsts nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā maksājama pirms šo tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā. Valsts nodeva pilnā apmērā maksājama arī pirms īpašuma tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā uz maiņas līguma pamata.

(MK 09.12.2003. noteikumu Nr.694 redakcijā)

11. Valsts nodeva par notariālajām darbībām, ko veic zvērināti notāri, kā arī valsts nodeva par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā samaksājama valsts pamatbudžetā atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam.

11.1 (Svītrots ar MK 05.08.2008. noteikumiem Nr.650.)

12. Atzīt par spēku zaudējušiem:

12.1. Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumus Nr.219 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" (Latvijas Vēstnesis, 1995, 111.nr.; 1996, 177.nr.; 1997, 73./74.nr.; 1998, 284./285.nr.; 1999, 424./427., 446./451.nr.);

12.2. Ministru kabineta 1996.gada 15.oktobra noteikumus Nr.395 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.219 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 177.nr.);

12.3. Ministru kabineta 1997.gada 11.marta noteikumus Nr.96 "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.219 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" (Latvijas Vēstnesis, 1997, 73./74.nr.);

12.4. Ministru kabineta 1998.gada 29.septembra noteikumus Nr.368 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.219 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 284./285.nr.);

12.5. Ministru kabineta 1999.gada 14.decembra noteikumus Nr.406 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.219 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 424./427.nr.);

12.6. Ministru kabineta 1999.gada 28.decembra noteikumus Nr.441 "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.219 "Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā"" (Latvijas Vēstnesis, 446./451.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi un īpašuma tiesību un ķīlas tiesību .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 23.01.2001.Stājas spēkā: 27.01.2001.Zaudē spēku: 05.11.2009.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecība; Mantojuma tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 26.01.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
2320
{"selected":{"value":"27.08.2008","content":"<font class='s-1'>27.08.2008.-04.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.08.2008","iso_value":"2008\/08\/27","content":"<font class='s-1'>27.08.2008.-04.11.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2007","iso_value":"2007\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2007.-26.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2006","iso_value":"2006\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2006.-15.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2004","iso_value":"2004\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2004.-24.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2003","iso_value":"2003\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2003.-27.05.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2003","iso_value":"2003\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2003.-17.12.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2002","iso_value":"2002\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2002.-04.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2001","iso_value":"2001\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2001.-07.11.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.08.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)