Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 17. augusta noteikumus Nr. 563 "Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.130

Rīgā 2011.gada 15.februārī (prot. Nr.10 10.§)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – pārvalde), Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecība) un pašvaldība atbilstoši savai kompetencei izsniedz Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļautās ziņas, izsniedzamo ziņu apjomu, kā arī kārtību, kādā ārstniecības, izglītības un zinātnes iestādes pieprasa un saņem no reģistra ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc tās nāves.

2. Reģistrā iekļautās ziņas pārvalde izsniedz rakstveidā vai tiešsaistes datu pārraides režīmā.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

3. Sniedzot ziņas tiešsaistes datu pārraides režīmā, pārvalde izmanto:

3.1. tīkla lietotāja saskarni;

3.2. informācijas sistēmas;

3.3. speciālo tiešsaistes formu.

4. Ja dokuments ir sagatavots elektroniska dokumenta formā, to izsniedz elektronisko dokumentu apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. Pašvaldība, pamatojoties uz personas pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums), ziņu pieprasītājam sniedz reģistrā iekļautās ziņas par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(MK 02.08.2016. noteikumu Nr. 499 redakcijā)

6. Pārvalde reģistrā iekļautās ziņas un statistisko informāciju sniedz, pamatojoties uz pieprasījumu vai rakstisku vienošanos.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 499)

7. Pārstāvniecība ziņu pieprasītājam sniedz reģistrā iekļautās ziņas, pamatojoties uz pieprasījumu.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 499)

8. Pieprasījumā norāda:

8.1. ziņu pieprasītāja vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu (juridiskai personai – nosaukumu un reģistrācijas kodu Nodokļu maksātāju reģistrā);

8.2. dzīvesvietas adresi (juridiskai personai – juridisko adresi);

8.3. nepieciešamo ziņu apjomu un izsniegšanas veidu;

8.4. pieprasot ziņas par citu personu:

8.4.1. pamatojumu ziņu saņemšanas nepieciešamībai un pievieno to apliecinošu dokumentu vai tā kopiju;

8.4.2. ziņu izmantošanas mērķi, ja likumā nav noteikta cita kārtība;

8.4.3. datus, pēc kuriem var identificēt personu.

(Grozīts ar MK 28.07.2015. noteikumiem Nr.416)

9. (Svītrots ar MK 28.07.2015. noteikumiem Nr.416)

10. Fiziska persona, pieprasot vai saņemot ziņas, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet viņas pilnvarota persona – pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu. Fiziskās personas likumiskais pārstāvis, pieprasot vai saņemot ziņas, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja pārvaldei, pārstāvniecībai vai pašvaldībai nav iespējams pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām.

11. Ja pieprasījumu iesniedz, izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamu speciālu tiešsaistes formu, ziņu pieprasītājs tiek identificēts pēc tīmekļa vietnē pieejamā autentifikācijas līdzeklī iekļautā personas koda.

12. Ja ziņas pieprasa juridiskās personas pārstāvis un pārvaldei, pārstāvniecībai vai pašvaldībai nav iespējams pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām Uzņēmumu reģistrā, ziņu pieprasītājs papildus uzrāda juridiskās personas reģistrācijas apliecību un pārstāvību apliecinošu dokumentu.

12.1 Ja pieprasījumu iesniedz, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, ziņu pieprasītājs – fiziskā persona – tiek identificēts pēc oficiālās elektroniskās adreses konta numura, bet juridiskās personas pārstāvis – pēc juridiskās personas oficiālās elektroniskās adreses konta numura un pārstāvja elektroniskajā parakstā iekļautā personas koda.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 659 redakcijā; piemērojams ar 01.06.2018., sk. 31. punktu)

13. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona pieprasa reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņa īpašumā, un pārvaldei nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, ziņu pieprasītājs papildus šo noteikumu 10. vai 12.punktā minētajiem dokumentiem uzrāda īpašumtiesības apliecinošus dokumentus.

14. Ja ziņu pieprasītājs pieprasa ziņas Iedzīvotāju reģistra likuma 18.pantā noteiktajā kārtībā, pārvalde reģistrā iekļautās ziņas pilnā apjomā izsniedz rakstiski.

15. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras ir deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņa īpašumā uz ziņu sniegšanas brīdi, var saņemt rakstiski vai izmantojot elektronisko datu nesējus. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona bez maksas var saņemt ziņas par viņa īpašumā deklarēto vai reģistrēto personu skaitu vai šādas ziņas:

15.1. personas vārds (vārdi) un uzvārds;

15.2. personas kods;

15.3. deklarētās vai reģistrētās dzīvesvietas adrese;

15.4. dzīvesvietas deklarēšanas vai reģistrēšanas datums.

(Grozīts ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 499)

16. (Svītrots ar MK 28.07.2015. noteikumiem Nr.416)

17. Izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, identificēta persona var bez maksas elektroniski saņemt no reģistra informāciju ar apstiprinājumu vai noliegumu par to, vai reģistrā ir iekļautas ziņas par attiecīgo personu vai citu personu un vai šī persona ir dzīva. Ziņu pieprasītājs elektroniskajā pieprasījumā norāda tās personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt apstiprinājumu.

18. Izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, identificēta persona var bez maksas elektroniski saņemt no reģistra informāciju ar apstiprinājumu vai noliegumu par to, vai attiecīgajai personai ir deklarēta vai reģistrēta dzīvesvieta norādītajā adresē. Ziņu pieprasītājs elektroniskajā pieprasījumā norāda tās personas kodu un adresi, par kuru nepieciešams saņemt apstiprinājumu.

19. Izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, identificēta persona – nekustamā īpašuma īpašnieks (fiziska persona) – var bez maksas elektroniski saņemt no reģistra informāciju par personām, kuras ir deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu šīs personas īpašumā, kas ierakstīts Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

20. Izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, identificēta persona var bez maksas elektroniski saņemt no reģistra aktuālo informāciju par sevi, saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, un par aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām. Ziņu pieprasītājs elektroniskajā pieprasījumā norāda bērna vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas kodu.

21. (Svītrots ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1246)

21.1 Izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, identificēta persona var bez maksas elektroniski saņemt no reģistra informāciju par personas rīcībspējas ierobežojumu. Ziņu pieprasītājs elektroniskajā pieprasījumā norāda tās personas personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt ziņas.

(MK 05.11.2013. noteikumu Nr. 1246 redakcijā; piemērojams ar 01.01.2016., sk. 30. punktu)

21.2 Izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, identificētā persona var bez maksas elektroniski saņemt no reģistra informāciju ar apstiprinājumu vai noliegumu par to, vai tās norādītie personas kodi atbilst vienai personai. Ziņu pieprasītājs elektroniskajā pieprasījumā norāda abus personas kodus.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

21.3 Izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu, identificētā persona, samaksājot valsts nodevu, var elektroniski saņemt no reģistra informāciju par attiecīgās personas iepriekšējo vai esošo personas kodu. Ziņu pieprasītājs elektroniskajā pieprasījumā norāda tās personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt iepriekšējo vai esošo personas kodu.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 659 redakcijā; piemērojams ar 01.06.2018., sk. 31. punktu)

22. Reģistrā iekļautās ziņas, kas tiek sniegtas tīmeklī, pārraida šifrētā veidā.

23. Pārvalde rakstiski vai izmantojot tiešsaistes datu pārraidi bez maksas izsniedz reģistrā iekļautās ziņas par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc tās nāves tām ārstniecības, izglītības un zinātnes iestādēm, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā, ir tiesības nodarboties ar miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu anatomijas studijām vai ar dzīva vai miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu un izmantošanu.

24. Pārvalde reģistrā iekļautās ziņas izsniedz, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, ja tās izsniedz:

24.1. regulāri;

24.2. lielā apjomā;

24.3. izmantojot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus, kā arī ziņu izsniegšanai nepieciešams izstrādāt atsevišķu programmatūru;

24.4. izmantojot tiešsaistes datu pārraidi.

25. Noslēdzot šo noteikumu 24.punktā minēto rakstisko vienošanos, nosaka izsniedzamo ziņu apjomu, ziņu izmantošanas mērķi un kārtību, kādā pārvalde pārbauda izsniegto ziņu izmantošanu, kā arī ziņu pieprasījuma pamatotību.

26. (Svītrots ar MK 07.11.2017. noteikumiem Nr. 659)

27. Ziņu pieprasītājs pārvaldes, pārstāvniecības vai pašvaldības lēmumu par atteikumu izsniegt reģistrā iekļautās ziņas var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

28. Ja nav tiesiska pamata izsniegt ziņu pieprasītājam ziņas no reģistra par pieprasījumā norādītās personas dzīvesvietas adresi, pārvalde, pamatojoties uz personas iesniegumu ar lūgumu pārsūtīt ziņu pieprasījumā norādītajai personai vēstuli, pēc pakalpojuma samaksu apliecinoša dokumenta saņemšanas nosūta personas sagatavoto vēstuli norādītajam (meklējamam) adresātam.

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumus Nr.778 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131.nr.).

30. Šo noteikumu 21.1 punkts piemērojams ar 2016. gada 1. janvāri.

(MK 28.07.2015. noteikumu Nr. 416 redakcijā)

31. Šo noteikumu 12.1 un 21.3 punkts piemērojams ar 2018. gada 1. jūniju.

(MK 07.11.2017. noteikumu Nr. 659 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 130Pieņemts: 15.02.2011.Stājas spēkā: 23.02.2011.Zaudē spēku: 20.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 22.02.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
226093
{"selected":{"value":"10.11.2017","content":"<font class='s-1'>10.11.2017.-19.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.11.2017","iso_value":"2017\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2017.-19.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2016","iso_value":"2016\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2016.-09.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2015","iso_value":"2015\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2015.-04.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-30.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2013","iso_value":"2013\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2013.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2011","iso_value":"2011\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2011.-07.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.11.2017
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"