Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 563

Rīgā 2021. gada 17. augustā (prot. Nr. 56 30. §)
Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – pārvalde), pašvaldība un Latvijas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecība) izsniedz Fizisko personu reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļautās ziņas;

1.2. kārtību, kādā pārvalde un pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta vai reģistrēta personas dzīvesvieta, sniedz fiziskām un juridiskām personām informāciju par personas deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu;

1.3. kārtību, kādā pārvalde bez maksas sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai ziņas par personām, kuru dzīvesvieta deklarēta, reģistrēta vai norādīta kā papildu adrese viņa īpašumā, un sniedzamo ziņu apjomu;

1.4. (zaudējis spēku ar 02.02.2022.; sk. 24. punktu)

2. Reģistrā iekļautās ziņas tiek izsniegtas rakstveidā, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu (turpmāk – pieprasījums). Pārvalde reģistrā iekļautās ziņas un statistisko informāciju izsniedz, pamatojoties uz pieprasījumu vai rakstveida vienošanos.

3. Pašvaldība ziņu pieprasītājam izsniedz reģistrā iekļautās ziņas par personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja personas dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī vai mirušas personas pēdējā deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

4. Pārstāvniecība reģistrā iekļautās ziņas izsniedz atbilstoši kompetencei.

5. Fiziska persona, pieprasot no reģistra ziņas par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu, pieprasījumā norāda:

5.1. vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu (ja personas koda nav, – dzimšanas datumu, valsti un vietu vai ārvalstī piešķirtu identifikācijas kodu);

5.2. deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adresi, vai kontaktinformāciju (e-pasts vai e-adrese, ja ir), ja ziņas tiek izsniegtas elektroniski;

5.3. nepieciešamo ziņu apjomu;

5.4. ziņu izsniegšanas veidu.

6. Pieprasot no reģistra ziņas par citu personu, pieprasījumā norāda:

6.1. fiziska persona – vārdu (vārdus), uzvārdu un personas kodu (ja personas koda nav, – dzimšanas datumu, valsti un vietu vai ārvalstī piešķirtu identifikācijas kodu), bet juridiska persona – nosaukumu un reģistrācijas kodu;

6.2. fiziska persona – deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adresi vai kontaktinformāciju (e-pasts vai e-adrese, ja ir), ja ziņas tiek izsniegtas elektroniski, bet juridiska persona – juridisko adresi un kontaktinformāciju (e-pasts vai e-adrese, ja ir), ja ziņas tiek izsniegtas elektroniski;

6.3. nepieciešamo ziņu apjomu;

6.4. pamatojumu ziņu saņemšanas nepieciešamībai un pievieno nepieciešamību apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, ja tāds ir;

6.5. datus, pēc kuriem reģistrā var identificēt personu, par kuru tiek pieprasītas ziņas;

6.6. ziņu pieprasīšanas mērķi;

6.7. ziņu izsniegšanas veidu.

7. Ja pārvalde fiziskai personai izsniedz no reģistra ziņas, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Regulā (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā Nr. 1024/2012, pamatojoties uz personas pieprasījumu, pārvalde var izsniegt attiecīgā dokumenta daudzvalodu standarta veidlapu.

8. Fiziska persona, pieprasot vai saņemot ziņas no reģistra, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet viņas pilnvarota persona – pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu. Fiziskas personas likumiskais pārstāvis, pieprasot vai saņemot ziņas, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pārstāvību apliecinošu dokumentu, ja pārvaldei, pašvaldībai vai pārstāvniecībai nav iespējams pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām. Ja fizisko personu identificē, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekli, elektroniskajā vidē pārbauda fiziskās personas identitāti (turpmāk – identificēta persona).

9. Ja ziņas pieprasa juridiskās personas pārstāvis un pārvaldei, pašvaldībai vai pārstāvniecībai nav iespējams Uzņēmumu reģistrā pārliecināties par ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesībām, pārstāvis papildus uzrāda dokumentu, kas apliecina juridiskās personas reģistrāciju un pārstāvības tiesības.

10. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona pieprasa reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuru dzīvesvieta deklarēta, reģistrēta vai norādīta kā papildu adrese viņa īpašumā, un pārvaldei nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona papildus šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētajiem dokumentiem uzrāda arī īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.

11. Pārvalde bez valsts nodevas samaksas no reģistra izsniedz aktuālās ziņas par nekustamajā īpašumā deklarētajām, reģistrētajām vai papildu adresi norādījušām personām:

11.1. pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma par personām, kuras ir deklarētas vai reģistrētas viņa īpašumā, šādā apjomā:

11.1.1. personas vārds (vārdi) un uzvārds;

11.1.2. personas kods;

11.1.3. deklarētā vai reģistrētā dzīvesvietas adrese;

11.1.4. dzīvesvietas deklarēšanas vai reģistrēšanas datums;

11.1.5. tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (ja tiek pieprasīts);

11.2. pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma par personām, kuras kā papildu adresi norādījušas viņa nekustamā īpašuma adresi Latvijas Republikā, šādā apjomā:

11.2.1. personas vārds (vārdi) un uzvārds;

11.2.2. personas kods;

11.2.3. norādītā papildu adrese;

11.2.4. papildu adreses norādīšanas datums vai laikposms, kurā persona tajā sasniedzama, ja norādīts;

11.3. pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotas personas pieprasījuma par nekustamajā īpašumā deklarēto vai reģistrēto personu skaitu;

11.4. identificētam nekustamā īpašuma īpašniekam (fiziskai personai), izmantojot speciālo tiešsaistes formu, par personām, kuru deklarētā, reģistrētā vai norādītā papildu adrese ir šīs personas nekustamajā īpašumā, kas ierakstīts Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

12. Fiziska persona ir tiesīga pieprasīt un rakstveidā saņemt visu reģistra informāciju (pilnā apjomā) par sevi un saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem. Visu reģistra informāciju par personām, kuras atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, ir tiesīgi pieprasīt un rakstveidā saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.

13. Izmantojot speciālo tiešsaistes formu, identificēta persona reģistrā elektroniski var pārbaudīt vai saņemt:

13.1. visu tajā iekļauto informāciju par sevi, saviem bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, un par aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām, elektroniskajā pieprasījumā norādot tās personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt ziņas;

13.2. apstiprinājumu vai noliegumu par to, vai reģistrā ir iekļautas ziņas par attiecīgo personu vai citu personu un vai šī persona ir dzīva, elektroniskajā pieprasījumā norādot tās personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt apstiprinājumu;

13.3. apstiprinājumu vai noliegumu par to, vai attiecīgajai personai ir deklarēta vai reģistrēta dzīvesvieta norādītajā adresē, elektroniskajā pieprasījumā norādot tās personas kodu un adresi, par kuru nepieciešams saņemt apstiprinājumu;

13.4. informāciju par personas rīcībspējas ierobežojumu, elektroniskajā pieprasījumā norādot tās personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt ziņas;

13.5. apstiprinājumu vai noliegumu par to, vai norādītie personas kodi atbilst vienai personai, elektroniskajā pieprasījumā norādot abus personas kodus;

13.6. apliecinājumu par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas atbilstību vienam vai vairākiem šādiem statusiem:

13.6.1. personas statuss reģistrā;

13.6.2. pensijas vecumu sasniegušas personas statuss (statuss tiek noteikts pēc Latvijas Republikā pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma);

13.6.3. daudzbērnu ģimenes locekļa statuss;

13.6.4. audžuvecāka statuss;

13.6.5. aizbildņa statuss;

13.6.6. aizgādņa statuss;

13.6.7. personas dzīvesvietas pašvaldība;

13.6.8. personas ģimenes stāvoklis;

13.6.9. politiski represētās personas statuss;

13.6.10. Otrā pasaules kara dalībnieka statuss;

13.6.11. nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss;

13.6.12. personas rīcībspēja.

14. Šo noteikumu 13.6.3. apakšpunktā minētā daudzbērnu ģimene reģistrā ir ģimene, kurai ir reģistrēti vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Datus par pilngadīgu personu, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja persona iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā, pārvalde daudzbērnu ģimenes statusa noteikšanai saņem no Valsts izglītības informācijas sistēmas.

15. Identificēta persona, izmantojot speciālo tiešsaistes formu un samaksājot valsts nodevu, var no reģistra elektroniski saņemt:

15.1. informāciju par personas iepriekšējo vai esošo personas kodu, elektroniskajā pieprasījumā norādot tās personas kodu, par kuru nepieciešams saņemt apstiprinājumu vai noliegumu par to, vai personai ir mainīts personas kods;

15.2. apliecinājumu par personas piederību šo noteikumu 13.6. apakšpunktā minētajam personas statusam vai vairākiem statusiem. Šo apliecinājumu persona var pieprasīt un saņemt no reģistra kā rakstveida dokumentu.

16. Identificēta persona, izmantojot speciālo tiešsaistes formu, var no pārvaldes elektroniski saņemt:

16.1. informāciju par sava pārvaldē iesniegtā pieprasījuma (iesnieguma) apstrādes un izpildes gaitu;

16.2. informāciju par ziņu pieprasītāju aktuālo pieprasījumu sarakstu un sniegt savu atļauju vai atsaukt iepriekš doto atļauju personas datu saņemšanai ziņu pieprasītāja norādītajam ziņu izmantošanas mērķim un apjomam.

17. (Zaudējis spēku ar 02.02.2022.; sk. 24. punktu)

18. Reģistrā iekļautās ziņas, kas tiek izsniegtas tīmeklī, pārraida šifrētā veidā.

19. Pārvalde reģistrā iekļautās ziņas izsniedz, pamatojoties uz rakstveida vienošanos, ja tās tiek sniegtas:

19.1. izmantojot īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritērijus, kam nepieciešams izstrādāt atsevišķu programmatūru;

19.2. izmantojot tiešsaistes datu pārraidi.

20. Izsniedzot ziņas tiešsaistes datu pārraides režīmā, pārvalde izmanto:

20.1. tīkla lietotāja saskarni;

20.2. informācijas sistēmas;

20.3. speciālo tiešsaistes formu.

21. Pārvalde, noslēdzot rakstveida vienošanos, tajā nosaka ziņu saņēmējam tiesību aktos noteikto funkciju veikšanai nepieciešamo ziņu apjomu, ziņu izmantošanas mērķi un kārtību, kādā pārvalde pārbauda izsniegto ziņu izmantošanu, kā arī ziņu pieprasījuma pamatotību.

22. Ja pārvaldei, pašvaldībai vai pārstāvniecībai nav tiesiska pamata izsniegt ziņu pieprasītājam ziņas no reģistra par pieprasījumā norādītās personas deklarētās dzīvesvietas adresi vai norādīto papildu adresi, pārvalde, pamatojoties uz personas iesniegumu ar lūgumu pārsūtīt ziņu pieprasījumā norādītajai personai vēstuli, pēc pakalpojuma samaksu apliecinoša dokumenta saņemšanas nosūta personas sagatavoto vēstuli norādītajam (meklējamam) adresātam.

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumus Nr. 130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 29. nr.; 2013, 218. nr.; 2015, 147. nr.; 2016, 149. nr.; 2017, 223. nr.).

24. Šo noteikumu 1.4. apakšpunkts un 17. punkts ir spēkā līdz 2022. gada 1. februārim.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministre M. Golubeva
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Fizisko personu reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 563Pieņemts: 17.08.2021.Stājas spēkā: 20.08.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 159, 19.08.2021. OP numurs: 2021/159.16
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
325476
{"selected":{"value":"02.02.2022","content":"<font class='s-1'>02.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.02.2022","iso_value":"2022\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2021","iso_value":"2021\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2021.-01.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.02.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"