Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumus Nr. 62 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Veclaicene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.71

Rīgā 2011.gada 25.janvārī (prot. Nr.6 20.§)
Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. dabas lieguma "Korneti–Peļļi" (turpmāk – dabas liegums) aizsardzības un izmantošanas kārtību;

1.2. dabas lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu, tās izveidošanas un lietošanas kārtību.

2. Dabas liegums izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo saldūdens un meža biotopu aizsardzību, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu un Kornetu–Peļļu subglaciālās iegultnes ainavu kompleksa un ar to saistītās dabas daudzveidības saglabāšanu.

3. Dabas liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

3.1. regulējamā režīma zona;

3.2. dabas lieguma zona;

3.3. ainavu aizsardzības zona.

4. Dabas lieguma platība ir 779 hektāri. Dabas lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu robežu apraksts – šo noteikumu 2.pielikumā.

5. Dabas lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālu informatīvo zīmi. Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās izveidošanas un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

II. Vispārīgie aprobežojumi visā dabas lieguma teritorijā

6. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par aizsargājamā teritorijā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

7. Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju vai saskaņojot noteikumos minētās darbības, izmanto dabas aizsardzības plānos ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem konkrētajā teritorijā. Darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama.

8. Visā dabas lieguma teritorijā aizliegts:

8.1. ierīkot atkritumu poligonus;

8.2. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, informācijas stendus, kā arī citus publiski pieejamus izziņas, atpūtas un tūrisma infrastruktūras objektus;

8.3. audzēt ģenētiski modificētus kultūraugus;

8.4. atjaunot un ieaudzēt mežu ar citzemju sugām;

8.5. lietot mežaudzēs minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus, izņemot repelentus pārnadžu atbaidīšanai un feromonus koku stumbra kaitēkļu ierobežošanai;

8.6. lietot minerālmēslus un ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās;

8.7. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot pārvietošanos pa maršrutiem, kuru izveidošanai ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja, vai pārvietošanos, kas saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu;

8.8. pārvietoties pa ūdenstecēm un ūdenstilpēm ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, tajā skaitā ar ūdens motocikliem, izmantojot iekšdedzes dzinēju, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

8.9. rīkot autosacensības, motosacensības un velosacensības, rallijus, treniņbraucienus, izmēģinājuma braucienus ārpus valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem, kā arī rīkot ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, Nacionālo bruņoto spēku un zemessargu mācības;

8.10. lietot ūdensputnu medībās šāviņus, kas satur svinu;

8.11. pļaut lauksaimniecībā izmantojamās zemes un lauces virzienā no malām uz centru. Nelīdzena reljefa apstākļos pļaušanu veic slejās virzienā no lauka atklātās malas (arī no pagalma, ceļa, atklāta grāvja, žoga, upes vai ezera) uz krūmāju vai mežu;

8.12. dedzināt sausās zāles, virsāju un niedru platības, kā arī meža zemsedzi;

8.13. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu un terašu pļavas;

8.14. būvēt hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas;

8.15. nosusināt purvus, mežaudzes slapjās minerālaugsnēs un slapjās kūdras augsnēs;

8.16. iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes ūdens ieguvi personīgām vajadzībām;

8.17. uzstādīt vēja elektrostacijas, kuru darba rata diametrs ir lielāks par pieciem metriem vai augstākais punkts pārsniedz 30 metru augstumu;

8.18. ierīkot iežogotas platības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē;

8.19. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta ezeru, upju, vecupju un strautu krasta līnija un gultne, izņemot darbības upju dabiskā tecējuma vai ūdenstecēm un ūdenstilpēm piegulošo teritoriju dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai;

8.20. celt teltis 30 metru platā joslā ap Mazo Baltiņu un Lielo Baltiņu;

8.21. ūdenstilpēs izvietot peldošas ēkas un būvēt ēkas uz pāļiem;

8.22. novadīt ezeros notekūdeņus no jaunbūvējamiem objektiem vai jaunizbūvējamām kanalizācijas sistēmām;

8.23. infiltrēt gruntī notekūdeņus no jaunbūvējamiem un rekonstruējamiem objektiem dabas lieguma zonā Nr.18 un tai piegulošajā ainavu aizsardzības zonas daļā atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam;

8.24. ezeros audzēt zivis, tās piebarojot.

9. Visā dabas liegumā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

9.1. organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kā arī nometnes, kurās piedalās vairāk par 60 cilvēkiem, izņemot pasākumus un nometnes, kas tiek organizētas šim nolūkam paredzētās un speciāli ierīkotās vietās;

9.2. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus;

9.3. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu, izņemot bebru aizsprostu nojaukšanu;

9.4. ierīkot un paplašināt ūdenstransporta līdzekļu bāzes un piestātnes.

10. Zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem vai lietotājiem aizliegts savā īpašumā vai lietojumā ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa šo noteikumu 1.pielikumā norādītajiem velomaršrutiem un dabas takām, kas paredzētas dabas lieguma apskatei.

III. Regulējamā režīma zona

11. Regulējamā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu aizsargājamo meža biotopu aizsardzību.

12. Regulējamā režīma zonā ir aizliegta saimnieciskā un cita veida darbība, izņemot šādas darbības:

12.1. teritorijas aizsardzības režīma ievērošanas kontrole;

12.2. zinātnisko pētījumu veikšana;

12.3. vides monitorings, tajā skaitā meža monitorings un meža inventarizācija;

12.4. ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumu īstenošana, kā arī cilvēku glābšana un meklēšana;

12.5. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

12.6. publiski pieejamas dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras ierīkošana šo noteikumu 1.pielikumā norādītajās vietās;

12.7. būvju un infrastruktūras objektu uzturēšana, kā arī renovācija būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

12.8. medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem;

12.9. savvaļas sēņu, augu un to produktu ievākšana un iegūšana personiskām vajadzībām, neizmantojot speciālas vākšanas palīgierīces un nebojājot zemsedzi.

IV. Dabas lieguma zona

13. Dabas lieguma zona izveidota, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo saldūdens biotopu, botāniski vērtīgo pļavu, nogāžu un gravu mežu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu.

14. Dabas lieguma zonā aizliegts:

14.1. mainīt zemes lietošanas kategoriju, izņemot:

14.1.1. šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

14.1.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja;

14.1.3. dabiski apmežojušās lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņu uz kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

14.1.4. šo noteikumu 1.pielikumā norādīto publiski pieejamo dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu ierīkošanai;

14.2. ieaudzēt mežu un atjaunot mežu stādot vai sējot;

14.3. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) pļavas un lietot minerālmēslus pļavās;

14.4. kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos;

14.5. novietot speciālās dzīvojamās piekabes, pagaidu un saliekamās ēkas;

14.6. ūdenstilpēs turēt zivis sprostos un mākslīgi papildināt zivju krājumus;

14.7. organizēt licencēto makšķerēšanu un zemūdens medības;

14.8. ierīkot jaunus mežsaimniecības (komersantu) ceļus;

14.9. veikt mežsaimniecisko darbību no 15.marta līdz 31.jūlijam, izņemot meža ugunsdzēsības un ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

14.10. veikt jebkādu mežsaimniecisko darbību gravu nogāzēs, teritorijā no gravas gultnes līdz augšējai krantij;

14.11. cirst kokus galvenajā cirtē un rekonstruktīvajā cirtē;

14.12. cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot sausos kokus), ja valdaudzes vecums pārsniedz:

14.12.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadu;

14.12.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadu;

14.12.3. apšu audzēm – 30 gadu;

14.13. mežaudzēs atzarot augošus kokus, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

14.14. cirst slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus, izņemot gadījumus, kad tie rada masveidīgas kaitēkļu savairošanās draudus, kas var izraisīt mežaudžu bojāeju ārpus dabas lieguma, un ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums, kurā noteikts atļautais bojāto koku izvākšanas apjoms;

14.15. ierīkot jaunas medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces, kā arī ievest dabas lieguma teritorijā un izgāzt lauksaimniecības un pārtikas produktus. Ja tas nepieciešams dzīvnieku skaita regulēšanai, pieļaujama automātisko barotavu izmantošana vietās, kur tas neapdraud dabisko biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu saglabāšanu;

14.16. iegūt sūnas un ķērpjus, bojājot vai iznīcinot zemsedzi;

14.17. cirst augošus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla pārsniedz (izņemot bīstamos kokus):

14.17.1. ozoliem – 50 centimetru;

14.17.2. liepām – 30 centimetru;

14.17.3. melnalkšņiem – 45 centimetrus;

14.17.4. citu sugu kokiem – 60 centimetru.

15. Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vējgāztus kokus un kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vējgāztas egles, kuru apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un kuras saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās dēļ, kā arī kokus, kuri daļēji vai pilnīgi iekrituši ezeros.

16. Sausos kokus un kritalas šo noteikumu 15.punktā minētajā apjomā, kā arī nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

17. Uz mežaudzēm, kurās vējgāzes, vējlauzes, slimību infekcijas vai kaitēkļu invāzijas dēļ mežaudzes šķērslaukums kļuvis mazāks par kritisko šķērslaukumu, ja tajās netiek izvākti vējgāztie, bojātie, sausie stāvošie koki un kritalas, neattiecina meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas prasības.

18. Veicot kopšanas cirtes mistrotās mežaudzēs, kur vienas koku sugas īpatsvars nav lielāks par 70 %, saglabājams citu koku sugu piemistrojuma īpatsvars vismaz 30 %.

19. Kopšanas cirtē uz cirsmas hektāru saglabā vismaz 15 dzīvotspējīgus vecākos un lielāko izmēru kokus (ekoloģiskos kokus), vispirms saglabājot resnākos (koku caurmērs lielāks par valdošās koku sugas koku vidējo caurmēru) ozolus, liepas, priedes, ošus, gobas, vīksnas, melnalkšņus un kļavas. Ja šādu koku mežaudzē nav, vispirms saglabā apses un bērzus, kā arī kokus ar lieliem un resniem zariem, dobumainus kokus un kokus ar deguma rētām.

20. Zemes vienību sadalīšana atļauta tikai gadījumos, ja katras atsevišķās zemes vienības platība pēc sadalīšanas nav mazāka par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, kad no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai.

21. Dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

21.1. ierīkot jaunus ceļus, veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju, ja tiek mainīts trases novietojums un platība (apjoms);

21.2. veikt esošo hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un renovāciju.

V. Ainavu aizsardzības zona

22. Ainavu aizsardzības zona izveidota, lai saglabātu dabas liegumam raksturīgo mozaīkveida ainavu un samazinātu ārpus dabas lieguma teritorijas notiekošās saimnieciskās darbības ietekmi uz regulējamā režīma un dabas lieguma zonu šo noteikumu 1.pielikumā norādītajā dabas lieguma III teritorijā.

23. Ainavu aizsardzības zonā aizliegts:

23.1. ainaviski vērtīgās teritorijās, ja tādas noteiktas vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, veikt darbības, kas būtiski pārveido ainavu un tās elementus, izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un reģionam raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību, kā arī ainavas ekoloģisko kvalitāti;

23.2. ieaudzēt mežu stādot vai sējot un ierīkot plantāciju mežus;

23.3. no 15.marta līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

23.4. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot kokus tehnoloģiskajos koridoros, augšanā atpalikušos, slimību inficētos, kaitēkļu invadētos vai citādi bojātos kokus), ja valdošās koku sugas vecums pārsniedz:

23.4.1. priežu un ozolu audzēm – 80 gadu;

23.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 60 gadu;

23.4.3. apšu audzēm – 35 gadus;

23.5. mežaudzēs atzarot augošus kokus, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, elektrolīniju uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

23.6. veikt kailcirti platībā, kas pārsniedz 1 hektāru un 50 metru platumu;

23.7. cirst augošus kokus, kuru caurmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla pārsniedz (izņemot bīstamos kokus):

23.7.1. ozoliem – 50 centimetru;
23.7.2. liepām – 30 centimetru;

23.7.3. melnalkšņiem – 45 centimetrus;

23.7.4. citu sugu kokiem – 60 centimetru;

23.8. veikt būvniecību vai ierīkot stādījumus, kas var aizsegt skatu no publiski pieejamiem skatu punktiem un ainaviskiem ceļiem (ja tādi noteikti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā) uz ainavai raksturīgajiem elementiem un vērtībām.

24. Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vējgāztus kokus un kritalas, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vējgāztas egles, kuru apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru un kuras saskaņā ar Valsts meža dienesta atzinumu var izraisīt mežaudžu bojāeju masveidīgas kaitēkļu savairošanās rezultātā, kā arī kokus, kuri daļēji vai pilnīgi iekrituši ezeros.

25. Sausos kokus un kritalas šo noteikumu 24.punktā minētajā apjomā, kā arī nocirstos bīstamos kokus un nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

26. Veicot kopšanas cirtes mistrotās mežaudzēs, kur vienas koku sugas īpatsvars nav lielāks par 70 %, saglabājams citu koku sugu piemistrojuma īpatsvars vismaz 30 %.

27. Kailcirtē saglabājamos kokus pēc iespējas atstāj grupās, saglabājot tajās arī paaugu vai pamežu.

28. Ainavu aizsardzības zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts:

28.1. ierīkot jaunus ceļus, veikt inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju vai rekonstrukciju, kā arī ceļu rekonstrukciju, ja tiek mainīts trases novietojums un platība (apjoms);

28.2. veikt esošo hidrotehnisko būvju un meliorācijas sistēmu rekonstrukciju un renovāciju.

VI. Dabas pieminekļi

29. Dabas liegumā esošie dabas pieminekļi ir aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā virs koku sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem) un dižakmeņi – laukakmeņi, kuru virszemes tilpums ir 10 un vairāk kubikmetru, un 10 metru plata josla ap tiem.

30. Dabas pieminekļa teritorijā aizliegts:

30.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāts vai iznīcināts dabas piemineklis vai mazināta tā dabiskā estētiskā, ekoloģiskā vai kultūrvēsturiskā nozīme;

30.2. mainīt zemes lietošanas kategoriju.

31. Aizsargājamo koku vainagu projekcijas platībā, kā arī 10 metru platā joslā no tās (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

31.1. novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību;

31.2. mainīt vides apstākļus – ūdens režīmu un koku barošanās režīmu;

31.3. iznīcināt dabisko zemsedzi.

32. Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana kopšanas vai citā cirtē aizsargājamā koka projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metru platu joslu (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām) saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu meža zemēs vai ārpus tām.

33. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst bīstamības situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus) un saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

34. Ja aizsargājamais koks ir nolūzis vai nocirsts, koka stumbrs un zari, kuru diametrs ir lielāks par 50 centimetriem, meža zemēs ir saglabājami koka augšanas vietā vai tuvākajā apkārtnē.

35. Aizliegts rakstīt, zīmēt un gravēt uz dižakmeņiem un tos pārvietot.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.71
Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" funkcionālo zonu shēma

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.71
Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" funkcionālo zonu robežu apraksts

I. Regulējamā režīma zona

1. Regulējamā režīma zonas 1.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

1.1.

1.1

669510

6385877

1.2.

1.2

669555

6385875

1.3.

1.3

669584

6385865

1.4.

1.4

669604

6385849

1.5.

1.5

669614

6385852

1.6.

1.6

669635

6385892

1.7.

1.7

669643

6385899

1.8.

1.8

669666

6385901

1.9.

1.9

669711

6385940

1.10.

1.10

669777

6385983

1.11.

1.11

669820

6386057

1.12.

1.12

669822

6386087

1.13.

1.13

669839

6386125

1.14.

1.14

669883

6386133

1.15.

1.15

669903

6386149

1.16.

1.16

669928

6386194

1.17.

1.17

669988

6386260

1.18.

1.18

670003

6386294

1.19.

1.19

670047

6386331

1.20.

1.20

670058

6386351

1.21.

1.21

670115

6386344

1.22.

1.22

670145

6386422

1.23.

1.23

670108

6386465

1.24.

1.24

670114

6386505

1.25.

1.25

670132

6386534

1.26.

1.26

670154

6386553

1.27.

1.27

670249

6386542

1.28.

1.28

670282

6386527

1.29.

1.29

670315

6386500

1.30.

1.30

670341

6386496

1.31.

1.31

670379

6386519

1.32.

1.32

670441

6386536

1.33.

1.33

670461

6386566

1.34.

1.34

670498

6386593

1.35.

1.35

670522

6386597

1.36.

1.36

670536

6386611

1.37.

1.37

670535

6386665

1.38.

1.38

670549

6386683

1.39.

1.39

670573

6386683

1.40.

1.40

670626

6386639

1.41.

1.41

670653

6386649

1.42.

1.42

670743

6386655

1.43.

1.43

670771

6386681

1.44.

1.44

670834

6386694

1.45.

1.45

670863

6386688

1.46.

1.46

670877

6386579

1.47.

1.47

670863

6386561

1.48.

1.48

670806

6386585

1.49.

1.49

670806

6386602

1.50.

1.50

670784

6386600

1.51.

1.51

670756

6386585

1.52.

1.52

670690

6386593

1.53.

1.53

670648

6386572

1.54.

1.54

670636

6386546

1.55.

1.55

670667

6386499

1.56.

1.56

670511

6386457

1.57.

1.57

670537

6386357

1.58.

1.58

670473

6386327

1.59.

1.59

670479

6386378

1.60.

1.60

670437

6386388

1.61.

1.61

670397

6386359

1.62.

1.62

670399

6386326

1.63.

1.63

670383

6386313

1.64.

1.64

670370

6386250

1.65.

1.65

670344

6386202

1.66.

1.66

670332

6386200

1.67.

1.67

670258

6386235

1.68.

1.68

670245

6386230

1.69.

1.69

670231

6386167

1.70.

1.70

670185

6386119

1.71.

1.71

670164

6386132

1.72.

1.72

670147

6386165

1.73.

1.73

670141

6386099

1.74.

1.74

670116

6386078

1.75.

1.75

670096

6386144

1.76.

1.76

670078

6386147

1.77.

1.77

670011

6386034

1.78.

1.78

669981

6386002

1.79.

1.79

669886

6386051

1.80.

1.80

669769

6385911

1.81.

1.81

669597

6385770

1.82.

1.82

669608

6385727

1.83.

1.83

669566

6385714

1.84.

1.84

669588

6385751

1.85.

1.85

669586

6385772

1.86.

1.86

669571

6385801

1.87.

1.87

669571

6385829

1.88.

1.88

669566

6385837

2. Regulējamā režīma zonas 2.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

2.1.

2.1

672029

6386963

2.2.

2.2

672102

6387032

2.3.

2.3

672183

6387064

2.4.

2.4

672290

6387067

2.5.

2.5

672289

6387007

2.6.

2.6

672271

6386931

2.7.

2.7

672253

6386889

2.8.

2.8

672057

6386904

3. Regulējamā režīma zonas 3.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

3.1.

3.1

673756

6386712

3.2.

3.2

673814

6386710

3.3.

3.3

673841

6386685

3.4.

3.4

673901

6386711

3.5.

3.5

673994

6386716

3.6.

3.6

674010

6386672

3.7.

3.7

674160

6386650

3.8.

3.8

674423

6386584

3.9.

3.9

674454

6386596

3.10.

3.10

674480

6386584

3.11.

3.11

674602

6386599

3.12.

3.12

674750

6386602

3.13.

3.13

674825

6386621

3.14.

3.14

674907

6386629

3.15.

3.15

674947

6386654

3.16.

3.16

674983

6386654

3.17.

3.17

675105

6386677

3.18.

3.18

675171

6386704

3.19.

3.19

675253

6386692

3.20.

3.20

675262

6386696

3.21.

3.21

675281

6386657

3.22.

3.22

675205

6386602

3.23.

3.23

675095

6386583

3.24.

3.24

675093

6386620

3.25.

3.25

674916

6386567

3.26.

3.26

674761

6386551

3.27.

3.27

674737

6386512

3.28.

3.28

674744

6386485

3.29.

3.29

674724

6386440

3.30.

3.30

674702

6386453

3.31.

3.31

674670

6386419

3.32.

3.32

674678

6386408

3.33.

3.33

674655

6386385

3.34.

3.34

674628

6386372

3.35.

3.35

674464

6386344

3.36.

3.36

674433

6386330

3.37.

3.37

674409

6386339

3.38.

3.38

674400

6386377

3.39.

3.39

674328

6386386

3.40.

3.40

674288

6386370

3.41.

3.41

674267

6386373

3.42.

3.42

674243

6386352

3.43.

3.43

674230

6386363

3.44.

3.44

674240

6386373

3.45.

3.45

674235

6386384

3.46.

3.46

674167

6386387

3.47.

3.47

674164

6386375

3.48.

3.48

674009

6386426

3.49.

3.49

674000

6386427

3.50.

3.50

673999

6386493

3.51.

3.51

673972

6386527

3.52.

3.52

673855

6386521

3.53.

3.53

673786

6386555

3.54.

3.54

673734

6386523

3.55.

3.55

673704

6386531

3.56.

3.56

673705

6386559

3.57.

3.57

673682

6386616

3.58.

3.58

673730

6386596

3.59.

3.59

673744

6386632

3.60.

3.60

673746

6386696

4. Regulējamā režīma zonas 4.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

4.1.

4.1

674245

6386719

4.2.

4.2

674245

6386748

4.3.

4.3

674421

6386756

4.4.

4.4

674403

6386806

4.5.

4.5

674449

6386809

4.6.

4.6

674619

6386771

4.7.

4.7

674752

6386793

4.8.

4.8

674997

6386980

4.9.

4.9

675004

6387073

4.10.

4.10

675032

6387120

4.11.

4.11

675060

6387121

4.12.

4.12

675114

6387147

4.13.

4.13

675153

6387146

4.14.

4.14

675171

6387160

4.15.

4.15

675171

6387188

4.16.

4.16

675270

6387196

4.17.

4.17

675444

6386984

4.18.

4.18

675133

6386822

4.19.

4.19

675066

6386820

4.20.

4.20

674994

6386800

4.21.

4.21

674864

6386699

4.22.

4.22

674792

6386691

4.23.

4.23

674733

6386700

4.24.

4.24

674687

6386700

4.25.

4.25

674646

6386673

4.26.

4.26

674598

6386679

4.27.

4.27

674557

6386675

4.28.

4.28

674497

6386680

4.29.

4.29

674469

6386698

4.30.

4.30

674439

6386704

4.31.

4.31

674405

6386692

4.32.

4.32

674321

6386719

4.33.

4.33

674282

6386717

5. Regulējamā režīma zonas 5.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

5.1.

5.1

675545

6386691

5.2.

5.2

675578

6386678

5.3.

5.3

675608

6386633

5.4.

5.4

675638

6386622

5.5.

5.5

675710

6386497

5.6.

5.6

675681

6386454

5.7.

5.7

675626

6386423

5.8.

5.8

675584

6386382

5.9.

5.9

675562

6386400

5.10.

5.10

675505

6386339

5.11.

5.11

675494

6386313

5.12.

5.12

675462

6386281

5.13.

5.13

675483

6386244

5.14.

5.14

675358

6386143

5.15.

5.15

675350

6386099

5.16.

5.16

675324

6386043

5.17.

5.17

675306

6386048

5.18.

5.18

675283

6386060

5.19.

5.19

675277

6386132

5.20.

5.20

675241

6386169

5.21.

5.21

675259

6386243

5.22.

5.22

675321

6386288

5.23.

5.23

675368

6386335

5.24.

5.24

675447

6386460

5.25.

5.25

675461

6386475

5.26.

5.26

675487

6386557

6. Regulējamā režīma zonas 6.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

6.1.

6.1

675979

6386979

6.2.

6.2

676011

6386917

6.3.

6.3

676005

6386854

6.4.

6.4

675990

6386838

6.5.

6.5

675966

6386828

6.6.

6.6

675931

6386785

6.7.

6.7

675868

6386742

6.8.

6.8

675827

6386736

6.9.

6.9

675779

6386752

6.10.

6.10

675741

6386750

6.11.

6.11

675666

6386736

6.12.

6.12

675642

6386718

6.13.

6.13

675632

6386746

6.14.

6.14

675777

6386838

6.15.

6.15

675892

6386895

7. Regulējamā režīma zonas 7.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

7.1.

7.1

676085

6387792

7.2.

7.2

676249

6387755

7.3.

7.3

676304

6387712

7.4.

7.4

676333

6387672

7.5.

7.5

676381

6387568

7.6.

7.6

676451

6387511

7.7.

7.7

676483

6387501

7.8.

7.8

676523

6387514

7.9.

7.9

676639

6387511

7.10.

7.10

676687

6387489

7.11.

7.11

676699

6387430

7.12.

7.12

676621

6387480

7.13.

7.13

676546

6387477

7.14.

7.14

676504

6387442

7.15.

7.15

676491

6387465

7.16.

7.16

676432

6387476

7.17.

7.17

676405

6387445

7.18.

7.18

676372

6387502

7.19.

7.19

676306

6387529

7.20.

7.20

676288

6387560

7.21.

7.21

676294

6387602

7.22.

7.22

676099

6387688

7.23.

7.23

676066

6387666

8. Regulējamā režīma zonas 8.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

8.1.

8.1

676861

6387831

8.2.

8.2

676905

6387843

8.3.

8.3

676911

6387840

8.4.

8.4

676887

6387771

8.5.

8.5

676930

6387701

8.6.

8.6

676985

6387715

8.7.

8.7

677040

6387763

8.8.

8.8

677087

6387729

8.9.

8.9

677024

6387654

8.10.

8.10

676960

6387599

8.11.

8.11

676938

6387605

8.12.

8.12

676909

6387647

8.13.

8.13

676859

6387678

8.14.

8.14

676851

6387721

9. Regulējamā režīma zonas 9.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

9.1.

9.1

677507

6387462

9.2.

9.2

677668

6387448

9.3.

9.3

677761

6387444

9.4.

9.4

677771

6387414

9.5.

9.5

677879

6387364

9.6.

9.6

678013

6387385

9.7.

9.7

677987

6387297

9.8.

9.8

677934

6387301

9.9.

9.9

677964

6387228

9.10.

9.10

677903

6387171

9.11.

9.11

677909

6387218

9.12.

9.12

677883

6387244

9.13.

9.13

677855

6387230

9.14.

9.14

677826

6387157

9.15.

9.15

677662

6387280

9.16.

9.16

677601

6387277

9.17.

9.17

677490

6387312

9.18.

9.18

677457

6387310

9.19.

9.19

677415

6387330

9.20.

9.20

677244

6387212

9.21.

9.21

677232

6387190

9.22.

9.22

677216

6387189

9.23.

9.23

677210

6387257

9.24.

9.24

677231

6387299

9.25.

9.25

677284

6387327

9.26.

9.26

677296

6387351

9.27.

9.27

677259

6387388

9.28.

9.28

677270

6387409

9.29.

9.29

677330

6387407

9.30.

9.30

677363

6387454

9.31.

9.31

677504

6387446

10. Regulējamā režīma zonas 10.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

10.1.

10.1

676487

6386733

10.2.

10.2

676563

6386719

10.3.

10.3

676680

6386762

10.4.

10.4

676693

6386827

10.5.

10.5

676716

6386871

10.6.

10.6

676764

6386892

10.7.

10.7

676782

6386920

10.8.

10.8

676895

6386925

10.9.

10.9

676897

6386847

10.10.

10.10

676907

6386824

10.11.

10.11

676935

6386822

10.12.

10.12

677085

6386752

10.13.

10.13

677295

6386869

10.14.

10.14

677346

6386864

10.15.

10.15

677406

6386836

10.16.

10.16

677455

6386825

10.17.

10.17

677494

6386806

10.18.

10.18

677558

6386741

10.19.

10.19

677634

6386684

10.20.

10.20

677604

6386644

10.21.

10.21

677576

6386640

10.22.

10.22

677384

6386762

10.23.

10.23

677190

6386736

10.24.

10.24

677149

6386660

10.25.

10.25

676839

6386699

10.26.

10.26

676702

6386612

10.27.

10.27

676617

6386638

10.28.

10.28

676501

6386659

11. Regulējamā režīma zonas 11.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

11.1.

11.1

677682

6386996

11.2.

11.2

678092

6386766

11.3.

11.3

678075

6386695

11.4.

11.4

678009

6386712

11.5.

11.5

677911

6386712

11.6.

11.6

677871

6386754

11.7.

11.7

677830

6386770

11.8.

11.8

677715

6386796

11.9.

11.9

677659

6386853

11.10.

11.10

677623

6386949

12. Regulējamā režīma zonas 12.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

12.1.

12.1

677702

6386648

12.2.

12.2

677733

6386646

12.3.

12.3

677772

6386610

12.4.

12.4

677855

6386594

12.5.

12.5

677891

6386544

12.6.

12.6

677945

6386518

12.7.

12.7

678034

6386502

12.8.

12.8

678071

6386420

12.9.

12.9

678004

6386397

12.10.

12.10

677983

6386448

12.11.

12.11

677867

6386419

12.12.

12.12

677723

6386532

12.13.

12.13

677723

6386597

12.14.

12.14

677670

6386616

13. Regulējamā režīma zonas 13.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

13.1.

13.1

678377

6386307

13.2.

13.2

678419

6386307

13.3.

13.3

678441

6386296

13.4.

13.4

678439

6386218

13.5.

13.5

678347

6386212

13.6.

13.6

678375

6386253

14. Regulējamā režīma zonas 14.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

14.1.

14.1

671924

6386815

14.2.

14.2

671958

6386828

14.3.

14.3

671997

6386814

14.4.

14.4

672046

6386831

14.5.

14.5

672039

6386906

14.6.

14.6

672173

6386818

14.7.

14.7

672206

6386804

14.8.

14.8

672202

6386781

14.9.

14.9

672122

6386770

14.10.

14.10

672111

6386678

14.11.

14.11

672070

6386659

14.12.

14.12

671935

6386681

II. Dabas lieguma zona

15. Dabas lieguma zonas 1.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

15.1.

1.1

669597

6385770

15.2.

1.2

669769

6385911

15.3.

1.3

669886

6386051

15.4.

1.4

669981

6386002

15.5.

1.5

669970

6385984

15.6.

1.6

669949

6385929

15.7.

1.7

669880

6385892

15.8.

1.8

669855

6385814

15.9.

1.9

669783

6385795

15.10.

1.10

669698

6385761

15.11.

1.11

669655

6385720

15.12.

1.12

669608

6385727

16. Dabas lieguma zonas 2.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

16.1.

2.1

670108

6386465

16.2.

2.2

670145

6386422

16.3.

2.3

670115

6386344

16.4.

2.4

670058

6386351

16.5.

2.5

670094

6386424

17. Dabas lieguma zonas 3.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

17.1.

3.1

670863

6386688

17.2.

3.2

670926

6386691

17.3.

3.3

670984

6386705

17.4.

3.4

671030

6386709

17.5.

3.5

671044

6386721

17.6.

3.6

671049

6386751

17.7.

3.7

671145

6386755

17.8.

3.8

671351

6386822

17.9.

3.9

671347

6386998

17.10.

3.10

671376

6386999

17.11.

3.11

671411

6386929

17.12.

3.12

671501

6386921

17.13.

3.13

671542

6386823

17.14.

3.14

671633

6386843

17.15.

3.15

671725

6386835

17.16.

3.16

671766

6386807

17.17.

3.17

671810

6386834

17.18.

3.18

671871

6386813

17.19.

3.19

671924

6386815

17.20.

3.20

671935

6386681

17.21.

3.21

671690

6386659

17.22.

3.22

671538

6386682

17.23.

3.23

671481

6386662

17.24.

3.24

671225

6386640

17.25.

3.25

671015

6386585

17.26.

3.26

670975

6386590

17.27.

3.27

670907

6386572

17.28.

3.28

670877

6386579

18. Dabas lieguma zonas 4.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

18.1.

4.1

671153

6387158

18.2.

4.2

671228

6387143

18.3.

4.3

671281

6387150

18.4.

4.4

671297

6387130

18.5.

4.5

671415

6387124

18.6.

4.6

671536

6387161

18.7.

4.7

671566

6387048

18.8.

4.8

671487

6387029

18.9.

4.9

671479

6387077

18.10.

4.10

671365

6387023

18.11.

4.11

671343

6387038

18.12.

4.12

671237

6387031

18.13.

4.13

671225

6387047

18.14.

4.14

671124

6387044

19. Dabas lieguma zonas 5.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

19.1.

5.1

671959

6387170

19.2.

5.2

672290

6387067

19.3.

5.3

672183

6387064

19.4.

5.4

672102

6387032

19.5.

5.5

672029

6386963

19.6.

5.6

672025

6387033

19.7.

5.7

671983

6387070

19.8.

5.8

671827

6387062

19.9.

5.9

671722

6387110

19.10.

5.10

671720

6387193

19.11.

5.11

671801

6387135

19.12.

5.12

671855

6387118

19.13.

5.13

671922

6387112

19.14.

5.14

671963

6387144

20. Dabas lieguma zonas 6.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

20.1.

6.1

672039

6386906

20.2.

6.2

672253

6386889

20.3.

6.3

672214

6386804

20.4.

6.4

672226

6386681

20.5.

6.5

672218

6386647

20.6.

6.6

672207

6386652

20.7.

6.7

672196

6386640

20.8.

6.8

672177

6386637

20.9.

6.9

672162

6386644

20.10.

6.10

672147

6386628

20.11.

6.11

672134

6386622

20.12.

6.12

672121

6386636

20.13.

6.13

672128

6386690

20.14.

6.14

672142

6386717

20.15.

6.15

672118

6386732

20.16.

6.16

672122

6386770

20.17.

6.17

672202

6386781

20.18.

6.18

672206

6386804

20.19.

6.19

672173

6386818

21. Dabas lieguma zonas 7.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

21.1.

7.1

672307

6387063

21.2.

7.2

672428

6387080

21.3.

7.3

672429

6387061

21.4.

7.4

672516

6387040

21.5.

7.5

672530

6386984

21.6.

7.6

672647

6386991

21.7.

7.7

672651

6386971

21.8.

7.8

672766

6386829

21.9.

7.9

672784

6386820

21.10.

7.10

672795

6386820

21.11.

7.11

672813

6386834

21.12.

7.12

672832

6386839

21.13.

7.13

672887

6386841

21.14.

7.14

672927

6386852

21.15.

7.15

672947

6386852

21.16.

7.16

672948

6386848

21.17.

7.17

672819

6386785

21.18.

7.18

672801

6386813

21.19.

7.19

672779

6386813

21.20.

7.20

672765

6386786

21.21.

7.21

672673

6386860

21.22.

7.22

672635

6386812

21.23.

7.23

672599

6386803

21.24.

7.24

672598

6386785

21.25.

7.25

672642

6386738

21.26.

7.26

672692

6386727

21.27.

7.27

672698

6386699

21.28.

7.28

672652

6386677

21.29.

7.29

672618

6386643

21.30.

7.30

672653

6386593

21.31.

7.31

672625

6386574

21.32.

7.32

672596

6386562

21.33.

7.33

672559

6386555

21.34.

7.34

672450

6386509

21.35.

7.35

672433

6386523

21.36.

7.36

672401

6386528

21.37.

7.37

672394

6386554

21.38.

7.38

672355

6386557

21.39.

7.39

672345

6386582

21.40.

7.40

672310

6386599

21.41.

7.41

672307

6386631

21.42.

7.42

672274

6386662

21.43.

7.43

672262

6386655

21.44.

7.44

672266

6386645

21.45.

7.45

672263

6386614

21.46.

7.46

672249

6386605

21.47.

7.47

672225

6386617

21.48.

7.48

672239

6386688

21.49.

7.49

672230

6386798

21.50.

7.50

672286

6386921

21.51.

7.51

672305

6387005

22. Dabas lieguma zonas 8.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

22.1.

8.1

673070

6386817

22.2.

8.2

673205

6386826

22.3.

8.3

673333

6386796

22.4.

8.4

673563

6386722

22.5.

8.5

673594

6386720

22.6.

8.6

673611

6386697

22.7.

8.7

673593

6386653

22.8.

8.8

673630

6386637

22.9.

8.9

673661

6386670

22.10.

8.10

673659

6386698

22.11.

8.11

673667

6386717

22.12.

8.12

673686

6386719

22.13.

8.13

673745

6386676

22.14.

8.14

673744

6386632

22.15.

8.15

673730

6386596

22.16.

8.16

673682

6386616

22.17.

8.17

673705

6386559

22.18.

8.18

673627

6386581

22.19.

8.19

673535

6386589

22.20.

8.20

673482

6386533

22.21.

8.21

673583

6386452

22.22.

8.22

673543

6386435

22.23.

8.23

673511

6386443

22.24.

8.24

673454

6386428

22.25.

8.25

673445

6386389

22.26.

8.26

673394

6386372

22.27.

8.27

673336

6386377

22.28.

8.28

673258

6386438

22.29.

8.29

673245

6386496

22.30.

8.30

673200

6386529

22.31.

8.31

673072

6386522

22.32.

8.32

673030

6386541

22.33.

8.33

673013

6386600

22.34.

8.34

673035

6386652

22.35.

8.35

672983

6386747

23. Dabas lieguma zonas 9.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

23.1.

9.1

675012

6387482

23.2.

9.2

675174

6387413

23.3.

9.3

675293

6387350

23.4.

9.4

675283

6387332

23.5.

9.5

675285

6387307

23.6.

9.6

675328

6387244

23.7.

9.7

675360

6387230

23.8.

9.8

675402

6387227

23.9.

9.9

675400

6387166

23.10.

9.10

675415

6387076

23.11.

9.11

675493

6386921

23.12.

9.12

675392

6386908

23.13.

9.13

675352

6386879

23.14.

9.14

675301

6386868

23.15.

9.15

675270

6386823

23.16.

9.16

675247

6386822

23.17.

9.17

675226

6386830

23.18.

9.18

675205

6386821

23.19.

9.19

675133

6386822

23.20.

9.20

675444

6386984

23.21.

9.21

675270

6387196

23.22.

9.22

675171

6387188

23.23.

9.23

675171

6387160

23.24.

9.24

675153

6387146

23.25.

9.25

675114

6387147

23.26.

9.26

675060

6387121

23.27.

9.27

675032

6387120

23.28.

9.28

675004

6387073

23.29.

9.29

674997

6386980

23.30.

9.30

674752

6386793

23.31.

9.31

674619

6386771

23.32.

9.32

674449

6386809

23.33.

9.33

674403

6386806

23.34.

9.34

674421

6386756

23.35.

9.35

674245

6386748

23.36.

9.36

674245

6386719

23.37.

9.37

674187

6386714

23.38.

9.38

674158

6386728

23.39.

9.39

674041

6386743

23.40.

9.40

674053

6386775

23.41.

9.41

674155

6386772

23.42.

9.42

674040

6386817

23.43.

9.43

674054

6386853

23.44.

9.44

674381

6386862

23.45.

9.45

674362

6386908

23.46.

9.46

674461

6386952

23.47.

9.47

674461

6386995

23.48.

9.48

674451

6387017

23.49.

9.49

674395

6386990

23.50.

9.50

674392

6387006

23.51.

9.51

674406

6387040

23.52.

9.52

674388

6387095

23.53.

9.53

674416

6387180

23.54.

9.54

674572

6387247

23.55.

9.55

674575

6387283

23.56.

9.56

674612

6387291

23.57.

9.57

674664

6387319

23.58.

9.58

674670

6387301

23.59.

9.59

674669

6387279

23.60.

9.60

674686

6387246

23.61.

9.61

674687

6387227

23.62.

9.62

674730

6387211

23.63.

9.63

674828

6387316

23.64.

9.64

674830

6387352

23.65.

9.65

674967

6387449

23.66.

9.66

674983

6387449

24. Dabas lieguma zonas 10.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

24.1.

10.1

675262

6386696

24.2.

10.2

675280

6386732

24.3.

10.3

675316

6386749

24.4.

10.4

675390

6386747

24.5.

10.5

675396

6386768

24.6.

10.6

675439

6386757

24.7.

10.7

675438

6386728

24.8.

10.8

675467

6386699

24.9.

10.9

675545

6386691

24.10.

10.10

675487

6386557

24.11.

10.11

675461

6386475

24.12.

10.12

675447

6386460

24.13.

10.13

675394

6386379

24.14.

10.14

675214

6386551

24.15.

10.15

675192

6386528

24.16.

10.16

675128

6386476

24.17.

10.17

675108

6386469

24.18.

10.18

675082

6386455

24.19.

10.19

674966

6386370

24.20.

10.20

674930

6386365

24.21.

10.21

674939

6386408

24.22.

10.22

674910

6386459

24.23.

10.23

674878

6386469

24.24.

10.24

674848

6386560

24.25.

10.25

674916

6386567

24.26.

10.26

675093

6386620

24.27.

10.27

675095

6386583

24.28.

10.28

675205

6386602

24.29.

10.29

675281

6386657

25. Dabas lieguma zonas 11.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

25.1.

11.1

675425

6387175

25.2.

11.2

675499

6387170

25.3.

11.3

675459

6387130

25.4.

11.4

675456

6387098

25.5.

11.5

675493

6387057

25.6.

11.6

675552

6387041

25.7.

11.7

675601

6386965

25.8.

11.8

675628

6386967

25.9.

11.9

675626

6386981

25.10.

11.10

675598

6387013

25.11.

11.11

675606

6387030

25.12.

11.12

675633

6387036

25.13.

11.13

675644

6387026

25.14.

11.14

675656

6386981

25.15.

11.15

675693

6387005

25.16.

11.16

675710

6386978

25.17.

11.17

675712

6386953

25.18.

11.18

675685

6386931

25.19.

11.19

675694

6386899

25.20.

11.20

675753

6386870

25.21.

11.21

675777

6386838

25.22.

11.22

675632

6386746

25.23.

11.23

675559

6386819

25.24.

11.24

675508

6386939

25.25.

11.25

675434

6387070

26. Dabas lieguma zonas 12.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

26.1.

12.1

676140

6386752

26.2.

12.2

676174

6386754

26.3.

12.3

676124

6386711

26.4.

12.4

676134

6386679

26.5.

12.5

676094

6386686

26.6.

12.6

676042

6386642

26.7.

12.7

676049

6386606

26.8.

12.8

676028

6386602

26.9.

12.9

676006

6386579

26.10.

12.10

675965

6386563

26.11.

12.11

675949

6386545

26.12.

12.12

675962

6386529

26.13.

12.13

675939

6386516

26.14.

12.14

675904

6386524

26.15.

12.15

675878

6386554

26.16.

12.16

675909

6386580

26.17.

12.17

675938

6386614

26.18.

12.18

675982

6386625

27. Dabas lieguma zonas 13.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

27.1.

13.1

676369

6386819

27.2.

13.2

676387

6386795

27.3.

13.3

676430

6386770

27.4.

13.4

676466

6386742

27.5.

13.5

676487

6386733

27.6.

13.6

676501

6386659

27.7.

13.7

676464

6386664

27.8.

13.8

676421

6386677

27.9.

13.9

676418

6386695

27.10.

13.10

676454

6386730

27.11.

13.11

676351

6386794

28. Dabas lieguma zonas 14.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

28.1.

14.1

676566

6387095

28.2.

14.2

676633

6387080

28.3.

14.3

676643

6387024

28.4.

14.4

676615

6387001

28.5.

14.5

676621

6386980

28.6.

14.6

676690

6386960

28.7.

14.7

676786

6386989

28.8.

14.8

676818

6386963

28.9.

14.9

676873

6386980

28.10.

14.10

676902

6387008

28.11.

14.11

676945

6387033

28.12.

14.12

676952

6387032

28.13.

14.13

676950

6387026

28.14.

14.14

676951

6387022

28.15.

14.15

676955

6387022

28.16.

14.16

676961

6387023

28.17.

14.17

676964

6387021

28.18.

14.18

676960

6387002

28.19.

14.19

676952

6387007

28.20.

14.20

676941

6387005

28.21.

14.21

676905

6386954

28.22.

14.22

676895

6386925

28.23.

14.23

676782

6386920

28.24.

14.24

676771

6386947

28.25.

14.25

676757

6386954

28.26.

14.26

676707

6386939

28.27.

14.27

676638

6386938

28.28.

14.28

676620

6386947

28.29.

14.29

676585

6386995

28.30.

14.30

676566

6387010

28.31.

14.31

676535

6387010

28.32.

14.32

676539

6387056

29. Dabas lieguma zonas 15.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

29.1.

15.1

677008

6386962

29.2.

15.2

677040

6386963

29.3.

15.3

677057

6387041

29.4.

15.4

677089

6387061

29.5.

15.5

677103

6387061

29.6.

15.6

677131

6387039

29.7.

15.7

677160

6386997

29.8.

15.8

677214

6386977

29.9.

15.9

677203

6386966

29.10.

15.10

677202

6386957

29.11.

15.11

677280

6386876

29.12.

15.12

677295

6386869

29.13.

15.13

677085

6386752

29.14.

15.14

676935

6386822

29.15.

15.15

676956

6386832

29.16.

15.16

676975

6386859

29.17.

15.17

677003

6386929

30. Dabas lieguma zonas 16.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

30.1.

16.1

677015

6387512

30.2.

16.2

677039

6387506

30.3.

16.3

677044

6387447

30.4.

16.4

677060

6387425

30.5.

16.5

677147

6387409

30.6.

16.6

677270

6387409

30.7.

16.7

677259

6387388

30.8.

16.8

677296

6387351

30.9.

16.9

677284

6387327

30.10.

16.10

677231

6387299

30.11.

16.11

677210

6387257

30.12.

16.12

677216

6387189

30.13.

16.13

677232

6387190

30.14.

16.14

677244

6387212

30.15.

16.15

677415

6387330

30.16.

16.16

677457

6387310

30.17.

16.17

677490

6387312

30.18.

16.18

677601

6387277

30.19.

16.19

677662

6387280

30.20.

16.20

677826

6387157

30.21.

16.21

677855

6387230

30.22.

16.22

677883

6387244

30.23.

16.23

677909

6387218

30.24.

16.24

677903

6387171

30.25.

16.25

677964

6387228

30.26.

16.26

677934

6387301

30.27.

16.27

677987

6387297

30.28.

16.28

678013

6387385

30.29.

16.29

677879

6387364

30.30.

16.30

677771

6387414

30.31.

16.31

677761

6387444

30.32.

16.32

677871

6387437

30.33.

16.33

677930

6387471

30.34.

16.34

677984

6387479

30.35.

16.35

678162

6387462

30.36.

16.36

678209

6387406

30.37.

16.37

678206

6387301

30.38.

16.38

678072

6387133

30.39.

16.39

678456

6386926

30.40.

16.40

678760

6386604

30.41.

16.41

678701

6386524

30.42.

16.42

678606

6386489

30.43.

16.43

678575

6386509

30.44.

16.44

678566

6386479

30.45.

16.45

678676

6386426

30.46.

16.46

678746

6386347

30.47.

16.47

678714

6386316

30.48.

16.48

678676

6386347

30.49.

16.49

678591

6386426

30.50.

16.50

678514

6386454

30.51.

16.51

678443

6386498

30.52.

16.52

678383

6386507

30.53.

16.53

678350

6386549

30.54.

16.54

678265

6386565

30.55.

16.55

678104

6386688

30.56.

16.56

678075

6386695

30.57.

16.57

678092

6386766

30.58.

16.58

678242

6386649

30.59.

16.59

678262

6386707

30.60.

16.60

678366

6386691

30.61.

16.61

678386

6386762

30.62.

16.62

678423

6386710

30.63.

16.63

678421

6386673

30.64.

16.64

678462

6386653

30.65.

16.65

678461

6386614

30.66.

16.66

678468

6386569

30.67.

16.67

678485

6386527

30.68.

16.68

678558

6386537

30.69.

16.69

678594

6386559

30.70.

16.70

678597

6386574

30.71.

16.71

678561

6386605

30.72.

16.72

678545

6386659

30.73.

16.73

678504

6386671

30.74.

16.74

678491

6386654

30.75.

16.75

678475

6386652

30.76.

16.76

678473

6386718

30.77.

16.77

678487

6386803

30.78.

16.78

678461

6386813

30.79.

16.79

678455

6386824

30.80.

16.80

678465

6386877

30.81.

16.81

678447

6386884

30.82.

16.82

678387

6386872

30.83.

16.83

678359

6386811

30.84.

16.84

678353

6386774

30.85.

16.85

678310

6386765

30.86.

16.86

678290

6386792

30.87.

16.87

678298

6386891

30.88.

16.88

678278

6386900

30.89.

16.89

678248

6386890

30.90.

16.90

678181

6386895

30.91.

16.91

678119

6386855

30.92.

16.92

678111

6386903

30.93.

16.93

678060

6387003

30.94.

16.94

677980

6386884

30.95.

16.95

677970

6386826

30.96.

16.96

677682

6386996

30.97.

16.97

677623

6386949

30.98.

16.98

677659

6386853

30.99.

16.99

677600

6386862

30.100.

16.100

677546

6386861

30.101.

16.101

677520

6386897

30.102.

16.102

677478

6386932

30.103.

16.103

677444

6386988

30.104.

16.104

677406

6387005

30.105.

16.105

677283

6387007

30.106.

16.106

677284

6387026

30.107.

16.107

677310

6387035

30.108.

16.108

677381

6387033

30.109.

16.109

677459

6387016

30.110.

16.110

677465

6387034

30.111.

16.111

677436

6387068

30.112.

16.112

677353

6387087

30.113.

16.113

677360

6387099

30.114.

16.114

677396

6387106

30.115.

16.115

677365

6387147

30.116.

16.116

677374

6387155

30.117.

16.117

677392

6387152

30.118.

16.118

677439

6387183

30.119.

16.119

677401

6387203

30.120.

16.120

677452

6387237

30.121.

16.121

677412

6387255

30.122.

16.122

677208

6387124

30.123.

16.123

677173

6387174

30.124.

16.124

677152

6387187

30.125.

16.125

677140

6387178

30.126.

16.126

677108

6387174

30.127.

16.127

677076

6387187

30.128.

16.128

677035

6387162

30.129.

16.129

677020

6387137

30.130.

16.130

677014

6387073

30.131.

16.131

676976

6387045

30.132.

16.132

676963

6387045

30.133.

16.133

676963

6387048

30.134.

16.134

676960

6387051

30.135.

16.135

676945

6387049

30.136.

16.136

676937

6387056

30.137.

16.137

676937

6387070

30.138.

16.138

676943

6387093

30.139.

16.139

676939

6387118

30.140.

16.140

676952

6387132

30.141.

16.141

676958

6387129

30.142.

16.142

676961

6387147

30.143.

16.143

676959

6387149

30.144.

16.144

676949

6387148

30.145.

16.145

676947

6387152

30.146.

16.146

676955

6387162

30.147.

16.147

676951

6387166

30.148.

16.148

676922

6387165

30.149.

16.149

676916

6387160

30.150.

16.150

676909

6387160

30.151.

16.151

676898

6387172

30.152.

16.152

676899

6387180

30.153.

16.153

676913

6387181

30.154.

16.154

676914

6387194

30.155.

16.155

676920

6387194

30.156.

16.156

676926

6387198

30.157.

16.157

676929

6387208

30.158.

16.158

676914

6387225

30.159.

16.159

676904

6387225

30.160.

16.160

676903

6387232

30.161.

16.161

676911

6387238

30.162.

16.162

676914

6387276

30.163.

16.163

676841

6387276

30.164.

16.164

676748

6387316

30.165.

16.165

676700

6387396

30.166.

16.166

676828

6387414

30.167.

16.167

676853

6387425

30.168.

16.168

676874

6387453

30.169.

16.169

676958

6387450

30.170.

16.170

676999

6387471

31. Dabas lieguma zonas 17.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

31.1.

17.1

676507

6387684

31.2.

17.2

676561

6387717

31.3.

17.3

676742

6387771

31.4.

17.4

676746

6387800

31.5.

17.5

676861

6387831

31.6.

17.6

676851

6387721

31.7.

17.7

676859

6387678

31.8.

17.8

676909

6387647

31.9.

17.9

676938

6387605

31.10.

17.10

676960

6387599

31.11.

17.11

676941

6387582

31.12.

17.12

676854

6387441

31.13.

17.13

676827

6387425

31.14.

17.14

676658

6387404

31.15.

17.15

676557

6387347

31.16.

17.16

676504

6387442

31.17.

17.17

676546

6387477

31.18.

17.18

676621

6387480

31.19.

17.19

676699

6387430

31.20.

17.20

676687

6387489

31.21.

17.21

676708

6387481

31.22.

17.22

676741

6387488

31.23.

17.23

676757

6387509

31.24.

17.24

676748

6387540

31.25.

17.25

676623

6387595

32. Dabas lieguma zonas 18.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

32.1.

18.1

677582

6389136

32.2.

18.2

677609

6389124

32.3.

18.3

677602

6389064

32.4.

18.4

677615

6389013

32.5.

18.5

677624

6388868

32.6.

18.6

677641

6388787

32.7.

18.7

677606

6388704

32.8.

18.8

677615

6388656

32.9.

18.9

677579

6388567

32.10.

18.10

677572

6388382

32.11.

18.11

677478

6388264

32.12.

18.12

677378

6388120

32.13.

18.13

677294

6388032

32.14.

18.14

677200

6387891

32.15.

18.15

677138

6387831

32.16.

18.16

677087

6387729

32.17.

18.17

677040

6387763

32.18.

18.18

676985

6387715

32.19.

18.19

676930

6387701

32.20.

18.20

676887

6387771

32.21.

18.21

676911

6387840

32.22.

18.22

676905

6387843

32.23.

18.23

676802

6387934

32.24.

18.24

676778

6387993

32.25.

18.25

676783

6388061

32.26.

18.26

676796

6388077

32.27.

18.27

676868

6388115

32.28.

18.28

676825

6388166

32.29.

18.29

676875

6388234

32.30.

18.30

676933

6388200

32.31.

18.31

676933

6388300

32.32.

18.32

677066

6388279

32.33.

18.33

677062

6388207

32.34.

18.34

677037

6388141

32.35.

18.35

677091

6388128

32.36.

18.36

677153

6388171

32.37.

18.37

677394

6388418

32.38.

18.38

677426

6388405

32.39.

18.39

677465

6388453

32.40.

18.40

677470

6388488

32.41.

18.41

677405

6388541

32.42.

18.42

677376

6388610

32.43.

18.43

677498

6388600

33. Dabas lieguma zonas 19.daļas robežpunktu koordinātas:

Nr.p.k.

Robežpunkts

X koordināta

Y koordināta

33.1.

19.1

677634

6386684

33.2.

19.2

677684

6386653

33.3.

19.3

677702

6386648

33.4.

19.4

677670

6386616

33.5.

19.5

677723

6386597

33.6.

19.6

677723

6386532

33.7.

19.7

677867

6386419

33.8.

19.8

677983

6386448

33.9.

19.9

678004

6386397

33.10.

19.10

678071

6386420

33.11.

19.11

678222

6386317

33.12.

19.12

678319

6386298

33.13.

19.13

678377

6386307

33.14.

19.14

678375

6386253

33.15.

19.15

678347

6386212

33.16.

19.16

678439

6386218

33.17.

19.17

678441

6386296

33.18.

19.18

678465

6386292

33.19.

19.19

678465

6386265

33.20.

19.20

678507

6386198

33.21.

19.21

678548

6386176

33.22.

19.22

678594

6386139

33.23.

19.23

678595

6386102

33.24.

19.24

678670

6386041

33.25.

19.25

678687

6386018

33.26.

19.26

678748

6385975

33.27.

19.27

678768

6385972

33.28.

19.28

678759

6385944

33.29.

19.29

678727

6385949

33.30.

19.30

678699

6385966

33.31.

19.31

678647

6386021

33.32.

19.32

678615

6386041

33.33.

19.33

678581

6386083

33.34.

19.34

678574

6386112

33.35.

19.35

678552

6386151

33.36.

19.36

678523

6386142

33.37.

19.37

678504

6386143

33.38.

19.38

678497

6386133

33.39.

19.39

678469

6386141

33.40.

19.40

678460

6386129

33.41.

19.41

678422

6386113

33.42.

19.42

678396

6386162

33.43.

19.43

678269

6386170

33.44.

19.44

678156

6386207

33.45.

19.45

678124

6386299

33.46.

19.46

678099

6386313

33.47.

19.47

678065

6386310

33.48.

19.48

678042

6386344

33.49.

19.49

677980

6386344

33.50.

19.50

677971

6386389

33.51.

19.51

677934

6386393

33.52.

19.52

677896

6386386

33.53.

19.53

677885

6386324

33.54.

19.54

677825

6386314

33.55.

19.55

677746

6386217

33.56.

19.56

677581

6386212

33.57.

19.57

677615

6386352

33.58

19.58

677574

6386391

33.59.

19.59

677518

6386420

33.60.

19.60

677462

6386478

33.61.

19.61

677487

6386493

33.62.

19.62

677485

6386562

33.63.

19.63

677534

6386578

33.64.

19.64

677557

6386642

33.65.

19.65

677353

6386640

33.66.

19.66

677327

6386623

33.67.

19.67

677149

6386660

33.68.

19.68

677190

6386736

33.69.

19.69

677384

6386762

33.70.

19.70

677576

6386640

33.71.

19.71

677604

6386644

III. Ainavu aizsardzības zona

34. Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" teritorija, kas neietilpst regulējamā režīma vai dabas lieguma zonā, ir ainavu aizsardzības zona.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.71
Speciālās informatīvās zīmes paraugs, tās izveidošanas un lietošanas kārtība

1. Speciālā informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk – zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) – gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma – baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums – tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars – baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1.  uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta proporcijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5 x 5 mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šā pielikuma 3.1. un 3.2.apakšpunktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Informatīvo zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.71
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki (pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Latviskais nosaukums

Latīniskais nosaukums

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

āra bērzs (kārpainais) bērzsBetula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

baltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

hibrīdais alksnisAlnus × pubescens

1,5

32

6

melnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

8.

meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

9.

parastā apsePopulus tremula

3,5

35

10.

parastā eglePicea abies

3,0

37

11.

parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

12.

parastā ievaPadus avium

1,7

22

13.

parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

14.

parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

15.

parastā liepaTilia cordata

3,5

33

16.

parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

17.

parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

18.

parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

19.

parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

20.

parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

21.

parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

22.

purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

23.

šķetraSalix pentandra

1,6

22

24.

trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

25.

parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

II. Citzemju sugas

26.

baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

32.

Holandes liepaTilia ×europaea

2,8

26

33.

kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

34.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

38.

melnā priedePinus nigra

1,9

23

39.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

40.

papelesPopulus spp.

5,0

35

41.

parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

42.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

43.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

44.

platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

45.

pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

46.

rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

sarkstošais vītolsSalix × rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus stropus

2,7

36

54.

vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma "Korneti–Peļļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 71Pieņemts: 25.01.2011.Stājas spēkā: 28.01.2011.Zaudē spēku: 02.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 15, 27.01.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
224915
28.01.2011
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"