Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1171

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 61.§)
Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos
Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 7. panta otro daļu un Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 19.1 panta sestās daļas 1. punktu
(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 117 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību, kuģošanas režīmu tajos, kā arī niršanai ierobežotās un niršanai aizliegtās teritorijas.

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

2. Noteikumus piemēro kuģiem, izņemot karakuģus, un citiem kuģošanas līdzekļiem, kas atrodas Latvijas ūdeņos.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

3. Šo noteikumu izpratnē:

3.1. bīstamās kravas ir kravas, kas atbilst Bīstamo kravu aprites likumā noteiktajai bīstamās kravas definīcijai;

3.2. piesārņojošās kravas ir:

3.2.1. naftas produkti, kas definēti 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokola (turpmāk – MARPOL konvencija) I pielikumā;

3.2.2. kaitīgās šķidrās vielas, kas definētas MARPOL konvencijas II pielikumā;

3.2.3. kaitīgās vielas, kas definētas MARPOL konvencijas III pielikumā;

3.3. kuģis, kuram vajadzīga palīdzība, ir kuģis situācijā, kad pastāv kuģa bojāejas draudi vai tas rada apdraudējumu videi un navigācijai, neietekmējot 1979.gada Starptautiskās konvencijas par meklēšanu un glābšanu uz jūras prasības attiecībā uz cilvēku glābšanu.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.603)

4. Kuģojot Latvijas ūdeņos, kuģim (izņemot Jūras kodeksa 56.1 panta sestajā daļā minēto gadījumu) ir nepieciešami šādi apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma dokumenti:

4.1. par kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem (ja kuģis pārvadā vairāk par 2000 tonnām naftas vai naftas produktu);

4.2. par kuģa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par kuģa degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu (ja kuģa bruto tilpība pārsniedz 1000);

4.3. par kuģa apdrošināšanu pret jūras prasībām (ja kuģa bruto tilpība ir 300 vai lielāka).

(Grozīts ar MK 31.01.2012. noteikumiem Nr.85)

5. Kuģi, kuru bruto tilpība ir 300 un lielāka, un visi pasažieru kuģi ir aprīkoti ar automātisko identifikācijas sistēmu (AIS), kas atbilst 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk – SOLAS konvencija) V nodaļā norādītajiem tehniskajiem un darbības standartiem, un nodrošina automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) nepārtrauktu darbību.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

5.1 Kuģi, uz kuriem attiecas SOLAS konvencijas V nodaļas 19.-1.noteikums, ir aprīkoti ar kuģu tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas (LRIT) iekārtām, kas atbilst SOLAS konvencijas V nodaļā norādītajiem tehniskajiem un darbības standartiem, un nodrošina kuģu tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas (LRIT) nepārtrauktu darbību.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

5.2 Pasažieru kuģiem, kuru garums ir mazāks par 15 metriem vai to bruto tilpība ir mazāka par 300 un kas neveic starptautiskus reisus, nepiemēro šo noteikumu 5.punktā minētās prasības.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

6. Kravas kuģi, kuru bruto tilpība ir 3000 un lielāka un kuri uzbūvēti 2002.gada 1.jūlijā vai vēlāk, ro-ro pasažieru kuģi un pasažieru kuģi, izņemot vietējos reisos iesaistītos B, C un D klases pasažieru kuģus, ir aprīkoti ar reisa datu reģistrācijas iekārtu (VDR) atbilstoši SOLAS konvencijas V nodaļā norādītajiem tehniskajiem un darbības standartiem.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

6.1 Kravas kuģi, kuru bruto tilpība ir 3000 un lielāka un kas uzbūvēti pirms 2002.gada 1.jūlija, ir aprīkoti ar reisa datu reģistrācijas iekārtu (VDR) vai ar vienkāršotu reisa datu reģistrācijas aparatūru (S-VDR), kas atbilst SOLAS konvencijas V nodaļā norādītajiem tehniskajiem un darbības standartiem.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

6.2 Šo noteikumu 6. un 6.1 punktā minētie kuģi nodrošina reisa datu reģistrācijas iekārtas (VDR) vai vienkāršotas reisa datu reģistrācijas iekārtas (S-VDR) nepārtrauktu darbību un, ja noticis jūras negadījums, saglabā aparatūras ierakstus par negadījuma laiku, kā arī nodrošina tiem piekļuvi atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras negadījuma izmeklēšanas kārtību.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

II. Kuģošanas režīma ierobežojumi un informēšana

7. Kuģošanas drošības apsvērumu dēļ (tai skaitā militāro mācību dēļ) kuģošanu atsevišķos Latvijas ūdeņu rajonos valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Jūras administrācija) uz laiku var ierobežot vai aizliegt. Publiska persona vai privātpersona, kuras darbību dēļ nepieciešams uz laiku ierobežot vai aizliegt kuģošanu atsevišķos Latvijas ūdeņu rajonos, iesniedz Jūras administrācijā iesniegumu (1.pielikums) un informāciju, kas apliecina ierobežojuma vai aizlieguma nepieciešamību. Jūras administrācija izvērtē iesniegto informāciju, apkopo to, pieņem attiecīgu lēmumu un, pildot nacionālā koordinatora funkcijas:

7.1. izziņo šo informāciju NAVTEX sistēmā (jūras drošības informācijas pārraides un automātiskās saņemšanas sistēma, kas darbojas 518 kHz frekvencē, izmantojot šaurjoslas tiešās drukas telegrāfiju);

7.2. paziņo šo informāciju Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (MRCC) Rīgā (turpmāk – koordinācijas centrs). Koordinācijas centrs iekļauj minēto informāciju šo noteikumu 24.punktā noteiktajā jūras drošības un navigācijas informācijas pārraidē ultraīsviļņu diapazonā;

7.3. publicē šo informāciju izdevuma "Paziņojumi jūrniekiem" nākamā mēneša numurā, ja attiecīgā informācija par drošības apdraudējumu ir saņemta mēnesi iepriekš.

(Grozīts ar MK 31.01.2012. noteikumiem Nr. 85; MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 60)

8. Saskaņā ar SOLAS konvencijas V nodaļas 9.noteikuma prasībām Jūras administrācija publicē izdevuma "Paziņojumi jūrniekiem" kārtējā gada pirmajā numurā "Kuģošanas režīms" informāciju par kuģošanas režīmu Latvijas ūdeņos, tajā skaitā:

8.1. par kuģošanas režīma vispārējiem nosacījumiem;

8.2. par kuģu satiksmes vadības dienestiem;

8.3. par jūras negadījumiem;

8.4. par kuģošanas drošību;

8.5. par kuģu ceļiem;

8.6. par enkurvietām;

8.7. par rajoniem, kas bijuši mīnēti un kuros atļauta kuģošana, nogrimušo sprāgstvielu rajoniem un citiem bīstamiem rajoniem;

8.8. par rajoniem, kuros uz laiku aizliegta kuģošana;

8.9. par normatīvajiem aktiem, kas nosaka kuģošanas režīmu.

9. Ja šo noteikumu 8.punktā norādītajā informācijā notikušas izmaiņas, kas var ietekmēt kuģošanas drošību, Jūras administrācija tās publicē izdevuma "Paziņojumi jūrniekiem" nākamajā numurā.

III. Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā veicamie pasākumi

10. Ja Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienests (turpmāk – Krasta apsardze) vai attiecīgās ostas kapteiņa dienests uzskata, ka nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ pastāv nopietni piesārņojuma draudi Latvijas ūdeņiem vai Latvijas piekrastei vai tiek apdraudētas cilvēku dzīvības:

10.1. attiecīgais dienests, ja iespējams, informē tā kuģa kapteini, kas atrodas Latvijas teritoriālajā jūrā vai attiecīgās ostas akvatorijā un paredz ienākt ostā vai iziet no tās, par laikapstākļiem un draudiem, ko tie var radīt kuģim, tā kravai, apkalpei un pasažieriem;

10.2. neierobežojot pienākumu saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem sniegt palīdzību kuģiem, kuriem tā nepieciešama, attiecīgais dienests var veikt jebkurus citus pasākumus, ieskaitot ieteikumu vai aizliegumu nelabvēlīgo laikapstākļu skartajā zonā ienākt vai iziet no ostas konkrētam kuģim vai visiem kuģiem, kamēr vairs nav riska cilvēka dzīvībai vai jūras videi;

10.3. attiecīgie dienesti veic pasākumus, lai pēc iespējas vairāk ierobežotu vai, ja nepieciešams, aizliegtu kuģa uzpildi ar degvielu Latvijas ūdeņos.

(Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 60)

11. Kuģa kapteinis informē kuģa īpašnieku par pasākumiem vai ieteikumiem, kas minēti šo noteikumu 10.2. un 10.3.apakšpunktā, bet tie neierobežo kapteiņa lēmumu, kas balstās uz tā profesionālo spriedumu atbilstoši SOLAS konvencijai. Ja kapteiņa lēmums neatbilst minētajiem ieteikumiem, viņš informē Krasta apsardzi vai attiecīgās ostas kapteiņa dienestu par sava lēmuma iemesliem.

12. Šo noteikumu 10.punktā minētie pasākumi ir balstīti uz laika prognozi, ko sniedzis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

IV. Ledus apdraudējuma gadījumā veicamie pasākumi

12.1 Ziemas navigācijas periods ir no 15.decembra līdz 15.aprīlim.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

13. Ziemas navigācijas kārtību ledus apstākļos Latvijas ostās un ostu pievedceļos nosaka saskaņā ar Ostu likumu un attiecīgo ostu noteikumiem.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

14. Ja attiecīgās ostas pārvalde uzskata, ka ledus apstākļu dēļ ir nopietni apdraudēta cilvēku dzīvība jūrā vai kuģošana Latvijas ūdeņos un piekrastes zonā:

14.1. tā informē attiecīgajā ostas rajonā esošo, kā arī uz ostu ejošo vai no tās izejošo kuģu kapteiņus par ledus apstākļiem un ieteiktajiem kuģu ceļiem;

14.2. tā, neierobežojot pienākumu saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem tiesību aktiem sniegt palīdzību kuģiem, kuriem tā nepieciešama, ir tiesīga pieprasīt no kuģa, kas vēlas ienākt vai iziet no attiecīgās ostas vai atstāt enkurvietu, dokumentus, kas apliecina, ka kuģa korpusa stiprība un dzinēju jauda ir atbilstoša faktiskajiem ledus apstākļiem.

15. Rīgas brīvostas pārvalde, ņemot vērā reālos ledus apstākļus un iespējamos cilvēku dzīvības apdraudējumus jūrā, kā arī lai aizsargātu Latvijas kuģojamos ūdeņus un piekrastes zonu Irbes jūras šaurumā un Rīgas jūras līcī, iespēju robežās nodrošina ledlauža pakalpojumus Irbes jūras šaurumā un Rīgas jūras līcī.

16. Šo noteikumu 14.punktā noteiktie pasākumi ir balstīti uz informāciju par faktiskajiem ledus apstākļiem un laika prognozi, ko sniedzis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

V. Pasākumi, kas saistīti ar jūras negadījumu vai incidentu

17. Latvijas ūdeņos kuģojoša kuģa kapteinis, īpašnieks vai viņa pilnvarota persona nekavējoties ziņo Krasta apsardzei un koordinācijas centram par:

17.1. jebkuru jūras negadījumu vai incidentu, kas samazina kuģa drošību vai apdraud kuģošanas drošību;

17.2. jebkuru situāciju, kas var izraisīt Latvijas ūdeņu vai piekrastes piesārņošanu (piemēram, bīstamo vai piesārņojošo vielu nonākšanu jūrā);

17.3. jebkuru piesārņojošo vielu plankumu, kā arī konteineriem vai iepakojumiem, kas redzēti dreifējam jūrā.

18. Ziņojumā par jūras negadījumu vai incidentu iekļauj šādu informāciju:

18.1. kuģa vārds un karoga valsts;

18.2. IMO numurs;

18.3. negadījuma raksturs;

18.4. negadījuma vieta (kuģa ģeogrāfiskā pozīcija);

18.5. iziešanas osta un mērķa osta;

18.6. negadījuma datums un laiks;

18.7. adrese, kur var saņemt informāciju par bīstamām un piesārņojošām kravām uz kuģa;

18.8. personu skaits uz kuģa (apkalpe un pasažieri);

18.9. smagi ievainoto vai bojāgājušo cilvēku skaits;

18.10. negadījuma sekas attiecībā uz atsevišķām personām, īpašumu, jūras vai piekrastes vidi;

18.11. dati par citu negadījumā iesaistīto kuģi (ja šāda informācija ir noskaidrota), kā arī cita Starptautiskās Jūras organizācijas rezolūcijā A.851 (20) "Vispārējie principi attiecībā uz kuģu ziņošanas sistēmām un prasībām attiecībā uz ziņošanu, ieskaitot pamatnostādnes ziņošanai par starpgadījumiem ar bīstamām kravām, kaitīgām vielām un/vai jūru piesārņojošām vielām" minētā informācija.

19. Ja pēc tam, kad ar kuģi Latvijas ūdeņos noticis jūras negadījums vai incidents, Krasta apsardze vai attiecīgās ostas kapteiņa dienests uzskata par nepieciešamu novērst, mazināt vai likvidēt nopietnus un nenovēršamus draudus Latvijas piekrastei vai ar piekrasti saistītām interesēm, citu kuģu un to apkalpju un pasažieru vai krastā esošu cilvēku drošībai vai arī aizsargāt jūras vidi, attiecīgais dienests nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc notikušā jūras negadījuma vai incidenta var:

19.1. ierobežot kuģa kustību vai novirzīt to pa īpašu kursu. Šī prasība neatbrīvo kapteini no atbildības par kuģa drošu vadīšanu;

19.2. oficiāli pieprasīt kuģa kapteinim veikt nepieciešamos pasākumus, lai pārtrauktu apdraudējumu videi vai kuģošanas drošībai;

19.3. ja nepieciešams, nosūtīt uz kuģi attiecīgu speciālistu grupu, lai novērtētu riska pakāpi, palīdzētu kapteinim risināt situāciju un informētu par to koordinācijas centru vai attiecīgās ostas kuģu satiksmes vadības dienestu;

19.4. nenovēršamu briesmu gadījumā dot kuģa kapteinim norādījumu iebraukt patvēruma vietā vai likt kuģi pavadīt vai vilkt.

19.1 Ja saskaņā ar vilkšanas vai glābšanas līgumu kuģi velk tauvā, pasākumus, ko attiecīgais dienests veic saskaņā ar šo noteikumu 19.1. un 19.4.apakšpunktu, piemēro arī iesaistītajiem vilkšanas vai glābšanas dienestiem.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

20. Starptautiskā drošas kuģu ekspluatācijas un piesārņošanas novēršanas vadības kodeksa (ISM kodekss) prasībām pakļauta kuģa kapteinis par jebkuru jūras negadījumu vai incidentu informē kuģošanas sabiedrību, kas sazinās ar koordinācijas centru vai attiecīgās ostas kuģu satiksmes vadības dienestu. Ja nepieciešams, kuģošanas sabiedrība sadarbojas ar minētajiem dienestiem jautājumos, kas saistīti ar jūras negadījumu vai incidentu.

VI. Radiosakari un jūras drošības informācijas izziņošana

21. Krasta apsardze nodrošina globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas (GMDSS) krasta sakaru tīkla darbību minētās drošības sistēmas noteiktajās frekvencēs.

22. Koordinācijas centrs pilda Jūras palīdzības dienesta (MAS) funkcijas atbilstoši Starptautiskās Jūras organizācijas 2003.gada 5.decembra rezolūcijas A.950(23) "Jūras palīdzības dienesti" prasībām.

23. Kuģi uztur radiosakarus globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas noteiktajās frekvencēs un vispārējās radiosakaru frekvencēs, ieskaitot ultraīsviļņu 16.kanālu.

24. Jūras administrācija sagatavo un koordinācijas centrs izziņo kuģiem globālās jūras negadījumu un drošības sistēmas radiosakaru tīklā ultraīsviļņu frekvencē aktuālo jūras drošības un navigācijas informāciju. Reizē ar jūras drošības un navigācijas informāciju koordinācijas centrs izziņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vai Valsts vides dienesta iesniegto paziņojumu par rajonu, kur kuģiem nevajadzētu uzņemt balasta ūdeni, kā arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sagatavotās laika ziņas un vētras brīdinājumus, bet ledus navigācijas periodā – arī operatīvo informāciju par ledus apstākļiem.

(Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 60)

VI1. Informācijas apmaiņa par noteiktiem kuģiem

(Nodaļa MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

24.1 Krasta apsardze, izmantojot Eiropas Savienības sistēmu apmaiņai ar kuģošanas informāciju (Eiropas Savienības SafeSeaNet sistēma), pēc iespējas ātrāk apmainās ar citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi ar informāciju, kas saistīta ar jūras negadījumu vai incidentu. Attiecīgās informācijas apmaiņa notiek ar tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetento iestādi, kura atrodas kuģa plānotajā maršrutā vai kura ir kuģa karoga valsts, vai kuru ir skāris vai var skart notikušais jūras negadījums vai incidents. Informācija, kas saistīta ar jūras negadījumu vai incidentu, ir ziņojumi par:

24.1 1. kuģi, kas reisa laikā bija iesaistīts jebkurā jūras negadījumā vai incidentā, kas samazina kuģa drošību vai apdraud kuģošanas drošību (SITREP);

24.1 2. jebkuru situāciju, kas var izraisīt Eiropas Savienības dalībvalsts ūdeņu vai piekrastes piesārņošanu (piemēram, bīstamo vai piesārņojošo vielu nonākšanu jūrā) (POLREP);

24.1 3. jebkuru piesārņojošo vielu plankumu, kā arī konteineriem vai iepakojumiem, kas redzēti dreifējam jūrā (POLREP, LOST AND FOUND OBJECTS);

24.1 4. kuģi, kas nav izpildījis ziņošanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem Eiropas Savienības kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu jomā, tostarp šo noteikumu 17. punktā minētās ziņošanas prasības (FAILED NOTIFICATION);

24.1 5. kuģi, kas nav ievērojis normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteikto kārtību kuģu satiksmes vadības sistēmu darbības zonā (VTS RULES INFRINGEMENT);

24.1 6. loču vai ostas pārvaldes amatpersonas normatīvajos aktos par ostas valsts kontroli noteiktajā kārtībā sniegtajām ziņām, ka kuģim ir acīmredzamas nepilnības, kas kuģošanu varētu padarīt nedrošu vai varētu apdraudēt jūras vidi (PILOT OR PORT);

24.1 7. kuģi, attiecībā uz kuru ir pierādījumi vai pieņēmumi par tīšām naftas noplūdēm vai citiem MARPOL konvencijas pārkāpumiem Latvijas ūdeņos (POLREP);

24.18. kuģi, kuram Eiropas Savienības dalībvalsts ostā ir noteikts ienākšanas aizliegums vai kurš pēc ostas valsts kontroles inspekcijas nosūtīts uz kuģu remonta rūpnīcu (BANNED SHIP);

24.1 9. kuģi, kuram nav šo noteikumu 4. punktā minēto dokumentu (INSURANCE FAILURE);

24.1 10. kuģi, kas nav nodevis atkritumus vai ziņojis par atkritumu nodošanu (WASTE);

24.1 11. citu situāciju, kas saistīta ar kuģa drošību, kuģošanas drošību un jūras vides apdraudējumu (OTHERS).

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

24.2 Krasta apsardze paziņo Jūras administrācijai šo noteikumu 24.1 punktā minēto informāciju, kas saņemta no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes.

24.3 Jūrlietu pārvaldes institūcija pēc iespējas ātrāk paziņo Krasta apsardzei savas kompetences ietvaros konstatēto šo noteikumu 24.1 punktā minēto informāciju, kas paziņojama citai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 60 redakcijā)

VII. Kuģu kravas, pasažieru un apgādes operācijas

25. Kravas, pasažieru un apgādes operācijas kuģiem jūrā atļautas tikai enkurvietās, kas noteiktas izdevuma "Paziņojumi jūrniekiem" kārtējā gada pirmajā numurā "Kuģošanas režīms", vai attiecīgās ostas kapteiņa noteiktās vietās. Šie ierobežojumi neattiecas uz zivju un zivju produkcijas pārkraušanu no kuģa uz kuģi Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī.

26. Lai veiktu pasažieru un apgādes operācijas (arī degvielas piegādes operācijas) enkurvietās, kas atrodas ostas robežās, nepieciešama attiecīgās ostas kapteiņa atļauja. Kuģa kapteinis ziņo ostas kuģu satiksmes vadības centram par pieteikto operāciju uzsākšanu, pārtraukšanu vai beigšanu.

27. Ja jūrā tiek plānota kravu pārkraušana no kuģa uz kuģi, operācijā iesaistīto kuģu īpašnieki, operatori, fraktētāji vai to aģenti ne vēlāk kā 48 stundas pirms plānotās operācijas iesniedz tuvākās ostas kapteinim noteikta parauga iesniegumu (2.pielikums), kas saskaņots ar Krasta apsardzi, Valsts vides dienestu, attiecīgo muitas iestādi un Jūras administrācijas Kuģošanas drošības departamentu.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 60)

28. Pēc šo noteikumu 27.punktā minētā iesnieguma saskaņošanas un pirms kravu pārkraušanas operācijas uzsākšanas kuģu īpašnieki, operatori, fraktētāji vai to aģenti samaksā par navigācijas pakalpojumiem atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem, kas noteikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ostām.

29. Pirms jūrā uzsāktas kravas, pasažieru un apgādes operācijas no kuģa uz kuģi, Jūras administrācijas Kuģošanas drošības departamenta inspektoriem ir tiesības inspicēt iesaistītos kuģus atbilstoši ostas valsts kontrolei.

30. Veicot naftas produktu pārkraušanas operācijas, abi pārkraušanas operācijā iesaistītie kuģi aizpilda kontroles lapu saskaņā ar MARPOL konvencijas I pielikuma 41.noteikuma prasībām un ievēro normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteiktās prasības.

(MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

31. Jūras administrācijas Kuģošanas drošības departamentam, Krasta apsardzei un Valsts vides dienestam ir tiesības norīkot inspektorus, kuri bīstamo un piesārņojošo kravu pārkraušanas operāciju laikā atrodas uz kuģiem un kuriem atbilstoši normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteiktajai kompetencei ir tiesības pieprasīt pārtraukt pārkraušanas operācijas, ja tās kļūst bīstamas laikapstākļu dēļ vai netiek ievērotas šo noteikumu 30.punktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 60)

32. Šo noteikumu 31.punktā minēto dienestu pārstāvju atrašanās uz kuģiem bīstamo un piesārņojošo kravu pārkraušanas operāciju laikā neatbrīvo kuģu kapteiņus, kuģu īpašniekus, operatorus vai fraktētājus no atbildības par iesaistīto kuģu drošību un jūras vides piesārņojumu.

VIII. Patvēruma vietu nodrošināšana kuģiem, kuriem nepieciešama palīdzība

33. Ja kuģim nepieciešama piespiedu apstāšanās vai noenkurošanās Latvijas ūdeņos, tā kapteinis, īpašnieks, operators, fraktētājs vai aģents nekavējoties par to ziņo koordinācijas centram.

34. Koordinācijas centrs izstrādā patvēruma sniegšanas plānu kuģiem, kuriem nepieciešama palīdzība Latvijas ūdeņos. Minētajā plānā ietver šādu informāciju:

34.1. iestādes, kas atbild par trauksmes signālu saņemšanu un reaģēšanu uz tiem;

34.2. kompetentā iestāde, kas atbild par stāvokļa novērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par kuģa uzņemšanu izvēlētajā patvēruma vietā;

34.3. Latvijas piekrastes līnija un tie faktori (tajā skaitā vides, ekonomiskie un sociālie faktori un dabas apstākļi), kas palīdz ātri veikt iepriekšēju novērtēšanu un pieņemt lēmumu par kuģa patvēruma vietu;

34.4. novērtējuma procedūras, lai noskaidrotu, vai kuģi nepieciešams uzņemt patvēruma vietā;

34.5. līdzekļi un iekārtas, kas ir piemērotas palīdzības sniegšanai, glābšanas darbiem un piesārņojuma novēršanai;

34.6. starptautiskas koordinācijas un lēmumu pieņemšanas procedūras;

34.7. finanšu garantiju un atbildības procedūras kuģiem, kas uzņemti patvēruma vietā.

35. Aizsardzības ministrija, Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija un Veselības ministrija noslēdz starpresoru vienošanos par patvēruma vietu nodrošināšanu kuģiem, kuriem vajadzīga palīdzība. Aizsardzības ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šādu informāciju:

35.1. patvēruma vietu galvenie tehniskie parametri un kontaktinformācija;

35.2. glābšanas darbiem izmantojamo velkoņu, naftas savācēju un citu palīgflotes kuģu, kā arī citu tehnisko līdzekļu un aprīkojuma saraksts, galvenie tehniskie parametri un kontaktinformācija;

35.3. kuģu remonta komercsabiedrības, kuras kritiskā situācijā nokļuvušam kuģim var sniegt pakalpojumus, to galvenie tehniskie parametri un kontaktinformācija;

35.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta rīcībā esošo tehnisko līdzekļu galvenie tehniskie parametri un kontaktinformācija;

35.5. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta un to medicīnisko iestāžu kontaktinformācija, kuru palīdzība var būt nepieciešama saistībā ar kuģa kritisko situāciju;

35.6. iestādes, kas atbild par trauksmes signālu saņemšanu un reaģēšanu uz tiem, un kontaktinformācija.

36. Koordinācijas centrs, pamatojoties uz iepriekš veiktu situācijas novērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 34.punktā minēto plānu, lemj par kuģa uzņemšanu patvēruma vietā. Koordinācijas centrs nodrošina patvēruma vietas (3.pielikums) piešķiršanu kuģim, ja uzskata, ka šāda patvēruma piešķiršana ir labākā iespējamā darbība, lai nodrošinātu cilvēku dzīvību un vides aizsardzību.

37. Koordinācijas centrs pēc kaimiņvalstu lūguma sniedz tām šo noteikumu 34.punktā minētajā plānā ietverto attiecīgo informāciju.

38. Īstenojot šo noteikumu 34.punktā minētajā plānā paredzētās procedūras, koordinācijas centrs nodrošina nepieciešamās informācijas pieejamību procedūrās iesaistītajām pusēm.

39. Pēc koordinācijas centra lūguma personas, kuras saņem informāciju atbilstoši šo noteikumu 37. un 38.punktam, ievēro konfidencialitātes saistības attiecībā uz saņemto informāciju.

40. Kuģis, kuram kritiskas situācijas dēļ dota patvēruma vieta Latvijas ūdeņos, samaksā visus ar to saistītos izdevumus, ieskaitot ostas maksu un maksu par pakalpojumiem, kā arī ostai, videi un trešajām personām radītos zaudējumus.

41. Par kuģa drošību, kuram kritiskas situācijas dēļ dota patvēruma vieta Latvijas ūdeņos, atbild kuģa kapteinis, kuģa īpašnieks vai operators.

IX. Kuģu vraku izpētes, izcelšanas un citu Latvijas ūdeņos veicamo darbību saskaņošana

42. Persona, kura vēlas veikt kuģu vraku un citas Latvijas ūdeņos nogrimušas mantas izpēti, saņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atļauju. Minēto atļauju pēc saskaņošanas ar Krasta apsardzi, Valsts vides dienestu un Jūras administrāciju izsniedz tikai zinātniskiem vai arheoloģiskiem mērķiem.

(Grozīts ar MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 60)

42.1 Ja šo noteikumu 42. punktā minētās izpētes darbības ietver niršanu ierobežotās teritorijās, papildus saņem attiecīgu atļauju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā fiziskai personai izsniedz atļauju niršanai jūrā ierobežotās teritorijās, un kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu.

(MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

43. Lai saņemtu normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteikto saskaņojumu Latvijas ūdeņos nogrimušas mantas izcelšanai, nogrimušās mantas īpašnieks, cita publiska persona vai privātpersona, kurai ir tiesības rīkoties ar attiecīgo mantu, iesniedz Jūras administrācijā šādu informāciju:

43.1. nogrimušā īpašuma atrašanās vietas koordinātas;

43.2. izpētes vai izcelšanas darbu veids un tajos iesaistītie mehāniskie vai tehniskie palīglīdzekļi vai kuģi.

44. Šo noteikumu 43.punktā norādīto informāciju iesniedz Jūras administrācijā arī tad, ja nepieciešams saskaņot citas darbības, kas saistītas ar Latvijas ūdeņu izmantošanu, ja to pieprasa normatīvie akti par jūras vides aizsardzību un pārvaldību.

45. Kuģošanai bīstamo kuģu vrakus uzskaita Jūras administrācija, atzīmējot to atrašanās vietas navigācijas kartēs.

IX1. Niršanai ierobežotās teritorijas un niršanai aizliegtās teritorijas

(Nodaļa MK 01.03.2016. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

45.1 Niršanai aizliegtās teritorijas noteiktas šo noteikumu 4. pielikumā.

45.2 Niršanai ierobežotās teritorijas noteiktas šo noteikumu 5. pielikumā.

IX2. Satiksme un drošība

(Nodaļa MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 428 redakcijā)

45.3 Šīs nodaļas prasības attiecas uz satiksmi jūras ūdeņos.

45.4 Nereģistrēta kuģa vai cita kuģošanas līdzekļa izmantošana jūras satiksmē neatkarīgi no tā, kuras valsts valstiskās piederības pazīmes tas izmanto, ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad kuģis vai kuģošanas līdzeklis saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām netiek reģistrēts vai ir paredzēta tā brīvprātīga reģistrācija.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

45.5 Kuģis vai cits kuģošanas līdzeklis, kuru izmanto valsts dienestu pienākumu izpildē, ir marķēts un, ciktāl tas neapgrūtina dienesta pienākumu izpildi, aprīkots ar stacionāri uzstādītām bākugunīm, kā arī paceltu valsts karogu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

45.6 Kuģošanas līdzekļa vadītājam ir pienākums:

45.61. nodrošināt, lai personas, kas jaunākas par 12 gadiem, pārvadāšanas laikā būtu ietērptas atbilstoša izmēra glābšanas vestē;

45.62. apstādināt kuģošanas līdzekli pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma, kā arī uzrādīt vadītāja kvalifikāciju un kuģošanas līdzekļa reģistrāciju apliecinošus dokumentus, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem vadītājam ir jābūt kvalifikāciju apliecinošam dokumentam un kuģošanas līdzeklim ir jābūt reģistrētam.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

45.7 Kuģošanas līdzekļa vadītājam aizliegts:

45.71. kuģot peldvietās un to tuvumā un apdraudēt peldētāju drošību;

45.72. vadīt kuģošanas līdzekli:

45.72.1. ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;

45.72.2. atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā;

45.72.3. esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt kuģošanas līdzekļa vadītāja darbspējas un ūdens satiksmes drošību;

45.73. lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās vai citas apreibinošās vielas pēc negadījuma jūrā, kā arī pēc tam, kad kuģošanas līdzeklis apturēts pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma, līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudei vai atbrīvošanai no šādas pārbaudes;

45.74. izmantot reģistrētu kuģošanas līdzekli bez klātesošiem, reģistrāciju apliecinošiem, derīgiem dokumentiem;

45.75. vadīt kuģošanas līdzekli bez vadītāja kvalifikāciju apliecinoša derīga dokumenta atbilstoši kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos un atpūtas kuģu vadītāju apmācības, sertificēšanas un reģistrācijas kārtību;

45.76. vadīt kuģošanas līdzekli, ja nav iegūta attiecīga kvalifikācija kuģošanas līdzekļa vadīšanai, bet normatīvie akti to paredz;

45.77. pārsniegt kuģošanas līdzekļa kravnesību vai atļauto pārvadājamo cilvēku skaitu.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

45.8 Personai, pārvietojoties ar ūdens motociklu, burājot ar vējdēli, nodarbojoties ar ūdens slēpošanu vai līdzīgiem ūdens sporta veidiem, ir jābūt ietērptai glābšanas vestē.

45.9 Kuģošanas līdzekļa vadītājam aizliegts izmantot kuģošanas līdzekli, kas nav tehniskā kārtībā vai nav apgādāts ar aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem atbilstoši šādam normatīvajam regulējumam:

45.91. atpūtas kuģu vadītājam – atbilstoši normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu drošību (ja uz atpūtas kuģi attiecas šo normatīvo aktu prasības);

45.92. kuģošanas līdzekļu vadītājam, tai skaitā tādu atpūtas kuģu vadītājam, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par atpūtas kuģu drošību:

45.92.1. kuģošanai 3000 metru platā joslā no krasta līnijas uz jūras pusi Rīgas līča un Baltijas jūras Latvijas Republikas piekrastes daļā – atbilstoši normatīvajiem aktiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos;

45.92.2. kuģošanai aiz šo noteikumu  45.92.1. apakšpunktā minētā kuģošanas rajona – atbilstoši šo noteikumu 6. pielikumam.

(MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

X. Noslēguma jautājums

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumus Nr.508 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 111.nr.; 2008, 72.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 31.01.2012. noteikumiem Nr. 85; MK 28.01.2021. noteikumiem Nr. 60)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 27.jūnija Direktīvas 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu un atceļ Padomes Direktīvu 93/75/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/17/EK, ar kuru groza Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu;

3) Komisijas 2011.gada 23.februāra Direktīvas 2011/15/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu;

4) Komisijas 2014. gada 28. oktobra Direktīvas 2014/100/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Satiksmes ministra vietā – izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1171

(Pielikums MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

IESNIEGUMS
kuģošanas režīma ierobežošanai vai aizliegšanai

1. Informācija par iesniedzēju: 
1.1. komersanta nosaukums/ fiziskās personas vārds, uzvārds 
1.2. reģistrācijas numurs/ personas kods 
1.3. juridiskā adrese/ deklarētās dzīvesvietas adrese 
1.4. tālruņa numurs 
1.5. faksa numurs 
1.6. e-pasta adrese 
2. Lūdzu sakarā ar 
 

(veicamo darbu veids)

  
  
kuģošanas drošības apsvērumu dēļ uz laiku ierobežot vai aizliegt kuģošanu (vajadzīgo pasvītrot) jūras akvatorijā
 

(veicamo darbu vieta WGS 84 koordinātās)

3. Darbus plānots veikt 
 

(no dd.mm.gggg. līdz dd.mm.gggg.)

  
4. Darbos tiks iesaistīts/-i 
 

(kuģa vārds un izsaukuma signāls,

 

IMO numurs, MMSI numurs*)

5. Darbu laikā izmantojamie sakari 
 

(radiosakaru kanāli, cita veida sakari)

6. Papildu ierobežojumi vai nosacījumi 
       
7. Iesniegumam pievienoti 
8. Iesniedzējs 
 

(komersanta vai fiziskās personas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)

9. Datums _____________________

Piezīmes.

1. * Deviņu ciparu kuģa radiostacijas identifikācijas numurs (MMSI numurs).

2. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1171

(Pielikums MK 31.01.2012. noteikumu Nr.85 redakcijā)

IESNIEGUMS
kravu pārkraušanas operācijām no kuģa uz kuģi

Application for Ship to Ship Cargo Transfer Operation

Izkraujamais kuģis 
Discharging Ship

(kuģa vārds, karogs, izsaukuma signāls, IMO numurs, paredzamais pienākšanas laiks/
name, flag, call sign, IMO Number and estimated time of arrival
)

Iekraujamais kuģis 
Loading Ship

(kuģa vārds, karogs, izsaukuma signāls, IMO numurs, paredzamais pienākšanas laiks/
name, flag, call sign, IMO Number and estimated time of arrival
)

Operāciju uzsākšanas datums, laiks un vietas koordinātas (WGS 84) 
Date, time and geographical location (WGS 84) at the commencement of the planned operations 

Kraušanas operācijas tiks veiktas, kuģiem stāvot uz enkura vai esot gaitā (vajadzīgo pasvītrot)

Cargo operations are to be conducted at anchor or underway (underline as appropriate)

Precīzs kravas nosaukums un daudzums (t) 
Type of cargo and quantity (t) 
Plānotais kravas operāciju ilgums 
Planned duration of the cargo operations 
Kravas operāciju servisa nodrošinātājs/ uzraugošā persona un tās kontaktinformācija 
Cargo operation service provider or person in overall advisory control, contact information 

Naftas tankkuģiem – apstiprinājums, ka uz kuģiem ir MARPOL konvencijai atbilstošs plāns kravu pārkraušanas operācijām no kuģa uz kuģi (Jā/Nē)

For oil tankers confirmation that ship to ship operations Plan meeting the requirements of MARPOL are on board (Yes/No)

 

 

Iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds, 
amats, paraksts, 
kontaktinformācija 
Name, position and signature and contact details of applicant 
 

 

Kravu pārkraušana no kuģa uz kuģi saskaņota ar:

Ship to ship cargo transfer operation approved by:

• Krasta apsardzi 
Coast Guard

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)

• Valsts vides dienestu 
State Environmental Service

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)

• Muitu 
Customs

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)

• Latvijas Jūras administrāciju 
Maritime Administration of Latvia

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)

• Ostas kapteini 
Harbour Master

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1171
Patvēruma vietas Latvijas ūdeņos

Nr.p.k.

Patvēruma vietas nosaukums un atbildīgā institūcija

Ģeogrāfiskās koordinātas

Patvēruma vietas galvenie ierobežojumi

kuģu maksimālā iegrime, garums

nelabvēlīgs vēja virziens

attālums no biezi apdzīvotas vietas

1.

Liepājas osta

Liepājas ostas pārvalde

56º 32´ N

20º 59´ E

43.piestātne

9,5 – 200 m

W

0,3–1,0 km

2.

Liepājas enkurvieta L3

Liepājas ostas pārvalde

56º 32´ N

20º 46´ E

18 m

S–W–N

15 km

3.

Rīgas osta

Rīgas brīvostas pārvalde

57º 03´ N

24º 04´ E

Piestātne ZO14

5,6 – 105 m

NW

(vārtos)

0,5 km

4.

Rīgas ostas enkurvieta

Rīgas brīvostas pārvalde

57º 07´ N

23º 52´ E

25 m

Irbes jūras šaurumā 15 m

NW–NE

11,0 km

5.

Ventspils osta

Ventspils brīvostas pārvalde

57º 24´ N

21º 32´ E

37.piestātne

12,5 – 200 m

N–NW

0,3 km

6.

Ventspils ostas enkurvieta V2

Ventspils brīvostas pārvalde

57º 31´ N

21º 22´ E

20 m

S–W–N

16,0 km

7.

Enkurvieta "Aiz Kolkas"

Krasta apsardze

(Nepiešķirt, ja ir naftas noplūde)

57º 42´ N

22º 45´ E

30 m

Irbes jūras šaurumā 15 m

NE–E–SE

40,0 km

Piezīme.

Konkrētu patvēruma vietu MRCC nosaka, pamatojoties uz saņemto informāciju, vispusīgu situācijas analīzi un risku novērtējumu.

Satiksmes ministra vietā – izglītības un zinātnes ministrs R.Broks
4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 1171
Niršanai aizliegtās teritorijas

(Pielikums MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 263 redakcijā)

Aizliegtā teritorija Nr. 1:

 

Nr.

p. k.

WGS-84

Platums

Garums

1.

57° 15,000' N

21° 13,200' E

2.

57° 15,000' N

21° 18,700' E

3.

57° 12,000' N

21° 18,700' E

4.

57° 12,991' N

21° 13,057' E

5.

57° 13,770' N

21° 12,436' E

 

Aizliegtā teritorija Nr. 2:

 

1.

56° 34,220' N

20° 58,274' E

2.

56° 34,220' N

21° 00,383' E

Robeža iet pa jūras krasta līniju

3.

56° 33,465' N

20° 59,972' E

4.

56° 33,231' N

20° 58,274' E

 

Aizliegtā teritorija Nr. 3:

 

1.

56° 27,750' N

20° 38,000' E

2.

56° 27,750' N

20° 43,200' E

3.

56° 24,800' N

20° 43,200' E

4.

56° 24,800' N

20° 38,000' E

 

Aizliegtā teritorija Nr. 4:

 

1.

56° 27,194' N

20° 54,170' E

2.

56° 27,194' N

20° 55,978' E

3.

56° 26,194' N

20° 55,978' E

4.

56° 26,194' N

20° 54,170' E

 

Aizliegtā teritorija Nr. 5:

 

1.

56° 33,710' N

20° 40,240' E

2.

56° 33,710' N

20° 42,030' E

3.

56° 32,710' N

20° 42,030' E

4.

56° 32,710' N

20° 40,240' E

 

Aizliegtā teritorija Nr. 6:

 

1.57° 32,844' N21° 16,129' E
2.57° 32,753' N21° 17,629' E
3.57° 32,029' N21° 18,491' E
4.57° 31,167' N21° 18,229' E
5.57° 30,680' N21° 17,177' E
6.57° 30,795' N21° 15,550' E
7.57° 31,366' N21° 14,788' E
8.57° 32,286' N21° 14,953' E

 

5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 1171
Niršanai ierobežotās teritorijas

(Pielikums MK 03.05.2022. noteikumu Nr. 263 redakcijā)

Ierobežotā teritorija Nr. 1:

Nr.
p. k.
WGS-84
Platums
Garums
1.
56° 50,989' N
20° 59,166' E
2.
56° 50,719' N
21° 01,092' E
3.
56° 49,587' N
21° 01,372' E
4.
56° 49,069' N
20° 59,353' E
5.
56° 50,000' N
20° 57,933' E


Ierobežotā teritorija Nr. 2:

1.
56° 54,690' N
21° 08,413' E
2.
56° 53,960' N
21° 10,170' E
3.
56° 52,839' N
21° 09,363' E
4.
56° 52,971' N
21° 07,151' E
5.
56° 54,122' N
21° 06,768' E


Ierobežotā teritorija Nr. 3:

1.
56° 57,696' N
21° 16,067' E
2.
56° 57,222' N
21° 17,381' E
Robeža iet pa jūras krasta līniju
3.
56° 55,690' N
21° 15,620' E
4.
56° 56,271' N
21° 14,144' E
5.
56° 57,251' N
21° 14,294' E


Ierobežotā teritorija Nr. 4:

1.
57° 02,861' N
21° 23,587' E
2.
57° 02,787' N
21° 24,458' E
Robeža iet pa jūras krasta līniju
3.
56° 59,141' N
21° 21,301' E
4.
56° 59,687' N
21° 20,340' E
5.
57° 00,495' N
21° 20,400' E
6.
57° 02,514' N
21° 22,356' E


Ierobežotā teritorija Nr. 5:

1.
57° 05,073' N
21° 25,069' E
Robeža iet pa jūras krasta līniju
2.
57° 03,091' N
21° 24,647' E
3.
57° 03,440' N
21° 23,400' E
4.
57° 04,278' N
21° 22,997' E
5.
57° 04,940' N
21° 23,847' E


Ierobežotā teritorija Nr. 6:

1.
57° 20,664' N
21° 17,406' E
2.
57° 20,391' N
21° 18,969' E
3.
57° 19,725' N
21° 19,530' E
4.
57° 18,954' N
21° 19,026' E
5.
57° 18,241' N
21° 15,809' E
6.
57° 18,568' N
21° 14,127' E
7.
57° 19,484' N
21° 13,731' E
8.
57° 20,091' N
21° 14,591' E


Ierobežotā teritorija Nr. 7:

1.
57° 26,175' N
21° 19,363' E
2.
57° 25,498' N
21° 21,116' E
3.
57° 24,347' N
21° 20,391' E
4.
57° 24,471' N
21° 18,055' E
5.
57° 25,676' N
21° 17,760' E


Ierobežotā teritorija Nr. 8:

1.
57° 29,533' N
21° 16,914' E
2.
57° 28,795' N
21° 18,583' E
3.
57° 27,672' N
21° 17,719' E
4.
57° 27,831' N
21° 15,483' E
5.
57° 28,984' N
21° 15,136' E


Ierobežotā teritorija Nr. 9:

1.
57° 39,803' N
21° 30,547' E
2.
57° 39,035' N
21° 32,358' E
3.
57° 37,926' N
21° 31,427' E
4.
57° 38,091' N
21° 29,246' E
5.
57° 39,274' N
21° 28,904' E


Ierobežotā teritorija Nr. 10:

1.
57° 43,559' N
21° 55,462' E
2.
57° 42,853' N
21° 57,200' E
3.
57° 41,857' N
21° 56,735' E
4.
57° 41,710' N
21° 54,449' E
5.
57° 42,744' N
21° 53,582' E


Ierobežotā teritorija Nr. 11:

1.
57° 42,348' N
22° 06,349' E
2.
57° 42,375' N
22° 08,293' E
3.
57° 40,583' N
22° 11,129' E
4.
57° 39,912' N
22° 11,649' E
5.
57° 39,294' N
22° 11,298' E
Robeža iet pa jūras krasta līniju
6.
57° 38,505' N
22° 08,338' E
7.
57° 39,089' N
22° 07,415' E
8.
57° 41,336' N
22° 05,525' E


Ierobežotā teritorija Nr. 12:

1.
57° 50,494' N
22° 41,000' E
2.
57° 49,810' N
22° 42,311' E
3.
57° 48,872' N
22° 41,922' E
4.
57° 47,231' N
22° 38,791' E
5.
57° 47,243' N
22° 37,096' E
6.
57° 47,996' N
22° 36,111' E
7.
57° 48,749' N
22° 36,504' E
8.
57° 50,224' N
22° 39,171' E


Ierobežotā teritorija Nr. 13:

1.
57° 45,933' N
22° 35,608' E
2.
57° 45,750' N
22° 37,103' E
3.
57° 45,127' N
22° 37,865' E
4.
57° 44,433' N
22° 37,650' E
5.
57° 43,979' N
22° 36,586' E
6.
57° 44,037' N
22° 35,221' E
Robeža iet pa jūras krasta līniju
7.
57° 45,373' N
22° 34,282' E


Ierobežotā teritorija Nr. 14:

1.
57° 21,275' N
23° 08,659' E
2.
57° 20,625' N
23° 10,560' E
3.
57° 19,548' N
23° 10,081' E
4.
57° 19,309' N
23° 08,413' E
Robeža iet pa jūras krasta līniju
5.
57° 21,052' N
23° 07,655' E


Ierobežotā teritorija Nr. 15:

1.
57° 11,464' N
24° 14,422' E
2.
57° 10,743' N
24° 16,187' E
3.
57° 09,627' N
24° 15,349' E
4.
57° 09,743' N
24° 13,123' E
5.
57° 10,946' N
24° 12,757' E


Ierobežotā teritorija Nr. 16:

1.
57° 17,554' N
24° 21,854' E
2.
57° 17,400' N
24° 23,703' E
3.
57° 16,594' N
24° 24,379' E
4.
57° 14,695' N
24° 23,612' E
5.
57° 14,155' N
24° 22,287' E
6.
57° 14,431' N
24° 20,658' E
7.
57° 15,159' N
24° 20,119' E
8.
57° 16,910' N
24° 20,771' E


Ierobežotā teritorija Nr. 17:

1.
57° 19,990' N
24° 22,508' E
2.
57° 19,201' N
24° 24,007' E
3.
57° 18,111' N
24° 23,013' E
4.
57° 18,366' N
24° 20,782' E
5.
57° 19,421' N
24° 20,519' E


Ierobežotā teritorija Nr. 18:

1.
57° 28,733' N
24° 21,286' E
2.
57° 28,026' N
24° 23,029' E
3.
57° 26,902' N
24° 22,279' E
4.
57° 27,006' N
24° 19,992' E
5.
57° 28,233' N
24° 19,652' E


Ierobežotā teritorija Nr. 19:

1.
57° 39,111' N
24° 20,493' E
2.
57° 38,420' N
24° 22,256' E
3.
57° 37,289' N
24° 21,536' E
4.
57° 37,401' N
24° 19,180' E
5.
57° 38,604' N
24° 18,866' E


Ierobežotā teritorija Nr. 20:

1.
57° 41,921' N
24° 19,288' E
2.
57° 41,167' N
24° 21,095' E
3.
57° 40,054' N
24° 20,207' E
4.
57° 40,281' N
24° 17,862' E
5.
57° 41,279' N
24° 17,548' E


Ierobežotā teritorija Nr. 21:

1.
57° 46,282' N
24° 18,715' E
2.
57° 45,573' N
24° 20,461' E
3.
57° 44,452' N
24° 19,681' E
4.
57° 44,554' N
24° 17,380' E
5.
57° 45,697' N
24° 16,950' E

6. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 21. decembra
noteikumiem Nr. 1171

(Pielikums MK 16.08.2022. noteikumu Nr. 508 redakcijā)

Kuģošanas līdzekļa aprīkojums un glābšanas līdzekļi

 

Nr.

p. k.

Aprīkojuma nosaukumsKuģošanas līdzeklis
mērvienībaairu laiva1)motorlaiva un specializētais kuģošanas līdzekliskuteris
1.Glābšanas līdzekļi
1.1.glābšanas riņķis2) (riņķveida vai pakavveida) gab.111
1.2.

glābšanas veste3)

gab.atbilst cilvēku skaitam attiecīgajā kuģošanas līdzeklīatbilst cilvēku skaitam attiecīgajā kuģošanas līdzeklīatbilst cilvēku skaitam attiecīgajā kuģošanas līdzeklī
1.3.pirotehniskie signāllīdzekļi
1.3.1.sarkanas rokas signāllāpas (var izmantot alternatīvas gaismas signalizēšanas ierīces, kuras izpilda līdzvērtīgas funkcijas, piemērotas izmantošanai jūras vidē)gab.4
1.3.2.

oranžs dūmu signāls

gab.2
2.Ugunsdzēsības aprīkojums
2.1.ugunsdzēsības aparātsgab.14)15)+14)
2.2.spainis (aprīkots ar līni)gab.111
3.

Navigācijas aprīkojums

3.1.

kompass

gab.1
3.2.pasīvs radiolokācijas atstarotājs (radiolokācijas atstarotājs bez enerģijas avota)6)gab.111
3.3.

atbilstošas navigācijas kartes un publikācijas, kas nepieciešamas reisa plānošanai un tā laikā, un stūrmaņa instrumenti6)

kompl.1
3.4.navigācijas ugunis, signāli un zīmes atbilstoši 1972. gada Konvencijas par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG) prasībām.kompl.111
4.

Atsūknēšanas līdzekļi

4.1.

sateču ūdens sūknis

gab.1
4.2.

spainis, liekšķere vai rokas ūdenssūknis

gab.111
5.Pārējais aprīkojums
5.1.

enkurs ar ķēdi vai trosi

gab.111
5.2.

pirmās palīdzības aptieciņa

gab.111
5.3.

ūdensdrošs elektriskais lukturītis

gab.111
5.4.

nazis7)

gab.111
5.5.airigab.1 (vismaz)1 (vismaz)1 (vismaz)
6.Sakaru aprīkojums
6.1.

personas vietu norādoša boja (Personal Locator Beacon – PLB)8)

gab.1 (vismaz)1 (vismaz)1 (vismaz)
6.2.ultraīsviļņu radiostacija9)gab.-11

 

Piezīmes.

1) Neattiecas (izņemot šā pielikuma 1.2. un 6.1. apakšpunktā minēto prasību) uz šādiem airu laivu veidiem:

kanoe;

kajaks;

airdēlis;

akadēmiskā (sporta) airēšanas laiva.

2) Glābšanas riņķis ir rūpnieciski ražots un paredzēts personas noturēšanai uz ūdens.

3) Glābšanas veste atbilst šādām prasībām:

tai ir CE atbilstības marķējums;

tai ir atstarojošu elementu joslas;

tās peldspēja, ja paredzēta personai, kuras svars ir 32 kg un lielāks, ir ne mazāka par 150 N;

tā atbilst bērna svaram un auguma izmēram, ja paredzēta bērnam;

piepūšamajām glābšanas vestēm reizi 12 mēnešos vai ražotāja noteiktajā termiņā veic pārbaudi saskaņā ar ražotāja noteiktajām prasībām.

4) Daudzfunkcionāls ugunsdzēsības aparāts, kura minimālais apjoms ir 3,0 l putu vai 2 kg pulvera (5A/34B ugunsdzēsības aparāta dzēstspējības klase).

5) Daudzfunkcionāls ugunsdzēsības aparāts, kura minimālais apjoms ir 7,0 l putu vai 3,8 kg pulvera (13A/113B ugunsdzēsības aparāta dzēstspējības klase), vai mazāks aparāts, ja tas var nodrošināt tādu pašu ugunsdzēsības spēju.

6) Nosacījumus kuģa īpašnieks piemēro pēc saviem ieskatiem.

7) Stiprs, ass nazis, ar kuru ir iespējams, piemēram, atsiet mezglus, pārgriezt virves.

8) Paredzēts izmantošanai jūras vidē.

9) Nodrošina avārijas un drošības signālu noraidīšanu un saņemšanu 156,800 MHz frekvencē (16. kanāls).

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1171Pieņemts: 21.12.2010.Stājas spēkā: 07.01.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 06.01.2011.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
223854
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2022","iso_value":"2022\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2021","iso_value":"2021\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2021.-06.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2016","iso_value":"2016\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2016.-03.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2016","iso_value":"2016\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2016.-07.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2012","iso_value":"2012\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2012.-03.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2011","iso_value":"2011\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2011.-02.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2011","iso_value":"2011\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2011.-16.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"