Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.85

Rīgā 2012.gada 31.janvārī (prot. Nr.6 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 7.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 3., 127.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"4. Kuģojot Latvijas ūdeņos, kuģim (izņemot Jūras kodeksa 56.1 panta sestajā daļā minēto gadījumu) ir nepieciešami šādi apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma dokumenti:".

2. Papildināt noteikumus ar 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. par kuģa apdrošināšanu pret jūras prasībām (ja kuģa bruto tilpība ir 300 vai lielāka)."

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Kuģi, kuru bruto tilpība ir 300 un lielāka, un visi pasažieru kuģi ir aprīkoti ar automātisko identifikācijas sistēmu (AIS), kas atbilst 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras (turpmāk - SOLAS konvencija) V nodaļā norādītajiem tehniskajiem un darbības standartiem, un nodrošina automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) nepārtrauktu darbību."

4. Papildināt noteikumus ar 5.1 un 5.2 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Kuģi, uz kuriem attiecas SOLAS konvencijas V nodaļas 19.-1.noteikums, ir aprīkoti ar kuģu tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas (LRIT) iekārtām, kas atbilst SOLAS konvencijas V nodaļā norādītajiem tehniskajiem un darbības standartiem, un nodrošina kuģu tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas (LRIT) nepārtrauktu darbību.

5.2 Pasažieru kuģiem, kuru garums ir mazāks par 15 metriem vai to bruto tilpība ir mazāka par 300 un kas neveic starptautiskus reisus, nepiemēro šo noteikumu 5.punktā minētās prasības."

5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Kravas kuģi, kuru bruto tilpība ir 3000 un lielāka un kuri uzbūvēti 2002.gada 1.jūlijā vai vēlāk, ro-ro pasažieru kuģi un pasažieru kuģi, izņemot vietējos reisos iesaistītos B, C un D klases pasažieru kuģus, ir aprīkoti ar reisa datu reģistrācijas iekārtu (VDR) atbilstoši SOLAS konvencijas V nodaļā norādītajiem tehniskajiem un darbības standartiem."

6. Papildināt noteikumus ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Kravas kuģi, kuru bruto tilpība ir 3000 un lielāka un kas uzbūvēti pirms 2002.gada 1.jūlija, ir aprīkoti ar reisa datu reģistrācijas iekārtu (VDR) vai ar vienkāršotu reisa datu reģistrācijas aparatūru (S-VDR), kas atbilst SOLAS konvencijas V nodaļā norādītajiem tehniskajiem un darbības standartiem.

6.2 Šo noteikumu 6. un 6.1 punktā minētie kuģi nodrošina reisa datu reģistrācijas iekārtas (VDR) vai vienkāršotas reisa datu reģistrācijas iekārtas (S-VDR) nepārtrauktu darbību un, ja noticis jūras negadījums, saglabā aparatūras ierakstus par negadījuma laiku, kā arī nodrošina tiem piekļuvi atbilstoši normatīvajiem aktiem par jūras negadījuma izmeklēšanas kārtību."

7. Papildināt 7.punkta ievaddaļu aiz vārda "iesniegumu" ar skaitli un vārdu "(1.pielikums)".

8. Papildināt IV nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ziemas navigācijas periods ir no 15.decembra līdz 15.aprīlim."

9. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja saskaņā ar vilkšanas vai glābšanas līgumu kuģi velk tauvā, pasākumus, ko attiecīgais dienests veic saskaņā ar šo noteikumu 19.1. un 19.4.apakšpunktu, piemēro arī iesaistītajiem vilkšanas vai glābšanas dienestiem."

10. Papildināt noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Informācijas apmaiņa par noteiktiem kuģiem

24.1 Krasta apsardze paziņo attiecīgajai Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, kas atrodas attiecīgā kuģa plānotajā maršrutā, informāciju par kuģi (kuģa vārds, IMO numurs, izsaukuma signāls, karoga valsts), ja:

24.1 1. kuģim nav šo noteikumu 4.punktā minēto dokumentu;

24.1 2. kuģis nav sniedzis šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju;

24.1 3. kuģis nav ievērojis normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteikto kārtību kuģu satiksmes vadības sistēmu darbības zonā;

24.1 4. loči vai ostas pārvaldes amatpersonas normatīvajos aktos par ostas valsts kontroli noteiktajā kārtībā ir ziņojušas, ka kuģim ir acīmredzamas nepilnības, kas kuģošanu varētu padarīt nedrošu vai varētu apdraudēt jūras vidi.

24.2 Krasta apsardze paziņo Jūras administrācijai šo noteikumu 24.1 punktā minēto informāciju, kas saņemta no citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentās iestādes."

11. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Ja jūrā tiek plānota kravu pārkraušana no kuģa uz kuģi, operācijā iesaistīto kuģu īpašnieki, operatori, fraktētāji vai to aģenti ne vēlāk kā 48 stundas pirms plānotās operācijas iesniedz tuvākās ostas kapteinim noteikta parauga iesniegumu (2.pielikums), kas saskaņots ar Krasta apsardzi, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi, attiecīgo muitas iestādi un Jūras administrācijas Kuģošanas drošības departamentu."

12. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

"30. Veicot naftas produktu pārkraušanas operācijas, abi pārkraušanas operācijā iesaistītie kuģi aizpilda kontroles lapu saskaņā ar MARPOL konvencijas I pielikuma 41.noteikuma prasībām un ievēro normatīvajos aktos par jūrlietu pārvaldi un jūras drošību noteiktās prasības."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Komisijas 2011.gada 23.februāra Direktīvas 2011/15/ES, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK, ar ko izveido Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēmu."

14. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

15. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

Ministru prezidenta vietā -
labklājības ministre I.Viņķele

Satiksmes ministrs A.Ronis1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.janvāra
noteikumiem Nr.85

"1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1171

IESNIEGUMS
kuģošanas režīma ierobežošanai vai aizliegšanai

1. Informācija par iesniedzēju:  
1.1. komersanta nosaukums/
fiziskās personas vārds, uzvārds
 
1.2. reģistrācijas numurs/
personas kods
1.3. juridiskā adrese/
deklarētās dzīvesvietas adrese
1.4. tālruņa numurs
1.5. faksa numurs
1.6. e-pasta adrese
2. Lūdzu sakarā ar  
 

(veicamo darbu veids)

   
   
kuģošanas drošības apsvērumu dēļ uz laiku ierobežot vai aizliegt kuģošanu (vajadzīgo pasvītrot) jūras akvatorijā
 

(veicamo darbu vieta WGS 84 koordinātās)

3. Darbus plānots veikt  
 

(no dd.mm.gggg. līdz dd.mm.gggg.)

   
4. Darbos tiks iesaistīts/-i  
 

(kuģa vārds un izsaukuma signāls,

 

IMO numurs, MMSI numurs*)

5. Darbu laikā izmantojamie sakari  
 

(radiosakaru kanāli, cita veida sakari)

6. Papildu ierobežojumi vai nosacījumi  
             
7. Iesniegumam pievienoti  
8. Iesniedzējs
 

(komersanta vai fiziskās personas pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts)

9. Datums _____________________

Piezīmes.

1. * Deviņu ciparu kuģa radiostacijas identifikācijas numurs (MMSI numurs).

2. Iesniegumu un tam pievienojamos dokumentus vai to kopijas iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Satiksmes ministrs A.Ronis2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 31.janvāra
noteikumiem Nr.85

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra
noteikumiem Nr.1171

IESNIEGUMS
kravu pārkraušanas operācijām no kuģa uz kuģi

Application for Ship to Ship Cargo Transfer Operation

Izkraujamais kuģis  
Discharging Ship

(kuģa vārds, karogs, izsaukuma signāls, IMO numurs, paredzamais pienākšanas laiks/
name, flag, call sign, IMO Number and estimated time of arrival
)

Iekraujamais kuģis  
Loading Ship

(kuģa vārds, karogs, izsaukuma signāls, IMO numurs, paredzamais pienākšanas laiks/
name, flag, call sign, IMO Number and estimated time of arrival
)

Operāciju uzsākšanas datums, laiks un vietas koordinātas (WGS 84)  

Date, time and geographical location (WGS 84)
at the commencement of the planned operations

 

Kraušanas operācijas tiks veiktas, kuģiem stāvot uz enkura vai esot gaitā (vajadzīgo pasvītrot)

Cargo operations are to be conducted at anchor or underway (underline as appropriate)

Precīzs kravas nosaukums un daudzums (t)  

Type of cargo and quantity (t)

 
Plānotais kravas operāciju ilgums  

Planned duration of the cargo operations

 
Kravas operāciju servisa nodrošinātājs/ uzraugošā persona un tās kontaktinformācija  

Cargo operation service provider or person in overall advisory control, contact information

 
Naftas tankkuģiem - apstiprinājums, ka uz kuģiem ir MARPOL konvencijai atbilstošs plāns kravu pārkraušanas operācijām no kuģa uz kuģi (Jā/Nē)

For oil tankers confirmation that ship to ship operations
Plan meeting the requirements of MARPOL are on board (Yes/No)

 

Iesnieguma iesniedzēja vārds, uzvārds,  
amats, paraksts,
kontaktinformācija
Name, position and signature and contact details of applicant  
 

Kravu pārkraušana no kuģa uz kuģi saskaņota ar:

Ship to ship cargo transfer operation approved by:

• Krasta apsardzi

 
Coast Guard

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)

• Valsts vides dienestu

 

State Environmental Service

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)

• Muitu

 

Customs

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)

• Latvijas Jūras administrāciju

 

Maritime Administration of Latvia

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)

• Ostas kapteini

 
Harbour Master

(vārds, uzvārds, amats, paraksts, datums/Name, position, signature, date)"

Satiksmes ministrs A.Ronis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 85Pieņemts: 31.01.2012.Stājas spēkā: 03.02.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 02.02.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
243533
03.02.2012
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)