Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumus Nr. 499 "Muitas atļauju noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1048

Rīgā 2010.gada 16.novembrī (prot. Nr.64 14.§)
Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, vienoto atļauju un atzītā komersanta sertifikātu
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt, aptur vai anulē vienkāršoto procedūru atļauju, kas sastāv no vienkāršotās deklarēšanas procedūras atļaujas un vietējās muitošanas procedūras atļaujas;

1.2. kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt, aptur vai anulē atļauju atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanai (turpmāk – atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauja);

1.3. jautājumus, kas attiecas uz vienkāršotās deklarēšanas un vietējās muitošanas procedūras piemērošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanu;

1.4. kārtību, kādā izsniedz vienoto atļauju;

1.5. kārtību, kādā izsniedz, atsaka izsniegt, aptur vai anulē atzītā komersanta sertifikātu.

2. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.602)

3. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.602)

4. Vietējās muitošanas procedūru nepiemēro un atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu neizmanto:

4.1. stratēģiskas nozīmes precēm;

4.2. radioaktīvām vielām, kodolmateriāliem un citiem jonizējošā starojuma avotiem;

4.3. ozona slāni noārdošām vielām, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.4. bīstamām ķīmiskām vielām, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

4.5. narkotiskām un psihotropām vielām un zālēm, kas satur šādas vielas;

4.6. prekursoriem;

4.7. citām precēm, kuru imports, eksports vai tranzīts ir aizliegts vai ierobežots saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.602)

5. Vietējās muitošanas procedūru tām akcīzes precēm, kurām tiek piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana, izmanto tikai tas vienkāršoto procedūru atļaujas turētājs, kuram ir speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja vai apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai.

6. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.602)

7. Lai saņemtu vienkāršoto procedūru atļauju, vienoto atļauju un atzītā nosūtītāja vai saņēmēja atļauju, komersantam jāatbilst Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk – regula Nr. 2454/93), noteiktajiem atļaujas saņemšanas nosacījumiem.

II. Īpašie nosacījumi vienkāršotās deklarēšanas procedūras un vietējās muitošanas procedūras piemērošanai, kā arī atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanai komersantiem, kuri ieguvuši atzītā komersanta statusu

8. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.602)

9. Valsts ieņēmumu dienests, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvo aktu nosacījumiem, kas nosaka šo noteikumu 4.punktā minēto preču importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, atļauj attiecībā uz šo noteikumu 4.punktā minētajām precēm nokārtot muitas formalitātes, piemērojot vietējās muitošanas procedūru, ja vienkāršoto procedūru atļaujas turētājs vienlaikus ir regulas Nr. 2454/93 14.a panta "b" un "c" apakšpunktā minētā atzītā komersanta sertifikāta turētājs un ievēro vienu no šādiem nosacījumiem:

9.1. nokārto muitas formalitātes savā īpašumā esošai kravai;

9.2. muitas formalitāšu nokārtošanā pārstāv personu, kura arī ir regulas Nr. 2454/93 14.a panta "b" un "c" apakšpunktā minētā atzītā komersanta sertifikāta turētāja.

10. Valsts ieņēmumu dienests, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvo aktu nosacījumiem, kas nosaka šo noteikumu 4.punktā minēto preču importa, eksporta vai tranzīta aizliegumus vai ierobežojumus, atļauj attiecībā uz šo noteikumu 4.punktā minētajām precēm nokārtot muitas formalitātes, izmantojot atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, ja atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājs vienlaikus ir regulas Nr. 2454/93 14.a panta "b" un "c" apakšpunktā minētā atzītā komersanta sertifikāta turētājs un ievēro vienu no šādiem nosacījumiem:

10.1. nokārto muitas formalitātes savā īpašumā esošai kravai;

10.2. muitas formalitāšu nokārtošanā pārstāv personu, kura arī ir regulas Nr. 2454/93 14.a panta "b" un "c" apakšpunktā minētā atzītā komersanta sertifikāta turētājs.

11. Lai piemērotu vietējās muitošanas procedūru vai izmantotu atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu attiecībā uz šo noteikumu 4. punktā minētajām precēm šo noteikumu 9. un 10. punktā minētajos gadījumos, vienkāršoto procedūru atļaujas turētājs un atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam pievieno to preču sarakstu, kurām atbilstoši šo noteikumu II nodaļai ir paredzēts piemērot vietējās muitošanas procedūru un izmantot atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

12. Par atļauju piemērot vietējās muitošanas procedūru vai izmantot atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu attiecībā uz šo noteikumu 4. punktā minētajām precēm šo noteikumu 9. un 10. punktā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests izdara atzīmi attiecīgajam komersantam izsniegtajā vienkāršoto procedūru atļaujā vai atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujā.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

III. Vienkāršoto procedūru atļaujas izsniegšana, grozījumu izdarīšana, apturēšana un anulēšana

13. Vienkāršoto procedūru atļauju izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

14. Lai saņemtu vienkāršoto procedūru atļauju, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 253.b panta nosacījumiem.

14.1 Lai vienkāršoto procedūru atļauju vietējās muitošanas procedūrai izmantotu šādu muitas procedūru piemērošanai – laišana brīvā apgrozībā, uzglabāšana muitas noliktavā, ievešana pārstrādei, pārstrāde muitas kontrolē, pagaidu ievešana (turpmāk – ievešanas procedūras) –, komersants pirms šo noteikumu 14. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas nodrošina preču uzskaiti elektroniskā veidā un vietējās muitošanas paziņojuma iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā elektroniskā veidā.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

15. Šo noteikumu 14.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

15.1. to fizisko personu sarakstu (vārds, uzvārds, personas kods, paraksta paraugs), kuras ir tiesīgas elektroniski iesniegt un parakstīt muitas deklarācijas, piemērojot vietējās muitošanas procedūru;

15.2. (svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.602);

15.3. tās vietas plānu, kuru paredzēts izmantot vienkāršoto procedūru atļaujas ietvaros (vienā eksemplārā). Plānā norādīts iesnieguma iesniedzēja nosaukums un vienotais Eiropas Savienības komersanta reģistrācijas un identifikācijas numurs (turpmāk – EORI numurs), precīzi iezīmēta un skaidri identificējama telpas vai teritorijas adrese un atrašanās vieta. Plānu pievieno tikai gadījumā, ja vienkāršoto procedūru atļaujas turētājs izmanto vai izmantos līdz šim muitas iestāžu neatzītu vietu;

15.4. preču sarakstu, kurām atbilstoši šo noteikumu II nodaļai ir paredzēts piemērot vienkāršotās deklarēšanas un vietējās muitošanas procedūru.

16. Vienkāršoto procedūru atļaujas turētājs par visām šo noteikumu 14. un 15.punktā minēto dokumentu un ziņu izmaiņām rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu. Ziņām, kas norādītas iesniegumā par izmaiņām, jābūt viegli identificējamām un nepārprotami attiecināmām uz turpmāku ar vienkāršotās deklarēšanas un vietējās muitošanas procedūras piemērošanu saistīto darbību. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests izdara grozījumus vienkāršoto procedūru atļaujā.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.602)

17. Lai nodrošinātu atbilstību Regulas Nr. 2454/93 253.a pantā minētajām prasībām, komersants nodrošina, ka šo noteikumu 14.1 punktā minētā elektroniskā preču uzskaite papildus Regulas Nr. 2454/93 30.a pielikuma 7. tabulā noteiktajiem datiem satur šādu informāciju:

17.1. importa muitas iestādes kods;

17.2. preču (pozīciju) skaits;

17.3. komersanta preču uzskaites numurs;

17.4. papildu deklarācijas numurs, datums;

17.5. dati par vērtību;

17.6. valūtas kurss;

17.7. preču atrašanās vieta (muitas iestāžu atzītas vietas identifikācijas numurs);

17.8. preces kārtas numurs;

17.9. iepriekš piemērotās muitas noteikumos atzītās preču izmantošanas dokumenta numurs;

17.10. vietējās muitošanas paziņojuma numurs, datums.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

17.1 Lai nodrošinātu atbilstību Regulas Nr. 2454/93 253.a pantā minētajām prasībām, kā arī ņemot vērā šo noteikumu 14.1 punktā minētajā preču uzskaitē norādīto informāciju, komersanta šo noteikumu 14.1 punktā minētā elektroniskā preču uzskaite nodrošina automātisku informācijas apmaiņu ar Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu par vietējās muitošanas paziņojumiem ievešanas procedūrām, nodrošinot, ka paziņojums papildus Regulas Nr. 2454/93 30.a pielikuma 7. tabulā noteiktajiem datiem satur šādu informāciju:

17.1 1. importa muitas iestādes kods;

17.1 2. komersanta preču uzskaites numurs;

17.1 3. valūtas kurss;

17.1 4. preču atrašanās vieta (adrese);

17.1 5. iepriekš piemērotās muitas noteikumos atzītās preču izmantošanas dokumenta numurs;

17.1 6. paziņojuma iesniegšanas vieta un datums.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

17.2 Elektronisko muitas datu apstrādes sistēmu vietējās muitošanas paziņojuma iesniegšanai komersants ir tiesīgs izmantot tikai gadījumā, ja nedarbojas šo noteikumu 14.1 punktā minētā elektroniskā preču uzskaite.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

18. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 14.punktā minētā iesnieguma saņemšanas un izvērtēšanas nodrošina regulā Nr. 2454/93 minēto atļaujas izsniegšanas nosacījumu un kritēriju pārbaudi un izsniedz vienkāršoto procedūru atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt vienkāršoto procedūru atļauju.

19. Valsts ieņēmumu dienests vienkāršoto procedūru atļaujā norāda preces, kurām atbilstoši šo noteikumu II nodaļai ir atļauts piemērot vietējās muitošanas un vienkāršotās deklarēšanas procedūru, un ziņas par atļaujas turētāja izmantojamo nodrošinājumu.

20. (Svītrots ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.602)

21. Valsts ieņēmumu dienests sniedz valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš" šādu informāciju:

21.1. piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās vienkāršoto procedūru atļaujas izsniegšanas informē par visiem komersantiem, kuri ir saņēmuši vienkāršoto procedūru atļauju, saskaņā ar kuru atļauts piemērot vietējās muitošanas procedūru, un atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem vietējās muitošanas procedūru izmantos muitas kontrolei pakļauto kravu pārvadājumiem ar dzelzceļa transportu;

21.2. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētās atļaujas apturēšanas, anulēšanas vai grozījumu izdarīšanas atļaujā informē par veiktajām darbībām;

21.3. piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās vienkāršoto procedūru atļaujas izsniegšanas nosūta regulas 2454/93 62.pielikumā minētā zīmoga nospieduma paraugu un to fizisko personu vārdu, uzvārdu, personas kodu un paraksta paraugu, kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas atbilstoši vienkāršoto procedūru atļaujas nosacījumiem.

22. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par:

22.1. vienkāršoto procedūru atļaujas apturēšanu regulas Nr. 2454/93 253.d pantā minētajos gadījumos;

22.2. vienkāršoto procedūru atļaujas atjaunošanu regulas Nr. 2454/93 253.e pantā minētajos gadījumos;

22.3. vienkāršoto procedūru atļaujas anulēšanu regulas Nr. 2454/93 253.g pantā minētajos gadījumos;

22.4. grozījumu izdarīšanu vienkāršoto procedūru atļaujā pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas vai par atteikumu izdarīt grozījumus vienkāršoto procedūru atļaujā.

IV. Atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas izsniegšana, grozījumu izdarīšana, apturēšana un anulēšana

23. Atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju izsniedz Valsts ieņēmumu dienests. Valsts ieņēmumu dienests atļauj komersantam darboties kā atzītajam nosūtītājam vai atzītajam saņēmējam, ja komersants atbilst regulas Nr. 2454/93 373.panta pirmās daļas nosacījumiem.

24. Lai saņemtu atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu.

25. Lai komersants varētu izmantot atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu, komersants pirms šo noteikumu 24.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina tranzīta dokumentu iesniegšanu elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās.

26. Šo noteikumu 24.punktā minētajā iesniegumā atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas saņemšanai komersants norāda šādu informāciju:

26.1. komersanta nosaukums;

26.2. juridiskā adrese;

26.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un EORI numurs;

26.4. pasta adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, faksa numurs, ziņas par kontaktpersonu;

26.5. darbībai paredzēto pilnvaru apjoms, norādot, vai atļauja paredzēta atzītā nosūtītāja statusa izmantošanai, atzītā saņēmēja statusa izmantošanai vai Kopienas statusa apstiprināšanai precēm;

26.6. preču nosūtīšanai un saņemšanai piemērotās vietas (telpas vai teritorijas) adrese, kur paredzēts uzsākt vai pabeigt muitas procedūru – tranzīts;

26.7. preču uzskaites kārtība (veids un saturs).

27. Šo noteikumu 24.punktā minētajam iesniegumam pievieno:

27.1. nodrošinājuma paraugu un aprakstu (norādot nodrošinājuma uzlikšanas veidu) atzītā nosūtītāja statusa izmantošanai;

27.2. tās vietas plānu, kuru paredzēts izmantot atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja darbībai (vienā eksemplārā). Plānā norādīts iesnieguma iesniedzēja nosaukums un EORI numurs, precīzi iezīmēta un skaidri identificējama telpas vai teritorijas adrese un atrašanās vieta. Plānu pievieno tikai gadījumā, ja atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja darbībai izmanto vai izmantos līdz šim muitas iestāžu neatzītu vietu;

27.3. preču sarakstu, kurām atbilstoši šo noteikumu II nodaļai ir paredzēts izmantot atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu.

28. Atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājs par visām šo noteikumu 26. un 27.punktā minēto dokumentu un ziņu izmaiņām rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu. Iesniegumā par izmaiņām sniegtajām ziņām jābūt viegli identificējamām un nepārprotami attiecināmām uz turpmāku ar atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusa izmantošanu saistīto darbību. Ja nepieciešams, Valsts ieņēmumu dienests izdara grozījumus atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujā un nodrošina iespēju izmantot informācijas sistēmas muitas deklarāciju iesniegšanai elektroniskā veidā (datorizētajai tranzīta kontroles sistēmai) atbilstoši šo noteikumu 35.punktā minētajiem nosacījumiem vai pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujā.

29. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 24.punktā minētā iesnieguma izskatīšanas izsniedz atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju.

30. Valsts ieņēmumu dienests atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujā norāda šādu informāciju:

30.1. atļautā tranzīta procedūra:

30.1.1. T1 (ārējais tranzīts);

30.1.2. T2 (iekšējais tranzīts);

30.1.3. T2F (iekšējais tranzīts, ja preces tiek nosūtītas uz, no vai starp Eiropas Savienības muitas teritorijas zonām ar atšķirīgu nodokļu režīmu);

30.1.4. TIR pārvadājumi (pārvadājumi, kas minēti 1975.gada 14.novembra Muitas konvencijā par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti) (šis gadījums attiecas tikai uz atzīto saņēmēju);

30.2. tās vietas identificēšanai nepieciešamās ziņas, kur atļaujas turētājam ir tiesības uzsākt vai pabeigt muitas procedūru – tranzīts, kā arī šīs vietas uzraudzības muitas iestāde;

30.3. kārtība, kādā notiek informācijas un dokumentu aprite starp komersantu un attiecīgo uzraudzības muitas iestādi;

30.4. preces, kurām atbilstoši šo noteikumu II nodaļai ir atļauts izmantot atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu;

30.5. ziņas par atļaujas turētāja izmantojamo nodrošinājumu.

31. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju, ja iesnieguma iesniedzējs nav izpildījis šajos noteikumos un regulā Nr. 2454/93 minētos nosacījumus atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa saņemšanai.

32. Valsts ieņēmumu dienests atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju aptur šādos gadījumos:

32.1. ja ir pārkāpts kāds no regulā Nr. 2454/93 vai šajos noteikumos minētajiem atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusa izmantošanai noteiktajiem nosacījumiem vai pienākumiem un atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājs nav veicis visas nepieciešamās darbības, lai novērstu šo pārkāpumu;

32.2. ja atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājs, izmantojot atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu, nav deklarējis preces muitas procedūrai – tranzīts – ilgāk par 90 dienām.

33. Par atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas apturēšanu Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu. Atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājam ir pienākums Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā noteiktajā termiņā novērst konstatētās neatbilstības. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas atjaunošanu:

33.1. ja konstatētās neatbilstības ir novērstas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā par atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas apturēšanu noteiktajā termiņā;

33.2. šo noteikumu 32.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājs mēnesi pirms plānotās darbības atjaunošanas informē Valsts ieņēmumu dienestu par atļaujas izmantošanu.

34. Valsts ieņēmumu dienests atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju anulē:

34.1. ja atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājs lēmumā par atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas apturēšanu noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētās nepilnības;

34.2. ja nav izpildīts kāds no atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas saņemšanas vai turēšanas nosacījumiem vai pienākumiem, ko nosaka atzītā nosūtītāja un saņēmēja statuss, un konstatētās nepilnības nav iespējams novērst;

34.3. ja atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājs mēneša laikā pēc šo noteikumu 33.2.apakšpunktā noteiktās informācijas sniegšanas Valsts ieņēmumu dienestam neizmanto atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju;

34.4. ja saskaņā ar šo noteikumu 32.2.apakšpunktu atļauja apturēta un nav atjaunota deviņu mēnešu laikā.

35. Valsts ieņēmumu dienests atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas turētājam nodrošina iespēju izmantot informācijas sistēmas muitas deklarāciju iesniegšanai elektroniskā veidā (datorizētajai tranzīta kontroles sistēmai) tādā apjomā, lai muitas iestāde un atļaujas turētājs varētu veikt visas muitošanai nepieciešamās darbības atbilstoši atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas nosacījumiem.

36. Valsts ieņēmumu dienests sniedz valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš" šādu informāciju:

36.1. piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju izsniegšanas informē par visiem komersantiem, kuri ir saņēmuši atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju un atbilstoši izsniegtās atļaujas nosacījumiem atzītā nosūtītāja vai atzītā saņēmēja statusu izmantos muitas kontrolei pakļauto kravu pārvadājumiem ar dzelzceļa transportu;

36.2. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 36.1.apakšpunktā minēto atļauju apturēšanas, anulēšanas vai grozījumu izdarīšanas atļaujā informē par veiktajām darbībām;

36.3. piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļauju izsniegšanas nosūta regulas Nr. 2454/93 62.pielikumā minētā zīmoga nospieduma paraugu un to fizisko personu vārdu, uzvārdu, personas kodu un paraksta paraugu, kuras ir tiesīgas parakstīt muitas deklarācijas atbilstoši atzītā nosūtītāja un saņēmēja atļaujas nosacījumiem.

V. Vienotā atļauja

37. Lai saņemtu regulas Nr. 2454/93 1.panta 13.punktā minēto vienoto atļauju, komersants Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz regulas Nr. 2454/93 67.pielikumā noteikto iesniegumu.

38. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz komersantam regulas Nr. 2454/93 1.panta 13.punktā minēto:

38.1. vienkāršotās deklarēšanas vai vietējās muitošanas procedūras vienoto atļauju saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 253.panta l.punkta nosacījumiem;

38.2. vienoto atļauju muitas procedūrām ar ekonomisku ietekmi saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 500., 501., 502., 503., 504., 505., 506., 507. un 508.panta nosacījumiem;

38.3. vienoto atļauju muitas procedūrai – laišana brīvā apgrozībā, pakļaujot preces īpašai izmantošanai, – saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 292., 293., 294., 295., 296., 297., 298., 299. un 300.panta nosacījumiem.

39. Citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izsniedzamo vienoto atļauju turēšanas nosacījumus izskata un saskaņo Valsts ieņēmumu dienests.

40. Valsts ieņēmumu dienests saskaņo regulas Nr. 2454/93 1.panta 13.punktā minēto vienoto atļauju izsniegšanas nosacījumus ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu muitas administrācijām.

VI. Atzītā komersanta sertifikāta izsniegšana, grozījumu izdarīšana, apturēšana un anulēšana

41. Atzītā komersanta sertifikātu izsniedz Valsts ieņēmumu dienests.

42. Lai saņemtu atzītā komersanta sertifikātu, komersants iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 14.c pantā minētajiem nosacījumiem.

43. Pēc šo noteikumu 42.punktā minētā iesnieguma saņemšanas Valsts ieņēmumu dienests pārbauda regulā Nr. 2454/93 minētos nosacījumus atzītā komersanta sertifikāta iesnieguma apstiprināšanai un paziņo komersantam par atzītā komersanta sertifikāta iesnieguma apstiprināšanu saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 14.c pantu vai pieņem lēmumu noraidīt atzītā komersanta sertifikāta iesniegumu.

44. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 42.punktā minētā iesnieguma apstiprināšanas pārbauda regulā Nr. 2454/93 noteiktos atzītā komersanta sertifikāta izsniegšanas nosacījumus un kritērijus un izsniedz atzītā komersanta sertifikātu vai saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 14.o pantu paziņo komersantam par atzītā komersanta iesnieguma izskatīšanas termiņa pagarināšanu vai apturēšanu, vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atzītā komersanta sertifikātu.

45. Valsts ieņēmumu dienests pieņem šādus lēmumus:

45.1. par atzītā komersanta sertifikāta apturēšanu regulas Nr. 2454/93 14.r pantā minētajos gadījumos;

45.2. par atzītā komersanta sertifikāta atjaunošanu pēc tā apturēšanas regulas Nr. 2454/93 14.t pantā minētajos gadījumos;

45.3. par atzītā komersanta sertifikāta anulēšanu regulas Nr. 2454/93 14.v pantā minētajos gadījumos;

45.4. par grozījumu izdarīšanu atzītā komersanta sertifikātā pēc Valsts ieņēmumu dienesta iniciatīvas vai par atteikumu izdarīt grozījumus atzītā komersanta sertifikātā.

VII. Noslēguma jautājumi

46. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumus Nr.854 "Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, vienoto atļauju, atzītā komersanta sertifikātu un atzītā nosūtītāja un atzītā saņēmēja statusu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 126.nr.).

47. Komersanti līdz 2012.gada 1.janvārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par tādu vienkāršoto procedūru atļauju atkārtotu izvērtēšanu un pārreģistrāciju, kas izsniegtas līdz 2009.gada 1.janvārim saskaņā ar Komisijas 2008.gada 17.novembra Regulas (EEK) Nr. 1192/2008, ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 2.panta nosacījumiem.

48. Šo noteikumu 8., 9., 10., 11. un 12.punkts stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī.

49. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina un savā mājaslapā internetā publicē tehniskās specifikācijas, kas jāievēro, iesniedzot šo noteikumu 17.1 punktā minēto vietējās muitošanas paziņojumu ievešanas procedūrām, ja tiek izmantota šo noteikumu 14.1 punktā minētā preču uzskaite.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

50. Komersants, kurš saņēmis vienkāršoto procedūru atļauju vietējai muitošanai ievešanas procedūrām, līdz 2016. gada 30. aprīlim preču uzskaites nodrošināšanai ir tiesīgs izmantot esošo preču uzskaiti, ja tā satur šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

51. Komersants, kurš līdz 2014. gada 10. oktobrim saņēmis vienkāršoto procedūru atļauju vietējai muitošanai ievešanas procedūrām, šo noteikumu 14.1 punktā minēto preču uzskaiti sāk izmantot pēc tās saskaņošanas ar Valsts ieņēmumu dienestu.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

52. Ja komersants nenodrošina šo noteikumu 17. un 17.1 punktā minēto prasību izpildi pēc šo noteikumu 50. punktā minētā termiņa beigām, izsniegtā vienkāršoto procedūru atļauja vietējās muitošanas ievešanas procedūrām zaudē spēku.

(MK 30.09.2014. noteikumu Nr.602 redakcijā)

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vienkāršoto deklarēšanu un vietējo muitošanu, atzītā nosūtītāja un atzītā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1048Pieņemts: 16.11.2010.Stājas spēkā: 24.11.2010.Zaudē spēku: 02.08.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 23.11.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
221563
{"selected":{"value":"10.10.2014","content":"<font class='s-1'>10.10.2014.-01.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.10.2014","iso_value":"2014\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2014.-01.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2010","iso_value":"2010\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2010.-09.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.10.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"