Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1011

Rīgā 2010.gada 1.novembrī (prot. Nr.56 1.§)
Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā fiziskajām personām izsniedz, reģistrē un anulē sertifikātu ģeodēzisko, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai (turpmāk – sertifikāts), kā arī kārtību, kādā uz laiku aptur sertifikāta darbību un atjauno tā darbību;

1.2. sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas kārtību;

1.3. sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību;

1.4. (svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236);

1.5. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu ģeodēzisko, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu sertifikāta darbībai.

2. Sertificēšanas institūcija, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk – sertificēšanas institūcija), izsniedz fiziskai personai sertifikātu, ja tā ir izpildījusi šo noteikumu prasības.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

3. Sertificēšanas institūcijai ir tiesības saņemt samaksu par tās sniegtajiem pakalpojumiem.

II. Sertificēšanas pārbaude un sertifikāta izsniegšana

4. Fiziskā persona var pretendēt uz sertifikāta saņemšanu:

4.1. ģeodēzisko darbu veikšanai (tai skaitā topogrāfisko, inženierģeodēzisko, ģeodēzisko tīklu ierīkošanas darbu veikšanai), ja tā ir ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm un tai ir vismaz divu gadu pieredze ģeodēziskajos darbos pēdējo piecu gadu laikā;

4.2. zemes ierīcības darbu veikšanai, ja tā ir ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā, kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm vai ar projektēšanu saistītā specialitātē vai nozarē (piemēram, teritorijas plānotājs, arhitekts) un tai ir vismaz divu gadu pieredze teritorijas plānošanā, zemes ierīcībā vai detālplānojumu izstrādē pēdējo piecu gadu laikā;

4.3. zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, ja tā ir ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, zemes pārvaldībā, kartogrāfijā vai kādā no būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarēm un tai ir vismaz divu gadu pieredze zemes kadastrālajā uzmērīšanā pēdējo piecu gadu laikā.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

4.1 Pieredzi iegūst, pēc atbilstošas izglītības iegūšanas pildot mērnieka palīga pienākumus pie attiecīgajā jomā sertificētas personas. Pēc pieredzes iegūšanas termiņa beigām sertificētā persona izsniedz attiecīgā mērnieka palīga raksturojumu un rekomendāciju sertificēšanas institūcijai.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

4.2 Mērnieka palīga apmācību var veikt attiecīgajā jomā sertificēta persona, kuras praktiskā darba pieredze ir ne mazāka kā pieci gadi no pirmreizējā sertifikāta saņemšanas attiecīgajā jomā.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

5. Fiziskā persona nevar pretendēt uz sertifikāta saņemšanu:

5.1. divus gadus pēc attiecīgā sertifikāta anulēšanas, ja tas anulēts par profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

5.2. ja tai attiecīgais sertifikāts par profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem ir anulēts trīs reizes.

6. Fiziskā persona, kura vēlas iegūt sertifikātu (turpmāk – pretendents), iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu sertifikāta saņemšanai, norādot sertifikātu, uz kuru pretendē, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un sertificēšanas institūcijas mājaslapā internetā publicējamo kontaktinformāciju (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, kontaktadrese un profesionālās darbības reģions). Pretendents iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. profesionālās darbības aprakstu (CV) (1.pielikums);

6.2. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;

6.3. darba pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju (piemēram, veikto darbu sarakstu, darba līgumu, raksturojumu un rekomendāciju);

6.4. divas fotogrāfijas (3 x 4 cm).

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

7. Sertificēšanas institūcija:

7.1. izskata iesniegumu sertifikāta saņemšanai un izvērtē tam pievienotos dokumentus;

7.2. ja nepieciešams, ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums sertifikāta saņemšanai, pretendentam pieprasa papildu informāciju;

7.3. atbilstoši šo noteikumu 4. un 5.punktam izvērtē, vai pretendents ir tiesīgs pretendēt uz sertifikāta saņemšanu;

7.4. mēneša laikā pēc šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu un 7.2.apakšpunktā minētās papildu informācijas saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem, paziņojot to pretendentam:

7.4.1. lēmumu par pretendenta uzaicināšanu uz sertificēšanas pārbaudi, norādot sertificēšanas pārbaudes norises vietu un laiku;

7.4.2. lēmumu par atteikumu uzaicināt pretendentu uz sertificēšanas pārbaudi un izsniegt sertifikātu, norādot pamatotu atteikuma iemeslu.

8. Sertificēšanas institūcija ne retāk kā reizi mēnesī organizē sertificēšanas pārbaudi. Sertificēšanas pārbaudi neorganizē, ja nav pieteicies neviens pretendents.

9. Sertificēšanas pārbaude ir eksāmens, kas sastāv no testa ar 30 jautājumiem katrā jomā, kurā pretendents vēlas saņemt sertifikātu, un praktiskā pārbaudījuma. Eksāmena testa daļu vienā jomā, kurā pretendents vēlas saņemt sertifikātu, kārto 60 minūtes. Praktiskais pārbaudījums atkarībā no darbu veida, kurā fiziskā persona pretendē uz sertifikātu, ietver pretendenta lauka un kamerālo vai kamerālo praktisko zināšanu pārbaudi, piemēram, zināšanas par mērniecības instrumentiem, uzmērīšanas gājienu veidošanu, objektu uzmērīšanu, iepriekš zināmu koordinātu atrašanu, zemes vienību projektēšanu, mērniecības dokumentu sagatavošanu, kā arī ģeodēzisko mērījumu aprēķinu dokumentiem. Praktisko pārbaudījumu kārto vismaz 120 minūtes.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

10. Pirms sertificēšanas pārbaudes kārtošanas pretendents uzrāda personu apliecinošu dokumentu un sertificēšanas institūcija pārliecinās par pretendenta personas identitāti.

11. Sertificēšanas pārbaudes jautājumus un atbildes sagatavo sertificēšanas institūcija un saskaņo tās ar augstākajām izglītības iestādēm, kurās ir akreditēta mācību programma zemes ierīcības specialitātē, attiecīgajā būvzinātnes ģeodēzijas specialitātē vai zemes pārvaldības specialitātē.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

12. Sertificēšanas pārbaudes jautājumi un atbildes nav publiski pieejami.

13. Sertificēšanas pārbaudes jautājumus iedala šādās grupās, kur katrā jautājumu grupā ir vismaz 60 jautājumu (izņemot šo noteikumu 13.2. un 13.7.apakšpunktā minētās grupas, kurās ir vismaz 30 jautājumu):

13.1. elementārā ģeodēzija (ietverti jautājumi par ģeodēziskajiem mērījumiem, datu apstrādi, novērtējumu un kļūdām, uzmērīšanas metodēm, tai skaitā globālās navigācijas satelītu sistēmas (turpmāk – GNSS) metodēm, ģeodēziskajiem instrumentiem, tai skaitā GNSS instrumentiem, tiešo un pretējo ģeodēzijas uzdevumu, Latvijas 1992.gada ģeodēzisko koordinātu sistēmu, Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmu, ģeodēzisko tīklu veidošanu un uzbūvi);

13.2. augstākā ģeodēzija (ietverti jautājumi par zemes elipsoīdu, tā parametriem un vienādojumu, tā attēlošanu uz plaknes, meridiāna tuvināšanos, izlieces redukciju pēc Gausa-Krīgera, koordinātu plaknēm, topogrāfisko karšu sistēmām, koordinātu pārrēķiniem kvaziģeocentriskā telpā, Zemes smaguma spēku, svērteņa līnijas nolieci, starptautiskiem ģeodēziskiem tīkliem, koordinātu, gravimetrisko un augstumu sistēmu definēšanu un piemērošanu, Zemes garozas kustībām);

13.3. normatīvie akti ģeodēzijas jomā (ietverti jautājumi par normatīvo aktu prasībām topogrāfiskās uzmērīšanas jomā, inženierģeodēzijas jomā, būvniecības normatīviem un būvju elementu raksturlielumu ģeodēzisku noteikšanu);

13.4. zemes vienību robežu projektēšana un zemes izmantošanas ilgtspējība (ietverti jautājumi par minimālajām un optimālajām zemes platībām, platības noteiktību, apbūves blīvumu, robežu konfigurāciju (izdevīgumu), piekļuves iespējām, teritorijas ilgtspējīgas izmantošanas iespējām, zemes konsolidāciju, robežu taisnošanu (regulēšanu), inženierkomunikāciju risinājumiem);

13.5. normatīvie akti zemes ierīcības jomā (ietverti jautājumi par zemes ierīcības projekta noformēšanu un saturu, servitūtiem, zemes lietošanas veidiem, zemes vienības pirmsreģistrāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, aizsargjoslām un citiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem, to noteikšanas kārtību);

13.6. normatīvie akti zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā (ietverti jautājumi par zemes robežu apsekošanu, atjaunošanu, noteikšanu, zemes robežu plāna, apgrūtinājumu plāna un situācijas plāna sastādīšanu, servitūtiem un zemes lietošanas veidiem, aizsargjoslām un citiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem, to noteikšanas kārtību);

13.7. Nekustamā īpašuma valsts kadastrs (ietverti jautājumi par kadastra objektu identifikācijas sistēmu, zemes kadastrālās uzmērīšanas datiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un dokumentiem, kas nepieciešami, lai veiktu kadastra objekta reģistrāciju vai datu aktualizāciju par nekustamo īpašumu).

14. Sertificēšanas pārbaude ir nokārtota, ja pretendents ir sniedzis vismaz 25 pareizas atbildes un sekmīgi izpildījis praktiskā pārbaudījuma uzdevumus.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

15. Sertificēšanas pārbaudē:

15.1. ģeodēzisko darbu sertifikāta saņemšanai ir iekļauti:

15.1.1. vismaz 10 jautājumi no jautājumu grupas elementārās ģeodēzijas jomā;

15.1.2. vismaz pieci jautājumi no jautājumu grupas augstākās ģeodēzijas jomā;

15.1.3. vismaz 10 jautājumi no jautājumu grupas par normatīvo aktu prasībām ģeodēzijas jomā;

15.2. zemes ierīcības darbu sertifikāta saņemšanai ir iekļauti:

15.2.1. vismaz 10 jautājumi no jautājumu grupas par zemes vienību robežu projektēšanu un ilgtspējīgu zemes izmantošanu;

15.2.2. vismaz 10 jautājumi no jautājumu grupas par normatīvo aktu prasībām zemes ierīcības jomā;

15.3. zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu sertifikāta saņemšanai ir iekļauti:

15.3.1. vismaz 10 jautājumi no jautājumu grupas elementārās ģeodēzijas jomā;

15.3.2. vismaz 10 jautājumi no jautājumu grupas par normatīvo aktu prasībām zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā;

15.3.3. vismaz pieci jautājumi no jautājumu grupas par Nekustamā īpašuma valsts kadastru.

16. Pretendents ir tiesīgs saņemt sertifikātu, ja viņš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir nokārtojis sertificēšanas pārbaudi.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

17. Sertificēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc sertificēšanas pārbaudes pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, ja sertificēšanas pārbaude ir nokārtota, vai par atteikumu izsniegt sertifikātu un paziņo pretendentam par sertificēšanas pārbaudes rezultātiem.

18. Pretendents, kurš nav nokārtojis sertificēšanas pārbaudi, to var kārtot atkārtoti. Pēc sertificēšanas pārbaudes beigām pretendentam ir tiesības sertificēšanas institūcijā iepazīties ar eksāmena jautājumiem, uz kuriem sniegtas nepareizas atbildes, un to pareizajām atbildēm, kā arī ar neizpildītajiem praktiskā pārbaudījuma uzdevumiem un to risinājumiem. Ja pretendents atkārtoti nenokārto sertificēšanas pārbaudi, sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt sertifikātu.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

19. Ja pretendents noteiktajā laikā nav ieradies uz sertificēšanas pārbaudi un vismaz vienu dienu pirms sertificēšanas pārbaudes nav lūdzis sertificēšanas institūcijai noteikt citu sertificēšanas pārbaudes laiku, uzskatāms, ka pretendents sertificēšanas pārbaudi nav nokārtojis.

20. Lēmumu par ģeodēzisko darbu sertifikāta izsniegšanas atteikumu var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā. Lēmumu par zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertifikāta izsniegšanas atteikumu var apstrīdēt Valsts zemes dienestā. Aizsardzības ministrijas vai Valsts zemes dienesta lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. Sertifikātam piešķir unikālu numuru, ko veido burtu sērija un kārtas numurs pieaugošā secībā, sākot ar cipariem "0001", nelietojot atstarpes vai citus simbolus, piemēram, AC0001. Burtu sēriju veido divi lielie latīņu alfabēta burti, kur pirmais burts apzīmē sertificēšanas institūciju, otrais – sertifikāta veidu. Sertificēšanas institūciju apzīmē ar lielo burtu "A". Ja ir vairākas sertificēšanas institūcijas, tās savstarpēji vienojas par apzīmējuma burtu, lai tas neatkārtotos. Nākamā sertificēšanas institūcija tiek apzīmēta ar lielo burtu "B", "C" un citiem lielajiem burtiem alfabētiskā secībā. Sertifikāta veidu apzīmē:

21.1. zemes ierīcības darbu veikšanai – ar lielo burtu "A";

21.2. zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai – ar lielo burtu "B";

21.3. ģeodēzisko darbu veikšanai – ar lielo burtu "C".

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

22. Anulēta sertifikāta numuru atkārtoti nepiešķir.

23. Ja sertifikāts nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts, sertificētajai personai izsniedz dublikātu. Bojāto sertifikātu sertificētā persona nodod sertificēšanas institūcijai.

24. Sertifikāta darbības termiņš ir pieci gadi.

25. Ja sertificēšanas institūcija beidz pastāvēt (turpmāk – likvidētā sertificēšanas institūcija), tā rakstiski informē visas sertificētās personas, kurām tā izsniegusi sertifikātu, un sertificētās personu lietu, kā arī attiecīgo reģistra informāciju nodod citai sertificēšanas institūcijai, kurā sertificētā persona nolēmusi pārreģistrēties (turpmāk – jaunā sertificēšanas institūcija). Sertificētā persona divu mēnešu laikā pēc minētās informācijas saņemšanas no likvidētās sertificēšanas institūcijas iesniedz jaunajā sertificēšanas institūcijā iesniegumu par pārreģistrēšanos, vienlaikus rakstiski par to informējot likvidēto sertificēšanas institūciju.

26. Jaunā sertificēšanas institūcija mēneša laikā pēc iesnieguma par pārreģistrēšanos saņemšanas pārreģistrē sertificēto personu un izsniedz tai atbilstošu sertifikātu saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu, kā sertifikāta darbības termiņu norādot sertificētajai personai iepriekš izsniegtajā sertifikātā norādīto darbības termiņu. Likvidētās sertificēšanas institūcijas izsniegtais sertifikāts ir spēkā līdz brīdim, kad sertificētā persona saņem jaunās sertificēšanas institūcijas izsniegto sertifikātu, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus no dienas, kad saņemta informācija par sertificēšanas institūcijas likvidāciju.

III. Sertifikāta darbības termiņa pagarināšana

27. Sertificētā persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Sertificēšanas institūcija, izvērtējot iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu un sertificēto personu uzraudzības rezultātus, kas iegūti šo noteikumu VI nodaļā norādītajā kārtībā, līdz sertifikāta darbības termiņa beigām pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu vai par atteikumu to pagarināt un attiecīgo lēmumu paziņo sertificētajai personai.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

28. Sertifikāta darbības termiņu pagarina, ja:

28.1. sertificēšanas institūcija ir saņēmusi sertificētās personas iesniegumu par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu;

28.2. (svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236);

28.3. sertifikāta darbības termiņam beidzoties, tā darbība nav apturēta uz laiku. Ja sertifikāta darbība ir apturēta uz laiku, sertifikāta darbības termiņu pagarina pēc tā darbības apturēšanas beigām;

28.4. sertificētā persona katru gadu sertifikāta darbības termiņā ir veikusi vismaz divus darbus sertificētajā jomā vai sertifikāta darbības apturēšanas laikā (kas veikta saskaņā ar sertificētās personas lūgumu) vismaz uz vienu gadu ir veikusi vismaz divus darbus sertificētajā jomā pēdējo 36 mēnešu laikā;

28.5. sertificētā persona ir apmeklējusi augstskolu, profesionālo organizāciju un valsts iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursus ne mazāk kā 40 akadēmisko stundu apjomā piecu gadu laikā.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

28.1 Kvalifikācijas paaugstināšanas kursu sarakstu mērnieku profesionālā organizācija publicē savā tīmekļvietnē.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

29. Sertifikāta darbības termiņu pagarina uz pieciem gadiem.

30. Sertificēšanas institūcija izsniedz sertificētajai personai sertifikātu (2.pielikums) piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu. Pagarinot sertifikāta darbības termiņu, sertifikāta numuru nemaina, un sertifikāts ir derīgs ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta darbības termiņa beigām.

IV. Sertifikāta reģistrācija Ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistrā

31. Informāciju par izsniegtajiem sertifikātiem sertificēšanas institūcija reģistrē Ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertificēto personu reģistrā (turpmāk – reģistrs). Reģistru izveido un uztur sertificēšanas institūcija.

32. Ja vienlaikus pastāv vairākas sertificēšanas institūcijas, katra sertificēšanas institūcija savā mājaslapā internetā ievieto saites uz pārējo sertificēšanas institūciju mājaslapās internetā ievietoto reģistra informāciju.

33. Reģistra informācija ir publiski pieejama.

34. Aktuālākā šo noteikumu 35.punktā (izņemot 35.3. un 35.6.apakšpunktu) minētā reģistra informācija ir pieejama sertificēšanas institūcijas mājaslapā internetā. Šo noteikumu 35.6.apakšpunktā minētā informācija sertificēšanas institūcijas mājaslapā internetā ir pieejama līdz dienai, kad lēmums par sertifikāta anulēšanu ir kļuvis neapstrīdams. Informācija par anulētajiem sertifikātiem un personām, kurām sertifikāts anulēts, sertificēšanas institūcijas mājaslapā internetā nav pieejama.

35. Dienā, kad stājas spēkā viens no šādiem lēmumiem – par sertifikāta izsniegšanu, par sertifikāta anulēšanu, par sertifikāta darbības termiņa pagarināšanu, par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, par atteikumu atjaunot sertifikāta darbību –, vai dienā, kad sertifikāts tiek pārreģistrēts saskaņā ar šo noteikumu 26.punktu, sertificēšanas institūcija reģistrā ievada vai aktualizē šādu informāciju:

35.1. sertifikāta numurs un darbības termiņš;

35.2. sertificētās personas vārds un uzvārds;

35.3. sertificētās personas kontaktinformācija (deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) un personas kods;

35.4. sertifikāta izsniegšanas datums;

35.5. sertifikāta darbības apturēšanas uz laiku sākuma un beigu datums;

35.6. sertifikāta anulēšanas datums;

35.7. sertificēšanas institūcijas nosaukums;

35.8. komersants, pie kura sertificētā persona nodarbināta profesionālās darbības veikšanai;

35.9. atzīme par pašnodarbinātā statusu un (vai) par nodarbinātību pie komersanta;

35.10. sertificētas personas norādītā papildu informācija publicēšanai – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, kontaktadrese un profesionālās darbības reģions.

36. Ja šo noteikumu 35.punktā minētajā informācijā radušās izmaiņas, sertificētā persona mēneša laikā no izmaiņu rašanās dienas par tām rakstiski informē sertificēšanas institūciju. Sertificēšanas institūcija saņemto informāciju nekavējoties ievada reģistrā un atbilstoši šo noteikumu 34.punktam publicē savā mājaslapā internetā.

37. Sertificēšanas institūcija reģistrā saglabā informāciju, kas tiek dzēsta vai aizstāta ar kādu no reģistra ierakstiem.

38. Sertificēšanas institūcija reģistrā ievadīto informāciju glabā pastāvīgi. Ja sertificēšanas institūcija beidz pastāvēt, tā reģistrā esošo informāciju normatīvajos aktos par valsts arhīviem noteiktajā kārtībā nodod glabāšanai Latvijas Nacionālajā arhīvā.

V. Sertifikāta darbības apturēšana uz laiku un anulēšana

39. Ja sertificētās personas profesionālajā darbībā konstatēts profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu vai ētikas pārkāpums, sertificēšanas institūcija atbilstoši pārkāpuma būtībai:

39.1. aptur sertifikāta darbību uz laiku;

39.2. anulē sertifikātu.

40. Sertificēšanas institūcija aptur sertifikāta darbību 10 darbdienu laikā no šādu faktu konstatēšanas brīža:

40.1. uz sešiem mēnešiem, ja sertificētā persona noteiktajā termiņā nav novērsusi pārkāpumus, kas norādīti sertificēšanas institūcijas atzinumā par sertificētas personas izpildītā ģeodēziskā, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darba atbilstību normatīvo aktu prasībām (turpmāk – atzinums) un izdarīti:

40.1.1. sagatavojot un izmantojot valsts vai vietējā ģeodēziskā tīkla informāciju vai veidojot, izlīdzinot un novērtējot uzmērīšanas pamattīkla vai sabiezinošā uzmērīšanas tīkla mērījumu precizitāti un sastādot uzmērīšanas tīkla shēmu;

40.1.2. veicot zemes robežu vai situācijas uzmērīšanu, nodrošinot mērījumu ģeodēzisko izsekojamību un sastādot lauku abrisu;

40.1.3. nodrošinot zemes ierīcības projekta, detālplānojuma vai attiecīgās institūcijas lēmuma par zemes piešķiršanu lietošanā ievērošanu;

40.1.4. veicot zemes robežu apsekošanas, atjaunošanas vai noteikšanas darbus, veicot robežu saskaņošanu vai pieņemot izpildītos zemes robežu ierīkošanas darbus apvidū;

40.1.5. izgatavojot zemes robežu plānu, topogrāfisko plānu vai izpilddokumentāciju neatbilstoši veiktajiem mērījumiem vai bez tiem;

40.1.6. lietas sastāvā neievietojot normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, ja normatīvajos aktos tas ir noteikts;

40.1.7. veicot ģeodēziskos darbus būvobjektā, pārnesot projekta lielumus dabā vai veicot izpilduzmērījumus;

40.1.8. izgatavojot zemes robežu plānu, topogrāfisko plānu vai izpilddokumentāciju neatbilstoši normatīvo aktu normām, tai skaitā elektronisko specifikāciju prasībām;

40.1.9. izstrādājot zemes ierīcības projektu bez visu normatīvajos aktos noteikto saskaņojumu veikšanas;

40.2. uz sešiem mēnešiem, ja elektroniskā veidā sastādītais zemes ierīcības projekts vai topogrāfiskais uzmērījums nav identisks to manuālajām izdrukām;

40.3. uz pieprasījumā norādīto laiku vai, ja tāda nav, uz sešiem mēnešiem, ja to pieprasa tiesībaizsardzības iestāde;

40.4. uz vienu mēnesi, ja sertificētā persona nav izpildījusi šo noteikumu 36. vai 55.punktā minētās prasības;

40.5. līdz krimināllietas izskatīšanas beigām, ja pret sertificēto personu ir ierosināta krimināllieta saistībā ar tās profesionālo darbību.

41. Sertifikāta darbības apturēšanas laikā sertificētā persona nav tiesīga pieņemt jaunus pasūtījumus un veikt darbus jomā, kurā tai ir izsniegts sertifikāts, izņemot darbus, kas saistīti ar konstatēto pārkāpumu novēršanu, un darbus, kuru veikšanai pasūtījumi ir pieņemti līdz lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu spēkā stāšanās dienai un kuru veikšanu ir atļāvusi sertificēšanas institūcija.

42. Sertificētā persona 10 darbdienu laikā no lēmuma par sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku spēkā stāšanās dienas iesniedz sertificēšanas institūcijā nepabeigto darbu sarakstu. Sertificēšanas institūcija izvērtē nepabeigto darbu sarakstu un nosaka darbus, kurus ir atļauts pabeigt. Sertificēšanas institūcija apstiprina minēto sarakstu un izsniedz to sertificētajai personai 10 darbdienu laikā pēc nepabeigto darbu saraksta saņemšanas. Pamatojoties uz apstiprināto sarakstu, sertificētā persona ir tiesīga veikt sarakstā norādītos nepabeigtos darbus.

43. Sertificētā persona var iesniegt sertificēšanas institūcijā iesniegumu ar lūgumu pagarināt atzinumā norādīto pārkāpumu novēršanas termiņu. Sertificēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegumu un pieņem pamatotu lēmumu par pārkāpumu novēršanas termiņa pagarināšanu vai par atteikumu to pagarināt. Minēto lēmumu nosūta sertificētajai personai.

44. Sertificētā persona var iesniegt sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības atjaunošanu. Sertificēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atjauno sertifikāta darbību, ja sertificētā persona ir novērsusi pārkāpumus, kuri bijuši par iemeslu sertifikāta darbības apturēšanai. Attiecīgo lēmumu paziņo sertificētajai personai.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

45. Sertificēšanas institūcija 10 darbdienu laikā pēc šajā punktā minēto faktu konstatēšanas anulē sertifikātu, ja:

45.1. ir saņemts sertificētās personas iesniegums par sertifikāta anulēšanu;

45.2. ir beidzies termiņš, uz kādu tika apturēta sertifikāta darbība, un sertificētā persona nav novērsusi sertificēšanas institūcijas atzinumā norādītos pārkāpumus vai nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina ārpuskārtas kvalifikācijas paaugstināšanas kursu apmeklējumu;

45.3. sertificētā persona sertifikāta saņemšanas un tā pagarināšanas procesā ir apzināti sniegusi nepatiesas ziņas vai citādi apzināti maldinājusi sertificēšanas institūciju;

45.4. sertificētā persona laikā, kad tai piešķirtā sertifikāta darbība ir bijusi apturēta, ir pieņēmusi jaunus pasūtījumus darbu veikšanai;

45.5. sertificētā persona laikā, kad tai piešķirtā sertifikāta darbība ir bijusi apturēta, ir veikusi tādu darbu izpildi, kuri nav norādīti šo noteikumu 42.punktā minētajā sarakstā;

45.6. sertificētā persona atkārtoti divu gadu laikā savā profesionālajā darbībā nav ievērojusi ētikas principus;

45.7. tā divu gadu laikā pēc atzinuma izdošanas ir konstatējusi citā atzinumā norādītu identisku vai dažāda rakstura sertificētās personas izdarītu profesionālo darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu attiecīgajā sertificētajā jomā;

45.8. sertificētā persona pati nav veikusi zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskos darbus, bet ir parakstījusi citu personu sastādītos dokumentus par veiktajiem darbiem kā šo darbu izpildītājs;

45.9. ir stājies spēkā notiesājošs spriedums, ar kuru sertificētā persona ir atzīta par vainīgu tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kas saistīts ar tās profesionālo darbību;

45.10. sertificētā persona apzināti nesniedz sertificēšanas institūcijai informāciju par savu profesionālo darbību, ko minētā institūcija pieprasa atbilstoši normatīvajiem aktiem;

45.11. sertificētā persona ir veikusi valsts vai vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēzisko punktu ierīkošanu, neievērojot normatīvo aktu prasības;

45.12. ir atklājušies fakti, ka sertificētā persona neatbilst šo noteikumu 16.punktā minētajām prasībām;

45.13. sertificēšanas institūcija ir saņēmusi dokumentus, kas apstiprina sertificētās personas nāvi.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

46. Lēmumu par ģeodēzisko darbu sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību vai atteikumu pagarināt sertifikāta darbības termiņu var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā. Lēmumu par zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību vai atteikumu pagarināt sertifikāta darbības termiņu var apstrīdēt Valsts zemes dienestā. Aizsardzības ministrijas vai Valsts zemes dienesta lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

47. Sertificētā persona anulēto sertifikātu nekavējoties pēc lēmuma par sertifikāta anulēšanu spēkā stāšanās nodod sertificēšanas institūcijai.

V1. Sertifikāta darbības apturēšana uz laiku, pamatojoties uz sertificētās personas lūgumu

(Nodaļa MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

47.1 Sertificētā persona var lūgt apturēt sertifikāta darbību uz laiku līdz diviem gadiem, iesniedzot sertificēšanas institūcijā iesniegumu par sertifikāta darbības apturēšanu. Iesniegumā sertificētā persona apliecina, ka pieņemto pasūtījumu un ar konstatēto pārkāpumu novēršanu saistīto darbu izpilde tiks nodrošināta vai attiecīgie darbi tiks nodoti izpildei citai šajā jomā sertificētai personai, un norāda šīs sertificētās personas vārdu, uzvārdu un sertifikāta reģistrācijas numuru.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

47.2 Sertificēšanas institūcija, pamatojoties uz sertificētās personas iesniegumu, pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa apturēšanu uz iesniegumā minēto laiku un attiecīgo lēmumu paziņo sertificētajai personai.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

47.3 Sertifikāta darbības apturēšanas laikā sertificētā persona nav tiesīga pieņemt jaunus pasūtījumus un veikt darbus jomā, kurā tai ir izsniegts sertifikāts.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

47.4 Sertificētā persona var lūgt atjaunot sertifikāta darbību pirms sertificēšanas institūcijas lēmumā noteiktā sertifikāta darbības apturēšanas termiņa. Sertificēšanas institūcija, pamatojoties uz sertificētās personas iesniegumu, pieņem lēmumu par sertifikāta darbības termiņa atjaunošanu un attiecīgo lēmumu paziņo sertificētajai personai.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

47.5 Šajā nodaļā minētos lēmumus apstrīd un pārsūdz šo noteikumu 46. punktā minētajā kārtībā.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

VI. Sertificēto personu uzraudzība

48. Sertificēto personu profesionālās darbības uzraudzību veic sertificēšanas institūcija:

48.1. izskatot iesniegumus (sūdzības) par sertificētās personas profesionālo darbību;

48.2. plānveidīgi – piecu gadu periodā pārbaudot vismaz trīs sertificētās personas veiktos zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskos darbus katrā sertificētajā jomā. Plānveidīgi pārbaudāmo darbu skaitā neiekļauj darbus, kas pārbaudīti šo noteikumu 48.1. apakšpunktā minētajā gadījumā. Ja sertificētā persona veikusi mazāk par trim zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskajiem darbiem, sertificēšanas institūcija pārbauda visus veiktos darbus. Pārbaudāmos darbus pēc nejaušības principa izvēlas no šo noteikumu 55. punktā minētā saraksta. Katram izvēlētajam darbam pārbauda tehnisko dokumentāciju un veic pārbaudi apvidū. Pārbaudi apvidū veic ar neatkarīgiem mērījumiem pret skaidri noteiktiem situācijas elementiem un apvidus objektiem, tostarp pret robežzīmēm;

48.3. izvērtējot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par sertificētās personas profesionālajā darbībā pieļautām kļūdām;

48.4. nodrošinot papildu pārbaudes, ja sertificētās personas darbībā tiek konstatēti riski (saņemto sūdzību skaits un citu iestāžu informācija) vai neraksturīgi liels veikto darbu apjoms. Šādos gadījumos papildus pārbaudāmo darbu apjomu palielina, ņemot vērā kopējo pārbaudes periodā veikto darbu apjomu vai konstatēto risku skaitu.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

49. Sertificēšanas institūcijai, izskatot sūdzību vai plānveidīgi pārbaudot sertificētās personas profesionālo darbību, ir tiesības:

49.1. pieprasīt, lai sertificētā persona iesniedz sertificēšanas institūcijā izvērtēšanai izskatāmās lietas tehnisko dokumentāciju (oriģinālu vai apstiprinātu kopiju);

49.2. pieprasīt sertificētajai personai citus ar izskatāmo lietu saistītos dokumentus un atzinuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju;

49.3. pieprasīt kompetentajām valsts un pašvaldību iestādēm informāciju par sertificētās personas profesionālo darbību;

49.4. pieprasīt, lai Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra veic ģeodēzisko mērījumu rezultātu ekspertīzi;

49.5. pieprasīt, lai sertificētā persona sniedz skaidrojumus par izskatāmo lietu;

49.6. veikt tehniskās dokumentācijas pārbaudi, tai skaitā apvidū pārbaudīt, vai tehniskā dokumentācija atbilst faktiskajai situācijai, un, ja nepieciešams, veikt ģeodēzisko mērījumu kontroli;

49.7. uzaicināt sertificēto personu piedalīties šo noteikumu 49.6.apakšpunktā minētajā pārbaudē apvidū;

49.8. uzraudzības nolūkos Valsts zemes dienesta arhīva telpās bez maksas iepazīties ar Valsts zemes dienesta rīcībā esošajām zemes kadastrālās uzmērīšanas lietām;

49.9. uzdot sertificētajai personai par pienākumu piedalīties apmācībās par tēmām, kas saistītas ar pārbaudēs konstatētajām kļūdām;

49.10. atrasties pārbaudāmajā zemes vienībā vai zemes vienības daļā un zemes vienībā vai zemes vienības daļā, kas robežojas ar to.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1469; MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

50. Ģeodēzisko darbu rezultātu ekspertīzi pēc pieprasījuma veic Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra Ģeotelpiskās informācijas likumā noteiktajā kārtībā. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra sniedz ekspertīzes atzinumu, kas izmantojams sertificēšanas institūcijas atzinuma sagatavošanai.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1469)

51. Sertificētajai personai ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 49.1., 49.2. un 49.5.apakšpunktā minēto pieprasījumu saņemšanas sniegt sertificēšanas institūcijai nepieciešamo informāciju vai – lēmuma apstrīdēšanas gadījumā – Aizsardzības ministrijai vai Valsts zemes dienestam nepieciešamo informāciju.

52. Sertificēšanas institūcija pēc sertificētas personas izpildītā ģeodēziskā, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darba pārbaudes sagatavo atzinumu un izsniedz to sertificētajai personai.

53. Sertificētā persona pēc atzinuma saņemšanas sertificēšanas institūcijas noteiktajā termiņā novērš atzinumā norādītos pārkāpumus.

54. Sertificētajai personai ir pienākums pēc sertificēšanas institūcijas atzinumā norādīto pārkāpumu novēršanas paziņot sertificēšanas institūcijai par norādīto pārkāpumu novēršanu vai neiespējamību tos novērst, pievienojot to apliecinošus dokumentus. Sertificēšanas institūcijai ir pienākums:

54.1. pārbaudīt, vai atzinumā norādītie pārkāpumi ir novērsti;

54.2. uzdot sertificētajai personai neatkarīgi no tā, vai ir novērsts pārkāpums, apmeklēt ārpuskārtas kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. Sertifikācijas institūcija norāda apmācību tēmu, termiņu un minimālo apjomu.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

55. Sertificētā persona katru gadu līdz 1.februārim sertificēšanas institūcijā iesniedz šādus dokumentus:

55.1. izpildīto (pabeigto) zemes ierīcības darbu sarakstu par iepriekšējo gadu. Sarakstā norāda:

55.1.1. darba pabeigšanas datumu;

55.1.2. darba izpildē tieši iesaistītās personas;

55.1.3. kadastra apzīmējumu zemes vienībai, kurā veikti zemes ierīcības darbi;

55.1.4. adresi vai īpašuma nosaukumu;

55.2. izpildīto (pabeigto) zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu sarakstu par iepriekšējo gadu. Sarakstā norāda:

55.2.1. darba pabeigšanas datumu;

55.2.2. darba izpildē tieši iesaistītās personas;

55.2.3. kadastra apzīmējumu zemes vienībai, kurā veikta zemes kadastrālā uzmērīšana;

55.2.4. adresi vai īpašuma nosaukumu;

55.3. izpildīto (pabeigto) ģeodēzisko darbu sarakstu par iepriekšējo gadu. Sarakstā norāda:

55.3.1. darba pabeigšanas datumu;

55.3.2. darba izpildē tieši iesaistītās personas;

55.3.3. objekta nosaukumu, numuru vai adresi;

55.3.4. kadastra apzīmējumu zemes vienībai, kurā veikti ģeodēziskie darbi (ja ir vairāki apzīmējumi, neatkarīgi no darba veida norāda tikai vienu kadastra apzīmējumu);

55.4. civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

56. Ja šo noteikumu 55.punktā minētie dokumenti ir jau iesniegti un tajos nav veiktas izmaiņas, sertificētā persona tos atkārtoti neiesniedz un par to rakstiski informē sertificēšanas institūciju.

(Grozīts ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

57. Sertificēšanas institūcija uzrauga tikai tās sertificētās personas, kurām tā izsniegusi sertifikātu.

VII. Valsts nodevas likme un valsts nodevas maksāšanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

58. (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

59. (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

60. (Svītrots ar MK 04.06.2019. noteikumiem Nr. 236)

VIII. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtība

61. Apdrošināšanas objekts ir sertificētās personas civiltiesiskā atbildība par tās nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kas radušies sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības dēļ ģeodēzisko, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes laikā vai pēc to izpildes.

62. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā paredz sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības vai nolaidības dēļ radīto zaudējumu atlīdzināšanu. Tie ir tiešie zaudējumi, kas nodarīti trešajai personai sakarā ar kaitējumu tās veselībai vai dzīvībai vai sakarā ar trešajām personām piederošās mantas bojājumiem vai bojāeju, kā arī citi tiešie zaudējumi, kuri nodarīti trešajai personai, bet neizriet no trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarītā kaitējuma vai trešās personas mantai nodarītā bojājuma vai bojāejas.

63. Sertificētā persona civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu slēdz pirms ģeodēzisko, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzsākšanas. Ja sertificētās personas civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta, ģeodēziskos, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus veikt nedrīkst.

64. Ja sertificētās personas civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta un ir veikti ģeodēziskie, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbi, kuru dēļ trešajai personai ir radušies zaudējumi, sertificētā persona tos pilnībā atlīdzina.

65. Pēc civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošinātājs kopā ar apdrošināšanas polisi apdrošinājuma ņēmējam izsniedz apliecinātas polises kopijas, kuras apdrošinājuma ņēmējs iesniedz sertificēšanas institūcijā.

66. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu noslēdz par konkrētu objektu vai uz noteiktu termiņu par visiem ģeodēziskajiem, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem.

IX. Civiltiesiskās apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits

67. Noslēdzot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par konkrētu objektu, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 100 % no līgumā (līgumos) noteiktās summas, kas noslēgts (noslēgti) starp sertificēto personu un pasūtītāju par ģeodēzisko, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanu konkrētajā objektā.

68. Noslēdzot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu uz gadu par visiem ģeodēziskajiem, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 14 229 euro.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1469; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

69. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai sertificētās personas pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma minimālo atbildības limitu iepriekšējā apmērā.

X. Noslēguma jautājumi

70. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumus Nr.734 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 177.nr.; 2008, 42.nr.; 2009, 205.nr.).

71. Pretendentam, kurš veicis ģeodēziskos, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus vai to kontroli, pamatojoties uz darba attiecībām ar komersantu, kam izsniegta licence ģeodēzisko (tai skaitā topogrāfisko) darbu, zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai mērniecības darbu veikšanai, par attiecīgā darba pieredzi atbilstoši šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 81.1., 81.2., 82.2., 82.3., 83.1., 83.2. un 83.3.apakšpunktam uzskata darba attiecību ilgumu ar licencēto personu.

72. Pretendentam, kurš veicis zemes ierīcības, zemes kadastrālās uzmērīšanas vai ģeodēziskos darbus, pamatojoties uz licenci ģeodēzisko (tai skaitā topogrāfisko) darbu, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai, kā arī tā licencētās komercsabiedrības valdes loceklim un struktūrvienības vadītājam par attiecīgā darba pieredzi atbilstoši šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 81.1., 81.2., 82.2., 82.3., 83.1., 83.2. un 83.3.apakšpunktam uzskata licences darbības termiņu.

73. Pretendentam, kurš Valsts zemes dienestā veicis zemes kadastrālajā uzmērīšanā licencēto un sertificēto personu uzraudzību, par darba pieredzi atbilstoši šo noteikumu 4.2., 83.1., 83.2. un 83.3.apakšpunktam uzskata attiecīgajā amatā nostrādāto laiku.

74. Pretendentam, kurš, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldību iestādē, veicis darbus, kas saistīti ar zemes kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcību vai ģeodēziskajiem darbiem, par darba pieredzi atbilstoši šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 81.1., 81.2., 82.2., 82.3., 83.1., 83.2. un 83.3.apakšpunktam uzskata attiecīgajā amatā nostrādāto laiku.

75. Pretendentam, kurš sertificēšanas institūcijā veicis sertificēto personu uzraudzību, par darba pieredzi atbilstoši šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.3., 81.1., 81.2., 82.2., 82.3., 83.1., 83.2. un 83.3.apakšpunktam uzskata attiecīgajā amatā nostrādāto laiku.

76. Zvērināti mērnieki, kuriem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir bijusi izsniegta licence vai sertifikāts mērniecības, ģeodēzisko, topogrāfisko vai zemes ierīcības darbu veikšanai, pēc tā darbības termiņa beigām var pretendēt uz attiecīgā sertifikāta saņemšanu, nokārtojot sertifikācijas pārbaudi atbilstoši šo noteikumu prasībām.

77. Valsts zemes dienests, veicot zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu uzraudzību attiecībā uz komersantiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmuši licenci zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas (mērniecības) darbu veikšanai (turpmāk – licencētās personas), līdz 2010.gada 31.decembrim īsteno šādus pienākumus un tiesības:

77.1. pienākumi:

77.1.1. izskatīt licencēto personu iesniegumus;

77.1.2. izskatīt personas iesniegumu par licencētas personas veikto zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu atbilstību zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas prasībām un sniegt konstatējošu atzinumu par pārkāpumiem;

77.2. tiesības:

77.2.1. pieņemt lēmumu par licences anulēšanu, ja komersants:

77.2.1.1. ir pārtraucis darba attiecības ar darbinieku un minētā iemesla dēļ vienai ceturtajai daļai no komersanta nodarbinātajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbā nav augstākās izglītības zemes ierīcībā vai ģeodēzijā vai nav piecu gadu darba pieredzes zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos vai ir sniedzis Valsts zemes dienestam nepatiesas ziņas, vai citādi to maldinājis;

77.2.1.2. 10 dienu laikā pēc zemes robežu strīda rašanās neiesniedz pieteikumu Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas zemes robežu strīdu komisijai vai nepamatoti atsauc iesniegto pieteikumu un par to zemes robežu strīdā iesaistītā persona ir iesniegusi sūdzību;

77.2.2. pārbaudīt licencētās personas sniegto ziņu patiesumu vai, ja nepieciešams, bez maksas iegūt papildu informāciju no valsts reģistriem;

77.2.3. veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudi, izdarīt kontrolmērījumus, uzaicināt licencēto personu piedalīties zemes vienības robežu apskatē un kontrolmērījumu veikšanā, pasūtīt citai sertificētajai vai licencētajai personai kontrolmērījumu veikšanu, kā arī pieprasīt, lai licencētā persona 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz paskaidrojumus, dokumentus un citu informāciju, kas nepieciešama zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pārbaudei.

78. Valsts zemes dienests līdz 2010.gada 31.decembrim pārbauda un uzkrāj informāciju par personām, kuras ir nodarbinājusi licencētā persona un par kuru izpildītajiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem Valsts zemes dienests ir sniedzis atzinumu.

79. Līdz 2009.gada 31.decembrim uzsāktās pārbaudes par licencēto personu profesionālo darbību, kā arī personu iesniegumu izskatīšanu, uzsākto licenču anulēšanu vai apturēšanu Valsts zemes dienests veic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kuras bija spēkā iesnieguma saņemšanas dienā vai, ja administratīvā lieta nav uzsākta uz iesnieguma pamata, dienā, kad tika uzsākta administratīvā lieta par licences anulēšanu vai apturēšanu uz laiku.

80. Sertifikāti ģeodēziskajos darbos (topogrāfijā, būvdarbu ģeodēzijā un ģeodēziskajos pamatdarbos), kurus līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izsniegusi sertificēšanas institūcija, kura akreditēta likumā "Par atbilstības novērtēšanu" minētajā nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši valsts standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" noteiktajām prasībām, ir derīgi līdz to darbības termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.martam. Ja līdz 2011.gada 1.februārim sertificēšanas institūcija ir saņēmusi sertificētās personas iesniegumu par sertifikāta pārreģistrēšanu, tā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pielīdzina pārreģistrējamā sertifikāta izglītības, pieredzes un sertificēšanas pārbaudes prasības tā ģeodēzisko darbu sertifikāta saņemšanas prasībām, uz kuru veic pārreģistrāciju. Sertifikātu pārreģistrē, ja prasības ir pielīdzināmas. Sertifikātu pārreģistrējot, izsniedz jaunu sertifikātu atbilstoši šo noteikumu 21.punktam.

81. Fiziskā persona sertifikātu ģeodēzisko darbu veikšanai var saņemt pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un sertificēšanas pārbaudes sekmīgas nokārtošanas līdz 2014.gada 31.decembrim, ja tā ir ieguvusi:

81.1. vismaz vidējo profesionālo izglītību, kas saistīta ar zemes uzmērīšanu, un nepārtrauktu darba pieredzi ģeodēziskajos darbos pēdējo triju gadu laikā;

81.2. augstāko izglītību, kas ietver ģeodēzijas priekšmetu apguvi, un nepārtrauktu darba pieredzi ģeodēziskajos darbos pēdējo triju gadu laikā.

82. Fiziskā persona sertifikātu zemes ierīcības darbu veikšanai var saņemt pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un sertificēšanas pārbaudes sekmīgas nokārtošanas līdz 2014.gada 31.decembrim, ja tā ir ieguvusi:

82.1. augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, ģeogrāfijā, kartogrāfijā, kādā būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarē vai citā ģeodēzijas specialitātē;

82.2. augstāko izglītību specialitātē vai nozarē, kas ir saistīta ar projektēšanu (piemēram, pilsētplānotājs, arhitekts), un tai ir pieredze teritorijas plānošanā vismaz pēdējā gada laikā;

82.3. augstāko izglītību un nepārtrauktu darba pieredzi zemes ierīcībā pēdējo triju gadu laikā.

83. Fiziskā persona sertifikātu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai var saņemt pēc nepieciešamo dokumentu iesniegšanas un sertificēšanas pārbaudes sekmīgas nokārtošanas līdz 2014.gada 31.decembrim, ja tā ir ieguvusi:

83.1. vidējo profesionālo izglītību jomā, kas saistīta ar zemes uzmērīšanu, un tai ir nepārtraukta darba pieredze zemes kadastrālajā uzmērīšanā vismaz pēdējo divu gadu laikā;

83.2. augstāko izglītību zemes ierīcībā, ģeodēzijā, ģeogrāfijā, kartogrāfijā, kādā būvzinātnes ģeodēzijas apakšnozarē vai citā ģeodēzijas specialitātē un tai ir vismaz divu gadu pieredze zemes kadastrālajā uzmērīšanā pēdējo piecu gadu laikā;

83.3. augstāko izglītību un tai ir nepārtraukta darba pieredze zemes kadastrālajā uzmērīšanā (mērniecības darbu veikšanā) pēdējo triju gadu laikā.

84. Sertificēšanas institūcijas līdz 2020. gada 1. janvārim pārreģistrē sertifikātus atbilstoši šo noteikumu 21. punktam, nemainot pārreģistrējamā sertifikāta darbības termiņu. Sertificēšanas institūcija laikus, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 2. decembrim paziņo sertificētajai personai par sertifikāta pārreģistrēšanu, iepriekšējā sertifikāta spēka zaudēšanu un sertifikāta darbības termiņu.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

85. Personām, kurām sertifikāti ir izsniegti līdz šo noteikumu 28.5. apakšpunkta spēkā stāšanās brīdim, apakšpunktā minētās prasības piemēro proporcionāli norādītajam nepieciešamajam kvalifikācijas celšanas kursu stundu skaitam gadā, bet ne mazāk kā astoņas akadēmiskās stundas gadā.

(MK 04.06.2019. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1011
Profesionālās darbības apraksta paraugs

Profesionālās darbības CV

Personas dati

Uzvārds, vārds

Adrese

Tālrunis

E-pasts

Dzimšanas datums

Profesionālā joma

Darba pieredze

Laikposms

Darbavietas nosaukums un adrese

Nozare (kuru pārstāv firma)

Profesija vai amats

Galvenie pienākumi

Izglītība

Laikposms

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Piešķirtā izglītības dokumenta nosaukums/
piešķirtā kvalifikācija

Galvenie mācību priekšmeti/
iegūtās profesionālās prasmes

Nozīmīgāko darbu saraksts

Darba joma/galvenie pienākumi

Datums/objekta raksturojums

Kursi un semināri

Rekomendācijas

Papildu informācija

 

   
(datums) (paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1011
Sertifikāta paraugs
Akreditācijas zīme
Sertificēšanas institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un logo (ja ir)

SERTIFIKĀTS

 

DARBU VEIKŠANAI

sertifikāta numurs

Sērija
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sertificētā persona: VĀRDS, UZVĀRDS

Personas kods:

Sertifikāts izsniegts    ______.gada __. ___________

Derīgs līdz                  ______.gada __. ___________

Sertifikāts izsniegts atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumiem Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā".

 
Sertificēšanas institūcijas vadītāja
amats, vārds, uzvārds un paraksts
 

Z.v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" ("Z.v.") neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1011Pieņemts: 01.11.2010.Stājas spēkā: 04.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
220545
{"selected":{"value":"08.06.2019","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.06.2019","iso_value":"2019\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2013","iso_value":"2013\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-20.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.06.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"