Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) importētājs — Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kas piemēro šajā likumā paredzēto pirotehnisko izstrādājumu aprites un uzraudzības prasības (turpmāk — Eiropas Ekonomikas zonas valsts), reģistrēta fiziskā vai juridiskā persona, kura laiž Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgū trešās valsts pirotehniskos izstrādājumus;

11) izņemšana — pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka tirgū tiek piedāvāts pirotehniskais izstrādājums;

2) izplatītājs — piegādes ķēdē iesaistīta fiziskā vai juridiskā persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas piedāvā tirgū pirotehnisko izstrādājumu;

3) laišana tirgū — pirotehniskā izstrādājuma piedāvāšana Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgū pirmo reizi;

4) militārā pirotehnika — speciāli militārajām vajadzībām vai sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai izgatavots pirotehniskais izstrādājums;

5) persona ar speciālām zināšanām — persona, kura ir pilnvarota Latvijas Republikā izmantot F4 kategorijas uguņošanas ierīces, T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus vai P2 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus un rīkoties ar tiem;

51) piedāvāšana tirgū — veicot komercdarbību, pirotehnisko izstrādājumu piegādāšana izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgū par atlīdzību vai bez tās;

6) piemērojamais standarts — Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra regulas Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr. 1673/2006/EK 2.panta 1.punkta "c" apakšpunktā noteiktais saskaņotais standarts;

7) pirotehniskais izstrādājums — izstrādājums, kas satur sprādzienbīstamas vielas vai sprādzienbīstamus vielu maisījumus un paredzēts karstuma, gaismas, skaņas, gāzes, dūmu vai šādu efektu kombinācijas radīšanai ar pašpietiekamu eksotermisku ķīmisku reakciju;

71) pirotehniskā izstrādājuma atsaukšana — pasākums, kas paredzēts, lai saņemtu atpakaļ galalietotājam piedāvāto pirotehnisko izstrādājumu;

8) pirotehnisko izstrādājumu aprite — pirotehnisko izstrādājumu vai to propelentu ražošana, laišana tirgū, ievešana Latvijas Republikā, izvešana no tās, importēšana, eksportēšana, tranzīta darījumu veikšana, pārnēsāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana, iegāde, realizēšana, starpniecības darījumu veikšana, glabāšana, uzskaite, reģistrēšana, marķēšana, izmantošana, izņemšana, iznīcināšana, pirotehnisko pakalpojumu sniegšana;

9) propelents — sprādzienbīstama viela vai sprādzienbīstams vielu maisījums, kas izmantojams pirotehniskā izstrādājuma ražošanai;

10) ražotājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas ražo pirotehnisko izstrādājumu vai kas ir izstrādājusi vai saražojusi pirotehnisko izstrādājumu un laiž to tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;

11) signālierīce — priekšmets vai mehānisms, kas konstruktīvi paredzēts tikai pirotehniska gaismas, skaņas vai dūmu signāla došanai;

12) skatuves pirotehniskie izstrādājumi — pirotehniskie izstrādājumi, kuri paredzēti izmantošanai telpās vai ārpus telpām uz skatuves, tajā skaitā kinofilmu un televīzijas raidījumu veidošanā vai līdzīgiem mērķiem;

13) transportlīdzekļu pirotehniskie izstrādājumi — transportlīdzekļu drošības ierīču komponenti, kas satur pirotehniskas vielas, kuras izmanto, lai aktivizētu šīs vai citas ierīces;

14) uguņošanas ierīce — izklaidei paredzēts pirotehniskais izstrādājums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt fizisko un juridisko personu tiesības un pienākumus attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu apriti Latvijas Republikā, kā arī drošuma pamatprasības pirotehniskajiem izstrādājumiem, lai nodrošinātu šo izstrādājumu brīvu apriti, sabiedrisko drošību, cilvēku veselības un vides aizsardzību, kā arī patērētāju un profesionālo lietotāju drošību.

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Likums attiecas uz pirotehniskajiem izstrādājumiem, izņemot:

1) aprīkojumu, uz kuru attiecas normatīvie akti, kas reglamentē prasības jūras kuģu aprīkojumam;

2) pirotehniskos izstrādājumus, kurus izmanto aviācijas un kosmiskajā rūpniecībā;

3) kapseles, kas īpaši paredzētas rotaļlietām, uz kurām attiecas normatīvie akti, kas reglamentē prasības rotaļlietu drošumam;

4) sprāgstvielas, uz kurām attiecas normatīvie akti, kas reglamentē civilajām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu apriti;

5) munīciju (šāviņus un lādiņus), kā arī mācību munīciju, ko izmanto šaujamieročiem un citiem ieročiem;

6) pirotehniskos izstrādājumus, kurus savas darbības nodrošināšanai nekomerciālā nolūkā izmanto Nacionālie bruņotie spēki, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, kā arī citas valsts un pašvaldību iestādes saskaņā ar to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Uz signālierīcēm, uz kurām attiecas normatīvie akti, kas reglamentē prasības jūras kuģu aprīkojumam, šis likums attiecas tikai daļā par minēto signālierīču ražošanas licencēšanu un glabāšanas kārtību.

(3) Šis likums neattiecas uz militārās pirotehnikas aprites noteikumiem, ko nosaka stratēģiskas nozīmes preču apriti reglamentējoši normatīvie akti.

(4) Uz uguņošanas ierīcēm, kuras ražotājs ir izgatavojis izmantošanai paša vajadzībām Latvijas Republikā un kuras nepiedāvā tirgū, neattiecas šajā likumā noteiktās prasības par atbilstības novērtēšanu un marķēšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

II nodaļa
Pirotehnisko izstrādājumu klasifikācija, drošuma pamatprasības un atbilstības novērtēšana

4.pants. Pirotehnisko izstrādājumu klasifikācija un atbilstības novērtēšana

(1) Pirotehniskos izstrādājumus klasificē ražotājs atbilstoši to izmantošanas veidam, nolūkam, bīstamības līmenim un šo izstrādājumu radītā trokšņa līmenim.

(2) Pirotehniskos izstrādājumus atkarībā no propelenta satura, drošības attālumiem, trokšņa līmeņa un citiem darbības raksturlielumiem un īpašībām iedala šādi:

1) uguņošanas ierīces:

a) F1 kategorija — ļoti zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai norobežotās telpās, tajā skaitā uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai dzīvojamo ēku iekšpusē,

b) F2 kategorija — zemas bīstamības un zema trokšņa līmeņa uguņošanas ierīces, kas paredzētas izmantošanai ārpus telpām norobežotās teritorijās,

c) F3 kategorija — vidējas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai ārpus telpām lielās, atklātās teritorijās un kuru radītā trokšņa līmenis nav kaitīgs cilvēku veselībai,

d) F4 kategorija — augstas bīstamības uguņošanas ierīces, kuras paredzētas izmantošanai tikai personām ar speciālām zināšanām (uguņošanas ierīces profesionālai izmantošanai) un kuru radītā trokšņa līmenis nav kaitīgs cilvēku veselībai;

2) skatuves pirotehniskie izstrādājumi:

a) T1 kategorija — zemas bīstamības skatuves pirotehniskie izstrādājumi,

b) T2 kategorija — skatuves pirotehniskie izstrādājumi, kurus drīkst lietot tikai personas ar speciālām zināšanām;

3) citi pirotehniskie izstrādājumi:

a) P1 kategorija — pirotehniskie izstrādājumi, kas nav uguņošanas ierīces un zemas bīstamības skatuves pirotehniskie izstrādājumi,

b) P2 kategorija — pirotehniskie izstrādājumi, kas nav uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskie izstrādājumi, kurus drīkst lietot tikai personas ar speciālām zināšanām;

4) (izslēgts ar 11.06.2015. likumu).

(3) Ražotāja noteikto pirotehniskā izstrādājuma kategoriju apstiprina un pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu veic paziņotā institūcija.

(4) (Izslēgta ar 11.06.2015. likumu)

(5) Ekonomikas ministrija atbilstības novērtēšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņo Eiropas Komisijai, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (turpmāk — dalībvalstis) par pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas institūcijām (turpmāk — paziņotā institūcija).

(6) Ja paziņotā institūcija vairs neatbilst tai noteiktajām prasībām vai nepilda savus pienākumus, Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis par sniegtā paziņojuma ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

5.pants. Pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšana, marķēšana un reģistrēšana, kā arī prasības paziņotajai institūcijai

(1) Pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas principus un prasības institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanas procedūru, nosaka normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu.

(2) Pirotehnisko izstrādājumu identifikāciju, atbilstības novērtēšanas procedūras, pirotehnisko izstrādājumu marķēšanas un reģistrēšanas prasības, kā arī prasības paziņotajai institūcijai nosaka Ministru kabinets.

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

III nodaļa
Komercdarbības licencēšana

6.pants. Speciālās atļaujas (licences)

(1) Komercdarbībai ar F2, F3 vai F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm, T1 vai T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem vai to propelentiem fiziskajām un juridiskajām personām, arī ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, ir nepieciešama speciālā atļauja (licence). Speciālā atļauja (licence) nepieciešama arī F1 kategorijas uguņošanas ierīču vai to propelentu ražošanai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniedz, to darbību aptur vai tās anulē Valsts policija. Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai Valsts policija izveido licencēšanas komisiju ne mazāk kā piecu cilvēku sastāvā.

(3) Komersantam ir nepieciešams saņemt speciālās atļaujas (licences) dublikātu, ja speciālā atļauja (licence) bojāta, nozaudēta vai nolaupīta, un atkārtotu speciālo atļauju (licenci), ja mainījušies tajā norādītie dati par komersantu vai ierīkota cita pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, glabāšanas vai realizācijas vieta.

(4) Par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājama valsts nodeva.

(5) Valsts policija licenču un sertifikātu reģistrā iekļauj ziņas par speciālajām atļaujām (licencēm), par individuālajiem komersantiem un personām, kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, kā arī par darbiniekiem, uz kuriem attiecas šajā likumā paredzētie ierobežojumi. Reģistra pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(6) Licenču un sertifikātu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve šajā reģistrā iekļautajām ziņām, nosaka Ministru kabinets.

(7) (Izslēgta ar 11.06.2015. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

7.pants. Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi

(1) Speciālo atļauju (licenci) izsniedz individuālajiem komersantiem un komercsabiedrībām, ja individuālais komersants vai personas, kuras ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un komersanta darbinieki, kuri ir tieši saistīti ar pirotehnisko izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, realizēšanu vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanu, ir vismaz 18 gadus veci un ja uz viņiem un komersantu neattiecas šā panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi.

(2) Speciālo atļauju (licenci) aizliegts izsniegt:

1) ja individuālais komersants vai persona, kura ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijā, vai komersanta darbinieks, kas ir tieši saistīts ar pirotehnisko izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, realizēšanu vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanu:

a) sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu vai par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par huligānismu vai pretošanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai, — pirms sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,

b) notiesāts par šīs daļas 1.punkta “a” apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda, — ja nav pagājis gads no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par atbrīvošanu no soda,

c) atbrīvots no kriminālatbildības par šīs daļas 1.punkta “a” apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — ja nav pagājis gads no dienas, kad stājies spēkā attiecīgais lēmums,

d) nosacīti atbrīvots no kriminālatbildības par šīs daļas 1.punkta “a” apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu, — ja nav pagājis pārbaudes laiks,

e) ir persona, kurai kriminālprocesā piemērots apsūdzētā statuss par šīs daļas 1.punkta "a" apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu,

f) administratīvi sodīts par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpumiem, alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā izdarītiem pārkāpumiem, par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par sīko huligānismu vai par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas iestādes darbinieka, robežsarga vai zemessarga likumīgam rīkojumam vai prasībai, — ja nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;

2) ja individuālajam komersantam vai personai, kura ieņem amatu komersanta pārvaldes institūcijā, vai komersanta darbiniekam, kas ir tieši saistīts ar pirotehnisko izstrādājumu ražošanu, glabāšanu, realizēšanu vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanu:

a) diagnosticēti psihiski traucējumi,

b) diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

3) komersantam, kuram anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem vai komercdarbībai ar ieročiem, munīciju, speciālajiem līdzekļiem, sprāgstvielām vai spridzināšanas ietaisēm, — agrāk par gadu pēc tās anulēšanas;

4) komersantam, kura dalībnieks ir juridiskā persona, kurai pēdējā gada laikā anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem vai komercdarbībai ar ieročiem, munīciju, speciālajiem līdzekļiem, sprāgstvielām vai spridzināšanas ietaisēm;

5) komersantam, kura dalībnieks vai kura pārvaldes institūcijas amatpersona ir fiziskā persona, kas bijusi tāds individuālais komersants vai komersanta dalībnieks, kuram pēdējā gada laikā anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem vai komercdarbībai ar ieročiem, munīciju, speciālajiem līdzekļiem, sprāgstvielām vai spridzināšanas ietaisēm, vai kas bija tiesīga pārstāvēt šādu komersantu.

(3) Prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un prasības, kas jāpilda speciālās atļaujas (licences) darbības laikā, kārtību, kādā komersantam izsniedz speciālo atļauju (licenci), tās dublikātu vai atkārtotu speciālo atļauju (licenci), anulē speciālo atļauju (licenci) un aptur speciālās atļaujas (licences) darbību, kā arī par speciālās atļaujas (licences), tās dublikāta un atkārtotas speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

8.pants. Speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšana un anulēšana

(1) Valsts policija uz laiku līdz 60 dienām var apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību pilnībā vai attiecībā uz kādu no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, glabāšanas vai realizācijas vietām, lai pārtrauktu šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktos pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, glabāšanas, pārvadāšanas, realizācijas vai izmantošanas noteikumu pārkāpumus.

(2) Valsts policija speciālo atļauju (licenci) anulē, ja:

1) komersants pārkāpj šā likuma prasības;

2) komersants apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci);

3) to nosaka cits likums vai tiesas nolēmums;

4) konstatēts, ka uz komersantu attiecas šā likuma 7.pantā noteiktie speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas ierobežojumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 16.06.2020. Grozījumi pirmajā daļā par Valsts policijas tiesībām apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību pilnībā vai kādā tās daļā stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

9.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par atteikumu izsniegt speciālo atļauju (licenci), par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu vai anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.

IV nodaļa
Pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumi

10.pants. Pirotehnisko izstrādājumu piedāvāšana tirgū

(1) Pirotehniskos izstrādājumus laiž tirgū un piedāvā tirgū tikai tad, ja tie atbilst drošuma pamatprasībām, ir identificēti, pareizi glabāti un marķēti, ja tiem ir pievienotas lietošanas instrukcijas un drošuma informācija viegli saprotamā valsts valodā, ir pieejama atbilstoša tehniskā dokumentācija, ir veikta atbilstības novērtēšana un tā apliecināta ar Eiropas atbilstības marķējumu CE (turpmāk — CE atbilstības marķējums), kā arī ja pirotehniskie izstrādājumi, tos pareizi glabājot un izmantojot paredzētajam nolūkam, neapdraud cilvēku veselību un drošību.

(2) Gadatirgos, komercizstādēs un demonstrācijās, kuru mērķis ir pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecība, ir atļauta arī tādu pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšana un izmantošana, kuri neatbilst noteiktajām prasībām, ja uz izstrādājuma vai tā iepakojuma ir skaidra norāde uz šādu neatbilstību, minēts gadatirgus, komercizstādes un demonstrācijas nosaukums un datums, kā arī tas, ka šādi pirotehniskie izstrādājumi nav pieejami pārdošanā, kamēr nav nodrošināta to atbilstība.

(3) Latvijas Republikā ir atļauta tādu izpētei, attīstībai un pārbaudei paredzēto pirotehnisko izstrādājumu izmantošana un pieejamība tirgū, kuri neatbilst noteiktajām prasībām, ja uz izstrādājuma vai tā iepakojuma ir skaidra norāde uz šādu neatbilstību un izmantošanu izpētei, attīstībai un pārbaudei.

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

11.pants. Ražotāja, importētāja, izplatītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pienākumi

Ražotāja, importētāja, izplatītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pienākumus nosaka Ministru kabinets.

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

12.pants. Pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, glabāšanas un realizācijas nosacījumi

(1) Komersantam ir tiesības ražot uguņošanas ierīces, skatuves pirotehniskos izstrādājumus un to propelentus, glabāt un realizēt F2, F3 vai F4 kategorijas uguņošanas ierīces un T1 vai T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus un to propelentus tikai īpaši ierīkotās telpās, kuru adrese norādīta speciālajā atļaujā (licencē), un tikai tādas kategorijas pirotehniskos izstrādājumus ar tāda daudzuma kopējo propelenta masu, kāda norādīta speciālajā atļaujā (licencē).

(2) Komersanti, tajā skaitā ražotāji, importētāji un izplatītāji, realizē vai citādi dara pieejamas F4 kategorijas uguņošanas ierīces un T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus tikai tiem komersantiem, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai, vai tām juridiskajām personām, kuras izmanto pirotehniskos izstrādājumus kinofilmu vai televīzijas raidījumu uzņemšanā, teātra uzvedumos vai citos mākslas un izklaides pasākumos, P2 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus — tikai tiem komersantiem vai juridiskajām personām, kuri izmanto pirotehniskos izstrādājumus transportlīdzekļu, citu iekārtu vai ierīču ražošanā vai remontēšanā vai kuriem tie nepieciešami tehniskām vajadzībām. Minēto komersantu un juridisko personu darbiniekiem, kas tieši saistīti ar šādu pirotehnisko izstrādājumu glabāšanu un izmantošanu, ir jābūt personām ar speciālām zināšanām.

(3) F1, F2 un F3 kategorijas uguņošanas ierīces, T1 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P1 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst pārdot vai citādi darīt pieejamus personām, kas nav sasniegušas šajā likumā attiecīgi noteikto vecumu.

(4) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kuru pamatefekts ir sprādziena troksnim līdzīga trokšņa radīšana (petardes un to prototipi), atļauts realizēt vai citādi darīt pieejamus tikai šajā likumā noteiktajām personu kategorijām.

(5) Reklamējot un piedāvājot uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus internetā, aizliegts tos piegādāt un realizēt ārpus speciālajā atļaujā (licencē) norādītās īpaši ierīkotās tirdzniecības vietas.

(6) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus aizliegts realizēt vai citādi darīt pieejamus lietotājiem, ja uz šiem izstrādājumiem, to iepakojuma vai katram šādam izstrādājumam atsevišķi nav pievienota tā lietošanas instrukcija.

(7) (Izslēgta no 01.01.2016. ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015. Sk. Pārejas noteikumu 7.punktu)

(8) (Izslēgta no 01.01.2016. ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015. Sk. Pārejas noteikumu 7.punktu)

(9) Citus transportlīdzekļiem paredzētus P1 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus, to skaitā drošības spilvenu un drošības jostu nospriegošanas sistēmas, atļauts darīt pieejamus tikai personām, kurām attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi ir nepieciešami profesionālās nodarbošanās vajadzībām, ja vien minētie transportlīdzekļiem paredzētie pirotehniskie izstrādājumi nav iestrādāti transportlīdzeklī vai noņemamā transportlīdzekļa daļā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015. Grozījums par septītās un astotās daļas izslēgšanu stājas spēkā 01.01.2016. Sk. pārejas noteikumu 7.punktu)

13.pants. Pirotehnisko pakalpojumu sniegšana

(1) Lai komerciālos nolūkos izmantotu uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus dūmu, skaņas vai gaismas efekta radīšanai, signalizācijai vai svētku uguņošanai (salūtu demonstrēšanai), komersantam ir nepieciešama Valsts policijas izsniegta speciālā atļauja (licence) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.

(2) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai atļauts izmantot tikai personām ar speciālām zināšanām.

14.pants. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu ražošanas, glabāšanas, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, realizācijas, komercizstāžu rīkošanas un demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas kārtība

Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas un realizācijas kārtību un ierobežojumus, ražošanas, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, komercizstāžu rīkošanas un demonstrēšanas (izmantošanas) kārtību, kā arī pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

V nodaļa
Pirotehnisko izstrādājumu iegāde, pārnēsāšana, pārvadāšana, glabāšana un izmantošana

15.pants. Fizisko personu tiesības iegādāties, glabāt un izmantot pirotehniskos izstrādājumus

(1) F1 kategorijas uguņošanas ierīces ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskajai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu.

(2) F2 un F3 kategorijas uguņošanas ierīces, T1 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P1 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot fiziskajai personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu.

(3) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kuru pamatefekts ir sprādziena troksnim līdzīga trokšņa radīšana (petardes un to prototipi), atļauts iegādāties, glabāt un izmantot medībās personām, kuras saņēmušas mednieka apliecību.

(4) Fiziskajām personām ir aizliegts:

1) iegādāties, glabāt un izmantot F4 kategorijas uguņošanas ierīces, T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P2 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus;

2) nodot tālāk vai citādi darīt pieejamas F1 kategorijas uguņošanas ierīces fiziskajām personām, kuras nav sasniegušas šā panta pirmajā daļā noteikto vecumu;

3) nodot tālāk vai citādi darīt pieejamas F2 un F3 kategorijas uguņošanas ierīces, T1 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P1 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus fiziskajām personām, kuras nav sasniegušas šā panta otrajā daļā noteikto vecumu;

4) nodot tālāk vai citādi darīt pieejamas attiecīgās kategorijas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus juridiskajām personām, kuras nav tiesīgas izmantot attiecīgā veida un kategorijas pirotehniskos izstrādājumus;

5) iegādāties, glabāt un izmantot militāro pirotehniku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

16.pants. Juridisko personu un valsts iestāžu tiesības iegādāties, glabāt un izmantot pirotehniskos izstrādājumus

(1) Komersantam, kas saņēmis šā likuma 6.pantā minēto speciālo atļauju (licenci), ir tiesības iegādāties tā veida un kategorijas pirotehniskos izstrādājumus, kuri norādīti speciālajā atļaujā (licencē), un rīkoties ar tiem atbilstoši speciālajā atļaujā (licencē) norādītajam darbības veidam.

(2) Pirotehnisko izstrādājumu propelentus atļauts iegādāties tikai komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko izstrādājumu ražošanai.

(3) F4 kategorijas uguņošanas ierīces un T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot juridiskajām personām, kuru darbības veids ir kinofilmu vai televīzijas raidījumu uzņemšana, teātra uzvedumu iestudēšana un izrādīšana vai citu mākslas un izklaides pasākumu rīkošana, ja vismaz viens šīs juridiskās personas darbinieks ir persona ar speciālām zināšanām.

(4) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kuru pamatefekts ir sprādziena troksnim līdzīga trokšņa radīšana (petardes un to prototipi), atļauts iegādāties, glabāt un izmantot komersantiem, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai, kā arī šā panta trešajā daļā minētajām juridiskajām personām.

(5) Transportlīdzekļu pirotehniskos izstrādājumus un citus P1 un P2 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus ir tiesības iegādāties, glabāt un izmantot juridiskajām personām, kas ražo vai remontē transportlīdzekļus vai iekārtas un ierīces, kurās tiek ierīkoti attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi vai kurām tie nepieciešami tehniskām vajadzībām.

(6) Šā panta pirmajā, trešajā un piektajā daļā minētās juridiskās personas nodrošina, ka to rīcībā esošās F4 kategorijas uguņošanas ierīces un T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus izmanto un darbus ar P2 kategorijas pirotehniskajiem izstrādājumiem veic tikai personas ar speciālām zināšanām.

(7) Juridiskajām personām aizliegts nodot tālāk vai citādi darīt pieejamas:

1) F1 kategorijas uguņošanas ierīces fiziskajām personām, kuras nav sasniegušas šā likuma 15.panta pirmajā daļā noteikto vecumu;

2) F2 un F3 kategorijas uguņošanas ierīces, T1 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P1 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus fiziskajām personām, kuras nav sasniegušas šā likuma 15.panta otrajā daļā noteikto vecumu;

3) attiecīgās kategorijas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus citām juridiskajām personām, kuras nav tiesīgas izmantot attiecīgā veida un kategorijas pirotehniskos izstrādājumus.

(8) Juridiskajām personām, izņemot šā panta pirmajā, trešajā un piektajā daļā minētās juridiskās personas, ir aizliegts iegādāties, glabāt un izmantot F4 kategorijas uguņošanas ierīces, T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus un P2 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus.

(9) Šā panta trešajā daļā minēto juridisko personu tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot F4 kategorijas uguņošanas ierīces un T2 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus apliecina Valsts policija, izsniedzot rakstveida atļauju. Minētās atļaujas izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(10) Militāro pirotehniku atļauts iegādāties, glabāt un izmantot tikai Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei, kā arī citām valsts institūcijām, kurām tiesības savā darbībā izmantot militāro pirotehniku piešķirtas ar likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

17.pants. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas aizliegumi un ierobežojumi

(1) Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana rada risku cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai vai var nodarīt kaitējumu videi, kā arī alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

(2) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus izmanto saskaņā ar to lietošanas instrukcijām un tajās noteiktajām drošības prasībām.

(3) Persona, kas izmanto uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus, nodrošina:

1) cilvēku, dzīvnieku, transportlīdzekļu, citu personu mantas, ugunsbīstamu un sprādzienbīstamu priekšmetu neatrašanos bīstamajā zonā pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laikā un pēc to izmantošanas, kamēr nav pārbaudīts, vai visi šāviņi ir iedarbojušies;

2) bīstamās zonas atbilstošu palielināšanu stipra vēja laikā. Ja vēja ātrums pārsniedz deviņus metrus sekundē, izmantot pirotehniskos izstrādājumus nav atļauts;

3) pirotehniskā izstrādājuma izmantošanas vietas pārbaudi un neiedarbojušos vai daļēji iedarbojušos pirotehnisko izstrādājumu, pirotehnisko lādiņu elementu un izmantoto pirotehnisko izstrādājumu iepakojuma savākšanu ne agrāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā noteikto laiku.

(4) Uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

1) citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas;

2) citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;

3) telpās, izņemot F1 kategorijas uguņošanas ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus;

4) tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem;

5) tuvāk par 100 metriem no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem;

6) tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;

7) zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), kā arī tuneļos;

8) tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;

9) uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;

10) tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;

11) daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

(5) Attiecīgā pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga ierobežot uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

18.pants. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu iegādes, pārnēsāšanas, pārvadāšanas un glabāšanas kārtība

Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu iegādes, pārnēsāšanas, pārvadāšanas un glabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

VI nodaļa
Personas ar speciālām zināšanām

19.pants. Personas ar speciālām zināšanām profesionālo kompetenci apliecinošs dokuments

(1) Lai fiziskā persona būtu pilnvarota rīkoties ar F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm, T2 kategorijas skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem vai P2 kategorijas pirotehniskajiem izstrādājumiem un izmantot tos šajā likumā noteiktajā kārtībā, tai nepieciešams saņemt sertifikātu, kas apliecina šīs personas speciālās zināšanas pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā (turpmāk — pirotehniķa sertifikāts).

(2) Fiziskajai personai nav jāsaņem pirotehniķa sertifikāts, ja šī persona tam pielīdzināmu profesionālo kompetenci apliecinošu dokumentu saņēmusi citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī.

(3) Pirotehniķa sertifikātu ir tiesīgas saņemt vismaz 18 gadu vecumu sasniegušas personas, kuras izglītības iestādē ieguvušas atbilstošu profesiju vai kvalifikāciju vai kuras apguvušas pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās izglītības programmu, vai kuras apguvušas pirotehniķa sertifikāta iegūšanai nepieciešamo profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes programmu un nokārtojušas kvalifikācijas pārbaudījumu, ja uz tām neattiecas šā likuma 7.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktie ierobežojumi.

(4) Pirotehniķa sertifikāta iegūšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(5) Persona, kurai anulēts pirotehniķa sertifikāts, jaunu sertifikātu ir tiesīga saņemt pēc šā panta trešajā daļā paredzētā kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas, bet ne agrāk kā gadu pēc tam, kad pieņemts lēmums par sertifikāta anulēšanu.

(6) Personai ir nepieciešams saņemt pirotehniķa sertifikāta dublikātu, ja pirotehniķa sertifikāts bojāts, nozaudēts vai nolaupīts, un atkārtotu pirotehniķa sertifikātu, ja mainījušies tajā norādītie personas dati.

(7) Par pirotehniķa sertifikāta, tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(8) Valsts policija ziņas par pirotehniķa sertifikātu reģistrē licenču un sertifikātu reģistrā. Licenču un sertifikātu reģistrā reģistrējamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas, izmantošanas un dzēšanas kārtību, institūcijas, kurām piešķirama piekļuve šajā reģistrā iekļautajām ziņām, nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

20.pants. Pirotehniķa sertifikāta anulēšana

(1) Valsts policija anulē pirotehniķa sertifikātu, ja:

1) persona ar speciālām zināšanām pārkāpj šajā likumā noteikto pirotehnisko izstrādājumu iegādes, glabāšanas, uzskaites, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, realizācijas, izmantošanas vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas kārtību;

2) iestājušies šā likuma 7.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktie ierobežojumi.

(2) Lēmumu par pirotehniķa sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

VII nodaļa
Pirotehnisko izstrādājumu aprites uzraudzība

21.pants. Pirotehnisko izstrādājumu aprites kontrole

(1) Pirotehnisko izstrādājumu aprites uzraudzību veic valsts pārvaldes institūcijas atbilstoši savai kompetencei.

(2) Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu aprites kontroli attiecībā uz šajā likumā paredzēto prasību izpildi veic Valsts policija atbilstoši savai kompetencei.

(3) Militārās pirotehnikas aprites kontroli attiecībā uz šajā likumā paredzēto prasību izpildi veic Aizsardzības ministrija atbilstoši savai kompetencei.

22.pants. Tirgus uzraudzība

(1) Šā likuma 21.pantā minētās institūcijas, īstenojot tirgus uzraudzību saskaņā ar šo likumu un normatīvajiem aktiem par akreditācijas un tirgus uzraudzības prasībām attiecībā uz produktu tirdzniecību, atbilstoši kompetencei ir tiesīgas:

1) kontrolēt un uzraudzīt pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām;

2) pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju, kas nepieciešama pirotehniskā izstrādājuma drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes funkciju izpildei;

3) pieprasīt un bez maksas saņemt pirotehniskā izstrādājuma paraugus, veikt kontrolpirkumus pirotehniskā izstrādājuma paraugu iegādei un organizēt pirotehniskā izstrādājuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai noteiktu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes apstiprinātā gada uzraudzības un kontroles programma, ja ir aizdomas par pirotehniskā izstrādājuma neatbilstību drošuma pamatprasībām vai ja ir saņemta sūdzība.

(2) Pēc tam, kad kontrolējošā institūcija pieņem galīgo lēmumu par pirotehniskā izstrādājuma atbilstību prasībām vai ekspertīzes laikā tiek konstatēts, ka pirotehniskais izstrādājums atbilst prasībām, paraugu atdod, ja tas ekspertīzes laikā nav iznīcināts vai izlietots.

(3) Veicot pirotehnisko izstrādājumu aprites uzraudzību, kontrolējošās institūcijas ievēro Eiropas Komisijas sniegto informāciju par pirotehniskajiem izstrādājumiem, kuri netiek laisti tirgū, ir aizliegti vai kuru laišana tirgū ir ierobežota.

(4) Ja kontrolējošajai institūcijai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums rada nopietnu risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, tā novērtē attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu atbilstoši visām normatīvajos aktos par pirotehnisko izstrādājumu drošumu paredzētajām prasībām. Attiecīgais ražotājs vai importētājs un izplatītājs, ja nepieciešams, sadarbojas ar kontrolējošo institūciju.

(5) Ja, veicot šā panta ceturtajā daļā minēto pirotehniskā izstrādājuma novērtējumu, kontrolējošā institūcija konstatē, ka pirotehniskais izstrādājums neatbilst noteiktajām prasībām, tā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk — regula Nr. 765/2008) 21.pantā minētos nosacījumus, pieprasa, lai attiecīgais ražotājs, importētājs vai izplatītājs atkarībā no radītā riska veic nepieciešamās koriģējošās darbības, panākot pirotehniskā izstrādājuma atbilstību noteiktajām prasībām, vai to izņem no tirgus vai atsauc kontrolējošās institūcijas noteiktajā termiņā.

(6) Ja, veicot šā panta ceturtajā daļā minēto pirotehniskā izstrādājuma novērtējumu, kontrolējošā institūcija konstatē, ka pirotehniskais izstrādājums atbilst noteiktajām prasībām, tomēr rada risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, tā pieprasa, lai attiecīgais ražotājs, importētājs vai izplatītājs atkarībā no radītā riska veic nepieciešamās koriģējošās darbības, panākot, ka pirotehniskais izstrādājums vairs nerada šādu risku, vai to izņem no tirgus vai atsauc kontrolējošās institūcijas noteiktajā termiņā.

(7) Ja kontrolējošā institūcija konstatē, ka pirotehniskais izstrādājums nav marķēts atbilstoši regulas Nr. 765/2008 30.pantā vai citos normatīvajos aktos par pirotehnisko izstrādājumu marķēšanu noteiktajām prasībām, pirotehniskajam izstrādājumam nav noformēta Eiropas Savienības atbilstības deklarācija vai arī tā noformēta nepareizi, nav pieejama vai ir nepilnīga pirotehniskā izstrādājuma tehniskā dokumentācija vai komersants nav izpildījis prasības attiecībā uz sniedzamo informāciju vai citas administratīvās prasības, kas skar ražotāja un importētāja pienākumus, tā pieprasa, lai komersants novērš konstatēto neatbilstību.

(8) Ja komersants noteiktajā termiņā neveic šā panta piektajā, sestajā un septītajā daļā norādītās darbības vai tās nav pietiekamas, kontrolējošā institūcija, kas konstatējusi attiecīgo risku vai neatbilstību, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu piedāvāšana tirgū tiktu aizliegta vai ierobežota, lai tie tiktu izņemti no tirgus vai atsaukti vai, ja tas ir nepieciešams, iznīcināti piemērotos apstākļos.

(9) Šā panta piektajā, sestajā un astotajā daļā minēto kontrolējošās institūcijas rīcību un lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi.

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

22.1 pants. Tirgus uzraudzības izdevumu atlīdzināšana

(1) Izdevumus, kas saistīti ar pirotehniskā izstrādājuma parauga pārvietošanu no parauga ņemšanas vietas līdz ekspertīzes veicējam un atpakaļ vai līdz parauga iznīcināšanas vietai, kā arī ar parauga iznīcināšanu saistītos izdevumus sedz kontrolējošā institūcija.

(2) Izdevumus par pirotehniskā izstrādājuma parauga laboratorisku vai cita veida ekspertīzi sedz kontrolējošā institūcija.

(3) Ja konstatēts, ka pirotehniskā izstrādājuma paraugs neatbilst drošuma pamatprasībām, piecu dienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas pirotehniskā izstrādājuma ražotājs, importētājs vai izplatītājs, no kura paraugi izņemti, atlīdzina šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus. Šā panta otrajā daļā minētos izdevumus atlīdzina:

1) pirotehniskā izstrādājuma ražotājs;

2) ja pirotehniskā izstrādājuma ražotājs nav reģistrēts Latvijas Republikā, — importētājs vai izplatītājs, kurš pirmais piedāvājis Latvijas Republikā drošuma pamatprasībām neatbilstošus pirotehniskos izstrādājumus.

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

23.pants. Atbildība par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu

(Izslēgts no 01.07.2020. ar 04.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 16.06.2020. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

VIII nodaļa
Sadarbība ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm

(Nodaļa 11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

24.pants. Eiropas Komisijas un dalībvalstu informēšana par Latvijas Republikā veiktā novērtējuma rezultātiem un pasākumiem, ja pirotehniskais izstrādājums rada nopietnu risku sabiedrības interesēm

(1) Ja kontrolējošajai institūcijai ir pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums, kuram veikts šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētais novērtējums un par kuru konstatēts, ka šis pirotehniskais izstrādājums rada nopietnu risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, tiek piedāvāts tirgū arī citā dalībvalstī, tā informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis par Latvijas Republikā veiktā novērtējuma rezultātiem un pasākumiem, kuru veikšana pieprasīta attiecīgajam komersantam.

(2) Ja komersants pieprasītos pasākumus nav veicis vai tie nav bijuši pietiekami un kontrolējošā institūcija rīkojusies atbilstoši šā likuma 22.panta astotajā daļā noteiktajam, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis par tās īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz risku radošo pirotehnisko izstrādājumu, norādot visas šai institūcijai pieejamās ziņas, to skaitā:

1) neatbilstošā pirotehniskā izstrādājuma identificēšanai nepieciešamos datus;

2) ziņas par pirotehniskā izstrādājuma izcelsmi;

3) neatbilstības būtību un tās radīto risku;

4) informāciju par Latvijas Republikā veiktajiem pasākumiem, kā arī attiecīgā ražotāja, importētāja vai izplatītāja sniegtos paskaidrojumus un argumentus;

5) norādi par pirotehniskā izstrādājuma neatbilstību cilvēku veselības, drošības vai citu sabiedrības interešu aizsardzības prasībām vai par konstatētajām neatbilstībām piemērojamos standartos, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3) Ja triju mēnešu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav izteikusi iebildumus pret kontrolējošās institūcijas veikto pasākumu, to uzskata par pamatotu.

25.pants. Kontrolējošās institūcijas rīcība, saņemot paziņojumu par citas dalībvalsts konstatētiem prasībām neatbilstošiem pirotehniskajiem izstrādājumiem, kuri rada nopietnu risku sabiedrības interesēm

(1) Ja kontrolējošā institūcija, saņemot paziņojumu no citas dalībvalsts, konstatē, ka šā likuma prasībām neatbilstošs pirotehniskais izstrādājums, kas rada nopietnu risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, ir pieejams arī Latvijas Republikas tirgū, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un sniedz savā rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgā pirotehniskā izstrādājuma neatbilstību. Ja kontrolējošajai iestādei ir iebildumi pret citas dalībvalsts veiktajiem pasākumiem, tā par šiem iebildumiem informē Eiropas Komisiju un pārējās dalībvalstis.

(2) Kontrolējošā institūcija informē Eiropas Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu neatbilstošā pirotehniskā izstrādājuma izņemšanu no Latvijas Republikas tirgus, pamatojoties uz šā likuma 22.panta trešajā daļā minēto informāciju.

26.pants. Eiropas Komisijas un dalībvalstu informēšana par prasībām atbilstošiem pirotehniskajiem izstrādājumiem, kuri rada risku sabiedrības interesēm

(1) Ja kontrolējošajai institūcijai ir pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums, kuram veikts šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētais novērtējums un par kuru konstatēts, ka tas atbilst normatīvajiem aktiem par pirotehnisko izstrādājumu drošumu, tomēr rada risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis, sniedzot visu sev pieejamo informāciju, tai skaitā:

1) attiecīgā pirotehniskā izstrādājuma identificēšanai nepieciešamos datus;

2) ziņas par pirotehniskā izstrādājuma izcelsmi un piegādes ķēdi;

3) radītā riska būtību;

4) informāciju par Latvijas Republikā veiktajiem pasākumiem un to ilgumu.

(2) Kontrolējošā institūcija informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis par šā panta pirmajā daļā minētajiem pirotehniskajiem izstrādājumiem tādā kārtībā, kāda noteikta preču un pakalpojumu drošumu reglamentējošos normatīvajos aktos.

IX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(Nodaļa 04.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.06.2020. Nodaļa stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

27. pants. Pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšana

Par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no septiņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(04.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

28. pants. Komercdarbība bez speciālās atļaujas (licences) pirotehnisko izstrādājumu aprites jomā

Par komercdarbību ar pirotehniskajiem izstrādājumiem bez speciālās atļaujas (licences) piemēro naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no piecdesmit sešām līdz trīssimt naudas soda vienībām, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(04.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

29. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 27. un 28. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija vai pašvaldības policija.

(04.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.06.2020. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 8. punktu)

Pārejas noteikumi

1. (Izslēgts ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

2. Šā likuma 4.panta trešās daļas, 10. un 11.panta, 19.panta pirmās daļas un 22.panta normas attiecībā uz citiem P1 un P2 kategorijas pirotehniskajiem izstrādājumiem, F4 kategorijas uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem ir spēkā no 2013.gada 4.jūlija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

3. Šā likuma 4.panta trešās daļas, 10. un 11.panta, 19.panta pirmās daļas un 22.panta normas neattiecas uz pirotehniskajiem izstrādājumiem, kas ievesti Latvijas Republikā pirms šā likuma spēkā stāšanās. Pirotehniskos izstrādājumus, kas ievešanas brīdī klasificēti kā 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīces, atļauts piedāvāt tirgū līdz 2017.gada 4.jūlijam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

3.1 Skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kas ievesti Latvijas Republikā pirms 2013.gada 4.jūlija, un uguņošanas ierīces, kas ievestas Latvijas Republikā pirms 2013.gada 4.jūlija un ievešanas brīdī klasificētas kā 4.klases uguņošanas ierīces, atļauts piedāvāt tirgū līdz 2017.gada 4.jūlijam.

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

3.2 Citus pirotehniskos izstrādājumus, kas ievesti Latvijas Republikā pirms 2013.gada 4.jūlija un ievešanas brīdī klasificēti kā P1 un P2 klases pirotehniskie izstrādājumi, atļauts piedāvāt tirgū līdz 2017.gada 4.jūlijam vai līdz to apritei izsniegto atļauju termiņa beigām atkarībā no tā, kurš laikposms ir īsāks, bet šādas klases transportlīdzekļiem paredzēto pirotehnisko izstrādājumu un to rezerves daļu aprite atļauta līdz to apritei izsniegto atļauju termiņa beigām.

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

4. Speciālās atļaujas (licences) un reģistrācijas apliecības komercdarbībai ar pirotehniskajiem izstrādājumiem, kuras izsniegtas pirms šā likuma pieņemšanas, ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 23.maijam.

5. (Izslēgts ar 11.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

6. Pirotehniskos izstrādājumus, kuri laisti tirgū līdz 2015.gada 1.jūlijam, drīkst piedāvāt tirgū arī tad, ja atbilstības novērtēšana un marķēšana tiem veikta saskaņā ar tirgū laišanas brīdī spēkā esošajām atbilstības novērtēšanas un marķēšanas prasībām.

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

7. Šā likuma 12.panta septītās un astotās daļas izslēgšana stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

8. Grozījumi šā likuma 8. panta pirmajā daļā par Valsts policijas tiesībām apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību pilnībā vai kādā tās daļā, kā arī 23. panta izslēgšana un šā likuma IX nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(04.06.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.06.2020.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(11.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 14.07.2015.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija direktīvas 2013/29/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu pieejamību tirgū;

2) Eiropas Komisijas 2014.gada 16.aprīļa direktīvas 2014/58/ES, ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2007/23/EK izveido pirotehnisko izstrādājumu izsekojamības sistēmu.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 23.septembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 13.oktobrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.09.2010.Stājas spēkā: 27.10.2010.Tēma: Valsts drošība un aizsardzība; Patērētāju tiesības; Vides tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 13.10.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
219419
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2020","iso_value":"2020\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-15.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.07.2015","iso_value":"2015\/07\/14","content":"<font class='s-1'>14.07.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.07.2011","iso_value":"2011\/07\/21","content":"<font class='s-1'>21.07.2011.-13.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2010","iso_value":"2010\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2010.-20.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"