Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā

Izdarīt Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 162.nr.; 2011, 112.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu "1.klase" (attiecīgā locījumā) ar tekstu "F1 kategorija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu "2.klase" (attiecīgā locījumā) ar tekstu "F2 kategorija" (attiecīgā locījumā).

3. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu "3.klase" (attiecīgā locījumā) ar tekstu "F3 kategorija" (attiecīgā locījumā).

4. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu "4.klase" (attiecīgā locījumā) ar tekstu "F4 kategorija" (attiecīgā locījumā).

5. Aizstāt visā likumā vārdu "klase" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kategorija" (attiecīgā locījumā).

6.  1.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) importētājs - Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kas piemēro šajā likumā paredzēto pirotehnisko izstrādājumu aprites un uzraudzības prasības (turpmāk - Eiropas Ekonomikas zonas valsts), reģistrēta fiziskā vai juridiskā persona, kura laiž Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgū trešās valsts pirotehniskos izstrādājumus;";

papildināt pantu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) izņemšana - pasākums, kas paredzēts, lai novērstu, ka tirgū tiek piedāvāts pirotehniskais izstrādājums;";

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) izplatītājs - piegādes ķēdē iesaistīta fiziskā vai juridiskā persona, kas nav ražotājs vai importētājs un kas piedāvā tirgū pirotehnisko izstrādājumu;

3) laišana tirgū - pirotehniskā izstrādājuma piedāvāšana Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgū pirmo reizi;";

papildināt pantu ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"51piedāvāšana tirgū - veicot komercdarbību, pirotehnisko izstrādājumu piegādāšana izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts tirgū par atlīdzību vai bez tās;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

"6) piemērojamais standarts - Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra regulas Nr. 1025/2012 par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK un ar ko atceļ Padomes lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu Nr.1673/2006/EK 2.panta 1.punkta "c" apakšpunktā noteiktais saskaņotais standarts;";

papildināt pantu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71pirotehniskā izstrādājuma atsaukšana - pasākums, kas paredzēts, lai saņemtu atpakaļ galalietotājam piedāvāto pirotehnisko izstrādājumu;";

papildināt 8.punktu pēc vārda "uzskaite" ar vārdu "reģistrēšana";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:  

"10) ražotājs - fiziskā vai juridiskā persona, kas ražo pirotehnisko izstrādājumu vai kas ir izstrādājusi vai saražojusi pirotehnisko izstrādājumu un laiž to tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi;".

7.  3.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā: 

"6) pirotehniskos izstrādājumus, kurus savas darbības nodrošināšanai nekomerciālā nolūkā izmanto Nacionālie bruņotie spēki, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes, kā arī citas valsts un pašvaldību iestādes saskaņā ar to darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Uz signālierīcēm, uz kurām attiecas normatīvie akti, kas reglamentē prasības jūras kuģu aprīkojumam, šis likums attiecas tikai daļā par minēto signālierīču ražošanas licencēšanu un glabāšanas kārtību.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "komerciālās aprites noteikumiem un militārās pirotehnikas ražošanas un glabāšanas kārtību" ar vārdiem "aprites noteikumiem";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Uz uguņošanas ierīcēm, kuras ražotājs ir izgatavojis izmantošanai paša vajadzībām Latvijas Republikā un kuras nepiedāvā tirgū, neattiecas šajā likumā noteiktās prasības par atbilstības novērtēšanu un marķēšanu."

8.  4.pantā:

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Ražotāja noteikto pirotehniskā izstrādājuma kategoriju apstiprina un pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanu veic paziņotā institūcija.";

izslēgt ceturto daļu;

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ekonomikas ministrija atbilstības novērtēšanu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paziņo Eiropas Komisijai, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm (turpmāk - dalībvalstis) par pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas institūcijām (turpmāk - paziņotā institūcija).

(6) Ja paziņotā institūcija vairs neatbilst tai noteiktajām prasībām vai nepilda savus pienākumus, Ekonomikas ministrija informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis par sniegtā paziņojuma ierobežošanu, apturēšanu vai atsaukšanu."

9. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā: 

"5.pants. Pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšana, marķēšana un reģistrēšana, kā arī prasības paziņotajai institūcijai

(1) Pirotehnisko izstrādājumu atbilstības novērtēšanas principus un prasības institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanas procedūru, nosaka normatīvie akti par atbilstības novērtēšanu.

(2) Pirotehnisko izstrādājumu identifikāciju, atbilstības novērtēšanas procedūras, pirotehnisko izstrādājumu marķēšanas un reģistrēšanas prasības, kā arī prasības paziņotajai institūcijai nosaka Ministru kabinets."

10.  6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "2., 3. vai 4.klases" ar tekstu "F2, F3 vai F4 kategorijas";

izslēgt septīto daļu.

11. Izteikt 7.panta otrās daļas 1.punkta "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) ir persona, kurai kriminālprocesā piemērots apsūdzētā statuss par šīs daļas 1.punkta "a" apakšpunktā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu,".

12. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Pirotehnisko izstrādājumu piedāvāšana tirgū

(1) Pirotehniskos izstrādājumus laiž tirgū un piedāvā tirgū tikai tad, ja tie atbilst drošuma pamatprasībām, ir identificēti, pareizi glabāti un marķēti, ja tiem ir pievienotas lietošanas instrukcijas un drošuma informācija viegli saprotamā valsts valodā, ir pieejama atbilstoša tehniskā dokumentācija, ir veikta atbilstības novērtēšana un tā apliecināta ar Eiropas atbilstības marķējumu CE (turpmāk - CE atbilstības marķējums), kā arī ja pirotehniskie izstrādājumi, tos pareizi glabājot un izmantojot paredzētajam nolūkam, neapdraud cilvēku veselību un drošību.

(2) Gadatirgos, komercizstādēs un demonstrācijās, kuru mērķis ir pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecība, ir atļauta arī tādu pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšana un izmantošana, kuri neatbilst noteiktajām prasībām, ja uz izstrādājuma vai tā iepakojuma ir skaidra norāde uz šādu neatbilstību, minēts gadatirgus, komercizstādes un demonstrācijas nosaukums un datums, kā arī tas, ka šādi pirotehniskie izstrādājumi nav pieejami pārdošanā, kamēr nav nodrošināta to atbilstība.

(3) Latvijas Republikā ir atļauta tādu izpētei, attīstībai un pārbaudei paredzēto pirotehnisko izstrādājumu izmantošana un pieejamība tirgū, kuri neatbilst noteiktajām prasībām, ja uz izstrādājuma vai tā iepakojuma ir skaidra norāde uz šādu neatbilstību un izmantošanu izpētei, attīstībai un pārbaudei.

11.pants. Ražotāja, importētāja, izplatītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pienākumi 

Ražotāja, importētāja, izplatītāja un pirotehnisko pakalpojumu sniedzēja pienākumus nosaka Ministru kabinets."

13.  12.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "2., 3. vai 4.klases" ar tekstu "F2, F3 vai F4 kategorijas";

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "komersantiem, kuri izmanto pirotehniskos izstrādājumus transportlīdzekļu vai citu iekārtu vai ierīču ražošanā" ar vārdiem "komersantiem vai juridiskajām personām, kuri izmanto pirotehniskos izstrādājumus transportlīdzekļu, citu iekārtu vai ierīču ražošanā vai remontēšanā vai kuriem tie nepieciešami tehniskām vajadzībām";

aizstāt trešajā daļā skaitļus un vārdus "1., 2. un 3.klases" ar tekstu "F1, F2 un F3 kategorijas";

izslēgt piektajā un sestajā daļā vārdu "mazumtirdzniecībā";

izslēgt septīto un astoto daļu;

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā: 

"(9) Citus transportlīdzekļiem paredzētus P1 kategorijas pirotehniskos izstrādājumus, to skaitā drošības spilvenu un drošības jostu nospriegošanas sistēmas, atļauts darīt pieejamus tikai personām, kurām attiecīgie pirotehniskie izstrādājumi ir nepieciešami profesionālās nodarbošanās vajadzībām, ja vien minētie transportlīdzekļiem paredzētie pirotehniskie izstrādājumi nav iestrādāti transportlīdzeklī vai noņemamā transportlīdzekļa daļā."

14. Aizstāt 15. un 16.pantā skaitļus un vārdus "2. un 3.klases" ar tekstu "F2 un F3 kategorijas".

15.  17.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu" ar vārdiem "rada risku cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdu "apdraudētajā" ar vārdu "bīstamajā".

16. Aizstāt 19.panta trešajā daļā skaitli un vārdu "1.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1. un 2.punktā".

17. Aizstāt 20.panta pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "1.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "1. un 2.punktā".

18. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Tirgus uzraudzība

(1) Šā likuma 21.pantā minētās institūcijas, īstenojot tirgus uzraudzību saskaņā ar šo likumu un normatīvajiem aktiem par akreditācijas un tirgus uzraudzības prasībām attiecībā uz produktu tirdzniecību, atbilstoši kompetencei ir tiesīgas:

1) kontrolēt un uzraudzīt pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām;

2) pieprasīt un bez maksas saņemt informāciju, kas nepieciešama pirotehniskā izstrādājuma drošuma novērtēšanai vai attiecīgās iestādes funkciju izpildei;

3) pieprasīt un bez maksas saņemt pirotehniskā izstrādājuma paraugus, veikt kontrolpirkumus pirotehniskā izstrādājuma paraugu iegādei un organizēt pirotehniskā izstrādājuma laboratorisku vai cita veida ekspertīzi, lai noteiktu pirotehniskā izstrādājuma atbilstību drošuma pamatprasībām, ja to paredz attiecīgās iestādes apstiprinātā gada uzraudzības un kontroles programma, ja ir aizdomas par pirotehniskā izstrādājuma neatbilstību drošuma pamatprasībām vai ja ir saņemta sūdzība.

(2) Pēc tam, kad kontrolējošā institūcija pieņem galīgo lēmumu par pirotehniskā izstrādājuma atbilstību prasībām vai ekspertīzes laikā tiek konstatēts, ka pirotehniskais izstrādājums atbilst prasībām, paraugu atdod, ja tas ekspertīzes laikā nav iznīcināts vai izlietots.

(3) Veicot pirotehnisko izstrādājumu aprites uzraudzību, kontrolējošās institūcijas ievēro Eiropas Komisijas sniegto informāciju par pirotehniskajiem izstrādājumiem, kuri netiek laisti tirgū, ir aizliegti vai kuru laišana tirgū ir ierobežota.

(4) Ja kontrolējošajai institūcijai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums rada nopietnu risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, tā novērtē attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu atbilstoši visām normatīvajos aktos par pirotehnisko izstrādājumu drošumu paredzētajām prasībām. Attiecīgais ražotājs vai importētājs un izplatītājs, ja nepieciešams, sadarbojas ar kontrolējošo institūciju.

(5) Ja, veicot šā panta ceturtajā daļā minēto pirotehniskā izstrādājuma novērtējumu, kontrolējošā institūcija konstatē, ka pirotehniskais izstrādājums neatbilst noteiktajām prasībām, tā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija regulas Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ regulu (EEK) Nr. 339/93 (turpmāk - regula Nr. 765/2008) 21.pantā minētos nosacījumus, pieprasa, lai attiecīgais ražotājs, importētājs vai izplatītājs atkarībā no radītā riska veic nepieciešamās koriģējošās darbības, panākot pirotehniskā izstrādājuma atbilstību noteiktajām prasībām, vai to izņem no tirgus vai atsauc kontrolējošās institūcijas noteiktajā termiņā.

(6) Ja, veicot šā panta ceturtajā daļā minēto pirotehniskā izstrādājuma novērtējumu, kontrolējošā institūcija konstatē, ka pirotehniskais izstrādājums atbilst noteiktajām prasībām, tomēr rada risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, tā pieprasa, lai attiecīgais ražotājs, importētājs vai izplatītājs atkarībā no radītā riska veic nepieciešamās koriģējošās darbības, panākot, ka pirotehniskais izstrādājums vairs nerada šādu risku, vai to izņem no tirgus vai atsauc kontrolējošās institūcijas noteiktajā termiņā.

(7) Ja kontrolējošā institūcija konstatē, ka pirotehniskais izstrādājums nav marķēts atbilstoši regulas Nr. 765/2008 30.pantā vai citos normatīvajos aktos par pirotehnisko izstrādājumu marķēšanu noteiktajām prasībām, pirotehniskajam izstrādājumam nav noformēta Eiropas Savienības atbilstības deklarācija vai arī tā noformēta nepareizi, nav pieejama vai ir nepilnīga pirotehniskā izstrādājuma tehniskā dokumentācija vai komersants nav izpildījis prasības attiecībā uz sniedzamo informāciju vai citas administratīvās prasības, kas skar ražotāja un importētāja pienākumus, tā pieprasa, lai komersants novērš konstatēto neatbilstību.

(8) Ja komersants noteiktajā termiņā neveic šā panta piektajā, sestajā un septītajā daļā norādītās darbības vai tās nav pietiekamas, kontrolējošā institūcija, kas konstatējusi attiecīgo risku vai neatbilstību, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai attiecīgo pirotehnisko izstrādājumu piedāvāšana tirgū tiktu aizliegta vai ierobežota, lai tie tiktu izņemti no tirgus vai atsaukti vai, ja tas ir nepieciešams, iznīcināti piemērotos apstākļos.

(9) Šā panta piektajā, sestajā un astotajā daļā minēto kontrolējošās institūcijas rīcību un lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi."

19. Papildināt likumu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:

"22.1 pants. Tirgus uzraudzības izdevumu atlīdzināšana

(1) Izdevumus, kas saistīti ar pirotehniskā izstrādājuma parauga pārvietošanu no parauga ņemšanas vietas līdz ekspertīzes veicējam un atpakaļ vai līdz parauga iznīcināšanas vietai, kā arī ar parauga iznīcināšanu saistītos izdevumus sedz kontrolējošā institūcija.

(2) Izdevumus par pirotehniskā izstrādājuma parauga laboratorisku vai cita veida ekspertīzi sedz kontrolējošā institūcija.

(3) Ja konstatēts, ka pirotehniskā izstrādājuma paraugs neatbilst drošuma pamatprasībām, piecu dienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas pirotehniskā izstrādājuma ražotājs, importētājs vai izplatītājs, no kura paraugi izņemti, atlīdzina šā panta pirmajā daļā minētos izdevumus. Šā panta otrajā daļā minētos izdevumus atlīdzina:

1) pirotehniskā izstrādājuma ražotājs;

2) ja pirotehniskā izstrādājuma ražotājs nav reģistrēts Latvijas Republikā, - importētājs vai izplatītājs, kurš pirmais piedāvājis Latvijas Republikā drošuma pamatprasībām neatbilstošus pirotehniskos izstrādājumus."

20. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa
Sadarbība ar Eiropas Komisiju un dalībvalstīm

24.pants. Eiropas Komisijas un dalībvalstu informēšana par Latvijas Republikā veiktā novērtējuma rezultātiem un pasākumiem, ja pirotehniskais izstrādājums rada nopietnu risku sabiedrības interesēm

(1) Ja kontrolējošajai institūcijai ir pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums, kuram veikts šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētais novērtējums un par kuru konstatēts, ka šis pirotehniskais izstrādājums rada nopietnu risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, tiek piedāvāts tirgū arī citā dalībvalstī, tā informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis par Latvijas Republikā veiktā novērtējuma rezultātiem un pasākumiem, kuru veikšana pieprasīta attiecīgajam komersantam.

(2) Ja komersants pieprasītos pasākumus nav veicis vai tie nav bijuši pietiekami un kontrolējošā institūcija rīkojusies atbilstoši šā likuma 22.panta astotajā daļā noteiktajam, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis par tās īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz risku radošo pirotehnisko izstrādājumu, norādot visas šai institūcijai pieejamās ziņas, to skaitā:

1) neatbilstošā pirotehniskā izstrādājuma identificēšanai nepieciešamos datus;

2) ziņas par pirotehniskā izstrādājuma izcelsmi;

3) neatbilstības būtību un tās radīto risku;

4) informāciju par Latvijas Republikā veiktajiem pasākumiem, kā arī attiecīgā ražotāja, importētāja vai izplatītāja sniegtos paskaidrojumus un argumentus;

5) norādi par pirotehniskā izstrādājuma neatbilstību cilvēku veselības, drošības vai citu sabiedrības interešu aizsardzības prasībām vai par konstatētajām neatbilstībām piemērojamos standartos, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3) Ja triju mēnešu laikā pēc šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas neviena dalībvalsts vai Eiropas Komisija nav izteikusi iebildumus pret kontrolējošās institūcijas veikto pasākumu, to uzskata par pamatotu.

25.pants. Kontrolējošās institūcijas rīcība, saņemot paziņojumu par citas dalībvalsts konstatētiem prasībām neatbilstošiem pirotehniskajiem izstrādājumiem, kuri rada nopietnu risku sabiedrības interesēm

(1) Ja kontrolējošā institūcija, saņemot paziņojumu no citas dalībvalsts, konstatē, ka šā likuma prasībām neatbilstošs pirotehniskais izstrādājums, kas rada nopietnu risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, ir pieejams arī Latvijas Republikas tirgū, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un pārējās dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem un sniedz savā rīcībā esošo papildu informāciju saistībā ar attiecīgā pirotehniskā izstrādājuma neatbilstību. Ja kontrolējošajai iestādei ir iebildumi pret citas dalībvalsts veiktajiem pasākumiem, tā par šiem iebildumiem informē Eiropas Komisiju un pārējās dalībvalstis.

(2) Kontrolējošā institūcija informē Eiropas Komisiju par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu neatbilstošā pirotehniskā izstrādājuma izņemšanu no Latvijas Republikas tirgus, pamatojoties uz šā likuma 22.panta trešajā daļā minēto informāciju.

26.pants. Eiropas Komisijas un dalībvalstu informēšana par prasībām atbilstošiem pirotehniskajiem izstrādājumiem, kuri rada risku sabiedrības interesēm

(1) Ja kontrolējošajai institūcijai ir pamats uzskatīt, ka pirotehniskais izstrādājums, kuram veikts šā likuma 22.panta ceturtajā daļā minētais novērtējums un par kuru konstatēts, ka tas atbilst normatīvajiem aktiem par pirotehnisko izstrādājumu drošumu, tomēr rada risku cilvēku veselībai, drošībai vai citām ar likumu aizsargātām sabiedrības interesēm, tā nekavējoties informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis, sniedzot visu sev pieejamo informāciju, tai skaitā:

1) attiecīgā pirotehniskā izstrādājuma identificēšanai nepieciešamos datus;

2) ziņas par pirotehniskā izstrādājuma izcelsmi un piegādes ķēdi;

3) radītā riska būtību;

4) informāciju par Latvijas Republikā veiktajiem pasākumiem un to ilgumu. 

(2) Kontrolējošā institūcija informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis par šā panta pirmajā daļā minētajiem pirotehniskajiem izstrādājumiem tādā kārtībā, kāda noteikta preču un pakalpojumu drošumu reglamentējošos normatīvajos aktos."

21. Pārejas noteikumos:

papildināt 3.punktu ar teikumu šādā redakcijā: 

"Pirotehniskos izstrādājumus, kas ievešanas brīdī klasificēti kā 1., 2. un 3.klases uguņošanas ierīces, atļauts piedāvāt tirgū līdz 2017.gada 4.jūlijam.";

papildināt pārejas noteikumus ar 3.1 un 3.2 punktu šādā redakcijā: 

"3.1 Skatuves pirotehniskos izstrādājumus, kas ievesti Latvijas Republikā pirms 2013.gada 4.jūlija, un uguņošanas ierīces, kas ievestas Latvijas Republikā pirms 2013.gada 4.jūlija un ievešanas brīdī klasificētas kā 4.klases uguņošanas ierīces, atļauts piedāvāt tirgū līdz 2017.gada 4.jūlijam.

3.2 Citus pirotehniskos izstrādājumus, kas ievesti Latvijas Republikā pirms 2013.gada 4.jūlija un ievešanas brīdī klasificēti kā P1 un P2 klases pirotehniskie izstrādājumi, atļauts piedāvāt tirgū līdz 2017.gada 4.jūlijam vai līdz to apritei izsniegto atļauju termiņa beigām atkarībā no tā, kurš laikposms ir īsāks, bet šādas klases transportlīdzekļiem paredzēto pirotehnisko izstrādājumu un to rezerves daļu aprite atļauta līdz to apritei izsniegto atļauju termiņa beigām.";

izslēgt 5.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā: 

"6. Pirotehniskos izstrādājumus, kuri laisti tirgū līdz 2015.gada 1.jūlijam, drīkst piedāvāt tirgū arī tad, ja atbilstības novērtēšana un marķēšana tiem veikta saskaņā ar tirgū laišanas brīdī spēkā esošajām atbilstības novērtēšanas un marķēšanas prasībām.

7. Šā likuma 12.panta septītās un astotās daļas izslēgšana stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī."

22. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija direktīvas 2013/29/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz pirotehnisko izstrādājumu pieejamību tirgū;

2) Eiropas Komisijas 2014.gada 16.aprīļa direktīvas 2014/58/ES, ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2007/23/EK izveido pirotehnisko izstrādājumu izsekojamības sistēmu."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 11.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 30.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.06.2015.Stājas spēkā: 14.07.2015.Tēma: Valsts drošība un aizsardzība; Patērētāju tiesības; Vides tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 124, 30.06.2015. OP numurs: 2015/124.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274968
14.07.2015
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)