Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.898

Rīgā 2010.gada 21.septembrī (prot. Nr.48 31.§)
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" nolikums
Izdoti saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas dalību
Kioto protokola elastīgajos mehānismos
"
10.panta trešās daļas 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – finanšu instruments) finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" (turpmāk – konkurss) nolikumu, vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību.

2. Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšana, nodrošinot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtas enerģijas lietošanai, tai skaitā:

2.1. atbalstot transportlīdzekļu pielāgošanu no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanai fosilas izcelsmes degvielas vietā;

2.2. atbalstot no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas pieejamības nodrošināšanu, uzstādot projekta vajadzībām no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas uzpildes iekārtas, tikai kopā ar šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto aktivitāti un nepārsniedzot 20 % no projekta iesniegumā pieprasītā kopējā finanšu instrumenta finansējuma.

3. Par konkursa īstenošanu atbildīgā iestāde ir Vides ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Projektu īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Vides investīciju fonds).

4. Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 3 522 621 lats. Finansē­jumu veido finanšu instruments.

5. Finansējumu konkursa ietvaros sniedz projekta iesniedzējam, kas ir komersants:

5.1. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei – saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – regula Nr. 800/2008) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 6.augusts, Nr. L214/3). Finansējuma noteikšanai piemēro regulas Nr. 800/2008 19.panta 2. un 4.punktu;

5.2. šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei – atbilstoši de minimis atbalstam saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – regula Nr. 1998/2006) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 15.decembris, Nr. L379/5).

6. Konkursa ietvaros apstiprināto projektu aktivitāšu īstenošanas laiks ir viens gads no līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.maijam.

7. Projektā sasniedzamu SEG emisiju samazinājuma rādītāju un SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītāju, kas raksturo SEG emisiju samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finansējumu, aprēķina atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam. SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs nav lielāks par 50 latiem/tCO2ekv.

8. Konkursa ietvaros atbalsta šādas no atjaunojamiem resursiem iegūtas degvielas lietošanu:

8.1. tīra rapšu sēklu eļļa;

8.2. no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela;

8.3. no lauksaimniecības izejvielām iegūts bioetanols;

8.4. no organiskajiem sadzīves atkritumiem iegūta biogāze;

8.5. no vircas vai notekūdeņu dūņām iegūta biogāze;

8.6. no sausajiem mēsliem iegūta biogāze.

9. Konkursa ietvaros neatbalsta bioloģiskas izcelsmes degvielas ražošanas iekārtu uzstādīšanu.

10. Ja projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs), kurš noslēdzis līgumu ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu par projekta īstenošanu (turpmāk – finansējuma saņēmējs), konstatē, ka projektā paredzētās aktivitātes nav iespējams īstenot projekta līgumā noteiktajā termiņā, tas ne vēlāk kā vienu mēnesi līdz līgumā noteiktā termiņa beigām var pieprasīt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Šādā gadījumā finansējuma saņēmējs iesniedz Vides investīciju fondā iesniegumu, norādot apstākļus, kas kavē projekta īstenošanu. Ja atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds iesniegumā minētos apstākļus atzīst par pamatotiem, finansējuma saņēmējs, atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds noslēdz rakstisku vienošanos par grozījumiem projekta līgumā, pagarinot projekta īstenošanas termiņu uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem. Grozījumus līgumā, saistītus ar projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, drīkst izdarīt vienu reizi.

11. Finanšu instrumenta finansēto projektu līgumu sagatavošana, noslēgšana, grozīšana un pirmstermiņa izbeigšana, projektu īstenošanas pārskatu pārbaude un projektu īstenošanas kontroles kārtība ir noteikta normatīvajos aktos par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtību.

12. Projektu īsteno Latvijas Republikas teritorijā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

13. Projekta iesniedzējs var pretendēt uz finansējuma saņemšanu konkursa ietvaros, ja:

13.1. projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikā reģistrēts komersants, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde;

13.2. projekta iesniegums atbildīgajā iestādē ir iesniegts noteiktajā termiņā un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona, kurai ir paraksta tiesības;

13.3. projekta iesniedzējs projekta iesniegumā un tā pielikumos ir sniedzis patiesu informāciju;

13.4. projekta iesniedzējs projekta iesnieguma vērtēšanas gaitā nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju vai ietekmēt projekta iesniegumu vērtēšanu, tai skaitā projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju, atbildīgo iestādi vai citas konkursa vērtēšanā iesaistītās amatpersonas un ekspertus.

14. Komersants atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta kategorijai saskaņā ar regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā iekļautajiem nosacījumiem sīkajam (mikro), mazajam vai vidējam komersantam vai lielā komersanta kategorijai atbilstoši regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktam.

15. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vienu projekta iesniegumu.

16. Uz finansējumu projekta īstenošanai nevar pretendēt, ja projekta iesniedzējs:

16.1. ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādnieks;

16.2. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu vides aizsardzības, konkurences vai darba tiesību pārkāpumā;

16.3. vai projekta iesniedzēja interesēs fiziska persona ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un projekta iesniedzējam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

16.4. par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām ir saņēmis vai plāno saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projekta ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

16.5. ir sīkais (mikro), mazais vai vidējais komersants, kas nonācis finansiālās grūtībās saskaņā ar regulas Nr. 800/2008 1.panta 7.punkta nosacījumiem;

16.6. ir lielais komersants, kas:

16.6.1. ar tiesas lēmumu ir pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas atrodas likvidācijas procesā;

16.6.2. zaudējis vairāk nekā pusi no pamatkapitāla un vairāk nekā ceturtdaļa no šiem pamatkapitāla zaudējumiem ir radušies pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesniegšanas dienas. Šo nosacījumu nepiemēro komersantiem, kas ir reģistrēti mazāk nekā pirms trijiem gadiem kopš projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

16.7. nonācis situācijā, kad pret to vērsta prasība par līdzekļu atgūšanu no citām valsts atbalsta programmām saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas vai valsts atbalsta programmu apsaimniekotāju lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

16.8. ir komersants, kas plāno īstenot projektu kādā no neatbalstāmām nozarēm un aktivitātēm saskaņā ar:

16.8.1. regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punkta "a" apakšpunktu, ja projek­ta iesniedzējs plāno īstenot šo noteikumu 2.1.apakšpunktā noteikto aktivitāti;

16.8.2. regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktu, ja projekta iesniedzējs plāno īstenot šo noteikumu 2.2.apakšpunktā noteikto aktivitāti.

III. Projekta finansēšana

17. Vienam projekta iesniedzējam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 15 000 latu.

18. Vienam projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 350 000 latu.

19. Konkursa ietvaros maksimāli pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

19.1. 55 % – sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem, kā arī tiešām un pastarpinātām pārvaldes iestādēm;

19.2. 45 % – vidējiem komersantiem;

19.3. 35 % – lielajiem komersantiem.

20. Finanšu instrumenta finansējuma apjoms uz vienu konkursam pieteikto transportlīdzekli nedrīkst pārsniegt 10 000 latu šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei.

21. Projekta iesniedzēja kopējais līdzfinansējums nav mazāks par 45 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Līdzfinansējumu nodrošina projekta iesniedzēja finanšu līdzekļi.

22. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei piešķirto finansējumu komersantiem attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar de minimis atbalstu, ja piešķirtais finansējums kopā nepārsniedz maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti neatkarīgi no tā, vai atbalsts tiek piešķirts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.

23. Finansējums, ko piešķir šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei kā de minimis atbalstu, atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

23.1. kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu tas nepārsniedz regulas Nr. 1998/2006 2.panta 2.punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;

23.2. kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis un citu ierobežota apmēra atbalstu tas nepārsniedz EUR 500 000 ekvivalentu latos.

24. Finansējuma uzskaiti, kas piešķirts šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei, veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

25. Ja projekta īstenošanas gaitā projekta kopējās attiecināmās izmaksas pārsniedz projektam piešķirto finansējumu, šo starpību sedz no projekta iesniedzēja finanšu līdzekļiem.

IV. Konkursa ietvaros attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

26. Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksas:

26.1. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

26.1.1. transportlīdzekļu pārveidošanai nepieciešamo iekārtu un papild­materiālu izmaksas, tai skaitā mērījumu izmaksas;

26.1.2. iekārtu uzstādīšanas izmaksas, tai skaitā tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas un ekspluatācijas testu veikšanas izmaksas;

26.2. šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

26.2.1. degvielas uzpildes iekārtu iegādes un atbilstošo mērījumu izmaksas. Degvielas uzpildes iekārtas ir paredzētas šo noteikumu 8.punktā minētās degvielas lietošanai, un to piegādātājs vai uzstādītājs nodrošina vismaz divu gadu garantiju;

26.2.2. iekārtu uzstādīšanas izmaksas, tai skaitā tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas, ekspluatācijas testu veikšanas izmaksas un sertificētu ekspertu atalgojums.

27. Izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja:

27.1. tās atbilst šo noteikumu 26.punktā minētajām izmaksām, ievērojot šajos noteikumos noteiktos ierobežojumus;

27.2. tās ir nepieciešamas projekta īstenošanai un ir iekļautas projekta iesniegumā un projekta līgumā;

27.3. tās ir radušās pēc projekta līguma noslēgšanas, taču ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām;

27.4. tās ir veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

27.5. tās ir norādītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai dokumentu atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši lietvedību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas prasībām;

27.6. tās ir norādītas projekta starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumā, pievienojot projekta līgumā noteikto attaisnojošo dokumentu kopijas;

27.7. projekta iesniedzējs – lielais komersants – projekta īstenošanas laikā izpilda regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punktā noteiktās prasības, un atbildīgā iestāde pirms projekta īstenošanas to pārbauda;

27.8. transportlīdzekļa pārbūve tiek veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem un transportlīdzeklim īstenotā pārbūve tiek reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja projekta iesniedzējs ir komersants, kā arī ir ievērotas regulas Nr. 800/2008 19.panta 4.punktā noteiktās prasības par vides aizsardzības standartiem;

27.9. tās atbilst regulas Nr. 800/2008 19.panta 6.punktā minētajām prasībām, ja projekta iesniedzējs ir komersants un tas plāno īstenot šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto aktivitāti.

28. Konkursa ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas:

28.1. izmaksas, kas radušās pirms projekta līguma noslēgšanas vai pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;

28.2. izmaksas, kas tiek segtas citu finansējuma programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, tai skaitā Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

28.3. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

28.4. projekta iesniedzēja kārtējie uzturēšanas izdevumi;

28.5. līzinga un nomas darījumu izmaksas;

28.6. pārvietojamās tehnikas un transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

28.7. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, ja tie jebkādā veidā ir atgūstami no valsts budžeta;

28.8. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

28.9. izmaksas, kas nav saistītas ar SEG emisiju samazinājuma sasniegšanu;

28.10. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas.

V. Konkursa izsludināšanas kārtība

29. Konkursu par visu šo noteikumu 4.punktā minēto finansējumu izsludina 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

30. Atbildīgā iestāde izsludina konkursu, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē (www.vidm.gov.lv) un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē (www.lvif.gov.lv). Atbildīgā iestāde līdz konkursa izsludināšanai izstrādā vadlīnijas projektu iesniegumu sagatavošanai.

31. Konkursa sludinājumā norāda konkursa nosaukumu, projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), vietu (atbildīgās iestādes adresi) un elektroniskā pasta adresi.

32. Projekta iesniegumu iesniegšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši no konkursa izsludināšanas dienas. Projekta iesniegumus iesniedz ne ātrāk kā 30 dienas pēc konkursa izsludināšanas dienas. Atbildīgā iestāde var pagarināt projekta iesniegumu iesniegšanas termiņu uz laiku līdz vienam mēnesim, publicējot sludinājumu par projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievietojot to atbildīgās iestādes un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē.

VI. Projekta iesnieguma saturs un iesniegšanas kārtība

33. Projekta iesniegumu – aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (2.pielikums) un šo noteikumu 34.punktā noteiktos papildus iesniedzamos dokumentus – iesniedz atbildīgajā iestādē papīra formā vai elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu papīra formā var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu, pievienojot projekta iesniegumam otru oriģināleksemplāru vai oriģināleksemplāra apliecinātu kopiju un identiski aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā elektronisko datu nesējā. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā nosūta pa elektronisko pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

34. Projekta iesniegumam pievieno šādus papildus iesniedzamos dokumentus:

34.1. sarakstu, kurā norādīta pārbūvējamo transportlīdzekļu marka, valsts reģistrācijas numurs un šasijas numurs;

34.2. projekta iesniedzēja lēmumu par projekta īstenošanu, kuru ir parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vadītājs vai tiešās pārvaldes atbildīgās ministrijas kompetentā amatpersona un kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms, vai minētā lēmuma izrakstu;

34.3. projekta iesniedzēja informāciju par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu, norādot kredītiestādi, kurā kredīts pieprasīts. Ja projekta līdzfinansējumu nodrošina juridiska vai fiziska persona, kura nav kredītiestāde, projekta iesniedzējs iesniedz dokumentus, kas pierāda, ka līdzfinansētāja rīcībā ir projekta līdzfinansēšanai nepieciešamais finanšu līdzekļu daudzums;

34.4. Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes (turpmāk – kredītiestāde) vēstuli par konkursa nodrošinājuma summas izmaksas garantēšanu (turpmāk – garantijas vēstule), kas izsniegta par labu atbildīgajai iestādei, ja projekta iesniedzējs ir komersants:

34.4.1. konkursa nodrošinājuma summa – 1000 latu (turpmāk – garantija);

34.4.2. garantijas vēstulē norādītais garantijas termiņš ir vismaz pieci mēneši no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

34.4.3. garantijas vēstulē norādītais garantijas termiņš pirms šo noteikumu 34.4.2.apakšpunktā noteiktā termiņa izbeidzas šādos gadījumos:

34.4.3.1. ja atbildīgā iestāde pēc projekta iesnieguma vērtēšanas ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

34.4.3.2. ja atbildīgā iestāde pēc projekta iesnieguma vērtēšanas ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt projektu un uzaicinājusi projekta iesniedzēju noslēgt projekta īstenošanas līgumu, un projekta iesniedzējs ir noteiktajā termiņā parakstījis līgumu;

34.4.4. garantijas vēstulē norādīto summu izmaksā pēc pirmā atbildīgās iestādes pieprasījuma, kurā norādīts, ka atbildīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt projektu un uzaicinājusi projekta iesniedzēju noslēgt projekta īstenošanas līgumu, bet projekta iesniedzējs noteiktajā termiņā nav parakstījis līgumu;

34.4.5. šo noteikumu 34.4.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā iegūtos finanšu līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos;

34.5. deklarāciju par komersanta atbilstību mazai vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību mazai vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms;

34.6. pilnvaru par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksta tiesībām, ja attiecināms;

34.7. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību, ja projekta iesniedzējs konkursa ietvaros iesniedz projekta iesniegumu, kurā paredz īstenot šo noteikumu 2.2.apakšpunktā noteikto aktivitāti.

35. Projekta iesniedzējs aizpildītu šo noteikumu 33.punktā minēto projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros, no kuriem viens ir oriģināleksemplārs, otrs – apliecināta oriģināleksemplāra kopija vai otrs oriģināleksemplārs. Minētajiem dokumentiem pievieno arī projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā elektronisko datu nesējā bez papildus iesniedzamajiem dokumentiem. Projekta iesniedzējs, gatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādus nosacījumus:

35.1. projekta iesniegumu paraksta projekta iesniedzēja amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona;

35.2. projekta iesniegumu sagatavo un noformē atbilstoši lietvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

35.3. projekta iesnieguma veidlapu sagatavo datorrakstā latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 2.2.2.apakšpunktu;

35.4. projekta iesniegumu aizpilda bez neatrunātiem svītrojumiem, dzēsumiem, aizkrāsojumiem, labojumiem un papildinājumiem;

35.5. projekta iesniegumam pievieno papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus vai kopijas, kas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

35.6. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmanto naudas vienību – lats;

35.7. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā:

35.7.1. projekta iesnieguma veidlapai jābūt identiskai ar projekta iesniegumam pievienoto projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā;

35.7.2. projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā izstrādā DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datnes formātā;

35.7.3. visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra un tā kopijas lapas ir numurētas;

35.7.4. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots), kā arī oriģināleksemplāra kopija ir cauršūta (caurauklota);

35.8. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā:

35.8.1. to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti;

35.8.2. projekta iesnieguma veidlapu izstrādā DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datnes formātā;

35.8.3. projekta iesnieguma veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, papildus iesniedzamo dokumentu oriģinālus paraksta katru atsevišķi ar drošu elektronisku parakstu un apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tos apliecina ar projekta iesniedzēja drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

36. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz:

36.1. papīra formā, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot atbildīgajā iestādē personīgi, projekta iesniegumu ievieto slēgtā iepakojumā un uz tā norāda:

36.1.1. adresātu:

36.1.1.1. ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, – Latvijas Republikas Vides ministrija;

36.1.1.2. ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, – Latvijas Republikas Vides ministrija, Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija;

36.1.2. konkursa nosaukumu – "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā";

36.1.3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

36.1.4. norādi "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas";

36.2. elektroniska dokumenta formā, to nosūta elektroniski uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa sludinājumā.

37. Atbildīgā iestāde izskata tos projektu iesniegumus, kuri ir iesniegti atbildīgajā iestādē vai nodoti pasta iestādē (pasta zīmogs) līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda laiks, kad projekta iesniegums ir nosūtīts.

38. Ja projekta iesniegumu saņem pēc projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, atbildīgā iestāde informē projekta iesniedzēju par vietu un laiku, kad projekta iesniegumu neatvērtu var saņemt atpakaļ.

39. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu, piešķir tam identifikācijas numurus, septiņu darbdienu laikā pēc projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma identifikācijas numuru. Ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma identifikācijas numurs tiek piešķirts un paziņots projekta iesniedzējam uzreiz.

VII. Projekta iesniegumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansējuma piešķiršanu

40. Projekta iesniegumu izskatīšanai un vērtēšanai atbildīgā iestāde izveido projekta iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija).

41. Vērtēšanas komisijas izveidošanas un darbības kārtību nosaka vērtēšanas komisijas nolikums. Vērtēšanas komisijas sastāvu un nolikumu apstiprina ar atbildīgās iestādes rīkojumu.

42. Vērtēšanas komisijā ietilpst trīs atbildīgās iestādes pārstāvji, pa vienam pārstāvim no Ekonomikas ministrijas un Satiksmes ministrijas. Vērtēšanas komisiju vada atbildīgās iestādes pārstāvis.

43. Projekta iesniegumu administratīvo vērtēšanu veic atbilstoši precizējamiem un neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti šo noteikumu 3.pielikumā. Administratīvās vērtēšanas kritērijus vērtē ar "Jā" vai "Nē", vai "NA" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst, "NA" – nav attiecināms) šādā secībā:

43.1. uzsākot vērtēšanu, vispirms tiek vērtēta projekta iesnieguma atbilstība šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem, vērtēšanu neturpina;

43.2. ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2., 3. un 4.punktā minētajiem kritērijiem.

44. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, tostarp arī aritmētiskas kļūdas, atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatētajām neatbilstībām un aicina projekta iesniegumu precizēt. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no atbildīgās iestādes informācijas saņemšanas par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem.

45. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizētu projekta iesniegumu, projekta iesniegumu atbilstoši administratīvās vērtēšanas kritērijiem vērtē atkārtoti, nosakot, vai projekta iesniegums atbilst noteiktajām prasībām un ir virzāms vērtēšanai atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

46. Ja projekta iesniedzējs atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst vienam vai vairākiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma neatbilstību administratīvās vērtēšanas kritērijiem un projekta iesniegumu tālāk nevērtē.

47. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

48. Atbildīgā iestāde ir tiesīga projekta iesniedzējam rakstiski pieprasīt uzrādīt to dokumentu oriģinālus, kuriem ir iesniegtas apliecinātas dokumentu kopijas. Projekta iesniedzējam jānodrošina dokumentu oriģinālu uzrādīšana atbildīgajā iestādē 15 darbdienu laikā darba laikā, ierodoties personīgi ar pieprasītajiem dokumentu oriģināliem.

49. Projekta iesnieguma kvalitatīvu vērtēšanu veic atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

50. Vērtēšanas komisija, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, pārbauda projekta iesniegumā norādīto sasniedzamo rādītāju atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm un iesniegtajai tehniskajai dokumentācijai.

51. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs projekta iesniegumā vai tā pielikumos ir sniedzis nepatiesu informāciju, atbildīgajai iestādei ir tiesības pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

52. Pēc projekta iesniegumu vērtēšanas atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēšanas komisija sarindo projekta iesniegumus dilstošā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam.

53. Ja vairāki projekta iesniegumi saņēmuši vienādu punktu skaitu, atbildīgā iestāde, pieņemot lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, priekšroku dod projekta iesniegumam ar augstāku SEG emisiju samazinājumu gadā.

54. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

54.1. projekta iesniegums atbilst visiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

54.2. projekta iesniegumā paredzēto projekta aktivitāšu īstenošanai pēc sarindošanas šo noteikumu 52.punktā minētajā secībā ir pietiekams finansējums atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

55. Projektu vērtēšanas termiņš ir divi kalendāra mēneši no projektu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas. Vērtēšanas komisijai ir tiesības termiņu pagarināt, bet ne vairāk kā par vienu kalendāra mēnesi.

56. Ja atbildīgā iestāde jebkurā brīdī līdz līguma parakstīšanai ar projekta iesniedzēju konstatē, ka projekta iesniedzējam ir obligāto nodokļu maksājumu parāds, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu un nosūta projekta iesniedzējam paziņojumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

57. Lai nodrošinātu projekta ieviešanu atbilstoši šo noteikumu prasībām, atbildīgā iestāde var pieņemt lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt projekta līgumu:

57.1. jāprecizē projekta ieviešanas laika grafiks;

57.2. jāprecizē projekta finanšu aprēķini;

57.3. no projekta attiecināmajām izmaksām jāizslēdz izmaksas, kas šo noteikumu 28.punktā noteiktas kā neattiecināmās;

57.4. jāsniedz precizējoša papildu informācija.

58. Projekta iesniedzējs iesniedz atbildīgajā iestādē šo noteikumu 57.punktā minētos precizējumus 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

59. Pēc šo noteikumu 57.punktā minēto nosacījumu precizēšanas projekta iesnieguma vērtējums punktu skalā netiek mainīts, un projektam piešķiramā finansējuma apmērs netiek palielināts.

60. Projekta iesniedzējs pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz projekta līguma noslēgšanas dienai, iesniedz atbildīgajā iestādē lēmumu par kredītresursu vai citu finanšu līdzekļu (ja tādus ir paredzēts piesaistīt) piešķiršanu projektam ar tajā norādītu projektam piešķiramā finansējuma apmēru.

VIII. Projekta līguma noslēgšanas un ieviešanas nosacījumi

61. Atbildīgā iestāde 14 darbdienu laikā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumiem vai noraidīšanu, nosūta attiecīgo lēmumu projekta iesniedzējam. Ja iesniegums ir apstiprināts vai ir saņemts atbildīgās iestādes atzinums par šo noteikumu 57.punktā minēto nosacījumu izpildi, projekta iesniedzēju uzaicina noslēgt projekta līgumu.

62. Projekta iesniedzējs kalendāra mēneša laikā pēc tam, kad saņemts atbildīgās iestādes lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atbildīgās iestādes atzinums par šo noteikumu 57.punktā minēto nosacījumu izpildi, noslēdz ar atbildīgo iestādi un Vides investīciju fondu projekta līgumu.

63. Ja projekta iesniedzējs nenoslēdz projekta līgumu kalendāra mēneša laikā no atbildīgās iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atbildīgās iestādes atzinuma par šo noteikumu 57.punktā noteikto nosacījumu izpildi saņemšanas, projekta iesniedzējs zaudē tiesības slēgt minēto līgumu.

64. Ja šo noteikumu 63.punktā minēto iemeslu dēļ projekta līgums ar projekta iesniedzēju netiek noslēgts, atbildīgā iestāde un Vides investīciju fonds slēdz projekta līgumu ar to iesnieguma iesniedzēju, kura iesniegums ir ieguvis nākamo augstāko punktu skaitu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja finanšu instrumenta finansējuma atlikums ir pietiekams šā projekta finansēšanai atbilstoši šo noteikumu 4.punktam.

65. Projekta iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atbildīgās iestādes atzinuma par šo noteikumu 57.punktā minēto nosacījumu izpildi saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz projekta līguma noslēgšanai, atver norēķinu kontu kredītiestādē, ja projekta iesniedzējs ir komersants, vai Valsts kasē, ja projekta iesniedzējs ir tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, lai varētu saņemt finansējumu, kā arī pēc projekta līguma noslēgšanas veikt visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus.

66. Ja finansējuma saņēmējs iepirkumu nav izsludinājis pirms projekta līguma noslēgšanas, pirmo iepirkumu tas izsludina triju mēnešu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas. Ja iepirkums netiek izsludināts minētajā termiņā, atbildīgā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par projekta līguma pārtraukšanu.

67. Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs:

67.1. uz pārveidotajiem transportlīdzekļiem izvieto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta logo;

67.2. informāciju par projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un panākto SEG emisiju samazinājumu izvieto tīmekļa vietnē, ja tāda ir;

67.3. veic citus publicitātes pasākumus pēc saviem ieskatiem.

68. Projekta līguma darbības laikā par katru triju mēnešu periodu (turpmāk – projekta ceturksnis) līdz projekta ceturksnim sekojošā mēneša divdesmitajam datumam finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē pārskatu par projekta īstenošanas progresu (turpmāk – starpposma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai. Starpposma pārskatam pievieno projekta aktivitāšu izpildi un apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā.

69. Finansējuma saņēmējs pēc projekta līgumā paredzēto aktivitāšu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc attiecīgā projekta līguma beigu termiņa iesniedz atbildīgajā iestādē pārskatu par projekta īstenošanu kopumā (turpmāk – noslēguma pārskats), kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajai veidlapai. Noslēguma pārskatam pievieno projekta aktivitāšu izpildi un apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā.

IX. Finansējuma saņēmējam pieejamie maksājumi un maksājumu kārtība

70. Ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, tad, īstenojot projektu, tā maksājumus veic no līdzekļiem, kas finanšu instrumenta projekta īstenošanai paredzēti tās ministrijas budžetā, kuras institucionālajā padotībā ir attiecīgā valsts budžeta iestāde. Finanšu instrumenta finansējuma daļu projekta īstenošanai plāno kā saņemto transfertu no atbildīgās iestādes atsevišķā budžeta programmā vai apakšprogrammā.

71. Finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, ir pieejami šādi maksājumu veidi:

71.1. avansa maksājums līdz 15 % no projektam apstiprinātā kopējā finansējuma summas, ja tiek ievērotas šo noteikumu 72.punktā minētās prasības;

71.2. viens starpposma maksājums vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa nav lielāka par 75 % no projektam apstiprinātā kopējā finansējuma;

71.3. noslēguma maksājums, kas, ņemot vērā finansējuma saņēmējam izmaksāto avansa maksājumu un starpposma maksājumus, kuru kopējā summa nav lielāka par 90 % no projektam apstiprinātā finanšu instrumenta finansējuma, nepārsniedz projektam apstiprināto finanšu instrumenta finansējuma summu.

72. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, var saņemt avansa maksājumu, ja tas:

72.1. iesniedzis Vides investīciju fondā avansa maksājuma pieprasījumu;

72.2. ir komersants, kas iesniedzis Vides investīciju fondā kredītiestādes avansa maksājuma garantijas vēstuli par pilnu avansa summu, un kredītiestādes garantijas termiņš nav īsāks par projekta īstenošanas termiņu.

73. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, starpposma maksājumu var saņemt ne biežāk kā reizi ceturksnī, ja:

73.1. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un to apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā;

73.2. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo ceturksni un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

73.3. starpposma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

73.4. visus ar projektu saistītos maksājumus tas ir veicis un saņēmis projekta kontā.

74. Finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, var saņemt noslēguma maksājumu, ja:

74.1. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma maksājuma pieprasījumu un pievienojis darbu izpildi un to apmaksu apliecinošus dokumentus, kas noteikti projekta līgumā;

74.2. tas ir iesniedzis Vides investīciju fondā noslēguma pārskatu un Vides investīciju fonds to ir apstiprinājis;

74.3. noslēguma maksājuma pieprasījumā iekļautās izmaksas ir attiecināmas un atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

74.4. visus ar projektu saistītos maksājumus tas ir veicis un saņēmis projekta kontā;

74.5. tas ir pilnībā sasniedzis projekta mērķi.

X. Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

75. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta iesniegumā un projekta līgumā noteikto rezultātu sasniegšanu, tai skaitā par SEG emisiju samazinājumu.

76. Piecus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta ietvaros pārbūvētā transportlīdzekļa uzpildīšanai tiks izmantota projektā pieteiktā degviela.

77. Projekta iesniedzējs vismaz 10 gadus pēc projekta līguma termiņa beigām glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju un, ja nepieciešams, to uzrāda finanšu instrumenta pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un pēc noslēguma maksājuma saņemšanas.

78. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam vai veicot pārbaudes uz vietas konstatē, ka par pirmo ekspluatācijas gadu pēc projekta pabeigšanas projekta iesniegumā norādītais sasniedzamais SEG emisiju samazinājuma rādītājs gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto SEG emisiju samazinājuma rādītāju, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina neatbilstības apmēru (turpmāk – SEG emisiju samazinājuma neatbilstība) un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju.

79. Finansējuma saņēmējs 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 78.punktā minētās informācijas saņemšanas iesniedz Vides investīciju fondā pasākumu plānu SEG emisiju samazinājuma neatbilstības novēršanai (turpmāk – plāns). Vides investīciju fonds var sniegt attiecīgus ieteikumus.

80. Plānu finansējuma saņēmējs īsteno par saviem līdzekļiem gada laikā pēc šo noteikumu 78.punktā minētās informācijas saņemšanas.

81. Ja Vides investīciju fonds atbilstoši finansējuma saņēmēja iesniegtajam monitoringa pārskatam par otro gadu pēc projekta pabeigšanas atkārtoti konstatē, ka projekta iesniegumā norādītais sasniedzamais SEG emisiju samazinājuma rādītājs gadā, salīdzinot ar monitoringa pārskatā norādīto SEG emisiju samazinājuma rādītāju, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina SEG emisiju samazinājuma neatbilstības apmēru un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju un atbildīgo iestādi. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu.

82. Lai noteiktu atgūstamo neattiecināmo līdzekļu apjomu atbilstoši konstatētajai SEG emisiju samazinājuma neatbilstībai par otro gadu pēc projekta pabeigšanas, faktisko SEG emisiju samazinājuma rādītāju dala ar projekta iesniegumā norādīto SEG emisiju samazinājuma rādītāju. No vieninieka atņem dalījuma rezultātu un reizina ar piešķirto finansējumu no finanšu instrumenta un rezultātam piemēro Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likmi, kas ir spēkā dienā, kad pieņemts lēmums par līdzekļu atgūšanu.

83. Ja finansējuma saņēmējs šo noteikumu 10.punktā noteiktajā termiņā nav īstenojis projekta aktivitātes, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu. Atgūstamajiem līdzekļiem piemēro Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likmi, kas ir spēkā dienā, kad pieņemts lēmums par līdzekļu atgūšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.898
Projektā sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma rādītājs un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs

1. Projektā sasniedzamo siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazinājuma rādītāju aprēķina viena gada periodam pārveidojamā transportlīdzekļa vienībai, lietojot ilgtspējīgu degvielu, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2ekv. x P x N x esamazinājums x eaizviet. / 1000, kur

E – SEG emisiju samazinājuma rādītājs gadā uz vienu transportlīdzekļa vienību (tCO2ekv. gadā/viens transportlīdzeklis);

ECO2ekv. – šā pielikuma 1.tabulā norādītais emisijas faktors fosilas izcelsmes degvielai. Ja tiek aizvietoti dažādi fosilas izcelsmes degvielas veidi, norāda vidējo svērto rādītāju (kgCO2ekv./l);

P – projekta iesniegumā norādītais pārveidojamā transportlīdzekļa vidējais izlīdzinātais degvielas patēriņš saskaņā ar attiecīgā transportlīdzekļa ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju (l/km);

N – Ceļu satiksmes drošības direkcijas veiktās pārveidojamā transportlīdzekļa tehniskās apskates dokumentācijā norādītais kopējais tehniskās apskates perioda nobraukums, kuru attiecina uz pilnu kalendāra gadu (km/gadā);

esamazinājums – šā pielikuma 2.tabulā norādītais SEG emisiju samazinājuma koeficients konkrētam atjaunojamam energoresursam (procentos). Ja tiek aizvietoti dažādi fosilas izcelsmes degvielas veidi, norāda vidējo svērto;

eaizviet. – ilgtspējīgu degvielu plānotā izmantošanas proporcija attiecībā pret fosilas izcelsmes transportlīdzekļu degvielu (procentos).

2. Ja izlietotās degvielas uzskaite ir dokumentāri pamatota, šā pielikuma 1.punktā norādītajā formulā reizinājumu P x N atļauts aizstāt ar faktiski patērēto degvielu (l/gadā).

3. Projektā sasniedzamo SEG emisiju samazinājuma rādītāju, kas raksturo SEG emisiju samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finansējumu, aprēķina pret potenciāli iegūto SEG emisiju samazinājuma rādītāju visām transportlīdzekļu vienībām, izmantojot šādu formulu:

K = (F transportlīdzeklim/-ļiem / (E x 10)), kur

K – projektā sasniedzamais SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs (lati/tCO2ekv.);

F transportlīdzeklim/-ļiem – kopējais projektā pieprasītais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma apjoms (latos) (sk. 2.pielikuma 4.1.2.apakšpunktu).

E – projektā sasniedzamā SEG emisiju samazinājuma rādītājs gadā uz visiem projektā pieteiktajiem transportlīdzekļiem (tCO2ekv. gadā).

1.tabula

Degvielas emisijas faktori

Nr. p.k.

Degviela

Emisijas faktors kgCO2ekv./litrs

1.

Dīzeļdegviela

2,63

2.

Benzīns

2,315

3.

Sašķidrināta naftas gāze

1,498

2.tabula

SEG emisiju samazinājuma koeficients atkarībā no biodegvielas ražošanas veida

Nr. p.k.

Biodegvielas ražošanas veids

SEG emisiju samazinājuma koeficients

1.

Tīra rapšu sēklu eļļa

57 %

2.

No organiskajiem sadzīves atkritumiem iegūta biogāze

73 %

3.

No vircas vai notekūdeņu dūņām iegūta biogāze

81 %

4.

No sausajiem mēsliem iegūta biogāze

82 %

5.

No rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela

38 %

6.

No lauksaimniecības izejvielām iegūts bioetanols

47 %

Vides ministrs R.Vējonis
Vides ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.898
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā"
Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.898
Administratīvās vērtēšanas kritēriji
Nr.p.k. Kritērijs

NA*

P/N**

1.

Projekta atbilstības pamatkritēriji:

1.1. ir iesniegta projekta iesnieguma veidlapa (atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.898 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu izmantošana transporta sektorā" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 2.pielikumam)       N
1.2. projekta iesniedzējs ir:
1.2.1. noteikumu 14.punktā noteiktais komersants, kas reģistrēts Latvijas Republikā       N
1.2.2. tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde       N
1.3. projekta iesniedzējs šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros neīsteno projektu nozarē, kas noteikta Komisijas Regulas Nr. 800/2008 1.panta 3.punkta "a" apakšpunktā       N
1.4.

projekta iesniegums ir iesniegts:

1.4.1. papīra dokumenta formā, un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona, kurai ir paraksta tiesības       N
1.4.2. elektroniskā dokumenta formā, uz kuras ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs       N
1.5. projekta iesniegums ir ievietots slēgtā iepakojumā       N
1.6. projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā       N
2.

Projekta iesnieguma noformējuma atbilstības kritēriji:

2.1. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā       P
2.2. projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta       P
2.3. projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu (dzēsumu, svītrojumu, aizkrāsojumu un papildinājumu)       P
2.4. projekta iesnieguma veidlapa ir sa gatavota latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 2.2.2.apakšpunktu       P
2.5. papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai, ja tie nav latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā       P
2.6. papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai to kopijas, kas sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā       P
2.7. projekta iesniegumā visos aprēķinos izmantota naudas vienība – lats       P
2.8.

prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā:

2.8.1. ir iesniegts viens oriģināleksemplārs un viena projekta iesniedzēja apliecināta kopija vai otrs iesnieguma oriģināleksemplārs       P
2.8.2. projekta iesniegumam ir pievienots kompaktdisks (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā, kas ir sagatavota DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datnes formātā       P
2.8.3. projekta iesnieguma veidlapa papīra formā ir identiska ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā formā       P
2.8.4. projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūt s (caurauklots), kā arī oriģināleksemplāra kopija ir cauršūta (caurauklota)       P
2.8.5. visas projekta iesnieguma oriģināleksemplāra un tā kopijas lapas ir numurētas       P
2.9.

prasības, kas attiecas tikai uz projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta formā:

2.9.1. elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datnes formātā       P
3.

Projekta atbilstības kritēriji:

3.1. projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu ar tiesas lēmumu, tai skaitā neatrodas sanācijas, tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā       P
3.2. sniegts projekta iesniedzēja pieredzes raksturojums       P
3.3. projekta iesniedzējs noteikumu 2.2.apakšpunktā minētās aktivitātes ietvaros neīsteno projektu nozarē, kas noteikta Komisijas Regulas Nr. 1998/2006 1.panta 1.punktā       P
3.4. izvirzītais projekta mērķis ir skaidri definēts       P
3.5.

sniegts projekta nepieciešamības pamatojums:

3.5.1. noteiktais problēmas risinājums orientēts uz projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu       P
3.5.2. projekta mērķis atbilst izvēlētajam problēmas risinājumam       P
3.6. sniegts projekta aktivitāšu piemērotības pamatojums       P
3.7. sniegts projektā sasniedzamā siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazinājuma rādītāja aprēķins       P
3.8. sniegts projektā sasniedzamā SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītāja aprēķins       P
3.9. projektā sasniedzamais SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs nav lielāks par 50 latiem/tCO2ekv.       P
3.10. sniegts projekta ilgtspējas pamatojums       P
3.11. sniegts projekta ietvaros izmantotās no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās degvielas apraksts       P
3.12. sniegts jaunizveidoto darba vietu raksturojums, aprakstot izveidotās darba vietas un to pastāvēšanas ilgumu gados       P
3.13. projekta iesniegumā ir identificēti un raksturoti iespējamie projekta ieviešanas riski un raksturoti preventīvie pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai       P
3.14. projektā plānotās aktivitātes atbilst noteiktajām atbalstāmajām aktivitātēm       P
3.15. projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz 2012.gada 1.maijam, kā arī to izpildes laiki ir saprotami un viennozīmīgi noteikti       P
3.16.

līdzfinansējums:

3.16.1. projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām       P
3.16.2. attiecināmās izmaksas atbilst projektā plānotajām aktivitātēm       P
3.16.3. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nav mazāks kā 15 000 latu       P
3.16.4. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nav lielāks kā 350 000 latu       P
3.16.5. finanšu instrumenta atbalsta apjoms uz vienu konkursam pieteikto autotransporta līdzekli nepārsniedz 10 000 latu       P
3.16.6. projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz maksimāli pieļaujamo (no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām)       P
3.16.7. noteikumu 2.2.apakšpunktā minētās aktivitātes finansējums nepārsniedz 20 % no projekta iesniegumā pieprasītā kopējā finanšu instrumenta finansējuma, ja attiecināms       P
3.16.8. sniegts finansējuma nepieciešamības pamatojums atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 800/2008 8.panta 3.punktam, ja projekta iesniedzējs ir lielais komersants       P
3.17. norādīti projekta īstenošanas publicitātes pasākumi       P
3.18. aprakstīts projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu finanšu apgrozījums katrā gadā       P
4.

Papildus iesniedzamie dokumenti:

4.1. saraksts, kurā norādīta pārbūvējamo transportlīdzekļu marka, valsts reģistrācijas numurs un šasijas numurs       P
4.2. projekta iesniedzēja lēmums par projekta īstenošanu, kuru ir parakstījis komersanta augstākās lēmējinstitūcijas pārstāvis, pastarpinātās pārvaldes iestādes vadītājs vai tiešās pārvaldes atbildīgās ministrijas kompetentā amatpersona un kurā norādītas projekta kopējās attiecināmās izmaksas un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apjoms, vai minētā lēmuma izraksts       P
4.3. projekta iesniedzēja informācija par projektam nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu       P
4.4. Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vēstule par konkursa nodrošinājuma summas izmaksas garantēšanu, kas izsniegta par labu atbildīgajai iestādei saskaņā ar konkursa nolikumu, ja finansējuma saņēmējs ir komersants       P
4.5. deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, kas aizpildīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai, ja attiecināms       P
4.6. pilnvara par projekta iesniedzēja pilnvarotās personas paraksta tiesībām, ja attiecināms       P
4.7. uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību vai de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību, ja projekta iesniedzējs konkursa ietvaros iesniedz projekta iesniegumu, kurā paredz īstenot noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto aktivitāti       P

Piezīmes.

1. * NA – nav attiecināms.

2. ** P – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri precizējami atbilstoši noteikumu 43.punktam; N – administratīvās vērtēšanas kritēriji, kuri nav precizējami.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.septembra noteikumiem Nr.898
Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Kritērijs

Iespējamais punktu skaits Faktiskais vērtējums
1.

Sasniedzamais siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazinājuma rādītājs uz vienu transportlīdzekļa vienību (tCO2ekv. gadā):

5–30  
1.1.

SEG emisiju samazinājums gadā nav mazāks par 10

25  
1.2.

SEG emisiju samazinājums gadā no 3 līdz 10 (neieskaitot)

20  
1.3.

SEG emisiju samazinājums gadā no 1 līdz 3 (neieskaitot)

15  
1.4.

SEG emisiju samazinājums gadā no 0,1 līdz 1 (neieskaitot)

5  
2.

Sasniedzamais SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs (lati/tCO2ekv.):

5–50  
2.1.

SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs līdz 2,5

50  
2.2.

SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs no 2,5 līdz 12,5 (neieskaitot)

40  
2.3.

SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs no 12,5 līdz 17,5 (neieskaitot)

30  
2.4.

SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs no 17,5 līdz 22,5 (neieskaitot)

20  
2.5.

SEG emisiju samazinājuma izmaksu rādītājs no 22,5 līdz 50 (neieskaitot)

5  
3.

SEG emisiju samazinājuma koeficients (atbilstoši šo noteikumu 1.pielikuma 2.tabulai):

10–30  
3.1.

SEG emisiju samazinājuma koeficients virs 60 %

30  
3.2.

SEG emisiju samazinājuma koeficients virs 50 % un zem 60 %

20  
3.3.

SEG emisiju samazinājuma koeficients zem 50 %

10  
4.

Projekta iesniedzēja finansiālais stāvoklis (atbilstoši lielākajam apgrozījumam):

0–5  
4.1.

projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir vairāk nekā četras reizes lielāks par projekta kopējām izmaksām

5  
4.2.

projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir vairāk nekā divas un mazāk nekā četras reizes lielāks par projekta kopējām izmaksām

3  
4.3.

projekta iesniedzēja iepriekšējo triju gadu vidējais finanšu apgrozījums gadā ir mazāks nekā projekta kopējās izmaksas

0  
5.

Pieprasītā līdzfinansējuma rādītājs attiecībā pret maksimāli pieļaujamo:

2–10  
5.1. 21–25 % un vairāk zem maksimāli pieļaujamā 10  
5.2.

16–20 % zem maksimāli pieļaujamā

8  
5.3.

11–15 % zem maksimāli pieļaujamā

6  
5.4.

6–10 % zem maksimāli pieļaujamā

4  
5.5.

0–5 % zem maksimāli pieļaujamā

2  
6.

Projekta iesniedzēja pieredze ar projektu saistītajā jomā:

0–2  
6.1.

pieredze ir ilgāka par 3 gadiem 

2  
6.2.

pieredze ir no 1 līdz 3 gadiem

1  
6.3.

pieredzes nav vai tā ir mazāka par 1 gadu

0  
7.

Darba vietu izveidošana:

0–4  
7.1.

projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas vairāk nekā 3 jaunas darba vietas, kuru pastāvēšanas ilgums ir vairāk nekā 3 gadi

4  
7.2.

projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas līdz 3 jaunām darba vietām, kuru pastāvēšanas ilgums ir vairāk nekā 3 gadi

2  
7.3.

projekta īstenošanas rezultātā netiks radītas jaunas darba vietas vai to pastāvēšanas ilgums ir mazāks nekā 3 gadi

0  

KOPĀ

22–131

 
Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Atjaunojamo energoresursu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 898Pieņemts: 21.09.2010.Stājas spēkā: 30.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 29.09.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
218658
30.09.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)