Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.54

Jūrmalā 2010.gada 19.augustā (prot. Nr.22, 50.p.)
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Vispārējās izglītības likuma
26.panta pirmo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pirmsskolas vecuma bērnu (turpmāk – bērni) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – programma) apguvei, nosaka izglītības iestādes nolikumā.

3. Programmas apguve bērnam tiek nodrošināta tikai vienā izglītības iestādē. Bērna likumīgais pārstāvis ar izglītības iestādes vadītāju slēdz līgumu (2.pielikums) par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

4. Programmas apguve izglītības iestādē sākas kārtējā gada 1.septembrī.

II. Pieteikumu reģistrācijas kārtība

5. Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļā (turpmāk – Izglītības nodaļa) no brīža, kad bērnam aprit viens gads, līdz četru gadu vecumam, izņemot gadījumu, kas minēts Saistošo noteikumu 17.3.punktā, kad reģistrācija jāveic līdz trīs mēnešu vecumam.

(Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošo noteikumu Nr.25 redakcijā)

6. Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, bērna likumīgais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un aizpilda pieteikuma veidlapu (saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu). Pieteikumā var norādīt ne vairāk kā divas izglītības iestādes.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

7. Pieteikuma elektronisko formu Izglītības nodaļas darbinieks bērna likumīgā pārstāvja klātbūtnē ievada Valsts Izglītības informācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē saskaņā ar bērna likumīgā pārstāvja sniegto informāciju.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

8. Izglītības nodaļas darbinieks aizpildīto pieteikumu izdrukā divos eksemplāros – vienu pieteikuma eksemplāru saņem bērna likumīgais pārstāvis, otrs paliek Izglītības nodaļas uzskaitē. Bērna likumīgais pārstāvis pārbauda pieteikumā ierakstītās informācijas atbilstību un apstiprina to ar savu parakstu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

9. Reģistrācijas pieteikumi tiek sistematizēti VIIS programmā šādos reģistros:

9.1. 1.pakāpes reģistrā, ja bērns un vismaz viens no bērna likumīgajiem pārstāvjiem ir deklarēts Jūrmalā un bērns neapmeklē nevienu pašvaldības izglītības iestādi;

9.2. 2.pakāpes reģistrā, ja bērna un bērna likumīgā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta Jūrmalā. Bērnam piešķir vietu izglītības iestādē, ja ir brīvas vietas pēc 1.reģistrā iekļauto bērnu nodrošināšanas ar vietu pirmsskolas grupās.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25; 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

10. Izglītības nodaļa nodrošina bērnu reģistrētās rindas publisko pieejamību pašvaldības mājaslapā www.jurmala.lv interneta vietnē "Izglītība".

11. Izglītības iestādes vadītājs seko bērnu reģistram un no 1.maija līdz 31.maijam rakstiski informē bērna likumīgo pārstāvi par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt bērnu izglītības iestādē.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

III. Bērnu uzņemšanas kārtība

12. Bērna uzņemšanai izglītības iestādē vecāki iesniedz šādus dokumentus:

12.1. iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē;

12.2. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25);

12.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u).

13. Izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par grupu komplektēšanu izglītības iestādē un grupas komplektē līdz 31.augustam.

(Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošo noteikumu Nr.25 redakcijā)

14. Ja bērna likumīgais pārstāvis 15 dienu laikā no rakstiskās informācijas saņemšanas brīža nav iesnieguši šo saistošo noteikumu 12.punktā noteiktos dokumentus, izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē Izglītības nodaļu par nepieciešamību reģistrācijas pieteikumu anulēt.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25; 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

15. Speciālajās izglītības programmās bērnus uzņem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atbilstoši izglītības iestādes nolikumam un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumam.

16. Ja izglītības iestādē atbrīvojas vieta, iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā informē nākamā pretendenta bērna likumīgo pārstāvi par iespēju uzņemt bērnu izglītības iestādē un, pēc šo noteikumu 12.punktā minēto dokumentu saņemšanas, iestādes vadītājs izdod rīkojumu par bērna uzņemšanu un vienas darba dienas laikā veic attiecīgas izmaiņas VIIS datu bāzē.

(Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošo noteikumu Nr.25 redakcijā, kas grozīta ar 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

17. Tiesības tikt uzņemtam izglītības iestādē ārpus kārtas, izņemot šo saistošo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajā reģistrā reģistrētās personas, ir:

17.1. bērnam, kuram ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu speciālās izglītības programmas apguves nepieciešamība mainīta uz vispārējās izglītības programmas apguvi;

17.2. bērnam no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni);

17.3. bērnam, kura brālis vai māsa jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;

17.4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kategoriju darbinieku bērnam, ja ir izziņa no darbavietas;

17.5. bērnam, kura bērna likumīgais pārstāvis ir izglītības iestādes darbinieks;

17.6. bērnam, kurš palicis bez bērna likumīgā pārstāvja gādības.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25; 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

18. Bērnus, kurus nevar nodrošināt ar vietu izglītības iestādē līdz 1.septembrim, Izglītības nodaļas darbinieks pārreģistrē uz nākamo gadu reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas secībā vai piedāvā vietu citā bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

18.1 Ja bērna likumīgais pārstāvis pirmsskolas izglītības pakalpojumu bērnam izvēlas saņemt privātajā izglītības iestādē un pretendē uz pašvaldības atbalstu, tad Izglītības nodaļai ir tiesības piedāvāt vietu pašvaldības izglītības iestādē, kas ir tuvāk bērna deklarētajai dzīvesvietai, nekā bērna likumīgā pārstāvja izvēlētā privātā izglītības iestāde.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

19. Pamatojoties uz bērna likumīgā pārstāvja iesniegumu, bērnam ir tiesības neapmeklēt izglītības iestādi laika posmā, kas nav īsāks par vienu kalendāro gadu, saglabājot vietu. Šajā gadījumā izglītības iestādes vadītājs rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 16.punktu. Ja laika posms ir īsāks par vienu gadu, tad bērna likumīgais pārstāvis drīkst izmantot šādu iespēju vienu reizi kalendārā gada laikā.

(Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

IV. Bērnu atskaitīšana no izglītības iestādes

20. Iestādes vadītājam ir pienākums atskaitīt bērnu (izņemot obligātās izglītības vecuma bērnu) no izglītības iestādes šādos gadījumos:

20.1. bērns izglītības iestādi neapmeklē ilgāk par vienu mēnesi bez attaisnojoša iemesla vai trīs mēnešu periodā apmeklēto dienu skaits ir mazāks par 30 dienām;

20.2. bērna likumīgais pārstāvis pārkāpuši izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus vai rēķina par ēdināšanas pakalpojumu apmaksa netiek veikta līdz rēķinā norādītajam datumam;

20.3. un citos gadījumos, ja tādi paredzēti citos normatīvajos aktos.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.25; 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

21. Vadītājs nosūta bērna likumīgajam pārstāvim brīdinājumu par to, ka bērns var tikt atskaitīts. Ja pēc brīdinājuma saņemšanas bērns turpina neapmeklēt izglītības iestādi 10 dienas bez attaisnojoša iemesla vai piecu dienu laikā netiek veikta rēķina par ēdināšanas pakalpojumu apmaksa, vadītājs var pieņemt lēmumu par bērna atskaitīšanu, trīs dienu laikā rakstiski nosūtot lēmuma kopiju bērna likumīgajam pārstāvim un Izglītības nodaļai. Lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošo noteikumu Nr.25 redakcijā, kas grozīta ar 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

V. Noslēguma jautājumi

22. Izglītības nodaļa un izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgi par saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr.17 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ražuks
1.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2013.gada 4.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.25
(prot. Nr.17, 7.p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 04.07.2013. saistošo noteikumu Nr.25 redakcijā; pielikuma numerācija grozīta ar 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.5)

PIETEIKUMA VEIDLAPA
bērna reģistrēšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei

1. BĒRNS:

Vārds uzvārds 

personas kods:      

---

     

Deklarētas dzīvesvietas adrese LV 
Faktiska dzīves vietas adrese LV 

2. MĀTE (vai persona, kas realizē aizgādību):

Vārds uzvārds 

personas kods:      

---

     

Deklarētas dzīvesvietas adrese LV 
Tālrunis E-pasts 

3. TĒVS (vai persona, kas realizē aizgādību):

Vārds uzvārds 

personas kods:      

---

     

Deklarētas dzīvesvietas adrese LV 
Tālrunis E-pasts 

4. Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde, mācību valoda:

PII " ", / /
   

mācību valoda (latviešu / krievu)

 

vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē: 201___. _______. ___________________________ .

PII " ", / /
   

mācību valoda (latviešu / krievu)

 

vēlamais laiks (gads) bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē: 201___. _______. ___________________________ .

5. Informācija, kuru vēlaties sniegt: 
 

Pieteikuma iesniedzējs/a:

   

vārds, uzvārds

 

paraksts

Pieteikuma datums:

201___.gada "_______" ___________________________.

Šo sadaļu aizpilda Jūrmalas pašvaldības Izglītības nodaļas speciālists
2.pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2014.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
(prot. Nr.4, 9.p.)

(Pielikums Jūrmalas pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā)

LĪGUMS
Par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Jūrmalā
20____.gada "____"___________________

Nr. _________________

Jūrmalas pilsētas pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība, pirmsskolas izglītības iestāde "____________________________", reģ.Nr. ______________________________, adrese: ____________________________________, Jūrmalā, LV-_________, turpmāk – Iestāde, tās vadītājas ____________________________ personā, kura darbojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses, un

 

,

 

, turpmāk – Vecāks,

(bērna likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds)

 

(personas kods)

 

 
pases Nr. , izdota: ,

 
deklarētās/faktiskās dzīvesvietas adrese: ,

no otras puses,

kopā saukti – Puses, noslēdz sekojoša satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Iestāde nodrošina bērna ,
 

(bērna vārds, uzvārds)

 

personas kods _______________________________________________ (turpmāk – Bērns), deklarētas dzīves vietas adrese __________________________________________________________________________________________________, sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, veicinot Bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot Bērna attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālā un sabiedriskā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Iestāde nodrošina Bērna izglītošanu un aprūpi atbilstoši Iestādes nolikumam, Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, ar kuriem Iestāde iepazīstina Vecāku pirms Līguma noslēgšanas.

2.2. Iestāde nodrošina Bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei pēc izglītības programmas:

izglītības programmas kods 

.

 

2.3. Vecākam ir tiesības piedalīties mācību satura pilnveidē un Iestādes pašpārvaldē, sniegt un saņemt no Iestādes informāciju par Bērna audzināšanas un izglītošanas jautājumiem, kā arī īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības Bērna izglītošanas nodrošināšanā.

2.4. Vecākam ir pienākums:

2.4.1. savlaicīgi veikt samaksu par Bērna ēdināšanu Iestādē atbilstoši Līguma 3.punktā noteiktajam;

2.4.2. ievērot Iestādes iekšējās kārtības noteikumus.

3. Norēķinu kārtība un termiņi

3.1. Maksa par Bērna ēdināšanu Iestādē tiek aprēķināta, pamatojoties uz Pašvaldības domes lēmumu, kas nosaka bērnu ēdināšanas Iestādē maksas apmēru par 1 (vienu) dienu.

3.2. Vecāks veic samaksu par Bērna ēdināšanu Iestādē, pamatojoties uz Iestādes izsniegto rēķinu līdz kārtējā mēneša 25. datumam par pašreizējo mēnesi, iemaksājot naudu norādītajā Iestādes norēķinu kontā.

3.3. Ja Vecāks maksājumu par Bērna ēdināšanu Iestādē noteiktajā apmērā vai arī citus ar Pašvaldības lēmumu noteiktus maksājumus veic vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Iestādes rēķinā noteiktā termiņa, Pašvaldība un Iestāde ir tiesīgas izpaust trešajām personām informāciju par Vecāku pieļautajiem maksājumu kavējumiem, lai aizsargātu Iestādes intereses, tai skaitā, veikt nepieciešamās darbības Vecāka parāda piedziņai.

3.4. Vecāks maksu par Bērna ēdināšanu Iestādē neveic, ja:

3.4.1. Bērns Iestādē apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu, ko finansē no valsts budžeta mērķdotācijas;

3.4.2. Bērns atbilst kādai no kategorijām, kurām piešķirams pilnīgs vai daļējs maksas par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu atvieglojums atbilstoši Pašvaldības saistošajiem noteikumiem par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Pašvaldības izglītības iestādēs.

4. Līguma darbības termiņš

4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

4.2. Līgums noslēgts uz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas laiku.

5. Strīdu izšķiršanas kārtība

5.1. Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm Līguma darbības laikā, Puses izšķir pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj panākt vienošanos, strīdus izšķir Pašvaldība vai tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.2. Attiecībās un prasījumos, kas starp Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā, bet, kas Līgumā nav atrunāti, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem, kas nosaka šādas attiecības vai pieprasījumus.

6. Citi noteikumi

6.1. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas Puses.

6.2. Puses piekrīt, ja kādai no Pusēm Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru Pusi, tad kreditora Puse būs tiesīga bez saskaņošanas ar debitora Pusi veikt debitora Puses personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst personas datus).

6.3. Parakstot Līgumu, Vecāks apliecina, ka Līguma nosacījumi Vecākiem ir saprotami un pieņemami un ka Vecāks ir iepazīstināts ar Iestādes nolikumu un Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, un Vecāks apņemas tos ievērot.

6.4. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapaspusēm, 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma eksemplārs glabājas Iestādē, viens Līguma eksemplārs – pie Vecāka. Abiem Līgumiem vienāds juridiskais spēks.

7. Pušu rekvizīti

Iestāde Bērna likumīgais pārstāvis
Nosaukums  
Reģ. Nr. Pers.kods
Adrese Adrese
Tālr. Tālr.
   
Paraksts Paraksts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 54Pieņemts: 19.08.2010.Stājas spēkā: 29.09.2010.Zaudē spēku: 22.11.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 28.09.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
218556
{"selected":{"value":"08.04.2014","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-21.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2014","iso_value":"2014\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-21.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2013","iso_value":"2013\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2013.-07.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.09.2010","iso_value":"2010\/09\/29","content":"<font class='s-1'>29.09.2010.-01.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)