Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.818

Rīgā 2010.gada 31.augustā (prot. Nr.44 24.§)
Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1. un 11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. veterinārās prasības govju (tai skaitā Bison bison un Bubalus bubalus), cūku (izņemot savvaļas cūkas), aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei;

1.2. embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. dzīvnieka embrijs – govju, cūku, aitu, kazu vai zirgu sugas dzīvnieks attīstības sākotnējā stadijā, kamēr to iespējams transplantēt recipientam;

2.2. embriju transplantācijas uzņēmums – embriju transplantācijas komersants (tehniķu grupa vai struktūrvienība), kas iegūst, sagatavo (pārbauda, apstrādā un ievieto marķētos un sterilos konteineros) un uzglabā govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugu dzīvnieku embrijus vai olšūnas tirdzniecībai;

2.3. oficiālais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – dienests) inspektors vai dienesta pilnvarots veterinārārsts, vai citas valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarots veterinārārsts;

2.4. (svītrots ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.287);

2.5. spermas sagatavošanas centrs – dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersants, kas iegūst, sagatavo un uzglabā zirgu, aitu un kazu sugu dzīvnieku spermu mākslīgajai apsēklošanai (turpmāk – dzīvnieku sperma);

2.6. spermas uzglabāšanas centrs – dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersants, kas uzglabā dzīvnieku spermu;

2.7. trešā valsts – valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. zootehniskajām prasībām mākslīgās apsēklošanas un dzīvnieku embriju transplantēšanas organizēšanā un dzīvnieku spermas un embriju izplatīšanā;

3.2. dzīvnieku embrijiem, kas iegūti, pārnesot kodolus.

4. Izmeklējumus infekcijas slimību ierosinātāju noteikšanai veic valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" vai laboratorija, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai kura ir akreditēta citā Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – dalībvalsts) akreditācijas institūcijā.

(MK 07.08.2018. noteikumu Nr. 457 redakcijā)

II. Vispārīgās veterinārās prasības dzīvnieku spermas, embriju un olšūnu apritei

5. Dzīvnieku sperma atbilst šādām prasībām:

5.1. tā ir iegūta, sagatavota un uzglabāta atzītā spermas sagatavošanas centrā vai uzglabāta atzītā spermas uzglabāšanas centrā, kurš atbilst Komisijas 2010.gada 2.marta Regulā (ES) Nr. 176/2010, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/65/EEK D pielikumu attiecībā uz spermas savākšanas un glabāšanas centriem, embriju ieguves brigādēm un sagatavošanas grupām, un nosacījumiem attiecībā uz zirgu dzimtas, aitu ģints un kazu ģints donordzīvniekiem un uz šo sugu spermas, olšūnu un embriju apstrādi (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 176/2010), noteiktajām prasībām;

5.2. tā ir iegūta no donordzīvniekiem, kuru veselības stāvoklis atbilst Komisijas Regulas Nr. 176/2010 prasībām;

5.3. tā ir iegūta, apstrādāta, uzglabāta un pārvadāta atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 176/2010 prasībām.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.287)

5.1 Aitu un kazu sugu dzīvnieku spermu atļauts iegūt un apstrādāt arī aitu un kazu novietnē, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

5.1 1. novietne atbilst prasībām, kādas noteiktas nosūtītājnovietnei normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei;

5.1 2. novietnei ir telpas spermas iegūšanai, sagatavošanai un uzglabāšanai, un tās atbilst Komisijas Regulas Nr. 176/2010 pielikuma I nodaļas I panta 1. punktā minētajām prasībām;

5.1 3. novietne ir reģistrēta kā atzīts spermas sagatavošanas centrs atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā noteiktajai kārtībai.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.287 redakcijā)

6. Transplantācijai paredzētie zirgu, cūku, aitu un kazu sugas dzīvnieku embriji un olšūnas atbilst šādām prasībām:

6.1. minēto sugu dzīvnieku embrijus un olšūnas ir ieguvis atzīts embriju transplantācijas uzņēmums, kas atbilst Komisijas Regulas Nr. 176/2010 prasībām;

6.2. minēto sugu dzīvnieku embriji un olšūnas ir iegūti no donordzīvniekiem, kuru veselības stāvoklis atbilst Komisijas Regulas Nr. 176/2010 prasībām;

6.3. minēto sugu dzīvnieku embriji un olšūnas ir iegūti, apstrādāti, uzglabāti un pārvadāti atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 176/2010 prasībām;

6.4. zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku embriji ir iegūti, mākslīgi apaugļojot olšūnas in vivo vai in vitro ar dzīvnieku spermu, kas atbilst šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām;

6.5. cūku sugas dzīvnieku embriji ir iegūti, mākslīgi apaugļojot olšūnas in vivo vai in vitro ar spermu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm.

7. Transplantācijai paredzētie govju sugas dzīvnieku embriji un olšūnas atbilst šādām prasībām:

7.1. minētās sugas dzīvnieku embriji un olšūnas ir iegūti no donordzīvniekiem, kas atbilst šo noteikumu V nodaļā minētajām prasībām;

7.2. minētās sugas dzīvnieku embrijus un olšūnas ir ieguvis, sagatavojis un uzglabājis atzīts embriju transplantācijas uzņēmums, kas atbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

7.3. minētās sugas dzīvnieku embriji un olšūnas ir iegūti, sagatavoti, uzglabāti un pārvadāti atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

7.4. minētās sugas dzīvnieku embriji ir iegūti, mākslīgi apaugļojot olšūnas in vivo vai in vitro ar spermu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām buļļu spermas tirdzniecībai dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm.

8. Ja dzīvnieku spermas, olšūnu vai embriju kravu (embriju, olšūnu vai spermas daudzums, ko vienā reizē iegūst no donordzīvnieka) izved uz citu dalībvalsti, kravai ir veterinārais (veselības) sertifikāts. Veterinārais (veselības) sertifikāts ir aizpildīts un izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus, un tas atbilst paraugam, kas noteikts attiecīgajā šo noteikumu pielikumā:

8.1. govju sugas dzīvnieku embriju kravai – 1.pielikumā;

8.2. zirgu sugas dzīvnieku spermas kravai – 2.pielikumā;

8.3. zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu kravai – 3.pielikumā;

8.4. aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas kravai – 4.pielikumā;

8.5. aitu un kazu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu kravai – 5.pielikumā.

(MK 30.10.2012. noteikumu Nr.726 redakcijā)

III. Papildu veterinārās prasības govju sugas dzīvnieku embriju un olšūnu apritei

9. Embriju transplantācijas uzņēmums atbilst šādām prasībām:

9.1. tas atrodas oficiālā veterinārārsta uzraudzībā;

9.2. tā atbilstību šo noteikumu prasībām nodrošina praktizējošais veterinārārsts;

9.3. tā rīcībā ir pastāvīgā vai pārvietojamā laboratorija (atbilstoši iekārtots transportlīdzeklis), kuras minimālajā aprīkojumā ietilpst darba virsma, mikroskops un kriogēnais (saldēšanas) aprīkojums. Laboratorija izvietota teritorijā, kurai nav noteikti veterinārie aizliegumi vai karantīnas pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību;

9.4. tā personāls ir apmācīts veikt dezinfekcijas procedūras un higiēnas pasākumus, lai novērstu infekcijas slimību izplatīšanās draudus. Apmācības nodrošina praktizējošais veterinārārsts;

9.5. tā rīcībā ir govju sugas dzīvnieku embriju uzglabāšanai piemērota viena vai vairākas telpas, kas atbilst šādām prasībām:

9.5.1. attiecīgā telpa ir slēdzama un paredzēta vienīgi govju sugas dzīvnieku embriju uzglabāšanai;

9.5.2. attiecīgā telpa ir viegli tīrāma un dezinficējama;

9.5.3. attiecīgajā telpā ir reģistrs par ievietotajiem un izvestajiem govju sugas dzīvnieku embrijiem un to nosūtīšanas galamērķi.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.287)

10. Šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētajā pastāvīgajā laboratorijā ir:

10.1. piemērota telpa govju sugas dzīvnieku embriju sagatavošanai. Tā izvietota līdzās, bet ir nodalīta no zonas, kurā no donordzīvniekiem iegūst govju sugas dzīvnieku embrijus;

10.2. piemērota telpa vai zona instrumentu un iekārtu tīrīšanai un sterilizēšanai, kas izmantoti darbībās ar govju sugas dzīvnieku embrijiem;

10.3. laminārās plūsmas iekārta, ja tiek veiktas mikromanipulācijas, kas ietver iespiešanos zona pellucida. Iekārtu tīra un dezinficē (sterilizē) govju sugas dzīvnieku embriju ievākumu apstrādes starplaikos.

11. Pārvietojamā laboratorija atbilst šādām prasībām:

11.1. tajā ir iekārtotas divas atsevišķas daļas:

11.1.1. govju sugas dzīvnieku embriju pārbaudēm un sagatavošanai paredzēta daļa (tīrā daļa);

11.1.2. darbībās ar donordzīvniekiem izmantoto materiālu un aprīkojuma uzglabāšanai paredzēta daļa;

11.2. tai ir nodrošināta sadarbība ar pastāvīgo laboratoriju, kura nodrošina šķīdumu, instrumentu un iekārtu piegādi, kas nepieciešami darbībās ar govju sugas dzīvnieku embrijiem un olšūnām, un izmantoto instrumentu un iekārtu tīrīšanu un dezinficēšanu (sterilizēšanu).

12. Embriju transplantācijas uzņēmums, kas govju sugas dzīvnieku embrijus iegūst un audzē in vitro, atbilst šādām papildu prasībām:

12.1. tam ir pastāvīgā laboratorija, kurā ir:

12.1.1. atsevišķa telpa olšūnu ieguvei no olnīcām;

12.1.2. atsevišķa telpa vai zona govju sugas dzīvnieku embriju un olšūnu sagatavošanai;

12.1.3. atsevišķa telpa vai zona govju sugas dzīvnieku embriju un olšūnu uzglabāšanai;

12.1.4. aprīkojums šo noteikumu 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3.apakšpunktā minēto darbību veikšanai;

12.1.5. laminārās plūsmas iekārta darbībām ar govju sugas dzīvnieku embrijiem, olšūnām un spermu. Spermu atļauts centrifugēt ārpus laminārās plūsmas iekārtas;

12.2. tam ir aprīkojums olnīcu un citu audu iegūšanai no nokautiem dzīvniekiem un nogādāšanai laboratorijā, ja olnīcas un citus audus embriju transplantācijas uzņēmums iegūst kautuvē.

13. Embriju transplantācijas uzņēmums savā darbībā ievēro šādas prasības:

13.1. govju sugas dzīvnieku embrijus, olnīcas, olšūnas un citus audus, kas ir nepieciešami govju sugas dzīvnieku embriju iegūšanai un audzēšanai in vitro (turpmāk – citi audi), iegūst no donordzīvniekiem, kas ir identificēti un klīniski veseli;

13.2. govju sugas dzīvnieku embrijus, olnīcas, olšūnas un citus audus sagatavo praktizējošais veterinārārsts vai tehniķi praktizējošā veterinārārsta uzraudzībā;

13.3. darbības ar govju sugas dzīvnieku embrijiem, olšūnām, spermu, olnīcām un citiem audiem veic atbilstošās laboratorijas telpās, ievērojot higiēnas un sterilitātes prasības, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanās iespēju;

13.4. govju sugas dzīvnieku embrijus, olnīcas un citus audus no donordzīvnieka iegūst telpā vai zonā, kas ir nodalīta no citām telpām un ir viegli tīrāma un dezinficējama;

13.5. nodrošina, ka govju sugas dzīvnieku embriji, olnīcas, olšūnas un citi audi nenonāk saskarē ar dzīvnieku embrijiem, olnīcām, olšūnām un citiem audiem, kas neatbilst šo noteikumu prasībām;

13.6. pirms lietošanas dezinficē (sterilizē) materiālus un instrumentus, kas nonāk saskarē ar govju sugas dzīvnieku embrijiem, olnīcām, olšūnām, citiem audiem vai to donordzīvniekiem, vai izmanto vienreizlietojamos instrumentus;

13.7. darbībās ar donordzīvnieku un no tā vienā reizē iegūtiem govju sugas dzīvnieku embrijiem, olnīcām vai olšūnām lieto atsevišķus materiālus un instrumentus;

13.8. govju sugas dzīvnieku embriju un olšūnu iegūšanas un pārnešanas šķīdumos izmanto dzīvnieku izcelsmes produktus, kas nerada draudus dzīvnieku veselībai;

13.9. darbībās ar govju sugas dzīvnieku embrijiem un olšūnām izmanto sterilizētas barotnes un šķīdumus;

13.10. tukšus konteinerus, kas paredzēti govju sugas dzīvnieku embriju vai olšūnu uzglabāšanai un pārvadāšanai, pirms izmantošanas dezinficē (sterilizē) vai izmanto vienreizlietojamos konteinerus;

13.11. govju sugas dzīvnieku embriju un olšūnu sasaldēšanai izmanto kriogēnu, kas nav izmantots citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem;

13.12. govju sugas dzīvnieku embrijus un olšūnas uzglabā šo noteikumu 9.5.apakšpunktā minētajā telpā piemērotā temperatūrā un konteineros.

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.287)

14. Embriju transplantācijas uzņēmums, kas olnīcas un citus audus iegūst kautuvē, ievēro šādus papildu nosacījumus:

14.1. olnīcas un citus audus iegūst atzītā kautuvē, kas atrodas oficiālā veterinārārsta uzraudzībā;

14.2. kautuvē iegūtās olnīcas un citus audus ienes laboratorijas telpās, ja pēckaušanas veterinārajā ekspertīzē attiecīgajam donordzīvniekam un citiem tajā pašā dienā nokautiem dzīvniekiem nav konstatētas infekcijas slimības klīniskās pazīmes;

14.3. ja olnīcu donordzīvniekam vai citam tajā pašā dienā šajā kautuvē nokautam dzīvniekam konstatē infekcijas slimības klīniskās pazīmes, visas šajā dienā kautuvē iegūtās olnīcas ar olšūnām un citus audus iznīcina;

14.4. pēc nobriedināšanas in vitro olšūnas mazgā un pārbauda atbilstoši šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām.

15. Govju sugas dzīvnieku embrijus un olšūnas sagatavo, ievērojot šādas prasības:

15.1. katru govju sugas dzīvnieku embriju un olšūnu mazgā ne mazāk kā 10 reizes šim nolūkam paredzētā šķīdumā, ievērojot šādus nosacījumus:

15.1.1. mazgāšanas šķīdumu maina katrā mazgāšanas reizē;

15.1.2. katrs šķīdums ir iepriekšējā šķīduma koncentrācijas simtkārtīgs atšķaidījums;

15.1.3. katrai govju sugas dzīvnieku embrija vai olšūnas pārvietošanai lieto sterilu mikropipeti;

15.2. pēc pēdējās mazgāšanas katru govju sugas dzīvnieku embriju un olšūnu pārbauda ar mikroskopu ne mazāk kā 50 reižu palielinājumā;

15.3. govju sugas dzīvnieku embrijus un olšūnas, kurām zona pellucida nav bojāta un saglabā tīru virsmu, ievieto sterilā ampulā (stobriņā), ko marķē atbilstoši šo noteikumu 17.punktā minētajām prasībām un nekavējoties aizzīmogo. Vienā ampulā (stobriņā) atļauts uzglabāt govju sugas dzīvnieku embrijus vai olšūnas, kas iegūtas no viena donordzīvnieka vienā iegūšanas reizē;

15.4. sasaldēšanai paredzētos govju sugas dzīvnieku embrijus un olšūnas sasaldē pēc iespējas ātrāk un uzglabā atbilstoši šo noteikumu 13.12.apakšpunktā minētajām prasībām.

16. Mikromanipulācijas, kas ietver iespiešanos zona pellucida, embriju transplantācijas uzņēmums veic pēc pēdējās mazgāšanas un pārbaudes šim nolūkam paredzētā un aprīkotā vietā. Šādu mikromanipulāciju atļauts veikt govju sugas dzīvnieku embrijiem un olšūnām, kuru zona pellucida nav bojāta.

17. Govju sugas dzīvnieku embrijus un olšūnas uzglabā un pārvadā šim nolūkam piemērotos un marķētos konteineros. Marķējumā norāda:

17.1. iegūšanas datumu;

17.2. donordzīvnieka sugu, šķirni un identifikācijas numuru. Govju sugas dzīvnieku embrijiem norāda informāciju par abu dzimumu donordzīvniekiem;

17.3. embriju transplantācijas uzņēmuma atzīšanas numuru.

18. Embriju transplantācijas uzņēmums regulāri iesniedz skalojamo šķīdumu, mazgājamo šķīdumu, nederīgo (brāķēto) govju sugas dzīvnieku embriju un neapaugļoto olšūnu paraugus mikrobioloģiskai, mikoloģiskai un virusoloģiskai izmeklēšanai, lai noteiktu to iespējamo piesārņojumu ar mikroorganismiem.

19. Embriju transplantācijas uzņēmumā vismaz 24 mēnešus saglabā (papīra formā vai elektroniski) šādu informāciju par nosūtītajiem govju sugas dzīvnieku embrijiem un olšūnām:

19.1. donordzīvnieka suga, šķirne, vecums un identifikācijas numurs;

19.2. ieguves, apstrādes un uzglabāšanas vieta. Ja govju sugas dzīvnieku embriji iegūti, apaugļojot olšūnas in vitro, papildus norāda informāciju par olnīcu vai olšūnu ieguves datumu un vietu un donordzīvnieka izcelsmes ganāmpulku;

19.3. govju sugas dzīvnieku embriju un olšūnu identifikācijas numuri un ziņas par nosūtīšanas galamērķi (ja tas zināms);

19.4. veiktās mikromanipulācijas (iespiešanās zona pellucida, apaugļošana in vitro, audzēšana in vitro).

20. Tirdzniecībai paredzētos govju sugas dzīvnieku embrijus no uzglabāšanas telpām uz galamērķi citā dalībvalstī ved marķētos un aizzīmogotos konteineros. Plombas numurs, kas ir norādīts uz konteinera, atbilst veterinārā (veselības) sertifikāta numuram.

21. Govju sugas dzīvnieku embrijiem transportēšanas laikā ir novērsta iespēja inficēties ar patogēniem mikroorganismiem, kā arī iespēja pārnest infekcijas slimības.

22. Dienests atļauj uzglabāt govju sugas dzīvnieku spermu šo noteikumu 9.5.apakšpunktā minētajās telpās, ja tā atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām buļļu spermas tirdzniecībai dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm.

IV. Prasības govju sugas dzīvnieku embriju donordzīvniekiem

23. Govju sugas dzīvnieku embrijus, olnīcas un olšūnas atļauts iegūt no donordzīvniekiem, kas atbilst šādām prasībām:

23.1. tie ne mazāk kā sešus mēnešus pirms govju sugas dzīvnieku embriju, olnīcu vai olšūnu iegūšanas turēti dalībvalsts teritorijā vai šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētajā trešajā valstī vai tās teritorijas daļā;

23.2. tie ne mazāk kā 30 dienas pirms govju sugas dzīvnieku embriju, olnīcu vai olšūnu iegūšanas turēti ganāmpulkā, kas atbilst šādām prasībām:

23.2.1. ir brīvs no tuberkulozes atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki;

23.2.2. ir brīvs no brucelozes vai nosacīti brīvs no brucelozes atbilstoši normatīvajiem aktiem par tādu infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki;

23.2.3. ir brīvs no govju enzootiskās leikozes atbilstoši normatīvajiem aktiem par govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtību vai ir saņemts dienesta apliecinājums, ka pēdējo triju gadu laikā tajā nav konstatētas govju enzootiskās leikozes klīniskās pazīmes;

23.3. 12 mēnešus pirms govju sugas dzīvnieku embriju, olnīcu vai olšūnu iegūšanas tie turēti ganāmpulkā vai ganāmpulkos, kuros nav konstatētas govju infekciozā rinotraheīta (pustulozā vulvovaginīta) klīniskās pazīmes;

23.4. donordzīvnieki govju sugas dzīvnieku embriju, olnīcu vai olšūnu iegūšanas dienā ir klīniski veseli un tos tur novietnē, kurai nav noteikti ierobežojumi vai aizliegumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību.

24. Ja olšūnas, olnīcas un citus audus iegūst no nokautiem donordzīvniekiem, tie:

24.1. nav paredzēti nokaušanai dzīvnieku infekcijas slimības apkarošanas programmas ietvaros;

24.2. nav no novietnes, kurai noteikti veterinārie ierobežojumi vai aizliegumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību.

V. Prasības dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju ievešanai no trešajām valstīm

25. Latvijā atļauts ievest dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus:

25.1. no tām trešajām valstīm vai to teritorijas daļām, par kurām Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut ievest dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus Eiropas Savienībā;

25.2. no tiem trešo valstu spermas sagatavošanas centriem, spermas uzglabāšanas centriem un embriju transplantācijas uzņēmumiem, par kuriem Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut ievest dzīvnieku spermu, olšūnas un embrijus Eiropas Savienībā.

26. Govju sugu dzīvnieku embriju donordzīvnieki atbilst šādām prasībām:

26.1. tie pirms embriju iegūšanas ne mazāk kā sešus mēnešus turēti šo noteikumu 25.1.apakšpunktā minētās trešās valsts teritorijā vai tās teritorijas daļā ne vairāk kā divos ganāmpulkos, kas atbilst šo noteikumu 23.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

26.2. tie pirms govju sugas dzīvnieku embriju iegūšanas ir turēti novietnē, kurai nav noteikti aizliegumi vai ierobežojumi dzīvnieku infekcijas slimības dēļ un iepriekšējo 30 dienu laikā tajā esošie dzīvnieki nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;

26.3. Eiropas Komisijas noteiktajām papildu prasībām govju sugu dzīvnieku embriju ievešanai Eiropas Savienībā no to izcelsmes valsts.

27. No trešajām valstīm, kurās dzīvniekus vakcinē pret mutes un nagu sērgu, Latvijā atļauts ievest tikai saldētus govju sugu dzīvnieku embrijus. Pirms ievešanas tos vismaz 30 dienas uzglabā saldētus embriju transplantācijas uzņēmumā.

28. Latvijā atļauts ievest dzīvnieku spermas, olšūnu vai embriju kravu, ja tai ir trešās valsts oficiālā veterinārārsta aizpildīts un izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts, kas atbilst normatīvajiem aktiem par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apriti un kārtību, kādā izsniedz veterināros (veselības) sertifikātus.

VI. Embriju transplantācijas uzņēmuma, spermas sagatavošanas centra un spermas uzglabāšanas centra reģistrācijas kārtība

29. Lai reģistrētu embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru vai spermas uzglabāšanas centru valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistra sadaļā "Atzītie veterinārās uzraudzības objekti", komersants iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

29.1. komersanta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru un citu kontaktinformāciju, ja tāda ir (piemēram, faksa numuru, e-pasta adresi);

29.2. embriju transplantācijas uzņēmuma, spermas sagatavošanas centra vai spermas uzglabāšanas centra nosaukumu (ja tāds ir) un faktisko adresi;

29.3. praktizējošā veterinārārsta vārdu, uzvārdu un veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numuru (embriju transplantācijas uzņēmumam);

29.4. darbības veidu (embriju iegūšana in vivo vai in vitro, spermas sagatavošana vai spermas uzglabāšana), kurā vēlas saņemt atzīšanu;

29.5. pieprasījumu dienestam izsniegt atzīšanas apliecību (ja nepieciešams).

(Grozīts ar MK 09.06.2014. noteikumiem Nr.287)

30. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 29.punktā minētā iesnieguma saņemšanas to izskata un vienojas ar iesniedzēju par embriju transplantācijas uzņēmuma, spermas sagatavošanas centra vai spermas uzglabāšanas centra darbības atzīšanas procedūras uzsākšanas datumu. Noteiktajā datumā dienests veic pārbaudi embriju transplantācijas uzņēmumā, spermas sagatavošanas centrā vai spermas uzglabāšanas centrā, sagatavo protokolu un pieņem šo noteikumu 31. vai 32.punktā minēto lēmumu.

31. Dienests pieņem lēmumu par embriju transplantācijas uzņēmuma, spermas sagatavošanas centra vai spermas uzglabāšanas centra atzīšanu, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām.

32. Ja embriju transplantācijas uzņēmums, spermas sagatavošanas centrs vai spermas uzglabāšanas centrs neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu noteikt 10 darbdienu ilgu termiņu neatbilstību novēršanai. Pēc minētā termiņa beigām dienests veic atkārtotu pārbaudi embriju transplantācijas uzņēmumā, spermas sagatavošanas centrā vai spermas uzglabāšanas centrā un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

32.1. lēmumu par atteikumu atzīt embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru vai spermas uzglabāšanas centru, ja neatbilstības dienesta noteiktajā termiņā nav novērstas;

32.2. lēmumu par embriju transplantācijas uzņēmuma, spermas sagatavošanas centra vai spermas uzglabāšanas centra atzīšanu, ja neatbilstības dienesta noteiktajā termiņā ir novērstas.

33. Atzītam embriju transplantācijas uzņēmumam, spermas sagatavošanas centram un spermas uzglabāšanas centram dienests piešķir atzīšanas numuru, iekļauj to valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistra sadaļā "Atzītie veterinārās uzraudzības objekti" un izsniedz atzīšanas apliecību, ja iesnieguma iesniedzējs to pieprasījis. Ja atzītā spermas uzglabāšanas centrā uzglabā divu vai vairāku šajos noteikumos minētu sugu dzīvnieku spermu, dienests piešķir atsevišķu atzīšanas numuru katras dzīvnieku sugas spermas uzglabāšanai. Apliecībā norāda:

33.1. komersanta nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru;

33.2. embriju transplantācijas uzņēmuma, spermas sagatavošanas centra vai spermas uzglabāšanas centra nosaukumu (ja tāds ir), faktisko adresi, darbības veidu, kurā saņemta atzīšana, un piešķirto atzīšanas numuru.

34. Komersants 10 darbdienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:

34.1. mainījusies šo noteikumu 29.punktā minētā informācija;

34.2. embriju transplantācijas uzņēmums, spermas uzglabāšanas centrs vai spermas sagatavošanas centrs pārtraucis darbību.

35. Dienests 30 dienu laikā izvērtē šo noteikumu 34.punktā minēto informāciju, veic pārbaudi embriju transplantācijas uzņēmumā, spermas uzglabāšanas centrā vai spermas sagatavošanas centrā (ja tas nepieciešams) un izdara atbilstošus grozījumus šo noteikumu 33.punktā minētajā reģistrā.

36. Dienests savā mājaslapā internetā ievieto un aktualizē atzīto embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru sarakstu.

VII. Noteikumu prasību izpildes uzraudzība un kontrole

37. Šo noteikumu prasību izpildi uzrauga dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar dalībvalstīm un trešajām valstīm.

38. Dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju kravām, kuras ieved no trešās valsts, dienests piemēro veterinārās kontroles kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles kārtību, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm.

39. Ja dienests konstatē, ka nav ievērotas šo noteikumu prasības vai citu normatīvo aktu prasības par dzīvnieku veselību un labturību, tas aptur vai ierobežo embriju transplantācijas uzņēmuma, spermas sagatavošanas centra vai spermas uzglabāšanas centra darbību atbilstoši Veterinārmedicīnas likumā noteiktajām prasībām.

VIII. Noslēguma jautājums

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumus Nr.491 "Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 97.nr.; 2009, 203.nr.).

41. Aitu un kazu novietnēs, kurās līdz šo noteikumu 5.1 punkta spēkā stāšanās dienai tika iegūta un apstrādāta aitu un kazu sugu dzīvnieku sperma, līdz 2014. gada 31. decembrim jānodrošina telpu un donordzīvnieku atbilstība šo noteikumu prasībām.

(MK 09.06.2014. noteikumu Nr.287 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 25.septembra Direktīvas 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešajām valstīm;

2) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojama Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu;

3) Padomes 1992.gada 13.jūlija Direktīvas 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā;

4) Padomes 1993.gada 26.jūnija Direktīvas 93/52/EEK, ar kuru groza Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar mājas liellopu embrijiem un to ievešanu no trešajām valstīm;

5) Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/68/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības noteikumus par dažu nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importu un tranzītu caur Kopienu, groza Direktīvas 90/426/EEK un 92/65/EEK un atceļ Direktīvu 72/462/EEK;

6) Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.818

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 30.10.2012. noteikumiem Nr.726)

Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs govju sugas dzīvnieku embriju tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.818
Veselības sertifikātu paraugi zirgu dzimtas dzīvnieku spermas tirdzniecībai Eiropas Savienībā

(Pielikums MK 30.10.2012. noteikumu Nr.726 redakcijā)

A daļa

Veselības sertifikāta IA paraugs
zirgu dzimtas dzīvnieku spermas sūtījumu tirdzniecībai Savienībā, kuri savākti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK un pēc 2010.gada 31.augusta nosūtīti no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes vieta

Piezīmes.

1.  I.2. Sertifikāta uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta datorizētās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) piešķirtais numurs.

2.  I.2.a Vietējais uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais numurs.

3.  I.3. Centrālā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārais dienests.

4.  I.4. Vietējā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

5.  I.19. Preces kods (KN kods) – TRACES (Trade Control and Expert System) sistēmas kombinētās nomenklatūras kods.

6. Valsts pilnvarotais/apstiprinātais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts.

7. Vietējā veterinārā vienība (VVV) – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

B daļa

Veselības sertifikāta paraugs IB
zirgu dzimtas dzīvnieku spermas krājumu sūtījumu tirdzniecībai Savienībā, kuri saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pirms 2010.gada 1.septembra savākti, apstrādāti un uzglabāti un pēc 2010.gada 31.augusta nosūtīti no apstiprināta spermas savākšanas centra, kurā sperma savākta

Piezīmes.

1.  I.2. Sertifikāta uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta datorizētās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) piešķirtais numurs.

2.  I.2.a Vietējais uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais numurs.

3.  I.3. Centrālā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārais dienests.

4.  I.4. Vietējā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

5.  I.19. Preces kods (KN kods) – TRACES (Trade Control and Expert System) sistēmas kombinētās nomenklatūras kods.

6. Valsts pilnvarotais/apstiprinātais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts.

7. Vietējā veterinārā vienība (VVV) – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

C daļa

Veselības sertifikāta paraugs IC
zirgu dzimtas dzīvnieku spermas sūtījumu tirdzniecībai Savienībā, kuri pēc 2010.gada 31.augusta savākti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK, un zirgu dzimtas dzīvnieku spermas krājumu sūtījumu tirdzniecībai, kuri pirms 2010.gada 1.septembra savākti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK un pēc 2010.gada 31.augusta nosūtīti no apstiprināta glabāšanas centra

Piezīmes.

1.  I.2. Sertifikāta uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta datorizētās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) piešķirtais numurs.

2.  I.2.a Vietējais uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais numurs.

3.  I.3. Centrālā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārais dienests.

4.  I.4. Vietējā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

5.  I.19. Preces kods (KN kods) – TRACES (Trade Control and Expert System) sistēmas kombinētās nomenklatūras kods.

6. Valsts pilnvarotais/apstiprinātais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts.

7. Vietējā veterinārā vienība (VVV) – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.818
Veselības sertifikātu paraugi zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju sūtījumu tirdzniecībai Eiropas Savienībā

(Pielikums MK 30.10.2012. noteikumu Nr.726 redakcijā)

A daļa

Veselības sertifikāta IIA paraugs
tirdzniecībai Savienībā ar zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju sūtījumiem, kuri savākti vai iegūti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010.gada 31.augusta un kurus nosūtījusi apstiprināta embriju savākšanas vai iegūšanas grupa, kas ir olšūnu vai embriju izcelsmes grupa

Piezīmes.

1.  I.2. Sertifikāta uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta datorizētās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) piešķirtais numurs.

2.  I.2.a Vietējais uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais numurs.

3.  I.3. Centrālā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārais dienests.

4.  I.4. Vietējā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

5.  I.19. Preces kods (KN kods) – TRACES (Trade Control and Expert System) sistēmas kombinētās nomenklatūras kods.

6. Valsts pilnvarotais/apstiprinātais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts.

7. Vietējā veterinārā vienība (VVV) – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

B daļa

Veselības sertifikāta IIB paraugs
tirdzniecībai Savienībā ar zirgu dzimtas dzīvnieku olšūnu un embriju krājumu sūtījumiem, kuri savākti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK līdz 2010.gada 1.septembrim un kurus pēc 2010.gada 31.augusta nosūta apstiprināta embriju savākšanas grupa, kas ir olšūnu vai embriju izcelsmes grupa

Piezīmes.

1.  I.2. Sertifikāta uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta datorizētās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) piešķirtais numurs.

2.  I.2.a Vietējais uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais numurs.

3.  I.3. Centrālā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārais dienests.

4.  I.4. Vietējā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

5.  I.19. Preces kods (KN kods) – TRACES (Trade Control and Expert System) sistēmas kombinētās nomenklatūras kods.

6. Valsts pilnvarotais/apstiprinātais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts.

7. Vietējā veterinārā vienība (VVV) – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.818
Veselības sertifikātu paraugs aitu un kazu spermas sūtījumu tirdzniecībai

(Pielikums MK 30.10.2012. noteikumu Nr.726 redakcijā)

A daļa

Veselības sertifikāta IIIA paraugs
tirdzniecībai Savienībā ar aitu un kazu spermas sūtījumiem, kas savākta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010.gada 31.augusta un nosūtīta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

B daļa

Veselības sertifikāta IIIB paraugs
tirdzniecībai Savienībā ar aitu un kazu spermas krājumu sūtījumiem, kas savākta, apstrādāta un uzglabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK līdz 2010.gada 1.septembrim un nosūtīta pēc 2010.gada 31.augusta no apstiprināta spermas savākšanas centra, kas ir spermas izcelsmes centrs

Piezīmes.

1.  I.2. Sertifikāta uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta datorizētās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) piešķirtais numurs.

2.  I.2.a Vietējais uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais numurs.

3.  I.3. Centrālā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārais dienests.

4.  I.4. Vietējā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

5.  I.19. Preces kods (KN kods) – TRACES (Trade Control and Expert System) sistēmas kombinētās nomenklatūras kods.

6. Valsts pilnvarotais/apstiprinātais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts.

7. Vietējā veterinārā vienība (VVV) – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

C daļa

Veselības sertifikāta IIIC paraugs
tirdzniecībai Savienībā ar aitu un kazu spermas sūtījumiem, kas savākta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK pēc 2010.gada 31.augusta, un aitu un kazu spermas krājumu sūtījumiem, kura savākta, apstrādāta un uzglabāta saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK līdz 2010.gada 1.septembrim un nosūtīta pēc 2010.gada 31.augusta no apstiprināta spermas uzglabāšanas centra

Piezīmes.

1.  I.2. Sertifikāta uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta datorizētās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) piešķirtais numurs.

2.  I.2.a Vietējais uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais numurs.

3.  I.3. Centrālā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārais dienests.

4.  I.4. Vietējā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

5.  I.19. Preces kods (KN kods) – TRACES (Trade Control and Expert System) sistēmas kombinētās nomenklatūras kods.

6. Valsts pilnvarotais/apstiprinātais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts.

7. Vietējā veterinārā vienība (VVV) – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 31.augusta noteikumiem Nr.818
Veselības sertifikātu paraugi aitu un kazu olšūnu/embriju sūtījumu tirdzniecībai Eiropas Savienībā

(Pielikums MK 30.10.2012. noteikumu Nr.726 redakcijā)

A daļa

Veselības sertifikāta IVA paraugs
aitu un kazu olšūnu/embriju sūtījumu tirdzniecībai Savienībā, kuri pēc 2010.gada 31.augusta iegūti vai sagatavoti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK un nosūtīti no apstiprinātas embriju ieguves vai sagatavošanas grupas, kas ir olšūnu vai embriju izcelsmes vieta

B daļa

Veselības sertifikāta IVB paraugs
aitu un kazu olšūnu un embriju krājumu sūtījumu tirdzniecībai Savienībā, kuri pirms 2010.gada 1.septembra iegūti, sagatavoti un glabāti saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK un pēc 2010.gada 31.augusta nosūtīti no apstiprinātas embriju ieguves grupas, kas ir olšūnu vai embriju izcelsmes vieta

Piezīmes.

1.  I.2. Sertifikāta uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta datorizētās sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) piešķirtais numurs.

2.  I.2.a Vietējais uzskaites numurs – veterinārā (veselības) sertifikāta Pārtikas un veterinārā dienesta piešķirtais numurs.

3.  I.3. Centrālā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārais dienests.

4.  I.4. Vietējā kompetentā iestāde – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

5.  I.19. Preces kods (KN kods) – TRACES (Trade Control and Expert System) sistēmas kombinētās nomenklatūras kods.

6. Valsts pilnvarotais/apstiprinātais veterinārārsts – Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors vai Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts.

7. Vietējā veterinārā vienība (VVV) – Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 818Pieņemts: 31.08.2010.Stājas spēkā: 16.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 15.09.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
217723
{"selected":{"value":"10.08.2018","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.08.2018","iso_value":"2018\/08\/10","content":"<font class='s-1'>10.08.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.2014","iso_value":"2014\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2014.-09.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.11.2012","iso_value":"2012\/11\/02","content":"<font class='s-1'>02.11.2012.-11.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2010","iso_value":"2010\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2010.-01.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.08.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)